Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj Forøget risiko: Aktier på neutral vægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt"

Transkript

1 Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 5. maj 211 Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Ændret forhold mellem afkastmuligheder og risici Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på det ordinære møde 4. maj at ændre den anbefalede aktivallokering til neutral vægt på aktier og neutral vægt på obligationer. Neutral vægten på obligationer fremkommer som en undervægt i stats- og realkreditobligationer, en neutral vægt i virksomhedsobligationer og en overvægt i kontant, se figur 1. Den ændrede allokering skyldes en ændret vurdering af forholdet mellem afkastmuligheder og risici og ikke grundlæggende ændringer i de makroøkonomiske udsigter eller større ændringer i mere fundamentale forhold for aktier og obligationer. Overordnet konjunkturvurdering stort set uændret men større risici Vores hovedscenario er fortsat, at det globale opsving fortsætter, at kerneinflationen stiger gradvist mod et mere normalt niveau, og at den overordnede inflation topper i løbet af 3. kvartal. ECB forventes at hæve renten 2 gange mere i løbet af 211, mens Fed forventes at holde renten uændret i 211. Risikoen for lavere vækst, end konsensus og vi forventer, er dog steget som følge af den høje oliepris og den øgede usikkerhed med hensyn til den politiske håndtering af statsgældsproblematikken. Kombineret med at vi efter vores vurdering har set en top i de ledende indikatorer, øger disse to forhold også risikoen for, at markederne vil begynde at indprise en vækstafmatning. Dette vil sammen med den generelt øgede usikkerhed omkring statsgældskrisen øge risikoen for, at vi over de næste 3-6 måneder vil se indprisning af højere risikopræmier på risikofyldte aktiver. Aktier: Stabiliseringsfase med øget risiko for højere risikopræmier Vækstudsigterne er fortsat understøttende for aktier, der er attraktivt prisfastsat. Øget usikkerhed om vækstudsigterne som følge af førnævnte faktorer forventes dog at fungere som modvægt mod de mere fundamentale forhold over de næste 3-6 måneder. Vi forventer, at aktiemarkederne over denne periode vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Vi forventer ikke store (mere end %) fald i løbet af de næste 3-6 måneder. Risikoen for indprisning af højere riskopræmier og dermed også faldende aktiekurser er dog steget. Ud fra en samlet vurdering af afkastmuligheder kontra risici vælger vi at gå på neutral vægt på aktier. Situationen kan hurtigt ændres, hvis olieprisen og/eller udsigterne for statsgældsproblematikken ændres. Stigende statsrenter på 3-6 måneders sigt Vi forventer stigende statsrenter på 3-6 måneders sigt. Tyske og danske statsrenter befinder sig i den lave ende af, hvad inflations- og vækstudsigterne tilsiger. Større stigninger i danske og tyske statsrenter forventes dog først at indtræffe, når de amerikanske statsrenter for alvor stiger. De amerikanske statsrenter er efter vores vurdering alt for lave set i lyset af inflations- og vækstudsigterne samt set i lyset af den amerikanske statsgældsproblematik. Ud fra en samlet vurdering af risiko og afkastmuligheder undervægter vi stats-/realkreditobligationer. Virksomhedsobligationer er stadig attraktivt prisfastsat i forhold til statsobligationer. På grund af udsigten til en stabiliseringsfase på aktiemarkederne samt udsigten til stigende renter fastholdes neutral vægten på virksomhedsobligationer. Kontanter overvægtes på trods af den lave rente, idet kontanter er kapitalbevarende og muliggør en senere overvægt i risikofyldte aktiver. Figur 1: Anbefalet aktivallokering Aktier Obligationer Kontant/pengemarkedsprodukter Stats- og realkreditobligationer Virksomhedsobligationer N N Anbefalingen skal ses i forhold til investors neutrale strategi og for en 3-6 måneders horisont. O = overvægt, OO = stærk overvægt, N = neutral vægt, U = undervægt og UU = stærk undervægt Figur 2: Afkast og performance Afkast pr. Siden Før O U N U Nu Spar Nord -,4% 1,9% Benchmark -,3% 1,4% Aktier -1,4% 3,9% Obligationer,5% -,3% Kontant,2%,3% Stats- og realkreditobl.,4% -1,1% Virksomhedsobligationer 1,4% 2,6% Benchmark: 4% europæiske aktier, 4% danske stats- /realkreditobligationer, % kontant og % europæiske virksomhedsobligationer Indeks 8 9 Benchmark 9 Spar Nord Banks investeringskomité Spar Nord N N O U År til dato 11, Datastream Søren Larsen Martin Lundholm Peter Møller Christian M. Nielsen (redaktør) Side 1 af 7

2 Konjunkturvurdering Overordnet konjunkturvurdering uændret... Vi forventer fortsat, at det økonomiske opsving fortsætter, at kerneinflationen gradvist stiger til mere normale niveauer, og at den overordnede inflation topper i løbet af 3. kvartal. Vi forventer, at de ledende indikatorer nu har toppet, men at vi vil se, at disse indikatorer stabiliserer sig på et forholdsvist højt niveau, se figur 3 og 4. Drivkraften i den globale økonomi forventes fortsat at være de asiatiske lande med Kina i spidsen. De kinesiske myndigheder forventes at få bragt inflationen under kontrol uden at forvolde stor skade på væksten. I USA skal fokus fortsat rettes mod jobmarkedet, der synes i langsom bedring. I Europa er det stadig eksportsektoren, der trækker økonomierne, mens den private efterspørgsel fortsat halter.... men olieprisen er den store joker Den høje oliepris medfører stigende brændstofpriser og udgør en trussel mod ikke bare inflationen men i særdeleshed også væksten. Stigende oliepriser fungerer som en ekstra skat på virksomheder og forbrugere og lægger således en dæmper på væksten. Dette skyldes, at de fleste virksomheder og forbrugere ikke kan nedsætte deres olie- og brændstofforbrug betydeligt. Stigende udgifter til olie og brændstof medfører derfor mindre disponibel indkomst til andet forbrug. I USA vurderes det således, at de stigninger, som vi har set i benzinpriserne i løbet af 211, næsten modsvarer en 2%-points nedsættelse af indkomstskatten, som var en del af Obamas skattepakke fra december. En grov tommelfingerregel baseret på IMF (Den Internationale Valutafond) estimater er, at en % stigning i olieprisen medfører et fald i globalt BNP på,1-,2%-point. Historiske erfaringer viser endvidere, at en årår stigning i olieprisen på ca. % har været efterfulgt af en recession i USA. Selvom der stadig er et godt stykke vej til, at olieprisen når op på en år-år stigningstakt på %, er der ingen tvivl om, at den høje oliepris, som vi har nu, lægger en dæmper på både den amerikanske og den globale økonomi. En stor del af de olieprisstigninger, som vi har set de seneste måneder, er efter vores opfattelse drevet af spekulation og ikke reel efterspørgsel efter olie, hvorfor olieprisen hurtigt kan falde igen. Dette understøttes af data for såkaldt futures positionering, der viser forskellen mellem antallet af købte olie futures og solgte olie futures af investorer, der ikke har et kommercielt behov for at handle olie, se figur 6. Den amerikanske bank Goldman Sachs estimerer, at en fair pris for olie er ca. $. En række faktorer understøtter dog højere oliepriser eller frygt for højere oliepriser. Disse forhold er blandt andet 1) den globale vækst medfører generelt øget efterspørgsel efter olie, 2) en stor del af olieproduktionen foregår i en ustabil region, og 3) de olieproducerende landes overskudskapacitet er på det seneste faldet, hvorfor midlertidige stop af olieproduktionen i lande som for eksempel Nigeria, Venezuela eller Iran vil kunne få frygten for mangel på olie til at stige. Den største risiko er dog, at urolighederne i Mellemøsten og Nordafrika spreder sig til Saudi Arabien, der er verdens største olieeksportør og klart den største olieproducent i Mellemøsten og Nordafrika. ECB hæver renten, Fed holder renten uændret ECBs skift i retorik på rentemødet i marts, hvor de klart signalerede renteforhøjelsen i april, er kommet bag på langt de fleste investorer og analytikere. Vi forventer, at ECB vil komme med yderligere 2 renteforhøjelser i 211. Fed forventes at holde renten uændret indtil 2. kvartal 212. Fed forventes dog at begynde en passiv stramning af pengepolitikken i 4. kvartal 211 ved at stoppe med at reinvestere udbetalingerne fra de stats- og Figur 3: Ledende indikatorer Indeks Indeks ISM Kina PMI EU PMI Ifo (h.a.) Figur 4: ISM indeks 7 Indeks Figur 5: Oliepris $ ISM 3 mdr. gl. gns. Model Kilde: Ecowin, Spar Nord Brent olie Figur 6: Olie futures positionering kontrakter Netto lang olie Side 2 af 7

3 realkreditobligationer, som Fed har købt i forbindelse med deres opkøbsprogrammer. Dette vil betyde, at Feds balance langsomt nedbringes, hvilket svarer til en stramning af pengepolitikken. Statsgældskrisen medfører øget politisk risiko Statsgældskrisen er et resultat af mange års manglende budgetdisciplin, hvilket har resulteret i meget høje gældsrater. Dette gælder i både Europa, Japan og USA. Vejen frem er besparelser på de offentlige budgetter og strukturreformer, der kan øge væksten. Dette kræver både politisk og folkelig vilje ikke bare i de lande, der skal gennemføre budgetbesparelser og strukturreformer, men også i de lande der bidrager til hjælpepakkerne i nødlidende lande som Grækenland, Portugal og Irland. Den seneste måned har budt på stigende politisk usikkerhed relateret til statsgældskrisen i form af 1) tyske udmeldinger om, at en restrukturering af Grækenlands gæld kan komme på tale, 2) stor modstand mod yderligere hjælpepakker fra finsk side samt 3) udmeldinger fra ECB om, at en restrukturering af gælden kan medføre en ny finanskrise. Fokus på statsgældsproblematikken er ikke blevet mindre af, at 1) kreditvurderingsbureauet Standard & Poors har sat både den japanske og den amerikanske kreditvurdering på såkaldt negative watch, hvilket betyder, at risikoen for en nedjustering af kreditværdigheden er øget, samt 2) at den seneste opgørelse fra det europæiske statistikbureau viser, at det græske budgetunderskud i 2 var større end ventet. Vi har som de fleste andre meget svært ved at se en hurtig løsning på den europæiske statsgældskrise, og det synes uundgåeligt, at Grækenland på et tidspunkt bliver nødt til at restrukturere deres gæld. Dette synes også at være konsensus på de finansielle markeder, hvor renten på græske statsobligationer er strøget til vejrs, og hvor finansielle instrumenter, der forsikrer mod misligholdelse af den græske statsgæld, nu indpriser 7% sandsynlighed for en misligholdelse (default) indenfor de næste 5 år, se figur 7 og 8. Grækenland har dog ikke selv noget incitament til at restrukturere deres gæld, før de har overskud på deres offentlige budgetter (eksklusiv rentebetalinger), hvilket der ikke er udsigt til foreløbigt. Folkelig eller politisk modstand i Grækenland eller manglende politisk vilje i andre europæiske lande til fortsat at hjælpe Grækenland kan dog udløse en restrukturering eller frygt for en restrukturering af den græske gæld. Figur 7: Græske renter % årig rente årig rente Figur 8: Implicit default risiko 8 % Portugal Grækenland 9 11 Irland Spanien, Sparnord Den stigende mistillid til Grækenland (og dermed også de planer, som EU/IMFs hjælpepakker indeholder) vækker uden tvivl bekymring hos de europæiske politikere, der frygter mistilliden skal sprede sig til andre lande end Grækenland, Portugal og Irland. Vi forventer, at de europæiske politikere fortsat vil gøre alt for at undgå en restrukturering af den græske gæld og undgå, at mistilliden spredes til andre lande. De hidtidige erfaringer for statsgældskrisen er dog, at problemerne og usikkerheden skal blive meget værre end den er nu, før vi ser nye tiltag fra de europæiske politikere. Dette betyder, at usikkerhed med hensyn til den politiske håndtering af den europæiske statsgældskrise højst sandsynligt fortsat vil præge de finansielle markeder den kommende tid. I USA forventes forhandlingerne omkring budgettet for 212 og forhøjelsen af det såkaldte gældsloft (lov for hvor stor gæld den amerikanske stat må have) at bidrage yderligere til fokus på statsgældsproblematikken. Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at stigende usikkerhed (i dette tilfælde politisk usikkerhed) typisk medfører stigende risikopræmier på risikofyldte aktiver. Side 3 af 7

4 Aktier Aktier: Stabiliseringsfase med øget risiko for højere risikopræmier Vækstudsigterne samt virksomheder med stærke balancer er fortsat understøttende for aktier. MSCI Europe er fortsat attraktivt prisfastsat. Vores overordnede vurdering af de fundamentale forhold for aktiemarkederne er således ikke ændret markant siden udmeldingen fra februar. Øget usikkerhed om vækstudsigterne som følge af høj oliepris og statsgældskrisen kombineret med en top i de ledende indikatorer forventes dog at fungere som modvægt mod de mere fundamentale forhold over de næste 3-6 måneder. Vi forventer, at aktiemarkederne over denne periode vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Vi forventer ikke store (mere end %) fald i løbet af de næste 3-6 måneder. Risikoen for indprisning af højere riskopræmier og dermed også faldende aktiekurser er dog steget. Ud fra en samlet vurdering af afkastmuligheder kontra risici vælger vi at gå på neutral vægt på aktier. Situationen kan hurtigt ændres, hvis olieprisen og/eller udsigterne for statsgældsproblematikken ændres. Uændrede indtjeningsforventninger men øget risiko på nedsiden Udsigten til fortsat høj global vækst understøtter omsætningsfremgang, stigende marginer og stigende indtjening per aktie (EPS). Vi forventer EPS vækst på 13% i 211 og % i 212. Den høje oliepris og usikkerheden omkring statsgældskrisen udgør en øget risiko for vores EPS forventninger både gennem den direkte effekt på omsætningen gennem væksten men også gennem øget pres på marginerne. Figur 9: MSCI Europe scenarier Risikopræmie Rente 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 2, , , , , , , Figur : CVI model, Sparnord 3, Std. afv. 2, Sælg 1,, -1, -2, Køb -3, -4, -5, -6, CVI indikator Kilde: Morgan Stanley Fortsat attraktiv prisfastsættelse Målt på 211 og 212 EPS handler MSCI Europe (på lukkekurser 3. maj) til et PE forhold på henholdsvis 12,3 og 11,2. Som vi har nævnt i tidligere udmeldinger forventer vi, at et fair PE forhold for MSCI Europe ligger omkring 13. Statsgældsproblematikken og udsigt til lavere trend vækst end tidligere trækker ned i forhold til det historisk gennemsnitlige PE forhold på knap 15, mens lempelig pengepolitik, lave markedsrenter og meget sunde selskaber trækker op. Med baggrund i et fair PE forhold på 13 og lukkekurser 3. maj er der et prisfastsættelsesmæssigt potentiale for MSCI Europe på ca. 6% målt på 211 EPS og ca. 16% målt på 212 EPS. Tages de lave renter i betragtning, er MSCI Europe ligeledes attraktivt prisfastsat. Baseret på et vægtet gennemsnit af vores EPS forventninger til 211 og 212 handler MSCI Europe nu med en risikopræmie på godt 5%, hvilket er over det historiske gennemsnit. Figur 9 viser op-/nedside for MSCI Europe under forskellige kombinationer af rente og risikopræmie. Ved en risikopræmie på 4,%, hvilket er over det historiske gennemsnit, og en tysk årig rente på 3,5%- 4,%, vil MSCI Europe handle med et prisfastsættelsesmæssigt potentiale i stil med det tidligere nævnte. Det direkte afkast (dividende i forhold til aktiekurs) på MSCI Europe er ligeledes attraktivt, idet det direkte afkast er tæt på den årige tyske rente. Historisk har det direkte afkast været væsentligt under den årige rente. Morgan Stanleys CVI prisfastsættelsesmodel, der er tæt på at give et salgssignal, taler dog for, at MSCI Europe ikke længere er attraktivt prisfastsat, se figur. men modvind fra stigende usikkerhed En række faktorer forventes over de næste 3-6 måneder at fungere som modvind for aktiemarkederne. Disse faktorer er først og fremmest usikkerheden med hensyn til, hvor kraftig den globale vækst bliver påvirket, hvis olieprisen holder sig på de nuværende niveauer eller stiger yderligere, samt hvor hårdt finanspolitiske stramninger påvirker væksten. Herudover viser de historiske erfaringer, at tiden efter en top i de ledende indikatorer typisk er en svær periode for aktiemarkederne. Tilsammen øger disse forhold endvidere risikoen for, at aktiemarkederne vil begynde at fokusere på risikoen for en kraftig vækstafmatning og indprise højere risikopræmier. Side 4 af 7

5 og modvind fra andre faktorer En række andre forhold taler også for forsigtighed herunder Morgan Stanleys CVI prisfastsættelsesmodel, der er tæt på at give et salgssignal, samt det meget lave niveau for VIX indekset, der er et mål for markedets vurdering af den fremtidige aktievolatilitet. Aktiemarkederne har historisk ofte været mere sårbare overfor negative nyheder ved lave niveauer for VIX indekset. Andre stemningsindikatorer såsom Bulls-Bears indikatoren, put-call forholdet og Credit Suisses risikoappetitindeks, der ligesom VIX indekset, fortæller hvor optimistiske eller pessimistiske investorerne er, er dog stadig et godt stykke fra at sende salgssignaler, se figur 11 og 12. Aktier i en stabiliseringsfase De kommende 3-6 måneder kan meget vel blive en periode, hvor den underliggende opadgående trend i aktiemarkederne kæmper mod de førnævnte modvinde. Vi forventer, at aktiemarkederne over de næste 3-6 måneder vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Vi forventer ikke store aktiekursfald, det vil sige fald på mere end %, under stabiliseringsfasen. Forholdet mellem afkastmuligheder og risiko tilsiger neutral vægt Forholdet mellem afkastmuligheder og risiko er bestemmende for, hvorvidt det er attraktivt at afvige fra en neutral vægt. Vores hovedscenario er, at de fundamentale forhold, der tilsiger en opadgående trend i aktiemarkederne, over de næste 3-6 måneder vil blive modsvaret af fokus på risiko for lavere vækst og usikkerhed omkring den politiske håndtering af statsgældsproblematikken. Vi forventer, at aktiemarkederne over de næste 3-6 måneder vil befinde sig i en stabiliseringsfase, hvor aktierne handler omkring de nuværende niveauer. Hvis vi tager fejl, er udfaldsrummet dog meget bredt. Faldende olie, stabilisering af de ledende indikatorer og/eller mindre usikkerhed relateret til statsgældskrisen vil bringe fokus tilbage mod de fundamentale forhold, der tilsiger højere aktiekurser. Omvendt vil forværring af statsgældskrisen og kraftigt stigende oliepriser kunne medføre indprisning af væsentligt højere risikopræmier, end vi ser i dag, hvilket vil medføre faldende aktiekurser. Vi vurderer endvidere, at der for tiden er større sandsynlighed for risikoscenarierne på hver side af vores hovedscenario end normalt. Det er vores vurdering, at afkastmulighederne på 3-6 måneders sigt ikke på tilstrækkelig vis opvejer den øgede risiko, hvorfor vi ændrer vores overvægt på aktier til en neutral vægt. Situationen kan hurtigt ændres, og vi følger udviklingen i olieprisen og statsgældskrisen nøje. Figur 11: VIX indeks Volatilitet VIX Figur 12: Bulls-bears indikator - % Sælg - Køb Bulls - Bears (AAII) 3 ugers gl. gns. Obligationer Rentetrenden er op undervægt stats- og realkreditobligationer Vores forventninger til fremtidig vækst og inflation er konsistente med højere statsrenter i både Tyskland og Danmark samt i særdeleshed i USA. Den næste større bevægelse i danske og tyske statsrenter forventes at være i opadgående retning og forventes at blive udløst af stigende amerikanske renter. Dette kan meget vel ske, når markedet begynder at indprise en stramning af den amerikanske pengepolitik. Vi forventer først en stramning af den amerikanske pengepolitik i 4. kvartal 211, men markedet kan meget vel begynde at indprise denne stramning tidligere. Vi forventer fortsat stigende statsrenter på 3-6 måneders sigt, og undervægter stats- og realkreditobligationer. Den årige amerikanske rente er alt for lav En grov tommelfingerregel er, at en årig statsrente over tid skal være lig den reale vækst plus inflationen plus en risikopræmie. I USA er trend væksten ifølge den amerikanske centralbank lidt over 2,5%, og den amerikanske Side 5 af 7

6 centralbank anser en inflationsrate lidt under 2% for værende konsistent med centralbankens målsætning om prisstabilitet. Ud fra førnævnte tommelfingerregel er et gennemsnitsniveau for den årige amerikanske rente således på 4,5-5%. Renten vil selvfølgelig over tid variere i forhold til denne grove tommelfingerregel men med udsigt til inflation omkring eller over 2% og vækst tæt på 3% i år og næste år, er det svært at argumentere for, at det nuværende renteniveau omkring 3,25% er fair set i lyset af de makroøkonomiske fundamentaler. De budgetmæssige og statsgældsmæssige problemer, som den amerikanske stat står overfor, taler endvidere for en højere risikopræmie end normalt. Vores egen fair value model, se figur 13, der er baseret på kerneinflation, ISM indeks og Feds styringsrente, tilsiger ligeledes en betydeligt højere årig statsrente end den, som vi ser nu. Den amerikanske centralbanks 6 mia. $ store opkøbsprogram for statsobligationer, der blev iværksat i november 2, udløber i juni 211. Når dette opkøbsprogram udløber, forsvinder en af de helt store købere af amerikanske statsobligationer over det sidste halve år fra markedet. Den mest sandsynlige udløsende faktor for amerikanske nye kraftige amerikanske rentestigninger er indprisning af stramninger i den amerikanske pengepolitik. Vi forventer, at renten holdes uændret indtil 2. kvartal 212. Vi forventer dog, at Fed allerede i 4. kvartal 211 langsomt vil begynde at stramme pengepolitikken i form af et ophør af den automatiske reinvestering af udbetalingerne fra stats- og realkreditobligationerne i deres portefølje. Markederne kan dog meget vel indprise denne stramning tidligere. Vores forventninger til Fed vurderes at være tæt på konsensus, men vi forventer, at der er større risiko for, at markederne vil komme til at fokusere på et hurtigere end langsommere stramningsforløb. Figur 13: Fair value model 8 % Fair value model årig rente Rentetrenden er også op for danske og tyske statsrenter Både danske og tyske statsrenter vurderes at være i den lave ende af hvad, der kan retfærdiggøres ud fra vækst- og inflationsudsigterne. Større rentestigninger i USA forventes endvidere at smitte af på både danske og tyske statsrenter. Den næste større bevægelse i danske og tyske statsrenter forventes at være i opadgående retning og forventes at blive udløst af stigende amerikanske renter. Den opadgående rentetrend i danske og tyske statsrenter understøttes endvidere af de renteforhøjelser, som vi forventer fra ECB. Vores forventninger til ECB er meget tæt på konsensus, hvorfor realisering af de renteforhøjelser, som vi forventer, næppe udløser kraftige stigninger i de danske og tyske statsrenter. Afkast-risiko vurdering for stats-/realkreditobligationer Som nævnt ovenfor forventer vi stigende statsrenter. Hvornår, det næste store hop opad i renterne indtræffer, er meget svært at forudsige, men vi er ret overbevidste om, at næste store bevægelse i de danske og tyske statsrenter er i opadgående retning. Den øgede risiko for vækstudsigterne samt den øgede usikkerhed med hensyn til statsgældskrisen vil isoleret set tale for stabile eller lavere statsrenter i Tyskland og Danmark. Det er dog vores vurdering, at de nuværende renteniveauer allerede indpriser en noget lavere vækst og inflation end vi forventer. Der skal således opstå en frygt for en meget alvorlig vækstafmatning eller ligefrem recession for at presse de danske og tyske statsrenter markant ned. Vi forventer ikke, at dette sker. Flugten mod sikre aktiver som danske og tyske statsobligationer kan sagtens forekomme, hvis statsgældskrisen for alvor bliver et tema igen. Vi har dog tidligere set eksempler på, at stigende negativt fokus på den europæiske statsgældskrise har medført stigende tyske og dermed også danske statsrenter. En sandsynlig forklaring på dette er, at Tyskland skal udstede statsobligationer for at betale for hjælpepakker til Portugal, Grækenland og Irland. Hvis ikke tyskerne vil redde disse lande risikeres en statsbankerot og konkurs hos mange banker i disse lande, hvilket vil betyde store tab for tyske banker, der er stærk eksponeret mod banksektoren i Irland, Portugal og Grækenland, og som har store beholdninger af disse landes statsobligationer. Side 6 af 7

7 Tyskland vil i dette tilfælde skulle rekapitalisere sin egen banksektor, hvilket også vil kræve massive obligationsudstedelser. Eskalering af statsgældskrisen kan således medføre generelle stigninger i risikopræmierne på statsobligationer. Investorers generelle overvægt i statsobligationer, se figur 14, indikerer fortsat (se for eksempel vores udmelding fra februar), at der kan blive kø ved udgangen på obligationsmarkederne, når renterne igen begynder at stige. Ud fra en samlet vurdering af afkast-risiko forholdet fastholdes vores undervægt på stats- og realkreditobligationer. Virksomhedsobligationer er attraktive ift. statsobligationer Vores overordnede vurdering af de fundamentale forhold for virksomhedsobligationer er uændret siden vores udmelding fra februar. Virksomhederne har generelt meget stærke balancer og antallet af misligholdelser forventes at falde. Virksomhedsobligationer giver stadig en god merrente i forhold til statsobligationer. Virksomhedsobligationer er således fortsat attraktivt prisfastsat i forhold til statsobligationer. Figur 15 viser, hvor stor en andel af misligholdelser (defaults), som både IG (Investment grade) og HY (High yield) virksomhedsobligationer indpriser over de næste 5 år under antagelse om en generhvervelsesandel (recovery rate) på 4%. IG segmentet indpriser 8% defaults over de næste 5 år, mens HY segmentet indpriser 26% defaults over de næste 5 år. Dette skal ses i forhold til et historisk gennemsnit på henholdsvis,2% for IG og 2,8% for HY. Den værste 5 års periode for IG obligationer var , hvor der var 4,5% misligholdelser. For HY var den værste 5 års periode , hvor der var 46,1% misligholdelser. Virksomhedsobligationer har endvidere historisk klaret sig godt relativt til statsobligationer i den del af konjunkturcyklen, som vi befinder os i nu. Figur 14: Investorers allokering % Obligationer Figur 15: Implicitte default rater Spænd Recovery rate bp % 2% 4% 6% 2% 3% 4% 6% Gennemsnit Kilde: Ecowin 97 5% 6% 8% 11% IG nu 5% 6% 8% 12% 1 7% 9% 12% 17% 2 % 12% 15% 22% 14% 17% 22% 31% % 2% 26% 36% HY nu 4 18% 22% 28% 39% 22% 27% 34% 46% 6 26% 31% 39% 53%, Spar Nord Afkast-risiko vurdering for virksomhedsobligationer Den attraktive prisfastsættelse skal holdes op i mod de modvinde, som vi også har diskuteret under afkast-risiko vurderingen for aktier. For virksomhedsobligationer er udsigten til stigende renter endvidere en risikofaktor. Ud fra en samlet vurdering af afkastmulighederne og risikofaktorerne fastholder vi vores neutral vægt på virksomhedsobligationer. Overvægt kontant Vi vælger at lade vores undervægt i stats- og realkreditobligationer blive modsvaret af en overvægt i kontant/pengemarkedsprodukter. Renten er her meget lav, men kontant/pengemarkedsprodukter er kapitalbevarende og muliggør en senere overvægt i risikofyldte aktiver. Redaktion afsluttet, 5. maj 211, kl. 23:26 Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 9 Aalborg. Publikationen kan ikke anses som investeringsanalyse og der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse. Spar Nord Bank koncernen kan således have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger skal ikke opfattes som garanti for fremtidigt afkast. Gengivelse af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Publikationen er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Spar Nord Banks Handelsområdet garanterer ikke for, at oplysningerne er korrekte eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter og Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Side 7 af 7

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 7. august 9 Overvægt aktier Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag den 5. august at ændre

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere