Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj Forøget risiko: Aktier på neutral vægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt"

Transkript

1 Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 5. maj 211 Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Ændret forhold mellem afkastmuligheder og risici Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på det ordinære møde 4. maj at ændre den anbefalede aktivallokering til neutral vægt på aktier og neutral vægt på obligationer. Neutral vægten på obligationer fremkommer som en undervægt i stats- og realkreditobligationer, en neutral vægt i virksomhedsobligationer og en overvægt i kontant, se figur 1. Den ændrede allokering skyldes en ændret vurdering af forholdet mellem afkastmuligheder og risici og ikke grundlæggende ændringer i de makroøkonomiske udsigter eller større ændringer i mere fundamentale forhold for aktier og obligationer. Overordnet konjunkturvurdering stort set uændret men større risici Vores hovedscenario er fortsat, at det globale opsving fortsætter, at kerneinflationen stiger gradvist mod et mere normalt niveau, og at den overordnede inflation topper i løbet af 3. kvartal. ECB forventes at hæve renten 2 gange mere i løbet af 211, mens Fed forventes at holde renten uændret i 211. Risikoen for lavere vækst, end konsensus og vi forventer, er dog steget som følge af den høje oliepris og den øgede usikkerhed med hensyn til den politiske håndtering af statsgældsproblematikken. Kombineret med at vi efter vores vurdering har set en top i de ledende indikatorer, øger disse to forhold også risikoen for, at markederne vil begynde at indprise en vækstafmatning. Dette vil sammen med den generelt øgede usikkerhed omkring statsgældskrisen øge risikoen for, at vi over de næste 3-6 måneder vil se indprisning af højere risikopræmier på risikofyldte aktiver. Aktier: Stabiliseringsfase med øget risiko for højere risikopræmier Vækstudsigterne er fortsat understøttende for aktier, der er attraktivt prisfastsat. Øget usikkerhed om vækstudsigterne som følge af førnævnte faktorer forventes dog at fungere som modvægt mod de mere fundamentale forhold over de næste 3-6 måneder. Vi forventer, at aktiemarkederne over denne periode vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Vi forventer ikke store (mere end %) fald i løbet af de næste 3-6 måneder. Risikoen for indprisning af højere riskopræmier og dermed også faldende aktiekurser er dog steget. Ud fra en samlet vurdering af afkastmuligheder kontra risici vælger vi at gå på neutral vægt på aktier. Situationen kan hurtigt ændres, hvis olieprisen og/eller udsigterne for statsgældsproblematikken ændres. Stigende statsrenter på 3-6 måneders sigt Vi forventer stigende statsrenter på 3-6 måneders sigt. Tyske og danske statsrenter befinder sig i den lave ende af, hvad inflations- og vækstudsigterne tilsiger. Større stigninger i danske og tyske statsrenter forventes dog først at indtræffe, når de amerikanske statsrenter for alvor stiger. De amerikanske statsrenter er efter vores vurdering alt for lave set i lyset af inflations- og vækstudsigterne samt set i lyset af den amerikanske statsgældsproblematik. Ud fra en samlet vurdering af risiko og afkastmuligheder undervægter vi stats-/realkreditobligationer. Virksomhedsobligationer er stadig attraktivt prisfastsat i forhold til statsobligationer. På grund af udsigten til en stabiliseringsfase på aktiemarkederne samt udsigten til stigende renter fastholdes neutral vægten på virksomhedsobligationer. Kontanter overvægtes på trods af den lave rente, idet kontanter er kapitalbevarende og muliggør en senere overvægt i risikofyldte aktiver. Figur 1: Anbefalet aktivallokering Aktier Obligationer Kontant/pengemarkedsprodukter Stats- og realkreditobligationer Virksomhedsobligationer N N Anbefalingen skal ses i forhold til investors neutrale strategi og for en 3-6 måneders horisont. O = overvægt, OO = stærk overvægt, N = neutral vægt, U = undervægt og UU = stærk undervægt Figur 2: Afkast og performance Afkast pr. Siden Før O U N U Nu Spar Nord -,4% 1,9% Benchmark -,3% 1,4% Aktier -1,4% 3,9% Obligationer,5% -,3% Kontant,2%,3% Stats- og realkreditobl.,4% -1,1% Virksomhedsobligationer 1,4% 2,6% Benchmark: 4% europæiske aktier, 4% danske stats- /realkreditobligationer, % kontant og % europæiske virksomhedsobligationer Indeks 8 9 Benchmark 9 Spar Nord Banks investeringskomité Spar Nord N N O U År til dato 11, Datastream Søren Larsen Martin Lundholm Peter Møller Christian M. Nielsen (redaktør) Side 1 af 7

2 Konjunkturvurdering Overordnet konjunkturvurdering uændret... Vi forventer fortsat, at det økonomiske opsving fortsætter, at kerneinflationen gradvist stiger til mere normale niveauer, og at den overordnede inflation topper i løbet af 3. kvartal. Vi forventer, at de ledende indikatorer nu har toppet, men at vi vil se, at disse indikatorer stabiliserer sig på et forholdsvist højt niveau, se figur 3 og 4. Drivkraften i den globale økonomi forventes fortsat at være de asiatiske lande med Kina i spidsen. De kinesiske myndigheder forventes at få bragt inflationen under kontrol uden at forvolde stor skade på væksten. I USA skal fokus fortsat rettes mod jobmarkedet, der synes i langsom bedring. I Europa er det stadig eksportsektoren, der trækker økonomierne, mens den private efterspørgsel fortsat halter.... men olieprisen er den store joker Den høje oliepris medfører stigende brændstofpriser og udgør en trussel mod ikke bare inflationen men i særdeleshed også væksten. Stigende oliepriser fungerer som en ekstra skat på virksomheder og forbrugere og lægger således en dæmper på væksten. Dette skyldes, at de fleste virksomheder og forbrugere ikke kan nedsætte deres olie- og brændstofforbrug betydeligt. Stigende udgifter til olie og brændstof medfører derfor mindre disponibel indkomst til andet forbrug. I USA vurderes det således, at de stigninger, som vi har set i benzinpriserne i løbet af 211, næsten modsvarer en 2%-points nedsættelse af indkomstskatten, som var en del af Obamas skattepakke fra december. En grov tommelfingerregel baseret på IMF (Den Internationale Valutafond) estimater er, at en % stigning i olieprisen medfører et fald i globalt BNP på,1-,2%-point. Historiske erfaringer viser endvidere, at en årår stigning i olieprisen på ca. % har været efterfulgt af en recession i USA. Selvom der stadig er et godt stykke vej til, at olieprisen når op på en år-år stigningstakt på %, er der ingen tvivl om, at den høje oliepris, som vi har nu, lægger en dæmper på både den amerikanske og den globale økonomi. En stor del af de olieprisstigninger, som vi har set de seneste måneder, er efter vores opfattelse drevet af spekulation og ikke reel efterspørgsel efter olie, hvorfor olieprisen hurtigt kan falde igen. Dette understøttes af data for såkaldt futures positionering, der viser forskellen mellem antallet af købte olie futures og solgte olie futures af investorer, der ikke har et kommercielt behov for at handle olie, se figur 6. Den amerikanske bank Goldman Sachs estimerer, at en fair pris for olie er ca. $. En række faktorer understøtter dog højere oliepriser eller frygt for højere oliepriser. Disse forhold er blandt andet 1) den globale vækst medfører generelt øget efterspørgsel efter olie, 2) en stor del af olieproduktionen foregår i en ustabil region, og 3) de olieproducerende landes overskudskapacitet er på det seneste faldet, hvorfor midlertidige stop af olieproduktionen i lande som for eksempel Nigeria, Venezuela eller Iran vil kunne få frygten for mangel på olie til at stige. Den største risiko er dog, at urolighederne i Mellemøsten og Nordafrika spreder sig til Saudi Arabien, der er verdens største olieeksportør og klart den største olieproducent i Mellemøsten og Nordafrika. ECB hæver renten, Fed holder renten uændret ECBs skift i retorik på rentemødet i marts, hvor de klart signalerede renteforhøjelsen i april, er kommet bag på langt de fleste investorer og analytikere. Vi forventer, at ECB vil komme med yderligere 2 renteforhøjelser i 211. Fed forventes at holde renten uændret indtil 2. kvartal 212. Fed forventes dog at begynde en passiv stramning af pengepolitikken i 4. kvartal 211 ved at stoppe med at reinvestere udbetalingerne fra de stats- og Figur 3: Ledende indikatorer Indeks Indeks ISM Kina PMI EU PMI Ifo (h.a.) Figur 4: ISM indeks 7 Indeks Figur 5: Oliepris $ ISM 3 mdr. gl. gns. Model Kilde: Ecowin, Spar Nord Brent olie Figur 6: Olie futures positionering kontrakter Netto lang olie Side 2 af 7

3 realkreditobligationer, som Fed har købt i forbindelse med deres opkøbsprogrammer. Dette vil betyde, at Feds balance langsomt nedbringes, hvilket svarer til en stramning af pengepolitikken. Statsgældskrisen medfører øget politisk risiko Statsgældskrisen er et resultat af mange års manglende budgetdisciplin, hvilket har resulteret i meget høje gældsrater. Dette gælder i både Europa, Japan og USA. Vejen frem er besparelser på de offentlige budgetter og strukturreformer, der kan øge væksten. Dette kræver både politisk og folkelig vilje ikke bare i de lande, der skal gennemføre budgetbesparelser og strukturreformer, men også i de lande der bidrager til hjælpepakkerne i nødlidende lande som Grækenland, Portugal og Irland. Den seneste måned har budt på stigende politisk usikkerhed relateret til statsgældskrisen i form af 1) tyske udmeldinger om, at en restrukturering af Grækenlands gæld kan komme på tale, 2) stor modstand mod yderligere hjælpepakker fra finsk side samt 3) udmeldinger fra ECB om, at en restrukturering af gælden kan medføre en ny finanskrise. Fokus på statsgældsproblematikken er ikke blevet mindre af, at 1) kreditvurderingsbureauet Standard & Poors har sat både den japanske og den amerikanske kreditvurdering på såkaldt negative watch, hvilket betyder, at risikoen for en nedjustering af kreditværdigheden er øget, samt 2) at den seneste opgørelse fra det europæiske statistikbureau viser, at det græske budgetunderskud i 2 var større end ventet. Vi har som de fleste andre meget svært ved at se en hurtig løsning på den europæiske statsgældskrise, og det synes uundgåeligt, at Grækenland på et tidspunkt bliver nødt til at restrukturere deres gæld. Dette synes også at være konsensus på de finansielle markeder, hvor renten på græske statsobligationer er strøget til vejrs, og hvor finansielle instrumenter, der forsikrer mod misligholdelse af den græske statsgæld, nu indpriser 7% sandsynlighed for en misligholdelse (default) indenfor de næste 5 år, se figur 7 og 8. Grækenland har dog ikke selv noget incitament til at restrukturere deres gæld, før de har overskud på deres offentlige budgetter (eksklusiv rentebetalinger), hvilket der ikke er udsigt til foreløbigt. Folkelig eller politisk modstand i Grækenland eller manglende politisk vilje i andre europæiske lande til fortsat at hjælpe Grækenland kan dog udløse en restrukturering eller frygt for en restrukturering af den græske gæld. Figur 7: Græske renter % årig rente årig rente Figur 8: Implicit default risiko 8 % Portugal Grækenland 9 11 Irland Spanien, Sparnord Den stigende mistillid til Grækenland (og dermed også de planer, som EU/IMFs hjælpepakker indeholder) vækker uden tvivl bekymring hos de europæiske politikere, der frygter mistilliden skal sprede sig til andre lande end Grækenland, Portugal og Irland. Vi forventer, at de europæiske politikere fortsat vil gøre alt for at undgå en restrukturering af den græske gæld og undgå, at mistilliden spredes til andre lande. De hidtidige erfaringer for statsgældskrisen er dog, at problemerne og usikkerheden skal blive meget værre end den er nu, før vi ser nye tiltag fra de europæiske politikere. Dette betyder, at usikkerhed med hensyn til den politiske håndtering af den europæiske statsgældskrise højst sandsynligt fortsat vil præge de finansielle markeder den kommende tid. I USA forventes forhandlingerne omkring budgettet for 212 og forhøjelsen af det såkaldte gældsloft (lov for hvor stor gæld den amerikanske stat må have) at bidrage yderligere til fokus på statsgældsproblematikken. Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at stigende usikkerhed (i dette tilfælde politisk usikkerhed) typisk medfører stigende risikopræmier på risikofyldte aktiver. Side 3 af 7

4 Aktier Aktier: Stabiliseringsfase med øget risiko for højere risikopræmier Vækstudsigterne samt virksomheder med stærke balancer er fortsat understøttende for aktier. MSCI Europe er fortsat attraktivt prisfastsat. Vores overordnede vurdering af de fundamentale forhold for aktiemarkederne er således ikke ændret markant siden udmeldingen fra februar. Øget usikkerhed om vækstudsigterne som følge af høj oliepris og statsgældskrisen kombineret med en top i de ledende indikatorer forventes dog at fungere som modvægt mod de mere fundamentale forhold over de næste 3-6 måneder. Vi forventer, at aktiemarkederne over denne periode vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Vi forventer ikke store (mere end %) fald i løbet af de næste 3-6 måneder. Risikoen for indprisning af højere riskopræmier og dermed også faldende aktiekurser er dog steget. Ud fra en samlet vurdering af afkastmuligheder kontra risici vælger vi at gå på neutral vægt på aktier. Situationen kan hurtigt ændres, hvis olieprisen og/eller udsigterne for statsgældsproblematikken ændres. Uændrede indtjeningsforventninger men øget risiko på nedsiden Udsigten til fortsat høj global vækst understøtter omsætningsfremgang, stigende marginer og stigende indtjening per aktie (EPS). Vi forventer EPS vækst på 13% i 211 og % i 212. Den høje oliepris og usikkerheden omkring statsgældskrisen udgør en øget risiko for vores EPS forventninger både gennem den direkte effekt på omsætningen gennem væksten men også gennem øget pres på marginerne. Figur 9: MSCI Europe scenarier Risikopræmie Rente 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 2, , , , , , , Figur : CVI model, Sparnord 3, Std. afv. 2, Sælg 1,, -1, -2, Køb -3, -4, -5, -6, CVI indikator Kilde: Morgan Stanley Fortsat attraktiv prisfastsættelse Målt på 211 og 212 EPS handler MSCI Europe (på lukkekurser 3. maj) til et PE forhold på henholdsvis 12,3 og 11,2. Som vi har nævnt i tidligere udmeldinger forventer vi, at et fair PE forhold for MSCI Europe ligger omkring 13. Statsgældsproblematikken og udsigt til lavere trend vækst end tidligere trækker ned i forhold til det historisk gennemsnitlige PE forhold på knap 15, mens lempelig pengepolitik, lave markedsrenter og meget sunde selskaber trækker op. Med baggrund i et fair PE forhold på 13 og lukkekurser 3. maj er der et prisfastsættelsesmæssigt potentiale for MSCI Europe på ca. 6% målt på 211 EPS og ca. 16% målt på 212 EPS. Tages de lave renter i betragtning, er MSCI Europe ligeledes attraktivt prisfastsat. Baseret på et vægtet gennemsnit af vores EPS forventninger til 211 og 212 handler MSCI Europe nu med en risikopræmie på godt 5%, hvilket er over det historiske gennemsnit. Figur 9 viser op-/nedside for MSCI Europe under forskellige kombinationer af rente og risikopræmie. Ved en risikopræmie på 4,%, hvilket er over det historiske gennemsnit, og en tysk årig rente på 3,5%- 4,%, vil MSCI Europe handle med et prisfastsættelsesmæssigt potentiale i stil med det tidligere nævnte. Det direkte afkast (dividende i forhold til aktiekurs) på MSCI Europe er ligeledes attraktivt, idet det direkte afkast er tæt på den årige tyske rente. Historisk har det direkte afkast været væsentligt under den årige rente. Morgan Stanleys CVI prisfastsættelsesmodel, der er tæt på at give et salgssignal, taler dog for, at MSCI Europe ikke længere er attraktivt prisfastsat, se figur. men modvind fra stigende usikkerhed En række faktorer forventes over de næste 3-6 måneder at fungere som modvind for aktiemarkederne. Disse faktorer er først og fremmest usikkerheden med hensyn til, hvor kraftig den globale vækst bliver påvirket, hvis olieprisen holder sig på de nuværende niveauer eller stiger yderligere, samt hvor hårdt finanspolitiske stramninger påvirker væksten. Herudover viser de historiske erfaringer, at tiden efter en top i de ledende indikatorer typisk er en svær periode for aktiemarkederne. Tilsammen øger disse forhold endvidere risikoen for, at aktiemarkederne vil begynde at fokusere på risikoen for en kraftig vækstafmatning og indprise højere risikopræmier. Side 4 af 7

5 og modvind fra andre faktorer En række andre forhold taler også for forsigtighed herunder Morgan Stanleys CVI prisfastsættelsesmodel, der er tæt på at give et salgssignal, samt det meget lave niveau for VIX indekset, der er et mål for markedets vurdering af den fremtidige aktievolatilitet. Aktiemarkederne har historisk ofte været mere sårbare overfor negative nyheder ved lave niveauer for VIX indekset. Andre stemningsindikatorer såsom Bulls-Bears indikatoren, put-call forholdet og Credit Suisses risikoappetitindeks, der ligesom VIX indekset, fortæller hvor optimistiske eller pessimistiske investorerne er, er dog stadig et godt stykke fra at sende salgssignaler, se figur 11 og 12. Aktier i en stabiliseringsfase De kommende 3-6 måneder kan meget vel blive en periode, hvor den underliggende opadgående trend i aktiemarkederne kæmper mod de førnævnte modvinde. Vi forventer, at aktiemarkederne over de næste 3-6 måneder vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Vi forventer ikke store aktiekursfald, det vil sige fald på mere end %, under stabiliseringsfasen. Forholdet mellem afkastmuligheder og risiko tilsiger neutral vægt Forholdet mellem afkastmuligheder og risiko er bestemmende for, hvorvidt det er attraktivt at afvige fra en neutral vægt. Vores hovedscenario er, at de fundamentale forhold, der tilsiger en opadgående trend i aktiemarkederne, over de næste 3-6 måneder vil blive modsvaret af fokus på risiko for lavere vækst og usikkerhed omkring den politiske håndtering af statsgældsproblematikken. Vi forventer, at aktiemarkederne over de næste 3-6 måneder vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Hvis vi tager fejl, er udfaldsrummet dog meget bredt. Faldende olie, stabilisering af de ledende indikatorer og/eller mindre usikkerhed relateret til statsgældskrisen vil bringe fokus tilbage mod de fundamentale forhold, der tilsiger højere aktiekurser. Omvendt vil forværring af statsgældskrisen og kraftigt stigende oliepriser kunne medføre indprisning af væsentligt højere risikopræmier, end vi ser i dag, hvilket vil medføre faldende aktiekurser. Vi vurderer endvidere, at der for tiden er større sandsynlighed for risikoscenarierne på hver side af vores hovedscenario end normalt. Det er vores vurdering, at afkastmulighederne på 3-6 måneders sigt ikke på tilstrækkelig vis opvejer den øgede risiko, hvorfor vi ændrer vores overvægt på aktier til en neutral vægt. Situationen kan hurtigt ændres, og vi følger udviklingen i olieprisen og statsgældskrisen nøje. Figur 11: VIX indeks Volatilitet VIX Figur 12: Bulls-bears indikator - % Sælg - Køb Bulls - Bears (AAII) 3 ugers gl. gns. Obligationer Rentetrenden er op undervægt stats- og realkreditobligationer Vores forventninger til fremtidig vækst og inflation er konsistente med højere statsrenter i både Tyskland og Danmark samt i særdeleshed i USA. Den næste større bevægelse i danske og tyske statsrenter forventes at være i opadgående retning og forventes at blive udløst af stigende amerikanske renter. Dette kan meget vel ske, når markedet begynder at indprise en stramning af den amerikanske pengepolitik. Vi forventer først en stramning af den amerikanske pengepolitik i 4. kvartal 211, men markedet kan meget vel begynde at indprise denne stramning tidligere. Vi forventer fortsat stigende statsrenter på 3-6 måneders sigt, og undervægter stats- og realkreditobligationer. Den årige amerikanske rente er alt for lav En grov tommelfingerregel er, at en årig statsrente over tid skal være lig den reale vækst plus inflationen plus en risikopræmie. I USA er trend væksten ifølge den amerikanske centralbank lidt over 2,5%, og den amerikanske Side 5 af 7

6 centralbank anser en inflationsrate lidt under 2% for værende konsistent med centralbankens målsætning om prisstabilitet. Ud fra førnævnte tommelfingerregel er et gennemsnitsniveau for den årige amerikanske rente således på 4,5-5%. Renten vil selvfølgelig over tid variere i forhold til denne grove tommelfingerregel men med udsigt til inflation omkring eller over 2% og vækst tæt på 3% i år og næste år, er det svært at argumentere for, at det nuværende renteniveau omkring 3,25% er fair set i lyset af de makroøkonomiske fundamentaler. De budgetmæssige og statsgældsmæssige problemer, som den amerikanske stat står overfor, taler endvidere for en højere risikopræmie end normalt. Vores egen fair value model, se figur 13, der er baseret på kerneinflation, ISM indeks og Feds styringsrente, tilsiger ligeledes en betydeligt højere årig statsrente end den, som vi ser nu. Den amerikanske centralbanks 6 mia. $ store opkøbsprogram for statsobligationer, der blev iværksat i november 2, udløber i juni 211. Når dette opkøbsprogram udløber, forsvinder en af de helt store købere af amerikanske statsobligationer over det sidste halve år fra markedet. Den mest sandsynlige udløsende faktor for amerikanske nye kraftige amerikanske rentestigninger er indprisning af stramninger i den amerikanske pengepolitik. Vi forventer, at renten holdes uændret indtil 2. kvartal 212. Vi forventer dog, at Fed allerede i 4. kvartal 211 langsomt vil begynde at stramme pengepolitikken i form af et ophør af den automatiske reinvestering af udbetalingerne fra stats- og realkreditobligationerne i deres portefølje. Markederne kan dog meget vel indprise denne stramning tidligere. Vores forventninger til Fed vurderes at være tæt på konsensus, men vi forventer, at der er større risiko for, at markederne vil komme til at fokusere på et hurtigere end langsommere stramningsforløb. Figur 13: Fair value model 8 % Fair value model årig rente Rentetrenden er også op for danske og tyske statsrenter Både danske og tyske statsrenter vurderes at være i den lave ende af hvad, der kan retfærdiggøres ud fra vækst- og inflationsudsigterne. Større rentestigninger i USA forventes endvidere at smitte af på både danske og tyske statsrenter. Den næste større bevægelse i danske og tyske statsrenter forventes at være i opadgående retning og forventes at blive udløst af stigende amerikanske renter. Den opadgående rentetrend i danske og tyske statsrenter understøttes endvidere af de renteforhøjelser, som vi forventer fra ECB. Vores forventninger til ECB er meget tæt på konsensus, hvorfor realisering af de renteforhøjelser, som vi forventer, næppe udløser kraftige stigninger i de danske og tyske statsrenter. Afkast-risiko vurdering for stats-/realkreditobligationer Som nævnt ovenfor forventer vi stigende statsrenter. Hvornår, det næste store hop opad i renterne indtræffer, er meget svært at forudsige, men vi er ret overbevidste om, at næste store bevægelse i de danske og tyske statsrenter er i opadgående retning. Den øgede risiko for vækstudsigterne samt den øgede usikkerhed med hensyn til statsgældskrisen vil isoleret set tale for stabile eller lavere statsrenter i Tyskland og Danmark. Det er dog vores vurdering, at de nuværende renteniveauer allerede indpriser en noget lavere vækst og inflation end vi forventer. Der skal således opstå en frygt for en meget alvorlig vækstafmatning eller ligefrem recession for at presse de danske og tyske statsrenter markant ned. Vi forventer ikke, at dette sker. Flugten mod sikre aktiver som danske og tyske statsobligationer kan sagtens forekomme, hvis statsgældskrisen for alvor bliver et tema igen. Vi har dog tidligere set eksempler på, at stigende negativt fokus på den europæiske statsgældskrise har medført stigende tyske og dermed også danske statsrenter. En sandsynlig forklaring på dette er, at Tyskland skal udstede statsobligationer for at betale for hjælpepakker til Portugal, Grækenland og Irland. Hvis ikke tyskerne vil redde disse lande risikeres en statsbankerot og konkurs hos mange banker i disse lande, hvilket vil betyde store tab for tyske banker, der er stærk eksponeret mod banksektoren i Irland, Portugal og Grækenland, og som har store beholdninger af disse landes statsobligationer. Side 6 af 7

7 Tyskland vil i dette tilfælde skulle rekapitalisere sin egen banksektor, hvilket også vil kræve massive obligationsudstedelser. Eskalering af statsgældskrisen kan således medføre generelle stigninger i risikopræmierne på statsobligationer. Investorers generelle overvægt i statsobligationer, se figur 14, indikerer fortsat (se for eksempel vores udmelding fra februar), at der kan blive kø ved udgangen på obligationsmarkederne, når renterne igen begynder at stige. Ud fra en samlet vurdering af afkast-risiko forholdet fastholdes vores undervægt på stats- og realkreditobligationer. Virksomhedsobligationer er attraktive ift. statsobligationer Vores overordnede vurdering af de fundamentale forhold for virksomhedsobligationer er uændret siden vores udmelding fra februar. Virksomhederne har generelt meget stærke balancer og antallet af misligholdelser forventes at falde. Virksomhedsobligationer giver stadig en god merrente i forhold til statsobligationer. Virksomhedsobligationer er således fortsat attraktivt prisfastsat i forhold til statsobligationer. Figur 15 viser, hvor stor en andel af misligholdelser (defaults), som både IG (Investment grade) og HY (High yield) virksomhedsobligationer indpriser over de næste 5 år under antagelse om en generhvervelsesandel (recovery rate) på 4%. IG segmentet indpriser 8% defaults over de næste 5 år, mens HY segmentet indpriser 26% defaults over de næste 5 år. Dette skal ses i forhold til et historisk gennemsnit på henholdsvis,2% for IG og 2,8% for HY. Den værste 5 års periode for IG obligationer var , hvor der var 4,5% misligholdelser. For HY var den værste 5 års periode , hvor der var 46,1% misligholdelser. Virksomhedsobligationer har endvidere historisk klaret sig godt relativt til statsobligationer i den del af konjunkturcyklen, som vi befinder os i nu. Figur 14: Investorers allokering % Obligationer Figur 15: Implicitte default rater Spænd Recovery rate bp % 2% 4% 6% 2% 3% 4% 6% Gennemsnit Kilde: Ecowin 97 5% 6% 8% 11% IG nu 5% 6% 8% 12% 1 7% 9% 12% 17% 2 % 12% 15% 22% 14% 17% 22% 31% % 2% 26% 36% HY nu 4 18% 22% 28% 39% 22% 27% 34% 46% 6 26% 31% 39% 53%, Spar Nord Afkast-risiko vurdering for virksomhedsobligationer Den attraktive prisfastsættelse skal holdes op i mod de modvinde, som vi også har diskuteret under afkast-risiko vurderingen for aktier. For virksomhedsobligationer er udsigten til stigende renter endvidere en risikofaktor. Ud fra en samlet vurdering af afkastmulighederne og risikofaktorerne fastholder vi vores neutral vægt på virksomhedsobligationer. Overvægt kontant Vi vælger at lade vores undervægt i stats- og realkreditobligationer blive modsvaret af en overvægt i kontant/pengemarkedsprodukter. Renten er her meget lav, men kontant/pengemarkedsprodukter er kapitalbevarende og muliggør en senere overvægt i risikofyldte aktiver. Redaktion afsluttet, 5. maj 211, kl. 23:26 Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 9 Aalborg. Publikationen kan ikke anses som investeringsanalyse og der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse. Spar Nord Bank koncernen kan således have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger skal ikke opfattes som garanti for fremtidigt afkast. Gengivelse af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Publikationen er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Spar Nord Banks Handelsområdet garanterer ikke for, at oplysningerne er korrekte eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter og Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Side 7 af 7

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 10. november 2011. Slutspillet er begyndt. Aktivallokering: 3-6 måneders horisont

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 10. november 2011. Slutspillet er begyndt. Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 1. november 2 Slutspillet er begyndt Italien er nu i centrum for den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 7. august 9 Overvægt aktier Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag den 5. august at ændre

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. maj 9 Opsving på vej men ikke V formet opsving Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Januar 2016 O L I E- O G E N E R G I P R I S E R F O R S K U B B E R D E N G L O B A L E Ø K O N O M I S K E B A L A N C E

Januar 2016 O L I E- O G E N E R G I P R I S E R F O R S K U B B E R D E N G L O B A L E Ø K O N O M I S K E B A L A N C E Januar 2016 F E D O G ECB E R P Å V E J I H V E R S I N R E T N I N G Den amerikanske centralbank, Fed, satte den 16. december 2015 renten op med 25 basispoint (0,25 procent point). Det er den første renteforhøjelse

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Maj 2014 MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Markedsføringsmateriale NY DANSK REGERING side 1 GLOBAL ØKONOMI: FREMGANG MED RISICI 65 ØKONOMISKE

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere