Lokalplan for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme"

Transkript

1 Lokalplan for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling

2 Lokalplan Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Det kan også være nedrivning af bebyggelse. I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Byrådet kan også lave en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i udviklingen af et område. Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan? Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til den nye lokalplan. Det sendes i høring i en periode, hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer. Samtidig sender vi også forslaget til diverse ministerier, styrelser med videre, der skal have mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslaget. Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæg, vi har modtaget, igen behandlet af Byrådet. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 100 stk. Lokalplanen er udarbejdet af Miljø og Teknik. Sag nr. 2007/06425 Kommunenr. 260 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

3 Lokalplan Indholdsfortegnelse Hvorfor laver vi en lokalplan?... 2 Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan?... 2 Lokalplanens baggrund, formål og indhold... 4 Eksisterende forhold... 5 Lokalplanen i forhold til anden planlægning... 5 Lokalplanens forhold til anden lovgivning... 7 Lokalplanens retsvirkninger... 9 Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsforhold Bebyggelsens beliggenhed Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden Ubebyggede arealer Tilladelser fra andre myndigheder Tilsyn og dispensation Vedtagelsespåtegning Bilag Kortbilag 1 Situationsplan med delområder, nordlige område Kortbilag 2 Situationsplan med delområder, sydlige område 3

4 Lokalplan Lokalplanens baggrund, formål og indhold I Kommuneplan er der udlagt nogle sommerhusområder med særlige naturværdier. Der er derfor udarbejdet en prioriteret liste for udarbejdelse af lokalplaner, der skal sikre områderne. Helårsområdet ved Hvide Klint og sommerhusområdet langs kysten i Ll. Kregme, der strækker sig fra Hvide Klint mod nord og ned langs kysten til det fredede område ved Grævlingehøj, er kendetegnet ved stor naturskønhed. En del af grundene er store, og en del af husene er bevaringsværdige. Målet med denne lokalplan er at sikre og bevare områdets karakteristiske træk med hensyn til natur og bebyggelse. Der er i 2007 udsendt et idéoplæg, der skulle danne grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan. Halsnæs Kommune ønskede, at beboerne i området tog stilling til, hvilke værdier områdets brugere mener, området har, og som de ønsker, der skal sikres i en lokalplan. Der er kommet ideer fra grundejerne i forbindelse med forhøringen. Der er forslag om bebyggelsesregulerende bestemmelser, bevaring af beplantning, ingen vejbelysning, forbud mod faste hegn m.m. Der er desuden kommet en del henvendelser om vedligeholdelse af udsigtspunkter og de fredede arealer. Disse emner kan ikke behandles i en lokalplan, men er givet videre til rette myndighed. Der er allerede i 2008 udført en del naturpleje i området. Lokalplanen optager bestemmelser om fremtidigt byggeris udformning, bevaring og vedligeholdelse af beplantning, hegning og udstykning. 4

5 Lokalplan Eksisterende forhold Området kan hovedsageligt deles op i 3 områder. Det nordligste område mod jernbanen er et mindre helårsområde med hovedsageligt ældre huse. Det midterste område, hvor feriekolonien Hvide Klint ligger, er landzone og størstedelen af arealet er fredet. Det sydlige område er sommerhusområde med enkelte helårshuse. En stor del af ejendommene har enten udsigt eller kig over Roskilde Fjord. De fleste veje er smalle grusveje. Hele området langs Hvide Klint og Roskilde Fjord udgør et bevaringsværdigt naturområde. Gennem hele området forløber den fredede sti Bakkestien, der har nogle offentlige udsigtspunkter. Lokalplanen i forhold til anden planlægning Regionplan 2005 (ophøjet til landsplandirektiv) Lokalplanen er ikke berørt af Regionplanens retningslinier. Kommuneplan for Frederiksværk Kommune , 2005 I kommuneplanen er nævnt en række bestemmelser, der skal være i en lokalplan for området. For det område denne lokalplan dækker, står der følgende regler i kommuneplanen: 6.19 Præstehøj og Månedalen En lokalplan for området skal sikre: a b at områdets anvendelse bliver fastlagt til sommerhusområde med mulighed for fællesanlæg, og at området bliver udlagt som sommerhusområde med særlige naturværdier. og 6.12 Kregme En lokalplan for området skal sikre: a b c d at områdets anvendelse bliver fastlagt til boligformål med mulighed for offentlige institutioner, fællesanlæg og mindre dagligvarebutikker, at bebyggelse ikke må opføres med mere end en etage uden udnyttelig tagetage, at bruttoetagearealet for de enkelte butikker ikke må være større en: 750 m² for dagligvarebutikker, 300 m² for servicefunktioner, og at samspillet mellem bygninger, anlæg med mere og det åbne land mod øst bliver sikret, herunder udsigten over Arresø fra Hillerødvej. En del af området er landzone. 5

6 Lokalplan Støj En del af lokalplanområdet er omfattet af støjzoner pga. støj fra stålværket. Lokalplanområdets nordlige del ligger i støjbegrænsningsområde II. Området dækker et smalt bælte på cirka en kilometer langs med kysten Det lægger begrænsninger for, hvad området kan udlægges som. Den eksisterende anvendelse ændres ikke. Desuden ligger området både inden for strandbeskyttelseslinien samt inden for et fredet areal. Mulighederne for ændret anvendelse er derfor stærkt begrænsede. Resten af lokalplanområdet ligger i støjbegrænsningsområde III. Det gør det muligt at udlægge arealer til alle former for benyttelse. Byggeriet skal dog om nødvendigt støjdæmpes efter gældende bygningsreglement. Lokalplaner og partiel byplanvedtægt Området er ikke omfattet af andre lokalplaner eller partielle byplanvedtægter. Deklarationer Der er tinglyst deklarationer om sikring af vandindvinding og afløbsledninger, benyttelse og bebyggelse af ejendommene, oversigt og færdsel, forbud mod udstykning, strandbeskyttelse m.fl. Der er desuden tinglyst fredninger, som er beskrevet nedenfor. 6

7 Lokalplan De deklarationer, der kan være i strid med lokalplanen, vil ikke længere have gyldighed, når lokalplanen er vedtaget. Fredninger Lokalplanområdet er omfattet af flere fredninger. Områdernes anvendelse må ikke være i strid med fredningerne. Fredning af Hvide Klint den 25. november 1940, matr.nr. 11o Kregme By. Fredningen giver offentligheden adgang. Ejendommen skal bevares i sin udstrækning og skikkelse og må ikke udstykkes. Den må ikke bebygges, med mindre det er nødvendigt til fortsættelse af koloniens formål. Fredningsnævnets kendelse af 25. februar 1975 og Overfredningsnævnets kendelse af 29. december 1978 vedrørende fredning af matr.nr. 8c, 8i m.fl. Kregme By, Kregme. Formålet med fredningen er at bevare området og sikre en fremtidig benyttelse som fritidsområde. Fredningsnævnets kendelse den 26. juni 1942 og Overfredningsnævnets kendelse den 24. maj 1943 vedr. fredning af sti med tilhørende 3 udsigts- hvilepladser ved Kregme strand, langs fjorden Andre kommunale planer Lokalplanområdet er omfattet af Halsnæs Kommunes Vandforsyningsplaner. Lokalplanområdet er omfattet af Halsnæs Kommunes Spildevandsplaner. Lokalplanområdet ligger i et område, der ikke på nuværende tidspunkt er dækket af Halsnæs Kommunes kollektive varmeforsyningsplaner. Nærmere oplysninger om eventuel tilslutning kan fås ved henvendelse til De kommunale Værker. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Lov om planlægning Planloven indeholder bl.a. de formelle regler for at lave planer og for deres indhold. 7

8 Lokalplan Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal værne om vores natur og miljø og have respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet og de enkelte kommuner. Desuden skal planlægningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare værdifulde landskaber, bymiljøer og huse. Planlægningen skal især sikre de åbne kysters værdier. Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling. Lokalplanen er lavet efter de retningslinier og procedurer, der fremgår af planloven og tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Planloven har særlige bestemmelser for planlægning i kystområderne og for planlægning til butikker. En speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil have særlig betydning for kystområderne eller butiksstrukturen. Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placeringen i et kystområde, da der er tale om et eksisterende tæt bebygget blandet helårs- og sommerhusområde samt fredede arealer. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold. Lov om Miljøvurdering Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering, og der er ikke fundet grundlag for at udarbejde en miljøvurdering. Lov om naturbeskyttelse Lokalplanområdet omfatter naturområder, anlæg m.m., der er omfattet af Lov om naturbeskyttelse, herunder skrænterne mod Roskilde Fjord, fredninger m.m. 8

9 Lokalplan Byggeloven Byggeloven gælder for alt byggeri. Der skal være givet en byggetilladelse inden, der må bygges nyt, eller bygges til. I øvrigt skal de gældende bygningsreglementer overholdes. Museumsloven Museumslovens 27, stk. 2 betyder, at alt arbejde skal indstilles, hvis der afdækkes eller berøres et fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Folkemuseet. Landbrugsloven Følgende matrikler, der ligger inden for lokalplanens område: 8g Kregme By er registreret som landbrugsejendom og omfattet af landbrugspligten. Den eksisterende lovlige anvendelse fortsætter. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er vedtaget og offentliggjort, skal det overholdes. Det vil sige, at de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan være i strid med forslaget. Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden for et år, er det igen de tidligere regler, der gælder. Den eksisterende lovlige anvendelse kan under alle omstændigheder fortsætte som hidtil. Det fremgår af 17 i planloven. Fra høringen er slut og frem til den endelige godkendelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade mindre byggerier, hvis de ikke strider mod lokalplanen. Når høringen er slut kan Byrådet godkende forslaget endeligt. Hvis der kommer indsigelser til forslaget, kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst ske 4 uger efter høringens afslutning. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan forslaget ændres lidt. Hvis ændringerne er væsentlige for andre end dem, der er kommet med den indsigelse, som er baggrund for ændringen, kan vedtagelsen ikke ske, før alle de hørte har haft lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt forslag, skal det ud i en helt ny høring. Den endeligt vedtagne lokalplan skal være offentliggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse, ellers bortfalder den. Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år efter høringen er startet, falder forslaget bort. 9

10 Lokalplan Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er blevet offentliggjort, skal den overholdes. Det gælder for eksempel udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen af de enkelte ejendomme. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsættes som hidtil, hvis det er etableret før lokalplanforslaget er blevet offentliggjort. Det gælder også, selv om det ikke stemmer overens med den ny lokalplan. En lokalplan betyder ikke handlepligt til at bringe lovlige, eksisterende forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens regler. Sådanne ændringer må dog ikke være i strid med lokalplanens formål. Hvis der skal gennemføres et projekt der skiller sig væsentligt ud fra lokalplanen, skal der laves en ny lokalplan. Lokalplanen gælder i de fleste tilfælde frem for de dele af private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen. 10

11 Lokalplan Bestemmelser Bekendtgørelse af Lov om planlægning nr. 813 af 21. juni 2007, fastsætter følgende regler for området nævnt i 2. 1 Lokalplanens formål. Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for bebyggelse i lokalplanområdet. Det er at sikre: 1.1 At områdets anvendelse fastlægges til bolig- og fritidsformål, 1.2 At sikre områdets rekreative og naturmæssige værdier, 1.3 At sikre, at byggeri og andre anlæg indpasses i det bevaringsværdige miljø. 2 Lokalplanens område. 2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på Kortbilag 1 og 2, og omfatter følgende matrikelnumre af Kregme By, Kregme: 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1b, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bu, 1bx, 1bz, 1bæ, 1bø, 1c, 1ca, 1cb, 1cg, 1ch, 1ci, 1ck, 1cl, 1cn, 1co, 1cp, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1dd, 1dg, 1dh, 1di, 1dk, 1dm, 1dn, 1do, 1dp, 1dq, 1ds, 1du, 1e, 1g, 1h, 1i, 1k, 1m, 1o, 1q, 1r, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 4aa, 4ab, 4ac, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4an, 4ao, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl, 4bm, 4bn, 4bo, 4bp, 4bq, 4bs, 4bt, 4bv, 4bæ, 4cb, 4cr, 4e, 4eh, 4el, 4em, 4f, 4g, 4h, 4m, 4n, 4o, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4v, 4x, 4z, 4æ, 4ø, 5aa, 5ab, 5ad, 5af, 5ah, 5ai, 5al, 5an, 5aæ, 5aø, 5ba, 5bq, 5c, 5d, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5p, 5s, 5v, 5y, 5ø, 8aa, 8ab, 8ac, 8ad, 8ag, 8ah, 8ai, 8ak, 8al, 8am, 8an, 8ao, 8ap, 8aq, 8au, 8av, 8ax, 8b, 8c, 8f, 8g, 8i, 8m, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8v, 8x, 8z, 8ø, 9c, 11al, 11b, 11ba, 11bb, 11c, 11cf, 11d, 11g, 11h, 11i, 11k, 11l, 11lx, 11ma, 11mc, 11mi, 11mq, 11o, 11q, 11r, 11s, 11t, 11u, 11v, 11z, 11æ, 29, 50, 7000k, og 7000l, Samt alle matrikler der måtte blive udstykket heraf. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B og C som vist på bilag 1 og 2. A, byzone til helårsbeboelse, B, sommerhusområde, og C, rekreative formål. 3 Områdets anvendelse. Planloven 15, stk. 2, nr Område A: Området må kun anvendes til enfamiliehuse til helårsbeboelse. 3.2 Område B: Området må kun anvendes til sommerhuse og rekreative formål. 11

12 Lokalplan Område C: Området må kun anvendes til rekreative formål, som f.eks. lejrskole, grønne områder. Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for den rekreative brug. 3.4 I område A og B må hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun bestå af én bolig for én familie. 4 Udstykning. Planloven l5, stk. 2, nr Der må ikke udstykkes yderligere i lokalplanområdet, jf. dog Der kan udstykkes 2 parceller fra matrikelnummer 5af Kregme By. Parcellerne skal have et areal på minimum m² ekskl. vejareal. 4.3 Der må ikke foretages ændringer i matriklen eller arealoverførsel, hvorved der vil fremkomme ejendomme med et mindre areal end m², heri ikke medregnet vejareal eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af hjørneafskæring eller byggeliniepålæg til sikring af vejanlæg. Grunde skal have en bredde på mindst 12 meter. 5 Vej- og stiforhold. Planloven 15, stk. 2, nr Ved matrikulering eller arealoverførsel kan der stilles krav om etablering af nye eller udvidelse af eksisterende veje. 5.2 Vejrabatter skal være tilsået med græs. Der kan tillades græsarmeringssten i overkørsler. 5.3 Ved nyanlæg skal der etableres oversigtsarealer i henhold til gældende vejregler. 5.4 Nye stier, veje, p-pladser og lignende skal projekteres under hensyntagen til Tilgængelighed for alle DS Vejbelysning er kun tilladt i område A. 5.6 Der kan tillades orienterende parkbelysning ved ejendomme med offentlig adgang. 6 Ledningsforhold. Planloven 15, stk. 2, nr Elledninger, herunder også ledninger til belysningsanlæg, skal føres frem i jorden. 12

13 Lokalplan Bebyggelsens beliggenhed. Planloven 15, stk. 2, nr Område A: Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 meter fra naboskel. Småbygninger kan opføres i naboskel efter gældende regler. 7.2 Område B: Sommerhuse skal opføres mindst 5 meter fra naboskel. Småbygninger skal holde en afstand af mindst 2,5 meter fra naboskel. 7.3 Område C: Bygninger skal opføres mindst 5 meter fra naboskel. 7.4 Alle områder: Alt byggeri skal holdes mindst 5 meter fra vej- og stiskel. 7.5 Alt byggeri og befæstede arealer skal holdes mindst 5 meter fra skræntens kant og fra naturlig strandvegetation, jf. illustrationen side 17. På de ejendomme, hvor der kun er mulighed for at bygge på det skrånende skræntareal, skal byggeriet tilpasses terrænet. 7.6 Alt byggeri skal placeres, så det tager mest muligt hensyn til naturen i området. 8 Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Planloven 15, stk. 2, nr Område A: Ingen bygning må opføres med mere end én etage med mulighed for udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter målt fra naturligt terræn, eller fra et af Byrådet fastsat niveauplan. Beboelsesbygninger må maksimalt have en samlet størrelse på 200 m² og der må ikke opføres småbygninger, såsom garage, carporte og udhuse, der er større end 50 m² og maksimalt 2 bygninger. Størrelsen på det samlede byggeri på ejendommen må højst være 25% af grundarealet. Herudover må bygges 2 fritliggende udhuse på maksimalt 10 m² uden tilladelse efter gældende regler i bygningsreglementet. 8.2 Saddeltage skal have en hældning på minimum 40 grader. Der må ikke udføres valm. 8.3 Gavle og facader skal udføres i træ, pudset mur eller glas. Træbeklædning skal holdes i sort, tordenblå, gråblå eller mørke jordfarver såsom okker, terra de sienna, umbra, svensk rød, dodenkop eller disse farvers blanding med hvid eller sort. Blandinger skal fremstå i dæmpede farver. Der kan desuden anvendes dæmpede grønne farver. Træet kan desuden fremstå ubehandlet eller oliebehandlet. Krydsfiner og lignende må ikke anvendes. Murværk skal holdes i mørk rød, dæmpet gul eller hvid. Gavle og facader kan desuden udføres i glas. 13

14 Lokalplan Område B: Ingen bygning må opføres med mere end én etage uden mulighed for udnyttet tagetage og uden kælder, og bygningshøjden må ikke overstige 5,0 meter målt fra naturligt terræn, eller fra et af Byrådet fastsat niveauplan. Beboelsesbygninger med stråtag må have en bygningshøjde på maksimalt 6,0 meter. 8.5 Beboelsesbygninger må maksimalt have en samlet størrelse på 150 m² og der må opføres højst 50 m² carport-, garage- eller udhusformål eller en kombination af disse enten fritliggende som 1 bygning eller sammenbygget med beboelsesbygninger. Bebyggelsesprocenten for det samlede byggeri må højst være 10% af grundarealet. Eksisterende lovlige enfamiliehuse følger bestemmelserne i 8.1 samt bygningsreglementets regler for enfamiliehuse. Herudover må bygges 2 fritliggende udhuse på maksimalt 10 m² uden tilladelse efter gældende regler i bygningsreglementet. 8.6 Bygningens facadehøjde må ikke overstige 3,0 meter, målt fra terræn ved bygningen til skæringslinien mellem facade og tagflade. På beboelsesbygninger med ensidig taghældning skal den ene facade overholde ovenstående. 8.7 Gavle og facader skal udføres i træ. Træbeklædning skal holdes i sort eller mørke jordfarver i brun eller grøn. Træet kan desuden fremstå ubehandlet eller oliebehandlet. Krydsfiner og lignende må ikke anvendes. Eksisterende murværk skal holdes i mørk rød, dæmpet gul eller hvid. Gavle og facader kan desuden udføres i glas. 8.8 Område C: Ingen bygning må opføres med mere end én etage uden mulighed for udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 5,0 meter målt fra naturligt terræn, eller fra et af Byrådet fastsat niveauplan. Beboelsesbygninger med stråtag må have en bygningshøjde på maksimalt 6,0 meter. 8.9 Bygningens facadehøjde må ikke overstige 3,0 meter, målt fra terræn ved bygningen til skæringslinien mellem facade og tagflade. På bygninger med ensidig taghældning skal den ene facade overholde ovenstående Gavle og facader skal udføres i træ. Træbeklædning skal holdes i sort eller mørke jordfarver i brun eller grøn. Træet kan desuden fremstå ubehandlet eller oliebehandlet. Krydsfiner og lignende må ikke anvendes. Eksisterende murværk skal holdes i mørk rød, dæmpet gul eller hvid. Mindre partier i gavle og facader kan udføres i glas Alle områder: Alle tage skal udføres med græstørv, strå/rør, trætagspån, naturskifer, zink, teglsten, betontagsten eller tagpap. Tagpap skal holdes i sort, mørkegrå, lysegrå eller grønne nuancer. Teglsten og betontagsten skal holdes i røde, sorte eller mørke jordfarver med en maksimal glansværdi på 3%. Der må ikke anvendes glaserede tegl eller glaserede tagsten. Reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 14

15 Lokalplan På mindre bygningsdele, som for eksempel overdækkede terrasser, kan glas- og plastmaterialer anvendes som tagmateriale, hvis det indgår i en samlet helhed og på betingelse af, at tagets afslutning udføres med sternkant i træ eller anden tilpasset afslutning på alle frie sider Beboelsesbygninger kan opføres i forskudte plan Tilbygninger til eksisterende bygninger kan opføres med samme udseende og i samme materialer som eksisterende bebyggelse. Bygninger, der nedbrænder eller på anden måde beskadiges, kan genopføres med samme udseende På bygninger må der ikke opsættes parabolantenner højere end 2 meter over terræn. Paraboler skal opsættes, så de skæmmer mindst muligt. 9 Ubebyggede arealer. Planloven l5, stk. 2, nr Område A: Belysning på de enkelte parceller tillades som diskret belysning. Belysning må kun opsættes i tilknytning til indkørsel som parkbelysning på standere, der ikke er højere end 1,2 meter og ved adgangspartier på beboelseshus. 9.2 Terrasser, overkørsler og parkeringsarealer i tilknytning til beboelseshuse må befæstes og der skal anvendes træ, brosten af granit, beton i grå farver, tegl, græsarmeringssten eller lignende materialer i dæmpede farver. Øvrige arealer må ikke befæstes. Biofaktoren skal være mindst Der må ikke etableres nogen form for faste hegn mod vej, sti eller kyst. Der kan opsættes et fast hegn omkring affaldsbeholder, hvis affaldsbeholderen placeres i tilknytning til byggeri. Faste hegn i de enkelte områder skal holdes i farver som angivet i 8.4, 8.8 og Område B og C: Belysning på de enkelte parceller tillades som diskret belysningbelysning må kun opsættes i tilknytning til beboelseshus. 9.5 Terrasser i tilknytning til beboelses- og sommerhuse må befæstes og der skal anvendes træ, brosten af granit, beton i grå farver, tegl eller lignende materialer i dæmpede farver. Overkørsler og parkeringsarealer må anlægges med græsarmeringssten. Øvrige arealer må ikke befæstes. Biofaktoren skal være mindst Der må ikke etableres nogen form for faste hegn i området. Undtaget herfra er mindre faste hegn i træ i en højde på maksimalt 1,5 meter til afskærmning af terrasser i forbindelse med beboelseshuse. Desuden kan der opsættes et fast hegn omkring affaldsbeholder, hvis affaldsbeholderen placeres i tilknytning til byggeri. Faste hegn i de enkelte områder skal holdes i farver som angivet i 8.4, 8.8 og

16 Lokalplan Eksisterende beplantning og bunddække skal så vidt muligt bevares. Hvis det er nødvendigt at fjerne eksisterende beplantning af sikkerhedsmæssige hensyn, skal der genplantes. Ny beplantning skal være karakteristisk for området, som for eksempel fyr, gran, eg og birk eller andre danske nåleog løvtræer. Almindelig vedligeholdelse og beskæring af beplantning er tilladt. 9.8 Alle områder: Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter, i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 2,5 meter. 9.9 Der kan anlægges regnvandsbassin og andre tekniske installationer til lokalområdets brug. Bassiner skal udformes som et naturligt vådområde, f.eks. en sø, vandløb eller lignende, beplantet med områdetypisk beplantning Inden for planens område må der ikke ud over af- og pålæsning parkeres køretøjer med en totalvægt over kg, hensættes både med en længde på over 6,0 meter og en højde på over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ, uindregistrerede køretøjer, herunder campingvogne, skurvogne og containere Der må ikke henlægges træstammer, grene, kvas eller lignende i skelbræmmen. Kompostering må ikke ske nærmere naboskel end 2,50 meter Der må ikke i området oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for de omboende Synlige antenner, parabolantenner, fritstående master og lignende må ikke stilles op på grundene i lokalplanområdet. Byrådet kan give tilladelse til enkeltanlæg, når anlægget tjener til et bredere formål Ud over henvisningsskilte, må der ikke opsættes nogen form for skilte i lokalplanområdet Kommunen kan forlange, at der på en ejendom skal udlægges areal til to biler pr. bolig på grunden. 10 Tilladelser fra andre myndigheder Inden for de fredede arealer skal Fredningsnævnet give tilladelse til ændringer, der er omfattet af fredninger. 11 Tilsyn og dispensation Byrådet påser, som angivet i planlovens 51, stk. 1, at bestemmelserne i lokalplanen bliver overholdt Byrådet kan, som angivet i planlovens 19, dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 16

17 Lokalplan Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Skræntkant 5 meter Illustration af skræntkant jf

18 Lokalplan Vedtagelsespåtegning Denne lokalplan blev vedtaget som forslag af Halsnæs Byråd den 10. marts Forslaget har været i offentlig høring fra den 25. marts til den 20. maj Således endeligt vedtaget som til lokalplan 06.19, af Halsnæs Byråd den 15. september

19 Sag Lokalplan Sags nr. 2007/06425 Emne Situationsplan med delområder, nordlige område Tegn. nr. Kortbilag 1 Init. pilw Mål Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax Dato

20 20

21 Lokalplan Sag Lokalplan Sags nr. 2007/06425 Emne Situationsplan med delområder, sydlige område Tegn. nr. Kortbilag 2 Init. pilw Mål Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax Dato

22 22 Lokalplan 06.19

23 Tillæg 1 til lokalplan for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme April 2012 Natur og Udvikling

24 Tillæg 1 til lokalplan Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Det kan også være nedrivning af bebyggelse. I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Byrådet kan også lave en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i udviklingen af et område. Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan? Planloven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til den nye lokalplan. Det sendes i høring i en periode, hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer. Samtidig sender vi også forslaget til diverse ministerier, styrelser med videre, der skal have mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslaget. Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæg, vi har modtaget, igen behandlet af Byrådet. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50 stk. Lokalplanen er udarbejdet af Miljø og Teknik. Sag nr. 2010/13746 Kommunenr. 260 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

25 Tillæg 1 til lokalplan Indholdsfortegnelse Hvorfor laver vi en lokalplan?... 2 Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan?... 2 Lokalplanens formål, indhold og eksisterende forhold... 4 Lokalplanen i forhold til anden planlægning... 4 Lokalplanens forhold til anden lovgivning... 5 Lokalplanens retsvirkninger... 6 Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Vedtagelsespåtegning... 9 Bilag: Kortbilag 1 Kortbilag 2 3

26 Tillæg 1 til lokalplan Lokalplanens formål, indhold og eksisterende forhold Baggrunden for tillægget til Lokalplanen er, at ejeren af ejendommen Sommerfuglevej 23 ønsker at bevare den store parklignende grund. Grunden er beplantet med store nåle- og løvtræer, og er beliggende i et kuperet område tæt på Roskilde Fjord og Grævingehøj. Ejendommen matr. nr. 5æ Kregme By, Kregme er på m 2 og ligger i dag i Lokalplan s område. Lokalplan giver mulighed for, at grunde kan udstykkes med en grundstørrelse på m2. Hvis ejendommen udstykkes vil den miste det særlige præg. Ejendommen ligger op til området der er omfattet af Lokalplan Formålet med Lokalplan er bl.a., at sikre områdets rekreative og naturmæssige værdier. Samtidig er der ikke i lokalplan s område mulighed for yderligere udstykning. Det vil derfor være naturligt, at overføre ejendommen til denne lokalplan. Lokalplanen i forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Lokalplanen er lavet, så den følger fingerplanens retningslinjer. Regionplan 2005 (landsplandirektiv) Lokalplanen er lavet, så den følger regionplanens regler for så vidt angår kapitel 5 om vand. Øvrige retningslinjer er overtaget af Kommuneplan Kommuneplan 2009 I kommuneplanen er nævnt en række bestemmelser, der skal være i en lokalplan for området. For det område denne lokalplan dækker, står der følgende bestemmelser i kommuneplanen: Område 6.S3 Lille Kregme Zonestatus Sommerhusområde Anvendelse Sommerhusformål Min. grundstørrelse 1200 Max. bebyggelses % 15 Antal etager 1 Støj Lokalplanområdet ligger i støjbegrænsningsområde III. Det gør det muligt at udlægge arealer til alle former for benyttelse. Byggeri skal dog støjdæmpes efter gældende bygningsreglement. 4

27 Tillæg 1 til lokalplan Lokalplaner Ejendommen er omfattet af Lokalplan Lokalplanen vil blive ophævet på ejendommen når denne lokalplan er endelig vedtaget. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyst, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Deklarationer Der er tinglyst en deklaration om hegn, hegnsmur m.v. Andre kommunale planer Lokalplanområdet er omfattet af Halsnæs Kommunes Vandforsyningsplaner. Lokalplanområdet er omfattet af Halsnæs Kommunes Spildevandsplaner. Lokalplanområdet ligger i et område, der ikke på nuværende tidspunkt er dækket af Halsnæs Kommunes kollektive varmeforsyningsplaner. Nærmere oplysninger om eventuel tilslutning kan fås ved henvendelse til Halsnæs Kommunale Forsyningsselskab. Lokalplanområdet er omfattet af Halsnæs Kommunes Spildevandsplaner. Lokalplanområdet ligger i et område, der ikke på nuværende tidspunkt er dækket af Halsnæs Kommunes kollektive varmeforsyningsplaner. Nærmere oplysninger om eventuel tilslutning kan fås ved henvendelse til Halsnæs Kommunale Forsyningsselskab. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Lov om planlægning Planloven indeholder bl.a. de formelle regler for at lave planer og for deres indhold. Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal værne om vores natur og miljø og have respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet og de enkelte kommuner. Desuden skal planlægningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare værdifulde landskaber, bymiljøer og huse. Planlægningen skal især sikre de åbne kysters værdier. Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling. 5

28 Tillæg 1 til lokalplan Lokalplanen er lavet efter de retningslinier og procedurer, der fremgår af planloven og tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Planloven har særlige bestemmelser for planlægning i kystområderne og for planlægning til butikker. En speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil have særlig betydning for kystområderne eller butiksstrukturen. Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placeringen i et kystområde, da der er tale om et eksisterende sommerhusområde. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold. Lov om Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages miljøscreening. På baggrund af miljøscreeningen vurderer Halsnæs Kommune, at overførslen af ejendommen fra Lokalplan til ikke kræver at lokalplantillægget miljøvurderes. Lov om naturbeskyttelse Lokalplanområdet omfatter ikke naturområder, anlæg m.m., der er omfattet af Lov om naturbeskyttelse, herunder skrænterne mod Roskilde Fjord, fredninger m.m. Byggeloven Byggeloven gælder for alt byggeri. Der skal være givet en byggetilladelse, inden der må bygges nyt, eller bygges til. I øvrigt skal de gældende bygningsreglementer overholdes. Museumsloven Museumslovens 27, stk. 2 betyder, at alt arbejde skal indstilles, hvis der afdækkes eller berøres et fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Folkemuseet. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er vedtaget og offentliggjort, skal det overholdes. Det vil sige, at de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan være i strid med forslaget. Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden for et år, er det igen de tidligere regler, der gælder. Den eksisterende lovlige anvendelse kan under alle omstændigheder fortsætte som hidtil. Det fremgår af 17 i planloven. Fra høringen er slut og frem til den endelige godkendelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade mindre byggerier, hvis de ikke strider mod lokalplanen. 6

29 Tillæg 1 til lokalplan Når høringen er slut, kan Byrådet godkende forslaget endeligt. Hvis der kommer indsigelser til forslaget, kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst ske 4 uger efter høringens afslutning. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan forslaget ændres lidt. Hvis ændringerne er væsentlige for andre end dem, der er kommet med den indsigelse, som er baggrund for ændringen, kan vedtagelsen ikke ske, før alle de hørte har haft lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt forslag, skal det ud i en helt ny høring. Den endeligt vedtagne lokalplan skal være offentliggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse, ellers bortfalder den. Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år efter høringen er startet, falder forslaget bort. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er blevet offentliggjort, skal den overholdes. Det gælder for eksempel udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen af de enkelte ejendomme. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsættes som hidtil, hvis det er etableret før lokalplanforslaget er blevet offentliggjort. Det gælder også, selv om det ikke stemmer overens med den ny lokalplan. En lokalplan betyder ikke handlepligt til at bringe lovlige, eksisterende forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens regler. Sådanne ændringer må dog ikke være i strid med lokalplanens formål. Hvis der skal gennemføres et projekt, der skiller sig væsentligt ud fra lokalplanen, skal der laves en ny lokalplan. Lokalplanen gælder i de fleste tilfælde frem for de dele af private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen. 7

30 Tillæg 1 til lokalplan Bestemmelser Bekendtgørelse af Lov om planlægning nr. 937 af 24. september 2009, fastsætter følgende regler for området nævnt i 2. 1 Lokalplanens formål. Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for lokalplanområdet. Det er at sikre: 1.4 At matr. nr. 5æ Kregme By, Kregme inddrages i lokalplan Lokalplanens område. 2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på Kortbilag 1 og 2, og omfatter følgende matrikelnumre af Kregme By, Kregme. 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1b, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bu, 1bx, 1bz, 1bæ, 1bø, 1c, 1ca, 1cb, 1cg, 1ch, 1ci, 1ck, 1cl, 1cn, 1co, 1cp, 1cq, 1cr, 1cs, 1ct, 1cu, 1dd, 1dg, 1dh, 1di, 1dk, 1dm, 1dn, 1do, 1dp, 1dq, 1ds, 1du, 1e, 1g, 1h, 1i, 1k, 1m, 1o, 1q, 1r, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 4aa, 4ab, 4ac, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4an, 4ao, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl, 4bm, 4bn, 4bo, 4bp, 4bq, 4bs, 4bt, 4bv, 4cb, 4cr, 4e, 4eh, 4el, 4em, 4f, 4g, 4h, 4m, 4n, 4o, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4v, 4x, 4z, 4æ, 4ø, 5aa, 5ab, 5ad, 5af, 5ah, 5ai, 5al, 5an, 5aæ, 5aø, 5bq, 5c, 5d, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5p, 5s, 5v, 5y, 5æ, 5ø, 8aa, 8ab, 8ac, 8ad, 8ag, 8ah, 8ai, 8ak, 8al, 8am, 8an, 8ao, 8ap, 8aq, 8au, 8av, 8ax, 8b, 8c, 8f, 8g, 8i, 8m, 8p, 8q, 8r, 8t, 8u, 8v, 8x, 8z, 8ø, 9c, 11al, 11b, 11ba, 11bb, 11c, 11cf, 11d, 11g, 11h, 11i, 11k, 11l, 11lx, 11ma, 11mc, 11mi, 11mq, 11o, 11q, 11r, 11s, 11t, 11u, 11v, 11z, 11æ, 29, 50, 7000k, 7000l. Samt alle matrikler der måtte blive udstykket heraf. 12 Ophør af gyldighed af andre bestemmelser 12.1 Ved endelig vedtagelse af dette tillæg erstattes 2.1 i lokalplan Lokalplan ophæves på matr. nr. 5æ Kregme By, Kregme når denne lokalplan er endelig vedtaget. 8

31 Tillæg 1 til lokalplan Vedtagelsespåtegning Dette tillæg blev vedtaget som forslag til tillæg 1 til lokalplan af Halsnæs Byråd den 10. januar Forslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar til den 28. marts Således endelig vedtaget som tillæg 1 til lokalplan 06.19, af Halsnæs Byråd den 12. juni

32 10

33 11 Tillæg 1 til lokalplan 06.19

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 09.4 Januar 2018 For boliger på Vibehusvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav for Ølsted Grusgrav Juni 2013 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan December 2015

Lokalplan December 2015 Lokalplan 07.39 December 2015 For en ejendom på H. J. Henriksens Vej i den østlige del af Ølsted. Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan xx.xx. September 2009. Lokalplan. For sommerhusområde St.Havelse Strand i Ølsted. (Kort over området) Halsnæs Kommune, Lokalplan FORSIDEN:

Lokalplan xx.xx. September 2009. Lokalplan. For sommerhusområde St.Havelse Strand i Ølsted. (Kort over området) Halsnæs Kommune, Lokalplan FORSIDEN: Lokalplan. FORSIDEN: Lokalplan Nr. xxxx Lokalplan xx.xx For sommerhusområde St.Havelse Strand i Ølsted September 2009 (Kort over området) Halsnæs Kommune, Lokalplan Indholdsfortegnelse side 2 Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan Maj For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Maj For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 01.44 Maj 2016 For et sommerhusområde på Lisegårdsvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Tillæg 1 til lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme April 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan For en boligbebyggelse i Tscherningsgade. Juni Frederiksværk-Hundested Kommune

Lokalplan For en boligbebyggelse i Tscherningsgade. Juni Frederiksværk-Hundested Kommune For en boligbebyggelse i Tscherningsgade Juni 2007 Frederiksværk-Hundested Kommune Frederiksværk-Hundested Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Frederiksværk-Hundested

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 09.2. For Hundested Børnehus

Forslag til Lokalplan 09.2. For Hundested Børnehus Forslag til Lokalplan 09.2 For Hundested Børnehus April 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan Oktober For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling

Lokalplan Oktober For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling Oktober 2016 For et sommerhusområde på Lisegårdsvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 79. For boligområdet Thulevej/Diskovej. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 79. For boligområdet Thulevej/Diskovej. Hundested Kommune Lokalplan nr. 79 For boligområdet Thulevej/Diskovej Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5-6 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 For Asserbohus Februar 2008 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Lokalplan 10.2. For feriebyen ved Hald Strand

Lokalplan 10.2. For feriebyen ved Hald Strand For feriebyen ved Hald Strand Februar 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven,

Læs mere

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf for fire boliger i Arresøparken Maj 2013 N a t u r o g U d v ik li n g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere