VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr."

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december kr.

2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i store træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan for Vordingborg Kommune blev vedtaget af Vordingborg Byråd den 19. december En lokalplan gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området i fremtiden skal se ud. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens bestemmelser. Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Disse bestemmelser skal sikre en sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Byrådet skal lægge alle kommune- og lokalplaner frem til offentlig debat i mindst 8 uger, således at borgerne kan komme med kommentarer og ændringsforslag, inden planen endeligt vedtages i Byrådet. Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

3 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Lokalplanområdets beliggenhed på Ore, Vordingborg. Indhold Redegørelse Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Deklarationer Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Afgrænsning og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Matrikelforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Ledningsanlæg 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer og beplantning 10 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 11 Grundejerforening 12 Myndighedsgodkendelser 13 Ophævelse af lokalplaner og deklarationer 14 Retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning Bilag Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Eksisterende forhold 1

4 Redegørelse Baggrund og formål Lokalplanens formål er at øge bebyggelsesprocenten i sommerhusområdet på Ore. Grundstørrelserne er meget forskellige, men den overvejene del er m 2. I de ældre udstykninger er mange grunde under 500 m 2. Kun relativt få grunde er over 1000 m 2. De forholdsvis små grunde, og folks ønsker om større sommerhuse, giver mange ansøgninger til kommunen om dispensation fra bebyggelsesprocenten på 10. Byrådet ønsker at imødekomme sommerhusejerne, og særligt dem med de små grunde, så de får mulighed for at bygge/udbygge deres sommerhuse, så de får en tidssvarende størrelse. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter en stor del af sommerhusområdet på Ore, og udgør cirka 31,2 ha. I den sydlige del af området er offentlige tilgængelige grønne arealer og Smålandsfarvandet med udsigt til Masnedø og Falster. Nord for området ligger et boligområde samt åbne marker med udsigt til Rosenfeldt Gods. Den vestlige del af sommerhusområdet er udstykket i 1960 erne, mens området ved Badevej er udstykket op gennem 1970 erne. Alle grunde i området er bebygget. I sommerhusområdet har 18 bygninger en middel bevaringsværdi og 7 en lav bevaringsværdi, bedømt udfra kortlægnings- og registreringsmetoden SAVE. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der på de mindre sommerhusgrunde på under 500 m 2 kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 15. Forhold til anden planlægning Regionplan Dele af lokalplanområdet er i regionplanen udlagt som: Lavbundsarealer, hvor en naturgenopretning ved byggeri og anlæg skal vurderes. Område med drikkevandsinteresser. Kystnærhedszone Området er beliggende i kystnærhedszonen, som er en særlig planlægningszone, afgrænset i en afstand af 3 km. fra kysten. I denne zone gælder særlige krav til kommunens planlægning. Der skal foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne, samt eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af naturog fritidsinteresser. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 15 på de mindre grunde mod de hidtidige 10%. Fra kystsiden vurderes det ikke at ændre det visuelle indtryk af området, da det er et meget fladt område, der i dag er tæt bevokset. De mindste grunde i yderste række ligger cirka 100 meter fra kysten. I dette område er der strandpark med beplantning, der tildels skjuler bebyggelsen. En del af grundene er allerede bebygget med mere end 10%, så lokalplanen vil ikke ændre det visuelle udtryk af disse. Standbeskyttelseslinie En stor del af området er pålagt strandbeskyttelseslinien, se Bilag 2. Strandbeskyttelsesliniens formål er at friholde kystområderne og bevare den nuværende tilstand og anvendelse. Indenfor strandbeskyttelseslinien må der ikke bygges, ændres i terrænet, beplantes, hegnes og lignende. 2

5 Fredede områder Fra Rosenfeldt Gods og ud til vandet er et større område belagt med en udsigtsfredning, se Bilag 2. Ved kysten ud for udsigtsfredningen og øst for denne er en mindre fredning, der sikre offentligheden ret til færdsel, ophold og badning. Kommuneplan Lokalplanområdet er i Vordingborg Kommuneplan beliggende i rammeområde S1, der er udlagt til sommerhusområde. For rammeområde S1 gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 10. Bebyggelse kan opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage med en maksimal højde på 5 meter. Lokalplanen har nødvendiggjort udarbejdelse af et tillæg til Vordingborg Kommuneplan , der muliggør en bebyggelsesprocent på 15 i rammeområde S1. Lokalplanlægning Lokalplanområdet omfatter den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 3 for et område ved den vestlige del af Ore strand. Lokalplanområdet omfatter også lokalplan nr. S for et sommerhusområde og strandpark på Ore. Bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan nr. S ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan, med den endelige godkendelse af lokalplan nr. S-1.2. Spildevand Ved opførelse af ny bebyggelse i sommerhusområdet skal disse tilsluttes eksisterende kloakledninger til spildevand. Deklarationer Deklarationer er bestemmelser, der er tinglyst på ejendommen. Såfremt en deklaration er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, bortfalder den efter planlovens 18. En meget lang række af deklarationer gælder for de i alt 347 ejendomme i lokalplanområdet. På grund af det store antal, undersøges deklarationerne ikke nærmere, men ejerne bør undersøge om deres ejendom er pålagt deklarationer ved anlægsændringer på grunden. Dog listes her fire deklarationer, der dækker et større område eller flere matrikler, alle under ejerlauget Ore, Vordingborg Jorder: Deklaration af for matr.nr. 15a vedrørende udsigtsfredning fra Rosenfeldt til kysten. Deklaration af for matr.nr. 28a og 24b vedrørende adgang til Ore fyr ad Badevej og Søvej. Salgsbetingelser af for matr.nr. 24o m.f. (før matr.nr. 24b og 27a), 28a og 100b. Deklaration af for matr.nr. 1a m.f. vedrørende kloakledninger. 3

6 4

7 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Vordingborg Kommune: 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at give mulighed for en bebyggelsesprocent på maksimum 15 på den enkelte grund. at fastsætte anvendelsen af området til sommerhusbeboelse. at fastholde sommerhusområdet som et åbent rekreativt område. 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1, og omfatter 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5q, 5r, 5s, 7a, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8v, 8x, 8y, 8z, 8æ, 8ø, 8aa, 8ab, 8ac, 8ad, 8ae, 8af, 8ag, 8ah, 8ai, 8ak, 8al, 8am, 8an, 8ao, 8ap, 8aq, 8ar, 8as, 8at, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 3p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ae, 15a, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø, 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15ak, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 24b, 24d, 24e, 24f, 24g, 24m, 24n, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb, 24bc, 24bd, 24be, 24bf, 24bg, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl, 24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq, 24br, 24bs, 24bt, 24bu, 24bv, 24bx, 24by, 24bz, 24bæ, 24bø, 24ca, 24cb, 24cc, 24cd, 24ce, 24cf, 24cg, 24ch, 24ci, 24ck, 24cl, 24cm, 24cn, 24co, 24cp, 24cq, 24cr, 24cs, 24ct, 24cu, 24cv, 24cx, 24cy, 24cz, 24cæ, 24cø, 24da, 24db, 24dc, 24dd, 24de, 24df, 24dg, 24dh, 24di, 24dk, 24dl, 24dm, 24dn, 24do, 24dp, 24dr, 24ds, 24dt, 24dv, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 28c, 28i, 28u, 30d, 31d, 31g, 31l, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 32k, 32l, 32m, 32n, litra k og dele af 24o, 25a, 27g, 31a, 31c, 31e, 31f, 31h, 32e Ore, Vordingborg Jorder. 2.2 Lokalplanområdets zonestatus er byzone, landzone og sommerhusområde. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse. I det omfang, det kan indpasses i de enkelte områder uden genevirkninger for omgivelserne, kan der indrettes bebyggelse til butik og mindre værksteder til områdets daglige forsyning samt til sommerhotel og vandrehjem. 4 Matrikelforhold 4.1 Grunde kan udstykkes med en mindstestørrelse på 1200 m 2. 5

8 4.2 Sammenlægning af grunde kan tillades, når bestemmelsernes 7.5 overholdes. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 I den østlige del af lokalplanområdet er Badevej den primære vej til de offentlige strandarealer og kan udvides om nødvendigt. 5.2 Adgangsvejene i området til de offentlige strandarealer skal holdes åben for offentlig færdsel. 5.3 Der skal etableres mindst én parkeringsplads på egen grund. 5.4 Indkørsel til egen grund må maksimalt være 3,0 meter bred. 5.5 Lastbiler, campingvogne, trailere og uindregistrede biler samt både må ikke henstilles på ubebyggede arealer, veje og parkeringspladser. 6 Ledningsanlæg 6.1 Elledninger, herunder ledninger til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten må være: Grundstørrelse Maksimal bebyggelsesprocent 799 m 2 og derunder 15, dog må etagearealet maksimalt være på 80 m m 2 og derover Bebyggelsen må kun opføres i én etage uden mulighed for indretning af tagetagen. 7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 5,0 meter, dog må mindre bygningsdele være højere. 7,4 Facadehøjden må ikke overstige 3,0 meter målt fra terræn til facadens skæring med tagfladen. 7.5 For grunde placeret i området mellem Havstokken og Skydevænget skal boligbebyggelse placeres minimum 3,0 meter fra naboskel. For resterende grunde skal boligbebyggelse placeres minimum 5,0 meter fra naboskel. 7.6 Boligbebyggelse skal placeres minimum 4,0 meter fra vejskel. 7.7 På hver parcel må kun opføres én bolig. 7.8 Garager, carporte og udhuse skal holdes 2,5 meter fra naboskel og 4,0 meter fra vejskel. Maksimum højde må ikke overstige 2,5 meter, dog må bygninger med saddeltag have en maksimum højde på 3,5 meter. 7.9 For grunde på 499 m 2 og derunder må garager og carporte maksimum være 25 m 2. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Til facaden må anvendes farver dannet af de såkaldte jordfarver samt sort og hvid eller blandinger herimellem. Til døre, vinduer og lignende mindre dominerende facadeelementer er andre farver tilladt 6

9 8.2 Der må ikke benyttes blank eller reflekterende tagbeklædning. 8.3 Ydervægge skal fremtræde i bræddebeklædte flader, dog kan 50% af facaden opføres i pudset mur. Tilbygning til eksisterende bebyggelse må være i samme materiale som eksisterende. 8.4 Der kan placeres solfanger/solcelleanlæg integreret i tagfladen. 8.5 Antenner, herunder antennemaster og paraboler, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej eller på arealet mellem facade og vej. Parabolantenner må højst have en diameter på 1 meter. 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Terrænet må maksimalt reguleres med 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. 9.2 I skel mellem grundene må kun etableres levende hegn eller hegn af træ. 9.3 I skel mod vej må kun etableres levende hegn. 10 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 10.1 Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Sydsjællands Museum kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 11 Grundejerforening 11.1 Der er 4 grundejerforeninger i lokalplanområdet, der dækker næsten alle ejendomme i sommerhusområdet. I grundejerforeningernes vedtægter står, om der er medlemspligt Grundejerforeningernes vedtægter skal godkendes af Vordingborg Kommune. 12 Myndighedsgodkendelser 12.1 For ændringer indenfor strandbeskyttelseslinien, må der uanset forestående bestemmelser ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra Storstrøms Amt. 13 Ophævelse af lokalplaner og deklarationer 13.1 Byplanvedtægt nr. 3 for et område ved den vestlige del af Ore strand vedtaget den 20. august 1959 ophæves Lokalplan nr. S for et sommerhusområde og strandpark på Ore vedtaget den 28. december 1978 ophæves for matr.nr. 24d, 24e, 24f, 24g, 24m, 24n, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb, 24bc, 24bd, 24be, 24bf, 24bg, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl, 24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq, 24br, 24bs, 24bt, 24bu, 24bv, 24bx, 24by, 24bz, 24bæ, 24bø, 24ca, 24cb, 24cc, 24cd, 24ce, 24cf, 24cg, 24ch, 24ci, 24ck, 24cl, 24cm, 24cn, 24co, 24cp, 24cq, 24cr, 24cs, 24ct, 24cu, 24cv, 24cx, 24cy, 24cz, 24cæ, 24cø, 24da, 24db, 24dc, 24dd, 24de, 24df, 24dg, 24dh, 24di, 24dk, 24dl, 24dm, 24dn, 7

10

11 m 4.00m 6.00m 8.00m m 6.00m Byvej "m" Vej 33o 33r 33q ai b Fredskov Rosenfeldt Hgd., Kastrup b 2g 2f 2e 1n t 2d 1o p 1ad 2c 1u 1ag 1q 1c 1ae 1v 1r 1x 2h 1s 1f 1d 1af 1a 2b 1i 1g 1e 5b 1y 1k 1z 1h 5i 5c 51 1l 5q 5d 1æ 1m 5n 1ac 1ø1aa 5m 5s 7k 5o 5r 7l 7i 5l 1ab 5k 5g 5h 7a 7h 8b 8at 5f 7e 5e 7d 7f 7g 8c Rosenfeldt Hgd., Kastrup 8d 8r 8e 8q f 8p 8s 5a 7c 8g 8a 8h 8i 8m 8n8o 8t 8ap 8u 8ao v 8l 8an 8ø 8x 8am 8aa 8k 8y 11h 8al 8ab 8z 8ak 8ac 11g 12i Ore, Vordingborg Jorder 67l 8æ 8ai 8ad 11b 12h 13g 67k 8aq 8ah 8ae 8ar 12g 13ae 8af 11f 12f 13æ 67i 67s 8ag 100t 8as 11e 12e 13z 13ø 13h 67h 67r 11d 12d 13i 100s 13t 13y 13aa 67g 67q 12c r 11c 13r13s 13u 13x 13ab 67p 100q 100z 12b 13v 67f 100p 100y 13a 13ac 15an 67o 100æ 67e 100x 13q ad 15ao a 100v 82d 67n n "k" 13p 13k 15am 100u 13f 100m 100k 100o 82c 82e 15ar 15as15at 13o 13l 15ap 15ai 67d 13e 67m 82b 104b 82f 13m 15ah 15aq 67c 117d 100l 82a 85c 13d 15ag15af 104c 83 15ae 67t 117a 85a c 114p 104e 13c 117b 106a 87a 15ad 117c 114q 104f 100e 13b 120b 85b 100d 15a 15d 106b 15ac 15f k 15ak 15i 15e 100c 114r 120a 114v 15g 108a 114x 100b 100f 15m 15k 15h 100h 120c 114u 24l 114y 114t 100g 89a 95b 15p 15n 15l 24p 114z 108m 24q 114h 100i 96c 15s 15q 15o a 24r 24h 114s "l" r 96b 15v 15t 24s 24f 162 1ia 24t 96a Fredskov 108b 108f 108e 98a 15z 15x 15u 24g 24u 24d 25a 108h 108c 108d 15æ 15y 24n 24m 24e 108i 114aa 114i 98b 15ø 24v 25f25h 133a 27d 108k 114n 24ag 114ab 24x 114ae 15aa 24af 25g 24ah 114ac 24bg 27e 114b 133b 148m 24ae 114ad 114af 114ah 15ab 24ø 24ad 25e 27f 108g 114e 114ag 114c 114ai 148l 148o 24ac ay 24ab 24al 24be 24bh 27g 129b114l 114ø 114ak 24 æ am 24ax 148k 114an 148p 24aa 24am 24av c 24bi 27h 114m 114ao an 24az 24bk 24bl 27i 24aæ 114a 114æ 148i 24au 24bc 24ao 24bm 114ap 150a 148h 24ap 24at bb 24bn 24bo 27k aq 24as 24bæ 24bp 24bq a154b154c 150b 148g 24ar 24ba 24bz 24by 24br 24bs 28f 24bx 28v "q" aø 24bø 24bv 24bu 28x 154d 148e 24ca 24bt 28i 28y 24cs 24cb 24ct 154e 148c 148f 24cr 24cc 24cd 24cq 24cu24cv 28t cp 24ce 148a 148d 24co 24cf 24b 24cg 28s 24cn 24ch 24cz 28r 24cm 24cy 28q 24cl 148b 24ck cx 28p 24ci 28o 24cæ 28n 141b cø 24o 24da 28u 24dd 28m de 28l Masnedsund Ore, Vordingborg Jorder 24dc 24df 24dg 24do 24dh c 24db 24dn 24di 24dp 24dm 24dv dl dr 24dk ds 24dt Vej 8.00m Vej Vej Vej Snerlevej 8.00m 8.15m 5.00m Klintevænget Lupinvej Slåenvænget 13n -520 Vej Berberisvej 24y 24z Strandparken m 24ai 25d bd bf Hybenvænget Valmuevej Kløvermarksvej "n" Majsvænget Havtornvej 104a Ærtevænget Badevej Risvænget Havrevænget m Garvervej 114al 114f 114g Risvænget -670 Søvej 6.00m 114d Hirsevænget 152d Søndermarksvej Orevej 152c Enebærvej c 152b d 152a 10.00m Skydevænget 29b 29a m 30e 141a 140c 140b 140a 145c 144a 145a 144c 183b 31k 31i 31a 183n Områdeafgrænsning 183o 30b 31u 31e 183u 183p 31t 31f 31b 32b 183v 183q 32a 142c 183x 183r 183s 31g 142a Strandbeskyttelseslinie 31o 31h 183t 32i 32f 183y 31p 183ø 183z 183i 30d 31q 32g 32h 33y 183aa 183æ 183k 183ab 183f 183l 183m 31d 31l 31r 32k 33æ 183ac 31c 32e 32l 33bk 33ad 183c 183g 31s 32m 183d 183h 32n Vordingborg 33as 183al 33at 33bg 33ax 33au 183e 33bn 33bm 33ay 33av 33az 32d 33bo 33aæ Kommune 183am 183aq 33bl 33ba 33a 33aø 33bb33bc 33ag 33x 33n 33k 33i 33bd 33ac Ore, Vordingborg 33h33g 33bp 33l Jorder 33f 183an 33aq 33e 33bf 33d 33c 33bs 33b 33ar 33br Lokalplan nr. 33bt S ak 183af c 33ah 34k 33bq Sommerhusområde på Ore 34l34m 34n 34o 34p 33an 34x 34q Bilag 1 34r 34s 34t m 1ak 7.00m Kuskeskov 1e Fredskov Tangstien Rosenfeldt Hgd., Kastrup 33al 4.00m 2.00m 142b m 33aa Sti m 7.00m 33af 33ae 33ab 5.00m 33s m Fredskov Matrikelkort Masnedsund Aug. 2004/Teknisk Forvaltning/RTS a 34v 34ø Byvej 34aa 34ab 34ac 34g 34h 34ad 34ae N 34af 34ag ag

12 N Rosenfeldt Gods OREVEJ Strandpark # Boligområde SØNDERMARKSVEJ # Havstokken GARVERVEJ Kuskeskoven BADEVEJ SØVEJ Masnedsund # Ore Camping Skydevænget OREVEJ HØRVÆNGET Områdeafgræsning Strandbeskyttelseslinie Fredede områder Meters Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Bilag 2 Eksisterende forhold Mål 1: Dec. 2004/Teknisk Forvaltning/RTS

13 Lokalplan nr. S-1.2 Vedtagede Lokalplaner

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Erhvervsområde ved Langøvej LOKALPLAN NR. E-11.1. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Erhvervsområde ved Langøvej LOKALPLAN NR. E-11.1. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. E-11.1 Erhvervsområde ved Langøvej Vordingborg april 2005 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner.

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 64 April 2005 Eksisterende sommerhusområder ved Følle Strand Røndegård - Følle Toften - Følle Strand - Blombjerggård Lokalplan nr. 64 Eksisterende sommerhusområder ved Følle

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM LOKALPLAN 06.03.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold...4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...4 Lovgrundlag...4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Orientering om forslaget er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og andre der kan have en væsentlig interesse i planen.

Orientering om forslaget er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere, naboer og andre der kan have en væsentlig interesse i planen. Teknisk Forvaltning Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 35 35 35 Direkte 55 35 33 81 Fax. 55 35 33 56 tek@vordbkom.dk www.kommunen.vordingborg.dk Vor ref. Rikke Tovbjerg Simonsen Journalnr. 2006003721

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

8au 16d. 16av 16ax 16ay 16az. 16aæ 16au 16at. 16k. 16ap 16aq. 16ae 16af. 16ag. "g" 16bd. 16p. 16aa. 16q. 16æ. 16ø. 16r. 16s. 16v 16u 16t 15cz.

8au 16d. 16av 16ax 16ay 16az. 16aæ 16au 16at. 16k. 16ap 16aq. 16ae 16af. 16ag. g 16bd. 16p. 16aa. 16q. 16æ. 16ø. 16r. 16s. 16v 16u 16t 15cz. Lokalplan 2008-4 Boliger i Korinth - Lykkemarken 2.del 7fg 7bg evej "f" Lund "c" 8ax 16c 8ak 8au 16d 16be 7h 8as 8ar 16aæ 16au 16at 16as 16ar 16h 8be 8at "e" 16av 16ax 16ay 16az Ka 8ba 8av 7ff 8bp 16aø

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere