INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale"

Transkript

1 INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg Christian Mose Nielsen, tlf Vores hovedscenario er uændret: Der er fortsat udsigt til moderat global vækst, lav men svagt stigende inflation og ekstrem lempelig pengepolitik. Sandsynligheden for finanspolitiske lempelser i Europa er øget. Sandsynligheden for, at ECB lancerer et opkøbsprogram for statsobligationer er ligeledes steget men er ikke en del af vores hovedscenario. Jagten på afkast fortsætter. Sandsynligheden for at jagten på afkast afspores er dog steget. Risikoscenariet relaterer sig primært til risikoen for: 1) En kraftig eskalering af kraine krisen, hvilket vil mindske både risikoappetit og øge risikoen for en ny europæisk recession samt 2) Kraftigt stigende statsrenter. Vækst-, inflations- samt pengepolitiske udsigter indikerer fortsat, at de lange statsrenter er for lave i forhold til fundamentale forhold. Vi forventer uændrede til svagt stigende lange statsrenter over de næste 3-6 måneder. Virksomhedsobligationer er fair prisfastsat i forhold til statsobligationer. Potentialet for medvind fra faldende statsrenter er næsten opbrugt. Vi forventer stabile til svagt faldende kreditspænd de næste 3-6 måneder. er i vores hovedscenario attraktivt prisfastsat i forhold til både stats- og virksomhedsobligationer. Tiltagende EPS vækst og faldende risikopræmier forventes at drive aktiemarkederne højere de næste 3-6 måneder. Vi tillægger vores hovedscenario så stor sandsynlighed, at vi ønsker at sikre en høj eksponering mod dette scenario gennem den taktiske aktivallokering. Vi vælger derfor at overvægte aktier. For at afdække noget af aktierisikoen, vælger vi at undervægte virksomhedsobligationer. Det er fortsat vores vurdering, at afkast-risiko forholdet i statsog realkreditobligationer er så dårligt, at aktivklassen bør undervægtes på trods af, at stats-/realkreditobligationer, er den aktivklasse, der forventes at klare sig bedst, hvis den geopolitiske risiko eskalerer kraftigt. Vi vælger at overvægte kontant/pengemarkedsprodukter. Anbefalet aktivallokering Før Kontant/pengemarkedsprodukter Neutral vægt Stats- og realkreditobligationer Virksomhedsobligationer Neutral vægt Anbefalingen skal ses i forhold til investors neutrale strategi og for en 3-6 måneders horisont Nu Konjunktur- og overordnet markedsvurdering og eventuel rekapitalisering af den europæiske banksektor også at medføre øget vækst i 215. dsigt til bedre global vækst Mens amerikansk økonomi i 2. kvartal har vist et stærkt comeback og er på sporet til fortsæt pæn vækst i 2. halvår, har europæisk vækst skuffet. De europæiske nøgletal bærer klart præg af den øgede usikkerhed som følge af kraine krisen men understreger også, at det europæiske opsving er skrøbeligt og svagt. Vi forventer svag positiv europæisk vækst i 2. halvår. I Kina og en række EM lande er væksten stabiliseret. I Kina er sandsynligheden for yderligere politiske tiltag rettet mod at stimulere væksten endvidere øget. En række EM lande står dog fortsat overfor store udfordringer. På globalt plan forventer vi fortsat en vækst tæt på 3,5 pct. i 214. Global vækst forventes at tiltage en smule i 215 som følge af specielt højere amerikansk vækst. I Eurozonen forventes ECBs tiltag rettet mod øget kreditgivning kombineret med stress-test Figur 1: Aktivitetsbarometre - industri 65 Indeks Fremgang Tilbagegang SA Kina Eurozonen Global Kilde: Bloomberg. Datastream og M arkit Side 1 af 5

2 Eventuelle finanspolitiske lempelser, som ECB og en række europæiske lande har foreslået, vil give et ekstra løft til den europæiske vækst. Der er dog fortsat ikke udsigt til et prangende europæisk opsving. Divergens i inflation Mens amerikansk inflation nærmer sig Feds målsætning, er situationen den modsatte i Eurozonen. Inflationen er faldet yderligere og ligger faretruende tæt på pct. Inflationen i Eurozonen forventes at stige langsomt og forblive under ECBs målsætning de kommende år. Ekstremt lempelig men divergerende pengepolitik Pengepolitikken forbliver ekstrem lempelig. Der er dog en begyndende divergens mellem de store centralbanker. Fed forventes at stoppe deres opkøbsprogram for stats- og realkreditobligationer i oktober og forventes at hæve renten i juni 215. Renteforhøjelserne herefter forventes dog at blive langsommere end normalt, og pengepolitikken vil forblive lempelig de kommende år. Fed vil hellere hæve renten for sent og risikere for høj inflation end at risikere at afspore det amerikanske opsving ved for hurtige renteforhøjelser. Den engelske centralbank kan meget vel blive den første, der hæver renten. gså her signaleres et meget langsomt normaliseringsforløb af pengepolitikken. Både den japanske centralbank og ECB er tættere på yderligere pengepolitiske stimuli, end de er på at normalisere pengepolitikken. I Europa afventer ECB de målrettede, langsigtede likviditetstildelinger (TLTR), der finder sted i september og december, og som har til formål at øge kreditgivningen i Eurozonen. En marginal rentenedsættelse på rentemødet i september kan komme på tale for at gøre TLTR programmet lidt mere attraktivt. ECB har endvidere intensiveret forberedelserne til et opkøbsprogram for bankudlån (et såkaldt ABS opkøbsprogram) og klart signaleret, at direkte opkøb af statsobligationer kan komme på tale, hvis de langsigtede inflationsforventninger ikke forbliver velforankrede fx som følge af en ny recession. Et sådant opkøbsprogram er ikke en del af vores hovedscenario. ændret hovedscenario: Jagten på afkast fortsætter Tiltagende global vækst og ekstrem lempelig pengepolitik forventes at understøtte en fortsat jagt på afkast. Risikoscenario en større trussel end før De to største trusler mod en fortsat jagt på afkast er: 1) Kraftig øget geopolitisk uro relateret til kraine krisen samt 2) kraftigt stigende statsrenter. Førstnævnte vil påvirke risikoappetitten negativt og vil gennem tillidskanaler og nettoeksport kunne svække det allerede svage europæiske opsving. I dette tilfælde vil ECB og højst sandsynligt også de europæiske politikere reagere med yderligere stimuli. Vi ser lav risiko for en ny dyb europæisk recession. Eurozonen kun udgør knap 2 pct. af den globale økonomi, hvorfor den isolerede effekt på global vækst af lidt svagere europæisk vækst vil være begrænset. Risikoen for en direkte militær konflikt mellem Vesten og Rusland vurderes at være meget lav. Risikoen for kraftigt stigende renter, som vi så henover sommeren 213, skal ses lyset af, at de nuværende renteniveauer er kraftigt ude af trit med de fundamentale forhold. I en sådan situation kan selv små uforudsete begivenheder udløse kraftige rentestigninger. Den mest oplagte udløsende faktor er, at aftagende geopolitisk risiko, eller at Fed ændrer retorik hurtigere end ventet (eller bliver misforstået). Erfaringerne fra tidligere stramningsforløb er, at statsrenterne begynder at stige ca. 6 måneder før, Fed hæver renten første gang. Andre udløsende faktorer kan være en lidt hurtigere (om end begrænset) vending i Eurozone inflation, begyndende udprisning af et ECB opkøbsprogram eller fortsat bedre end ventede amerikanske nøgletal (herunder specielt løndata). Mindre rentestigninger herunder specielt mindre rentestigninger som følge af bedre makroøkonomiske data vil ikke afspore jagten på afkast. Det er fortsat vores vurdering, at vores hovedscenario er langt mere sandsynligt end risikoscenariet. Europa: Japan eller SA? Den 1 årige tyske (og også danske) statsrente er i år faldet kraftigt og nærmer sig nu japanske niveauer - se figur 2. Selvom den amerikanske 1 årige rente også er faldet, er spændet mellem den 1 årige tyske og den 1 årige amerikanske statsrente nu nær det højeste niveau siden den tyske genforening. Rent rentemæssigt ligner Europa således nu mere Japan end SA. Vi forventer dog ikke, at Europa rent makroøkonomisk ender som Japan, der har været præget af lange perioder med deflation. Figur 2: Japanske, amerikanske og tyske 1 årige renter 9, Pct. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, årig amerikansk rente 1 årig japansk rente 1 årig tysk rente Kilde: Bloomberg. Datastream og M arkit Side 2 af 5

3 SA: Statsrenterne er for lave Det er efter vores vurdering således fortsat rigtigt at tage udgangspunkt i den 1 årige amerikanske statsrente, når udsigterne for den 1 årige tyske og danske statsrente skal fastlægges. En række rentemodeller tilsiger, at den 1 årige amerikanske statsrente, der pt. er omkring 2,4 pct. er for lav. En makroøkonomisk fair value model baseret på faktisk inflation, ISM indeks og Feds styringsrente tilsiger en rente på godt 4,5 pct. De langsigtede vækst- og inflationsudsigter tilsiger en ligevægtsrente på godt 4 pct., mens Feds egen rentebane (og tidligere udmeldinger om, hvornår styringsrenten forventes at være fuldt normaliseret) tilsiger en 1 årig rente på omkring 3,25 pct. Vi forventer svagt stigende 1 årig amerikansk rente de kommende 3-6 måneder drevet af gradvist bedre makroøkonomiske nøgletal samt drevet af gradvist øgede spekulationer i og reprisning af, hvornår og hvor hurtigt Fed normaliserer pengepolitikken. Europa: Lave renter ude af trit med fundamentaler ECBs ekstremt lempelige pengepolitik holder de korte europæiske statsrenter nede. Et historisk højt spænd mellem den 1 årige tyske og den 1 årige amerikanske statsrente kombineret med udsigt til svagt stigende 1 årig amerikansk statsrente, lægger et opadgående pres på den 1 årige tyske statsrente. De langsigtede vækst- og inflationsudsigter tilsiger endvidere højere tysk 1 årig statsrente. Den tyske 1 årige statsrente indpriser således under 1 pct. gennemsnitlig nominel vækst over de næste 1 år. Selv under antagelse om, at ECB fastholder nulrentepolitikken frem til medio 217 og først normaliserer pengepolitikken (antager slutrente på 3,25 pct.) ultimo 22, vil en 1 årig tysk statsrente skulle være tæt på 2 pct. De historisk lave statsrenter, der har overrasket os meget, skal efter vores vurdering ses i lyset af den øgede geopolitiske uro, den fortsat faldende inflation i Eurozonen og deraf afledt frygt for deflation samt delvis indprisning af et ECB opkøbsprogram for statsobligationer. Hertil kommer den fortsatte rigelige likviditet og det begrænsede udbud af AAA statsobligationer. Begrænset afkastpotentiale i statsobligationer I vores hovedscenario forventer vi, at lange stats- og realkreditrenter vil være uændrede til svagt højere på en 3-6 måneders horisont. Øget fokus på fundamentale forhold og øget fokus på en begyndende normalisering af amerikansk pengepolitik trækker op i de lange renter, mens den fortsat rigelige likviditet, det begrænsede udbud af AAA obligationer, fortsat geopolitisk risiko samt spekulationer i et eventuelt ECB opkøbsprogram for europæiske statsobligationer vil trække ned. Risikoen for øget rentevolatilitet og kraftigt stigende renter, som vi så i sommeren 213, skal dog ikke undervurderes. nder den anden del af vores risikoscenario, nemlig tiltagende geopolitisk risiko, vil renterne på lange danske stats- og realkreditobligationer højst sandsynligt falde yderligere. Afkastpotentialet i dette risikoscenario er dog relativt begrænset. Skal den 1 årige tyske statsrente, der pt. ligger omkring,9 pct., ned og handle på,5 pct., der har været rentebunden i Japan, er afkastpotentialet over 6 måneder kun ca. 5 pct. Selv i Japan har der endvidere flere gange været episoder med kraftigt stigende lange renter. Det ligeledes vigtigt at huske på de amerikanske erfaringer, hvor den faktiske annoncering af opkøbsprogrammer for statsobligationer har medført stigende renter som følge af stigende tiltro på fremtidig vækst og inflation. For korte danske stats- og realkreditobligationer, der er stærkt forankret af ECBs ekstremt lempelige pengepolitik, er afkastpotentialet nærmest ikke eksisterende. Det er endvidere værd at bemærke, at 2 årige japanske statsobligationer aldrig har handlet til negativ rente. Virksomhedsobligationer - fair prisfastsat Vores overordnede syn på virksomhedsobligationer som aktivklasse er stort set uændret. Selvom kreditspændene på High Yield (HY) virksomhedsobligationer er tilbage på niveauet op til finanskrisen, og kreditspændene på Investment Grade (IG) virksomhedsobligationer nærmer sig niveauet op til finanskrisen se figur 3 indprises fortsat for mange misligholdelser i forhold til, hvad der forventes i vores hovedscenario. Det er dog vigtigt, at huske på, at kreditspændene skal kompensere for mere end blot det forventede antal misligholdelser herunder blandt andet likviditetsrisiko og kompensation for at påtage sig risiko. Relativt til statsobligationer, er virksomhedsobligationer fortsat fair prisfastsat. Vi forventer stabile til svagt faldende kreditspænd over de næste 3-6 måneder. Figur 3: Kreditspænd på virksomhedsobligationer 5 Pct. Pct Investment grade kreditspænd High yield kreditspænd (h.a.) Kilde: Datastream Begrænset afkastpotentiale i virksomhedsobl. Lav effektiv rente, begrænset mulighed for yderligere fald i grundlagsrenten, og kreditspænd der nærmer sig niveauerne op til finanskrisen, efterlader i vores hovedscenario begrænset afkastpotentiale for virksomhedsobligationer. I vores risikoscenario vil Side 3 af 5

4 virksomhedsobligationer opleve kursfald ved både øget geopolitisk risiko (aftagende risikoappetit og risiko for lavere vækst og flere misligholdelser) og kraftige rentestigninger. Det er således værd at bemærke, at kreditspændende på både IG og HY i løbet af godt en måned kørte kraftigt ud i sommeren 213 (henholdsvis ca. 4 bp og ca. 12 bp), da renterne steg kraftigt, og at HY kreditspændene denne sommer kørte ca. 1 bp ud som følge af blandt andet situationen i kraine. Som investor i virksomhedsobligationer er det endvidere meget vigtigt at være opmærksom på, at likviditeten i det sekundære marked er begrænset (særligt i HY), hvilket kun må forventes at blive yderligere forværret, hvis der opstår kø ved udgangen på markedet for virksomhedsobligationer. Figur 4: Risikopræmie på europæiske aktier 12 Pct Risikopræmie Kilde: Datastream Pæn men ikke prangende EPS vækst De globale vækstudsigter for 214 og 215 tilsiger pæn men ikke prangende EPS (indtjening per aktie) vækst. Den historiske sammenhæng mellem EPS vækst og global vækst tilsiger under IMFs globale vækstskøn en EPS vækst for MSCI Europe på 5 pct. i 214 og 12 pct. i 215, hvilket er ca. 1 pct. højere end de nuværende konsensus forventninger. For globale aktier er tilsvarende EPS skøn for 214 og 215 henholdsvis 1 pct. og 15 pct., hvilket er ca. 3 pct.-point højere end nuværende konsensusforventninger. nogenlunde fair prisfastsat absolut set Ses på prisfastsættelsen af aktier uafhængigt af renteniveauet er aktier nogenlunde fair prisfastsat i et historisk perspektiv herunder forward PE (PE baseret på forventet indtjening) tæt på historisk gennemsnit. På nogle prisfastsættelsesmål er aktier en smule dyrt prisfastsat, men der er ingen tegn på en aktieboble. Attraktiv relativ prisfastsættelse af aktier Tages højde for det historisk lave renteniveau er aktier fortsat meget attraktivt prisfastsat i forhold til både statsog virksomhedsobligationer. Det direkte afkast på aktier er fortsat højt relativt til statsrenten, og risikopræmien, det vil sige det forventede merafkast, som investorer kræver for at købe aktier i stedet for statsobligationer, er fortsat højt i forhold til både de historiske erfaringer og i forhold til perioden i starten af det globale opsving efter Finanskrisen se figur 4. For europæiske aktiers vedkommende, er det endvidere værd at bemærke, at Morgan Stanleys prisfastsættelsesmodel, der er baseret på en lang række prisfastsættelsesmål, renter og inflation, sender et købssignal, hvilket historisk har resulteret i positive afkast på en 6 måneders horisont i 3 ud af 4 tilfælde. Det gennemsnitlige afkast har ved købssignaler været 8 pct. over en 6 måneders horisont. Hovedscenario: mest interessante aktivklasse nder vores hovedscenario er aktier den mest interessante aktivklasse. Fortsat jagt på afkast og tiltagende EPS vækst vil lægge nedadgående pres på de høje risikopræmier, hvilket vil medføre stigende aktiemarkeder. I vores risikoscenario er aktier den aktivklasse, der vil klare sig dårligst. En kraftig eskalering af den geopolitiske uro relateret til specielt situationen i kraine kan lægge nedadgående pres på aktiemarkederne gennem både stigende risikopræmier og lavere EPS forventninger i specielt Europa. Muligheden for et opkøbsprogram for statsobligationer og finanspolitiske lempelser vil dog i dette tilfælde holde en vis hånd under aktiemarkederne. Kraftigt stigende renter vil, som vi så det i sommeren 213, lægge nedadgående pres på aktiemarkederne. Det samme viser de historiske erfaringer omkring de tidspunkter, hvor Fed er begyndt at hæve renten. Historisk har aktier således typisk klaret sig godt indtil renten hæves. Herefter oplever aktierne midlertidig modvind og falder 5-1 pct. over ca. 3 måneder for derefter hurtigt at genvinde det tabte. Modvinden fra kraftigt stigende renter skyldes dels, at alternativet til aktier i form af obligationer bliver mere interessant samt skyldes øget usikkerhed og risiko for, at kraftigt stigende renter kan afspore opsvinget og dermed føre til lavere EPS. Taktisk aktivallokering Det er vores vurdering, at vores hovedscenario skal tillægges så stor sandsynlighed, at man gennem taktisk aktivallokering bør sikre en høj eksponering mod dette scenario. Vi vælger derfor at overvægte aktier, der er den aktivklasse, der forventes at klare sig klart bedst under vores hovedscenario. er dog samtidigt også den aktivklasse, der vil klare sig dårligst under vores risikoscenario, som vi tillægger en højere sandsynlighed nu, Side 4 af 5

5 end vi gjorde for tre måneder siden. For at afdække noget af aktierisikoen, vælger vi at undervægte virksomhedsobligationer, der vil klare sig rimeligt men ikke så godt som aktier i vores hovedscenario, og som vil opleve tab men ikke så store tab som aktier i vores risikoscenario. Vi afskriver os dermed noget af opsiden under vores hovedscenario, men mindsker også nedsiden under vores risikoscenario. Det er fortsat vores vurdering, at afkastrisiko forholdet i stats- og realkreditobligationer er så dårligt, at aktivklassen bør undervægtes på trods af, at stats-/realkreditobligationer, er den aktivklasse, der forventes at klare sig bedst, hvis den geopolitiske risiko eskalerer kraftigt. Vi vælger at overvægte kontant/pengemarkedsprodukter, der sikrer kapitalbevarelse under vores risikoscenario, men som giver nulafkast under vores hovedscenario. Figur 5: Anbefalet aktivallokering Kontant/pengemarkedsprodukter Stats- og realkreditobligationer Virksomhedsobligationer Før Anbefalingen skal ses i forhold til investors neutrale strategi og for en 3-6 måneders horisont. = overvægt, N = neutral vægt og = undervægt. N N Nu Figur 6: Afkast og performance Afkast pr Siden År til dato Anbefalet allokering 1,4% 5,5% Benchmark 1,4% 5,3% 1,4% 7,% 1,4% 4,1% Kontant,%,% Stats- og realkreditobligationer 1,7% 4,6% Virksomhedsobligationer 1,8% 6,1% Indeks Benchmark Anbefalet allokering Benchmark: 4% europæiske aktier, 4% danske stats-/realkreditobligtioner, 1% kontant og 1% euro pæis k e v irk s o m heds o bligat io ner Kilde: Bloomberg og Datastream Spar Nord Banks investeringskomité Søren Larsen Martin Lundholm Peter Møller Christian Mose Nielsen Redaktion afsluttet, 3. september 214, kl. 12:7 Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 91 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan ikke anses som investeringsanalyse. Gengivelsen af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Publikationen er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S anser for at være pålidelig. Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S tager forbehold for fejl i kilder, trykfejl og beregningsfejl. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Historiske afkast, vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke opfattes som garanti for fremtid afkast. Med mindre andet er angivet er afkastberegninger opgjort eksklusiv handelsomkostninger. Den fremtidige kursudvikling og/eller det fremtidige afkast kan blive negativt og gevinster eller tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Side 5 af 5

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 10. november 2011. Slutspillet er begyndt. Aktivallokering: 3-6 måneders horisont

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 10. november 2011. Slutspillet er begyndt. Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 1. november 2 Slutspillet er begyndt Italien er nu i centrum for den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 5. maj 211 Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Ændret forhold mellem afkastmuligheder og risici

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 7. august 9 Overvægt aktier Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag den 5. august at ændre

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. maj 9 Opsving på vej men ikke V formet opsving Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %?

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Renterne har brugt sommeren på at rejse sydover, dvs. falde og falde. Især de europæiske renter er faldet i lige linje og har sendt den tyske s rente ned på nyt

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik Fra nulrente politik til negativrente politik Rentefaldet er fortsat i Europa i januar, mens de amerikanske renter løftede sig i starten af februar efter stærke job og løntal. ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Januar 2016 O L I E- O G E N E R G I P R I S E R F O R S K U B B E R D E N G L O B A L E Ø K O N O M I S K E B A L A N C E

Januar 2016 O L I E- O G E N E R G I P R I S E R F O R S K U B B E R D E N G L O B A L E Ø K O N O M I S K E B A L A N C E Januar 2016 F E D O G ECB E R P Å V E J I H V E R S I N R E T N I N G Den amerikanske centralbank, Fed, satte den 16. december 2015 renten op med 25 basispoint (0,25 procent point). Det er den første renteforhøjelse

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 MARKEDSKOMMENTAR Stærk dollar styrker afkastene Set med danske briller blev 2015 et år, hvor der var mulighed for pæne investeringsafkast, omend afkastene generelt var

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Asset Allocation juli 2009

Asset Allocation juli 2009 Asset Allocation juli 2009 Generelle holdninger Aktier neutral 17.07.2009 Fra undervægt til neutral på ejendomme! Emerging market obligationer neutral Virksomhedsobligationer -overvægt Ejendomme neutral

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere