UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for VIRKLUND SKOLE. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for VIRKLUND SKOLE. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016"

Transkript

1 UMV Sådan! Dato: Undervisningsmiljøvurdering for VIRKLUND SKOLE Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen UMV en er tilgængelig på skolens hjemmeside. Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet ( Ja UMV en er udarbejdet i et samarbejde mellem: Skolens ledelse: Kaj Grove, Karen-Lise Høgild og Magnus Jensen Undervisningsmiljørepræsentant: Anne Marie Haubro Raalskov Virklund Skoles pædagogiske personale både i skole-og fritidsregi

2 Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen, samt angivelse af hvem der var involveret Virklund Skole har i efteråret 2013 igangsat den obligatoriske undervisningsmiljøundersøgelse, der skal foretages på skolen hvert 3. år. Undersøgelsen går både på skole- og fritidsniveau. Dansk Center for Undervisningsmiljø har udviklet et system, Termometeret, som bruges til at lave spørgeskemaerne i. De spørgeskemaer, som vi har udvalgt på skolen, er de, der hedder UVM Basis. Disse spørgeskemaer giver væsentlige indikatorer på de generelle forhold. I oktober og november har skolens elever besvaret et spørgeskema om undervisningsmiljøet på skolen. Tillige har skolens elevråd, både for mellemtrinnet og udskolingen, foretaget en vurderings af skolens fælles arealer ud fra et rundgangskema om vurdering af skolens fællesarealer, udarbejdet af Dansk Center for undervisning. Denne undersøgelse er foregået i oktober og november. På lignende vis er fritidsdelen, SFO og klubben, inddraget. I løbet af december 2013 og januar 2014 har de elever fra 0.-6.klasse, der går i hhv. SFO eller Klubben, besvaret spørgeskemaer inde i Termometeret. De spørgeskemaer, børnene har svaret på, er spørgeskemaer, der ligger gemt som UVM SFO. Disse spørgeskemaer giver væsentlige indikatorer på de generelle forhold. Side 2 af 13

3 Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Det viste kortlægningen De overordnede resultater af kortlægningen Det er centralt at holde sig for øje, at sådanne spørgeskemaundersøgelser er øjebliksbilleder. Det vil sige, at resultatet er kontingent. Hvis spørgeskemaerne bliver besvaret på et andet tidspunkt, vil der på plausibel vis komme et andet udfald. Skolen Den generelle læsning af resultaterne for Virklund Skole må siges at indikere et sundt og positivt læringsmiljø for eleverne. Fritidsdelen (SFO/klubben) Børnene trives med fritidstilbuddene ved Virklund Skole. Side 3 af 13

4 Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet Dét er positivt Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) Fritidsdelen (SFO/klubben) At stort set alle børn er glade ved at gå i fritidsdelen på Virklund Skole. At næsten alle har gode venner i fritidsdelen. Børnene er glade for de voksne i fritidsdelen. At så forholdsvis mange børn en gang i mellem føler sig drillet, så de bliver kede af det. De få, der ikke føler, de har venner her, skal hjælpes til at få mindst en ven. Nogle børn føler, at de voksne nogle gange driller dem. Skolen (indskolingen) Børnene er motiverede. Børnene er glade for at komme i skole. At en stor del af børnene oplever, at de tit eller nogle gange bliver drillet. At en stor del af børnene bliver forstyrret af larm. Lærer/elev-relationen er god. At en del af børnene synes, der er varmt i lokalerne. Side 4 af 13

5 Børnene er glade for lærerne. Sygefraværet er lille. Skolen (mellemtrinnet) Børnene er trygge ved at gå i skole, de har venner og behandler hinanden godt. Over halvdelen af eleverne føler sig forstyrret af larm i undervisningen. Generelt synes børnene, at undervisningen er spændende, og at de møder ros og anerkendelse fra læreren. Generelt føler eleverne sig sunde, og tilpasse i skolen - og stort set ingen føler sig alene. Skolen (udskolingen) Der er en god og solid trivsel blandt eleverne. Der er en generel god sundhed blandt de ældste elever. 90 % af alle elever er interesserede i at lære og motiverede herfor. Der er en del elever, 1/3 elever, der påpeger, at der opleves problemer med varmereguleringen tillige med at luften kan blive dårlig i klasserne. 25 % af eleverne giver udtryk for, at de finder undervisningen spændende i alle fag/mange fag. En lille andel, 5 %, af pigerne giver udtryk for at de overvejer at skifte skole, og at de somme tider tænker mindre positivt om skolen. Side 5 af 13

6 Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen Fritidsdelen (SFO/klubben) Vi har konstateret, at mange børn generelt ikke synes, at aktivitetsudbuddet ikke er stort i fritidsdelen. Det tolker vi derhen, at børnene ikke har noget sammenligningsgrundlag, og det er vores klare overbevisning, at vores udbud har en størrelse og kvalitet som forældrene, og vi er tilfredse med. Så på trods af, at netop denne del af undersøgelsen får en mindre god vurdering, vælger vi at fokusere på andet. Skolen Indskolingen Vi er allerede meget opmærksomme på mobning og trivsel generelt. Vi har ligeledes fokus på toiletterne, og der er iværksat ekstra rengøring. Mellemtrinnet Det ser godt ud for mellemtrinnet. Børnene er tilpasse med at gå i skole. Udskolingen Der opleves en generel tilfredshed med mængden af medbestemmelse i skoleregi. Side 6 af 13

7 Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne Efter, at skolens og fritidsdelens elever er færdige med at besvare deres spørgsmål, er det blevet muligt at trække rapporterne for såvel skole-og fritidsdelen. På et møde d var skolens leder, den pædagogiske leder, lederen af fritidstilbuddene (SFO samt klubben) og planlæggeren af undervisningsmiljøundersøgelsen samlet. På mødet blev der drøftet, hvordan vi så de samlede resultater, vi så særligt efter de resultater, der umiddelbart var iøjnefaldende af både positiv og negativ karakter. Fritidsdelen (SFO/klubben) Vi har haft resultatet af undersøgelsen på to personalemøder, hvor alle har haft mulighed for at byde ind og kommentere på undersøgelsen. Vi har samtidig lavet en beslutning om, hvilke problematikker der skulle handles på. Efterfølgende har et udvalg på 4 personaler udarbejdet en handleplan. Skolen På et afdelingsmøde har skolens tre afdelinger drøftet resultaterne af undersøgelsen. Afdelingerne har kun forholdt sig til resultaterne inden for egen afdeling. Side 7 af 13

8 Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med Opgave/ tiltag Ønsket mål Start /slut Ansvarlig SFO Vi har en opgave, som handler om at arbejde forbyggende med drilleri. Vi vil arbejde med materialet "fri for mobberi", som nogle i personalegruppen har gode erfaringer med. Vi vil arbejde med materialet klassevis, da det giver det bedste overblik og sandsynligt også det bedste resultat. Marts 2014/ december At børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden. At børnene bliver mere bevidste om, hvordan de taler til hinanden. At børnene bliver så modige, at de kan sige fra i forhold til drilleri. At de voksne bliver mere opmærksomme på, hvordan vi eksempelvis bruger ironi og sikre os, at børnene har forstået det, der bliver sagt. Klassepædagogen + daglig leder. I forlængelse af fri for mobberi arbejdet, vil vi have fokus på at skabe venskaber for de børn, der mangler venner. At alle børn har venner. Marts December Evaluering. Klassepædagogen + daglig leder. Klub Her vil man arbejde med børnenes sprog, altså deres måde at tale med hinanden på. Emnet vil blive taget op på samlingsmøder, og der vil blive At børnene taler ordentlig til hinanden At børnene bliver mere bevidste om deres sprog og Marts 2014/ december Evaluering. Pædagogerne i klubben + dagligleder. Side 8 af 13

9 fulgt op, når der konkret er episoder, der kræver handling. fralægger sig dårlige vaner med at kalde hinanden mindre pæne ting. Skole (indskolingen) Vi ønsker, at den lange gang skal kunne bruges mere til undervisning. Vi vil derfor indstille til at gangen ikke bruges til gennemgang. April 2014/decem ber At der bliver mindre støj på den lange gang, så den kan bruges mere i undervisningssammenhæng. Lærere/ledelse. Daglig fokus på trivsel. Vi vil have to årlige trivselsdage i afdelingen. At færre børn oplever, at de bliver drillet. April 2014/næste UMV. Lærere/pædagoger/ledelse. Skole (mellemtrinnet) Vi vil have fokus på støjniveauet i klassen. I undervisningen have fokus på korte stemmer i alle fag. Klassevis i fællesskab formulere aftaler for, hvad vi rent praktisk kan gøre for at få støjnivauet ned. Fokus på aktiv lytning. Flere end 50 % føler sig tilpas med støjniveauet. Marts Evaluerende samtaler i de enkelte klasser og opfølgning i teamet. De enkelte teams. Skole (udskolingen) Problematikken omkring for dårlig luft og for varmt i klasselokalerne. At elevernes fysiske rammer er bedst mulig i forhold til at stimulere læring. April december Teams og afdelingskoordinatoren. Øge elevernes oplevelse af spændende undervisning på Virklund Skole. At underbygge kausalsammenhængen mellem spændende undervisning og fagligt udbytte. April marts Afdelingskoordinator, kontaktlæreren for elevrådet og læ- Side 9 af 13

10 rerne. Pigetrivsel. At understøtte en bedre trivsel for de få piger, der kunne have behov for at få en øget trivsel. April april Kontaktlæreren, afdelingen og AKTlærerne. Sådan lavede vi handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet Det næste trin i arbejdet med resultaterne er, at fritidsdelen sætter sig sammen for at nærlæse deres resultater medhenblik på at se efter positive resultater samt efter udviklingsmuligheder. I fritidsdelen vil man herefter udvælge, hvilke tiltag man vil arbejde videre med. Udvalget er på 4 fra personale; Heidi Nielsen, Lene Rasmussen, Susanne Kragelund og Magnus Jensen. På baggrund af diskussioner på personalemøder udarbejdede udvalget den ovenstående handleplan I skoleregi vil skolens leder, den pædagogiske leder sammen med skolens afdelingskoordinatorer foretage det samme arbejde som skolens fritidsdel. Derefter bliver der på et afdelingsmøde mulighed for, at skolens tre afdelinger kan udvælge de tiltag, som man vil arbejde videre med i afdelingsregi. Skolens tre afdelinger har på et afdelingsmøde udarbejdet en plan for opfølgningen af handlingsplanen. Side 10 af 13

11 Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Opgave SFO At arbejde forebyggende med fri for mobberi og hjælpe børnene med at finde venner. Hvem står for opfølgning? De fire i udvalget. Hvornår? På et personalemøde i juni Hvordan? Som et evalueringspunkt på et personalemøde, hvor der deles erfaringer og sættes nye delmål. Klub At lære børnene at tale ordentlig sammen. Pædagogerne i Klubben + daglig leder. På et personalemøde i juni Som et evalueringspunkt på et personalemøde, hvor der deles erfaringer og sættes nye delmål. Skolen (indskolingen) Trivselsdage og støj på den lange gang. Hanne Stenskrog/afdelingskoordinator. På et afdelingsmøde juni Som et evalueringspunkt på et afdelingsmøde. Skolen (mellemtrinnet) Sænke støjniveauet i undervisningen. De enkelte teams. Løbende på teammøderne og klassemøderne. Fast evalueringspunkt. Skolen (udskolingen) Problematikken omkring for dårlig luft og for varmt i klasselokalerne. De enkelte teams og afdelingen. Der kommer også Hvert kvartal. Som et punkt på dagsordenen ved afdelingsmødet. Side 11 af 13

12 en opfølgning på den fysiske APV, som er blevet udarbejdet. Skolens (udskolingen) Øge elevernes oplevelse af spændende undervisning på Virklund Skole. Teams og afdelingerne. Kvartalsvis ved møde i afdelingerne og i læringsteams. Som et fast evalueringspunkt. Skolen (udskolingen) Pigetrivsel. Kontaktlærerne og afdelingen. Ved møde i læringsteams på månedsbasis. Som et fast punkt på dagsorden i afdelingens læringsteams. Sådan lavede vi retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet Udvalget for fritidsdelen formulerede retningslinjerne på et udvalgsmøde. Skolens afdelinger formulerede retningslinjerne ved et afdelingsmøde. Side 12 af 13

13 Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet ( den Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV den Side 13 af 13