Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ménager kommune lokalplan nr. 3.1"

Transkript

1 / / ; p/t. 25.SEP.1988* Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl<ONTROlAfmfwr D UÖ9 OOOO55O.OO SU FUR RRUÏ1KILDEBY marts 1988

2 REDEGØRELSE Side: Indledning l Lokalplanens område l Lokalplanens formål 2 Lokalplanens indhold 2 Forholdet til øvrig planlægning Regionplanen 2 Kommuneplanen 2 Spildevandsplanen 3 Andre forhold 3 Lokalplanforslagets retsvirkninger 4 Lokalplanens retsvirkninger 4 Frist for fremsættelse af indsigelse/ 5 ændringsforslag LOKALPLANBESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 6 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 6 3. Områdernes anvendelse 7 4. Udstykning 9 5. Vejforhold 9 6. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaring af bebyggelse Bevaring af træer og hegn Ubebyggede arealer 12

3 REDEGØRELSE INDLEDNING Nærværende redegørelse er udarbejdet i henhold til kommuneplanlovens 20 og 21 for at oplyse om, hvad lokalplanen indeholder, og hvordan den forholder sig til den øvrige planlægning, der gælder for lokalplanområdet og til lovgivningen i øvrigt. LOKALPLANENS OMRADE Lokalplanområdet omfatter landsbyen Ravnkilde og to ubebyggede arealer nord og syd for landsbyen på henholdsvis 3,6 ha og 0,6 ha. Områdeafgrænsning kortbilag 1.

4 LOKALPLANENS FORMAL Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe grundlaget for en egentlig byudvikling i Ravnkilde. For at opnå en sammenhængende løsning er den eksisterende landsby medtaget sammen med de nye områder. Disse sikres igennem lokalplanen udlagt til lokale erhvervsområder. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet opdeles i områderne: - område C til centerformål - område O til offentlige formål - område B til boligformål - område H til erhvervsformål Lokalplanen indeholder en række bestemmelser for områdernes anvendelse,, bebyggelse m.v. Lokalplanområdet er i landzone, hvorfor lokalplanen indeholder en bestemmelse om/ at området overføres til byzone ved offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan. FORHOLDET TIL ØVRIG PLANLÆGNING REGIONPLANEN I regionplanen er Ravnkilde udpeget til lokalcenter. Der er mulighed for at udlægge arealer til lokale erhvervsformål. Rummeligheden i planperioden kan ikke overstige 5 ha. KOMMUNEPLANEN Lokalplanområdet er delvis omfattet af kommuneplanen, For at bringe lokalplanen og kommuneplanen i overensstemmelse med hinanden, udarbejdes tillæg nr. 5 til kommuneplanen.

5 SPILDEVANDSPLANEN Lokalplanområdet er delvis omfattet af spildevandsplanen. Det ikke omfattede område overføres til spildevandsplanens opland samtidig med vedtagelsen af lokalplanen. ANDRE FORHOLD: BY- OG LANDZONEFORHOLD Lokalplanens område, der er beliggende i landzone, o- verføres ved offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan til byzone. FREDNINGSFORHOLD Der skal gøres opmærksom på, at der inden for en afstand af 300 meter fra kirken ikke må placeres bygninger med en højde, der overstiger 8,5 meter, uden amtsrådets (fredningsnævnets) tilladelse. Endvidere må der ikke inden for en afstand af 100 meter fra gravhøjen i den nordøstlige del af kirkegården placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles master, foretages beplantninger og ændringer i terrænet eller iværksættes foranstaltninger, der i væsentlig grad kan virke skæmmende på fortidsmindet, uden amtsrådets (fredningsnævnets) tilladelse. Endelig skal der gøres opmærksom på "Provst Exnerfredningen" nord for kirkegården, inden for hvilken bl.a. fredningsnævnet har påtaleret. LANDBRUGSFORHOLD En del af lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. FRIGØRELSESAFGIFTFORHOLD Når retsvirkningerne for den endeligt vedtagne lokalplan er indtrådt, vil landzonearealer, der hidtil har været benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, blive pålagt en frigørelsesafgift. 2 Det frigørelsespligtige areal er ca m og består af matrikelnumrene 4 bl, del af 4 bm og del af 2 a. Kirkegaarde, Ravnkilde.

6 STØJFORHOLD I henhold til kommuneplanen er den maksimale støjværdi i område H, og H~, lokalt erhvervsområde, 55/45/40 db(a). LOKALPLANFORSLAGETS RETSVIRKNINGER Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der gælder således et foreløbigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom, der er omfattet af planen, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, såfremt bestemmelserne i kommuneplanlovens kapitel 6, om grundstørrelse, bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde ikke derved fraviges. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade fravigelser af de nævnte bestemmelser, hvis bebyggelsen ikke er et større byggearbejde, og den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanforslagets retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne elle>r godkendte lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil l år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre en dispensation meddeles efter reglerne i kommuneplanlovens 47. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendont kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v. der er indeholdt i planen. I henhold til kommuneplanlovens 34, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller privat^ rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

7 FRIST FOR FREMSÆTTELSE AF INDSIGELSE/ÆNDRINGS- FORSLAG I overensstemmelse med kommuneplanlovens 24 har kommunalbestyrelsen fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af indsigelse mod og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Sådanne indsigelser skal være Nørager kommune, teknisk forvaltning, Jernbanegade 13, 9610 Nørager, i hænde senest 8 uger efter offentliggørelsen i Nørager Avis.

8 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplan nr. 3.1 for et område til boligformål, offentlige formål og erhvervsformål i Ravnkilde by, Nørager komune. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr, 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder. 1. LOKALPLANENS FORMAL Formålet med lokalplanen er: 1.1 at overføre området fra land- til byzone 1.2 at bevare det eksisterende landsbymiljø 1.3 at fastlægge anvendelsesmæssige og bebyggelsesmæssige bestemmelser for lokalplanområdets delområder 1.4 at sikre et område ved Skaarupvej og et område ved Døstrupvej til lokalt erhvervsområde. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på vedhæftede kortbilag 2 (matrikulære forhold, dateret den ) og omfatter matrikelnumrene: 1 a f del af 2 a, 2 ae, 2 ab, 2 ad, 2 ae, 2 af, 2 aa, 2 ag, 2 ah, 2 am, 2 an, 2 av, 2 ax, 2 az, 2 au, 2 al, 2 ai, 2 aø, 2 ay, 2 ap, 2 aq, 2 ar, 2 as, 2 at, 2 ao, 2 aæ, 2 bv, 2 bs, 2 bt, 2 by, 2 bæ, 2 bh, 2 bg, 2 bp, 2 bo, 2 bn, 2 bm, 2 ba, 2 bl, 2 bk, 2 bi, 2 bb, 2 bc, 2 bd, 2 bx, 2 be, 2 bf, 2 bu, 2 bz, 2br, 2bq, 2 bu, 2p, 2x, 2t, 20, 2v, 2 æ, 2u, 2 z, 2 y, 2 cc, 2 cd, 2 eb, 3 ag, 3 ae, 3 ab, 3 ak, 3 am, 3 ao, 3 an, 3 aø, 3 ay, 3 ax, 3 av, 3 au, 3 at, 3 as, 3 ar, 3 aq, 3 al, 3 ap, 3 ae, 3 az, 3 af, 3 aa, 3 ba, 3 bb, 3 bc, 3 bd, 3 be, 3 bf, 3 br, 3 bg, 3 bo, 3bn, 3 bl, 3bk, 3 bh, 3 bi, 3 z, 3y, 3x, 3v, 3 s, 3 t, 3 q, 3 u, 3 æ, 3 i, 3 k, 3 d, 4 av, 4 ar, 4 ah, 4 ay, 4 ag, 4 ai, 4 am, 4 as, 4 ao, 4 ak, 4 ab, 4 an, 4 af, 4 ae, 4 al, 4 aæ, 4 aa, 4 ad, 4 ax, 4 aq, 4 at, 4 ap, 4 aø, 4 bp, 4 bd, 4 ba, del af 4 bm, 4 bs, 4 bl, 4 b, 4 bo, 4 bh, 4 be, 4 bi, 4 bf, 4 bc, 4 bg, 4 bk, 4 bb, 4 æ, 4 z, 4 y, 4 u, 4 s, 4 t, 4 n, 4 o, 4 ø, del af 2 ak,

9 ,00. IÂL 1:4000 Områdets afgrænsninc og matrikulære forhold. Kortbilag 2?3/3 -

10 4 v, 4i, 4k f 4 q, 4 p, 4 l, 4r f 4 m, 4 x, del af4a, 5 i, 5 h, 5 g, 5 f, 5 d og 5 a Kirkegaarde f Ravnkilde samt matr. nr. 3 f, 3 h, 3 i, 3 k og 3 e Ravnkilde by, Ravnkilde, samt alle parceller, der efter den 23/3-88 udstykkes fra nævnte ejendomme. 2.2 Med kommunalbestyrelsens offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet, som vist på kortbilag 2, fra landzone til byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområderne - område C - område B, - område B, - område O, - område O - område O - område 0 - område H - område H centerområde boligområde (MejIbyvej/Skaarupvej ) boligområde (Tradsvejen/Nysumvej/Sømosevej) offentligt område (skole, idrætsanlæg m. v. ) offentligt område (idrætsanlæg) offentligt område (kirke, kirkegård) offentligt område (parkeringsplads) lokalt erhvervsområde (Skaarupvej) lokalt erhvervsområde (Døstrupvej) 3. OMRADERNES ANVENDELSE 3.1 Område C Området må anvendes til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre - ikke generende - fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlig formål Inden for området må der ikke etableres detailhandelsbutikker og detailhandellignende funktioner på mere end 400 m2 bruttoetageareal uden kommunens tilladelse og mere end m2 bruttoetageareal uden amtsrådets tilladelse Det tilstræbes, at der i centerområdet forefindes/ etableres et passende antal boliger af hensyn til et aktivt centermiljø i og uden for centrets åbningstid.

11 Område B., og B., Områderne må anvendes til boligformål med tilhørende kollektive anlæg (såsom børneinstitutioner o.lign*, der kan indpasses uden genevirkninger for omgivelserne) og til mindre butikker til områdets daglige forsyning Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af at at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at at virksomheden ikke ved støj eller andet medfører gener for de omboende, virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed Område Q I/ 0 2 øgjo Områderne må kun anvendes til offentlige eller almennyttige institutionsformal. 3.4 Område O Området må kun anvendes til parkeringsplads. 3.5 Område Området (lokalt erhvervsområde) må kun anvendes til lettere industri- og håndværksvirksomheder Inden for området kan opføres eller indrettes bolig til ejer, bestyrer eller lignende i forbindelse med virksomheden Inden for området må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører forureningscjener,

12 3.5.4 Områdets anvendelse, bebyggelsesudformning og -placering skal tilrettelægges med henblik på at begrænse støjniveauet i området. I området må støjniveauet højst have maksimalværdierne: Dag db (A) Aften db (A) Nat db (A) Område H 2 Området (lokalt erhvervsområde) må kun anvendes til mindre transportvirksomheder. Inden for området kan opføres eller indrettes bolig til ejer, bestyrer eller lignende i forbindelse med virksomheden. Inden for området må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører forureningsgener, Områdets anvendelse, bebyggelsesudformning og -placering skal tilrettelægges med henblik på at begrænse støjniveauet i området. :l området må støjniveauet højst have maksimalværdierne: Dag db (A) Aften db (A) Nat db (A) 4. UDSTYKNING 4. l Område H. og H., Udstykning af områderne må kun foretages i overensstemmelse med de på kortbilag 3 viste retningsgivende udstykningsplaner. 5. VEJFORHOLD 5.1 Område H, Der udlægges areal til en forlængelse af vejen frk Skaarupvej, som vist på kortbilag 3. - vej a - b i en bredde af 10 meter.

13 5.2 Område H Der etableres vejadgang til området fra Døstrupvej Ved c skal der sikres oversigtsarealer på Q = 5 x 15 meter målt langs kørebanekant. 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. l Område C Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter målt efter reglerne i bygningsreglementet I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 100 % af boligbruttoetagearealet samt parkeringspladser efter følgende retningslinier: 2 2,5 parkeringsplads pr. 100 m kundebetjeningsareal 1,5 parkeringsplads pr. bolig 6.2 Område E Bebyggelsesprocenten for det enkelte område under et må ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres med mere end le etage. 6.3 Område Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 10,5 meter, målt efter reglerne i bygningsreglementet Område O., Bebyggelsesprocenten for det enkelte område ;under ét må ikke overstige 40.

14 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6-5 Område H I Bebyggelsesprocenten for det enkelte område under ét må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter, målt eftier reglerne i bygningsreglementet, bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette. 6.6 Område Bebyggelsesprocenten for det enkelte område under ét må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 meter, målt efter reglerne i bygningsreglementet, bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette Bygninger langs Døstrupvej pålægges en byggelinie på 15 meter fra vejmidte Langs områdegrænsen mod nord og vest skal bygninger placeres i en afstand af minimum 12 meter fra denne. S 1. BEBYGGELSENS 7. l Område Cjr B^_B 2 og 0^ YDRE FREMTRÆDEN Ny bebyggelse skal placeres og have en udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedfundne byggetradition eller på anden måde ved) sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirke^ til at opretholde karakteren af det eksisterende bymiljø.

15 Område 0^, O.», E^ og H., Til udvendige bygningssider og tagflader må der ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde, 8. BEVARING AF BEBYGGELSE 8. l Område C., B., B^, 0~> Eksisterende karakteristisk bebyggelse samt arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger må ikke nedrives/ ombygges eller på anden måde ændres, med mindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil. 9. BEVARING AF TRÆER OG HEGN 9. l Område C.., B-, B.,, O Eksisterende karakteristiske træer, hegn, stendiger og lignende må ikke fjernes med mindre kommunalbesty relsen giver tilladelse hertil. 10. UBEBYGGEDE AREALER 10.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Område H I Der etableres et 3 meter bredt løvtræshegn langs områdegrænsen mod vest, nord og mod boligområdet, som vist på kortbilag Langs Skalborgvej etableres en allebeplantning af enkeltstående træer Den i og nævnte beplantning etableres af Nørager kommune, mens den fremtidige vedligeholdelse påhviler den enkelte grundejer.

16 Område H, Der etableres et 3 meter bredt løvtræshegn langs områdegrænsen mod nord, vest og syd som vist på kortbilag Den i nævnte beplantning etableres og vedligeholdes af den enkelte grundejer. VEDTAGELSESPATEGNING Således vedtaget af Nørager kommunalbestyrelse, den Jensen rgmester Således endeligt vedtaget af Nørager kommunalbestyrelse, den 16. august /Jensen borgäester Nærværende lokalplan nr. 3.1 for Ravnkilde by, Nørager kommune, bagæres tinglyst på matr. nre. l a., del af 2 a., 2 ae, 2 ab, 2 ad, k ae, 2 af, 2 aa, 2 ag, 2 ah, 2 am, 2 an, 2 av, 2 ax, 2 az, 2 au, 2 a l/ 2 ai, 2 aø, 2 ay, 2 ap, 2 ag, 2 ar, 2 as, 2 at, 2 ao, 2 aæ, 2 bv, 2 bs, 2 bt, 2 by, 2 bæ, 2 bh, 2 bg, 2 bp, 2 bo, 2 bn, 2 bm, 2 ba, 2 bl, 2 bk, 2 bi, 2 bb, 2 b, 2 bd, 2 bx, 2 be, 2 bf, 2 bu, 2 bz, 2 br, 2 bq, 2 bu, 2, 2 x/ 2 t, 20, 2 v, 2 æ, 2 u, 2 z;, 2 X' 2 cc, 2 cd, 2 eb, 3 ag, 3 ae, 3 ab, 3 ak, 3 am, 3 ao, 3 an, 3 aø, 3 ay, 3 ax, 3 av, 3 au, 3 at, 3 as, 3 ar, 3 ag, 3 al, 3 ap, 3 ae, 3 az, 3 af, 3 aa, 3 ba, 3 bb, 3 bc, 3 bd, 3 be, 3 bf; 3 br, 3 bg, 3 bo, 3 bn, 3 bl, 3 bk, 3 bh, 3 bi, 3 ^, 3 y_ f 3 x/ 3 v,

17 3 j3, 3 t, 3 c[, 3 u, 3 æ, 3 _i, 3k., 3d, 4 av, 4 ar, 4 ah, 4 ay, 4 ag, 4 ai, 4 am, 4 as, 4 ao, 4 ak, 4 ab, 4 an, 4 af, 4 ae, 4 al, 4 aæ, 4 cia, 4 ad, 4 ax, 4 ag, 4 at, 4 ap, 4 aø, 4 bp, 4 bd, 4 ba, del af 4 bm, 4 bs, 4 bl, 4 b, 4 bo, 4 bh, 4 be, 4 bi, 4 bf, 4 bc, 4 bg, 4 bk, 4 bb, 4 æ, 4 z^, 4 y_, 4 u, 4 JB, 4t., 4 n, 4 o, 4 ^, del af 2 ak, 4 v, 4 i., 4 k, 4 c[, 4 p, 4 J 1, 4 r*, 4 m, 4 x/ del af 4 a., 5 _i, 5 h, 5 Q, 5 je, 5 d og 5 ai Kirkegaarde, Ravnkilde, samt 3 je, 3 h, 3 _!, 3 _k og 3 e^ Ravnkilde by, Ravnkilde. Nørager, den Jensen fgmester Karsten Mattesen kommunaldirektør Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft den , d.v.s, datoen for offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan, INDFØRT J DAGBOGEN FOR RETTEf4 I H03RO DEN 2 6. SER LYST TINGBOG AKT. SKAB

18

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15.

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. I medf~ør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup.

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup. Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by September 2004 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 46 for et boligområde i Ullerslev

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING.

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. - a - Redegørelse Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af

Læs mere

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark Lokalplan 98 Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 98, er beliggende i villakvarteret ved Strandvejen nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN. 1aq. 1an 1ap 1ah. 2dv. 1h 1æ 1ae. 32a. Redegørelse og Lokalplan nr. 5-3 samt tillæg nr. 35 til kommuneplanen for et område til boligformål

LOKALPLAN. 1aq. 1an 1ap 1ah. 2dv. 1h 1æ 1ae. 32a. Redegørelse og Lokalplan nr. 5-3 samt tillæg nr. 35 til kommuneplanen for et område til boligformål 7 AARS KOMMUNE BYPLANAFEDELINGEN RÅDHUSET Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Telefon 96 98 12 00 Giro 8 04 86 06 Telefax 96 98 13 49 LOKALPLAN 7000d 32x 32m 32aa 32y 32n 32o 32v 32p 7000e 2bu 2bø 32f 2bt 1aq

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals

Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals Fremlagt fra den 15.03.2006 til den 11.05.2006. Endelig vedtaget d. 31.06.2006. HVA ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre område

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 018-707 Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan 2005-2017 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE 0 Matr. nr. 24 Måre by, Herrested. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 MÅRE BY, HERRESTED STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej Lokalplan 100 Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 100, er beliggende mellem Gammel Hovedgade og Hørsholm Kongevej, syd for Ved Møllen.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere