Instruks 3 Grønne krav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks 3 Grønne krav"

Transkript

1 Instruks 3 Grønne krav Krav om flere afgrødekategorier Krav om mindst 5% miljøfokusområder Opretholdelse af permanente græsarealer i miljøsårbare områder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 September 2018, version 3

2 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer: HENVOR Forfatter: FREGAS, ELSHAN, MARGRA Godkender(e): KAKJ Ikrafttrædelsesdato: Dato for næste revision: Revisionshistorik: Dato Noter Forfatter(e) Godkendelse Instruks til godkendelse hos Miljø & Biodiversitet og Direkte Betalinger FREGAS, ELSHAN, KAKJ Godkendt af Miljø & Biodiversitet og Direkte Betalinger Ingen ændringer MARGRA FREGAS, ELSHAN, MARGRA Se Nyt siden version 1 ELSHAN, FREGAS, MARGRA KAKJ KAKJ Se Nyt siden version 2 MARGRA KAKJ Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for Fysisk Jordbrugskontrol, Team Areal og Erhverv Foto: Randi Østergaard ISBN: Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 2

3 Indhold 1. NYT SIDEN SIDST Nyt siden version Nyt siden DE GRØNNE KRAV... 8 Den grønne beregner i kontrolopgaven... 8 Definition af omdriftsarealer Anden afgrøde end anmeldt (afgrødebestemmelse) Ikke anmeldte arealer De grønne krav på arealer med visse miljøtilsagn... 9 Afgrødekode 312 og Afgrødekode 313, 316 og Afgrødekode Ændring af afgrødekode Ikke støtteberettiget som brak, men støtteberettiget til grundbetaling Tilføjelse af miljøfokusområde Miljøtilsagn, der kan tælle med som MFO, og tilladelse til at udnytte brak til foderproduktion KRAV OM FLERE AFGRØDEKATEGORIER Periode, hvor kravet skal være opfyldt Afgrødekategorier Metoder til kontrol af krav om flere afgrødekategorier Ensartetheds vurdering og automatisk afgrødebestemmelse Fysisk besigtigelse Kontrollens indhold Afgrødebestemmelse Afgrøde høstet før 15. maj Afgrøden er høstet, og du kan finde spor af afgrøden Bar jord, og du kan ikke finde spor af afgrøden/endnu ikke udsået Ikke anmeldte arealer Afgrødeblandinger i separate rækker eller delmarker Væksthuse og planteskoler KRAV OM MINDST 5 % MILJØFOKUSOMRÅDER Vægtningsfaktorer Kontrollens indhold Ændring af afgrødekode (Afgrødebestemmelse) Korrekt beregning af opfyldelse af kravet om 5 % miljøfokusområder Ansøger er ikke omfattet af kravet Ikke anmeldt areal Arealstørrelse Erstatningsareal (flytning/tilføjelse af miljøfokusområder) Mere end 5 % miljøfokusområde godkendt kun på i-sager Brak som miljøfokusområde (MFO-brak) Minimumsstørrelse Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 3

4 Tilføjelse af brak som miljøfokusområde Ikke støtteberettiget til grundbetaling Aktivitetskrav Lavskov som miljøfokusområde (MFO-lavskov) Minimumsstørrelse Tilføjelse af lavskov som miljøfokusområde Ikke støtteberettiget til grundbetaling Forbud GLM-landskabselementer som miljøfokusområde Minimumsstørrelse Tilføjelse af GLM-landskabselement som miljøfokusområde Ikke støtteberettiget til grundbetaling Aktivitetskrav GLM-landskabselementet er fjernet Bræmmer som miljøfokusområde (MFO-bræmmer) meter bræmmer Minimumsstørrelse Tilføjelse af 2-meter bræmmer som miljøfokusområde Ikke støtteberettiget til grundbetaling Aktivitetskrav Krav om beliggenhed Krav om adskillelse Krav om beliggenhed op ad ansøgers marker MFO-bræmmer Markbræmmer på tilsagnsarealer Størrelse og beliggenhed Tydelig adskillelse mellem MFO bræmme og omliggende marker Hvis markbræmmen er bredere end 20 meter Tilføjelse af bræmmer som miljøfokusområde Ikke støtteberettiget til grundbetaling Aktivitetskrav Krav om beliggenhed Efterafgrøder som miljøfokusområde (MFO-efterafgrøder) Hvilken type efterafgrøde er det? Tilføjelse af efterafgrøder før 11. september Manglende etablering på arealer anmeldt med efterafgrøder Tilladte efterafgrøder Blanding Såtidspunkt Høsttidspunkt Sprøjteforbud Minimumsstørrelse for arealer Ukrudt/spildfrø Dækningsgrad ( trappemodel ) Afgræsning og slæt Efterafgrøder i to-meter-bræmmer og GLM-landskabselementer Destruktionstidspunkt MFO-efterafgrøder i majs (kontrolårsag i8) Tilføjelse af MFO-erstatningsareal i form af efterafgrøder på E-sager Hvis du har kontrolleret og godkendt mindst 5 % MFO-areal Hvis du ikke kan finde 5% MFO ved kontrolbesøget og ansøger har målrettede efterafgrøder Kontrol efter 2. november Udnyttelse i Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 4

5 Force majeure Forskel mellem MFO og andre efterafgrødeordninger Særlig varsling af MFO-ekstrakontrolsager med i og kun i (Z_i) M- og S-sager Sprøjteforbud på MFO-efterafgrøder i majs OPRETHOLDELSE AF PERMANENTE GRÆSAREALER I MILJØSÅRBARE OMRÅDER (MSO) Er marken beliggende i MSO? Kontrol af græsarealer beliggende i MSO Forbud mod omlægning og ødelæggelse af plantedækket Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 5

6 1. Nyt siden sidst 1.1 Nyt siden version 2 Slåning og afpudsning af MFO-efterafgrøder Det er tilladt at slå og afpudse arealer med MFO-efterafgrøder, så længe plantedækket ikke tager skade, og efterafgrøden stadig dækker tilstrækkeligt. Håndtering af rug (eller andre arter) udsået i eksisterende MFO-græsefterafgrøder Hvis du konstaterer, at ansøger har udsået rug eller en anden godkendt efterafgrøde i en eksisterende græsefterafgrøde, skal du starte med at vurdere græsset (uden den isåede efterafgrøde) alene. Hvis græsset (uden den isåede efterafgrøde) dækker tilstrækkeligt, kan du godkende efterafgrøden. Hvis græsset ikke dækker tilstrækkeligt skal du vurdere den isåede efterafgrøde. Hvis den isåede efterafgrøde er udsået i renbestand, kan arealet ikke godkendes til MFO. En efterafgrøde i renbestand udsået i en eksisterende græsefterafgrøde kan ikke godkendes som en MFO-efterafgrødeblanding, da en blanding skal være udsået samtidigt, for at kunne godkendes til MFO. 1.2 Nyt siden version 1 Selektiv sprøjtning mod Bjørneklo tilladt på MFO-bræmmer Det er tilladt at foretage selektiv nedvisning af Bjørneklo på MFO-bræmmer. Se mere i afsnit 4.3 og 4.6. Bufferzone på GLM-fortidsminde Det er præciseret at 2 meter bufferzonen omkring GLM-fortidsminde er en del af GLM-elementet. Se mere i afsnit 4.5. Miljøtilsagn, der kan tælle med som MFO, og tilladelse til at udnytte brak til foderproduktion Vær opmærksom på at den tilladelse der i år er givet til at udnytte brakarealer til foder ikke omfatter miljøtilsagn, hvor der fortsat kan være forbud mod afgræsning og slæt. Se afsnit 2.3. Udskudt såfrist og destruktionsfrist for efterafgrøder Fristen for såning af MFO-efterafgrødeblandinger er udskudt til 3. september. Datoen for tidligste destruktion af efterafgrøderne er tilsvarende udskudt til 3. november. Fristudskydelsen gælder både for efterafgrøder, der normalt har såfrist 20. august, og for efterafgrøder, der ellers skulle have været etableret senest 1. august. På grund af fristudskydelsen skal disse efterafgrøder ikke længere opfylde trappemodellen for at blive godkendt. Vurdering af efterafgrøders dækningsgrad Efterafgrøder behøver ikke længere at opfylde trappemodellen for at blive godkendt (dette gælder alle typer af efterafgrøder, uanset såfrist). Du skal dog stadig foretage kontrollen efter trappemodellen. Hvis efterafgrøden ikke opfylder trappemodellen, skal du vurdere om efterafgrøden er jævnt fordelt og veletableret (minimum 30 planter pr m 2 ). Hvis efterafgrøden ikke opfylder trappemodellen, men stadig kan godkendes efter den lempeligere model, skal du markere dette med observation i IMK. Tilføjelse af MFO-erstatningsareal i form af efterafgrøder på E-sager Hvis ansøger er kommet under 5% MFO på den 1. kontrol, har ansøger nu mulighed for at udpege ekstra (ikke anmeldte) MFO-efterafgrøder på efterkontrollen og derved forhøje sin MFO-procent. Hvis ansøger ikke er udtaget til kontrol af MFOefterafgrøder, men udpeger MFO-efterafgrøder som erstatningsareal på efterkontrollen, skal du kontrollere disse. Du skal ikke kontrollere ansøgers anmeldte MFO-efterafgrøder, da de regnes med som anmeldt. Hvis ansøger er udtaget til kontrol af MFO-efterafgrøder, skal du kontrollere alle ansøgers efterafgrøder indtil han når 5% MFO eller kommer så tæt på 5% MFO som muligt (hvis ansøger også er udtaget til kontrol af målrettede/pligtige efterafgrøder, skal du som udgangspunkt kontrollere alle ansøgers efterafgrøder). Rent græs etableret som MFO-efterafgrøde Det er nu tilladt at bruge græs i renbestand som MFO-efterafgrøde, også selvom det ikke er sået som udlæg. Tilladt at tage slæt på MFO-efterafgrødeblandinger Det er nu tilladt at tage slæt på MFO-efterafgrødeblandinger, så længe efterafgrøden ikke tager skade. Kontrolårsag 6 udgår Da destruktionsdatoen for efterafgrøder er blevet udskudt udgår kontrolårsag 6 (udskudt høstdato af korn med MFOefterafgrøder), som skulle kontrolleres så tæt på den 19. oktober som muligt og igen i perioden 20. til 28. oktober 2018, da disse efterafgrøder først måtte destrueres 29. oktober (mod 20. oktober for alle andre efterafgrøder). Beregning af M-sager Du skal altid udfylde kontrolstartdato og køre beregningerne i CAP inden du kører ud på en M-sag. Dette skyldes, at marker anmeldt med MFO-efterafgrøder i majs, hvor høstdatoen er mere end eller præcis 7 uger og 1 dag (8 uger minus unøjagtigheden på 6 dage) før kontrolstartdatoen, bliver regnet med som anmeldt. Hvis du kan se, at ansøger efter Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 6

7 beregningerne er kørt opfylder kravet om 5% MFO, skal du ikke besigtige markerne. I stedet skal du sætte kryds i Telemåling uden besøg på besøgsdatafanen og afslutte sagen. 1.3 Nyt siden 2017 MFO-brak, bestøverbrak Bestøverbrak etableres ved at udså en blanding af pollen- og nektarrige plantearter til gavn for særligt de bestøvende insekter. Støttebetingelserne for denne type brak er, at du senest 30. april skal have jordbehandlet og have udsået en blomsterblanding bestående af mindst 3 forskellige plantearter pr. m2 udvalgt fra en særlig plante-artsliste. Vægtningsfaktoren er 1,5. Blandingen skal udgøre mere end 50 % af markens samlede plantedække og være jævnt fordelt. Arealer etableret med bestøverbrak, behøver ikke at blive slået i perioderne 1. april til og med 30. april eller 1. august til og med 15. september, fordi støttebetingelserne er opfyldt ved at jordbehandle arealet inden 1. maj. MFO-bestøverbrak anmeldes med afgrødekode 343 MFO-Bestøverbrak. Denne afgrødekode kan anvendes på alle arealer, uanset anvendt afgrødekode i Var arealet anmeldt som lavskov i 2017, skal arealet være stævnet inden udgangen af MFO 2-meter bræmmer De lovpligtige 2-meter bræmmer langs vandløb kan stadigvæk medregnes som MFO. 2-meter bræmmen som en del af omdriftsmarken og anmeldes ved at sætte hak i kolonnen med 2-meter bræmmer i markplanen i fællesskemaet. 2-meter bræmmer kan også anmeldes ved at være indtegnet sammen med en selvstændigt indtegnet MFO-bræmme. MFO-bræmmer Der indføres i 2018 en ny MFO-mulighed, som kaldes MFO-bræmmer. MFO-bræmmer kan placeres hvor som helst på omdriftsmarken og er således ikke afhængige af at have et vandløb tilknyttet. Randzoner er ifølge EU-reglerne de bræmmer, der ligger langs vandløb, mens MFO-bræmmer er de bræmmer, der kan ligge andre steder op ad omdriftsarealer. Randzoner og MFO-bræmmer er ifølge EU-reglerne nu det samme MFO-element, og kan begge anvendes som MFO. Markbræmmer kan også placeres på et permanent græs og/eller et tilsagnsareal, når blot MFO-bræmmens langside støder op til et omdriftsareal. MFO-bræmmer indtegnes som selvstændige marker. Sprøjteforbud på MFO-efterafgrøder samt høstdato for hovedafgrøden MFO-efterafgrøder må ikke sprøjtes i en periode på 8 uger fra høst af hovedafgrøden. For at dette kan kontrolleres inden destruktionsfristen skal hovedafgrøden være høstet senest 20. august med undtagelse af majs. Ansøger kan dog søge om, at få høstdatoen udskudt til 3. september ved skriftlig henvendelse til styrelsen. Hvis du kommer på kontrol og konstaterer, at hovedafgrøden ikke er høstet, skal du derfor underkende efterafgrøden til MFO. Der er ikke fastsat en fast høstdato for majs, den skal dog senest være høstet 15. november, for at efterafgrøden kan tælle med som MFO. For at sprøjteforbuddet på MFO-efterafgrøder i majs kan kontrolleres, er der kommet to nye kontroltyper, M- og S-sager. Disse sager kontrolleres i perioden 16. november til 28. december. M-sager er kontrolsager, der er udtaget uden for den oprindelige arealkontrolpopulation på grund af varslingsproblematikken for kontrolsager med behov for MFO-efterafgrøder i majs. Det vil sige at der ikke har været arealkontrol på disse sager tidligere i S-sager er kontrolsager, der har behov for endnu et kontrolbesøg for at kunne kontrollere sprøjteforbuddet på MFOefterafgrøder i majs. Disse sager bliver udtaget på baggrund af fanen Efterafgrøder i majs. Erstatnings-MFO i form af efterafgrøder i majs Hvis ansøger ikke har anmeldt MFO-efterafgrøder i majs og vil anvise det som erstatnings-mfo kan det kun medregnes frem til 1. oktober og under forudsætning af, at majsen er høstet på kontroltidspunktet. Hvis ansøger har anmeldt MFO-efterafgrøder i majs, kan der godt anvises andre marker med MFO-efterafgrøder i majs som erstatningsareal, såfremt majsen er høstet senest 15. november. Sent såede efterafgrøder Hybridrug og havre er kommet med på listen over efterafgrøder med såfrist 20. august. Bælgplanter som efterafgrøde MFO-efterafgrøder der sås ud i en hovedafgrøde senest 31. maj eller senest 30. juni, hvis hovedafgrøden er majs, må nu bestå af bælgplanter i renbestand, som for eksempel kløver eller lucerne. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 7

8 2. De grønne krav Hovedformålet med de grønne krav er at bidrage til en positiv udvikling for biodiversiteten, bevarelse af landskabet, og at store landskaber i Europa bliver dyrket med mere end én afgrøde. Den grønne støtte er betinget af, at ansøgere, der er omfattet, opfylder de tre grønne krav. Den grønne støtte udgør i 2018 ca. 45 % af grundbetalingen. De tre grønne krav er: Ansøger skal opfylde krav om flere afgrødekategorier (KFA) på sin bedrift, hvis omdriftsarealet er 10 ha eller derover Ansøger skal have 5 % miljøfokusområder (MFO) på sin bedrift, hvis bedriftens omdriftsarealer er over 15 ha Ansøgere med permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder (MSO) må ikke omlægge eller pløje disse arealer Økologer er undtaget fra de grønne krav. Den grønne beregner i kontrolopgaven Den grønne beregner i kontrolopgaven i CAP-TAS er en kopi af den grønne beregner, der er i Fællesskemaet. Forskellen er, at den beregner, der er i kontrolopgaven, beregner på baggrund af de ændringer (ændret afgrøde, ændret arealstørrelser (som følge af ikke-støtteberettigede arealer), ikke-anmeldte arealer), som du i forbindelse med kontrollen har foretaget i ansøgers markplan. Den markplan som ligger til grund for beregningerne i kontrolopgaven, er markplanen, som du kan se på fane Markplan arealkontrol. Beregneren sørger for at beregne, om ansøger er omfattet af et eller flere af de grønne krav, og om kravene er opfyldt. Hver gang du foretager ændringer, er det derfor en god ide at køre den grønne beregner for at se, om beregningen ændrer noget ved opfyldelsen af de grønne krav. Du kan se, hvordan du kører den grønne beregning i de tekniske guides. Da både det samlede omdriftsareal, de enkelte markers arealstørrelse og afgrødekoderne har betydning i forhold til om ansøger er omfattet af de grønne krav og om ansøger opfylder de grønne krav, er det vigtig, at du altid kører den grønne beregner, inden du afslutter sagen. Det gælder uanset om ansøger er omfattet af de grønne krav eller ej, når du begynder kontrollen. Bemærk, at hvis ansøger på baggrund af ansøgningen i Fællesskemaet er omfattet af de grønne krav, vil ansøger altid være omfattet, også selvom du ved kontrollen konstaterer forhold, der ville gøre at ansøger ikke ville være omfattet, hvis disse forhold havde indgået i ansøgers ansøgning. Definition af omdriftsarealer Omdriftsarealer er defineret på følgende måde: Arealer dyrket med en afgrøde, der typisk har en omdriftstid på mindre end fem år Græsarealer, der inden for de sidste fem år har været dyrket med andet end græs og grøntfoder (omdriftsgræs) Braklagte arealer Omdriftsarealet beregnes automatisk af den grønne beregner ud fra afgrødekoderne. 2.1 Anden afgrøde end anmeldt (afgrødebestemmelse) De afgrøder, som ansøger har anmeldt i Fællesskemaet, vil indgå i beregningen af omdriftsarealet og i overholdelsen af de tre grønne krav, hvis ikke du ved kontrollen konstaterer en anden afgrøde end anmeldt. Hvis du er på kontrol inden 26. juli og ved kontrollen konstaterer en anden afgrøde end anmeldt på mindst 0,01 ha (å eller ø-sag) eller på mindst 0,3 ha (alle andre sager), skal du ændre afgrøden i IMK. Dette gælder både, hvis der er tale om hele marker, hvor afgrøden er en anden end anmeldt, men også hvis der er tale om delarealer. Hvis der kun er tale om et delareal af marken, hvor afgrøden skal ændres, skal du bruge værktøjet opsplit mark i IMK til at opdele marken. Se teknisk guide med hensyn til hvordan du gør. Hvis du er på kontrol efter den 25. juli skal du kun ændre afgrøde, hvis du ikke er i tvivl om, at den afgrøde du konstaterer ved kontrolbesøget også var på arealet før 25. juli. Det kan for eksempel være, hvis der er en permanent afgrøde på arealet eller hvis afgrøden endnu ikke er høstet. Det vil så også betyde, hvis du kommer på kontrol i august, og der er sået vinterraps på arealet, skal du ikke ændre afgrødekode, selvom arealet er anmeldt med vinterbyg. Bemærk dog, at du altid skal ændre afgrødekode, hvis arealet er anmeldt som et brakareal, men arealet ikke lever op til brakreglerne, for eksempel hvis arealet bliver afgræsset (se nærmere omkring ændring af brakkoder i afsnit 3.6 i Instruks Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 8

9 2). Dette gælder helt ned til 0,01 ha og i denne situation er det ligegyldigt om der er tale om en å/ø-sag eller ej. Det samme gør sig gældende for lavskovsarealer. Se Instruks 1 vedrørende ændring af afgrøde. 2.2 Ikke anmeldte arealer Ikke anmeldte arealer, som du konstaterer ved kontrollen vil indgå i beregningen af omdriftsarealet og i overholdelsen af de tre grønne krav. Se i Instruks 1 vedrørende kontrol af ikke anmeldte arealer. 2.3 De grønne krav på arealer med visse miljøtilsagn Der gælder særlige forhold, hvis der er søgt om grundbetaling for arealer omfattet af miljøtilsagn med følgende afgrødekoder: (Miljøtilsagn MVJ-tilsagn (0 N), omdrift) (20-årig udtagning) (20-årig udtagning med skov) (Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal) (vådområder med udtagning) (MFO-brak, udtagning, ej landbrugsareal) Du kan se i Tabel 3.1, hvorvidt arealer anmeldt med ovenstående koder indgår i den grønne beregner som omdriftsareal, brak og/eller som MFO. Tabel 3.1: Oversigt over særlige afgrødekoder (miljøtilsagn) og de grønne krav. Der er søgt grundbetaling til arealet Der er ikke søgt grundbetaling til arealet Regnes som omdriftsareal Regnes som brak i forhold til KFA Regnes som MFO-brak Regnes som omdriftsareal Regnes som brak i forhold til KFA Regnes som MFO-brak 247 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 313 Ja Ja Ja* Nej Nej Nej 316 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 317 Ja Ja Ja Ja Ja Nej 319 Ja Ja Ja* Nej Nej Nej * Ja, hvis der er ansøgt grundbetaling under undtagelsen i artikel 32, ellers Nej. Afgrødekode 312 og 317 Hvis afgrødekoderne 312 eller 317 er anvendt, skal du altid betragte arealet er et brakareal og dermed som et landbrugsareal. I forhold til miljøfokusområder, så regnes arealer anmeldt med afgrødekode 312 eller 317 som MFO-slåningsbrak i den grønne beregner, hvis der er søgt grundbetaling til arealerne. Det vil sige, disse arealer skal opfylde støttebetingelserne for MFO-slåningsbrak, herunder at de ikke må slås i perioden 1. maj til 31. juli, mens de skal slås mindst én gang i perioden 1. august til og med 15. september. Du skal derfor, hvis du gennemfører kontrollen før den 16. september og et areal anmeldt med afgrødekode 312 eller 317 ikke er slået på kontroltidspunktet, altid markere dette areal til efterkontrol. Afgrødekode 313, 316 og 319 Arealer anmeldt med afgrødekoderne 313, 316 eller 319 skal du betragte som naturarealer, hvis der ikke er søgt grundbetaling til arealerne. Arealerne vil ikke indgå i den grønne beregner som miljøfokusområder og der er ikke krav vedrørende aktivitet udover det der er fastsat i tilsagnet. Hvis der er søgt grundbetaling til arealer anmeldt med kode 316, betragtes disse som omdriftsarealer i den grønne beregner og som brak i forhold til KFA. Hvis der er søgt grundbetaling til arealer anmeldt med afgrødekode 313 eller 319 regnes de som MFO-slåningsbrak i den grønne beregner. Disse arealer skal dog ikke overholde kravene vedrørende slåning, da artikel 32 for udtagningstilsagn MO7, MO8, MO13 og MO16 betyder, at arealerne undtages for aktivitetskravet under grundbetaling. Årsagen er, at formålet med udtagningstilsagnet er natur. Afgrødekode 247 Hvis ansøger har anmeldt sit areal med afgrødekode 247 skal støttebetingelserne for græs i omdrift være overholdt. Bemærk, at arealer med afgrødekode 247 må du ikke betragte som sammenhængende med permanente græsarealer hvis arealet er mindre end 0,3 ha, heller ikke selvom arealet har været udlagt med græs i mere end 5 år. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 9

10 Ændring af afgrødekode Du må kun ændre disse afgrødekoder, hvis der tydeligt er tale om en helt anden afgrøde end udtagning/græs, for eksempel hvis arealet er pløjet og der er sået korn på arealet. Hvis ansøger har anmeldt et areal med en af ovenstående afgrødekoder, må du ikke ændre afgrødekoden, hvis du skal underkende arealet som MFO-brak, eller hvis ansøger ønsker, at arealet skal indgå som miljøfokusområde, men ikke er anmeldt som sådan (se nedenfor). Ikke støtteberettiget som brak, men støtteberettiget til grundbetaling Hvis du ved kontrollen konstaterer, at et areal anmeldt med en af ovenstående afgrødekoder (312, 313, 317 og 319), og anmeldt så det tæller som brak, ikke kan godkendes som brak, men stadig kan godkendes til grundbetaling, fordi arealet anvendes produktionsmæssigt (gødsket, sprøjtet (pesticider), jordbehandlet, afgræsset, slættet, slået i forbudsperioden eller der er oplagring på arealet), skal du først vælge en observation, der orienterer ansøger om, hvorfor arealet ikke kan godkendes som brak, for eksempel Der er taget slæt på arealet (5.2.4) Dernæst skal du underkende arealet som MFO-brak med følgende observation: Areal med udtagning ikke støtteberettiget som MFO-brakareal (5.3.2) Denne observation sikrer, at arealet ikke indgår i den grønne beregner som et miljøfokusareal, selvom du bibeholder afgrødekoden. For alle andre typer af brak-arealer end ovenstående gælder det, at du skal ændre afgrødekoden for at markere, at arealet er støtteberettiget til grundbetaling, men ikke må tælle med som brak og dermed som miljøfokusområde, se afsnit 4.3. Tilføjelse af miljøfokusområde Arealer anmeldt med ovenstående koder, men anmeldt så de ikke tæller med som miljøfokusområde, for eksempel et areal anmeldt med afgrødekode 312, men der ikke er søgt grundbetaling til arealet, kan ansøger i forbindelse med kontrollen udpege som erstatningsareal, hvis du ved kontrollen har konstateret at ansøger har under 5 procent miljøfokusområder. Det er dog en forudsætning at arealet overholder kravene til brak som miljøfokusområde, det vil blandt andet sige, at arealet er slået mindst én gang i perioden 1. august til og med 15. september. Du skal i denne situation vælge følgende observation til arealet: Areal med udtagning, ikke anmeldt som MFO, da der ikke er søgt GB til arealet. Arealet kan dog medregnes som MFO (5.3.3) Denne observation sikrer, at arealet indgår i den grønne beregner som et miljøfokusareal, selvom du bibeholder afgrødekoden og selvom ansøger ikke har søgt grundbetaling til arealet. Ansøger har fra 2018 mulighed for at anmelde brakarealer med forårsslåning. Arealet skal slås i perioden 1. april til og med 30. april. Det er ikke muligt at omdøbe arealer til forårsslåning. De skal være anmeldt i Fællesskemaet. Er du på kontrol inden 1. august, og konstaterer at et areal anmeldt med forårsslåning endnu ikke er slået, skal du omdøbe det til sommerslåning. Fastholdelse af vådområder (MO 74, 75, 76, 77 og 78) Bemærk, at du i forbindelse med tilføjelse af miljøfokusområde til et areal anmeldt med en af ovenstående afgrødekoder skal være særlig opmærksom på arealer, hvor der er MO78-tilsagn, da arealer med dette tilsagn ikke må anvendes som miljøfokusområder. Hvis ansøger insisterer på, at et areal med dette tilsagn skal anvendes som miljøfokusområde, skal du gøre opmærksom på, at ansøger så vil miste sit miljøtilskud. Miljøtilsagn, der kan tælle med som MFO, og tilladelse til at udnytte brak til foderproduktion Vær opmærksom på, at den tilladelse der i år er givet til at udnytte brakarealer til foder, på grund af tørken, ikke gælder miljøtilsagn, hvor der fortsat kan være forbud mod afgræsning og slæt. Du kan derfor komme ud for, at arealet kan godkendes som MFO, men skal underkendes på tilsagnet, fordi udnyttelsen strider mod tilsagnsbetingelserne. Du kan se reglerne for udnyttelse under de enkelte tilsagn. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 10

11 3. Krav om flere afgrødekategorier Kontrolårsag h eller å For at sikre større variation af afgrøder, er den grønne støtte blandt andet betinget af krav om flere afgrødekategorier (KFA). Hvor mange kategorier, der skal være på bedriften, afhænger af størrelsen af bedriftens samlede omdriftsareal. Perioden, hvor kravet skal kontrolleres er 4. juni til og med 25. juli Vær dog opmærksom på at du altid skal ændre til konstateret afgrøde (afgrøde der er været på arealet i vækståret) også efter den 25. juli, hvis du med sikkerhed ved, at afgrøden også var der inden denne dato. Dette gælder for eksempel permanente afgrøder, eller hvis afgrøden endnu ikke er høstet. Tabel 3.2: Krav om flere afgrødekategorier - omdriftsarealer i forhold til krav Bedrifter med under 10 ha omdriftsareal Bedrifter med mindst 10 til og med 30 ha omdriftsareal Bedrifter med mere end 30 ha omdriftsareal Ikke omfattet af KFA Mindst 2 afgrødekategorier, den største kategori må højst udgøre 75 % af omdriftsarealet Mindst 3 forskellige afgrødekategorier, den største kategori må højst udgøre 75 % af omdriftsarealet, og de to største kategorier af afgrøder tilsammen højst må udgøre 95 % af omdriftsarealet. Du kan komme ud for at skulle kontrollere krav om flere afgrødekategorier på bedrifter, der ikke umiddelbart er omfattet af kravet (for eksempel økologiske bedrifter eller bedrifter under 10 ha). Dette skyldes, at kontrollen skal sikre, at der ikke er ansøgere, der forsøger at omgå kravet, for eksempel ved at undlade at anmelde arealer for at opnå, at bedriftens samlede omdriftsareal kommer under 10 ha. I 2018 kan der i visse tilfælde, på grund af det meget våde efterår i 2017, gives dispensation for KFA, således at kravet om flere afgrøder først skal opfyldes for bedrifter med mere end 30 ha omdriftsareal og da kun med to afgrøder i stedet for tre. Hvis man har mere end 150 ha i omdrift, kan man ikke søge dispensation. Ansøgningsfristen for at søge under de lempede regler er 15. maj. Dispensationsansøgninger behandles af Arealtilskud og du skal derfor ikke i kontrollen forholde dig til en eventuel dispensationsansøgning i kontrollen. 3.1 Periode, hvor kravet skal være opfyldt Kravet om flere afgrødekategorier er gældende i perioden fra 15. maj til og med 25. juli. Det vil sige, at det er den afgrøde, der er på arealet i denne periode, du skal regne som hovedafgrøden og dermed som den afgrøde, der skal tælle med i opgørelsen om kravet om flere afgrødekategorier er overholdt. 3.2 Afgrødekategorier Afgrødekategorierne inddeles på slægtsniveau. For græs gælder det dog, at alle typer af græs og blandinger med græs indgår i afgrødekategorien Græs og andet grøntfoder. Dog har kløver og lucerne i renbestand og frøgræs hver deres egen afgrødekategori og regnes derfor ikke med til Græs og andet grøntfoder. Afgrødekategorier beregnes automatisk i CAP-TAS via de anmeldte og konstaterede afgrødekoder, og du skal derfor ikke vurdere afgrødekategorierne, men blot registrere den konstaterede afgrøde, hvis det ikke svarer til den anmeldte. 3.3 Metoder til kontrol af krav om flere afgrødekategorier Ensartetheds vurdering og automatisk afgrødebestemmelse Langt hovedparten af de marker, der er udtaget til fysisk kontrol i 2018, vil i en selvstændig opgave, før frigivelse til fysisk kontrol, blive automatisk ensartetheds- og afgrødebestemt af et eksternt firma ud fra satellitbilleder. Resultatet af denne analyse afgør, om kravet om flere afgrøder er opfyldt, eller om der skal ske fysisk besigtigelse (kontrolårsag h). Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 11

12 Fysisk besigtigelse Hvis ansøger er udtaget til kontrol af flere afgrødekategorier, skal du kontrollere markerne markeret til besigtigelse med hensyn til om der er den afgrøde på arealet, som ansøger har anmeldt i Fællesskemaet. Hvis der er en anden afgrøde, skal du i IMK ændre afgrøden til den konstaterede. Hvis du alene ud fra satellitfoto/ortofoto kan konstatere, at der på arealet er den afgrøde, som ansøger har anmeldt, skal du ikke besigtige arealet, men anvende følende besigtigelseskvittering: - Ikke besigtiget afgrøde konstateret lig anmeldt afgrøde ud fra ortofoto fra indeværende år Alle andre marker markeret med h eller å skal du besigtige for at konstatere om der er samme afgrøde som anmeldt, eller hvis du ud fra satellitfoto/ortofoto kan se der er en anden afgrøde end anmeldt, hvilken afgrøde der så reelt er på arealet. Bemærk, at det kun er, når du har besigtiget arealet, og du derved kan konstatere, hvad den korrekte afgrøde er, at du må ændre afgrødekode. Det må du ikke gøre alene ud fra satellitfoto/ortofoto. Desuden skal du kontrollere om ansøger har ikke-anmeldte arealer. 3.4 Kontrollens indhold Du skal gennemføre kontrol af Krav om flere afgrødekategorier på sager, som har h eller å i kontrolårsag. Tabel 3.3: Oversigt over kontrolårsager med forbindelse til Krav om flere afgrødekategorier Kontrolårsag Kontrollens indhold h Krav om flere afgrødekategorier. Marker og delarealer ned til 0,3 ha skal afgrødebestemmes. Kontrol af ikke-anmeldte omdriftsarealer å Sager undtaget KFA - tæt på grænseværdierne: - Omdriftsarealet er på mindre end 10 ha og er større end eller lig med 9 ha. - Omdriftsarealet er på mindre end 30 ha og er større end eller lig med 29 ha. - Arealet i omdrift med græs, grøntfoder, bælgplanter og brak udgør mere end 75 pct. og ikke mere end eller lig med 80 pct. af det samlede omdriftsareal - Det samlede areal med permanent græs og omdriftsgræs udgør mere end 75 pct. og ikke mere end eller lig med 80 pct. af det samlede støtteberettigede landbrugsareal - Den største afgrøde udgør mere end 70 pct. og ikke mere end eller lig med 75 pct. af det resterende omdriftsareal og Største afgrødekategori, når man ser bort fra græs, grøntfoder, bælgplanter og brak er større end 30 ha og mindre end eller lig med 31 ha. Marker og delarealer ned til 0,01 ha skal afgrødebestemmes. Kontrol af ikke-anmeldte omdriftsarealer ned til 0,01 Afgrødebestemmelse Se afsnit 9 i Instruks 1. Der gælder dog særlige forhold, hvis du gennemfører kontrollen før arealet er tilsået, afgrøden er høstet før kontrolbesøget eller arealet fremstår som bar jord, se nedenfor. Endvidere gælder der også særlige forhold for afgrødeblandinger, hvor afgrøderne er i separate rækker (se underafsnit Afgrødeblandinger i separate rækker eller delmarker i afsnit 3.4) og for planteskoler (se underafsnit Væksthuse og planteskoler i afsnit 3.4). Afgrøde høstet før 15. maj Afgrøder, der er høstet inden 15. maj, kan ikke tælle med i overholdelse af kravet, og ansøger skulle derfor ikke have anmeldt en sådan afgrøde i Fællesskemaet, men derimod den afgrøde, der efterfølger den høstede afgrøde. Hvis ansøger i Fællesskemaet har angivet den afgrøde, som er høstet inden 15. maj, skal du altid ændre afgrøde til den afgrøde, som du konstaterer på arealet i perioden 15. maj til og med 25. juli. Det vil sige, at hvis ansøger for eksempel har grønkorn med udlæg af græs, og grønkornet er høstet før 15. maj, vil det være græsset, der skal tælle med i vurderingen af afgrødekategori. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 12

13 Afgrøden er høstet, og du kan finde spor af afgrøden Hvis den anmeldte afgrøde er høstet (efter 14. maj), når du besigtiger marken, skal du se efter spor af den tidligere afgrøde på marken. Dette kan for eksempel være i form af stubbe eller planter, der er efterladt på marken. Planteresterne skal generelt kunne genfindes spredt over hele marken og ikke kun i en del af marken. Hvis det er en del af den normale dyrkningspraksis at høste periodevis som ved kartoffelhøst, så kan hele arealet godt godkendes med den anmeldte afgrøde, selvom du kun finder planterester på noget af marken. Hvis de planterester du finder på arealet stemmer overens med den anmeldte afgrøde, skal du ikke ændre afgrøde. Bar jord, og du kan ikke finde spor af afgrøden/endnu ikke udsået Hvis du er på kontrol i perioden 15. maj til og med 25. juli, og du konstaterer bar jord (den anmeldte afgrøde er høstet/ikke udsået), skal du, hvis du ikke kan finde spor efter den anmeldte afgrøde, ændre afgrøden til afgrødekode 921 (bar jord). Bemærk, at der er en undtagelse for økologiske brug med delvis konventionel drift, hvor der er ønske om, at de økologiske arealer skal medtages for at leve op til de grønne krav. I disse tilfælde skal du ændre afgrøden ved konstatering af bar jord til økologisk sommerbrak (kode 920) for den økologiske mark, hvor der tidligere har været en afgrøde, men hvor der på kontroltidspunktet er bar jord. Arealet vil herefter blive talt med under afgrødekategorien brak i forbindelse med kravet om flere afgrødekategorier. Hvis arealet er anmeldt som brak (afgrødekode 308, 310, 338 eller 339) gælder også for økologer - og du konstaterer bar jord på arealet, skal du oprette en AKO vedrørende manglende plantedække. Læs hvordan du opretter en AKO i AKOvejledningen, som du kan finde på Intranettet. Du skal ikke oprette en AKO, hvis der har været en afgrøde på arealet for nyligt (evt. understøtte af VHR/ortofotos), hvorfor kravet om såning senest 31. maj antages at være overholdt. Se mere med hensyn til ændring af afgrødekoder i forbindelse med bar jord i Bilag 1 i Instruks 2. Ikke anmeldte arealer Se afsnit 7 i Instruks 1. Afgrødeblandinger i separate rækker eller delmarker Hvis ansøger dyrker forskellige afgrøder i separate rækker eller delmarker, og hver enkelt afgrødekategori dækker mere end 25 % af marken, kan ansøger anmelde afgrøden som en blanding. Dog kan ansøger også vælge at lade afgrødekategorierne tælles som selvstændige kategorier i stedet for blandinger. Ønsker ansøger at benytte sig af denne mulighed, har ansøger anmeldt arealet med en af koderne i Tabel 3.4, og i bemærkningsfeltet oplyst de forskellige afgrødekategorier, som dækker over 25 % af marken. Tabel 3.4: Afgrødekoder - blandinger Afgrødekodkode Afgrøde- Navn Navn 4 Blanding af vårsåede arter 162 Blanding, andre industriafgr. 17 Blanding af efterårssåede arter 182 Blanding af oliearter 35 Bælgsæd, flerårig blanding 213 Blandkorn, vårsået, helsæd 36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding 224 Blandkorn, efterårssået helsæd 51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne 230 Blanding af vårkorn, grønkorn 54 Bælgsæd blanding 235 Blanding af vinterkorn, grønkorn 126 Blanding af markfrø til udsæd 450 Grøntsager, blandinger Blandinger, der består af henholdsvis vintersåede eller vårsåede afgrøder regnes som hver sin afgrødekategori. De afgrødekategorier, der udgør over 25 % af marken, skal tælle med et areal svarende til det samlede areal divideret med antallet af afgrødekategorier, der overstiger 25 %; det vil sige, at der ikke tages hensyn til den præcise andel af afgrøden. Eksempel: Hvis en ansøger har anmeldt en mark med afgrødekode 450 Grøntsager, blandinger, og har tre afgrøder på en mark i separate rækker: 5 ha ærter, 3 ha gulerødder og 2 ha løg, vil der på marken være 2 afgrødekategorier, nemlig ærter og gulerødder. Løg tæller ikke med fordi de dækker under 25 % af arealet. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 13

14 Fordelingen af afgrøderne vil være således: Ærter: 10 ha / 2 afgrødekategorier = 5 ha Gulerødder: 10 ha / 2 afgrødekategorier = 5 ha Du skal opmåle hver enkelt afgrøde for sig i IMK og angive afgrødekode for hver afgrøde. Hvis afgrøderne ikke er dyrket i separate rækker eller separate delmarker, skal afgrøden betragtes som en blanding. Vær opmærksom på, at blandinger (hvori der ikke græs), kan være af både vårsåede arter og efterårssåede arter og at ansøger derved kan opfylde kravet om flere afgrøder, ved at have flere typer af blandinger. Væksthuse og planteskoler Hvis ansøger har anmeldt marker med væksthuse og planteskoler (se afgrødekoder i Tabel 3.5), er der krav om, at hvis ansøger vil anvende væksthuse til at overholde KFA, skal der være indsendt en liste over hvilke afgrøder, der findes i væksthusene samt det antal hektar hver afgrøde dækker. Det vil fremgå af kontrolgrundlaget, hvis ansøger har indsendt et sådant dokument. Hvis det er indsendt, kan du finde det på z-drevet (Z:\Faelles\Arealkontrol\Dokumenter til kontrol\2018). Tabel 3.5: Afgrødekoder væksthuse og planteskoler Afgrødekodkode Afgrøde- Navn Navn 432 Krydderurter, (undtagen persille og purløg) 544 Snitblomster og snitgrønt 434 Grøntsager, andre (friland) 668 Blomsterfrø.5448 Medicinplanter, en- og toårige 545 Potteplanter 449 Medicinplanter, stauder 547 Planteskolekulturer, stauder 501 Stauder 548 Småplanter, en-årige 502 Blomsterløg 549 Lukket system 1, en-årige 503 En- og to-årige planter 550 Lukket system 2, stauder 542 Salat (drivhus) 564 Containerplads 543 Grøntsager, andre (drivhus) Bemærk, at arealer anmeldt med koderne 545, 549, 550 og 564, markeret med lys blå i Tabel 3.5, ikke er støtteberettigede til grundbetaling. Når du er på kontrol på arealer med væksthuse og planteskoler, skal du kontrollere, at de afgrøder, som ansøger har angivet på listen, er korrekte. Du skal desuden kontrollere, hvor stor en del af ansøgers samlede omdriftsareal udgøres af vækst- eller drivhuse i forhold til de resterende arealkategorier. Hvis planteskoleafgrøderne eller væksthusene udgør den største eller andenstørste afgrødekategori på bedriften, og ansøger ikke umiddelbart ser ud til at overholde kravet, som vist i Tabel 3.2: Krav om flere afgrødekategorier - omdriftsarealer i forhold til krav, skal du altid kontakte vagttelefonen. Det skyldes, at der er særlige felter i CAP-TAS du skal udfylde. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 14

15 4. Krav om mindst 5 % miljøfokusområder Kontrolårsag z eller ø Hvis ansøgers omdriftsareal er over 15 ha, skal ansøger udlægge en del af arealet som miljøfokusområder (MFO). Der skal udlægges mindst 5 % af omdriftsarealet (+ eventuel MFO-lavskov) for at overholde de grønne krav. Hvis ansøger anmelder mindre end 5 % eller vi ved kontrollen konstatere mindre end 5 %, nedsættes støtten tilsvarende. Der er dog to undtagelser til kravet om 5 % miljøfokusområder. Disse er følgende: 75 % eller mere af omdriftsarealet er anvendt til produktion af græs (eksklusiv frøgræs), dyrkes med bælgplanter eller er braklagt 75 % eller mere af landbrugsarealet er permanent græs, anvendes til produktion af græs (eksklusiv frøgræs), eller til dyrkning af afgrøder under vand (læs: ris nok ikke så aktuelt i Danmark) I forbindelse med fysisk kontrol vil omdriftsarealet og miljøfokusområder i den grønne beregner blive beregnet ud fra det konstaterede støtteberettigede areal, ikke anmeldte arealer og de konstaterede afgrøder. Tabel 3.6: Typer af miljøfokusområder Typer af Miljøfokusområder (MFO) Efterafgrøder Udlæg af græs eller kløvergræsblandinger MFO-bræmmer MFO 2-meter bræmmer GLM-landskabselementer Lavskov Brak Blandinger af afgrøder, der opfylder de nationale krav til efterafgrøder, og som efterfølges af en vårsæd (evt. vintersæd, hvis sået efter 19. oktober 2018) Græs, bælgplanter eller blandinger heraf - udlagt i en hovedafgrøde I kontrolsammenhæng regnes disse som efterafgrøder Kan placeres hvor som helst på omdriftsmarken. Må maksimalt være 20 meter brede og den længste side skal ligge op ad en omdriftsmark. Markbræmmer har egne afgrødekoder, afhængigt af plantedække og placering. Markbræmmer må maksimalt udgøre 50% af markens areal. 2-meter bræmmer skal, for at de kan tælle med som miljøfokusområde, fremgå af kortlaget 2meter bræmmer i IMK. 2 m-bræmmer skal være udlagt efter vandløbsloven GLM-fortidsminder og -søer/vandhuller under 2000 m 2 GLM-landskabselementer skal for at de kan tælle med som miljøfokusområder fremgå af kortlaget i IMK. Permanent afgrøde, tilplantet med pil, poppel hassel, løn, ask, avnbøg, birk, el, eg og elm, enten i blandinger eller i ren bestand. Arealet skal stævnes mindst hvert tiende år. Udyrket areal etableret med bestøverbrak eller blomsterbrak eller med græs, der slås en gang årligt. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 15

16 4.1 Vægtningsfaktorer Miljøfokusarealernes størrelse beregnes med vægtningsfaktorer. Tabel 3.7: Vægtningsfaktor til beregning af miljøfokusarealernes størrelse Miljøfokusområde MFO-bræmmer (markbræmmer og 2- meter bræmmer) Vægtningsfaktor 1,5 MFO-bestøverbrak 1,5 MFO-slåningsbrak og -blomsterbrak 1 GLM-landskabselementer 1 MFO-lavskov 0,5 MFO-efterafgrøder 0,3 Eksempel: Hvis ansøger har 1 ha med efterafgrøder, tæller det som 0,30 ha miljøfokusområde. CAP-TAS beregner automatisk den andel, som miljøfokusområderne udgør af omdriftsarealet, og om kontrolsagen skal sendes i høring eller ej hos ansøger. CAP-TAS tager i forbindelse med beregningerne også hensyn til undtagelserne. Bemærk, at du kan komme ud for at skulle kontrollere miljøfokusområder på bedrifter, der ikke umiddelbart er omfattet af kravet (for eksempel økologiske bedrifter eller bedrifter under 15 ha). Dette skyldes blandt andet, at kontrollen skal sikre, at der ikke er ansøgere, der forsøger at omgå kravet, for eksempel ved at anmelde et omdriftsareal under 15 ha selvom det faktiske omdriftsareal er over 15 ha. 4.2 Kontrollens indhold Tabel 3.8: Oversigt over kontrolårsager med forbindelse til miljøfokusområder Kontrolårsag Kontrollens indhold z Krav om 5 procent miljøfokusområder Alle anmeldte og anviste MFO-arealer skal kontrolleres Kontrol af ikke-anmeldte omdriftsarealer ned til 0,3 ha ø Sager undtaget krav om 5 procent miljøfokusområder - tæt på grænseværdierne: Marker og delarealer ned til 0,01 ha skal afgrødebestemmes. - Omdriftsarealet er på mindre end eller lig med 15 ha og er større eller lig med 14 ha Kontrol af ikke-anmeldte omdriftsarealer ned til 0,01 - Arealet i omdrift med græs, grøntfoder, brak og bælgfrugter udgør mere end 75 pct. og ikke mere end eller lig med 80 pct. af det samlede omdriftsareal. - Det samlede areal med permanent græs og omdriftsgræs udgør mere end 75 pct. og ikke mere end eller lig med 80 pct. af det samlede støtteberettigede landbrugsareal. Ændring af afgrødekode (Afgrødebestemmelse) Se afsnit 9 i Instruks 1. Der gælder dog særlige forhold i forhold til den grønne beregner, da brak og lavskov anmeldt/udpeget som miljøfokusområder alene beregnes ud fra afgrødekoden. Se nedenfor. Du skal være opmærksom på, at et arbejdsareal i et lavskovsareal kan regnes som brakareal (og dermed som miljøfokusområde), hvis arealet er et omdriftsareal (ikke udlagt med græs i mere end 5 år). Arealet skal opfylde betingelserne for brak beskrevet i Instruks 2 Direkte støtte Desuden må de særlige afgrødekoder for miljøfokusområde alene bruges på en bedrift, hvis denne bedrift er underlagt kravet om miljøfokusområder (kontrolårsag ø), se nedenfor. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 16

17 Korrekt beregning af opfyldelse af kravet om 5 % miljøfokusområder For at sikre korrekt beregning i den grønne beregner med hensyn til opfyldelse af kravet om 5 % miljøfokusområder, er det vigtig, at du anvender de korrekte afgrødekoder. Især med hensyn til MFO-brak og MFO-lavskov er det vigtig, da arealerne medregnes i den grønne beregner alene på baggrund af afgrødekoderne. Det betyder, at hvis du ikke kan godkende et areal med brak eller lavskov som miljøfokusområde, skal du altid omdøbe det til den almindelige afgrødekode, se Tabel 3.9. Dette gælder også selvom du har underkendt hele eller dele af arealet, fordi arealet ikke er støtteberettiget til grundbetaling. Ansøger er ikke omfattet af kravet Kun bedrifter, der er omfattet af kravet om at have miljøfokusområder, kan anmelde arealer som miljøfokusområde med de særlige afgrødekode, se Tabel 3.9. Du skal derfor, hvis det konstaterede omdriftsarealet er 15 ha eller mindre, ændre afgrødekoden fra miljøfokusområde til almindelig. Dette gælder også, hvis bedriften er undtaget for at have miljøfokusområder som følge af undtagelsesbestemmelserne eller bedriften er økologisk. Tabel 3.9: Oversigt over afgrødekoder anvendt henholdsvis til miljøfokusområder og til ikke-miljøfokusområder Miljøfokusområde Almindelig (ikke miljøfokusområde) 308 MFO-brak, sommerslåning 310 Brak, sommerslåning 323 MFO-udyrket areal ved vandboring 309 Udyrket areal ved vandboring 325 MFO-blomsterbrak 324 Blomsterbrak 339 MFO-brak, forårsslåning 338, Brak, forårsslåning 343 MFO-bestøverbrak 342 Bestøverbrak 327 MFO-bræmme, sommerslåning 328 MFO-bræmme med blomsterblanding 329 MFO-bræmme, miljøtilsagn 334 MFO-bræmme, forårsslåning 335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning 336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning 337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn 602 MFO-pil 592 Pil 603 MFO-poppel 593 Poppel 604 MFO-el 594 El 605 MFO-lavskov 591 Lavskov 988 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 989 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 990 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn, Ikke MFO (kontrollørkode) 991 MFO-bræmme, forårsslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 992 MFO-bræmme, sommerslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 993 MFO-blomsterbræmme, Ikke MFO (kontrollørkode) 994 MFO-bræmme, miljøtilsagn, Ikke MFO (kontrollørkode) Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 17

18 Ikke anmeldt areal Se afsnit 7 i Instruks 1. Arealstørrelse Grænsen på 0,30 ha gælder ikke for arealer, der anvendes til at opfylde kravet om 5 % miljøfokusområder. Her er minimumsstørrelsen for et areal 0,01 ha. Hvis en mark ikke er støtteberettiget til grundbetaling, fordi den er under 0,3 ha og ikke er sammenhængende med andre arealer, kan arealet fortsat medregnes som miljøfokusområde, hvis det er mindst 0,01 ha og overholder de øvrige betingelser til grundbetaling. Du skal i denne situation underkende arealet til grundbetaling, men stadig medregne arealet som miljøfokusområde. Dette gør du ved i IMK at vælge følgende observation: Ikke støtteberettiget til GB (<0,3 ha), men støtteberettiget til MFO (2.1.4) Erstatningsareal (flytning/tilføjelse af miljøfokusområder) Selvom ansøger i Fællesskemaet har angivet nogle marker som miljøfokusområder, kan ansøger i forbindelse med kontrolbesøget godt anvise/udpege andre arealer til miljøfokusområder. Disse arealer skal dog fremgå af ansøgers Fællesskema, hvorfor du ikke må regne ikke-anmeldte arealer eller arealer, der fremgår af en anden ansøgers Fællesskema med som miljøfokusområde. Arealerne og afgrøderne skal være tilstede ved kontrolbesøget, hvorfor du skal kontrollere dem som miljøfokusområder i forbindelse med kontrolbesøget. Det vil sige, at ansøger for eksempel ikke kan anvise ekstra MFO-efterafgrøder (blandinger), hvis du er på kontrol i juli. Hvis ansøger efter kontrolbesøget, for eksempel i et høringssvar gør opmærksom på, at der er andre miljøfokusområder på bedriften, må du ikke regne disse arealer med som miljøfokusområde. Det er derfor vigtig, at du i forbindelse med kontrolbesøget får afklaret, hvor ansøgers miljøfokusområder er og får kontrolleret disse arealer. I IMK er der observationer, der tilføjer miljøfokusområder indenfor de forskellige kategorier. Disse observationer skal du bruge, hvor der i forvejen ikke er anmeldt miljøfokusområde eller anmeldt det forkerte miljøfokusområde. Det drejer sig om følgende observationer: Ikke anmeldt MFO 2-meter bræmme (5.5.1) Ikke anmeldt MFO 2-meter bræmme (6.4.1) Ikke anmeldt MFOGLM-sø (5.7.3) Ikke anmeldt MFOGLM-fortidsminde (5.7.4) Ikke anmeldt MFOGLM-sø (6.6.3) Ikke anmeldt MFOGLM-fortidsminde (6.6.4) For at tilføje MFO-brak, MFO-bræmmer og MFO-lavskov skal du ændre afgrødekode, se Tabel 3.9. MFO-efterafgrøder kan også benyttes som erstatningsareal, hvis det er tilstede på kontroltidspunktet. For at tilføje MFOefterafgrøder skal du benytte en af følgende observationer: Efterafgrøde kan kun tælle med som MFO - ikke som pligtige eller målrettede (8.8.1) Efterafgrøde kan både tælle med som MFO og pligtige eller målrettede (8.8.3) Vær opmærksom på, at hvis ansøger ikke har anmeldt MFO-efterafgrøder i majs og vil anvise det som erstatnings-mfo kan det kun medregnes frem til 1. oktober og under forudsætning af, at majsen er høstet på kontroltidspunktet. Hvis ansøger har anmeldt MFO-efterafgrøder i majs, kan der godt anvises andre marker med MFO-efterafgrøder i majs som erstatningsareal, såfremt majsen er høstet senest 15. november. Du kan komme ud for at ansøger udpeger/anviser et areal, som det viser sig ikke overholder alle betingelserne. I disse situationer, skal du anvende nedenstående observationer til at orientere ansøger om, at arealet ikke kan godkendes som miljøfokusområde. Anvist MFO 2-meter bræmme kan ikke godkendes som MFO (6.4.6) Anvist MFOGLM-sø kan ikke godkendes som MFO (6.6.5) Anvist MFOGLM-fortidsminde kan ikke godkendes som MFO (6.6.6) Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 18

19 Det er ikke et krav, at ansøger har anmeldt for eksempel brak som miljøfokusområde i sit Fællesskema, for at ansøger kan få medregnet et brak-areal som miljøfokusområde. Ansøger kan ikke få godkendt et større samlet miljøfokusområde, end det, der er anmeldt i Fællesskemaet. Det vil sige, hvis ansøger har anmeldt miljøfokusområder svarende til 4 procent, er det ikke muligt for ansøger at få godkendt et miljøfokusområde svarende til 5 procent, heller ikke selvom miljøfokusområderne er tilstede ved kontrolbesøget. Den grønne beregner i kontrolopgaven sørger for denne beregning bliver udført korrekt. Hvis ansøger har anmeldt og accepteret et samlet miljøfokusområde, der er mindre end 5 %, skal kontrolsagen kun sendes i høring hos ansøger, hvis du ved kontrollen konstaterer et mindre miljøfokusområde end ansøger har anmeldt. Har ansøger eksempelvis anmeldt 4 % miljøfokusområder i sit Fællesskema, og du ved kontrollen konstaterer, at der kun er udlagt 3 % miljøfokusområder, beregner den grønne beregner i kontrolopgaven automatisk, at sagen skal i høring. På efterkontroller kan ansøger godt få godkendt et større samlet miljøfokusområde, end det, der er blevet konstateret på den 1. kontrol. Mere end 5 % miljøfokusområde godkendt kun på i-sager Hvis du i forbindelse med kontrol af efterafgrøder har kontrolleret og godkendt mere end 5 % miljøfokusområder (i de 5 % må der gerne indgå andre typer af miljøfokusområder end efterafgrøder), kan du undlade at besigtige marker, som kun skal besigtiges på grund af anmeldt MFO-efterafgrøder/græsudlæg (fremgår af Arealkategori i Kontrolgrundlaget). De marker, som du ikke kontrollerer, fordi ansøger allerede har 5 % godkendt miljøfokusområder, skal du kvittere for i IMK med følgende besigtigelseskvittering: - Ikke besigtiget der er kontrolleret og godkendt mindst 5 pct. MFO, hvorfor arealet ikke er besigtiget Du må kun bruge denne besigtigelseskvittering på de miljøfokusområder (og kun på efterafgrøder) du ikke har besigtiget, fordi du allerede har konstateret minimum 5 % miljøfokusområder udlagt på kontroltidspunktet. Når du anvender ovenstående kvittering vil de arealer, hvor du har anvendt den ikke indgå i den grønne beregner i forhold til de 5 % miljøfokusområder. 4.3 Brak som miljøfokusområde (MFO-brak) Du skal være opmærksom på, at det kun er marker som er anmeldt med en MFO-afgrødekode i Fællesskemaet, som kan tælle som miljøfokusområde. Se oversigten i tabel 3.10 herunder. Dette fremgår af markplanen i kontrolgrundlaget. Du skal kun kontrollere for brak som miljøfokusområde i disse tilfælde: - Marken er anmeldt med en af afgrødekoderne i tabellen herunder - ansøger udpeger/anviser arealet som miljøfokusområde. Tabel 3.10: Oversigt over MFO-brak Afgrødekode Navn 308 MFO-brak, sommerslåning årig udtagning årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning 317 Vådområder med udtagning 319 MFO-brak, udtagning, ej landbrugsareal 323 MFO-udyrket areal ved vandboring 325 MFO-blomsterbrak 339 MFO-brak, forårsslåning (ny i 2018) 343 MFO-bestøverbrak (ny i 2018) Minimumsstørrelse Minimumsstørrelse for brak som miljøfokusområde er 0,01 ha. Arealet behøver ikke at være sammenhængende med andre miljøfokusområder. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 19

20 Tilføjelse af brak som miljøfokusområde Hvis ansøger i forbindelse med kontrollen gør opmærksom på, at et brakareal også skal tælle med som miljøfokusområde, og støttebetingelserne i øvrigt er opfyldt på arealet, skal du ændre afgrødekode til 308 (MFO-slåningsbrak), 323 (MFOudyrket areal ved vandboring), 325 (MFO-blomsterbrak) eller 343 (MFO-bestøverbrak). Afgrødekode 339 (MFOforårsslåning) kan ikke tilføjes af kontrolløren, men skal være anmeldt af ansøger. Ikke støtteberettiget til grundbetaling Braklagte arealer kan anvendes som miljøfokusområde, hvis arealet overholder støttebetingelserne for grundbetaling til braklagte areal. Hvis du skal kontrollere brak som miljøfokusområde, skal du derfor følge de regler, der står i afsnit 3.6 i Instruks 2. Hvis du på braklagte arealer, der anvendes som miljøfokusområde, konstaterer, at støttebetingelserne til braklagte arealer eller kravene om rådighed, beskaffenhed, ikke-landbrug eller indtegningskrav ikke er overholdt, skal du oprette en observation i IMK. Overtrædelsen vil også slå igennem på MFO-brakarealer. Du skal være opmærksom på, at det kun er marker anmeldt i Fællesskemaet med afgrødekode 308 MFO-brak, sommerslåning, 339 MFO-brak, forårsslåning 325 MFO-blomsterbrak, 343 MFO-bestøverbrak, årig udtagning, årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning, 317 Vådområder med udtagning, 319 MFO Vådområder eller lavbundsjorde med udtagning og 323 MFO-udyrket areal ved vandboring, der tæller som miljøfokusområder. Hvis marken er udnyttet til produktion, for eksempel hvis der er taget slæt, udsået korn eller hvis marken afgræsses, og i øvrigt overholder betingelserne for grundbetaling, skal du omdøbe arealet til den konstaterede afgrøde. Se afsnit 3.6, i Instruks 2. Aktivitetskrav Alle typer MFO-brak skal, efter type, overholde aktivitetskravet for brak, som er beskrevet i Instruks 2, afsnit 3.6. Vær opmærksom på, at der fra 2018 på alle MFO arealer er indført et fuldstændigt forbud mod anvendelse af pesticider, også i forbindelse med nedvisning af uønskede plantearter. Det gælder dog ikke på MFO-bræmmer med afgrødekode 327, 328, 329 eller 334, hvor det fortsat er tilladt at bekæmpe bjørneklo selektivt. Dette er fortsat tilladt på brak uden MFO. Der er indført forsårsslåning af brak i Aktivitetskravet skal være opfyldt i form af slåning i perioden 1. april til 30. april. Det skal kontrolleres i perioden 1. juni til 25. juli. Hvis du konstaterer, at aktivitetskravet ikke er opfyldt og marken ellers opfylder kravene til MFO-brak, sommerslåning, skal du ændre afgrødekoden til MFO-brak, sommerslåning og sætte marken til efterkontrol. Ansøger kan også ændre fra forårsslåning til sommerslåning men ikke den modsatte vej. Hvis du i forbindelse med kontrol inden 1. august af MFO-brak, forårsslåning konstaterer, at arealet ikke er slået i april, skal du omdøbe arealet til MFO-brak, sommerslåning. Husk at hvis du er på kontrol inden 1. august på MFO- brak, sommerslåning har du ikke mulighed for at kontrollere aktivitetskrav, som først kan opfyldes i perioden fra 1. august til 15. september. Du skal dog altid besigtige arealet, blandt for at kontrollere at slåningsforbuddet er overholdt. Du skal markere de pågældende marker til efterkontrol i CAP-TAS, fane Efterkontrol. 4.4 Lavskov som miljøfokusområde (MFO-lavskov) (Afgrødekode 602, 603, 604 eller 605) Minimumsstørrelse Minimumsstørrelse for lavskov som miljøfokusområde er 0,01 ha. Arealet behøver ikke at være sammenhængende med andre miljøfokusområder. Bemærk, at lavskov kun er støtteberettigede til grundbetaling, hvis arealet er sammenhængende med andre lavskovsarealer, der er støtteberettigede til grundbetaling og de tilsammen udgør mindst 0,3 ha. Er arealet ikke støtteberettiget til grundbetaling, skal du oprette følgende observation i IMK: MFO-lavskov: Areal ikke støtteberettiget til GB (7.3.2) Tilføjelse af lavskov som miljøfokusområde Hvis ansøger i forbindelse med kontrollen gør opmærksom på, at et lavskovsareal også skal tælle med som miljøfokusområde, og støttebetingelserne i øvrigt er opfyldt på arealet, skal du ændre afgrødekode, se Tabel 3.9. Hvis ansøger, i forbindelse med kontrol kommer under 5% MFO, skal du tage stilling til om græsarealer i lavskovmarken, som ikke kan godkendes som lavskov, kan godkendes som MFO-brak (ned til 0,01 ha). Dette indbefatter ikke huller i Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 20

21 lavskoven med døde træer, som altid skal underkendes. Hvis aktivitetskravet, på disse delmarker endnu ikke er opfyldt/skal være opfyldt, skal du markere dem til efterkontrol. Se afsnit 4.3 om brak som MFO. Ikke støtteberettiget til grundbetaling Arealer med lavskov kan anvendes som miljøfokusområde, hvis arealet overholder støttebetingelserne for grundbetaling til lavskov samt hvis nedenstående forbud ikke er overtrådt. Se derfor reglerne for lavskov under grundbetaling (afsnit 3.8 i Instruks 2. Hvis du på arealer, hvor lavskov anvendes som miljøfokusområde, konstaterer, at støttebetingelserne til lavskov eller kravene om rådighed, beskaffenhed, ikke-landbrug eller indtegningskrav ikke er overholdt, skal du oprette en observation i IMK. Underkendelsen vil også slå igennem på lavskov som miljøfokusområde. Forbud Det er et krav for at anvende lavskov som miljøfokusområde, at der på arealerne i hele kalenderåret ikke er anvendt plantebeskyttelsesmidler (pesticider). Hvis du ved besigtigelse af arealerne og eventuel gennemgang af sprøjtejournal konstaterer, at der er anvendt plantebeskyttelsesmidler på hele eller dele af lavskovsarealet, skal du omdøbe marken eller delarealet til almindelig lavskov, se Tabel 3.9. Desuden skal du oprette en 0-observation i IMK for at oplyse ansøger om ændringen af lavskov til almindeligt lavskovsareal (ikke miljøfokusområde): Permanente afgrøder: MFO-lavskov: Forbud mod tilførsel af pesticider ikke overholdt (7.3.1) Det er tilladt at gødske lavskoven i det år, hvor den bruges som miljøfokusområde. 4.5 GLM-landskabselementer som miljøfokusområde Kontrolårsag j Som i 2017, skal ansøger aktivt have taget stilling til om et landsskabselement på en mark skal anvendes som miljøfokusområde eller ej, når marken anmeldes i Fællesskemaet. Dette betyder, at du skal tilføje GLM-landskabselementer, hvis ansøger ikke har angivet dem som miljøfokusområder i Fællesskemaet og ved kontrollen udpeger/anviser landskabselementet som miljøfokusområde. Bemærk, at du kun må tilføje GLM-landskabselement, hvor der ifølge kortet i IMK er GLM-landskabselement. Minimumsstørrelse Minimumsstørrelse for GLM-landskabselementer som miljøfokusområder er 0,01 ha. Arealet behøver ikke at være sammenhængende med andre miljøfokusområder. GLM-landskabselementet skal være under m2. Hvis du ved kontrollen opmåler GLM-søen eller GLM-fortidsmindet større end m2, skal du underkende det ved at oprette følgende observation i IMK: GLM-landskabselement større end m2 (3.6.1) Denne observation vil også underkende GLM-landskabselementet som miljøfokusområde. Tilføjelse af GLM-landskabselement som miljøfokusområde Hvis ansøger i forbindelse med kontrollen (både 1. og eventuelt 2. kontrolbesøg) gør opmærksom på, at et ikke anmeldt GLM-landskabselement også skal tælle med som miljøfokusområde, og støttebetingelserne i øvrigt er opfyldt på arealet, skal du lave følgende 0-observation i IMK: Ikke anmeldt MFOGLM-sø (5.7.3) Ikke anmeldt MFOGLM-fortidsminde (5.7.4) Ikke anmeldt MFOGLM-sø (6.6.3) Ikke anmeldt MFOGLM-fortidsminde (6.6.4) Ikke støtteberettiget til grundbetaling Arealer med GLM-landskabselementer kan anvendes som miljøfokusområde, hvis arealet overholder støttebetingelserne for grundbetaling til GLM-landskabselementer (fortidsminder og søer/vandhuller) se Instruks nr. 2 Direkte støtte. Hvis du konstaterer, at støttebetingelserne til grundbetaling ikke er overholdt for et GLM-landskabselement anvendt som miljøfokusområde, skal du oprette en observation i IMK. Overtrædelsen vil underkende arealet som miljøfokusområde. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 21

22 Det er et krav for at et GLM-fortidsminde kan tælle med som miljøfokusområde, at kravet om 2-meter bufferzone rundt om fortidsmindet er overholdt. Aktivitetskrav GLM-landskabselementer er ikke omfattet af aktivitetskravet. Bemærk dog, at hvis aktivitetskravet ikke er opfyldt på det omkringliggende areal for eksempel en bræmme, er GLMlandskabselementet ikke støtteberettiget. GLM-landskabselementet er fjernet Hvis du ved besigtigelse konstaterer, at et GLM-fortidsminde eller en GLM-sø er fjernet, kan arealet ikke medregnes som et miljøfokusområde. Derfor skal du oprette en af følgende observationer i IMK, hvor GLM-laget dækker: GLM-element ikke støtteberettiget som MFO-areal (5.3.1) GLM-element ikke støtteberettiget som MFO-areal (6.6.1) Du skal bruge observation 5.3.1, hvis den omgivende mark er en brak mark. Du skal bruge 6.6.1, hvis den omgivende mark er omdriftsareal. Arealet kan fortsat medregnes til grundbetaling. Du skal dog være opmærksom på, at hvis GLMelementet er reduceret eller fjernet, er det en overtrædelse af KO-bekendtgørelsen. Læs hvordan du opretter en anden KO-kontrol i AKO-vejledningen, som du kan finde på intranettet. 4.6 Bræmmer som miljøfokusområde (MFO-bræmmer) Kontrolårsag d 2-meter bræmmer 2-meter bræmmer kan anvendes som miljøfokusområder, hvis betingelserne for disse er opfyldt. 2-meter bræmmekortet i IMK ligger fast i ansøgningsåret, og kun arealer, som findes i kortet, og som er udlagt som 2- meter, kan medregnes som miljøfokusområde (der skal være overlap). I IMK udregnes bræmmearealet ved at beregne overlap mellem MFO 2-meter bræmmelaget og markindtegningen (det godkendte areal), og dette overlap vil automatisk indgå i den grønne beregner. 2-meter bræmmer anvendt som miljøfokusområder skal opretholdes hele kalenderåret. Minimumsstørrelse Minimumsstørrelsen for 2-meter bræmmer som miljøfokusområder er 0,01 ha. Arealet behøver ikke at være sammenhængende med andre miljøfokusområder. Hvis 2-meter bræmmen indgår i et andet miljøfokusområde med samme vægtning, er det det samlede areal for marken der tæller. Tilføjelse af 2-meter bræmmer som miljøfokusområde Hvis ansøger i forbindelse med kontrollen gør opmærksom på, at en ikke anmeldt 2-meter bræmme skal tælle med som miljøfokusområde, og støttebetingelserne i øvrigt er opfyldt på arealet, skal du vælge en af følgende 0-observationer i IMK: Brak: Ikke anmeldt 2-meter bræmme (5.5.1) Dyrket areal: Ikke anmeldt 2-meter bræmme (6.4.1) Du skal altid indtegne og oprette observationen i hele den udstrækning 2-meter bræmmekortet dækker (hellere for meget end for lidt). Dette for at sikre at beregningerne i den grønne beregner bliver korrekte. Bemærk, at du kun kan tilføje 2-meter bræmmer, hvis de fremgår af Landbrugsstyrelsens 2-meter bræmmekort. I IMK vil der ske en automatisk overlapsberegning for at sikre dette, når du har brugt ovenstående observation. Der sker derfor ikke noget ved at tegne observationen ud over kortlaget. Ikke støtteberettiget til grundbetaling 2-meter bræmmer kan anvendes som miljøfokusområde, hvis arealet overholder støttebetingelserne for grundbetaling til MFO-markbræmmer, se Instruks nr. 2 Direkte støtte. Generelt gælder der ikke må ske jordbearbejdning, dyrkning, gødskning eller brug af pesticider på bræmmen. Hvis du konstaterer, at støttebetingelserne til grundbetaling ikke er overholdt for en 2-meter bræmme anvendt som miljøfokusområde, skal du oprette en observation i IMK. Overtrædelsen vil underkende arealet som miljøfokusområde. Hvis MFO-markbræmme reglerne ikke er overholdt der, hvor 2-meter bræmmelaget ligger, skal du underkende hele eller dele af bræmmen ved at oprette en af følgende observationer i IMK: Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 22

23 Brak: Forbud mod jordbearbejdning ikke overholdt (5.5.2) Forbud mod dyrkning ikke overholdt (5.5.3) Forbud mod gødskning ikke overholdt (5.5.4) Forbud mod sprøjtning ikke overholdt (5.5.5) Dyrket areal: Forbud mod jordbearbejdning ikke overholdt (6.4.2) Forbud mod dyrkning ikke overholdt (6.4.3) Forbud mod gødskning ikke overholdt (6.4.4) Forbud mod sprøjtning ikke overholdt (6.4.5) Vildt- og bivenlige tiltag er ikke tilladt på 2-meter bræmmen. Du skal underkende arealet med vildttiltag ved at vælge en af følgende observationer i IMK: Brak: Vildttiltag er ikke tilladt (5.5.8) Dyrket areal: Vildttiltag er ikke tilladt (6.4.9) Pesticider Der må ikke anvendes pesticider på 2-meter bræmmer anvendt som miljøfokusområde. Der må dog ske en selektiv bekæmpelse af Bjørneklo på arealer med afgrødekoderne 327, 328, 329 og 334. Aktivitetskrav 2-meter bræmmer, anvendt som miljøfokusområder, er omfattet af aktivitetskravet gældende for græs, det vil sige det kan opfyldes ved afgræsning, afpudsning eller ved slæt. Dette gælder uanset om randzonen er beliggende op ad et dyrket areal (omdrift), et brakareal eller en omdriftsgræsmark. Er du på kontrol før 16. september og er 2-meter bræmmen endnu ikke slået, skal du markere hele marken til efterkontrol. Skriv i bemærkningerne, hvis det kun drejer sig om 2-meter bræmmen. 2-meter bræmmer, som er underkendt som miljøfokusområde, kan godt godkendes Krav om beliggenhed En 2-meter bræmme anvendt som miljøfokusområde skal ligge op ad et omdriftsareal (brakareal eller et dyrket areal) og være indtegnet som en del en omdriftsmark. Konstaterer du, at marken som randzonen ligger op ad ikke er et omdriftsareal, skal du omdøbe den tilstødende mark og vælge en af følgende observationer for randzonen i IMK: Ikke beliggende op ad omdriftsmark (6.4.7) Krav om adskillelse 2-meter bræmme beliggende op ad omdriftsgræs Hvis MFO 2-meter bræmmen er beliggende op ad en mark med omdriftsgræs skal du kontrollere, at der er en tydelig markering af overgangen mellem omdriftsmarken og 2-meter bræmmen på hele strækningen. Dette kan for eksempel være en plovfure, smal stribe bar jord, en lille terrænforhøjning eller anden form for skel eller markering (for eksempel hegn, skelpæle eller lignende). En tydelig forskel i kvaliteten af græsset som følge af gødskning på omdriftsmarken, men ikke i 2-meter bræmmen, kan accepteres som tilstrækkelig adskillelse, ligesom flytbare elementer, der afgrænser bræmmen også accepteres. Husk, at tage foto, der dokumenterer adskillelsen på kontroltidspunktet. Kan du ikke identificere en adskillelse mellem omdriftsmarken og bræmmen, skal du underkende hele bræmmen ved at vælge følgende observation i IMK: Ingen adskillelse mellem omdriftsgræs og 2-meter bræmme (6.4.8) 2-meter bræmme beliggende op ad brak Ligger bræmmen op ad et brakareal, er der ingen krav til adskillelse mellem 2.meter bræmmen og brakarealet, heller ikke selvom ansøger har samme aktivitet på begge arealer samtidig. Det betyder, at hvis brakarealet er afpudset og bræmmen ligeledes er afpudset på samme tidspunkt, skal du ikke underkende MFO 2-meter bræmmen på grund af manglende adskillelse mellem arealerne. 2-meter bræmme beliggende op ad andre typer af omdriftsarealer Der er ikke krav om særlig adskillelse, da forskellen i afgrødetyper betragtes som tilstrækkelig adskillelse. Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 23

24 Krav om beliggenhed op ad ansøgers marker Du skal være opmærksom på, at 2-meter bræmmen skal være sammenhængende med et areal, der tilhører ansøger. 2-meter bræmmer, stødende op til en mark, der tilhører en anden ansøger, skal du underkende som miljøfokusområde med følgende observation i IMK: Brak: 2-meter bræmme ikke beliggende op ad ansøgers eget areal (5.5.10) Dyrket areal: 2-meter bræmme ikke beliggende op ad ansøgers eget areal (6.4.11) Arealet er fortsat berettiget til grundbetaling, hvis det opfylder støttebetingelserne. Er marken, hvor 2-meter bræmmen er anmeldt bredere end 2-meter bræmmekortet, vil arealet være støtteberettiget hvis ansøger driver arealet. Hvis arealet er drevet sammen med den anden ansøgers mark, skal du underkende arealet på grund af manglende rådighed. Er der ikke et areal udenfor 2-meter bræmmen (ingen stribe mellem ansøgers randzone og den anden ansøgers mark), skal randzonen/bræmmen underkendes med observation , som beskrevet ovenfor. MFO-bræmmer MFO-bræmmer kan anvendes som miljøfokusområder, hvis betingelserne for disse er opfyldt. MFO-bræmmer kan være udlagt som enten slåningsbrak eller blomsterbrak. Modsat brak er det dog tilladt at afgræsse og tage slet på MFObræmmer. Det sidste dog ikke i forbudsperioden. MFO-bræmmer kan placeres hvor som helst på eller op ad en omdriftsmark og er således ikke afhængige af at have et vandløb tilknyttet. Markbræmmer er selvstændige marker og skal være indtegnet i IMK. Aktivitetskrav og placering for MFO-bræmmen afgør, hvilken afgrødekode der er valgt. En MFO-bræmme kan godt ligge på et permanentgræs areal og/eller visse typer tilsagnsarealer, når blot en langside ligger op ad et omdriftsareal. Når du kontrollerer bræmmer skal du være opmærksom på, at selv om du underkender MFO-bræmmen med en af observationerne vedrørende MFO-bræmmer (6.8.x), så kan marken fortsat godt være støtteberettiget til grundbetaling og/eller miljøtilsagn, hvis støttebetingelserne er overholdt. Hvis MFO-bræmmen ikke opfylder kravene for bræmmer, skal du derfor altid omdøbe MFO-bræmmen til en afgrødekode, som er forenelig med de konstaterede forhold og eventuelt vælge en observation, som også underkender markbræmmen på grundbetaling eller miljøtilsagn, hvis der er behov herfor. Markbræmmer kan have følgende afgrødekoder: Tabel 3.11: Oversigt over afgrødekoder anvendt til MFO-bræmmer 327 MFO-bræmme, sommerslåning 328 MFO-bræmme med blomsterblanding 329 MFO-bræmme, miljøtilsagn 334 MFO-bræmme, forårsslåning 335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning 336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning 337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn 988 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 989 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 990 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn, Ikke MFO (kontrollørkode) 991 MFO-bræmme, forårsslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 992 MFO-bræmme, sommerslåning, Ikke MFO (kontrollørkode) 993 MFO-blomsterbræmme, Ikke MFO (kontrollørkode) 994 MFO-bræmme, miljøtilsagn, Ikke MFO (kontrollørkode) Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 24

25 Markbræmmer på tilsagnsarealer Markbræmmer kan godt ligge på tilsagnsarealer, hvis de almindelige regler for deres placering op ad en omdriftsmark er overholdt. MFO-bræmmer kan kombineres med tilsagnstyperne 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 66, 67, 74, 75, 76, 77, og 78. Hvis tilsagnet ligger på en af tilsagnstyperne 35, 54, 64, 74, 75, 76, 77 eller 78, nedsættes udbetalingen til 0 kr. i det pågældende år, men tilsagnet mistes ikke. Hvis du, i forbindelse med kontrollen, konstaterer at markbræmmen ligger på et andet tilsagn end et af de ovenfor nævnte, bruger du nedennævnte observation i IMK og omdøber markbræmmen til den samme afgrødekode, som resten af tilsagnsarealet: MO-tilsagnstype uforenelig med markbræmme (6.8.9) Størrelse og beliggenhed En MFO-bræmme skal være minimum 1 meter i bredden og den kan maksimalt være 20 meter i bredden. Bredden på en MFO-bræmme kan således variere, så længe minimumsbredden og maksimumbredden ikke overskrides. Ansøger skal have rådighed over det omdriftsareal, som markbræmmen støder op til. Minimumsstørrelsen for MFO-bræmmer som miljøfokusområder er 0,01 ha. Figur 3.1: MFO-bræmmers placering på en omdriftsmark Tydelig adskillelse mellem MFO bræmme og omliggende marker MFO-bræmmen skal kunne skelnes tydeligt fra den tilstødende mark. Det vil sige, at plantedækket er tydeligt forskelligt, eller at MFO-bræmmen er afgrænset af for eksempel et hegn, en plovfure eller hegnspæle. Der kan også være etableret vildt og bi-venlige tiltag som adskillelse (ikke på markbræmmen). Ingen adskillelse mellem MFO-bræmme og omliggende mark (6.8.15) Kravet om tydelig adskillelse gælder også selv om markbræmmen er placeret op ad en brakmark og aktivitetskravet på begge opfyldes ved afpudsning. Hvis markbræmmen ligger på en miljøordning, må adskillelsen ikke ske med en plovfure, da jordbearbejdning ikke er tilladt i henhold til tilsagnsbetingelserne. Bræmmen skal derfor være adskilt med pæle eller trådhegn. Hvis der er jordbehandlet på tilsagnsarealet for at adskille markbræmmen fra det omliggende areal, skal du anvende nedenstående observation på den del af bræmmen, som er omfattet af tilsagnslaget: Adskillelse af MFO-bræmme, beliggende på miljøordning, fra øvrig miljømark, er sket ved jordbehandling (6.8.16) Hvis markbræmmen er bredere end 20 meter Der kan godt udlægges flere MFO-bræmmer på samme omdriftsareal. Du skal dog være opmærksom på, at hvis de placeres mindre end 5 meter fra hinanden, anses de som én MFO-bræmme med krav om, at den samlede bredde ikke Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 25

26 må være mere end 20 meter. Hvis du konstaterer, at markbræmmens samlede bredde overstiger 20 meter, skal du anvende nedenstående observation i IMK: MFO-bræmme bredere end 20 meter (6.8.13) Er der anmeldt 2 m-bræmme langs et vandløb som et MFO-element, der samtidig er en del af den indtegnede MFObræmme, må den samlede bredde ikke overstige 20 meter. Den del af markbræmmen, som overstiger 20 meter skal fortsat registreres som markbræmme, men kan ikke medregnes til MFO arealet. Du skal derfor omdøbe de dele af markbræmmen, som ligger ud over 20 meter med nedenstående afgrødekoder. 991: Bræmme, forårsslåning, ikke MFO (kontrollørkode) 992: Bræmme, sommerslåning, ikke MFO (kontrollørkode) 993: Blomsterbræmme, ikke MFO (kontrollørkode) 994: Bræmme, miljøtilsagn, ikke MFO (kontrollørkode) Summen af alle markbræmmerne i en mark, må ikke overstige 50% af markens areal. Figur 3.2: Flere MFO-bræmmer lagt op ad samme omdriftsmark Tilføjelse af bræmmer som miljøfokusområde Hvis ansøger i forbindelse med kontrollen gør opmærksom på, at en ikke anmeldt MFO-bræmme skal tælle med som miljøfokusområde, og støttebetingelserne i øvrigt er opfyldt på arealet, skal du opsplitte marken og give markbræmmen en afgrødekode for MFO-bræmme. Afgrødekoden er afhængig af, hvilken type markbræmme der er tale om og om den ligger på et omdriftsareal eller et permanentgræs areal og om der er tilsagn på arealet. Se afgrødekoderne øverst i afsnittet om markbræmmer. Ikke støtteberettiget til grundbetaling Markbræmmer kan anvendes som miljøfokusområde, hvis arealet overholder støttebetingelserne for grundbetaling, se Instruks nr. 2 Direkte støtte. Generelt gælder der ikke må ske jordbearbejdning, dyrkning, gødskning eller brug af Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 3. Grønne krav 26

Instruks 3 Grønne krav

Instruks 3 Grønne krav Instruks 3 Grønne krav Krav om flere afgrødekategorier Krav om mindst 5% miljøfokusområder Opretholdelse af permanente græsarealer i miljøsårbare områder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder

Læs mere

Instruks 3 Grønne krav

Instruks 3 Grønne krav Instruks 3 Grønne krav Krav om flere afgrødekategorier Krav om mindst 5% miljøfokusområder Opretholdelse af permanente græsarealer i miljøsårbare områder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder

Læs mere

Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne September 2016, vs. 3

Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne September 2016, vs. 3 Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 September 2016, vs. 3 Maj 2016 Nyt siden sidst Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk Kontrol, Jordbrugskontrol, Center

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 September 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Vejledningen er opdateret i september 2018. Foto: Skyfish

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2019

Vejledning om grøn støtte 2019 Vejledning om grøn støtte 2019 December 2018 Vejledning om grøn støtte 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i december 2018. Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 Januar 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2019

Vejledning om grøn støtte 2019 Vejledning om grøn støtte 2019 Januar 2019 Vejledning om grøn støtte 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018/2019. Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Instruks 6 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018

Instruks 6 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Instruks 6 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Maj 2018, version 1 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer: HENVOR

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Instruks 4 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2019

Instruks 4 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2019 Instruks 4 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2019 Juni 2019, version 1 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer:

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Instruks 7 Efterafgrøder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018

Instruks 7 Efterafgrøder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Instruks 7 Efterafgrøder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 September 2018, version 2 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer:

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Kommentar gældende for Fællesskema 2019

Kommentar gældende for Fællesskema 2019 Afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-ige tilsagnsordninger. e r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring 249 Udnyttet græs ved vandboring 253

Læs mere

Instruks 7 Efterafgrøder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018

Instruks 7 Efterafgrøder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Instruks 7 Efterafgrøder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Maj 2018, version 1 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer: HENVOR

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 3 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Instruks 1 Generelt Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2019

Instruks 1 Generelt Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2019 Instruks 1 Generelt Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2019 Maj 2019, version 1 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer: HENVOR Forfatter:

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bilag 2. Ændring af afgrødekoder i forbindelse med brak og bar jord

Bilag 2. Ændring af afgrødekoder i forbindelse med brak og bar jord Bilag 2. Ændring af afgrødekoder i forbindelse med brak og bar jord Nr. Areal anmeldt som 1 Brak (308, 309, 2 Brak (308, 309, 3 Brak (308, 309, Konstateres ved kontrol efter 31. maj Arealet er tilsået

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Instruks 1 Generelt Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018

Instruks 1 Generelt Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Instruks 1 Generelt Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Juni 2018, version 2 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer: HENVOR

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder Oktober 2017, version 5

Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder Oktober 2017, version 5 Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2017 Oktober 2017, version 5 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for Fysisk Jordbrugskontrol, Team Areal og Erhverv Foto: Frederik Gasmann

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder Juni 2017, version 2

Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder Juni 2017, version 2 Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2017 Juni 2017, version 2 Redaktion: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Tekst: Enhed for Fysisk Jordbrugskontrol, Team Areal og Erhverv Foto: Frederik

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Instruks 6 Efterafgrøder Instruks for kontrol af efterafgrøder 2019

Instruks 6 Efterafgrøder Instruks for kontrol af efterafgrøder 2019 Instruks 6 Efterafgrøder Instruks for kontrol af efterafgrøder 2019 Juni 2019, version 1 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer: HENVOR Forfatter: INGBIR

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger April 2017, version 1

Instruks for kontrol af arealordninger April 2017, version 1 Instruks for kontrol af arealordninger 2017 April 2017, version 1 Redaktion: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Tekst: Enhed for Fysisk Jordbrugskontrol, Team Areal og Erhverv Foto: Frederik Gasmann ISBN:

Læs mere

Instruks 5 Miljøordninger Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018

Instruks 5 Miljøordninger Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Instruks 5 Miljøordninger Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Maj 2018, version 1 Dokumentinfo: Dokumenttype: Instruks, kontrolinstruks Klassifikation: Arbejdsbrug Dataejer: HENVOR

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2 Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Juni 2016, Version 2 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk Kontrol, Jordbrugskontrol, Center for Kontrol Fotos:

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Notat. Landbrugsstyrelsen har modtaget høringssvar vedrørende høringen 16. januar 19. januar 2018 fra følgende høringsparter:

Notat. Landbrugsstyrelsen har modtaget høringssvar vedrørende høringen 16. januar 19. januar 2018 fra følgende høringsparter: Notat Høringssvar Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. for 2018 inkl. omnibusændringer 1) Baggrund Udkast til Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Opgørelse af afgrødefordeling 2018 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2018 opgjort på grundlag af de arealer,

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Instruks 2 Direkte arealstøtte

Instruks 2 Direkte arealstøtte Instruks 2 Direkte arealstøtte Grundbetaling Støtte til unge nyetablerede landbrugere 1-årig Ø-støtte Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder 2018 Maj 2018, version 1 Dokumentinfo: Dokumenttype:

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2019 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2019

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2019 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2019 NOTAT J.nr. 19-22120-000088 Ref. tobfel Den 6. juni 2019 Opgørelse af afgrødefordeling 2019 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2019 opgjort på grundlag af de arealer,

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent Efterafgrøder Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer Petra Gutt Planteavlskonsulent Olieræddike og vårbyg i blanding Sået 20. august kan bruges til MFO 1 Olieræddike Sået 2. august. Kan kun bruges

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2016

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2016 Opgørelse af afgrødefordeling 2016 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2016 opgjort på grundlag af de arealer, der er anmeldt i Fællesskemaet til og med den 17. maj

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug landbrug@naturerhverv.dk Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. + 45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk CRV-nr. 15 79 61 46 Vedr.:

Læs mere

Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015

Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015 Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015 Der er tale om de data, som ansøgerne har anmeldt i de indsendte fællesskemaer den 18. maj 2015. Opgørelserne er derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2017

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2017 NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 6. juni 2017 Opgørelse af afgrødefordeling 2017 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2017 opgjort på

Læs mere

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja roedek Navn Navn på kat Omdrift Noter 1 Vårbyg vårbyg ja 2 Vårhvede vårhvede ja 3 VårHavre vårhavre ja 4 Blanding af vårsåede kornarter vårsået blan ja 5 Majs til modenhed majs ja 6 Vårhvede, brødhvede

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr.

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2015 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Instruks nr. 2 Telemåling Instruks for kontrol af Arealordninger 2016

Instruks nr. 2 Telemåling Instruks for kontrol af Arealordninger 2016 Instruks nr. 2 Telemåling Instruks for kontrol af Arealordninger 2016 Juni 2016, version 2 Formål med telemålingen Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk kontrol, jordbrugskontrollen, center

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledningen blev i udkast sendt i ekstern høring 9. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. november 2016.

Vejledningen blev i udkast sendt i ekstern høring 9. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. november 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-80183-000001 Ref. Birsma/Alstam Den 3. marts 2017 Høringsnotat til Vejledning om direkte arealstøtte 2017 Vejledningen blev i udkast sendt i ekstern høring 9. november

Læs mere

Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H.

Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere