Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Gældende fra efterår"

Transkript

1 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2017 Gældende fra efterår Vær opmærksom på eventuel løbende revidering af semesterbeskrivelsen kan forekomme i forbindelse med implementering af 2016 bekendtgørelsen.

2 Indholdsfortegnelse Semestrets indhold og tilrettelæggelse... 1 Tema for 4. semester... 2 Studieaktivitetsmodel... 4 Tidsplan for 4. semester gældende for Februar Særlige forhold for merit... 6 Den individuelle studieplan... 6 Obligatoriske studieaktiviteter i 4. semester... 7 Primær sundhedssektor... 7 Psykiatri... 8 Vejledning til refleksion i klinisk undervisning primær... 9 Vejledning til refleksion i klinisk undervisning psykiatri Intern individuel skriftlig prøve i 4. semester... 12

3 Semestrets indhold og tilrettelæggelse Semesterbeskrivelsen er en oversigt over perioden og skal ses som en udbygning af de bestemmelser, som er beskrevet i studieordningen. Semesterbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelsen, studieordningen og evalueringer. Semesterbeskrivelsen er delt i en primær og psykiatrisk del. Semesterets opmærksomhedspunkter er: -at i alle obligatoriske studieaktiviteter skal patientsikkerhed, kvalitetssikring og den s overholdelse af ansvar og kompetence under alle forhold/ omstændigheder vurderes minimum tilstrækkelig. -at den anvender Min Læringsplan Ved ikke bestået prøve i 3. semester har den ikke opnået tilstrækkelige kompetencer i forhold til semesterets opmærksomhedspunkter og uddannelsesinstitutionen oplyser det kliniske undervisningssted herom. Semesterbeskrivelsen er gældende for et bestemt hold og udkommer i elektronisk form og skal anvendes sammen med studiehåndbogen Studiehåndbogen findes på IT s Learning Semesterbeskrivelsen beskriver mål for læringsudbytter, samt de studieaktiviteter og bedømmelser semestret indeholder Min Læringsplan vil være det obligatoriske og gennemgående studie- og samarbejdsredskab vedrørende tilrettelæggelse, gennemførelse og formativ evaluering af det kliniske undervisningsforløb (er i praktikportalen) Se også Guidelines til at sikre det gode kliniske uddannelsesforløb (er i praktikportalen) International udveksling Det er muligt at udveksle i primær sundhedstjeneste i 4. semester. Kravet til udveksling i semesteret er, at den skal opfylde de samme mål, arbejde med Min Læringsplan, opfylder tilstedeværelsespligt, samt afvikler semesterets prøve. Februarhold

4 Tema for 4. semester Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Efter 4. semester har den opnået følgende mål for læringsudbytte: Læringsudbytter for viden 1) har viden og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi, samt har viden om og kan reflektere over farmakologi, medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering 2) har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau, 3) har viden om og kan reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, 4) kan forstå og reflektere over viden om målrettede pædagogiske- og kommunikative interventioner i direkte og digital kontekst med involvering af patient og borger og pårørende med respekt for forskellighed 5) har viden om klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patientens/borgerens hjem 6) har viden om og kan reflektere over sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar, og samfundsmæssige vilkår 7) har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder 8) har viden om og kan reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation 9) har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitetssikring 10) har viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom 13) har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Læringsudbytter for færdigheder 1) anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe og samfundsniveau 2) anvende sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende og rehabiliterende og pallierende forløb 3) anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin 4) anvende klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring 5) anvende vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende 7) anvende situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis 8)mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge 9) anvende teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling 10) anvende og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og 11) mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. Læringsudbytter for kompetencer 3) indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige perspektiver 11) håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst 12) håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 14) udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne lære- processer og udviklingsbehov. Februarhold

5 Kilde: BEK nr. 804 af 17/06/2016 og tallene i parentes referer til læringsudbytterne i BEK s bilag 1 og semesterets progression, jf. studieordning Fordeling af ECTS: ECTS-point Teoretisk Klinisk 1 Primær sundhedstjeneste 14,5 Psykiatri 14.5 Februarhold

6 Studieaktivitetsmodel Studieaktivitetsmodellen er en samlet visuel oversigt over fordelingen af 4. semesters studieaktiviteter og den s forventede arbejds- og studieindsats som er minimum 40 timer pr. uge. Forberedelse til klinisk undervisning Debriefing efter klinisk undervisning 24 timer Deltagelse af undervisere og initieret af underviser 616 timer Deltagelse af Initieret af underviser Autentisk klinisk undervisning. min. 32 timer gns / uge Perioden planlægges af klinisk vejleder sammen med den 10 timer 150 timer Deltagelse af undervisere og initieret af Deltagelse af Initieret af Vejledning til håndtering af prøver og klinisk læring Kontakt med studievejleder/lærer med funktion i praksis Forberedelse til klinisk periode Selvstændig udarb. af studieaktiviteter og selvvalgt litteratur Skriftlig evaluering af det kliniske undervisningssted Dokumentationskrav Februarhold

7 Tidsplan for 4. semester gældende for Februar 2016 Teoretisk undervisning og Teoretisk undervisning og Klinisk undervisning primær sektor Hold 1 4. september 9. november 2018 Hold november januar 2019 Julepause: begge dage inkl. Prøveuge 28. januar 31. januar 2019 Klinisk undervisning psykiatri Hold 1 4. september 9. november 2018 Hold november januar 2019 Julepause: begge dage inkl. Prøveuge 28. januar 31. januar 2019 Bedømmelse 4. semester Individuel skriftlig prøve med udgangspunkt i en klinisk plejesituation med intern bedømmelse Aflevering Opgaven afleveres i Wiseflow fra den og til senest den kl Bedømmelse i Wiseflow den kl Forudsætninger for at kunne gå til prøve: I alle obligatoriske studieaktiviteter skal patientsikkerhed, kvalitetssikring og den s overholdelse af ansvar og kompetence under alle forhold/ omstændigheder vurderes minimum tilstrækkelig Formativ evaluering af den obligatoriske studieaktivitet Rehabilitering og medicinhåndtering i primær sundhedstjeneste og Helhedspleje og medicinhåndtering i psykiatrien skal gennemføres på minimum tilstrækkeligt niveau (jf.7 trins skalaen) som forudsætning for at kunne indstille sig til semesterprøven. Dette betyder at ingen mål i studieaktiviteten må være under tilstrækkeligt niveau Dokumentationer fra de obligatoriske studieaktiviteter inkl. Litteraturliste (primær: 400 sider, psykiatri: 400 sider) og formativ evaluering fra klinisk undervisning skal lægges i praktikportalen: hold 1 senest 09. november 2018 hold 2 senest den 25. januar 2019 Supplerende litteratur: Supplerende litteratur kan ikke være nuværende eller tidligere basislitteratur i semesterbeskrivelse, eller hvad der tidligere har været opgivet som supplerende litteratur. Opfyldt dokumenteret mødepligt i klinisk undervisning dokumenteres i praktikportal af klinisk vejleder Der kan ikke overføres mødepligt mellem primær og psykiatri Ved ikke opfyldt mødepligt er der brugt et prøveforsøg, jf. side 45 i studieordning 2. prøveforsøg tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen Evt. 3. prøveforsøg afvikles ved næste ordinære prøvetermin Endvidere skal den aflevere en skriftlig evaluering af sit studieforløb i klinisk undervisning til klinikken og uddannelsesinstitutionen den sidste dag i perioden Februarhold

8 Særlige forhold for merit Ved merit, hvor merit klinikken er placeret i 1. periode af semesteret. - Den udarbejder sin eksamensopgave i 2. periode - Den eksamineres i meritdelen Ved merit, hvor merit klinikken er placeret i 2. periode af semesteret. - Den gennemfører de obligatoriske studieaktiviteter i 1. periode - Den indsamler data til sin eksamensopgave i 1. periode - Den skal deltage i obligatorisk opgavevejledning i 2. periode. Der informeres om tid og sted ved praktikkoordinator - Den eksamineres i meritdelen - Eksamensopgaven afleveres i Wiseflow ved afslutning af 2. periodes klinik Den individuelle studieplan Tilrettelæggelse af studieforløb - Læringsmetode: Min læringsplan Klinisk undervisning kan planlægges som patientforløb, eller som temaforløb - Patientforløb: Ved patientforløb følger den så vidt muligt den samme patient igennem plejeundersøgelses-og behandlingsforløbet fra indlæggelse til udskrivelse inklusivt hjemmebesøg, ambulant undersøgelse og lignende. - Temaforløb: Ved et temaforløb følger den flere forskellige patienter med sygeplejefaglige problemstillinger og behov af samme type for at opnå sikkerhed i handling og en dybere indsigt i de typiske og særlige problemer, patienter kan have. Deltagelse i klinisk undervisning Der skal planlægges med deltagelse i klinisk undervisning svarende til minimum gennemsnitlig 32 timer pr. uge. Den kliniske periode kan ikke afkortes, selvom der er aftalt undervisning på mere end 32 timer om ugen. Jf. BEK nr. 804 af 17/06/ stk. 4 er der mødepligtpligt i den kliniske undervisning. Dette betyder: 80 % tilstedeværelse af studieaktivitetens 40 timer om ugen= minimum 32 timer gennemsnitligt pr uge. Klinisk undervisning skal baseres på iagttagelse, deltagelse og træning i forhold til de sygeplejeproblemer og - handlinger, der forekommer i praksis. Der skal indgå refleksion i forhold til læring i praksis (mundtligt og skriftligt) med det formål, at lærer af erfaringerne og bliver i stand til at forholde sig kritisk til dem. Februarhold

9 Obligatorisk studieaktivitet Rehabilitering og medicinhåndtering Palliation Kommunikation og samarbejde med borger og dennes netværk i relation til borgerens sundhedsproblem/ er Studiebesøg børn i sundhedsplejen Obligatoriske studieaktiviteter i 4. semester Primær sundhedssektor Præsentation Evaluering Dokumentation Udarbejde en handleplan for en konkret borger i forhold til rehabilitering, jf. det konkrete kliniske undervisningssteds dokumentationsredskab, herunder dokumentation og kvalitetssikring af medicinhåndtering. Handleplan indgår i den daglig faglige refleksion i et sygeplejefagligt forum En selvvalgt skriftlig praksisbeskrivelse i relation til en udvalgt borger med fokus på palliation og mestring som præsenteres ved obligatorisk refleksion* mellem den og kliniske vejleder Med udgangspunkt i patientsamarbejde udarbejdes en skriftlig dataindsamling og praksisbeskrivelse med henblik på klinisk beslutningstagen. Ved obligatorisk refleksion i første periode mellem, klinisk vejleder og underviser sættes der fokus på patientens mestring i forhold til klinisk beslutningstagen. I anden periode er der obligatorisk opgavevejledning mellem, klinisk vejleder og underviser med fokus på temaerne mestring og netværk, jf. semesterets læringsudbytter Pædagogisk tilrettelagt aktivitet for børn efterfulgt af obligatorisk refleksion mellem den og sundhedsplejerske Skriftlig formativ evaluering på studieaktiviteten set i forhold til semesterets læringsudbytter. Evaluering udarbejdes af den og kliniske vejleder Skriftlig formativ evaluering på studieaktiviteten set i forhold til semesterets læringsudbytter. Evaluering udarbejdes af den og kliniske vejleder Skriftlig formativ evaluering på studieaktiviteten set i forhold til semesterets læringsudbytter. Evaluering udarbejdes af den og kliniske vejleder Skriftlig formativ evaluering på studiebesøget. Evaluering udarbejdes af den og kliniske vejleder Der udarbejdes et refleksionsnotat over kvalitetssikringen af medicinhåndteringen. Notatet, samt formativ evaluering lægges i praktikportal af den Skal gennemføres på minimum tilstrækkeligt niveau Den lægger praksisbeskrivelsen og den formative evaluering i praktikportalen Dataindsamling og formativ evaluering lægges i praktikportal af den. Fordybelse i temaet mestring indgår som grundlag til den skriftlige semesterprøve Beskrivelse af den pædagogiske opgave med teoretiske referencer, og den formative evaluering, lægges i praktikportal af den Supplerende litteratur Litteraturliste minimum 400 sider lægges i praktikportal af den Vejledning til refleksion i primær anvendes ved hver refleksion mellem og klinisk vejleder I første kliniske periode deltager underviser i obligatorisk refleksion. I anden kliniske periode deltager underviser i obligatorisk opgavevejledning for en gruppe af. Der er afsat 60 minutters vejledning pr. gruppe på minimum 6 Februarhold

10 Obligatorisk studieaktivitet Helhedspleje og medicinhåndtering Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Kommunikation og samarbejde med patient og dennes netværk i relation til patientens sundhedsproblem/er Psykiatri Præsentation Evaluering Dokumentation En struktureret oversigt over patientens aktuelle helhedssituation i relation til pleje og behandlingsbehov, herunder medicin ordination. Oversigten gøres til genstand for obligatorisk refleksion mellem den og klinisk vejleder I samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelle tilrettelægge og gennemføre en tværfaglig konference med fokus på patientens pleje og behandlingsforløb Med udgangspunkt i patientsamarbejde udarbejdes en skriftlig dataindsamling og praksisbeskrivelse med henblik på klinisk beslutningstagen Ved obligatorisk refleksion i første periode mellem den, klinisk vejleder og underviser sættes der fokus på netværk i forhold til klinisk beslutningstagen. I anden periode er der obligatorisk opgavevejledning mellem, klinisk vejleder og underviser med fokus på temaerne mestring og netværk, jf. semesterets læringsudbytter Skriftlig formativ evaluering på studieaktiviteten set i forhold til semesterets læringsudbytter. Evaluering udarbejdes af den og kliniske vejleder Skriftlig formativ evaluering på studieaktiviteten set i forhold til semesterets læringsudbytter. Evaluering udarbejdes af den og kliniske vejleder Skriftlig formativ evaluering på studieaktiviteten set i forhold til semesterets læringsudbytter. Evaluering udarbejdes af den og kliniske vejleder Der udarbejdes et refleksionsnotat over pleje og behandlingsforløb, inklusiv kvalitetssikringen af medicinhåndteringen. Notatet, samt formativ evaluering lægges i praktikportal af den Skal gennemføres på minimum tilstrækkeligt niveau Skriftlig disposition som forberedelse til tværfaglig konference samt den formative evaluering lægges i praktikportal af den Dataindsamling og formativ evaluering lægges i praktikportal af den. Fordybelse i temaet netværk indgår som grundlag til den skriftlige semesterprøve Supplerende litteratur Litteraturliste minimum 400 sider lægges i praktikportal af de Vejledning til refleksion i psykiatri anvendes ved hver refleksion mellem og klinisk vejleder I første kliniske periode deltager underviser i obligatorisk refleksion. I anden kliniske periode deltager underviser i obligatorisk opgavevejledning for en gruppe af. Der er afsat 60 minutters vejledning pr. gruppe på minimum 6 Februarhold

11 Vejledning til refleksion i klinisk undervisning primær Mål At den forholder sig til egen oplevet praksis, udvikler en kritisk stillingtagen og tilegner sig ny viden At den udvikler evnen til sygeplejefaglig argumentation og vurdering Praksissituationen Praksissituationen tager udgangspunkt i en konkret patientsituation Den har en aktiv rolle ~ er part i den praksissituation, den vælger at forholder sig kritisk reflekterende til Den kliniske vejleder skal have direkte kendskab til patientens situation og praksissituationen Udvælgelse og beskrivelse af praksissituationen Den fremlægger og argumenterer for sit valg over for den kliniske vejleder Den udarbejder skriftligt en praksisbeskrivelse, der indeholder en dataindsamling og helhedsbeskrivelse og begrunder sit valg med reference til de nøgleområder og den teori, der skal indgå i refleksionen Beskrivelsen skal indeholde: o en kort dataindsamling med præsentation af patienten og/eller samarbejdspartnere o en kort beskrivelse af selve praksissituationen, herunder hvor situationen finder sted o begrundelse for valget af praksissituationen o præcisering af nøgleområder og teori, der skal indgå i refleksionen; herunder inddrages en forskningsbaseret artikel o litteraturliste Øvrige deltagere modtager et eksemplar af beskrivelsen på refleksionsdagen - dvs. den medbringer x antal eksemplarer, afhængig af gruppens størrelse Afvikling af refleksionsdagen kan ske i grupper. I gruppen er der et fælles ansvar for udvikling og fagligt engagement Den enkelte har ansvar for processen under gennemførelsen af sin refleksion Den Præciserer og argumenterer for praksissituationen ud fra en kritisk stillingtagen til sygeplejens teori og praksis Besvarer spørgsmål/kaster nye på bordet Evaluerer og konkluderer ud fra nye indsigter Den kliniske vejleder Nuancerer praksissituationen samt uddyber og perspektiverer forhold og muligheder i praksis Stiller spørgsmål, der kan afdække faglige temaer, problemer eller gode eksemplariske forhold Deltager i evalueringen af den s præstation Underviser Sikrer at de teoretiske perspektiver, der har relation til situationen, bliver inddraget i diskussionen Peger på teori, der kunne være relevant til at belyse og perspektivere situationen jf. uddannelsens pensum Deltager i evalueringen af den s præstation Februarhold

12 Vejledning til refleksion i klinisk undervisning psykiatri Mål At den forholder sig til egen oplevet praksis og udvikler en kritisk stillingtagen og tilegner sig ny viden At den udvikler evnen til sygeplejefaglig argumentation og vurdering Praksissituationen Praksissituationen tager udgangspunkt i en konkret patientsituation, hvor den er medkontaktperson for patienten. Praksissituationen kan være direkte patientrelateret eller indirekte patientrelateret dvs. en spontan/planlagt patientsituation eller en samarbejdssituation (tværfagligt/tværsektorielt) med udgangspunkt i en konkret patient. Den har en aktiv rolle ~ er part i den praksissituation, den vælger at forholder sig kritisk reflekterende til. Den kliniske vejleder skal have direkte kendskab til patientens situation og praksissituationen. Udvælgelse og beskrivelse af praksissituation Den fremlægger og argumenterer for sit valg over for den kliniske vejleder. Den udarbejder skriftligt en praksisbeskrivelse, der indeholder en dataindsamling og helhedsbeskrivelse og begrunder sit valg med reference til de nøgleområder og den teori, der skal indgå i refleksionen. Beskrivelsen skal indeholde: o en kort dataindsamling med præsentation af patienten og/eller samarbejdspartnere o en kort beskrivelse af, hvor situationen finder sted herunder om den er spontan eller planlagt o beskrivelse af selve praksissituationen o begrundelse for valget af praksissituationen o præcisering af nøgleområder og teori, der skal indgå i refleksionen; herunder inddrages en forskningsbaseret artikel o litteraturliste Øvrige deltagerne modtager et eksemplar af beskrivelsen på refleksionsdagen - dvs. den medbringer x antal eksemplarer, afhængig af gruppens størrelse Afvikling af refleksionsdagen kan ske i grupper. I gruppen er der et fælles ansvar for udvikling og fagligt engagement Den enkelte har ansvar for processen under gennemførelsen af refleksionen Den Præciserer og argumenterer for praksissituationen ud fra en kritisk stillingtagen til sygeplejens teori og praksis Besvarer spørgsmål/kaster nye på bordet Evaluerer og konkluderer ud fra nye indsigter Februarhold

13 Den kliniske vejleder Nuancerer praksissituationen samt uddyber og perspektiverer forhold og muligheder i praksis Stiller spørgsmål, der kan afdække faglige temaer, problemer eller gode eksemplariske forhold Deltager i evalueringen af den s præstation Underviser Sikrer at de teoretiske perspektiver, der har relation til situationen, bliver inddraget i diskussionen Peger på teori, der kunne være relevant til at belyse og perspektivere situationen jf. uddannelsens pensum. Deltager i evalueringen af den s præstation Øvrige deltagere med/praktiklærer Deltager i refleksionen ved at stille spørgsmål/besvare spørgsmål med fokus på begreber, der kan belyse og perspektivere praksissituationen. Deltager i evalueringen af den s præstation Februarhold

14 Intern individuel skriftlig prøve i 4. semester Antal ECTS der prøves: Hele semesteret prøves med 30 ECTS, heraf 14,5 ECTS fra primær sundhedstjeneste, 14,5 ECTS fra psykiatri, samt 1 ECTS teori Fag, der indgår i prøven: - Sygepleje - Sygdomslære - Sundhedsinformatik - Folkesundhed epidemiologi og miljø - Pædagogik - Kommunikation - Organisation, ledelse og jura Samt relevant akkumuleret fagindhold fra tidligere semestre Opgavetype: Intern, individuel skriftlig prøve med udgangspunkt i klinisk plejesituation Forudsætninger for at gå til prøve: Se Tidsplan side 5 Mål for prøven: - Præsentere en patient/borgers helhedssituation ved en dataindsamling - Redegøre for patientens/borgerens udvalgte sundhedsproblemer, herunder redegøre for betydningen af netværk og mestring, med anvendelse af relevant teori - Analysere og argumentere for kliniske beslutninger, der giver grundlag for forslag til kliniske interventioner til at løse patient/borgerens sundhedsproblemer med inddragelse af forskningsviden og eller forskningsbaseret viden. - Beskrive klinisk lederskab af sundhedsfremme og kvalitetssikring i et tværprofessionelt/tværsektorielt perspektiv ud fra patientens/borgerens oplevelse af hans/hendes helhedssituation - Reflektere over etiske, kulturelle, teknologiske og juridiske perspektiver i patientens/borgerens kontekst Form og omfang: - Den kliniske plejesituation præsenteres ved dataindsamlingen af patient/borgerens sundhedsproblemer - Der udvælges 3 sundhedsproblemer, hvor data analyseres med relevant faglige viden og med inddragelse af forskningsviden og eller forskningsbaseret viden. - Der redegøres for klinisk beslutningstagen med henblik på kliniske interventioner, herunder redegøres der for betydningen af patientens/borgerens mestring og netværk - Der redegøres for en perspektivering af klinisk lederskab, herunder etiske, kulturelle, teknologiske og juridiske overvejelser, rettet mod en tværprofessionel/tværsektoriel sundhedsfremmende indsats i forhold til den valgte patient/borgers sundhedsproblemer - Fordybelse i netværk og mestring fra obligatorisk studieaktivitet skal indgå i analysen - Data skal anonymiseres, og de juridiske retningslinjer skal overholdes jf. studiehåndbog Omfang: anslag eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag Prøvens forløb: - Fordybelsesarbejdet fra 1. periode skal medtages - Opgavevejledning i 2. periode (se side 8) Februarhold

15 - Opgaven udarbejdes i sidste del af 2. periode, efter at der er givet opgavevejledning Krav til det skriftlige produkt: - Opgaven skal følge juridiske og redaktionelle retningslinjer Aflevering: Opgaven skal afleveres i Wiseflow senest den kl Bedømmelsesgrundlag: - Opgaven bedømmes internt af en klinisk vejleder fra praksis og en underviser fra uddannelsesinstitutionen. Fokus for bedømmelsen er den kliniske plejesituation jf. mål for prøven - Der bedømmes ud fra 7 trins skalaen - Underviser og klinisk vejleder lægger karakteren i Wiseflow - Bedømmelse i Wiseflow senest den kl Generelle regler: Indstilling Indstilling til prøve sker automatisk, og følger i øvrigt bestemmelserne i studieordningen Sygdom Ved sygdom kræves lægedokumentation for ikke at miste et prøveforsøg Den dækker udgiften til lægedokumentation Nyt prøvetidspunkt aftales ved raskmelding individuelt efter bestemmelser i eksamensbekendtgørelsen nr af 02/12/2016, samt studieordningen Omprøve Ved ikke bestået prøve eller ved mistet prøveforsøg tilrettelægger uddannelsesinstitutionen tidspunkt for omprøve, jf. BEK nr af 02/12/2016 Ved mistet prøveforsøg er der brugt 1. prøveforsøg Evt. 3. prøveforsøg afvikles ved næste ordinære prøvetermin Regler for klage Jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 02/12/2016 kapitel 10, skal klage foreligge skriftligt senest 14 dage efter prøveresultatet Referencer: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 804 af 17/06/2016 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LBK nr af 23. oktober 2014 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 02/12/2016 Studieordning for Professionsbachelor i Sygepleje ved UC SYD af 19. august 2016 Februarhold

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår 6. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 6. semester Februarhold 2016 Gældende fra efterår 2018 16.06.2017 Vær opmærksom på eventuel

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS Semesterbeskrivelse 3.4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve Selvstændig professionsudøvelse 6. semester 1. Klinisk prøve Prøven er en intern individuel mundtlig prøve. Prøven afvikles ved slutningen af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 4. semester 17 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 4. semester Indhold 1. Semesterets tema, indhold og tilrettelæggelse 4 2. Fagområder og fag 5 3. Studieaktiviteter 6 4. Mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 5. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 4. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 3. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb August 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 10.04.2019 og gælder fra 1. september 2019. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 7 1.1 Dimittendprofil 7 1.2

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del.

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del. SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester For studerende på udlandsophold i den kliniske del Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Januar 208 Udarbejdet november

Læs mere

Temadag torsdag den 30 november 2017

Temadag torsdag den 30 november 2017 Gør tanke til handling VIA University College Temadag torsdag den 30 november 2017 Karakterskala / 7- trins skala Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og

Læs mere

MODULPLAN FOR OVERGANGSFORLØB

MODULPLAN FOR OVERGANGSFORLØB MODULPLAN FOR OVERGANGSFORLØB SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN AABENRAA MODUL 12 EFTERÅR 2017 Gældende fra september 2017 Indhold Modul 12... 1 EFTERÅR 2017... 1 Indledning... 1 Moduloversigt... 2 Modul 12 Selvstændig

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 23. august 2017 og gælder fra 1. september 2017. Revideret 20/11-2017 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation Kliniske studiesteder - Holstebro Kommune Center for Psykiatri: Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet Skivevej 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Øjenafdelingen Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12, 7500 Holstebro 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Overgangsordning for hold SSF15 Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Marts

Læs mere

Specifik klinisk studieplan for 6. semester

Specifik klinisk studieplan for 6. semester Specifik klinisk studieplan for 6. semester 2018 Læringsudbytte I studieordningen for 2016-uddannelsen formuleres mål som det læringsudbytte den studerende forventes at have opnået ved slutningen af semesteret.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Klinisk lederskab i patientforløb Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje August 2016 rev. august 2018 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg

2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg Sygepleje klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb & klinisk

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 6.semester 16 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 6. semester 16 C+D 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Tema 5 3. Fagområder og fag 6 4.

Læs mere

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester SEPTEMBERHOLD 15. Gældende fra AUGUST 2018

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester SEPTEMBERHOLD 15. Gældende fra AUGUST 2018 UC SYD, Campus Aabenraa 7. semester Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 7. semester SEPTEMBERHOLD 15 Gældende fra AUGUST 2018 Vær opmærksom på at der kan forekomme

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester situationsbestemt kommunikation Kliniske studiesteder - Holstebro Kommune Center for psykiatri: Bostedet længerevarende tilbud, paragraf 108.

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester FEBRUARHOLD 16. Gældende fra februar 2019

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester FEBRUARHOLD 16. Gældende fra februar 2019 UC SYD, Campus Aabenraa 7. semester Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 7. semester FEBRUARHOLD 16 Gældende fra februar 2019 Vær opmærksom på at der kan forekomme

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130 Juelsminde

Læs mere

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 2. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb August

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Sygepleje Godkendt juli 2019 Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om Sygeplejerskeuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 6

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere