ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Fælles initiativ fra Region Sjællands erhvervsskoler: Nye metoder til at øge antal og kvalitet af praktikpladser Projektperiode (start- og slutdato): Projektets samlede budget: Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: (9 %) 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: CELF (leadpartner) Adresse: Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing Falster Tlf.: e-post: Kontaktperson: projektkoordinator Jørn Sams Knudsen e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: direktør Michael Bang Nem-kontonummer: Evt. revisor: Deloitte Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet er 9 erhvervsskoler i Region Sjælland (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen): EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Zealand Business College (ZBC), Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske skole, Selandia, Slagteriskolen Roskilde og 1

2 CELF 3. Projektets formål I løbet af de kommende år vil de store årganges tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet føre til en markant mangel på faglærte i Region Sjælland. Beskæftigelsesregionen skønner, at der i 2018 vil mangle faglærte i regionen, hvis der ikke iværksættes en målrettet indsats for at uddanne flere. Formålet med projektet er gennem et målrettet opsøgende arbejde på tværs af samtlige erhvervsuddannelsesinstitutioner i regionen at fremskaffe et markant større antal nye praktikpladser hos især de virksomheder, der ikke eller kun i ringe omfang har bidraget til at uddanne lærlinge. I Region Sjælland er der på alle uddannelsesområder ca godkendelser til at uddanne lærlinge, men i enkelte brancher benyttes kun 20 % af godkendelserne. Projektets aktiviteter vil primært rette sig mod de virksomheder, der har godkendelser, men ikke gør brug af disse. Projektet sigter således på strategisk at udvide antallet af virksomheder, der bidrager til uddannelsen af faglært arbejdskraft. 4. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er virksomheder i Region Sjælland, som har deres brancheudvalgs godkendelse til at tage lærlinge i praktik, men som sjældent eller ikke har benyttet godkendelsen, den sekundære målgruppe er nyetablerede virksomheder. Der var ved årsskiftet praktikpladssøgende elever i Region Sjælland. Der er stor forskel i situationen fra branche til branche. F.eks. havde Træfagenes byggeuddannelser 1013 godkendte pladser, hvoraf ca. 500 var ubesatte, samtidigt var der 111 praktikpladssøgende. Kontoruddannelser med specialer havde 1636 godkendte pladser, og de ligeledes 111 praktikpladssøgende i denne faggruppe konkurrerede om ca ubesatte pladser. Hos elektrikerne var der 887 godkendte pladser, heraf 450 ubesatte, som 45 praktikpladssøgende kunne forsøge sig med. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan For at aktivere flere virksomheder til at tage lærlinge inddrages de lokale faglige udvalg, fagforeninger og brancheforeninger i skolernes arbejde med at bearbejde virksomhederne til at tage flere lærlinge. Med udgangspunkt i UVM s praktikpladsstatistik for Region Sjælland vælges en række uddannelser, hvor virksomhederne med ubrugte tilladelser systematisk opsøges. Ved udvælgelsen af virksomheder tages der hensyn til den geografiske spredning, udbud og efterspørgsel efter praktikpladser. Virksomheder, der har registret godkendelse, men er ophørt, udelades. Der etableres for de udvalgte fagområder arbejdsgrupper på tværs af skolerne. Grupperne etableres 2

3 i forlængelse af skolernes eksisterende praktikpladsopsøgende arbejde. Første kampagnerunde Med udgangspunkt i branchelister tilrettelægges en første kampagnerunde for de enkelte brancher. Ved kontakten til virksomhederne lægges der vægt på at identificere hvilke procedurer og serviceydelser, der er behov for, for at opnå etablering af flere praktikaftaler. Der udarbejdes i forbindelse med denne første runde materiale til offentliggørelse i trykte, æterbårne eller digitale medier for at understøtte kampagnen. Parallelt udvikles og afprøves metoder til motivation og fastholdelse af både virksomheder og elever under praktikforløbene. Midtvejsevaluering og workshop Efter den første kampagnerunde afholdes en midtvejsevaluering, der vurderer resultaterne af de enkelte branchekampagner og identificerer behov for tilpasninger både med hensyn til informationsmaterialer og sikring af motivation og fastholdelse af virksomhederne som leverandører af praktikpladser. I forbindelse med midtvejsevaluering afholdes en workshop, der tager stilling til, om der er ressourcemæssige muligheder for inden for projektets rammer at inddrage flere brancheområder i projektets anden kampagnerunde eller om ressourcerne skal koncentreres om de områder, der indgik i den første runde. I evaluering og workshop inddrager skolerne de øvrige interessenter i praktikpladsspørgsmålet, herunder faglige udvalg, brancheorganisationer, fagforeninger, Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Anden kampagnerunde I henhold til midtvejsevalueringen og workshoppens konklusioner og anbefalinger rulles anden kampagnerunde ud til de sjællandske virksomheder. Der kan blive tale om en uddybende fortsættelse af aktiviteter i forhold til de oprindeligt udvalgte brancheområder, som ud fra en vurdering af behov og ressourcer suppleres med aktiviteter i brancheområder, der ikke var involverede i den første kampagnerunde. Ved projektets afslutning afholdes konference, hvor aktører, der er interessenter i praktikpladsspørgsmålet inddrages. I forbindelse med konferencen publiceres erfaringerne med projektet med fokus på hvilke aktiviteter, der er virkningsfulde i hvilke brancher. Projektets tidsplan kan skitseres som følger: Etablering af styregruppe Ansættelse af projektleder Udvælgelse af brancheområder Etablering af tværgående arbejdsgrupper Første kampagnerunde Midvejsevaluering og workshop Anden kampagnerunde Afsluttende konference kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. 3

4 6. Projektets forventede resultater (succeskriterier) Ultimo maj 2010 var der i Region Sjælland godt godkendte praktikpladser, hvoraf ikke havde en elev under uddannelse. Samtidigt var der godt elever uden praktik. Det forventes, at projektet bidrager til, at der i gennemsnit på de 9 deltagende uddannelsesinstitutioner etableres 700 praktikpladser pr. år i den treårige projektperiode (gennemsnitligt 78 pr. institution/år) i virksomheder, der ikke eller sjældent har taget elever i praktik. Svarende til kr. pr. plads af det samlede projektbudget (3.143 kr. fra Vækstforum og Mål 2). I forhold til niveauet ultimo maj 2010 er det knapt en halvering af elever uden praktikplads. Og en forøgelse i brugen af eksisterende praktikpladser fra til Det forventes endvidere at det intensiverede arbejde med praktikpladser medfører et styrket institutionelt samarbejde og indarbejdning af et løbende samarbejde med en række sjællandske virksomheder, der har haft svag tradition for at bidrage til uddannelse af elever, og at traditionen for at tage lærlinge i praktik således rodfæstes i en større kreds af virksomheder. 7. Projektets samarbejdsrelationer Projektpartnerne består af de i punkt 2 nævnte skoler. Der nedsættes en styregruppe med tre repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne en repræsentant fra DI, og en fra LO Der nedsættes en arbejdsgruppe for hver af de udvalgte uddannelsesområder med en repræsentant fra hver af de udbydende uddannelsesinstitutioner en fra arbejdsgiverorganisationerne, og en fra de faglige organisationer. Koordinering af projektet forankres hos CELF, som får ansvar for den overordnede koordination og administration af projektet, herunder betjening af styregruppe, arbejdsgrupper og gennemførelse af projektets tværgående aktiviteter. 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Projektets aktiviteter udvikles i forlængelse af skolernes praktikpladsopsøgende arbejde og med involvering af medarbejdere, der har indsigt og erfaring fra dette område. Udviklingen og afprøvningen af fremgangsmåder i forhold til virksomhederne sker således med en høj grad af forankring i skolernes organisation. Det forventes på den baggrund, at de nyudviklinger, der sker i kraft af projektet, efter projektets afslutningintegreres i skolernes aktiviteter og at den løbende dialog kan fortsætte, herunder at de 4

5 nyudviklede redskaber tages i anvendelse i de uddannelsesområder, der ikke har været involveret i selve forsøgsprojektet. 9. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER DER HENVISES TIL DET VEDLAGTE REGNEARK INDTÆGTER DER HENVISES TIL DET VEDLAGTE REGNEARK 10. Projektets synlighed Når projektet efter startfasen påbegynder kontakterne til virksomhederne vil projektet aktivt og offensivt udbrede kendskabet til skolernes og Region Sjællands kampagneinitiativ gennem medierne. Ligeledes søges artikler optaget i de fagtidsskrifter og websites, der henvender sig til de involverede brancher, fag- og erhvervsforeninger eller via andre trykte, æterbårne eller digitale medier. Gennem projektforløbet søges eksempler på kampagnens/projektets konkrete resultater offentliggjort. Dette søges ligeledes realiseret gennem de regionale og faglige media. 11. Projektets forankring Projektet, som kredsen af direktører fra Region Sjællands erhvervsskoler har taget initiativ til, implementeres i tæt forbindelse med skolernes ordinære aktiviteter på praktikpladsområdet. Projektet er således forankret i skolernes organisation, såvel som arbejdsmarkedets parter aktivt inddrages gennem de lokale uddannelsesudvalg, brancheorganisationer og fagforeninger. 5

6 12. Evaluering af projektet Projektet evalueres kvantitativt og kvalitativt. Kvantitativt Efter udvælgelsen af uddannelsesområder og udarbejdelse af lister med godkendte virksomheder, der ikke uddanner elever, fastsættes et måltal for etablering af praktikpladser blandt disse virksomheder midt i og ved udgangen af projektperioden. Som referencegruppe bruges udviklingen i antallet af praktikpladser i den samme periode i de samme uddannelsesområder i de øvrige regioner i landet. Selv om der ikke i de øvrige regioner kan udsondres en særlig indsats blandt virksomhederne med ubrugte praktikpladsgodkendelser, anvendes den samlede udvikling i antallet af praktikpladser som indikator for projektet effekt på udviklingen i antallet af praktikpladser i Region Sjælland. Kvalitativt Den kvalitative evaluering, der gennemføres eksternt, fokuserer på i hvilket omfang a) barrierer i virksomhederne måtte hæmme ekspansionen i antallet af praktikpladser og b) betydningen af samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner med særlig hensyn til fremskaffelse af praktikpladser opfølgning/skolekontakt til elev og arbejdsgiver under praktikken. Den kvalitative undersøgelse gennemføres som kvalitative interviews med et udvalg af virksomhederne i målgruppen, medarbejdere fra de involverede skoler, samt et udvalg af eleverne. Der udarbejdes ved projektstart et kommissorium for den samlede evaluering inden for rammerne af de til formålet budgetterede midler. 6

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere