Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v."

Transkript

1 Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994 BEK Nr. 829 af 24/10/1999 BEK Nr. 633 af 27/06/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Tanke, der er nedgravet eller nedgraves efter den 1. april 1970 Kapitel II Tanke, der er nedgravet inden Kapitel III Overjordiske tanke Kapitel IV Fælles bestemmelser Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. I medfør af 6, nr. 6, 11, stk. 2, 45, stk. 3, 46 og 83, stk. 2, i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse omfatter nedgravede og overjordiske tanke (beholdere), der anvendes til opbevaring af mineralolieprodukter såsom dieselolie, petroleum, fyringsolie, smøreolie og benzin, samt faste installationer til transport over længere afstande (pipelines) af sådanne produkter. Stk. 2. Bestemmelserne i 14 og finder tillige anvendelse på indendørs tanke til opbevaring af de i stk. 1 nævnte produkter samt på materiel, der anvendes til transport af disse produkter. Stk. 3. For tanke, der udelukkende anvendes til opbevaring af produkter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres ved pumpning, dvs. produkter, hvis viskositet er større end 100 centistokes ved 15 C, samt installationer og materiel til transport af sådanne produkter, finder alene bestemmelserne i 5, stk. 1, 1. pkt., 6, stk. 1, 14 og anvendelse. Stk. 4. For tanke til opbevaring af benzin tilsat alkohol som drivmiddel kan prøvningsudvalget fastsætte særlige regler om udførelse af foranstaltninger mod udsivning af produktet. Kapitel I Tanke, der er nedgravet eller nedgraves efter den 1. april Tanke, der er nedgravet eller nedgraves efter den 1. april 1970, og hvis indhold ikke overstiger , skal være af en type, der er godkendt af prøvningsudvalget for olietanke, jfr. bilag I-IV. Stk. 2. Typegodkendte tanke, der har været anvendt til opsamling af husspildevand eller til opbevaring af produkter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres (jfr. 1, stk. 3), må ikke tages i brug til opbevaring af mineralolieprodukter, der omfattes af 1, stk. 1.

2 Stk. 3. Såfremt en typegodkendt tank opgraves og ønskes nedgravet påny, skal den underkastes en inspektion og eventuel reparation hos en tankfabrikant, som har en typegodkendelse til fremstilling af tanke af den pågældende type. Herefter udsteder den pågældende fabrikant en ny attest for tanken. 3. Ansøgning om godkendelse indgives til prøvningsudvalget af tankfabrikanten. Stk. 2. For tanke, der er fremstillet i udlandet, indgives ansøgningen af vedkommende, her i landet bosiddende importør. Hvad der i denne bekendtgørelse i øvrigt er fastsat om tanke, der er fremstillet her i landet, finder tilsvarende anvendelse på importerede tanke, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af de pågældende bestemmelser. Stk. 3. Som forudsætning for behandling af ansøgningen kan det forlanges, at ansøgeren for egen regning lader tankkonstruktionen afprøve på et anvist laboratorium eller lignende. Stk. 4. For ansøgningernes behandling betales et gebyr, hvis størrelse nærmere fastsættes af miljøstyrelsen. Stk. 5. En meddelt typegodkendelse er kun gældende for tanke af den pågældende type, som er fremstillet (importeret) af typegodkendelsens indehaver. Prøvningsudvalget kan fastsætte nærmere vilkår for godkendelsen, herunder om kontrol med tankens fremstilling samt om gebyr herfor i overensstemmelse med satser, hvis størrelse fastsættes af miljøstyrelsen. Stk. 6. Prøvningsudvalget har til enhver tid adgang til ved besigtigelse af fremstillingsvirksomheder her i landet at føre tilsyn med, at tankene fremstilles i overensstemmelse med typegodkendelsen. Stk. 7. Den, til hvem typegodkendelsen er meddelt, skal drage omsorg for, at tanken med hensyn til konstruktion, de anvendte materialer og udførelse er i nøje overensstemmelse med typegodkendelsen, og skal efterkomme de forskrifter og vilkår, der er meddelt i forbindelse med typegodkendelsen. Stk. 8. Såfremt tanke efter prøvningsudvalgets skøn ikke fremstilles på tilfredsstillende måde, kan typegodkendelsen tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning. 4. Enhver tank skal være forsynet med en tydelig, holdbar og korrosionsbestandig angivelse af fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang, fabrikationsnummer og -år samt typegodkendelsesnummer. Den tilhørende påfyldningsstuds skal være forsynet med en tilsvarende angivelse med de samme oplysninger samt oplysninger om tanktype og tankdiameter. Tanktype og tankdiameter angives dog kun for tanke, der nedgraves efter denne bekendtgørelses ikrafttræden. Stk. 2. Ved salg af enhver tank skal i tre eksemplarer medfølge en attest, der indeholder en beskrivelse af tanken samt en erklæring om, at den leverede tank er af godkendt type med angivelse af fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang, fabrikationsnummer og -år, typegodkendelsesnummer, tanktype og tankdiameter. Stk. 3. Såfremt der til en typegodkendelse er knyttet særlige forskrifter for nedgravning af tanken eller for benyttelsen af denne efter nedgravningen, skal disse gengives uforkortet i den i stk. 2 nævnte attest. Stk. 4. De i stk. 1-3 omhandlede angivelser og erklæringer udfærdiges af den, til hvem typegodkendelsen er meddelt. Angivelserne og erklæringerne skal, for så vidt angår typegodkendte tanke, der er fremstillet i udlandet, tillige indeholde navnet på vedkommende importør. 5. Senest 8 dage forinden tildækning af tanken ønskes foretaget, skal anmeldelse om tidspunktet herfor indgives til kommunalbestyrelsen af den for anlæggets udførelse ansvarlige. Samtidig med anmeldelsen fremsendes den i 4, stk. 2, jfr. stk. 3, omhandlede attest i to eksemplarer til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Tildækning af tanken må ikke finde sted, forinden tanken har været synet af kommunalbestyrelsen, eller kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har frafaldet syn. 6. Påfyldnings- og udluftningsrør til tanke skal befinde sig i en afstand af mindst 15 m fra drikkevandsbrønde eller drikkevandsboringer. Stk. 2. Tanke skal være nedgravet i en afstand fra drikkevandsbrønde eller drikkevandsboringer på mindst: 15 m fra anlæg med en årlig indvinding på højst 3000 kbm,

3 30 m fra anlæg til almen vandforsyning hvor indvindingen udgør højst 6000 kbm årligt, 50 m fra øvrige vandforsyningsanlæg. 7. Tanken må ikke nedgraves eller anbringes således under eller ved bygninger, at den ikke kan fjernes. For udgravninger til tanke i nærheden af bygninger gælder bygningsreglementets bestemmelser. Stk. 2. Tanken og dens belægning skal ved nedgravningen være ubeskadiget og må ikke under nedgravningen udsættes for beskadigelse. Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm under tankens bund og i en højde af mindst 15 cm over bunden op ad tankens sider. Ved tilfyldningen i øvrigt må ikke anvendes materialer, der indeholder slagger eller andet, der kan beskadige tanken eller dens belægninger. For plasttanke findes særlige lægningsforskrifter, som skal fremgå af typegodkendelsen og tankattesten. Stk. 3. Pejlehul og eventuelt mandehul skal være let tilgængelige. Til pejlingen må ikke anvendes stænger af materialer, der kan beskadige tanken eller dens belægninger. Oliestanden kan også måles med fastinstalleret udstyr. Stk. 4. Påfyldnings- og udluftningsledningen skal være varmforzinkede eller beklædte med effektivt korrosionsbeskyttende bind i mindst 2 mm tykkelse, for plastbind dog 0,5 mm. Alle bindtyper skal omvikles med mindst 50 pct. overlapning. Suge- og returledninger til oliefyret skal, såfremt de er udført af kobber, og tanken ikke er udvendigt katodisk beskyttet, være elektrisk isoleret fra tanken. Såfremt tanken er udvendigt katodisk beskyttet, skal det tilhørende rørsystem også være inddraget i beskyttelsen. Suge- og returledninger af stål eller varmforzinket stål skal være beklædt med effektivt korrosionsbeskyttende bind af mindst 2 mm tykkelse, for plastbind dog 0,5 mm. Ledninger af andet materiale må kun anvendes med prøvningsudvalgets godkendelse. Tanke med l rumindhold 8. Tanke med l rumindhold skal være forsynet med mandehul og - foruden beskyttelse mod udvendig korrosion - supplerende foranstaltninger mod udsivning af produktet i overensstemmelse med nærmere vilkår fastlagt ved typegodkendelsen. Stk. 2. Såfremt tankens anbringelse efter indhentet oplysning fra de berørte vandforsyningsanlæg eller tilsynsmyndigheder kan frygtes at medføre en særlig fare for forurening af vandforsyningen eller af fremtidige vigtige vandindvindingsområder, kan kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med indhentet erklæring fra miljøstyrelsen stille krav om sikkerhedsforanstaltninger ud over de i stk. 1 og de i denne bekendtgørelse i øvrigt omhandlede. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde inden 6 uger fra anmeldelsens modtagelse forbyde, at tanken nedgraves, indtil spørgsmålet om yderligere sikkerhedsforanstaltninger er afgjort. Tanke, hvis rumindhold overstiger l. 9. Tanke, hvis rumindhold overstiger l, samt faste installationer til transport over længere afstande (pipelines) af de i 1 nævnte produkter må ikke indrettes uden miljøstyrelsens godkendelse. Stk. 2. I forbindelse med godkendelsen kan fastsættes vilkår om kontrol ud over de i denne bekendtgørelse omhandlede. den 1. april 1970 Tanke med rumindhold under l. Kapitel II Tanke, der er nedgravet inden 10. Bestemmelserne i stk. 2-5 omfatter tanke, der er nedgravet inden den 1. april 1970, og hvis rumindhold er mindre end l.

4 Stk. 2. Såfremt en før den 1. april 1970 nedgravet tank, der omfattes af 1, stk. 3, senere er eller vil blive taget i anvendelse til produkter, som er omfattet af bekendtgørelsens 1, stk. 1, skal anmeldelse herom indgives til kommunalbestyrelsen senest en måned efter brugsændringen. Stk. 3. Senest 20 år efter nedgravningen skal tanken enten graves op med tilhørende påfyldningsstuds, eller restindholdet i tanken fjernes, påfyldningsstudsen afmonteres, og tanken afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted, jfr. 14, stk. 4. Samme krav gælder for de i stk. 2 omhandlede tanke. Stk. 4. Såfremt det godtgøres, at en tank opfylder de i denne bekendtgørelse og de i medfør af denne fastsatte krav, meddeler kommunalbestyrelsen uanset det i stk. 3 anførte tilladelse til fortsat benyttelse af tanken. Stk. 5. Brugeren af en tank er ansvarlig for opfyldelsen af de i stk. 2-3 nævnte forpligtelser. Tanke med l rumindhold 11. Bestemmelserne i stk. 2-4 omfatter tanke, der er nedgravet inden den 1. april 1970, og hvis rumindhold er l. Stk. 2. For de i stk. 1 omhandlede tanke finder bestemmelserne i 10, stk. 2 og 4-5, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Senest 20 år efter tankens og dens rørsystems nedgravning skal brugeren af tanken drage omsorg for, at tanken inspiceres, vurderes og underkastes en af de under 1-4 nævnte foranstaltninger: 1) tanken og dens rørsystem forsynes med effektiv, udvendig katodisk beskyttelse, som kontrolleres mindst en gang årligt. Tanken beskyttes mod indvendig korrosion efter metoder, der er godkendt af det i 2 omhandlede prøvningsudvalg, eller 2) tanken belægges indvendigt med en belægning, der kan sikre tankens tæthed uden særlig beskyttelse mod udvendig korrosion, og rørsystemet beskyttes effektivt. Belægningstypen og de anvendte materialer godkendes af det i 2 omhandlede prøvningsudvalg, eller 3) tanken og dens rørsystem forsynes med effektiv, udvendig katodisk beskyttelse, som kontrolleres mindst en gang årligt, og der foretages straks og derefter hvert 5. år indvendig inspektion af tanken samt eventuel reparation, eller 4) tanken graves op med tilhørende påfyldningsstuds, eller tankens restindhold fjernes, påfyldningsstudsen afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted, samt sikres mod eventuel sammenstyrtning og eksplosion, jfr. 14, stk. 4. Stk. 4. Resultaterne af den i stk. 3, nr. 1 og 3 nævnte kontrol med tankens katodiske beskyttelse skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Tanke med rumindhold på over l. 12. Ansøgning om tilladelse til fortsat benyttelse af tanke, som er nedgravet inden den 1. april 1970, og hvis rumindhold overstiger l, samt til fortsat benyttelse af de i 1, stk. 1, nævnte pipe-lines, der er taget i brug inden den 1. april 1970, skal indgives til miljøstyrelsen, som fastsætter vilkårene for tilladelsen. Kapitel III Overjordiske tanke 13. Overjordiske tanke, der opstilles og tages i brug efter den 1. januar 1981, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Enhver tank skal være forsynet med en tydelig, holdbar og korrosionsbestandig angivelse af fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type og fabrikationsnummer og -år. Stk. 3. Ved salg af enhver tank skal medfølge en attest i tre eksemplarer, der indeholder de i stk. 2 nævnte oplysninger samt en beskrivelse af tanken.

5 Stk. 4. Sådanne tanke må ikke placeres direkte på jordoverfladen. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen stille krav til tankenes konstruktion og til afstand fra vandforsyningsanlæg udover de i bygningsreglementet og brandlovgivningen fastsatte bestemmelser. Stk. 5. Overjordiske tanke på over m3 skal godkendes efter kap. 5 i lov om miljøbeskyttelse, jfr. bekendtgørelse nr. 290 af 28. juni Anmeldelsespligt Kapitel IV Fælles bestemmelser 14. Såfremt brugeren af en tank konstaterer, at tanken er utæt, eller fatter begrundet mistanke herom, skal han straks underrette kommunalbestyrelsen om dette. Stk. 2. Såfremt der under påfyldning af en tank sker udstrømning af væsentlige mængder af de i 1 nævnte produkter (spild), skal olieleverandøren (subsidiært brugeren af tankanlægget) straks anmelde dette til kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Enhver, der i øvrigt forårsager forurening med de i 1 nævnte produkter, eller som på sin ejendom konstaterer sådan forurening, skal straks underrette kommunalbestyrelsen herom. Stk. 4. Såfremt brugen af en tank varigt ophører, og tanken med tilhørende påfyldningsstuds ikke graves op, skal eventuelt restindhold i tanken fjernes, påfyldningsstudsen afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Såfremt tanken har været anvendt til produkter af fareklasse I og II-1, skal den inden afblænding sandfyldes eller på anden måde sikres mod eksplosion. Såfremt tanken er nedgravet på et areal, på hvilket færdsel finder sted med tunge transportmidler, skal tanken forinden afblændingen fyldes med sand eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Meddelelse om den trufne foranstaltning skal indgives til kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Meddelelse om, at der for en tank er foretaget en af de i 11, stk. 3, nr. 1-3, nævnte foranstaltninger skal indgives til kommunalbestyrelsen sammen med oplysning om foranstaltningens art. Stk. 6. Brugeren af en tank er ansvarlig for opfyldelsen af de i stk. 4 og 5 nævnte forpligtelser. Stk. 7. Personer og virksomheder, der foretager tankrensninger og udfører indvendige korrosionsbeskyttende foranstaltninger, skal i hvert enkelt tilfælde senest 8 dage inden arbejdets udførelse anmelde dette til kommunalbestyrelsen. Denne kan stille krav om, at arbejdets udførelse kontrolleres af kommunalbestyrelsen eller af en af denne udpeget institution for tankejerens regning. Forbrugs- og beholdningskontrol 15. Brugeren af tanke, hvis rumindhold er mindst l, skal ved kontrol med forbruget og beholdningen mindst en gang om ugen føre tilsyn med, at tanken ikke er utæt. Resultaterne af målingerne skal noteres og opbevares i mindst 1 år og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Kommunalbestyrelsens tilsynsbeføjelser 16. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at de af denne bekendtgørelse omfattede oplag af mineralolieprodukter ikke udsætter grundvandet for forurening. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til på offentligt eller privat terræn at foretage undersøgelser samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af forurening nødvendige foranstaltninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid foretage en tæthedsprøvning eller anden kontrol af tanke og deres rørsystemer til opbevaring af de i 1 nævnte produkter. Stk. 3. Såfremt det ved tæthedsprøvning eller på anden måde måtte vise sig, at en tank er utæt, skal tanken straks tømmes for resterende indhold. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en utæt tank skal graves op, at en utæt tank efter fuldstændig tømning af indholdet skal afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted, samt

6 sikres mod sammenstyrtning, jfr. 14, stk. 4, eller at udsivet indhold fra tanken eller af indholdet forurenet jord i tankens omgivelser fjernes fra den pågældende ejendom, eller at der træffes andre nødvendige forholdsregler. Stk. 4. Såfremt der under påfyldning af en tank sker udstrømning af væsentlige mængder af de i 1 nævnte produkter (spild), jfr. 14, stk. 2, skal olieleverandøren efter kommunalbestyrelsens anvisning træffe de nødvendige foranstaltninger til fjernelse af forureningen. Enhver, der i øvrigt forårsager forurening med de i 1 nævnte produkter, jfr. 14, stk. 3, skal efterkomme kommunalbestyrelsens anvisninger vedrørende fjernelse af forureningen. Stk. 5. Udgifterne til foretagelse af foranstaltninger, som er pålagt i medfør af stk. 3-4, afholdes af den, til hvem pålægget er meddelt. Stk. 6. Hvis en afgørelse i medfør af stk. 3-4 ikke efterkommes straks eller inden udløbet af den herfor fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade de pågældende foranstaltninger udføre for vedkommendes regning. Stk. 7. I tilfælde, hvor der på grund af konstateret utæthed af tanke, spild under påfyldning af disse eller på anden måde er opstået fare for forurening af vandforsyningen med de i 1 nævnte produkter, skal kommunalbestyrelsen underrette de pågældende vandforsyningsanlæg, amtsrådet (hovedstadsrådet) og miljøstyrelsen. Stk. 8. I tidsrummet fra den 1. oktober 1980 til den 1. oktober 1982 skal miljøstyrelsen dog underrettes om alle tilfælde af konstateret utæthed af tanke, herunder om utæthedens art og spildets omfang. Dispensation og klageadgang 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor hensynet til vandforsyningen ikke taler herimod og i overensstemmelse med indhentet udtalelse fra miljøstyrelsen, tillade lempelser fra kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 2. I tilfælde, hvor det alene drejer sig om lempelse af krav om sløjfning af tanke, jfr. 10, stk. 3, og 11, stk. 3, nr. 4, kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indhente miljøstyrelsens udtalelse, når det enten drejer sig om områder fastsat af miljøstyrelsen, eller når perioden højst er 1/2 år. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens og prøvningsudvalgets beslutninger kan påklages til miljøstyrelsen efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagefristen er 4 uger regnet fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Stk. 4. Miljøstyrelsen har den endelige administrative afgørelse. 18. I særlige tilfælde, hvor et tankanlæg kan frygtes at medføre en særlig fare for forurening af grundvandet eller vandforsyningsanlæg, kan miljøstyrelsen uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse forbyde det pågældende tankanlæg. Straf 19. Overtrædelse af 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, stk. 4, samt de i medfør af 8, stk. 2, 13, stk. 4, 16, stk. 3 og 4, og 18 udstedte pålæg straffes med bøde. Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Ikrafttræden 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Fra samme dato ophæves miljøministeriets bekendtgørelse nr. 171 af 29. marts 1974 om kontrol med oplag af olie m. v. Stk. 2. Tankinstallationer, som er nedgravet ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som opfylder kravene i henhold til kap. I i bekendtgørelse nr. 171 af 29. marts 1974, er fortsat lovlige og kan kun i tilfælde af ændringer i indretningen eller benyttelsen kræves bragt i overensstemmelse med kravene i henhold til denne bekendtgørelses kap. I, jfr. dog kap. IV. Stk. 3. Tanke, som er fremstillet her i landet eller importeret inden bekendtgørelsens ikrafttræden, og som opfylder kravene i henhold til kap. I i bekendtgørelse nr. 171 af 29. marts 1974, vil lovligt kunne nedgraves inden den 1. januar 1981, når tankens installationer i øvrigt opfylder kravene i henhold til denne bekendtgørelses kap. I. Miljøministeriet, den 21. august 1980

7 Erik Holst / Anne Birte Boeck Bilag I Retningslinier for konstruktion og typegodkendelse af ståltanke på ikke over l til opbevaring af de i 1, stk. 1, i bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. omhandlede mineralolieprodukter. Der skal til prøvningsudvalget i 2 eksemplarer indsendes målsat tegning, konstruktionsbeskrivelse af tanken (tankene), oplysninger om de til korrosionsbeskyttelsen anvendte materialer og fremgangsmåden ved udførelsen af den udvendigt beskyttende belægning. For tanke, der fremstilles og beskyttes i henhold til nedenstående punkter 1-9, er det dog kun nødvendigt at fremsende oplysninger om de til korrosionsbeskyttelsen anvendte materialer. 1. Materiale Tanken skal være fremstillet af ulegeret stålplade, der med hensyn til svejselighed tilfredsstiller de i DS 316 stillede krav. 2. Konstruktion Cylindriske tanke skal have kuplede endebunde og være konstrueret under overholdelse af de nedenfor anførte krav. Langsgående svejsninger i svøb og svejsninger i endebunde skal placeres mindst 200 mm over tankens underside, målt i lodret linie. Skema for pladetykkelse m. m. 3. Mandehul 3.1. Tanke på l og herover skal være forsynet med mindst et mandehul med en diameter på ikke under 500 mm og lukket med dæksel. Tanke med en længde på over 10 m skal altid være forsynet med to mandehuller Pakningsfladerne på mandehulskarm og dæksel skal være plandrejede Der skal til opnåelse af fuldstændig tætning mellem karm og dæksel anvendes en pakning af materiale, der er bestandigt over for tankindholdet. 4. Studse Nødvendige studse for tilslutningsledninger og pejlehul skal være monteret, inden den udvendige korrosionsbeskyttende belægning påføres. Studsene skal være placeret i oversiden af tanken eller i mandehulsdækslet.

8 5. Løftebeslag Tanke til og med l indhold skal være forsynet med mindst et løfteøje. Større tanke skal forsynes med 2 løfteøjer. 6. Svejsning For svejsearbejdets udførelse gælder bestemmelserne i DS 316, afsnit III. 7. Tæthedsprøvning Tanken prøves for tæthed, inden den beskyttende belægning påføres. 8. Beskyttende belægning 8.1. Rensning Tanken renses omhyggeligt for løst snavs, jord o.lign., og aftørres for olie og fedt Belægning med glasfiberarmeret polyester Der påføres et mindst 0,2 mm tykt lag af uarmeret polyester, der skal hærde til en fast, men stadig klæbende overflade Derefter pålægges et mindst 1,5 mm tykt lag af glasfiberarmeret polyester med indhold af E-glas på mindst 750 g/kvmglastaverne skal være tilfældigt orienterede, således som de er det i måtter eller lag, som er påsprøjtet fra roving. Det glasarmerede lag skal hærde til en fast, men stadig klæbende overflade Yderst påføres et lag af uarmeret polyester. Dette lag skal være mindst 0,2 mm tykt Den samlede lagtykkelse skal være mindst 2,0 mm Hærdning af polyesterlaget. Arbejdet ifølge 8.2. skal udføres i lokaler, hvor temperaturen er mindst 15 C. Umiddelbart efter skal polyesterbelægningen hærdes ved mindst 18 C i 48 timer. Hvis hærdningen kan ske ved højere temperatur, kan tiden nedsættes, men de nøjagtige betingelser for en sådan forceret hærdning skal godkendes i hvert enkelt tilfælde Belægningens egenskaber Belægningen skal være porefri ved prøvning ved volt med gnistprøveapparat Belægningen skal være glat. Glastaver må ikke stikke ud gennem det udvendige lag af uarmeret plast Belægningen må udover glasarmeringen og max. 3 pct. tixotropforbedrende fyldstoffer ikke indeholde farvefyldstoffer og skal fremtræde så gennemsigtig som mulig. Dog kan mørke farver eller pigmenter iblandes inderste lag uarmeret polyester i en af prøvningsudvalget godkendt farve og koncentration En prøve af belægningen skal kunne bestå de i punkt 8.5. beskrevne prøver for kemisk modstandsdygtighed Bestemmelse af modstandsevne mod væsker (DS/ ISO 2812).

9 Prøvestykker til de nedennævnte prøvninger kan udtages fra en færdig tank eller fremstilles til prøvningsformål af de materialer, som er nævnt i ansøgningen om typegodkendelse. Prøverne skal være hærdet i henhold til punkt 8.3. og må ikke være hærdet ved betingelser, der er gunstigere end ved produktion i praksis Kogetest. Prøvestykker på ca. 0,5*0,5 cm koges i henholdsvis 1, 2, 3 og 5 timer i destilleret eller demineraliseret vand. Ved sammenligning med et ubehandlet prøvestykke må delaminering ikke kunne observeres Kemisk afprøvning. Prøvestykker på ca. 5*5 cm klæbes på kanterne med epoxyklæber, således at de overskårne glasfibre er fuldstændig dækkede af epoxyklæberen. Prøvestykkerne vejes og henstilles i tæt tillukkede glas med de nedenfor angivne væsker i 28 døgn ved 40 plus/minus 2 C. De anvendte væsker er: Demineraliseret vand. En 5 pct. vandig opløsning af natriumcarbonat i demineraliseret vand. En vandig opløsning af svovlsyre i demineraliseret vand, ph 4,0 plus/minus 0,2 ved 23 plus/minus 2 C. En vandig opløsning af eddikesyre i demineraliseret vand, ph 4,5 plus/minus 0,2 ved 23 plus/minus 2 C. Samtidig henstilles prøvestykker i 28 døgn ved 23 plus/minus 2 C i en blanding af n-heptan/ o-xylen 75/ 25. Samtidig henlægges et kontrolprøvestykke ved 23 plus/minus 2 C og med fri luftadgang. Væskehøjden i glassene afmærkes, og eventuelt svind af vandigt medium i afprøvningsperioden kompenseres ved efterfyldning med demineraliseret vand. Efter de 28 døgn tages prøvestykkerne op, tørres af for løst vedhængende væske og bedømmes visuelt ved sammenligning med kontrolprøvestykket. Ved optagning af væsken bedømmes og karakteriseres væskens udseende. Følgende krav skal være opfyldt: Glasfibrene må ikke være blottede. Revner må ikke være opstået i overfladen. Eventuelle hvide belægninger må kun udgøre en ringe mængde af prøvens vægt (belægningerne bedømmes ved at skrabe dem af med en kniv). Overfladen af prøvestykket må ikke være blevet blødere. 9. Mærkning Tanken skal af fabrikanten forsynes med et tydeligt, permanent fastgjort skilt af korrosionsbestandigt materiale med følgende oplysninger: Fabrikantens navn og hjemsted. Tankrumfang.

10 Fabrikationsår, fabrikations- og typegodkendelsesnummer. Skiltet skal være anbragt på en sådan måde, at det ikke hindrer påføringen af den beskyttende belægning og således, at skiltet også på den færdigt behandlede tank er let læseligt. Bilag II Retningslinier for typegodkendelse af tanke af plast til opbevaring af de i 1, stk. 1, i bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. omhandlede mineralolieprodukter Der skal til prøvningsudvalget for olietanke i to eksemplarer fremsendes målsat tegning og konstruktionsbeskrivelse med oplysning om følgende forhold: materialer, dimensionering, fremstilling, konstruktion, produktionskontrol og vejledning for nedgravning. 1. Materialer Beskrivelse af materialerne omfatter fysiske, kemiske, termiske, elektriske og mekaniske egenskaber, herunder forarbejdningsegenskaber og -betingelser, samt oplysninger om laminatopbygning. Oplysningerne kan f. eks. være i form af materialedata fra råvareleverandør. 2. Dimensionering Dimensioneringen omfatter fastlæggelse af den nødvendige godstykkelse for kugle- og cylindertanke (svøb + endebunde). Den nødvendige godstykkelse beregnes under forudsætning af, at tanken nedgraves trafikfrit, omgives af komprimeret sand, at tanken er tom, og at jorddækningen er 1 m. Tanken skal have en sikkerhed mod foldning på 3 og kunne håndteres uden risiko for skader. 3. Fremstilling Beskrivelse af fremstillingsmetode, efterbehandling og produktionsbetingelser omfattende tankens dele (svøb, endebunde og evt. dæksel) samt eventuelle sammenføjningsmetoder og overfladebehandling. 4. Konstruktion Beskrivelse af tankkonstruktionen og den målsatte tegning skal omfatte de til tankens funktion nødvendige komponenter, f. eks. til- og afgangsledninger, studse (tømmeanordning) med angivelse af materiale og overfladebehandling. Tanke på over l skal være forsynet med mindst et mandehul med en diameter på ikke under 500 mm og lukket med et dæksel. Nødvendige studse for tilslutningsledninger og pejlehul skal være monteret i oversiden af tanken eller i mandehulsdækslet. Tanke med en længde på over 10 m skal altid være forsynet med to mandehuller. 5. Produktionskontrol Der udføres løbende produktionskontrol i den fremstillende virksomhed. Omfanget af kontrollen er afhængig af fremstillingsmetoden og skal godkendes af prøvningsudvalget for olietanke. Der foretages periodevis afprøvning af produktionen. Afprøvningen udføres af et af prøvningsudvalget for olietanke godkendt institut. 6. Vejledning for nedgravning

11 Fabrikanten udarbejder en vejledning, som skal indgå i typegodkendelsen. Vejledningen skal omfatte forhold ved transport, installation og nedgravning. Vejledningen for nedgravningen skal sidde fast på tanken. 7. Mærkning Tanken skal af fabrikanten forsynes med et tydeligt, permanent fastgjort skilt af korrosionsbestandigt materiale med følgende oplysninger: Fabrikantens navn og hjemsted. Tankrumfang. Fabrikationsår, fabrikations- og typegodkendelsesnummer. Bilag III Retningslinier for udførelse og godkendelse af samt specifikationer og prøvningsbestemmelser for anvendte materialer til indvendig korrosionsbeskyttende belægning i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 1, i ståltanke med l rumindhold fremstillet i overensstemmelse med bilag I A. Udførelse og godkendelse af indvendig korrosionsbeskyttende belægning Der skal til prøvningsudvalget i 2 eksemplarer indsendes målsat tegning, konstruktionsbeskrivelse af tanken (tankene), oplysninger om de til den indvendige belægning anvendte materialer og fremgangsmåden ved udførelsen af den beskyttende belægning. Indvendig behandling af ståltanke i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 1, må kun udføres efter prøvningsudvalgets godkendelse. Sådan godkendelse meddeles kun tankfabrikanter, der har en godkendt produktion af tanke fremstillet i henhold til bilag I, og som enten har dokumenteret at være i stand til at opfylde de nærmere bestemmelser for arbejdets udførelse eller har kontrakt med en underleverandør, der opfylder kravene. For tanke, der fremstilles og beskyttes i henhold til nedenstående punkter 1-5, og hvor den indvendige belægning har en tykkelse på mindst 0,3 mm, er det dog kun nødvendigt at fremsende oplysninger om de til korrosionsbeskyttelsen anvendte materialer. 1. Tankens konstruktion Indvendig belægning må kun foretages i tanke, der er konstrueret og typegodkendt i henhold til bilag I, og som desuden opfylder nedenstående krav: I den del af tanken, der skal forsynes med belægning, skal begge kantsømme på indvendige forstærkningsringe fuldsvejses. Svejsningerne skal have en så jævn overflade som muligt. Overlappende pladekanter, der ikke dækkes af svejsesømme, skal afrundes ved slibning til rundingsradius minimum 1,5 mm. Langsgående svejsninger i svøb og svejsninger i endebude skal placeres mindst 200 mm over tankens underside målt i lodret linie. 2. Udstrækning Belægningen skal foretages på hele den del af den indvendige overflade, der ligger indtil 200 mm over bunden, når den er vandret, dog mindst 100 mm over sugeledningens udmunding. 3. Rensning

12 3.1. Den del af tankens indvendige overflade, der skal belægges, renses for alle forureninger, svejseslagger, rust og glødeskal svarende til Sa 3 efter DS Efter rensningen må den relative luftfugtighed i tanken ikke være over 80 pct. Hvis påføring af belægningen ikke kan ske samme dag, må luften i tanken holdes under 60 pct. relativ fugtighed I forbindelse med godkendelse af særlige produkter til indvendig belægning kan der stilles andre krav til rensningen. 4. Påføring af indvendig belægning 4.1. Til indvendig belægning må kun anvendes materialer, der er godkendt i henhold til retningslinierne under afsnit B Rensning og indvendig belægning må kun foretages, efter at tanken er færdigsvejset og tæthedsprøvet Ved belægningsarbejdet skal materialeleverandørens krav til arbejdets udførelse nøje overholdes. Disse krav skal være specificeret i den under afsnit B nævnte prøvningsattest. 5. Krav til den færdige belægning Udseende. Den færdige belægning skal dække fuldstændigt og være uden synlige porer, indesluttede partikler, blærer eller andre fejl Bestemmelse af lagtykkelse (DS/ ISO 2808). Med et justeret apparat til magnetisk lagtykkelsesmåling skal det kontrolleres, at de i godkendelsen foreskrevne gennemsnitlige og minimale lagtykkelser er overholdt. Målinger foretages spredt over det behandlede areal med undtagelse af eventuelle forstærkningsringe i et antal af 4-6 pr. kvm Porefrihed. Efter hærdning skal belægningen underkastes 100 pct. poreprøvning som angivet i godkendelsen. Eventuelle porer skal repareres efter materialeleverandørens forskrifter og prøvningen gentages. Poreprøvningen foretages med den i godkendelsen anførte prøvespænding. B. Specifikationer og prøvningsbestemmelser for materialer, der anvendes til indvendig korrosionsbeskyttende belægning Til indvendig belægning i olietanke må kun anvendes materialer, der er godkendt af prøvningsudvalget. Ansøgning om godkendelse af materialer sendes til prøvningsudvalget med følgende bilag: a. Leverandørens materialebeskrivelse og detailleret brugsanvisning som angivet i pkt. 2. b. Attest fra et laboratorium om, at produktet ved prøvningen har vist sig at opfylde nedenstående specifikationer. Prøvningsudvalget kan forlange, at afprøvning finder sted på et af udvalget anvist laboratorium. 1. Fremsendelse af prøver

13 Til laboratoriet indsendes prøver i det af laboratoriet ønskede antal, normalt 32 varmvalsede stålplader 70*150*3 mm belagt på begge sider efter sandblæsning til Sa 3 efter DS 2019 med overholdelse af de af leverandøren opgivne påføringsforskrifter samt 1 liter af belægningsmaterialet. Laboratoriet skal have ret til selv at udtage prøver fra leverandørens lager eller produktionssted. For prøveudtagning gælder DS/ ISO Materialebeskrivelse og brugsvejledning Med ovennævnte prøver fremsendes en beskrivelse af produktet og en fuldstændig brugsanvisning, bl. a. omfattende følgende punkter: 2.1. Anvisning for blanding, fortynding og brugstid (potlife) af belægningsmaterialet Anbefalede metoder til påføring og til indstilling af viskositet i afhængighed af temperatur Oplysning om tørstofindhold som grundlag for beregning af materialeforbrug Klimabetingelser (grænser for temperatur og fugtighed) for arbejdets udførelse og hærdning af belægningen Grænser for lagtykkelsen for de enkelte påføringer og for den færdige belægning Tørre- og hærdetid for de enkelte påføringer og for den samlede belægning Oplysning om fremgangsmåden ved reparationsarbejder Oplysninger om forskriftsmæssig opbevaring med hensyn til temperatur og sikkerhed. 3. Udseende Den færdige belægning skal have en glat, ensartet overflade, der er let at rengøre. Farven skal være så lys, at rustpletter vil være let synlige. Ved påføring i flere lag skal de enkelte lag have tydeligt forskellig farvetone. Prøvning: Visuel betragning. 4. Egenskaber ved påføring Produktet skal kunne påføres ved almindeligt anvendte påføringsmetoder. Det skal være muligt at foretage tilfredsstillende reparation af en belægning, der har været i brug. Prøvning: Påføringsegenskaberne prøves efter leverandørens anvisninger. Reparation skal kunne foretages på prøver, der har gennemgået prøvning efter pkt. 8. Der skal kunne opnås tilfredsstillende vedhæftning efter den angivne hærdetid. 5. Hærdning Efter den af fabrikanten angivne gennemhærdningstid (max. 10 døgn ved 23 plus/minus 2 C) skal belægningen være så hård og kemisk bestandig, at prøvningerne 7-12 kan bestås. 6. Lagtykkelse Det kontrolleres, at lagtykkelsen ligger indenfor de af leverandøren opgivne grænser.

14 Prøvning foretages efter DS/ ISO 2808 med et justeret, magnetisk tykkelsesmåleapparat med en nøjagtighed på plus/minus 5 pct. 7. Tæthed Belægningen skal være tæt og porefri. Prøvningen foretages med et egnet prøveapparat. Den anvendte metode, der angives i attesten, skal rette sig efter belægningens art, herunder den eventuelle anvendelse af ledende grundmaling, men porer i den isolerende del af belægningen skal med sikkerhed kunne registreres. Laboratoriet skal fastlægge prøvespændingen som 50 pct. af gennemslagsspændingen ved den prøvede belægningstykkelse. 8. Vedhæftning og slagfasthed Belægningen skal have en for formålet tilfredsstillende vedhæftning og slagfasthed, bl. a. med henblik på, at tankbunden skal kunne betrædes under tankinspektioner. Indtil der er udarbejdet egnede prøvningsmetoder, vil bedømmelsen ske på den måde, som det pågældende laboratorium vælger. Den anvendte metode og laboratoriets bedømmelse skal fremgå af prøvningsattesten. For vedhæftningsprøvning henstilles det, at SIS anvendes. 9. Bestandighed overfor mineralolieprodukter Prøvning: Ved hver af de nedenstående prøvninger eksponeres 4 plader umiddelbart efter udløbet af den af leverandøren oplyste gennemhærdningstid, samt 1 plade som derudover har været opbevaret ved 60 plus/minus 20 grader C i 4 døgn. Pladerne anbringes således i prøvevæskerne, at 2/3 af pladearealet er dækket af væsken. Belægningens samlede lagtykkelse måles inden prøvningerne. Som prøvevæsker anvendes: 250 ml dest. vand ml af en blanding af 60 pct. isooktan, 5 pct. benzen, 20 pct. toluen, 15 pct. xylen (volumenprocent). 225 ml dest. vand + 25 ml isopropylalkohol ml af den ovennævnte blanding. Prøvevæskerne rystes i rysteapparat i 1 time. 2*5 plader henstår i prøvevæskerne i 21 døgn ved 50 plus/minus 20 grader C, og 2*5 plader henstår i to år ved 23 plus/minus 20 grader Efter prøvningen må der ikke kunne ses løsning eller opløsning af belægningen, blæredannelse eller underrustning. Mindre farveændringer tillades. 24 timer efter prøvningen måles belægningens hårdhed efter DS/ ISO 2815 (Buchholz), hvorved hårdheden ikke må være forringet mere end 20 pct. For materialer til beklædning i lagtykkelser på mere end 2 mm tillades dog en forringelse af nævnte hårdhed på op til 50 pct. Godkendelse gives på grundlag af 21 døgns prøvningen. Godkendelsen tilbagekaldes dog, hvis det skønnes nødvendigt efter udløbet af 2 års prøvningen. 10. Bestandighed overfor rengøringsmidler En ubrugt prøveplade anbringes halvt neddyppet i kogende demineraliseret vand tilsat befugtningsmiddel, f. eks. 1 pct. tetrapropylenbenzensulfonat. Prøven må ikke berøre karrets bund og sider.

15 Efter prøvning i 30 minutter må der ikke kunne påvises opløsning, løsning fra underlaget, blæredannelse eller rustdannelse En ubrugt prøveplade exponeres i 18 timer ved 23 plus/minus 20 grader C i en opløsning af 10 pct. natriumcarbonat i vand. Efter optagning må der ikke kunne påvises opløsning, løsning fra underlaget, blæredannelse eller rustdannelse. 11. Identitetsprøvning Som en kontrol af leverandørens materialespecifikation og til brug ved senere identitetsprøvning kan følgende analyser foretages: Bestemmelse af densitet (DS/ ISO 2811). Bestemmelse af flygtige og ikke-flygtige bestanddele (DS/ ISO 1515). Bestemmelse af pigmentindhold. Infrarødt spektrum. Bilag IV Retningslinier for udførelse og godkendelse af samt specifikationer og prøvningsbestemmelser for anvendte materialer til udvendigt påførte belægninger til sikring efter bekendtgørelsens 8, stk. 1, mod udsivning af produkter fra ståltanke med l rumindhold iøvrigt fremstillet efter bilag I A. Udførelse og godkendelse af udvendig sikrende belægning Der skal til prøvningsudvalget i 2 eksemplarer indsendes oplysninger om de til den udvendige belægning anvendte materialer og fremgangsmåden ved udførelsen af den sikrende belægning. Udvendig behandling af ståltanke i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 1, må kun udføres efter prøvningsudvalgets godkendelse. Sådan godkendelse meddeles kun tankfabrikanter, der har en godkendt produktion af tanke fremstillet i henhold til bilag I, og som enten har dokumentet at være i stand til at opfylde de nærmere bestemmelser for arbejdets udførelse eller har kontrakt med en underleverandør, der opfylder kravene. 1. Tankens konstruktion Udvendig sikrende belægning må kun foretages på ståltanke, der er konstrueret i henhold til bilag I. 2. Udstrækning Belægningen skal foretages på hele den del af den udvendige overflade, der ligger indtil 200 mm over bunden, når den er vandret, dog mindst 100 mm over sugeledningens udmunding. 3. Rensning 3.1. Den del af tankens udvendige overflade, der skal belægges, samt den del, der er under den under pkt nævnte jævnt aftagende belægning, renses for alle forureninger, svejseslagger, rust og glødeskal svarende til Sa 3 efter DS Efter rensningen må den relative luftfugtighed i lokalet ikke være over 80 pct. Hvis påføring af belægningen ikke kan ske samme dag, må luften i lokalet holdes under 60 pct. relativ fugtighed.

16 3.3. I forbindelse med godkendelse af særlige produkter til udvendig belægning kan der stilles andre krav til rensningen. 4. Påføring af udvendig belægning 4.1. Til udvendig belægning må kun anvendes materialer, der er godkendt i henhold til retningslinierne under afsnit B Rensning og udvendig belægning må kun foretages, efter at tanken er færdigsvejset og tæthedsprøvet Ved belægningsarbejdet skal materialeleverandørens krav til arbejdets udførelse nøje overholdes. Disse krav skal være specificeret i den under afsnit B nævnte prøvningsattest. 5. Krav til den særligt sikrende belægning 5.1. Udseende. Den færdige belægning skal dække fuldstændigt og være uden synlige porer, indesluttede partikler, blærer eller andre fejl. Der anvendes et farvet materiale, således at laget kan konstateres gennem den korrosionsbeskyttende belægning Belægningstykkelse. Det uarmerede lag af belægningsmateriale, der er påført direkte på tankens sandblæste overflade, skal være mindst 0,4 mm og skal påføres af 2 gange. Det armerede lag belægningsmateriale, der er påført ovennævnte gelcoatlag, skal være mindst 2 mm tykt og være armeret med pulverbundne E-glasmåtter med et glasindhold på mindst 2*450 g/ m2. Lagtykkelsen af den særligt sikrende belægning skal være jævnt aftagende udenfor det område, der skal belægges Porefrihed. Efter hærdning skal belægningen underkastes 100 pct. poreprøvning som angivet i godkendelsen. Eventuelle porer skal repareres efter materialeleverandørens forskrifter og prøvningen gentages. Poreprøvningen foretages med den i godkendelsen anførte prøvespænding. B. Specifikationer og prøvningsbestemmelser for materialer, der anvendes til udvendig sikrende belægning Til udvendig belægning af ståltanke må kun anvendes materialer, der er godkendt af prøvningsudvalget. Ansøgning om godkendelse af materialer sendes til prøvningsudvalget med følgende bilag: a. Leverandørens materialebeskrivelse og detailleret brugsanvisning som angivet i pkt. 2. b. Attest fra et laboratorium om, at produktet ved prøvningen har vist sig at opfylde nedenstående specifikationer. Prøvningsudvalget kan forlange, at afprøvning finder sted på et af udvalget anvist laboratorium. 1. Fremsendelse af prøver Til laboratoriet indsendes prøver i det af laboratoriet ønskede antal, normalt 32. Prøverne, der skal være opbyggede som et laminat af mindst 0,4 mm gelcoat, mindst 2 mm armeringslag og mindst 0,4 mm topcoat, skal være ca. 70*150

17 mm. Prøvernes kanter skal være forseglede med et af prøvningsudvalget til indvendig belægning godkendt materiale (jvf. bilag III). Endvidere indsendes 1 liter af belægningsmaterialet. Laboratoriet skal have ret til selv at udtage prøver fra leverandørens lager eller produktionssted. For prøveudtagning gælder DS/ ISO Materialebeskrivelse og brugsvejledning Med ovennævnte prøver fremsendes en beskrivelse af produktet og en fuldstændig brugsanvisning, bl. a. omfattende følgende punkter: 2.1. Anvisning for blanding, fortynding og brugstid (potlife) af belægningsmaterialet Anbefalede metoder til påføring og til indstilling af viskositet i afhængighed af temperatur Oplysning om tørstofindhold som grundlag for beregning af materialeforbrug Klimabetingelser (grænser for temperatur og fugtighed) for arbejdets udførelse og hærdning af belægningen Grænser for lagtykkelsen for de enkelte påføringer og for den færdige belægning Tørre- og hærdetid for de enkelte påføringer og for den samlede belægning Oplysning om fremgangsmåden ved reparationsarbejder Oplysninger om forskriftsmæssig opbevaring med hensyn til temperatur og sikkerhed. 3. Egenskaber ved påføring Produktet skal kunne påføres ved almindeligt anvendte påføringsmetoder. Det skal være muligt at foretage tilfredsstillende reparation af en belægning. Prøvning: Påføringsegenskaberne prøves efter leverandørens anvisninger. 4. Hærdning Efter den af fabrikanten angivne gennemhærdningstid (max. 10 døgn ved 23 plus/minus 20 grader C) skal belægningen have sådanne mekaniske og kemiske egenskaber, at prøvningerne 6-8 kan bestås. 5. Lagtykkelse Det kontrolleres, at lagtykkelsen ligger indenfor de af leverandøren opgivne grænser. 6. Brudforlængelse Gelcoatens brudforlængelse skal ved afprøvning efter ISO R 527 være mindst 2 pct. 7. Bestandighed overfor mineralolieprodukter Prøvning: Ved hver af de nedenstående prøvninger eksponeres 4 plader umiddelbart efter udløbet af den af leverandøren oplyste gennemhærdningstid, samt 1 plade som derudover har været opbevaret ved 60 plus/minus 20 grader C i 4 døgn. Pladerne anbringes således i prøvevæskerne, at 2/3 af pladearealet er dækket af væsken. Belægningens samlede lagtykkelse måles inden prøvningerne.

18 Som prøvevæsker anvendes: 250 ml dest. vand ml af en blanding af 60 pct. isooktan, 5 pct. benzen, 20 pct. toluen, 15 pct. xylen (volumenprocent). 225 ml dest. vand + 25 ml isopropylalkohol ml af den ovennævnte blanding. Prøvevæskerne rystes i rysteapparat i 1 time. 2*5 plader henstår i prøvevæskerne i 21 døgn ved 50 plus/minus 20 grader C eller i 90 døgn ved 35 plus/minus 20 grader C, og 2*5 plader henstår i to år ved 23 plus/minus 20 grader C, i begge tilfælde i tæt lukkede glas og i mørke. Efter prøvningen må der ikke kunne ses hvide belægninger, fibertegning eller delaminering. Mindre farveændringer tillades. 24 timer efter prøvningen måles belægningens hårhed efter DS/ ISO 2815 (Buchholz), hvorved hårdheden ikke må være forringet mere end 20 pct. For materialer til beklædning i lagtykkelser på mere end 2 mm tillades dog en forringelse af nævnte hårdhed på op til 50 pct. Godkendelsen gives på grundlag af 21 døgns eller 90 døgns prøvningen. Godkendelsen tilbagekaldes dog, hvis det skønnes nødvendigt efter udløbet af 2 års prøvningen. 8. Identitetsprøvning Som en kontrol af leverandørens materialespecifikation og til brug ved senere identitetsprøvning kan følgende analyser udføres: Bestemmelse af densitet (DS/ ISO 2811). Infrarødt spektrum. Ingen Officielle noter

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret i 2006 og 2014 Titel: Vejledning i kontrol af

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 15. december 2008. Nr. 1375. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af 1, stk. 2, 3-5, 17, stk. 5, 28 og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere