ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: eller pr post til Region Sjælland, Uddannelse & Kultur, Alléen 15, 4180 Sorø Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Dokumentation for samarbejdspartnere Der henvises i øvrigt til støttekriterier for nærmere betingelser for udbetaling af støtte (link til støttekriterier) 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Fælles kulturelle aktiviteter Projektperiode (start og slutdato): samlet 22 mdr. Projektets samlede budget: Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: støtteprocent ca Oplysninger om ansøger Ansøgers navn: VUC Storstrøm Adresse: Bispegade 5 Tlf.: fax: Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (evt. samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) SOSU skolen i Næstved 3. Oplysninger om projektansvarlig Projektansvarlig: Kristian Madsen Adresse: Bispegade 5 Tlf.: direkte fax: Evt. hjemmeside: 4. Projektets formål (hvorfor dette projekt, hvilken udfordring skal løses) Regeringen har sat et mål om, at i år 2015 skal 95 % af en ungdomsårgang have gennemført en

2 ungdomsuddannelse. Hvis dette mål skal opfyldes, er der behov for at anvende særlige initiativer for at få den del af målgruppen, som typisk vil frafalde en ungdomsuddannelse, til at gennemføre deres uddannelse. Projektet vil sætte fokus på og udnytte den fælles fysiske placering i Birkebjergparken i Næstved som deles mellem VUC Storstrøm og SOSU Næstved. Derfor vil institutionerne i samarbejde lave et udviklingsprojekt, der skal styrke kursisternes tilhørsforhold til deres uddannelsesinstitution og dermed støtte dem i at gennemføre deres uddannelse. Dette skal bl.a. ske gennem faglige, sociale og kulturelle aktiviteter, der tilrettelægges som en integreret del af kursisternes skema. Projektet vil sætte fokus på: Sociale og fysiske aktiviteters indflydelse på kursisternes motivation for læring og tilhørsforhold til skolen som institution Netværksdannelse kursisterne imellem. Udvikling af et åbent læringsmiljø gennem samarbejde mellem VUC Storstrøm og SOSU Næstved, og på sigt andre uddannelsesinstitutioner. Det er derfor helt essentielt, at denne gruppe af kursister får en succesoplevelse med at gå i skole, og at uddannelsesinstitutionerne laver tiltag for at fastholde disse kursister. 5. Projektets udgangspunkt (beskriv problemets omfang gerne med taldokumentation f.eks. frafaldsprocent, hvor mange elever/kursister/studerende involveres i projektet) For at nå målet om at 95 % af en årgang i 2015 skal have gennemført en ungdomsuddannelse, skal der sættes ind over for de unge, der typisk er droppet ud af deres uddannelser. Hvis man ser på statistikken for, hvor mange unge der frafalder deres ungdomsuddannelse, ligger der en stor udfordring i at bringe disse tal ned.

3 Tallene viser, at 32 % af de unge, der starter på HF, falder fra inde de har færdiggjort uddannelsen. Ligeledes oplever SOSU uddannelserne et stort frafald på deres uddannelser. Det er disse unge, der er udgangspunktet for projektet. I 2008 var frafaldet på SOSU Næstved: Grundforløbet: 15,7 % Social- og sundhedshjælperuddannelsen: 21,5 % Social- og sundhedsassistentuddannelsen: 11,5 % Pædagogisk assistentuddannelse: 5 % Både VUC Storstrøm og SOSU Næstved oplever i dag store problemer med kursisternes/elevernes fravær. Fraværet er ødelæggende for kursisternes/elevernes mulighed for at gennemføre deres uddannelse og for undervisningen der præges af, at kursister/elever med højt fravær møder uforberedt op til undervisningen. Flere interne undersøgelser på VUC Storstrøm har bekræftet opfattelsen af at fraværet i høj grad bunder i kursisternes dårlige erfaringer med uddannelsessystemet, og vi tror på, at ved at give kursisterne et større tilhørsforhold til skolen, kan motivere og fastholde flere kursister. Projektet skal være medvirkende til at fastholde kursister og elever på hhv. VUC Storstrøm og SOSU Næstved. Dette skal ske ved, at de to institutioner samarbejder omkring fælles aktiviteter for kursister og elever. Aktiviteterne skal motivere kursisterne/eleverne til at få et større tilhørsforhold til institutionen og samtidig skabe et netværk på tværs af faglighed. 6. Projektets aktiviteter (hvilke aktiviteter omfatter projektet? For at kunne måle og vurdere om aktiviteten er gennemført og succeskriterierne opnået skal beskrivelserne af de enkelte aktiviteter være: Specifikke (der skal kunne planlægges efter dem) Målbare(muliggør opfølgning) Tidsfastsatte) Projektet afvikles over 22 måneder med start september 2009 og indeholder følgende aktiviteter. Projekttimer Idéen er, at der skal oprettes skemalagte projekttimer 3 timer om ugen, hvor kursisterne frivilligt kan vælge mellem forskelligartede tilbud. Tilbuddene kunne være lektiehjælp, kreative værksteder, sociale arrangementer, udendørs aktiviteter etc. Projekttimerne tilrettelægges som en integreret del af undervisningen midt på dagen. Der vil i det omfang, det er muligt økonomisk, blive afsat timer til personaledækning, som skal sikre igangsætning og motivation hos kursisterne/eleverne. På SOSU Næstved er der p.t. igangsat et åbent læringscenter, der består af forskellige aktiviteter inden for de forskellige faggrupper på skolen. Der er lektiecafé inden for det naturfaglige og danskfaglige område. Der arbejdes med det sundhedsfaglige i deres demonstrationsstue med bl.a. foredrag og undervisning målrettet de elever der har valgt at deltage den pågældende dag. Der er et motionshold, et drama/musik hold og et kreativt hold, der p.t. er i gang med at udsmykke SOSUs lokaler på Troensevej. Aktiviteterne, der alle ligger uden for den eksisterende finansiering og som vil kunne danne

4 grundlag for fælles tiltag, kan grupperes i: Studiestøttende aktiviteter: Støtte til f.eks. større skriftlige opgaver og eksamensprojekt, introduktion til IT og Fronter (elektronisk platform for alle kursister på VUC), kurser i eksamensteknik og bekæmpelse af eksamensangst, studievalgsbesøg på forskellige uddannelsesinstitutioner etc. Sociale aktiviteter: Fysiske aktiviteter, f.eks. udendørs fodbold, rundbold, bordfodbold, airhockey mv., fællesarrangementer med foredrag og oplægsholdere, fællesspisning etc. Kreative aktiviteter: Teaterforestillinger, malerværksted, musikværksted, kunstudstillinger mv. Herudover vil taksameterfinansierede aktiviteter også indgå som en del af tilbuddet i projekttimerne bl.a: Ordblindeundervisning, Forberedende Voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik evt. engelsk, lektiehjælp, supplerende danskundervisning til tosprogede mm. Styrkelse af tutor-/kontaktlærerordning Ved at integrere og præsentere projektet i de eksisterende tutor-/kontaktlærerordninger sikrer vi, at kursisterne forholder sig til de aktiviteter der foregår. På VUC Storstrøm har en 2-årig HF-kursist 5,7 time samtale med en tutor. HF-enkeltfagskursister har 1 samtale med sin tutor, hvorefter der kan gives dispensation til flere samtaler, hvis det er nødvendigt. Der findes ikke timer af samme kategori på AVU. På SOSU Næstved er der en kontaktlærerordning og en mentorordning. Hver elev (på alle uddannelser uanset længde) har 3 lektioner med en kontaktlærer. Denne tid bruges til samtaler i skoleperioderne samt i særlige tilfælde under praktikken. Timerne er et gennemsnit og der bruges ofte flere timer på elever med særlige faglige problematikker. Mentorordningen er målrettet elever med sociale og personlige problemstillinger. I en typisk grundforløbsklasse er der 3-5 elever der har en mentor. Mentorkontrakten har som regel en varighed på 6 mdr., kontrakten kan herefter fornyes. Der er afsat 5 timer pr. måned til mentor. Det er tanken, at man under tutorsamtalen/kontaktlærersamtalen skal inddrage projekttimerne og finde ud af, hvad den enkelte kursist/elev har behov for og måske ligefremt lave en plan for, hvordan projekttimerne anvendes. På den måde tvinges kursisten/eleven til at tage stilling til projekttimerne uden at undervisningen gøres obligatorisk. Lærersamarbejde Planlægningen af projekttimerne er tænkt som et samarbejde imellem de deltagende institutioner. Der nedsættes en arbejdsgruppe, i første omgang med undervisere fra VUC Storstrøm og SOSU Næstved, hvor erfaringer kan udveksles. Arbejdsgruppen planlægger de fælles aktiviteter i projektet. Der ligger en udfordring i at få lavet et fagligt tilbud, der kan matche de forskellige niveauer kursisterne fra de to uddannelsesinstitutioner har. Kursistinddragelse Det er tanken, at kursisterne skal inddrages i planlægningen af indholdet i projekttimerne. Dette kan ske gennem inddragelse af kursistråd/elevråd og ved at holde fælles møder for kursister og arbejdsgruppen, hvor aktiviteter kan diskuteres og planlægges. Derudover er det planen, at projektet følges op af en evaluering undervejs, hvor kursisterne udfylder et spørgeskema om projektets forløb. Projektet er planlagt til at forløbe i 2 faser: Fase 1 ( til

5 Udvikling og planlægning af projektindhold i samarbejde med SOSU Næstved. VUC Storstrøm i Næstved kører et prøveforløb i perioden august-december 2009 med 3 timer om ugen, hvor kursisterne tilbydes sociale og kulturelle aktiviteter. Herefter evalueres forløbet i samarbejde med SOSU Næstved, for at udveksle erfaringer. Hvad fungerede? Hvad kunne gøres bedre? Hvad synes kursisterne? Etc. Fase 2 ( til ) Fra 1.januar 2010 planlægger VUC Storstrøm og SOSU Næstved aktiviteter sammen på tværs af faglighed. 7. Projektets resultater og succeskriterier (Forventet effekt af projektet? skal bl.a. beskrives ud fra punkt 5 i ansøgningsskemaet: projektets udgangspunkt: Beskrivelserne af de forventede resultater skal være så konkrete at det muliggør opfølgning og vurdering af om resultaterne er nået. Den forventede effekt af projektet er at få skabt et tilbud som kan motivere og fastholde flere kursister på hhv. VUC Storstrøm og SOSU Næstved. På nuværende tidspunkt er der en mindre lektiecafe på VUC Storstrøm, og SOSU Næstved har igangsat et åbent læringscenter, men projektet skal give mange flere muligheder for sociale arrangementer, udendørsaktiviteter osv. på tværs af de to institutioner for at styrke kursisternes tilhørsforhold til skolerne og få skabt et netværk imellem kursisterne. Det er tanken at disse aktiviteter skal motivere kursisterne/eleverne til at gøre deres uddannelse færdig og evt. blive inspireret til videre uddannelse. Succeskriterier: Højere gennemførelsesprocent på VUC Storstrøm og SOSU Næstved Øget fastholdelse af kursister/elever på VUC Storstrøm og SOSU Næstved Øget tilhørsforhold til uddannelsesinstitutionen Større motivation blandt kursister/elever Metode: Kvantitativ måling af gennemførelses- og fastholdelsesprocent (en kvantitativ analyse af gennemførelsesprocenten skal dog kombineres med en kvalitativ undersøgelse, da der kan være mange andre grunde til frafald som står uden for projektet fx sygdom, dødsfald etc.) Kvantitativ måling af aktivitetsniveau. Hvor mange arrangementer/aktiviteter udbydes? Hvor mange kursister/elever deltager? Kvalitativ evaluering fra kursisterne (spørgeskema). Oplever kursisterne at aktiviteterne gør en forskel i deres forhold til skolen? Er aktiviteterne motiverende for den øvrige undervisning? Er det givende at arbejde på tværs af faglighed? Etc. Evaluering fra tutorer/kontaktlærere der kender kursisterne godt. Har de rykket sig? Hjælper aktiviteterne på kursisterne/elevernes motivation? Etc.

6 8. Samarbejdsrelationer (Beskriv/ argumenter for hvordan andre uddannelsesinstitutioner /aktører involveres i projektet. Er andre institutioner ansvarlige for dele af projektet? Kan andre uddannelsesinstitutioner bruge jeres resultater på deres institutioner? Hvorledes inddrages andre institutioner / aktører i projektet undervejs? Etableres der eksempelvis følgegrupper, arbejdsgrupper eller afholdes der temadage, konferencer mv.? Samarbejdet mellem institutionerne Geografisk er VUC Storstrøm og SOSU Næstved placeret i samme område, hvilket vil gøre det fordelagtigt at lave fællesarrangementer og værksteder til glæde for begge institutioner. Derudover vil der være en fordel i den erfaringsudveksling der kan være dels i arbejdsgruppen og dels kursisterne/eleverne imellem. Fagligt kan grundforløbskursister fra SOSU have en fordel af at få lov til at snuse til HF og omvendt kan VUC s kursister få et indblik i de forskellige social- og sundhedsuddannelser. SOSU kan ikke optage alle deres grundforløbskursister på deres overbygning pædagogisk assistent, så man kunne forestille sig at nogle kursister kunne blive inspireret til at læse HF for f.eks. senere at søge ind på pædagogseminariet. Omvendt kunne nogle VUC kursister blive inspireret den anden vej til at tage en SOSU uddannelse. På sigt skal flere samarbejdspartnere tænkes ind i projektet, da det helt klart vil løfte projektet, hvis alle uddannelsesinstitutionerne i Birkebjergparken samarbejdede om fællesaktiviteter, videndeling og undervisningssamarbejder. Ansvarsfordeling VUC Storstrøm og SOSU Næstved har fælles ansvar for, at kursister/elever er informeret og deltager i de aktiviteter der oprettes. VUC Storstrøm er ansøger og dermed ansvarlig for projektadministration og budget. Projektets aktiviteter planlægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem VUC Storstrøm og SOSU Næstved. 9. Projektets resultater i drift (Hvordan tænkes erfaringer og resultater fra projektet overført til institutionens drift?) Det er tanken, at projektet skal være katalysator for videreførelse under den almindelige drift. Der er p.t. ikke økonomi til at starte nye aktiviteter op, men ved at sætte dette projekt i gang er det vores håb, at projektets resultater vil skabe en højere gennemførelsesprocent på uddannelserne og dermed skabe øget finansiering via det almene taxametersystem. På den måde regner vi med, at projektet kan videreføres under den almindelige drift efter de 22 måneder, hvis vi får skabt et positivt resultat.

7 10. Yderligere relevante oplysninger 11. Budget Der skal udarbejdes et indtægtsbudget og af budgettet skal fremgå hovedposter i projektet. Eksempler på hovedposter fremgår af budgetskemaet nedenfor. Der kan indsættes andre poster. Moms er som udgangspunkt ikke en støtteberettiget udgift. Timepriser, antal priser og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER EKSEMPLER PÅ FINANSIERING ANDEN FINANSIERING HOVEDPOSTER: REGION SJÆLLAND Lærertimer (timepris oplyses) 355 kr. Projektledelse Mødevirksomhed Gæsteoplægsholdere Undervisningsmaterialer Befordring Administration Markedsføring Andet /materialer Samlede udgifter I alt: INDTÆGTER EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Taksameterfinansiering Egenfinansiering Deltagerbetaling Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland Andet Samlede indtægter Periodisering af budgettet En periodisering af projektets budget udarbejdes således, at det kobles på milepæle /større aktiviteter i projekter. Brug skabelonen nedenfor. Periodiseringen af budgettet vil blive brugt ifm. opfølgning på projektet undervejs i projektforløbet. Ved mindre og kortvarige projekter er der ikke krav om projektets budget skal periodiseres. I skemaet bedes angivet projektets større aktiviteter eksempelvis afprøvning af undervisningsforløb, evaluering osv.

8 Koblet til et tidsperspektiv og et budget Fase 1* Milepæl /aktivitet Periode Budget Fase 2* Der er vedhæftet et budget fordelt på budgetår.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere