administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen

2

3 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning og baggrund B. Formål C. Afgrænsning og metode III. Er forvaltningen af socialfondsmidlerne tilfredsstillende? IV. Opfylder det danske kontrol- og revisionssystem gældende bestemmelser? V. Er controllers opgaver udført tilfredsstillende i henhold til gældende bestemmelser? VI. Er revisors kontrol- og revisionsopgaver udført og rapporteret tilfredsstillende i henhold til kontrakten? VII. Har opfølgningen på sager om uregelmæssigheder været tilfredsstillende? VIII. Har rapporteringen om uregelmæssigheder været tilfredsstillende i henhold til gældende regler? Bilag: 1. Ordliste... 47

4

5 Beretning om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark I. Resumé Indledning og formål 1. EU s Socialfond giver støtte til forebyggelse og bekæmpelse af arbejdsløshed og til udvikling af menneskelige ressourcer og social integrering på arbejdsmarkedet. I Danmark bevilges støtten under 3 programmer: Mål 2 (regional udvikling og omstilling), Mål 3 (udvikling af menneskelige ressourcer) og Equal (lige muligheder på tværs af grænser). Der er i Danmark kun bevilget støtte til ganske få projekter under Equal, og disse afvikles i fællesskab mellem flere lande. Rigsrevisionen har derfor valgt at afgrænse undersøgelsen til mål 2 og mål 3, og omtaler derfor ikke Equal yderligere i beretningen. Støtten gives i form af tilskud til projekter og udgør som hovedregel op til 50 % af projekternes udgifter. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at projektaktiviteterne ikke kan iværksættes uden disse tilskud, og at de skaber nye muligheder. Den danske medfinansiering omfatter hovedsageligt dagpenge og kontanthjælpsydelser til ledige samt godtgørelse eller løn til ansatte (deltagerunderhold). Projekterne er tidsbegrænsede til maksimalt 3 år. Ved udgangen af 2003 modtog ca. 750 igangværende projekter støtte fra Socialfonden. 2. Den overordnede administration af Socialfonden i Danmark overgik i maj 2003 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til Erhvervs- og Boligstyrelsen. Ansøgninger om projekttilskud behandles i 16 regionale socialfondsudvalg (projektgodkendelsesudvalg). Et sådant udvalg er nedsat i Erhvervs- og Byggestyrelsen samt i hvert af de 13 amter, i København og Frederiksberg kommuner og i Bornholms Regionskommune. En projektadministration for hvert udvalg varetager sekretariatsbetjeningen og fører tilsyn med projekterne. Side 5

6 3. Undersøgelsens hovedformål er at vurdere, om det danske system for administration, revision og kontrol af tilskud fra Den Europæiske Socialfond giver tilstrækkelig sikkerhed for, at tilskudsreglerne overholdes. Dette er undersøgt ved at vurdere: Om forvaltningen af socialfondsmidlerne er tilfredsstillende. Om det danske kontrol- og revisionssystem opfylder gældende bestemmelser og herunder, om den fastlagte arbejdsdeling mellem kontrol- og revisionsenhederne dækker de kontrolhandlinger, bestemmelserne foreskriver. Om kontrol- og revisionsopgaverne er udført tilfredsstillende i henhold til gældende bestemmelser. Om opfølgningen på konstaterede eller formodede uregelmæssigheder har været tilfredsstillende. Om rapporteringen om uregelmæssigheder har været tilfredsstillende i henhold til gældende regler. Er forvaltningen af socialfondsmidlerne tilfredsstillende? 4. Rigsrevisionen vurderer, at Erhvervs- og Byggestyrelsens forvaltning af socialfondsmidlerne er tilfredsstillende. Styrelsen, der overtog forvaltningen af socialfondsmidlerne i maj 2003, har sikret hensigtsmæssige forretningsgange ved en gennemgang og genopretning af socialfondsadministrationen og ved forbedringer af tilskudsstyringssystemet (OPUS) samt ved at udarbejde efterspurgte vejledninger og retningslinjer for projektadministrationen. Styrelsen har desuden varetaget koordineringen af socialfondsadministrationen og tilsynet med projektadministrationerne på tilfredsstillende måde. Rigsrevisionen finder, at tilskudsstyringssystemet er et hensigtsmæssigt redskab til administration af Socialfondsprojekterne, og at systemet giver stor gennemskuelighed og sikrer en høj grad af ensartethed i administrationen af projekterne. Side 6

7 Opfylder det danske kontrol- og revisionssystem gældende bestemmelser? 5. Rigsrevisionen finder, at det danske kontrol- og revisionssystem for Socialfonden opfylder gældende bestemmelser, og at de opgaver, som kontrol- og revisionsenhederne tilsammen udfører, dækker alle foreskrevne kontrolopgaver. Undersøgelsen har vist, at revisors opgaver er udtømmende fastlagt i kontrakten, som er i overensstemmelse med Kommissionens forordning og den supplerende danske bekendtgørelse, og at controllerfunktionen er direkte forpligtet til at varetage alle øvrige kontrol- og revisionsopgaver, som disse regelsæt omfatter. Socialfondens kontrol- og revisionsordning blev indført af Arbejdsmarkedsstyrelsen for programperioden og er en nyordning i Danmark. Revisionsopgaven er udliciteret til et enkelt revisionsfirma, som udfører kontroller og aflægger revisionsbesøg på alle projekter. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at ordningen sikrer en ensartet gennemgang og en ensartet anvendelse af tilskudsreglerne. Er controllers opgaver udført tilfredsstillende i henhold til gældende bestemmelser? 6. Det er Rigsrevisionens vurdering, at controllers kontrolbesøg omfattede alle relevante kontrolhandlinger. I første halvdel af programperioden var controllers opgaver ikke udført i tilstrækkeligt omfang i henhold til gældende bestemmelser, men Rigsrevisionen forventer, at manglende kontrolaktiviteter bliver indhentet i programperioden. Undersøgelsen har vist, at styrelsens controllerenhed hverken i 2002 eller 2003 havde udført det forudsatte antal kontrolbesøg. Erhvervs- og Byggestyrelsen har tilkendegivet, at manglende kontrolaktiviteter vil blive indhentet i programperioden. Er revisors kontrol- og revisionsopgaver udført og rapporteret tilfredsstillende i henhold til kontrakten? 7. Rigsrevisionen finder, at revisors kontrol- og revisionsopgaver generelt er udført og rapporteret tilfredsstillende i henhold til kontrakten og i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Undersøgelsen har vist, at revisors kontrolopgaver, dvs. godkendelse af registreringssystemer, gennemgang af sta- Side 7

8 tusopgørelser og revisionsbesøg, udføres tilfredsstillende i henhold til kontrakten. Der foreligger imidlertid ikke et samlet regnskab for hvert projekt, som kan danne grundlag for revision. Revisors kontrolbesøg gennemføres i stedet som et review, der omfatter tilsvarende kontrolhandlinger som en revision. Rigsrevisionen har drøftet med Erhvervs- og Boligstyrelsen, om der kan skabes mulighed for, at der lægges et revideret projektregnskab til grund for udbetaling af sidste tilskudsrate til projektet. Styrelsen vil i første omgang forstærke bilagskontrollen i forbindelse med revisors kontrol af det afsluttende projektregnskab og vil for den kommende programperiode forsøge at imødekomme Rigsrevisionens ønske om en afsluttende revision af alle projekter. Har opfølgningen på sager om uregelmæssigheder været tilfredsstillende? 8. Rigsrevisionen har undersøgt 3 udvalgte projekter, der har været omtalt i dagspressen: Integration ved hjælp af Teambuilding, Futura Integration, og Missing Link. Projekt Integration ved hjælp af Teambuilding omfattede jobsøgningskursus, praktik og individuel efteruddannelse for 24 ledige akademikere blandt etniske minoriteter og havde som mål at indplacere alle deltagerne på arbejdsmarkedet. Socialfondsstøtten var bevilget til indvandrerorganisationen POEM som projektholder. Presseomtalen vedrørte især POEM s opgørelse af antallet af medlemsforeninger i forbindelse med ansøgninger om tilskud fra Integrationsministeriet og andre ministerier samt spørgsmål om interessesammenfald og inhabilitet som følge af, at projektleders søster var bestyrelsesmedlem i projektet. Desuden blev der rejst kritik af deltagernes udbytte i projektet. Undersøgelsen viste, at kun 1 af POEM s medlemsforeninger ikke havde opfyldt betingelserne for medlemskab, og at dette ikke havde betydning for Integrationsministeriets tilskud til projektet. De habilitetsproblemer, der opstod som følge af, at projektleders søster var medlem af POEM s bestyrelse, blev løst ved søsterens udtræden af bestyrelsen. Undersøgelsen viste, at habilitetsproblemerne ikke havde haft konkret betydning for administrationen af til- Side 8

9 skudsmidlerne. Rigsrevisionen fandt endvidere ikke grundlag for kritik af deltagernes udbytte af projektet. I tilknytning til presseomtalen afdækkede administrationen og revisor imidlertid andre forhold, som medførte en reduktion af socialfondsstøtten til projektet på i alt ca kr. 9. Projekt Futura Integration omfattede integration af bosniske sigøjnere på arbejdsmarkedet og sideløbende kompetenceudvikling af undervisere og involverede aktører. Varde Kommune var projektholder og tilskudsmodtager. I pressen blev Varde Kommune beskyldt for at fifle med projektets regnskaber, og anonyme opringninger angav, at timeregnskabet for en projektleder var fiktivt. Det blev oplyst, at kursister var registreret i projektet samtidig med, at de var udsendt i job med løntilskud, og i perioder, hvor skolen var lukket. Undersøgelsen viste, at der havde været problemer med projektleders timeregnskab og med opgørelsen af medfinansieringen for perioder, hvor skolen havde været lukket. Der var ikke beregnet medfinansiering for kursister, der var udsendt i job med løntilskud. Afdækningen af problemerne medførte en samlet reduktion af socialfondsstøtten på ca kr. 10. Projekt Missing Link omfatter en række kurser i 4 kommuner for tilsammen 300 tunge ledige med henblik på kompetenceafklaring og aktivering samt opkvalificering af virksomheder og systemer til at håndtere disse personer. Thim Partners er projektholder og tilskudsmodtager. I pressen blev det fremført, at projektet ikke holdt sine måltal og således ikke levede op til forventningerne, og nogle deltagere kritiserede projektet for et utilfredsstillende projektforløb. Undersøgelsen viste, at projektets resultater lå på niveau med resultaterne af andre aktiveringsprojekter, og at der således ikke havde været grundlag for den rejste kritik. Administrationens og revisors løbende kontrol med projektet har resulteret i reguleringer af medfinansieringen, der dog ikke har haft betydning for socialfondsstøtten. Side 9

10 11. Rigsrevisionen vurderer på baggrund af de 3 projekter, at opfølgningen på formodede uregelmæssigheder vedrørende Socialfonden generelt har været tilfredsstillende. Undersøgelsen har vist, at revisor og projektadministrationen i alle 3 projekter har foretaget kontrolbesøg og supplerende undersøgelser af projektregnskaberne, så snart mistanken om uregelmæssigheder var opstået, og har afdækket og rettet op på forholdene. De har ligeledes foranlediget statusopgørelsen korrigeret, og projektadministrationen har rejst krav om tilbagebetaling, hvor der var grundlag herfor. Styrelsen har så vidt muligt sikret sig mod gentagelser ved at udarbejde supplerende retningslinjer, der nu er indeholdt i Socialfondens onlinevejledning. Styrelsens controllerenhed har løbende fulgt forløbet i de 3 sager og har i overensstemmelse med reglerne indberettet projekt Integration ved hjælp af Teambuilding til EU- Kommissionen. Undersøgelsen har imidlertid vist, at problemerne i projekt Futura Integration også har været af en sådan karakter, at projektet bør indberettes til Kommissionen. Erhvervs- og Byggestyrelsen er enig heri og vil indberette projektet. Har rapporteringen om uregelmæssigheder været tilfredsstillende i henhold til gældende regler? 12. Rigsrevisionen finder, at styrelsen med udsendelsen af retningslinjer for administrationen om indberetning af og opfølgning på uregelmæssigheder ultimo oktober 2004 har sikret et klart grundlag for rapporteringen på dette område. Styrelsen har imidlertid ikke haft en sikker praksis for indberetning af uregelmæssigheder. Der herskede således usikkerhed i Erhvervs- og Boligstyrelsen om, hvornår indberetning skulle finde sted. Styrelsen havde heller ikke tydeliggjort over for projektadministrationerne, hvornår en uregelmæssighed havde en sådan karakter, at den skulle indberettes til Socialfondens controller. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: At det danske system for administration, revision og kontrol af tilskud fra Den Europæiske Socialfond giver tilstrækkelig sikkerhed for, at tilskudsreglerne overholdes. Vurderingen bygger på følgende: Side 10

11 Erhvervs- og Byggestyrelsens forvaltning af socialfondsmidlerne er nu tilfredsstillende. Det danske kontrol- og revisionssystem for Socialfonden opfylder gældende bestemmelser, og de opgaver, som kontrol- og revisionsenhederne tilsammen udfører, dækker alle foreskrevne kontrolopgaver. Controllerfunktionens opgaver har ikke været udført i tilstrækkeligt omfang i henhold til gældende bestemmelser, men Erhvervs- og Byggestyrelsen forventer, at de manglende kontrolaktiviteter bliver indhentet i programperioden. Revisors kontrol og revision har generelt været udført og rapporteret tilfredsstillende. Opfølgningen på 3 udvalgte sager om formodede uregelmæssigheder har generelt været tilfredsstillende. Erhvervs- og Boligstyrelsens rapportering om uregelmæssigheder har ikke været helt tilfredsstillende i henhold til gældende regler. Med udsendelse af retningslinjer for administrationen om indberetning af og opfølgning på uregelmæssigheder har styrelsen nu sikret, at regler og tidsfrister for indberetning fremover vil blive overholdt. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning og baggrund 13. Denne beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar EU s Socialfond giver støtte til forebyggelse og bekæmpelse af arbejdsløshed og til udvikling af menneskelige ressourcer og social integrering på arbejdsmarkedet. I Danmark stiller fonden hvert år omkring 500 mio. kr. til rådighed. 14. En ordforklaring til beretningen er indeholdt i bilag Lov 254 af 12. april 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) fastlægger administrationen af tilskud i Danmark fra Socialfonden i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene og Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 1784/1999 Side 11

12 om Den Europæiske Socialfond. Lov 254 og de dertil hørende bekendtgørelser (nr. 132 og 133) indeholder supplerende regler for administrationen af Socialfonden i Danmark. 16. Den overordnede administration af Socialfonden i Danmark overgik i maj 2003 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til Erhvervs- og Boligstyrelsen, nu Erhvervs- og Byggestyrelsen, der tillige administrerer Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Regionalfonden). Tilskud fra Socialfonden i programperioden er således til og med FL 2003 opført som indtægt under Arbejdsministeriets hovedkonto , men fra tillægsbevillingslov 2003 opført under Økonomi- og Erhvervsministeriets hovedkonto Socialfonden giver støtte til forebyggelse og bekæmpelse af arbejdsløshed og til udvikling af menneskelige ressourcer og social integrering på arbejdsmarkedet. I Danmark bevilges støtten under 3 programmer: Mål 2 (regional udvikling og omstilling), Mål 3 (udvikling af menneskelige ressourcer) og Equal (lige muligheder på tværs af grænser). Af de ca. 500 mio. kr., EU hvert år bidrager med til at realisere formålene med socialfondsprogrammerne, går 80 % til aktiviteter under mål 3 og 13 % til mål 2, mens Equal får ca. 7 % af midlerne. Programmerne understøtter disse udviklingsområder for det danske arbejdsmarked gennem ca. 400 nye projekter årligt. Projekterne er tidsbegrænsede til maksimalt 3 år. Ved udgangen af 2003 modtog ca. 750 igangværende projekter støtte fra Socialfonden, mens der var afgivet i alt ca. 920 tilsagn. Der er i Danmark kun bevilget støtte til ganske få projekter under Equal, og disse afvikles i fællesskab mellem flere lande. Rigsrevisionen har derfor valgt at afgrænse undersøgelsen til mål 2 og mål 3 og vil ikke yderligere omtale Equal i beretningen. 18. Mål 3-projekter skal bidrage til efteruddannelse og kompetenceudvikling af ledige og ansatte i hele Danmark. Mål 2-projekter yder støtte til udvikling og omstilling i de egne af landet, som er mindre gunstigt stillet med hensyn til jobs, erhverv, virksomheder og transport. Det drejer sig Side 12

13 om 5 regioner: 1) Nordjylland, 2) Sydfyn og småøer, 3) Bornholm, 4) Lolland, Falster og Møn samt 5) områder i Viborg, Ringkøbing, Sønderjylland og Århus amter. Støtten gives i form af tilskud til projekter og udgør op til 50 % af projekternes udgifter. Der er dog mulighed for en højere tilskudsprocent på det enkelte projekt, såfremt den samlede tilskudsprocent på foranstaltningsniveau ikke overstiger 50 %. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at projektaktiviteterne ikke kan iværksættes uden disse tilskud, og at de skaber nye muligheder. Den danske medfinansiering omfatter hovedsageligt dagpenge og kontanthjælpsydelser til ledige samt godtgørelse eller løn til ansatte (deltagerunderhold). 19. Figur 1 viser et diagram over Socialfondens organisering i Danmark. Figur 1. Organiseringen af Socialfonden i Danmark Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Byggestyrelsen PAE POU PGU PAE PAE PAE RSU RSU RSU Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter POU = Programovervågningsudvalg PAE = Projektadministration (central + lokale) PGU = Projektgodkendelsesudvalg for centralt administrerede mål 3-projekter RSU = Regionalt Socialfondsudvalg (projektgodkendelsesudvalg) Det fremgår af figur 1, at Erhvervs- og Byggestyrelsen hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ministerområde. Et programovervågningsudvalg (POU) for hvert mål har fastsat, hvordan støtten prioriteres på indsatsområder og målgrupper inden for den økonomiske ramme, og skal Side 13

14 påse, at programmerne gennemføres effektivt og med høj kvalitet. Ansøgninger om projekttilskud behandles i 15 regionale socialfondsudvalg (RSU) og i et projektgodkendelsesudvalg (PGU) for centrale midler. Der er nedsat et regionalt udvalg for hvert af de 13 amter, for København og Frederiksberg kommuner og for Bornholms Regionskommune. En projektadministration for hvert af disse i alt 16 udvalg varetager sekretariatsbetjeningen af udvalgene og udøver det administrative tilsyn med projekterne. Erhvervs- og Byggestyrelsen koordinerer administrationen af Socialfonden og fører tilsyn med projektadministrationerne. 20. Der har med mellemrum været presseomtale af projekter, der uretmæssigt skulle have modtaget tilskud fra Socialfonden. I forbindelse med den parlamentariske godkendelse (decharge) af EU-Kommissionens gennemførelse af budgettet for 2001 beklagede Europaparlamentet den dårlige forvaltning af Socialfondens bevillinger i samtlige medlemsstater, således også i Danmark. 21. EU-Kommissionen fandt ved en systemkontrol i Danmark i maj 2002 gennemgående fejl i opgørelsen af den danske medfinansiering. Kommissionen gjorde det klart, at der ikke kunne forventes yderligere betalinger fra Socialfonden, før spørgsmålene vedrørende betalingsanmodningen pr. 31. december 2001 var afklaret. Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksatte en ekstraordinær kontrol af alle projekternes betalingsanmodninger for perioden. Denne resulterede i en samlet reduktion af betalingsanmodningen på 7,7 mio. kr., hvoraf dog 3,4 mio.kr. kunne indgå i en senere betalingsanmodning, efter at forholdene var endeligt afklaret. Styrelsen udsendte endvidere supplerende vejledninger om deltagerregistrering og om projektadministrationernes kontrol af medfinansieringen. Ved et fornyet kontrolbesøg i juni 2003 fandt Kommissionen, at systemet nu gav tilstrækkelig sikkerhed, og genoptog udbetalingerne af tilskud. Rigsrevisor vurderede i et notat af 29. august 2003 til statsrevisorerne om Europaparlamentets decharge vedrørende 2001, at de omtalte nye retningslinjer ville medføre en styrket kontrol med socialfondsmidlerne i Danmark. Side 14

15 B. Formål 22. Undersøgelsens hovedformål er at vurdere, om det danske system for administration, revision og kontrol af tilskud fra Den Europæiske Socialfond giver tilstrækkelig sikkerhed for, at tilskudsreglerne overholdes. Dette er undersøgt ved at vurdere: Om forvaltningen af socialfondsmidlerne er tilfredsstillende. Om det danske kontrol- og revisionssystem opfylder gældende bestemmelser og herunder, om den fastlagte arbejdsdeling mellem kontrol- og revisionsenhederne dækker de kontrolhandlinger, bestemmelserne foreskriver. Om kontrol- og revisionsopgaverne er udført og rapporteret tilfredsstillende i henhold til gældende bestemmelser. Om opfølgningen på konstaterede eller formodede uregelmæssigheder. Om rapporteringen om uregelmæssigheder har været tilfredsstillende i henhold til gældende regler. C. Afgrænsning og metode 23. Undersøgelsen omfatter tilskud fra Socialfonden under mål 2 og mål 3 i programperioden Erhvervs- og Boligstyrelsen foretog i perioden maj-august 2003 en intern undersøgelse af socialfondsadministrationen. Resultatet forelå i en rapport fra oktober 2003 og er indgået i undersøgelsen. Rigsrevisionens gennemgang af socialfondsadministrationen fandt sted i perioden maj juni Erhvervs- og Boligstyrelsen har pr. 1. marts 2004 omlagt kontrolordningen og controllerfunktionens opgaver. Rigsrevisionens undersøgelse har ikke omfattet resultatet af omlægningen. 24. Rigsrevisionen har gennemgået EU-bestemmelser og danske retsregler om administration, kontrol og revision af tilskud fra Socialfonden samt styrelsens kontrakt med et revisionsfirma om revision og kontrol af tilskudsprojekterne. Rigsrevisionen har endvidere gennemgået beskrivelser af socialfondsprogrammerne i enhedsprogrammeringsdoku- Side 15

16 menter og programtillæg samt de beskrivelser af forvaltnings- og kontrolsystemerne, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Erhvervs- og Boligstyrelsen henholdsvis den 8. juni 2001 og den 30. juni 2003 har sendt til Kommissionen vedrørende socialfondsadministrationen i programperioden. 25. Rigsrevisionen har afholdt møder med Erhvervs- og Boligstyrelsens forvaltningsmyndighed samt med styrelsens projektadministration for de centrale midler og med de lokale projektadministrationer i henholdsvis Fyns Amt, Storstrøms Amt og København og Frederiksberg Kommuner. Rigsrevisionen har gennemgået sagsakterne for ca. 70 projekter. Rigsrevisionen aflagde sammen med repræsentanter for projektadministrationerne besøg ved 12 af disse projekter for at orientere sig om samarbejdet mellem styrelsen og projektadministrationerne omkring tilrettelæggelsen og gennemførelsen af projekterne. 26. Rigsrevisionen har gennemgået de revisionsplaner, som Socialfondens controllerenhed har udarbejdet i samarbejde med Kommissionen, og controllers rapportering til Kommissionen om den udførte kontrol og revision. Rigsrevisionen har interviewet controllerenheden og det revisionsfirma, der er ansat til at revidere projekterne, og deltaget i nogle af deres projektbesøg. 27. Rigsrevisionen har særligt gennemgået 3 udvalgte socialfondsprojekter, som har været omtalt i medierne på grund af mistanke om uregelmæssigheder. Undersøgelsen har desuden omfattet Erhvervs- og Byggestyrelsens sagsmateriale og indberetninger om formodede uregelmæssigheder vedrørende socialfondsmidler. 28. Resultaterne af Rigsrevisionens undersøgelse har i form af revisionsnotater været forelagt for Erhvervs- og Byggestyrelsen til udtalelse. Beretningen har i udkast været forelagt for Økonomi- og Erhvervsministeriet, der også har indhentet udtalelser fra Beskæftigelsesministeriet for så vidt angår forhold i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Rigsrevisionen har i videst muligt omfang taget hensyn til ministeriernes bemærkninger. Side 16

17 III. Er forvaltningen af socialfondsmidlerne tilfredsstillende? Tilskudsstyringssystemet (OPUS) 29. Styrelsen og projektadministrationerne anvender et elektronisk, internetbaseret tilskudsstyringssystem OPUS til administration af og tilsyn med projekterne. 30. Projektadministrationen indlægger for hvert projekt en bevillingsfil i OPUS med den godkendte bevilling for året. Projektet indlægger alle projektets udbetalte indtægter og betalte støtteberettigede udgifter i systemet, som automatisk sammenholder bevilling og forbrug inden for det pågældende år. Systemet danner hver 4. måned en statusrapport for hvert projekt til projektadministrationen og til styrelsen. Statusrapporterne kontrolleres og godkendes af projektadministrationen og af revisor og danner derefter grundlag for tilskudsudbetalingerne til projekterne. De godkendte statusrapporter akkumuleres i en samlet statusrapport fra hver projektadministration. På grundlag heraf danner systemet endvidere et regnskab over de samlede godkendte, betalte, projektrelaterede udgifter som grundlag for betalingsanmodningen til Kommissionen samt en udbetalingsliste til styrelsen. 31. OPUS er ikke integreret med Erhvervs- og Boligstyrelsens regnskabssystem. Dette betyder, at der skal anvendes ressourcer på inddatering i styrelsens regnskabssystem af betalingsanmodningerne i OPUS, og forudsætter, at der udføres de nødvendige afstemninger. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at styrelsen i forbindelse med betalingsanmodningen til Kommissionen foretog alle nødvendige afstemninger. 32. Projektadministrationen indlægger manuelt projektets bevilling for det kommende år i systemet. Systemet opsummerer projektets indtægter og udgifter inden for kalenderåret. Tilskudsmodtager registrerer sideløbende alle regnskabsdata i sit eget regnskabssystem. Side 17

18 33. Undersøgelsen viste, at systemet giver stor gennemskuelighed og sikrer en høj grad af ensartethed i administrationen af projekterne. En række forbedringer i løbet af 2004 har gjort det lettere for projekterne at anvende systemet, herunder et elektronisk ansøgningsskema, en præcisering og tydeliggørelse af konto- og finansieringsplanen samt en forenklet og automatiseret beregning af deltagerunderhold og af revisionsomkostninger. Rigsrevisionen vurderer, at OPUS er et hensigtsmæssigt redskab til administration af socialfondsprojekterne. 34. Undersøgelse viste imidlertid også, at OPUS er meget ressourcekrævende at anvende, og at anvendelsen forudsætter en særlig uddannelse af projektmedarbejdere. Ministeriet har oplyst, at det i forbindelse med tilrettelæggelsen af det administrative system for den nye strukturfondsperiode vil overveje, om indrapporteringen fra projekterne yderligere kan lettes. Retningslinjer for administration af socialfondsprojekter 35. Arbejdsmarkedsstyrelsens har med bekendtgørelser nr. 132 og 133 fastsat supplerende regler for administrationen af Socialfonden i Danmark. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 132, at direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen nu direktøren for Erhvervs- og Boligstyrelsen koordinerer administrationen af Socialfonden og kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor. Rigsrevisionen har undersøgt, om styrelsen i tilstrækkeligt omfang har fastsat nærmere retningslinjer for administrationen af socialfondsprojekterne. 36. Undersøgelsen viste, at Arbejdsmarkedsstyrelsen havde udarbejdet standardiserede ansøgningsskemaer for projekterne samt standardskrivelser for støttetilsagn. Styrelsen havde også udsendt en vejledning i udarbejdelse af statusrapporter og retningslinjer for projektadministrationernes tilskudskontrol. Rigsrevisionens undersøgelse viste imidlertid, at projektadministrationer og projekter fortsat efter overførelsen af Socialfonden til Erhvervs- og Boligstyrelsen havde behov for supplerende retningslinjer og generelle fortolkningsregler. Side 18

19 37. Det fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens kontrakt med revisor af 30. maj 2001, at denne har til opgave at etablere, drive og redigere en supporthjemmeside, der bl.a. skal give onlineadgang til en projekthåndbog og hurtige svar på de hyppigt stillede spørgsmål (FAQ). Undersøgelsen viste, at denne facilitet ikke blev etableret i de første år i programperioden, og at en lang række hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) fra projekter og projektadministrationer ikke var blevet besvaret. Spørgsmålene var overvejende fortolkningsspørgsmål, som revisor og projektadministrationerne gentagne gange havde forelagt for styrelsen. Undersøgelsen viste, at den manglende besvarelse medførte stor usikkerhed i anvendelsen af støtte- og medfinansieringsreglerne og manglende ensartethed i anvendelsen. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at Arbejdsmarkedsstyrelsen i løbet af 2002 og foråret 2003 havde taget afgørende skridt til at udarbejde vejledning, revidere FAQ-systemet og ændre tilrettelæggelsen af socialfondsadministrationen, og at Erhvervs- og Boligstyrelsen kunne anvende dette arbejde som grundlag for det videre arbejde. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Erhvervs- og Boligstyrelsen efterfølgende iværksatte og gennemførte en række forbedringer, der har rettet op på forholdene. 38. Erhvervs- og Boligstyrelsen foretog i sommeren 2003 intern undersøgelse af socialfondsadministrationen. Rigsrevisionen har gennemgået styrelsens rapport herom fra oktober 2003 og undersøgt, hvilke forbedringer styrelsen har iværksat på grundlag af rapporten. 39. Rapporten afdækkede en række svagheder ved administrationen, herunder svagheder ved OPUS-systemet, uafklarede regelfortolkningsspørgsmål og ubesvarede FAQ er, mangelfuld eller forsinket rapportering til Kommissionen om gennemførte kontroller, manglende retningslinjer for sagsbehandlingen og utilstrækkelig funktionsadskillelse. Rapporten understøtter således på væsentlige punkter resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse. 40. På baggrund af rapporten iværksatte styrelsen ultimo 2003 et internt projekt til forbedring af socialfondsadministrationen og nedsatte i den forbindelse en række udvalg Side 19

20 og underudvalg, som bl.a. fik til opgave at afhjælpe de mange uløste fortolkningsspørgsmål. OPUS-systemet blev gennemgået som grundlag for beslutning om iværksættelse af forbedringer af systemet. Styrelsen har i april, juni og august 2004 taget nye versioner af systemet med væsentlige forbedringer i brug. 41. Undersøgelsen har vist, at Erhvervs- og Boligstyrelsen har iværksat en række forbedringer af socialfondsadministrationen. Styrelsen har i løbet af vinteren og foråret 2004 fastsat generelle fortolkningsregler og udarbejdet generelle retningslinjer for administration af socialfondsprojekter. En onlinevejledning for projekterne og projektadministrationen og en onlineprojekthåndbog vedrørende regnskabstekniske spørgsmål er nu tilgængelige på Socialfondens hjemmeside. Endvidere har styrelsen gennemført væsentlige ændringer af OPUS-systemet. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Erhvervsog Boligstyrelsen nu har etableret den nødvendige projektsupport. Rigsrevisionen finder, at Erhvervs- og Boligstyrelsen på tilfredsstillende måde har udøvet ansvaret for Socialfonden gennem iværksættelse af et projekt til forbedring af Socialfondsadministrationen. Arbejdsmarkedsstyrelsens opfølgning på Kommissionens kontrolbesøg 42. EU-kommissionen udførte i maj 2002 en systemkontrol af den danske socialfondsadministration med udgangspunkt i betalingsanmodningen pr. 31. december 2001, jf. pkt. 18. Kommissionen aflagde kontrolbesøg ved 4 projekter og fandt væsentlige, kritisable forhold på 2 af projekterne. Forholdene vedrørte især dokumentationen for registreringer, der lå til grund for medfinansieringen, og skyldtes for en del, at Kommissionens krav til dokumentationen var skærpet i forhold til tidligere praksis. Kommissionen afviste betalingsanmodningen, indtil spørgsmålene i forbindelse hermed var afklaret. Rigsrevisionen har undersøgt, om Arbejdsmarkedsstyrelsen fulgte tilfredsstillende op på Kommissionens kritik. Side 20

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/04 om visumadministrationen

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere