Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho"

Transkript

1 Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

2 VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli Lokalplanen åbner mulighed for en mere fleksibel anvendelse til ferie- eller helårsbeboelse samt feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed. Varde Kommune har i denne forbindelse modtaget indsigelse og ændringsforslag fra den ene af områdets to grundejere. Der fremsættes indsigelse imod lokalplanens anvendelsesbestemmelser for matr. 38 Ho by, Ho. Med baggrund i fremkomne bemærkninger er anvendelsesbestemmelserne for matr. 38 Ho by, Ho justeret således, at ejendommen er omfattet af lokalplanens bestemmelser for delområde 1. LOKALPLANENS OPBYGNING Lokalplanen består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. I redegørelsen beskrives lokalplanens formål og hovedindhold. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinier for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 LOKALPLAN 42 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE OMRÅDETS BELIGGENHED...3 EKSISTERENDE FORHOLD...4 LOKALPLANENS INDHOLD...5 FORHOLD TIL ANDRE PLANER...5 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING...8 SERVITUTTER...9 II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSE AF LOKALPLAN / BYPLANVEDTÆGT AFLYSNING AF SERVITUT RETSVIRKNINGER...18 VEDTAGELSESPÅTEGNING...18 III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKULÆRE FORHOLD KORTBILAG 2: FREMTIDIGE FORHOLD KORTBILAG 3: BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDE OG ANDRE BYGNINGER Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune. Grundmateriale: Blandt andet KMS copyright. 1

4 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 Lokalplanområdets beliggenhed i Ho by 2

5 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er et ønske om at skabe en øget aktivitet i området, hvor Motel Skallingen ligger i dag, gennem en større fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. På nuværende tidspunkt forventes det, at der vil kunne tiltrækkes flere overnattende til området, hvis motellets udlejningsboliger kan anvendes som individuelle ferieboliger i byzone. Motel Skallingen drives i dag efter reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv., hvor virksomheden har tilladelse til erhvervsmæssig udlejning. Hvis motellejlighederne ejes af individuelle ejere, kan den enkelte ejer ikke selv disponere over sin lejlighed, der skal stå til rådighed for virksomheden. Hensigten med lokalplanen er at fjerne denne rådighedspligt, så ejerne får mulighed for at bruge lejlighederne som egne ferieboliger. Muligheden for hoteldrift eller feriecenter ønskes dog ikke udelukket. Hvis motellet ændres fra erhvervsmæssig hoteldrift til individuelle ferieboliger, træder sommerhuslovens bestemmelser i kraft, idet sommerhuslovens regler gælder al udlejning af boliger til ferie- og fritidsformål uanset, om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Ifølge sommerhusloven må ejere og brugere af fast ejendom ikke uden tilladelse udleje eller fremleje ferieboliger erhvervsmæssigt. Efter sommerhuslovens regler kan der dog ske privat udlejning af 1 eller 2 ferieboliger, som også i et vist omfang benyttes af ejeren selv. Det betragtes nemlig ikke som erhvervsmæssig udlejning, når udlejningen foregår som et supplement til ejerens eget brug af boligen. Hvis udlejningen får et mere professionelt præg, det vil sige, at udlejningen må anses som det væsentligste formål med besiddelsen af boligen, betragtes det som erhvervsmæssigt. Hvis ferielejlighederne ikke drives erhvervsmæssigt som hotel, betyder det altså, at en ejer kun må eje en enkelt lejlighed. Det betyder også, at de enkelte ejeres egen benyttelse af lejlighederne ikke må være sekundær i forhold til en eventuel udlejning. Motel Skallingen har siden 1980 været omfattet af Lokalplan nr , der foreskriver, at området kun må anvendes til helårsbeboelse og til erhvervsbebyggelse, herunder feriepensionater, moteller, forsyningsbutikker og lignende. En ændret anvendelse af motellejlighederne fra erhvervsmæssig hoteldrift til individuelle ferieboliger er således i strid med den gældende planlægning for området. Der har tidligere været udvist tilbageholdenhed med at ændre planlægningen for hoteller og feriecentre til individuelle ferieboliger, idet det blev vurderet at hoteller mv. var med til at styrke helårsturismen og dermed erhvervslivet i ferieområderne. Sommerhusområderne i Blåvand, Ho og Vejers har gennem de senere år betydet en rimelig indtjening til lokalområdet i vinterhalvåret, og på den måde været med til at sikre en fornuftig omsætning i de lokale butikker, restauranter, hoteller og feriecentre. Hoteller og feriecentre har således ikke haft afgørende betydning for helårsturismen. På den baggrund har gl. Blåvandshuk Kommune siden 2002 givet tilladelse til, at feriecentre og hoteller i kystbyerne har ændret status til individuelle ferieboliger. Udviklingen i gl. Blåbjerg Kommune har til sammenligning været nogenlunde den samme. Varde Byråd vurderer, at Motel Skallingens ferielejligheder vil blive mere attraktive, hvis kravet om erhvervsmæssig drift fjernes. Ud fra et ønske om at fremme den turistmæssige udvikling i området generelt har Byrådet derfor besluttet at udarbejde nærværende lokalplan, der åbner mulighed for en fleksibel anvendelse til individuelle ferieboliger. Lokalplanen forhindrer dog ikke, at den erhvervsmæssige hoteldrift kan bibeholdes, hvis ejerne ønsker det. Da Byrådet ser det som vigtigt at fastholde indbyggertallet i Ho, giver lokalplanen også mulighed for etablering af helårsboliger. Der ligger således stadig enkelte helårsboliger fra tiden før, den turistmæssige udvikling begyndte sidst i 1960 erne. Beboelsesejendommen Skallingevej 1 ønskes imidlertid nedrevet for at give plads til nye ferieboliger. Ejeren, der også ejer Motel Skallingen, ønsker i forbindelse med opførelse af nye ferieboliger i tilknytning til motellets eksisterende ferielejligheder desuden at nedrive en servicebygning Bjælkehytten, som ligger ud mod Skallingevej. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger midt i den oprindelige Ho Landsby, der breder sig ud i alle retninger i form af spredte gårde og med kirken og præstegården liggende nord for, jf. oversigtskortet på 3

6 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 side 2 og Kortbilag 3. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Skallingevej. Mod nord grænser lokalplanområdet op til Ho Feriecenter, mod øst til et ældre sommerhusområde og mod syd til Sønderballevej. Området vejbetjenes fra Sønderballevej. Dog har områdets enfamiliehus overkørsel til Skallingevej. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 1,4 ha og omfatter matr. 36d, 36h, 52a, 53c, 114c, 1q og 38 Ho by, Ho, hvoraf 1q og 114c udgøres af et fælles vejareal, mens resten af ejendommene er privat ejede. De eksisterende ferielejligheder i lokalplanområdet er udformet som gavlhuse. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet Lokalplan området ligger i byzone og anvendes til hotelvirksomhed. En mindre del af området anvendes til fællesvej for lokalplanens område og for 4 andre lodsejere. Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet omfatter et fritliggende enfamiliehus på 172 m 2 beliggende på egen grund og opført i Midt i området blev i 1967 opført en rækkehusbebyggelse som en lang flad barak. Denne blev i 2002 ombygget til 1½ etages rækkehuse på i alt 636 m 2 med 14 ferielejligheder. I 1970 blev opført en teknikbygning på 55 m 2 og i 2000 en erhvervsbebyggelse på 252 m 2 i rundtømmer. Lokalplanområdet anvendes i dag til bolig, erhverv og feriecenter. Arealet er uden væsentlige terrænspring eller værdifuld beplantning. Omkringliggende områder Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger Ho Feriecenter. Bebyggelsen blev påbegyndt i 1973, mens hovedparten af bygningerne er opført i 1990 erne og frem til Bebyggelsen opleves ikke som integreret med den oprindelige landsby; men husene er opført i 1½ etage og med facader overvejende i røde tegl og lys grå pladebeklædning og med sadeltag med varierende beklædninger af røde betontagsten og asbestcementplader. Lokalplanområdet er mod øst omgivet af et ældre sommerhusområde. Mod vest grænser lokalplanområdet op til et område, der ved den bevarende Lokalplan nr er udlagt til åben-lav bebyggelse. Her er nøje detaljerede bestemmelser om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. 4

7 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE Området syd for lokalplanområdet består af marsk og engarealer med spredte gårde, hvoraf flere er bevaringsværdige. LOKALPLANENS INDHOLD Planen skal sikre et forbedret økonomisk grundlag for områdets drift ved at åbne mulighed for en mere fleksibel anvendelse til ferie- eller helårsbeboelse samt feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed. Lokalplanområdets bebyggelse får adgang fra den offentlige vej Sønderballevej via de eksisterende overkørsler. Den østlige vejadgang til området er en eksisterende privat fællesvej, som på nuværende tidspunkt vejbetjener 4 naboejendomme øst for lokalplanens område. Den vestlige vejadgang er en eksisterende adgang til de eksisterende ferieboliger i lokalplanområdet. De eksisterende veje skal eventuelt forbedres, så vejene kan bære den kommende forøgelse af trafikken. Sønderballevej, ligesom de øvrige veje i landsbyen, bør ikke ændre karakter, men have en enkel standard med græsrabat i begge sider og uden fortov eller andet udstyr. Der skal etableres vendepladser for enden af de blinde boligveje, som mindst opfylder kravene til vendepladser for distributionsvogne efter Vejdirektoratets Vejregler. Eksisterende adgang for naboejendommene fastholdes uændret. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimalt 20 for den enkelte ejendom. Den samlede bebyggelse i lokalplanområdet er i dag på m 2 bruttoetageareal. Med en bebyggelsesprocent på 20 vil Delområde 1 maksimalt kunne rumme en bebyggelse på m 2 bruttoetageareal. Fjernes alle de nuværende bygninger med undtagelse af rækkehusene, vil der være en restrummelighed på ca m 2 bruttoetageareal, idet der dog må tages hensyn til de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen. Ny bebyggelse skal holdes inden for de byggelinier, der fremgår af Kortbilag 2 for at sikre en rimelig afstand til nabobebyggelsen. Endvidere skal lokalplanens bestemmelser sikre, at bebyggelsen tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og med hensyn til bygningernes størrelse og proportioner, materialer og farver bliver i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Dette hindrer ikke, at bebyggelsen kan få et mere nutidigt udtryk gennem detailudformningen, ligesom bygningernes indretning og funktion mv. kan afvige fra landsbybebyggelsen. Bebyggelsens fællesarealer kan rumme forskellige mindre fælles anlæg såsom bålplads, mindre baneanlæg og legeredskaber og lignende. Dog skal arealet overvejende anlægges uden belægning som et åbent og grønt areal med enkelte grupper af træer og buske, så der bliver mulighed for mange forskellige former for spontane aktiviteter og leg. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan nr med Tillæg 1 fra 1987, der blandt andet giver mulighed for helårsbeboelse, feriecenter og erhvervsbebyggelse, herunder feriepensionater, moteller, forsyningsbutikker og lignende. Efter den gældende lokalplan kan ny bebyggelse opføres i maksimalt 1 etage i 6,5 meters højde og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 20. Nærværende lokalplan erstatter lokalplan nr inden for det i 2 angivne område. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde 4.F.08 Hovej, som de er fastlagt i tillæg nr. 13 til Kommuneplan for gl. Blåvandshuk Kommune. Områdets anvendelse er fastlagt til ferieformål som motel, feriecenter, mindre erhverv, butikker, restauranter, individuelle ferieboliger og helårsboliger. For motel, feriecenter, mindre erhverv, butikker, restauranter og lignende fastlægges en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på maksimalt 20, et etageantal på maksimalt 1 og en bygningshøjde på maksimalt 6,5 m. For boliger, det vil sige helårsboliger, fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimal 25 for den enkelte ejendom, maksimalt 1½ etage og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen strider imod kommuneplanens bestemmelse om bebyggelsens højde. Vedtagelse af Lokalplan 42 forudsætter derfor, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der omfatter Enkeltområde 4.F.08 Hovej, og som uanset anvendelse øger bygningshøjden til 7,0 m. I øvrigt fastholdes bestemmelserne for enkeltområdet uændret. Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende regionplanlægning, som efter amter- 5

8 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 nes nedlæggelse er ophøjet til landsplandirektiv, jf. afsnittet om kystnærhedszonen, side 8. Bevaringsplanlægning Det meste af området omkring Ho er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Regionplan Ho Landsby er desuden omtalt i Vadehavet Kulturarvsatlas udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen i I Vadehavet Kulturarvsatlas er det fremhævet, at Ho ligger i et fladt landskab, hvor større anlæg, byggerier, tilplantning og bevoksning vil kunne ses på lang afstand. Derfor har det betydning, at nye bebyggelser indpasses med de rigtige proportioner og materialer. De nuværende veje med deres slyngede forløb har høj bevaringsværdi. Derfor bør vejenes forløb og enkle form fastholdes, og for meget udstyr i form af fortove, gadelamper mv. bør undgås. Endvidere findes en ældre registrering Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi, Vestkysten, Nymindegab Blaavand, Værn 4, 1970, der viser en meget åben landsbystruktur i Ho. Landsbyen bestod i 1970 af spredte gårde, hvoraf langt de fleste eksisterer i dag. En meget væsentlig trelænget gård blev dog i første halvdel af 1980 erne revet ned og gav plads for det nuværende Ho Feriecenter. De bevaringsværdige huse fordeler sig fra Bredmose i den nord til Nørballe med Ho Kirke i centrum til Sønderballe i syd samt Vesterballe, der breder sig ud mod vest. Lokalplanområdet ligger omtrent midt imellem Nørballe og Sønderballe. Disse forhold bør der tages hensyn til, selv om de befinder sig uden for lokalplanområdet, jf. Kortbilag 3. Mod vest grænser lokalplanområdet således op til et område, der ved den bevarende Lokalplan nr er udlagt til åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 20. Ny bebyggelse må højst opføres 1½ etage og med en højde på maksimalt 7 m. Den bevarende lokalplan skal blandt andet medvirke til en god tilpasning af ny bebyggelse til landsbyens struktur og den ældre bebyggelses karakter. Analogt hermed bør ny bebyggelse inden for Lokalplan 42 derfor holde sig inden for nogenlunde samme omfang. Området syd for lokalplanområdet er i Regionplan 2016 udpeget som værdifuldt landskabsområde og består af marsk og engarealer med spredte gårde. Den sydøstlige del af lokalplanområdet set mod øst i retning af marsken ved Ho Bugt, som anes for enden af Sønderballevej. 6

9 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE Flere af husene er bevaringsværdige og registreret i Værn 4. En stråtækt gård på Sønderballevej 2 er således registreret som bevaringsværdig og beliggende kun ca. 18 m fra de eksisterende gavlvendte ferielejligheder. Ny bebyggelse i lokalplanområdets sydlige del bør derfor udformes som længehuse med tagryggen parallelt med Sønderballevej og holdes i passende afstand fra den bevaringsværdige gård. En beplantning med buske og træer langs den nordlige side af vejen kan desuden medvirke til at skille den ny bebyggelse fra denne del af kulturmiljøet. Den bevaringsværdige gård fra 1827 Sønderballevej 2 set fra motellets indkørsel. Samme gård set fra lokalplanområdet lige nord for. 7

10 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 Vandforsyningsplan Området skal ifølge kommunens vandforsyningsplan tilsluttes kollektiv vandforsyning. Varmeforsyningsplan Ifølge kommunens varmeplanlægning findes der ingen kollektiv varmeforsyning i området. Opvarmning skal derfor ske individuelt Spildevandsplan Området er separatkloakeret og spildevandet ledes til rensningsanlæg i Varde. Trafikplanlægning Lokalplanområdets nye ferieboliger (ca ) vil blive vejforsynet fra Sønderballevej, som også giver adgang til de eksisterende 14 ferieboliger i området foruden ca. 50 ejendomme beliggende øst og syd for lokalplanområdet. Sønderballevej er tilsluttet Hovej via Skallingevej og disse vejanlæg vurderes at kunne bære den øgede trafik til og fra lokalplanområdet uden ændringer. Der etableres stiforbindelse til naboområdet Ho Feriecenter nord for lokalplanområdet. Dette indeholder blandt andet forskellige faciliteter og anlæg til ferie- og fritidsaktiviteter. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at undersøge, om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen blev der fokuseret særligt på det bevaringsværdige kulturmiljø. Der er i lokalplanen taget højde herfor gennem bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering mv. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: Internationalt naturbeskyttelsesområde - Natura 2000 Lokalplanområdet ligger ca. 400 m fra strandengene omkring Ho Bugt, som er udpeget som et naturbeskyttelsesområde omfattet af Natura Natura 2000 omfatter: - EF-fuglebeskyttelsesområder - EF-habitatområder - Ramsarområder Skallingen og strandengene ned mod vådområdet omfattes af alle de ovennævnte områdetyper under Natura 2000 og er derudover udpeget som beskyttet vådområde i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Lokalplanens område ligger forholdsvis langt fra de beskyttede områder, og der ligger anden boligbebyggelse mellem lokalplanområdet og disse områder. Det vurderes på denne baggrund ikke, at en realisering af lokalplanens muligheder vil kunne påvirke de naturbeskyttelsesmæssige interesser, som er årsag til, at disse områder i 3 forskellige områdekategorier er udpeget som naturbeskyttelsesområder under Natura Kystnærhedszonen Hensigten med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne for områdets eksisterende bebyggelse og samtidig åbne mulighed for opførelse af ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende bebyggelse. I den forbindelse nedrives en del af områdets eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse vil ikke blive mere synlig fra kysten end eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet ligger på alle sider indesluttet af anden bebyggelse og / eller afskærmende beplantning. Områdets bebyggelse er derfor kun umiddelbart synlig fra Sønderballevej og fra Skallingevej. Lokalplanen åbner således ikke mulighed for opførelse eller ombygning af bebyggelse i et omfang eller i højder, som vil medføre en ændret påvirkning af kystlandskabet. Lov om naturbeskyttelse Den tidligere skovbyggelinie efter lov om naturbeskyttelse er ophævet inden for lokalplanområdet i forbindelse med gældende Lokalplan nr Lov om miljøbeskyttelse Lokalplanområdet ligger inden for et område, som i Regionplan 2016 er udpeget til område 8

11 LOKALPLAN 42 REDEGØRELSE med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor grundvandet er af en kvalitet, der ikke egner sig til drikkevandsforsyning. Lov om forurenet jord Arealet er undtaget af områdeklassificeringen, da arealet tidligere har været agerjord og derved ikke burde være belastet af diffus forurening. Dermed vil der ikke være anmeldelsespligt og krav om analyser ved jordflytninger, jf. jordforureningslovens 50 og 50 a. Vejloven Lokalplanområdet vejbetjenes via to eksisterende private fællesveje med adgang til den offentlige vej Sønderballevej. Fra de eksisterende private fællesveje etableres interne fordelingsveje til de enkelte boliggrupper og til områdets fælles parkeringsarealer. De interne veje udlægges som private fællesveje. Private fællesveje eller strækninger heraf må ikke anlægges eller tages i brug som færdselsareal, før vejudlægget er godkendt efter 24 eller 43 i privatvejsloven. Vejmyndigheden skal endvidere have modtaget og godkendt detailprojekt for vejanlægget, herunder længde- og tværprofil, befæstelse og afvanding mv. Ved kommunens godkendelse af de nye private fællesveje efter privatvejsloven er der alene tale om en offentligretlig godkendelse, hvor der ikke er taget stilling til de privatretlige forhold omkring brugen af de eksisterende private fællesveje som adgangsveje til udstykningen. Der er stiforbindelse til naboområdet nord for lokalplanområdet, som bl.a. rummer forskellige faciliteter og anlæg til ferie- og fritidsaktiviteter. Museumsloven I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved byggeog anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op. Disse kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes. I henhold til museumsloven skal Museet for Varde By og Omegn foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Museet har imidlertid ikke kendskab til fortidsminder inden for lokalplanområdet; men vil i forbindelse med fremtidige bygge- og anlægsarbejder anbefale en forundersøgelse, idet der kan være spor efter det gamle fiskerleje Sønderside, der ifølge skriftlige kilder skal have rykket tættere på Ho efter stormfloden i Efter en sådan forundersøgelse vil museet komme med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologisk undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres. Generelt gælder, at findes der fortidsminder under anlægsarbejdet, vil arbejdet skulle standses og fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til Arkæologisk Afdeling på Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf , eller pr. mail Lov om postbefordring Ifølge 11, stk. 2 i bekendtgørelse om lov om postvirksomhed og postbefordring skal der ved udstykning af fritidshusområder afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler ansøger af udstykningen at tilvejebringe det fornødne areal samt at etablere brevkasseanlægget. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf har en betydning i forhold til områdets disponering mv., da den fastlægger visse bindinger. Denne er: Dok. om oversigt mv. tinglyst på 36d, Ho by, Ho tinglyst den 3. marts 1971, akt C 441. Lokalplanens byggelinjer sikrer, at der ikke opføres bebyggelse mellem Skallingevej og oversigtsarealet, således at deklarationen kan opretholdes. Der må ikke etableres vej- eller parkeringsanlæg inden for det tinglyste oversigtsareal. Der er endvidere en deklaration, der strider imod lokalplanen. Det drejer sig om følgende dokument: 9

12 REDEGØRELSE LOKALPLAN 42 Dok. om forbud mod at tage fast bopæl/adresse i feriecenterbebyggelsen tinglyst på matr. 36d, Ho by, Ho d. 12. oktober 1987, akt C 144. Det er en forudsætning for at anvende områdets boliger til helårsbeboelse, at denne deklaration aflyses. Påtaleberettiget er Varde Kommune. Derudover er der på ejendommen tinglyst følgende deklaration vedr. forsynings- og afløbsledninger mv., som ikke aflyses, men kan have betydning for etablering af ny bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet. Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. tinglyst på matr. 36d og 52a, Ho by, Ho, akt C 441. Foruden disse deklarationsbeskyttede ledningstracéer kan der inden for området befinde sig andre forsyningsanlæg i jorden. Inden etablering af ny bebyggelse og anlæg skal lodsejer og bygherre generelt forpligtet til at søge oplysning om den nøjagtige placering af ledningsanlæg og respektere disses tracéer på de involverede ejendomme. Dersom bebyggelse og anlæg berører ledningstracéer og disses beskyttelseszoner, således at en omlægning eller andre foranstaltninger er hensigtsmæssige eller nødvendige, skal dette ske efter aftale med og med tilladelse fra den forsyningsvirksomhed, som på bygge- og anlægstidspunktet ejer/benytter den pågældende ledning. 10

13 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER LOKALPLAN 42 OMRÅDE TIL FERIEBOLIGER I HO I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Lokalplanen har til formål: at ændre områdets status, så det ikke længere er et krav, at de eksisterende ferielejligheder skal drives erhvervsmæssigt, at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til ferie- eller helårsbeboelse eller til erhvervsformål i form af feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed, at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, placering, udformning og materialevalg under hensyntagen til det bevaringsværdige kulturmiljø, de naturgivne kvaliteter og kulturlandskabet, at fastholde den nuværende udformning og karakter af Sønderballevej, og at sikre, at hovedparten af områdets fælles friarealer fremstår som grønne rekreative områder. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 1q, 36d, 36h, 52a, 53c, 114c og 38 Ho by, Ho Lokalplanområdet ligger i byzone Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på Kortbilag 1. Delområde 1 omfatter matr. 36d, 36h, 52a, 53c og 38Ho by, Ho. Delområde 2 omfatter matr. 1q, og 114c Ho by, Ho. Delområde 3 omfatter en del af kommunevejen Sønderballevej. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 1) Ændret anvendelse, herunder ændret status kræver byggetilladelse i hvert enkelt tilfælde efter byggelovgivningen og vil dermed blive noteret i Bygnings- og Boligregistret. 2) Ifølge bygningsreglementet må en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Eksempler på sådanne erhverv er frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed o. lign. liberale erhverv samt dagpleje mv Lokalplanområdet må kun anvendes til feriecenter, hoteldrift og restaurationsvirksomhed efter reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv., til individuelle ferieboliger efter reglerne i sommerhusloven 1) og til helårsbeboelse 2) Delområde 1 udlægges til fritliggende eller tæt-lav bebyggelse med tilhørende adgangs-, parkerings- og udeopholdsarealer Delområderne 2 og 3 udlægges til vejareal. Her må der ikke opføres bebyggelse. 11

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN UDSTYKNING 4.01 Bolig- eller erhvervsbebyggelse må ikke udstykkes matrikulært med en mindre grundstørrelse end, at en bebyggelsesprocent på 20 kan overholdes for den enkelte ejendom inklusiv dennes andel af de fælles friarealer. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Sønderballevej via Delområde 2 og via Delområde 3, vist med pil på Kortbilag 2. Der fastholdes uændret vejadgang til ejendommene matr.nr. 1f, 1n, 1o og 1p Ho by, Ho via lokalplanens Delområde 2. 3) Vendepladser skal udformes med udgangspunkt i retningslinjerne i Vejdirektoratets publikation Byernes trafikarealer, hæfte 9 - Anlæg for parkering og standsning mv., oktober Sønderballevej skal inden for delområderne 2 og 3 anlægges med en kørebanebredde af 5 m, uden fortov, men med græsrabat i begge sider. Øvrige kørearealer inden for Delområde 1 kan anlægges i en minimumsbredde af 3 m. Der skal etableres vendemulighed 3) i den nordlige ende af Delområde 2 og i øvrigt ved interne blinde veje. Vendepladsernes størrelse og udformning skal godkendes af Varde Kommune. 4) Parkerings- og manøvrearealer skal udformes med udgangspunkt i retningslinjerne i Vejdirektoratets publikation Byernes trafikarealer, hæfte 9 - Anlæg for parkering og standsning mv., oktober Parkeringspladser skal anlægges inden for den enkelte ejendom. Ved opførelse af fritliggende boliger skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser 4 ) pr. bolig. Ved opførelse af hotellejligheder og tæt-lav bebyggelse skal der anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig/lejlighed. Ved opførelse af erhvervsbebyggelse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads for hver påbegyndte 50 m2 bruttoetageareal Veje og vendepladser skal udføres i sort asfalt eller kørefast grusbelægning. Parkeringspladser og øvrige færdselsarealer kan anlægges med sort asfalt, kørefast grusbelægning eller græsarmeringssten Der udlægges areal i 5 m bredde til ny stiforbindelse mellem den nordlige ende af Delområde 2 og naboområdet, matr.nr. 17 a Ho By, Ho nord for. Stien kan anlægges i en minimumsbredde på 2 m og kan udføres med sort asfalt, grusbelægning eller græsarmeringssten. 12

15 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.01 Der fastlægges en bebyggelsesprocent inden for Delområde 1 på højst 20 for den enkelte ejendom. For eksisterende helårsboliger fastlægges en bebyggelsesprocent på højst 25 for den enkelte ejendom Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod Sønderballevej end 10 m, mod Skallingevej og Hovej ikke nærmere skel end 5 m og ikke nærmere end 2,5 m mod naboskel og skel mod vej C D som vist på Kortbilag 2. Udhuse og garager/carporte kan dog opføres nærmere naboskel i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser Ny bebyggelse må kun opføres i maksimalt 1 etage og med udnyttelig tagetage i 7,0 m højde målt fra et i henhold til byggelovgivningen fastlagt niveauplan til bygningens øverste punkt. 5) Med facadehøjde menes afstanden fra eksisterende terræn til skæring mellem ydervæg og udvendig side af tagfladen. Gavltrekanter, skorstene og lignende medregnes ikke Facadehøjden 5) må ikke overstige 3 m. På beboelsesbygninger med trempelkonstruktion må facadehøjden dog være maksimalt 4,1 m Bebyggelsen skal opføres som længehuse med en husdybde på maksimalt 8 m og med langfacaden parallelt med Sønderballevej, Skallingevej og Hovej. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.01 Ny ferie-/helårsboligbebyggelse skal tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til bygningernes størrelse og proportioner, materialer og farver Facadematerialer og -farver Bebyggelsens ydervægge skal opføres i murværk, der fremstår som blank mur eller vandskuret/pudset og hvidkalket facade. 6) Med bræddebeklædning menes brædder af massivt træ fastgjort til en stolpekonstruktion, for eksempel klinklagt eller stående beklædning 1 på 2.. 7) Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra ) Tolerance +/- 10 % beregnes ganske enkelt som +/- 10 % afvigelse på mængden af henholdsvis sort og kulør (De to første cifre = procentandel sort. De to følgende Mindre bygningsdele, skure og udhuse skal udføres i samme materialer og farver som beboelsesbygningerne eller som en let konstruktion med bræddebeklædning 6). Vinduer, døre og træværk skal males i følgende farver, glans ikke højere end 40 7), defineret ved NCS-koder (det internationale Natural Color System) med forholdsvis små afvigelser 8) : hvid; 13

16 BESTEMMELSER LOKALPLAN 42 cifre = procentandel kulør) og +/- 10 % afvigelse på fordelingen af den mindste mængde af de anvendte kulører (Kuløren angives med bogstaver Y, R, B, G, mens procentfordelingen angives med to cifre for den bagest angivne kulør). En given farvekode 4550-Y80R kan således tolereres som f.eks Y88R, dvs. 40 % sort, 50 % kulør og =10 % hvid, idet kuløren består af 12 % gul og 88 % rød. svensk rød: 4550-Y80R; grøn: 5925-G26Y, 7010-G10Y, 7020-G10Y, 7020-G50Y, G10Y eller 6020-G; blå: 6020-B30G, 5030-B eller 6020-B eller grå: 4010-R80B, 2502-G eller 4502-G. Mindre facadepartier kan desuden males sort med glans ikke højere end 40. Varde Kommune kan være behjælpelig med eksempler på de nævnte farvekoder Tage på ny bebyggelse skal udføres som symmetriske saddeltage med tagryggen parallelt med bygningens hovedretning. Ny tæt-lav bebyggelse skal udføres med ensartet taghældning mellem 40 og 50 grader. Ved eventuel valm kan anvendes en stejlere hældning. 9) Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra ) Varde Kommune kan være behjælpelig med eksempler på de nævnte farvekoder. 11) NCS 3040Y70R er farven på den teglsten, der normalt betegnes som gammel dansk rød tagsten Tagmaterialer Tage på beboelsesbygningerne skal beklædes med: - matte røde naturteglsten eller betontagsten med glans ikke højere end 10 9), - naturtegl, der er helmat og uden overfladebehandling, - eller strå. Farven på røde tagsten skal svare til NCS-farvekoderne 10) : 3050 Y60R, 4040 Y70R eller 3040 Y70R 11), Ved anvendelse af stråtag skal rygningen udføres af tørv eller lyngris. Kragetræer må ikke anvendes. Tage på udestuer, garager, carporte, skure, karnapper og kviste kan udføres med ensidig og lavere hældning og kan dækkes med sort tagpap. For tage med hældning kan anvendes sort tagpap med lister Anlæg til indvinding af varme eller elektricitet fra solenergi skal integreres diskret og harmonisk i bebyggelsens tagflader Vinduer i tagflader må kun udføres som enkeltsiddende vinduer eller kviste, i stråtage dog kun som kviste, og skal placeres harmonisk i forhold til vinduerne på den underliggende facade. Udvendige mål på tagvinduer og kvistvinduer må maksimalt udgøre: - 0,9 m i bredden og 1,8 m i højden for hvert enkelt tagvindue og - 1,2 m i bredden og 1,2 m i højden for hvert enkelt kvistvindue. De udvendige mål på kviste og tagvinduer må sammenlagt højst 14

17 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER udgøre 1/3 af tagfladens længde Altaner må kun etableres som overdækkede gavlaltaner Skiltning og reklamering, herunder lysreklamer og lignende må ikke finde sted. På ejendomme, hvor der drives virksomhed, kan dog etableres skiltning og reklamering efter godkendelse i hvert enkelt tilfælde ud fra følgende retningslinier, jf. Vejledning om Skilte og Facader, Blåvandshuk Kommune 2000 : Der må højst opstilles 1 skilt på terræn ved hver overkørsel til Sønderballevej. Skilte må ikke uden særlig tilladelse have en flade større end 1,0 m 2. Skilte på facader skal placeres lavere end tagfoden og skal afstemmes med facadens proportioner, opdeling og farver. Lysskilte og bevægelige skilte må ikke anvendes. Skiltebelysning skal ske fra en diskret og velafskærmet lyskilde Parabolantenner og andre antenner må ikke kunne ses fra offentlig vej. Der skal ved placeringen, størrelse og farvevalg tages hensyn til omgivelserne, således at parabolantennerne skæmmer mindst muligt. Parabolantenner må ikke have en diameter på mere end 1 m. Parabolantenner må ikke opsættes nærmere skel end 2,5 m og må kun placeres med underkanten højst 1 m over terræn. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.01 Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 100 % af etagearealet til ferie- og helårsboliger og mindst 10 % af erhvervsarealet Alle friarealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt udseende. Fælles friarealer skal indrettes efter en samlet plan, som ved udformning, valg af beplantning, belægningstyper, udeinventar og belysningsarmaturer giver området et tydeligt helhedspræg. Friarealer, som ikke anvendes til færdsels- eller parkeringsarealer, skal anlægges og beplantes så der opnås et sammenhængende grønt opholdsareal. Højst 50 % af de fælles friarealer, som ikke anvendes til færdselseller parkeringsarealer må indrettes til permanente anlæg for aktiviteter såsom legepladser, bålpladser, sandkasser, idrætsaktiviteter, spil mv. 15

18 BESTEMMELSER LOKALPLAN 42 Højst 10 % af områdets fælles friarealer, som ikke anvendes til færdsels- eller parkeringsarealer, må befæstes Der skal etableres og vedligeholdes et bælte af afskærmende beplantning i 4 m bredde bestående af buske og træer langs Sønderballevej som vist på Kortbilag 2. 12) Til en robust og ikke plejekrævende beplantning på fællesarealerne kan med fordel vælges sådanne arter, som selv etablerer sig i de omgivende naturområder. Dette kan bidrage til en såvel biologisk som visuelt god tilpasning. 13) Placering, indretning og adgang skal ske i henhold til gældende dagrenovationsregulativ, det samme gælder for private skraldespande. Plan over placering og indretning af standpladsen fremsendes til Forsyningsvirksomheden Varde Kommune. Ud fra denne plan aftales endelig placering og indretning af standsplads Bortset fra afskærmning af affaldspladser og oplag, må der udelukkende hegnes med levende hegn. Såvel levende hegn som afskærmende beplantninger og solitære beplantninger skal bestå af egnstypiske og robuste 12) arter af buske og / eller træer Der skal indrettes plads 13) til fællesopsamling af genanvendelige materialer og fælles affaldspladser i tilknytning til vejarealerne A B og C D. Affaldspladser og udendørs oplag skal afskærmes effektivt med fast hegn eller tæt beplantning. Fast hegn skal være ensartet indenfor lokalplanens område og skal i materiale, udformning og farvevalg tilpasses områdets bebyggelse Der må højst foretages terrænregulering på +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn. Terrænudligning skal ske inden for den enkelte grund. Terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt mod fælles opholdsarealer. Der må ikke opbygges støttemurer eller lignende Udendørs oplag af både længere end 8 m samt af uindregistrerede campingvogne og køretøjer må ikke finde sted inden for lokalplanområdet Omførsel, det vil sige salg af varer fra ikke fast stadeplads, må ikke finde sted uden kommunens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. TEKNISKE ANLÆG 9.1 Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køre- og vendearealer. 9.2 Transformatorstationer skal placeres på fælles friarealer i umiddelbar tilknytning til vej eller inden for vejarealet

19 LOKALPLAN 42 BESTEMMELSER Elledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 14) Ifølge planlovens 19, stk. 4 er nye boliger, der opføres som lavenergihuse, ikke omfattet af kravet om tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyning. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer for lavenergibygninger Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug før: bebyggelsen er tilsluttet offentlig kloak samt forsyning fra de virksomheder, som varetager kollektiv vand- og energiforsyning i området 14), der er anlagt veje, adgangs- og parkeringsarealer, som beskrevet under 5, og der er etableret beplantningsbælte, fælles udeopholdsarealer, affalds- og genbrugspladser som beskrevet under GRUNDEJERFORENING Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for samtlige lodsejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningens skal oprettes senest, når 2/3 af områdets ejendomme eller anparter er solgt, eller når Varde Byråd kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de under 5 og 8 nævnte fællesarealer, dvs. vejarealer og andre fælles friarealer Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Varde Kommune Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med grundejerforeningen for naboområdet mod nord, hvis Varde Byråd kræver det. 12. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN / BYPLANVEDTÆGT Lokalplan inklusive senere vedtagne tillæg sydlig del af Ho - endelig godkendt den 29. september 1987 ophæves i lokalplanområdet, jf. afgrænsningen i AFLYSNING AF SERVITUT 15) At dele af bebyggelsen evt. anvendes til helårsbeboelse er en fordel for lokalsamfundet og vil have en kriminalpræventiv virkning for de omkringliggende feriebeboelser. Varde Kommune er påtaleberettiget Følgende servitutbestemmelser ophæves: Dok. om forbud mod at tage fast bopæl/adresse i feriecenterbebyggelsen tinglyst på matr. 36d, Ho by, Ho den 12. oktober 1987, akt C 144, aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse. 15) 17

20 BESTEMMELSER LOKALPLAN RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Varde Byråd, den 5. maj

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

!!! "! #$! %&$ "! # $%%%& / 2+06' 6'' + $+/ 3 6'%%% 9 +/ :/ 0+/0, +

!!! ! #$! %&$ ! # $%%%& / 2+06' 6'' + $+/ 3 6'%%% 9 +/ :/ 0+/0, + !" # $%%%& '!('(')# ') *+*+,--. /012-++3+/0 4 +/+/+ '0/+ 0!!! "! #$! %&$ "! ' #!(() *+,)) $56'+7-+3$0 6 &8 $'6'3, / 2+06' 6'' + $+/ 3 6'%%% 9 +/ :/ 0+/0, + 0 ;< ' Varde Kommune LOKALPLAN 29 Parcelhusbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.)

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge bindende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere