VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr."

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december kr.

2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i store træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan for Vordingborg Kommune blev vedtaget af Vordingborg Byråd den 19. december En lokalplan gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området i fremtiden skal se ud. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens bestemmelser. Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Disse bestemmelser skal sikre en sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Byrådet skal lægge alle kommune- og lokalplaner frem til offentlig debat i mindst 8 uger, således at borgerne kan komme med kommentarer og ændringsforslag, inden planen endeligt vedtages i Byrådet. Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

3 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Lokalplanområdets beliggenhed på Ore, Vordingborg. Indhold Redegørelse Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Deklarationer Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Afgrænsning og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Matrikelforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Ledningsanlæg 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer og beplantning 10 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 11 Grundejerforening 12 Myndighedsgodkendelser 13 Ophævelse af lokalplaner og deklarationer 14 Retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning Bilag Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Eksisterende forhold 1

4 Redegørelse Baggrund og formål Lokalplanens formål er at øge bebyggelsesprocenten i sommerhusområdet på Ore. Grundstørrelserne er meget forskellige, men den overvejene del er m 2. I de ældre udstykninger er mange grunde under 500 m 2. Kun relativt få grunde er over 1000 m 2. De forholdsvis små grunde, og folks ønsker om større sommerhuse, giver mange ansøgninger til kommunen om dispensation fra bebyggelsesprocenten på 10. Byrådet ønsker at imødekomme sommerhusejerne, og særligt dem med de små grunde, så de får mulighed for at bygge/udbygge deres sommerhuse, så de får en tidssvarende størrelse. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter en stor del af sommerhusområdet på Ore, og udgør cirka 31,2 ha. I den sydlige del af området er offentlige tilgængelige grønne arealer og Smålandsfarvandet med udsigt til Masnedø og Falster. Nord for området ligger et boligområde samt åbne marker med udsigt til Rosenfeldt Gods. Den vestlige del af sommerhusområdet er udstykket i 1960 erne, mens området ved Badevej er udstykket op gennem 1970 erne. Alle grunde i området er bebygget. I sommerhusområdet har 18 bygninger en middel bevaringsværdi og 7 en lav bevaringsværdi, bedømt udfra kortlægnings- og registreringsmetoden SAVE. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der på de mindre sommerhusgrunde på under 500 m 2 kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 15. Forhold til anden planlægning Regionplan Dele af lokalplanområdet er i regionplanen udlagt som: Lavbundsarealer, hvor en naturgenopretning ved byggeri og anlæg skal vurderes. Område med drikkevandsinteresser. Kystnærhedszone Området er beliggende i kystnærhedszonen, som er en særlig planlægningszone, afgrænset i en afstand af 3 km. fra kysten. I denne zone gælder særlige krav til kommunens planlægning. Der skal foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne, samt eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af naturog fritidsinteresser. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 15 på de mindre grunde mod de hidtidige 10%. Fra kystsiden vurderes det ikke at ændre det visuelle indtryk af området, da det er et meget fladt område, der i dag er tæt bevokset. De mindste grunde i yderste række ligger cirka 100 meter fra kysten. I dette område er der strandpark med beplantning, der tildels skjuler bebyggelsen. En del af grundene er allerede bebygget med mere end 10%, så lokalplanen vil ikke ændre det visuelle udtryk af disse. Standbeskyttelseslinie En stor del af området er pålagt strandbeskyttelseslinien, se Bilag 2. Strandbeskyttelsesliniens formål er at friholde kystområderne og bevare den nuværende tilstand og anvendelse. Indenfor strandbeskyttelseslinien må der ikke bygges, ændres i terrænet, beplantes, hegnes og lignende. 2

5 Fredede områder Fra Rosenfeldt Gods og ud til vandet er et større område belagt med en udsigtsfredning, se Bilag 2. Ved kysten ud for udsigtsfredningen og øst for denne er en mindre fredning, der sikre offentligheden ret til færdsel, ophold og badning. Kommuneplan Lokalplanområdet er i Vordingborg Kommuneplan beliggende i rammeområde S1, der er udlagt til sommerhusområde. For rammeområde S1 gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 10. Bebyggelse kan opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage med en maksimal højde på 5 meter. Lokalplanen har nødvendiggjort udarbejdelse af et tillæg til Vordingborg Kommuneplan , der muliggør en bebyggelsesprocent på 15 i rammeområde S1. Lokalplanlægning Lokalplanområdet omfatter den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 3 for et område ved den vestlige del af Ore strand. Lokalplanområdet omfatter også lokalplan nr. S for et sommerhusområde og strandpark på Ore. Bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan nr. S ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan, med den endelige godkendelse af lokalplan nr. S-1.2. Spildevand Ved opførelse af ny bebyggelse i sommerhusområdet skal disse tilsluttes eksisterende kloakledninger til spildevand. Deklarationer Deklarationer er bestemmelser, der er tinglyst på ejendommen. Såfremt en deklaration er uforenelig med lokalplanens bestemmelser, bortfalder den efter planlovens 18. En meget lang række af deklarationer gælder for de i alt 347 ejendomme i lokalplanområdet. På grund af det store antal, undersøges deklarationerne ikke nærmere, men ejerne bør undersøge om deres ejendom er pålagt deklarationer ved anlægsændringer på grunden. Dog listes her fire deklarationer, der dækker et større område eller flere matrikler, alle under ejerlauget Ore, Vordingborg Jorder: Deklaration af for matr.nr. 15a vedrørende udsigtsfredning fra Rosenfeldt til kysten. Deklaration af for matr.nr. 28a og 24b vedrørende adgang til Ore fyr ad Badevej og Søvej. Salgsbetingelser af for matr.nr. 24o m.f. (før matr.nr. 24b og 27a), 28a og 100b. Deklaration af for matr.nr. 1a m.f. vedrørende kloakledninger. 3

6 4

7 Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Vordingborg Kommune: 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at give mulighed for en bebyggelsesprocent på maksimum 15 på den enkelte grund. at fastsætte anvendelsen af området til sommerhusbeboelse. at fastholde sommerhusområdet som et åbent rekreativt område. 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1, og omfatter 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5q, 5r, 5s, 7a, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8v, 8x, 8y, 8z, 8æ, 8ø, 8aa, 8ab, 8ac, 8ad, 8ae, 8af, 8ag, 8ah, 8ai, 8ak, 8al, 8am, 8an, 8ao, 8ap, 8aq, 8ar, 8as, 8at, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 3p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ae, 15a, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø, 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15ak, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 24b, 24d, 24e, 24f, 24g, 24m, 24n, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb, 24bc, 24bd, 24be, 24bf, 24bg, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl, 24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq, 24br, 24bs, 24bt, 24bu, 24bv, 24bx, 24by, 24bz, 24bæ, 24bø, 24ca, 24cb, 24cc, 24cd, 24ce, 24cf, 24cg, 24ch, 24ci, 24ck, 24cl, 24cm, 24cn, 24co, 24cp, 24cq, 24cr, 24cs, 24ct, 24cu, 24cv, 24cx, 24cy, 24cz, 24cæ, 24cø, 24da, 24db, 24dc, 24dd, 24de, 24df, 24dg, 24dh, 24di, 24dk, 24dl, 24dm, 24dn, 24do, 24dp, 24dr, 24ds, 24dt, 24dv, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 28c, 28i, 28u, 30d, 31d, 31g, 31l, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 32k, 32l, 32m, 32n, litra k og dele af 24o, 25a, 27g, 31a, 31c, 31e, 31f, 31h, 32e Ore, Vordingborg Jorder. 2.2 Lokalplanområdets zonestatus er byzone, landzone og sommerhusområde. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse. I det omfang, det kan indpasses i de enkelte områder uden genevirkninger for omgivelserne, kan der indrettes bebyggelse til butik og mindre værksteder til områdets daglige forsyning samt til sommerhotel og vandrehjem. 4 Matrikelforhold 4.1 Grunde kan udstykkes med en mindstestørrelse på 1200 m 2. 5

8 4.2 Sammenlægning af grunde kan tillades, når bestemmelsernes 7.5 overholdes. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 I den østlige del af lokalplanområdet er Badevej den primære vej til de offentlige strandarealer og kan udvides om nødvendigt. 5.2 Adgangsvejene i området til de offentlige strandarealer skal holdes åben for offentlig færdsel. 5.3 Der skal etableres mindst én parkeringsplads på egen grund. 5.4 Indkørsel til egen grund må maksimalt være 3,0 meter bred. 5.5 Lastbiler, campingvogne, trailere og uindregistrede biler samt både må ikke henstilles på ubebyggede arealer, veje og parkeringspladser. 6 Ledningsanlæg 6.1 Elledninger, herunder ledninger til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten må være: Grundstørrelse Maksimal bebyggelsesprocent 799 m 2 og derunder 15, dog må etagearealet maksimalt være på 80 m m 2 og derover Bebyggelsen må kun opføres i én etage uden mulighed for indretning af tagetagen. 7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 5,0 meter, dog må mindre bygningsdele være højere. 7,4 Facadehøjden må ikke overstige 3,0 meter målt fra terræn til facadens skæring med tagfladen. 7.5 For grunde placeret i området mellem Havstokken og Skydevænget skal boligbebyggelse placeres minimum 3,0 meter fra naboskel. For resterende grunde skal boligbebyggelse placeres minimum 5,0 meter fra naboskel. 7.6 Boligbebyggelse skal placeres minimum 4,0 meter fra vejskel. 7.7 På hver parcel må kun opføres én bolig. 7.8 Garager, carporte og udhuse skal holdes 2,5 meter fra naboskel og 4,0 meter fra vejskel. Maksimum højde må ikke overstige 2,5 meter, dog må bygninger med saddeltag have en maksimum højde på 3,5 meter. 7.9 For grunde på 499 m 2 og derunder må garager og carporte maksimum være 25 m 2. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Til facaden må anvendes farver dannet af de såkaldte jordfarver samt sort og hvid eller blandinger herimellem. Til døre, vinduer og lignende mindre dominerende facadeelementer er andre farver tilladt 6

9 8.2 Der må ikke benyttes blank eller reflekterende tagbeklædning. 8.3 Ydervægge skal fremtræde i bræddebeklædte flader, dog kan 50% af facaden opføres i pudset mur. Tilbygning til eksisterende bebyggelse må være i samme materiale som eksisterende. 8.4 Der kan placeres solfanger/solcelleanlæg integreret i tagfladen. 8.5 Antenner, herunder antennemaster og paraboler, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej eller på arealet mellem facade og vej. Parabolantenner må højst have en diameter på 1 meter. 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Terrænet må maksimalt reguleres med 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. 9.2 I skel mellem grundene må kun etableres levende hegn eller hegn af træ. 9.3 I skel mod vej må kun etableres levende hegn. 10 Forudsætninger for igangsætning og ibrugtagning 10.1 Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Sydsjællands Museum kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 11 Grundejerforening 11.1 Der er 4 grundejerforeninger i lokalplanområdet, der dækker næsten alle ejendomme i sommerhusområdet. I grundejerforeningernes vedtægter står, om der er medlemspligt Grundejerforeningernes vedtægter skal godkendes af Vordingborg Kommune. 12 Myndighedsgodkendelser 12.1 For ændringer indenfor strandbeskyttelseslinien, må der uanset forestående bestemmelser ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra Storstrøms Amt. 13 Ophævelse af lokalplaner og deklarationer 13.1 Byplanvedtægt nr. 3 for et område ved den vestlige del af Ore strand vedtaget den 20. august 1959 ophæves Lokalplan nr. S for et sommerhusområde og strandpark på Ore vedtaget den 28. december 1978 ophæves for matr.nr. 24d, 24e, 24f, 24g, 24m, 24n, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb, 24bc, 24bd, 24be, 24bf, 24bg, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl, 24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq, 24br, 24bs, 24bt, 24bu, 24bv, 24bx, 24by, 24bz, 24bæ, 24bø, 24ca, 24cb, 24cc, 24cd, 24ce, 24cf, 24cg, 24ch, 24ci, 24ck, 24cl, 24cm, 24cn, 24co, 24cp, 24cq, 24cr, 24cs, 24ct, 24cu, 24cv, 24cx, 24cy, 24cz, 24cæ, 24cø, 24da, 24db, 24dc, 24dd, 24de, 24df, 24dg, 24dh, 24di, 24dk, 24dl, 24dm, 24dn, 7

10

11 m 4.00m 6.00m 8.00m m 6.00m Byvej "m" Vej 33o 33r 33q ai b Fredskov Rosenfeldt Hgd., Kastrup b 2g 2f 2e 1n t 2d 1o p 1ad 2c 1u 1ag 1q 1c 1ae 1v 1r 1x 2h 1s 1f 1d 1af 1a 2b 1i 1g 1e 5b 1y 1k 1z 1h 5i 5c 51 1l 5q 5d 1æ 1m 5n 1ac 1ø1aa 5m 5s 7k 5o 5r 7l 7i 5l 1ab 5k 5g 5h 7a 7h 8b 8at 5f 7e 5e 7d 7f 7g 8c Rosenfeldt Hgd., Kastrup 8d 8r 8e 8q f 8p 8s 5a 7c 8g 8a 8h 8i 8m 8n8o 8t 8ap 8u 8ao v 8l 8an 8ø 8x 8am 8aa 8k 8y 11h 8al 8ab 8z 8ak 8ac 11g 12i Ore, Vordingborg Jorder 67l 8æ 8ai 8ad 11b 12h 13g 67k 8aq 8ah 8ae 8ar 12g 13ae 8af 11f 12f 13æ 67i 67s 8ag 100t 8as 11e 12e 13z 13ø 13h 67h 67r 11d 12d 13i 100s 13t 13y 13aa 67g 67q 12c r 11c 13r13s 13u 13x 13ab 67p 100q 100z 12b 13v 67f 100p 100y 13a 13ac 15an 67o 100æ 67e 100x 13q ad 15ao a 100v 82d 67n n "k" 13p 13k 15am 100u 13f 100m 100k 100o 82c 82e 15ar 15as15at 13o 13l 15ap 15ai 67d 13e 67m 82b 104b 82f 13m 15ah 15aq 67c 117d 100l 82a 85c 13d 15ag15af 104c 83 15ae 67t 117a 85a c 114p 104e 13c 117b 106a 87a 15ad 117c 114q 104f 100e 13b 120b 85b 100d 15a 15d 106b 15ac 15f k 15ak 15i 15e 100c 114r 120a 114v 15g 108a 114x 100b 100f 15m 15k 15h 100h 120c 114u 24l 114y 114t 100g 89a 95b 15p 15n 15l 24p 114z 108m 24q 114h 100i 96c 15s 15q 15o a 24r 24h 114s "l" r 96b 15v 15t 24s 24f 162 1ia 24t 96a Fredskov 108b 108f 108e 98a 15z 15x 15u 24g 24u 24d 25a 108h 108c 108d 15æ 15y 24n 24m 24e 108i 114aa 114i 98b 15ø 24v 25f25h 133a 27d 108k 114n 24ag 114ab 24x 114ae 15aa 24af 25g 24ah 114ac 24bg 27e 114b 133b 148m 24ae 114ad 114af 114ah 15ab 24ø 24ad 25e 27f 108g 114e 114ag 114c 114ai 148l 148o 24ac ay 24ab 24al 24be 24bh 27g 129b114l 114ø 114ak 24 æ am 24ax 148k 114an 148p 24aa 24am 24av c 24bi 27h 114m 114ao an 24az 24bk 24bl 27i 24aæ 114a 114æ 148i 24au 24bc 24ao 24bm 114ap 150a 148h 24ap 24at bb 24bn 24bo 27k aq 24as 24bæ 24bp 24bq a154b154c 150b 148g 24ar 24ba 24bz 24by 24br 24bs 28f 24bx 28v "q" aø 24bø 24bv 24bu 28x 154d 148e 24ca 24bt 28i 28y 24cs 24cb 24ct 154e 148c 148f 24cr 24cc 24cd 24cq 24cu24cv 28t cp 24ce 148a 148d 24co 24cf 24b 24cg 28s 24cn 24ch 24cz 28r 24cm 24cy 28q 24cl 148b 24ck cx 28p 24ci 28o 24cæ 28n 141b cø 24o 24da 28u 24dd 28m de 28l Masnedsund Ore, Vordingborg Jorder 24dc 24df 24dg 24do 24dh c 24db 24dn 24di 24dp 24dm 24dv dl dr 24dk ds 24dt Vej 8.00m Vej Vej Vej Snerlevej 8.00m 8.15m 5.00m Klintevænget Lupinvej Slåenvænget 13n -520 Vej Berberisvej 24y 24z Strandparken m 24ai 25d bd bf Hybenvænget Valmuevej Kløvermarksvej "n" Majsvænget Havtornvej 104a Ærtevænget Badevej Risvænget Havrevænget m Garvervej 114al 114f 114g Risvænget -670 Søvej 6.00m 114d Hirsevænget 152d Søndermarksvej Orevej 152c Enebærvej c 152b d 152a 10.00m Skydevænget 29b 29a m 30e 141a 140c 140b 140a 145c 144a 145a 144c 183b 31k 31i 31a 183n Områdeafgrænsning 183o 30b 31u 31e 183u 183p 31t 31f 31b 32b 183v 183q 32a 142c 183x 183r 183s 31g 142a Strandbeskyttelseslinie 31o 31h 183t 32i 32f 183y 31p 183ø 183z 183i 30d 31q 32g 32h 33y 183aa 183æ 183k 183ab 183f 183l 183m 31d 31l 31r 32k 33æ 183ac 31c 32e 32l 33bk 33ad 183c 183g 31s 32m 183d 183h 32n Vordingborg 33as 183al 33at 33bg 33ax 33au 183e 33bn 33bm 33ay 33av 33az 32d 33bo 33aæ Kommune 183am 183aq 33bl 33ba 33a 33aø 33bb33bc 33ag 33x 33n 33k 33i 33bd 33ac Ore, Vordingborg 33h33g 33bp 33l Jorder 33f 183an 33aq 33e 33bf 33d 33c 33bs 33b 33ar 33br Lokalplan nr. 33bt S ak 183af c 33ah 34k 33bq Sommerhusområde på Ore 34l34m 34n 34o 34p 33an 34x 34q Bilag 1 34r 34s 34t m 1ak 7.00m Kuskeskov 1e Fredskov Tangstien Rosenfeldt Hgd., Kastrup 33al 4.00m 2.00m 142b m 33aa Sti m 7.00m 33af 33ae 33ab 5.00m 33s m Fredskov Matrikelkort Masnedsund Aug. 2004/Teknisk Forvaltning/RTS a 34v 34ø Byvej 34aa 34ab 34ac 34g 34h 34ad 34ae N 34af 34ag ag

12 N Rosenfeldt Gods OREVEJ Strandpark # Boligområde SØNDERMARKSVEJ # Havstokken GARVERVEJ Kuskeskoven BADEVEJ SØVEJ Masnedsund # Ore Camping Skydevænget OREVEJ HØRVÆNGET Områdeafgræsning Strandbeskyttelseslinie Fredede områder Meters Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Bilag 2 Eksisterende forhold Mål 1: Dec. 2004/Teknisk Forvaltning/RTS

13 Lokalplan nr. S-1.2 Vedtagede Lokalplaner

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere