Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho"

Transkript

1 Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

2 VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli Lokalplanen åbner mulighed for en mere fleksibel anvendelse til ferie- eller helårsbeboelse samt feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed. Varde Kommune har i denne forbindelse modtaget indsigelse og ændringsforslag fra den ene af områdets to grundejere. Der fremsættes indsigelse imod lokalplanens anvendelsesbestemmelser for matr. 38 Ho by, Ho. Med baggrund i fremkomne bemærkninger er anvendelsesbestemmelserne for matr. 38 Ho by, Ho justeret således, at ejendommen er omfattet af lokalplanens bestemmelser for delområde 1. LOKALPLANENS OPBYGNING Lokalplanen består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. I redegørelsen beskrives lokalplanens formål og hovedindhold. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinier for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 LOKALPLAN 42 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE OMRÅDETS BELIGGENHED...3 EKSISTERENDE FORHOLD...4 LOKALPLANENS INDHOLD...5 FORHOLD TIL ANDRE PLANER...5 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING...8 SERVITUTTER...9 II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLAN / BYPLANVEDTÆGT AFLYSNING AF SERVITUT RETSVIRKNINGER...18 VEDTAGELSESPÅTEGNING...18 III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKULÆRE FORHOLD KORTBILAG 2: FREMTIDIGE FORHOLD KORTBILAG 3: BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDE OG ANDRE BYGNINGER Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

4 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 Lokalplanområdets beliggenhed i Ho by 2

5 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er et ønske om at skabe en øget aktivitet i området, hvor Motel Skallingen ligger i dag, gennem en større fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. På nuværende tidspunkt forventes det, at der vil kunne tiltrækkes flere overnattende til området, hvis motellets udlejningsboliger kan anvendes som individuelle ferieboliger i byzone. Motel Skallingen drives i dag efter reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv., hvor virksomheden har tilladelse til erhvervsmæssig udlejning. Hvis motellejlighederne ejes af individuelle ejere, kan den enkelte ejer ikke selv disponere over sin lejlighed, der skal stå til rådighed for virksomheden. Hensigten med lokalplanen er at fjerne denne rådighedspligt, så ejerne får mulighed for at bruge lejlighederne som egne ferieboliger. Muligheden for hoteldrift eller feriecenter ønskes dog ikke udelukket. Hvis motellet ændres fra erhvervsmæssig hoteldrift til individuelle ferieboliger, træder sommerhuslovens bestemmelser i kraft, idet sommerhuslovens regler gælder al udlejning af boliger til ferie- og fritidsformål uanset, om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Ifølge sommerhusloven må ejere og brugere af fast ejendom ikke uden tilladelse udleje eller fremleje ferieboliger erhvervsmæssigt. Efter sommerhuslovens regler kan der dog ske privat udlejning af 1 eller 2 ferieboliger, som også i et vist omfang benyttes af ejeren selv. Det betragtes nemlig ikke som erhvervsmæssig udlejning, når udlejningen foregår som et supplement til ejerens eget brug af boligen. Hvis udlejningen får et mere professionelt præg, det vil sige, at udlejningen må anses som det væsentligste formål med besiddelsen af boligen, betragtes det som erhvervsmæssigt. Hvis ferielejlighederne ikke drives erhvervsmæssigt som hotel, betyder det altså, at en ejer kun må eje en enkelt lejlighed. Det betyder også, at de enkelte ejeres egen benyttelse af lejlighederne ikke må være sekundær i forhold til en eventuel udlejning. Motel Skallingen har siden 1980 været omfattet af Lokalplan nr , der foreskriver, at området kun må anvendes til helårsbeboelse og til erhvervsbebyggelse, herunder feriepensionater, moteller, forsyningsbutikker og lignende. En ændret anvendelse af motellejlighederne fra erhvervsmæssig hoteldrift til individuelle ferieboliger er således i strid med den gældende planlægning for området. Der har tidligere været udvist tilbageholdenhed med at ændre planlægningen for hoteller og feriecentre til individuelle ferieboliger, idet det blev vurderet at hoteller mv. var med til at styrke helårsturismen og dermed erhvervslivet i ferieområderne. Sommerhusområderne i Blåvand, Ho og Vejers har gennem de senere år betydet en rimelig indtjening til lokalområdet i vinterhalvåret, og på den måde været med til at sikre en fornuftig omsætning i de lokale butikker, restauranter, hoteller og feriecentre. Hoteller og feriecentre har således ikke haft afgørende betydning for helårsturismen. På den baggrund har gl. Blåvandshuk Kommune siden 2002 givet tilladelse til, at feriecentre og hoteller i kystbyerne har ændret status til individuelle ferieboliger. Udviklingen i gl. Blåbjerg Kommune har til sammenligning været nogenlunde den samme. Varde Byråd vurderer, at Motel Skallingens ferielejligheder vil blive mere attraktive, hvis kravet om erhvervsmæssig drift fjernes. Ud fra et ønske om at fremme den turistmæssige udvikling i området generelt har Byrådet derfor besluttet at udarbejde nærværende lokalplan, der åbner mulighed for en fleksibel anvendelse til individuelle ferieboliger. Lokalplanen forhindrer dog ikke, at den erhvervsmæssige hoteldrift kan bibeholdes, hvis ejerne ønsker det. Da Byrådet ser det som vigtigt at fastholde indbyggertallet i Ho, giver lokalplanen også mulighed for etablering af helårsboliger. Der ligger således stadig enkelte helårsboliger fra tiden før, den turistmæssige udvikling begyndte sidst i 1960 erne. Beboelsesejendommen Skallingevej 1 ønskes imidlertid nedrevet for at give plads til nye ferieboliger. Ejeren, der også ejer Motel Skallingen, ønsker i forbindelse med opførelse af nye ferieboliger i tilknytning til motellets eksisterende ferielejligheder desuden at nedrive en servicebygning Bjælkehytten, som ligger ud mod Skallingevej. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger midt i den oprindelige Ho Landsby, der breder sig ud i alle retninger i form af spredte gårde og med kirken og præstegården liggende nord for, jf. oversigtskortet på 3

6 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 side 2 og Kortbilag 3. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Skallingevej. Mod nord grænser lokalplanområdet op til Ho Feriecenter, mod øst til et ældre sommerhusområde og mod syd til Sønderballevej. Området vejbetjenes fra Sønderballevej. Dog har områdets enfamiliehus overkørsel til Skallingevej. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 1,4 ha og omfatter matr. 36d, 36h, 52a, 53c, 114c, 1q og 38 Ho by, Ho, hvoraf 1q og 114c udgøres af et fælles vejareal, mens resten af ejendommene er privat ejede. De eksisterende ferielejligheder i lokalplanområdet er udformet som gavlhuse. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Lokalplan området ligger i byzone og anvendes til hotelvirksomhed. En mindre del af området anvendes til fællesvej for lokalplanens område og for 4 andre lodsejere. Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet omfatter et fritliggende enfamiliehus på 172 m 2 beliggende på egen grund og opført i Midt i området blev i 1967 opført en rækkehusbebyggelse som en lang flad barak. Denne blev i 2002 ombygget til 1½ etages rækkehuse på i alt 636 m 2 med 14 ferielejligheder. I 1970 blev opført en teknikbygning på 55 m 2 og i 2000 en erhvervsbebyggelse på 252 m 2 i rundtømmer. Lokalplanområdet anvendes i dag til bolig, erhverv og feriecenter. Arealet er uden væsentlige terrænspring eller værdifuld beplantning. Omkringliggende områder Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger Ho Feriecenter. Bebyggelsen blev påbegyndt i 1973, mens hovedparten af bygningerne er opført i 1990 erne og frem til Bebyggelsen opleves ikke som integreret med den oprindelige landsby; men husene er opført i 1½ etage og med facader overvejende i røde tegl og lys grå pladebeklædning og med sadeltag med varierende beklædninger af røde betontagsten og asbestcementplader. Lokalplanområdet er mod øst omgivet af et ældre sommerhusområde. Mod vest grænser lokalplanområdet op til et område, der ved den bevarende Lokalplan nr er udlagt til åben-lav bebyggelse. Her er nøje detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. 4

7 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE Området syd for lokalplanområdet består af marsk og engarealer med spredte gårde, hvoraf flere er bevaringsværdige. LOKALPLANENS INDHOLD Planen skal sikre et forbedret økonomisk grundlag for områdets drift ved at åbne mulighed for en mere fleksibel anvendelse til ferie- eller helårsbeboelse samt feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed. Lokalplanområdets bebyggelse får adgang fra den offentlige vej Sønderballevej via de eksisterende overkørsler. Den østlige vejadgang til området er en eksisterende privat fællesvej, som på nuværende tidspunkt vejbetjener 4 naboejendomme øst for lokalplanens område. Den vestlige vejadgang er en eksisterende adgang til de eksisterende ferieboliger i lokalplanområdet. De eksisterende veje skal eventuelt forbedres, så vejene kan bære den kommende forøgelse af trafikken. Sønderballevej, ligesom de øvrige veje i landsbyen, bør ikke ændre karakter, men have en enkel standard med græsrabat i begge sider og uden fortov eller andet udstyr. Der skal etableres vendepladser for enden af de blinde boligveje, som mindst opfylder kravene til vendepladser for distributionsvogne efter Vejdirektoratets Vejregler. Eksisterende adgang for naboejendommene fastholdes uændret. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimalt 20 for den enkelte ejendom. Den samlede bebyggelse i lokalplanområdet er i dag på m 2 bruttoetageareal. Med en bebyggelsesprocent på 20 vil Delområde 1 maksimalt kunne rumme en bebyggelse på m 2 bruttoetageareal. Fjernes alle de nuværende bygninger med undtagelse af rækkehusene, vil der være en restrummelighed på ca m 2 bruttoetageareal, idet der dog må tages hensyn til de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen. Ny bebyggelse skal holdes inden for de byggelinier, der fremgår af Kortbilag 2 for at sikre en rimelig afstand til nabobebyggelsen. Endvidere skal lokalplanens bestemmelser sikre, at bebyggelsen tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og med hensyn til bygningernes størrelse og proportioner, materialer og farver bliver i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Dette hindrer ikke, at bebyggelsen kan få et mere nutidigt udtryk gennem detailudformningen, ligesom bygningernes indretning og funktion mv. kan afvige fra landsbybebyggelsen. Bebyggelsens fællesarealer kan rumme forskellige mindre fælles anlæg såsom bålplads, mindre baneanlæg og legeredskaber og lignende. Dog skal arealet overvejende anlægges uden belægning som et åbent og grønt areal med enkelte grupper af træer og buske, så der bliver mulighed for mange forskellige former for spontane aktiviteter og leg. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan nr med Tillæg 1 fra 1987, der blandt andet giver mulighed for helårsbeboelse, feriecenter og erhvervsbebyggelse, herunder feriepensionater, moteller, forsyningsbutikker og lignende. Efter den gældende lokalplan kan ny bebyggelse opføres i maksimalt 1 etage i 6,5 meters højde og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 20. Nærværende lokalplan erstatter lokalplan nr inden for det i 2 angivne område. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde 4.F.08 Hovej, som de er fastlagt i tillæg nr. 13 til Kommuneplan for gl. Blåvandshuk Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt til ferieformål som motel, feriecenter, mindre erhverv, butikker, restauranter, individuelle ferieboliger og helårsboliger. For motel, feriecenter, mindre erhverv, butikker, restauranter og lignende fastlægges en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på maksimalt 20, et etageantal på maksimalt 1 og en bygningshøjde på maksimalt 6,5 m. For boliger, det vil sige helårsboliger, fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimal 25 for den enkelte ejendom, maksimalt 1½ etage og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen strider imod kommuneplanens bestemmelse om bebyggelsens højde. Vedtagelse af Lokalplan 42 forudsætter derfor, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der omfatter Enkeltområde 4.F.08 Hovej, og som uanset anvendelse øger bygningshøjden til 7,0 m. I øvrigt fastholdes bestemmelserne for enkeltområdet uændret. Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende regionplanlægning, som efter amter- 5

8 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 nes nedlæggelse er ophøjet til landsplandirektiv, jf. afsnittet om kystnærhedszonen, side 8. Bevaringsplanlægning Det meste af området omkring Ho er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Regionplan Ho Landsby er desuden omtalt i Vadehavet Kulturarvsatlas udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen i I Vadehavet Kulturarvsatlas er det fremhævet, at Ho ligger i et fladt landskab, hvor større anlæg, byggerier, tilplantning og bevoksning vil kunne ses på lang afstand. Derfor har det betydning, at nye bebyggelser indpasses med de rigtige proportioner og materialer. De nuværende veje med deres slyngede forløb har høj bevaringsværdi. Derfor bør vejenes forløb og enkle form fastholdes, og for meget udstyr i form af fortove, gadelamper mv. bør undgås. Endvidere findes en ældre registrering Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi, Vestkysten, Nymindegab Blaavand, Værn 4, 1970, der viser en meget åben landsbystruktur i Ho. Landsbyen bestod i 1970 af spredte gårde, hvoraf langt de fleste eksisterer i dag. En meget væsentlig trelænget gård blev dog i første halvdel af 1980 erne revet ned og gav plads for det nuværende Ho Feriecenter. De bevaringsværdige huse fordeler sig fra Bredmose i den nord til Nørballe med Ho Kirke i centrum til Sønderballe i syd samt Vesterballe, der breder sig ud mod vest. Lokalplanområdet ligger omtrent midt imellem Nørballe og Sønderballe. Disse forhold bør der tages hensyn til, selv om de befinder sig uden for lokalplanområdet, jf. Kortbilag 3. Mod vest grænser lokalplanområdet således op til et område, der ved den bevarende Lokalplan nr er udlagt til åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 20. Ny bebyggelse må højst opføres 1½ etage og med en højde på maksimalt 7 m. Den bevarende lokalplan skal blandt andet medvirke til en god tilpasning af ny bebyggelse til landsbyens struktur og den ældre bebyggelses karakter. Analogt hermed bør ny bebyggelse inden for Lokalplan 42 derfor holde sig inden for nogenlunde samme omfang. Området syd for lokalplanområdet er i Regionplan 2016 udpeget som værdifuldt landskabsområde og består af marsk og engarealer med spredte gårde. Den sydøstlige del af lokalplanområdet set mod øst i retning af marsken ved Ho Bugt, som anes for enden af Sønderballevej. 6

9 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE Flere af husene er bevaringsværdige og registreret i Værn 4. En stråtækt gård på Sønderballevej 2 er således registreret som bevaringsværdig og beliggende kun ca. 18 m fra de eksisterende gavlvendte ferielejligheder. Ny bebyggelse i lokalplanområdets sydlige del bør derfor udformes som længehuse med tagryggen parallelt med Sønderballevej og holdes i passende afstand fra den bevaringsværdige gård. En beplantning med buske og træer langs den nordlige side af vejen kan desuden medvirke til at skille den ny bebyggelse fra denne del af kulturmiljøet. Den bevaringsværdige gård fra 1827 Sønderballevej 2 set fra motellets indkørsel. Samme gård set fra lokalplanområdet lige nord for. 7

10 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 Vandforsyningsplan Området skal ifølge kommunens vandforsyningsplan tilsluttes kollektiv vandforsyning. Varmeforsyningsplan Ifølge kommunens varmeplanlægning findes der ingen kollektiv varmeforsyning i området. Opvarmning skal derfor ske individuelt Spildevandsplan Området er separatkloakeret og spildevandet ledes til rensningsanlæg i Varde. Trafikplanlægning Lokalplanområdets nye ferieboliger (ca ) vil blive vejforsynet fra Sønderballevej, som også giver adgang til de eksisterende 14 ferieboliger i området foruden ca. 50 ejendomme beliggende øst og syd for lokalplanområdet. Sønderballevej er tilsluttet Hovej via Skallingevej og disse vejanlæg vurderes at kunne bære den øgede trafik til og fra lokalplanområdet uden ændringer. Der etableres stiforbindelse til naboområdet Ho Feriecenter nord for lokalplanområdet. Dette indeholder blandt andet forskellige faciliteter og anlæg til ferie- og fritidsaktiviteter. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at undersøge, om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen blev der fokuseret særligt på det bevaringsværdige kulturmiljø. Der er i lokalplanen taget højde herfor gennem bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering mv. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: Internationalt naturbeskyttelsesområde - Natura 2000 Lokalplanområdet ligger ca. 400 m fra strandengene omkring Ho Bugt, som er udpeget som et naturbeskyttelsesområde omfattet af Natura Natura 2000 omfatter: - EF-fuglebeskyttelsesområder - EF-habitatområder - Ramsarområder Skallingen og strandengene ned mod vådområdet omfattes af alle de ovennævnte områdetyper under Natura 2000 og er derudover udpeget som beskyttet vådområde i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Lokalplanens område ligger forholdsvis langt fra de beskyttede områder, og der ligger anden boligbebyggelse mellem lokalplanområdet og disse områder. Det vurderes på denne baggrund ikke, at en realisering af lokalplanens muligheder vil kunne påvirke de naturbeskyttelsesmæssige interesser, som er årsag til, at disse områder i 3 forskellige områdekategorier er udpeget som naturbeskyttelsesområder under Natura Kystnærhedszonen Hensigten med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne for områdets eksisterende bebyggelse og samtidig åbne mulighed for opførelse af ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende bebyggelse. I den forbindelse nedrives en del af områdets eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse vil ikke blive mere synlig fra kysten end eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet ligger på alle sider indesluttet af anden bebyggelse og / eller afskærmende beplantning. Områdets bebyggelse er derfor kun umiddelbart synlig fra Sønderballevej og fra Skallingevej. Lokalplanen åbner således ikke mulighed for opførelse eller ombygning af bebyggelse i et omfang eller i højder, som vil medføre en ændret påvirkning af kystlandskabet. Lov om naturbeskyttelse Den tidligere skovbyggelinie efter lov om naturbeskyttelse er ophævet inden for lokalplanområdet i forbindelse med gældende Lokalplan nr Lov om miljøbeskyttelse Lokalplanområdet ligger inden for et område, som i Regionplan 2016 er udpeget til område 8

11 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor grundvandet er af en kvalitet, der ikke egner sig til drikkevandsforsyning. Lov om forurenet jord Arealet er undtaget af områdeklassificeringen, da arealet tidligere har været agerjord og derved ikke burde være belastet af diffus forurening. Dermed vil der ikke være anmeldelsespligt og krav om analyser ved jordflytninger, jf. jordforureningslovens 50 og 50 a. Vejloven Lokalplanområdet vejbetjenes via to eksisterende private fællesveje med adgang til den offentlige vej Sønderballevej. Fra de eksisterende private fællesveje etableres interne fordelingsveje til de enkelte boliggrupper og til områdets fælles parkeringsarealer. De interne veje udlægges som private fællesveje. Private fællesveje eller strækninger heraf må ikke anlægges eller tages i brug som færdselsareal, før vejudlægget er godkendt efter 24 eller 43 i privatvejsloven. Vejmyndigheden skal endvidere have modtaget og godkendt detailprojekt for vejanlægget, herunder længde- og tværprofil, befæstelse og afvanding mv. Ved kommunens godkendelse af de nye private fællesveje efter privatvejsloven er der alene tale om en offentligretlig godkendelse, hvor der ikke er taget stilling til de privatretlige forhold omkring brugen af de eksisterende private fællesveje som adgangsveje til udstykningen. Der er stiforbindelse til naboområdet nord for lokalplanområdet, som bl.a. rummer forskellige faciliteter og anlæg til ferie- og fritidsaktiviteter. Museumsloven I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved byggeog anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op. Disse kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes. I henhold til museumsloven skal Museet for Varde By og Omegn foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Museet har imidlertid ikke kendskab til fortidsminder inden for lokalplanområdet; men vil i forbindelse med fremtidige bygge- og anlægsarbejder anbefale en forundersøgelse, idet der kan være spor efter det gamle fiskerleje Sønderside, der ifølge skriftlige kilder skal have rykket tættere på Ho efter stormfloden i Efter en sådan forundersøgelse vil museet komme med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologisk undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. Generelt gælder, at findes der fortidsminder under anlægsarbejdet, vil arbejdet skulle standses og fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til Arkæologisk Afdeling på Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf , eller pr. mail Lov om postbefordring Ifølge 11, stk. 2 i bekendtgørelse om lov om postvirksomhed og postbefordring skal der ved udstykning af fritidshusområder afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler ansøger af udstykningen at tilvejebringe det fornødne areal samt at etablere brevkasseanlægget. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf har en betydning i forhold til områdets disponering mv., da den fastlægger visse bindinger. Denne er: Dok. om oversigt mv. tinglyst på 36d, Ho by, Ho tinglyst den 3. marts 1971, akt C 441. Lokalplanens byggelinjer sikrer, at der ikke opføres bebyggelse mellem Skallingevej og oversigtsarealet, således at deklarationen kan opretholdes. Der må ikke etableres vej- eller parkeringsanlæg inden for det tinglyste oversigtsareal. Der er endvidere en deklaration, der strider imod lokalplanen. Det drejer sig om følgende dokument: 9

12 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 Dok. om forbud mod at tage fast bopæl/adresse i feriecenterbebyggelsen tinglyst på matr. 36d, Ho by, Ho d. 12. oktober 1987, akt C 144. Det er en forudsætning for at anvende områdets boliger til helårsbeboelse, at denne deklaration aflyses. Påtaleberettiget er Varde Kommune. Derudover er der på ejendommen tinglyst følgende deklaration vedr. forsynings- og afløbsledninger mv., som ikke aflyses, men kan have betydning for etablering af ny bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet. Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. tinglyst på matr. 36d og 52a, Ho by, Ho, akt C 441. Foruden disse deklarationsbeskyttede ledningstracéer kan der inden for området befinde sig andre forsyningsanlæg i jorden. Inden etablering af ny bebyggelse og anlæg skal lodsejer og bygherre generelt forpligtet til at søge oplysning om den nøjagtige placering af ledningsanlæg og respektere disses tracéer på de involverede ejendomme. Dersom bebyggelse og anlæg berører ledningstracéer og disses beskyttelseszoner, således at en omlægning eller andre foranstaltninger er hensigtsmæssige eller nødvendige, skal dette ske efter aftale med og med tilladelse fra den forsyningsvirksomhed, som på bygge- og anlægstidspunktet ejer/benytter den pågældende ledning. 10

13 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER LOKALPLAN 42 OMRÅDE TIL FERIEBOLIGER I HO I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Lokalplanen har til formål: at ændre områdets status, så det ikke længere er et krav, at de eksisterende ferielejligheder skal drives erhvervsmæssigt, at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til ferie- eller helårsbeboelse eller til erhvervsformål i form af feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed, at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, placering, udformning og materialevalg under hensyntagen til det bevaringsværdige kulturmiljø, de naturgivne kvaliteter og kulturlandskabet, at fastholde den nuværende udformning og karakter af Sønderballevej, og at sikre, at hovedparten af områdets fælles friarealer fremstår som grønne rekreative områder. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 1q, 36d, 36h, 52a, 53c, 114c og 38 Ho by, Ho Lokalplanområdet ligger i byzone Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på Kortbilag 1. Delområde 1 omfatter matr. 36d, 36h, 52a, 53c og 38Ho by, Ho. Delområde 2 omfatter matr. 1q, og 114c Ho by, Ho. Delområde 3 omfatter en del af kommunevejen Sønderballevej. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 1) Ændret anvendelse, herunder ændret status kræver byggetilladelse i hvert enkelt tilfælde efter byggelovgivningen og vil dermed blive noteret i Bygnings- og Boligregistret. 2) Ifølge bygningsreglementet må en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Eksempler på sådanne erhverv er frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed o. lign. liberale erhverv samt dagpleje mv Lokalplanområdet må kun anvendes til feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed efter reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv., til individuelle ferieboliger efter reglerne i sommerhusloven 1) og til helårsbeboelse 2) Delområde 1 udlægges til fritliggende eller tæt-lav bebyggelse med tilhørende adgangs-, parkerings- og udeopholdsarealer Delområderne 2 og 3 udlægges til vejareal. Her må der ikke opføres bebyggelse. 11

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN UDSTYKNING 4.01 Bolig- eller erhvervsbebyggelse må ikke udstykkes matrikulært med en mindre grundstørrelse end, at en bebyggelsesprocent på 20 kan overholdes for den enkelte ejendom inklusiv dennes andel af de fælles friarealer. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Sønderballevej via Delområde 2 og via Delområde 3, vist med pil på Kortbilag 2. Der fastholdes uændret vejadgang til ejendommene matr.nr. 1f, 1n, 1o og 1p Ho by, Ho via lokalplanens Delområde 2. 3) Vendepladser skal udformes med udgangspunkt i retningslinjerne i Vejdirektoratets publikation Byernes trafikarealer, hæfte 9 - Anlæg for parkering og standsning mv., oktober Sønderballevej skal inden for delområderne 2 og 3 anlægges med en kørebanebredde af 5 m, uden fortov, men med græsrabat i begge sider. Øvrige kørearealer inden for Delområde 1 kan anlægges i en minimumsbredde af 3 m. Der skal etableres vendemulighed 3) i den nordlige ende af Delområde 2 og i øvrigt ved interne blinde veje. Vendepladsernes størrelse og udformning skal godkendes af Varde Kommune. 4) Parkerings- og manøvrearealer skal udformes med udgangspunkt i retningslinjerne i Vejdirektoratets publikation Byernes trafikarealer, hæfte 9 - Anlæg for parkering og standsning mv., oktober Parkeringspladser skal anlægges inden for den enkelte ejendom. Ved opførelse af fritliggende boliger skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser 4 ) pr. bolig. Ved opførelse af hotellejligheder og tæt-lav bebyggelse skal der anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig/lejlighed. Ved opførelse af erhvervsbebyggelse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads for hver påbegyndte 50 m2 bruttoetageareal Veje og vendepladser skal udføres i sort asfalt eller kørefast grusbelægning. Parkeringspladser og øvrige færdselsarealer kan anlægges med sort asfalt, kørefast grusbelægning eller græsarmeringssten Der udlægges areal i 5 m bredde til ny stiforbindelse mellem den nordlige ende af Delområde 2 og naboområdet, matr.nr. 17 a Ho By, Ho nord for. Stien kan anlægges i en minimumsbredde på 2 m og kan udføres med sort asfalt, grusbelægning eller græsarmeringssten. 12

15 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.01 Der fastlægges en bebyggelsesprocent inden for Delområde 1 på højst 20 for den enkelte ejendom. For eksisterende helårsboliger fastlægges en bebyggelsesprocent på højst 25 for den enkelte ejendom Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod Sønderballevej end 10 m, mod Skallingevej og Hovej ikke nærmere skel end 5 m og ikke nærmere end 2,5 m mod naboskel og skel mod vej C D som vist på Kortbilag 2. Udhuse og garager/carporte kan dog opføres nærmere naboskel i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser Ny bebyggelse må kun opføres i maksimalt 1 etage og med udnyttelig tagetage i 7,0 m højde målt fra et i henhold til byggelovgivningen fastlagt niveauplan til bygningens øverste punkt. 5) Med facadehøjde menes afstanden fra eksisterende terræn til skæring mellem ydervæg og udvendig side af tagfladen. Gavltrekanter, skorstene og lignende medregnes ikke Facadehøjden 5) må ikke overstige 3 m. På beboelsesbygninger med trempelkonstruktion må facadehøjden dog være maksimalt 4,1 m Bebyggelsen skal opføres som længehuse med en husdybde på maksimalt 8 m og med langfacaden parallelt med Sønderballevej, Skallingevej og Hovej. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.01 Ny ferie-/helårsboligbebyggelse skal tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til bygningernes størrelse og proportioner, materialer og farver Facadematerialer og -farver Bebyggelsens ydervægge skal opføres i murværk, der fremstår som blank mur eller vandskuret/pudset og hvidkalket facade. 6) Med bræddebeklædning menes brædder af massivt træ fastgjort til en stolpekonstruktion, for eksempel klinklagt eller stående beklædning 1 på 2.. 7) Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra ) Tolerance +/- 10 % beregnes ganske enkelt som +/- 10 % afvigelse på mængden af henholdsvis sort og kulør (De to første cifre = procentandel sort. De to følgende Mindre bygningsdele, skure og udhuse skal udføres i samme materialer og farver som beboelsesbygningerne eller som en let konstruktion med bræddebeklædning 6). Vinduer, døre og træværk skal males i følgende farver, glans ikke højere end 40 7), defineret ved NCS-koder (det internationale Natural Color System) med forholdsvis små afvigelser 8) : hvid; 13

16 BESTEMMELSER LOKALPLAN 42 cifre = procentandel kulør) og +/- 10 % afvigelse på fordelingen af den mindste mængde af de anvendte kulører (Kuløren angives med bogstaver Y, R, B, G, mens procentfordelingen angives med to cifre for den bagest angivne kulør). En given farvekode 4550-Y80R kan således tolereres som f.eks Y88R, dvs. 40 % sort, 50 % kulør og =10 % hvid, idet kuløren består af 12 % gul og 88 % rød. svensk rød: 4550-Y80R; grøn: 5925-G26Y, 7010-G10Y, 7020-G10Y, 7020-G50Y, G10Y eller 6020-G; blå: 6020-B30G, 5030-B eller 6020-B eller grå: 4010-R80B, 2502-G eller 4502-G. Mindre facadepartier kan desuden males sort med glans ikke højere end 40. Varde Kommune kan være behjælpelig med eksempler på de nævnte farvekoder Tage på ny bebyggelse skal udføres som symmetriske saddeltage med tagryggen parallelt med bygningens hovedretning. Ny tæt-lav bebyggelse skal udføres med ensartet taghældning mellem 40 og 50 grader. Ved eventuel valm kan anvendes en stejlere hældning. 9) Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra ) Varde Kommune kan være behjælpelig med eksempler på de nævnte farvekoder. 11) NCS 3040Y70R er farven på den teglsten, der normalt betegnes som gammel dansk rød tagsten Tagmaterialer Tage på beboelsesbygningerne skal beklædes med: - matte røde naturteglsten eller betontagsten med glans ikke højere end 10 9), - naturtegl, der er helmat og uden overfladebehandling, - eller strå. Farven på røde tagsten skal svare til NCS-farvekoderne 10) : 3050 Y60R, 4040 Y70R eller 3040 Y70R 11), Ved anvendelse af stråtag skal rygningen udføres af tørv eller lyngris. Kragetræer må ikke anvendes. Tage på udestuer, garager, carporte, skure, karnapper og kviste kan udføres med ensidig og lavere hældning og kan dækkes med sort tagpap. For tage med hældning kan anvendes sort tagpap med lister Anlæg til indvinding af varme eller elektricitet fra solenergi skal integreres diskret og harmonisk i bebyggelsens tagflader Vinduer i tagflader må kun udføres som enkeltsiddende vinduer eller kviste, i stråtage dog kun som kviste, og skal placeres harmonisk i forhold til vinduerne på den underliggende facade. Udvendige mål på tagvinduer og kvistvinduer må maksimalt udgøre: - 0,9 m i bredden og 1,8 m i højden for hvert enkelt tagvindue og - 1,2 m i bredden og 1,2 m i højden for hvert enkelt kvistvindue. De udvendige mål på kviste og tagvinduer må sammenlagt højst 14

17 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER udgøre 1/3 af tagfladens længde Altaner må kun etableres som overdækkede gavlaltaner Skiltning og reklamering, herunder lysreklamer og lignende må ikke finde sted. På ejendomme, hvor der drives virksomhed, kan dog etableres skiltning og reklamering efter godkendelse i hvert enkelt tilfælde ud fra følgende retningslinier, jf. Vejledning om Skilte og Facader, Blåvandshuk Kommune 2000 : Der må højst opstilles 1 skilt på terræn ved hver overkørsel til Sønderballevej. Skilte må ikke uden særlig tilladelse have en flade større end 1,0 m 2. Skilte på facader skal placeres lavere end tagfoden og skal afstemmes med facadens proportioner, opdeling og farver. Lysskilte og bevægelige skilte må ikke anvendes. Skiltebelysning skal ske fra en diskret og velafskærmet lyskilde Parabolantenner og andre antenner må ikke kunne ses fra offentlig vej. Der skal ved placeringen, størrelse og farvevalg tages hensyn til omgivelserne, således at parabolantennerne skæmmer mindst muligt. Parabolantenner må ikke have en diameter på mere end 1 m. Parabolantenner må ikke opsættes nærmere skel end 2,5 m og må kun placeres med underkanten højst 1 m over terræn. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.01 Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 100 % af etagearealet til ferie- og helårsboliger og mindst 10 % af erhvervsarealet Alle friarealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt udseende. Fælles friarealer skal indrettes efter en samlet plan, som ved udformning, valg af beplantning, belægningstyper, udeinventar og belysningsarmaturer giver området et tydeligt helhedspræg. Friarealer, som ikke anvendes til færdsels- eller parkeringsarealer, skal anlægges og beplantes så der opnås et sammenhængende grønt opholdsareal. Højst 50 % af de fælles friarealer, som ikke anvendes til færdselseller parkeringsarealer må indrettes til permanente anlæg for aktiviteter såsom legepladser, bålpladser, sandkasser, idrætsaktiviteter, spil mv. 15

18 BESTEMMELSER LOKALPLAN 42 Højst 10 % af områdets fælles friarealer, som ikke anvendes til færdsels- eller parkeringsarealer, må befæstes Der skal etableres og vedligeholdes et bælte af afskærmende beplantning i 4 m bredde bestående af buske og træer langs Sønderballevej som vist på Kortbilag 2. 12) Til en robust og ikke plejekrævende beplantning på fællesarealerne kan med fordel vælges sådanne arter, som selv etablerer sig i de omgivende naturområder. Dette kan bidrage til en såvel biologisk som visuelt god tilpasning. 13) Placering, indretning og adgang skal ske i henhold til gældende dagrenovationsregulativ, det samme gælder for private skraldespande. Plan over placering og indretning af standpladsen fremsendes til Forsyningsvirksomheden Varde Kommune. Ud fra denne plan aftales endelig placering og indretning af standsplads Bortset fra afskærmning af affaldspladser og oplag, må der udelukkende hegnes med levende hegn. Såvel levende hegn som afskærmende beplantninger og solitære beplantninger skal bestå af egnstypiske og robuste 12) arter af buske og / eller træer Der skal indrettes plads 13) til fællesopsamling af genanvendelige materialer og fælles affaldspladser i tilknytning til vejarealerne A B og C D. Affaldspladser og udendørs oplag skal afskærmes effektivt med fast hegn eller tæt beplantning. Fast hegn skal være ensartet indenfor lokalplanens område og skal i materiale, udformning og farvevalg tilpasses områdets bebyggelse Der må højst foretages terrænregulering på +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn. Terrænudligning skal ske inden for den enkelte grund. Terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt mod fælles opholdsarealer. Der må ikke opbygges støttemurer eller lignende Udendørs oplag af både længere end 8 m samt af uindregistrerede campingvogne og køretøjer må ikke finde sted inden for lokalplanområdet Omførsel, det vil sige salg af varer fra ikke fast stadeplads, må ikke finde sted uden kommunens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. TEKNISKE ANLÆG 9.1 Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køre- og vendearealer. 9.2 Transformatorstationer skal placeres på fælles friarealer i umiddelbar tilknytning til vej eller inden for vejarealet

19 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER Elledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 14) Ifølge planlovens 19, stk. 4 er nye boliger, der opføres som lavenergihuse, ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyning. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer for lavenergibygninger Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug før: bebyggelsen er tilsluttet offentlig kloak samt forsyning fra de virksomheder, som varetager kollektiv vand- og energiforsyning i området 14), der er anlagt veje, adgangs- og parkeringsarealer, som beskrevet under 5, og der er etableret beplantningsbælte, fælles udeopholdsarealer, affalds- og genbrugspladser som beskrevet under GRUNDEJERFORENING Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for samtlige lodsejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningens skal oprettes senest, når 2/3 af områdets ejendomme eller anparter er solgt, eller når Varde Byråd kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de under 5 og 8 nævnte fællesarealer, dvs. vejarealer og andre fælles friarealer Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Varde Kommune Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med grundejerforeningen for naboområdet mod nord, hvis Varde Byråd kræver det. 12. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN / BYPLANVEDTÆGT Lokalplan inklusive senere vedtagne tillæg sydlig del af Ho - endelig godkendt den 29. september 1987 ophæves i lokalplanområdet, jf. afgrænsningen i AFLYSNING AF SERVITUT 15) At dele af bebyggelsen evt. anvendes til helårsbeboelse er en fordel for lokalsamfundet og vil have en kriminalpræventiv virkning for de omkringliggende feriebeboelser. Varde Kommune er påtaleberettiget Følgende servitutbestemmelser ophæves: Dok. om forbud mod at tage fast bopæl/adresse i feriecenterbebyggelsen tinglyst på matr. 36d, Ho by, Ho den 12. oktober 1987, akt C 144, aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse. 15) 17

20 BESTEMMELSER LOKALPLAN RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Varde Byråd, den 5. maj

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere