B RÅDETS FORORDNING (EU,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B RÅDETS FORORDNING (EU,"

Transkript

1 02014R0609 DA Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument B RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning) (EUT L 168 af , s. 39) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets forordning (EU, Euratom) 2016/804 af 17. maj 2016 L

2 02014R0609 DA RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning) KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 Genstand I denne forordning fastlægges regler for overdragelsen til Kommissionen af Unionens egne indtægter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom. Artikel 2 Dato for fastlæggelse af traditionelle egne indtægter 1. Med henblik på anvendelsen af denne forordning opstår der en fordring for Unionen på de i artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom omhandlede traditionelle egne indtægter, når toldbestemmelsernes betingelser om bogføring af fordringen er opfyldt, og beløbet er meddelt debitor. 2. Den i stk. 1 omhandlede fastlæggelse anses for at have fundet sted på den i toldbestemmelserne fastsatte bogføringsdato. Hvad angår de afgifter mv., som indgår i den fælles markedsordning for sukker, anses den stk. 1 omhandlede fastlæggelse for at have fundet sted på datoen for den meddelelse, der er omhandlet i bestemmelserne for sukkersektoren. Såfremt en sådan meddelelse ikke udtrykkelig er nævnt, fastsættes bogføringsdatoen som den dato, hvor medlemsstaterne har fastlagt debitorernes skyldige beløb, om nødvendigt som aconto- eller som saldoindbetaling. 3. I tilfælde af tvister anses de kompetente administrative myndigheder, med henblik på den i stk. 1 omhandlede fastlæggelse, for at kunne beregne fordringens størrelse senest ved den første administrative afgørelse, hvorved der gives debitor meddelelse om det skyldige beløb, eller ved forelæggelsen af sagen for den retlige myndighed, såfremt denne begivenhed indtræder først. Den i stk. 1 omhandlede fastlæggelse anses for at have fundet sted på datoen for afgørelsen eller på datoen for den beregning, der skal foretages efter indledning af sagen. 4. Stk. 1 anvendes, når den afgivne meddelelse skal berigtiges.

3 02014R0609 DA Artikel 3 Opbevaring af bilag Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at bilagene vedrørende fastlæggelsen og overdragelsen af egne indtægter opbevares i mindst tre kalenderår regnet fra udgangen af det år, de vedrører. Bilagene vedrørende de statistiske metoder og det statistiske grundlag, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, opbevares af medlemsstaterne indtil den 30. november i det fjerde år efter det pågældende regnskabsår. Bilagene vedrørende grundlaget for de egne indtægter fra moms opbevares i samme tidsrum. Såfremt det ved den revision, der foretages i henhold til artikel 2, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 eller artikel 11 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 ( 1 ) af de i stk. 1 og 2 nævnte bilag, viser sig nødvendigt at foretage en berigtigelse, opbevares disse bilag i så lang tid ud over den i stk. 1 fastsatte frist, at nævnte berigtigelse kan foretages og kontrolleres. Når en tvist mellem en medlemsstat og Kommissionen vedrørende forpligtelsen til at overdrage et bestemt beløb af egne indtægter bilægges efter fælles aftale eller ved en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol, overdrager medlemsstaten de bilag, der er nødvendige for den finansielle opfølgning, til Kommissionen inden for to måneder efter bilæggelsen. Artikel 4 Administrativt samarbejde 1. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen følgende: a) benævnelsen på de tjenestegrene eller organer, som er ansvarlige for fastlæggelsen, opkrævningen, overdragelsen og kontrollen af egne indtægter, samt de vigtigste bestemmelser vedrørende disse tjenestegrenes og organers rolle og funktion b) de almindelige love og administrative bestemmelser og de almindelige bogføringsforskrifter vedrørende fastlæggelsen, opkrævningen, overdragelsen og Kommissionens kontrol af egne indtægter c) den nøjagtige betegnelse på alle de administrative og regnskabsmæssige oversigter, hvori de i artikel 2 nævnte fordringer er opført, herunder særlig dem, som anvendes til opstillingen af det i artikel 6 nævnte regnskab. Der skal straks gives Kommissionen meddelelse om enhver ændring i disse benævnelser eller bestemmelser. 2. Kommissionen meddeler efter anmodning fra en medlemsstat de andre medlemsstater de i stk. 1 omhandlede oplysninger. ( 1 ) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af , s. 9).

4 02014R0609 DA Artikel 5 Gældende satser Den ensartede sats, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom, fastsættes under budgetbehandlingen og beregnes som en procentdel af summen af medlemsstaternes anslåede bruttonationalindkomst (BNI), således at den fuldt ud dækker den del af budgettet, der ikke finansieres ved den indtægt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom, ved finansielle bidrag til supplerende programmer for forskning og teknologisk udvikling og ved andre indtægter. I budgettet angives denne sats med et tal med så mange decimaler, som det er nødvendigt for at foretage en fuldstændig fordeling af de egne indtægter fra BNI mellem medlemsstaterne. KAPITEL II BOGFØRING AF EGNE INDTÆGTER Artikel 6 Bogføring og meddelelse 1. Et regnskab over egne indtægter føres af hver medlemsstats finansforvaltning eller en offentlig enhed, der udøver tilsvarende funktioner (»finansforvaltningen«), eller hver medlemsstats nationale centralbank. Dette regnskab opdeles efter indtægternes art. 2. Af hensyn til bogføringen af egne indtægter sker fastlæggelsen af regnskabet tidligst kl. 13 den sidste arbejdsdag i den måned, hvor fastlæggelsen har fundet sted. 3. De i henhold til artikel 2 fastlagte fordringer opføres, med forbehold af andet afsnit, i regnskabet senest den første arbejdsdag efter den nittende dag i den anden måned efter den måned, i hvilken fordringen blev fastlagt. De fordringer, der er fastlagt, men ikke opført i det regnskab, der er omhandlet i første afsnit, fordi de endnu ikke er inddrevet, og der ikke er stillet sikkerhed, opføres inden for den i første afsnit fastsatte frist i et særskilt regnskab. Medlemsstaterne kan benytte samme fremgangsmåde, når fordringer, der er fastlagt og dækket af garantier, anfægtes og forventes at blive ændret som følge af de opståede uoverensstemmelser. De egne indtægter fra moms og de egne indtægter fra BNI bogføres dog, under hensyn til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige og bruttoreduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige, som nævnt i første afsnit således: den første arbejdsdag i hver måned bogføres en tolvtedel, jf. M1 artikel 10a, stk. 1

5 02014R0609 DA resultatet af den beregning, der omhandles i artikel 10b, stk. 5, første afsnit, bogføres en gang om året, med undtagelse af de i artikel 10b, stk. 2, litra b), omhandlede særlige justeringer, som bogføres den første arbejdsdag i den måned, der følger efter indgåelsen af en aftale mellem den berørte medlemsstat og Kommissionen. Fastlagte fordringer vedrørende afgifter i henhold til den fælles markedsordning for sukker anføres i det regnskab, der er nævnt i første afsnit. Hvis disse fordringer ikke inddrives inden for den fastsatte frist, kan medlemsstaterne berigtige den oprindelige postering og undtagelsesvis opføre fordringerne i det særskilte regnskab. 4. Inden for den i stk. 3 fastsatte frist indsender hver medlemsstat til Kommissionen: a) en månedlig regnskabsopgørelse over de i stk. 3, første afsnit, omhandlede fordringer b) en kvartalsopgørelse over det særskilte regnskab, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit. Sammen med disse månedlige regnskabsopgørelser indsender de medlemsstater, for hvilke det er relevant, oplysninger om eller opgørelser over de fradrag i de egne indtægter, de har foretaget på grundlag af bestemmelser om områder med særlig status. Sammen med den sidste kvartalsopgørelse for hvert regnskabsår sender medlemsstaterne et skøn over de samlede fordringer opført i det særskilte regnskab ved udgangen af hvert regnskabsår, hvis inddrivelse er usikker. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger den nærmere udformning af måneds- og kvartalsopgørelserne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 16, stk. 2. Artikel 7 Regnskabsmæssige berigtigelser Efter den 31. december i det tredje år efter et givent regnskabsår vil det samlede beløb anført i de månedlige opgørelser fra medlemsstaten som omhandlet i artikel 6, stk. 4, første afsnit, vedrørende det pågældende regnskabsår, ikke længere blive berigtiget, undtagen på de punkter, som enten Kommissionen eller den pågældende medlemsstat har gjort opmærksom på inden dette tidspunkt. Artikel 8 Berigtigelser af fastlæggelser Berigtigelser foretaget i henhold til artikel 2, stk. 4, lægges til eller trækkes fra det samlede beløb for de fastlagte fordringer. De bogføres som omhandlet i artikel 6, stk. 3, første og andet afsnit, og anføres i de i artikel 6, stk. 4, omhandlede opgørelser for den periode, hvori disse berigtigelser har fundet sted.

6 02014R0609 DA KAPITEL III OVERDRAGELSE AF EGNE INDTÆGTER Artikel 9 Finansforvaltning og bogføring 1. Som fastlagt i artikel 10, 10a og 10b indbetaler hver enkelt medlemsstat egne indtægter på den konto, som med henblik herpå er oprettet i Kommissionens navn i medlemsstatens finansforvaltning eller centralbank. Med forbehold af pålæggelse af negative renter, jf. tredje afsnit, kan denne konto kun debiteres efter anvisning fra Kommissionen. Denne konto føres i national valuta og er fritaget for gebyrer og renter. Såfremt denne konto pålægges negative renter, krediterer den berørte medlemsstat kontoen med et beløb, der svarer til størrelsen af de pålagte negative renter, senest den første arbejdsdag i den anden måned efter pålæggelsen af sådanne negative renter. 2. Medlemsstaterne eller deres nationale centralbanker sender følgende til Kommissionen ad elektronisk vej: a) et kontoudtog eller en kreditnota, der viser bogføringen af de egne indtægter den arbejdsdag, hvor de egne indtægter krediteres Kommissionens konto b) med forbehold af litra a) et kontoudtog, der viser bogføringen af de egne indtægter, senest den anden arbejdsdag efter krediteringen af kontoen. 3. De krediterede beløb bogføres i euro i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(»finansforordningen«) ( 1 ) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 ( 2 ). Artikel 10 Overdragelse af traditionelle egne indtægter 1. Efter fradrag af opkrævningsomkostninger, jf. artikel 2, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom, foretages krediteringen af de i artikel 2, stk. 1, litra a), i nævnte afgørelse omhandlede traditionelle egne indtægter senest den første arbejdsdag efter den nittende dag i den anden måned efter den måned, i hvilken fordringen blev fastlagt i henhold til artikel 2 i denne forordning. ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). ( 2 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af , s. 1).

7 02014R0609 DA For de fordringer, som er opført i det særskilte regnskab i henhold til artikel 6, stk. 3, andet afsnit, foretages krediteringen dog senest den første arbejdsdag efter den nittende dag i den anden måned efter den måned, i hvilken fordringen er indgået. 2. Medlemsstaterne kan om nødvendigt af Kommissionen opfordres til at fremrykke krediteringen med en måned for så vidt angår andre indtægter end de egne indtægter fra moms og de egne indtægter fra BNI på grundlag af de oplysninger, de er i besiddelse af den femtende i samme måned. Justeringen af hver fremrykket kreditering foretages den følgende måned ved den i stk. 1 nævnte kreditering. Justeringen består i en negativ kreditering af et beløb svarende til det, der er angivet ved den fremrykkede kreditering. Artikel 10a Overdragelse af egne indtægter fra moms og BNI 1. De egne indtægter fra moms og de egne indtægter fra BNI krediteres, under hensyntagen til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige og af bruttoreduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige, den første arbejdsdag i hver måned med en tolvtedel af de samlede relevante beløb på budgettet, omregnet til national valuta efter omvekslingskursen på den sidste noteringsdag i kalenderåret forud for regnskabsåret, som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. 2. Kommissionen kan specielt med henblik på betalingen af udgifterne til EGFL, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 ( 1 ), og på baggrund af Unionens likviditetssituation opfordre medlemsstaterne til at fremrykke krediteringen af en tolvtedel eller af en brøkdel deraf af de beløb, der i budgettet er opført som egne indtægter fra moms og egne indtægter fra BNI, under hensyn til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige og af bruttoreduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige, med op til to måneder i et regnskabsårs første kvartal. Med forbehold af tredje afsnit kan Kommissionen specielt med henblik på betalingen af udgifterne til de europæiske struktur- og investeringsfonde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 ( 2 ), og på baggrund af Unionens likviditetssituation opfordre medlemsstaterne til ( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af , s. 608). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af , s. 320).

8 02014R0609 DA at fremrykke krediteringen af op til yderligere en halvdel af en tolvtedel af de beløb, der i budgettet er opført som egne indtægter fra moms og egne indtægter fra BNI, under hensyn til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige og af bruttoreduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige, i et regnskabsårs første seks måneder. Det samlede beløb, som Kommissionen kan opfordre medlemsstaterne til at fremrykke krediteringen af i samme måned i henhold til første og andet afsnit, må under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til yderligere to tolvtedele. Efter de første seks måneder kan den ønskede månedlige kreditering ikke overstige en tolvtedel af de egne indtægter fra moms og BNI, og den skal holdes inden for rammerne af de beløb, der er opført på budgettet til dette formål. Kommissionen underretter medlemsstaterne herom på forhånd, senest to uger før der anmodes om en kreditering i henhold til første og andet afsnit. Kommissionen oplyser i god tid og senest seks uger før, der anmodes om en kreditering i henhold til andet afsnit, medlemsstaterne om, at den har til hensigt at anmode om en sådan kreditering. Stk. 4, der vedrører de beløb, der skal krediteres i januar i hvert regnskabsår, og stk. 5, der finder anvendelse, når budgettet ikke er endeligt vedtaget inden regnskabsårets begyndelse, finder anvendelse på de fremrykkede krediteringer. 3. Enhver ændring af den ensartede sats for de egne indtægter fra moms, af satsen for de egne indtægter fra BNI, af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige og af finansieringen heraf som omhandlet i artikel 4 og 5 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom og af finansieringen af bruttoreduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige kræver, at der endeligt vedtages et ændringsbudget, og at de tolvtedele, der er opført siden regnskabsårets begyndelse, justeres. Disse justeringer foretages i forbindelse med den første kreditering efter den endelige vedtagelse af ændringsbudgettet, hvis dette vedtages inden den sekstende i måneden. I modsat fald finder justeringerne sted i forbindelse med den anden kreditering efter den endelige vedtagelse. Uanset artikel 11 i finansforordningen opføres disse justeringer i regnskabet for det regnskabsår, som det pågældende ændringsbudget vedrører. 4. De tolvtedele, der krediteres i januar i hvert regnskabsår, beregnes på grundlag af de beløb, der er opført i det budgetforslag, som er omhandlet i artikel 314, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), omregnet til national valuta efter omvekslingskursen på den første noteringsdag efter den 15. december i det kalenderår, der går forud for regnskabsåret. Justeringen finder sted samtidig med krediteringen for den efterfølgende måned.

9 02014R0609 DA Er budgettet ikke endeligt vedtaget senest to uger inden krediteringen for januar i det følgende regnskabsår, opfører medlemsstaterne den første arbejdsdag i hver måned, inklusive januar måned, en tolvtedel af beløbet af de egne indtægter fra moms og de egne indtægter fra BNI, der er opført på det seneste endeligt vedtagne budget, under hensyntagen til indvirkningen på disse indtægter af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige og af bruttoreduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige; justeringen finder sted samtidig med den første forfaldsdato efter den endelige vedtagelse af budgettet, hvis dette vedtages inden den sekstende i måneden. I modsat fald finder justeringen sted i forbindelse med den anden forfaldsdato efter den endelige vedtagelse af budgettet. 6. Finansieringen af bruttoreduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige vil ikke efterfølgende blive ændret i tilfælde af ændringer af BNI-data i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003. Artikel 10b Justeringer af egne indtægter fra moms og BNI fra tidligere regnskabsår 1. På grundlag af den i artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 omhandlede årlige oversigt over grundlaget for de egne indtægter fra moms debiteres hver medlemsstat i året efter det år, hvor denne oversigt blev fremsendt, med et beløb, der er beregnet ud fra de oplysninger, som findes i denne oversigt, ved at anvende den ensartede sats gældende for det i oversigten omhandlede regnskabsår, og den krediteres for de 12 indbetalinger, der har fundet sted i løbet af dette regnskabsår. Grundlaget for de egne indtægter fra moms i en medlemsstat, på hvilken denne sats anvendes, kan dog ikke overstige den procentdel af landets BNI, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom, jf. nævnte afgørelses artikel 2, stk. 7, første afsnit. 2. Eventuelle berigtigelser af grundlaget for de egne indtægter fra moms, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, medfører for hver berørt medlemsstat, hvis grundlag, der giver anledning til disse berigtigelser, ikke overstiger de procenter, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 10, stk. 2, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom, at den saldo, der er fastlagt i henhold til nærværende artikels stk. 1, justeres således: a) berigtigelser i henhold til artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 foretaget inden den 31. juli medfører, at der i det efterfølgende år foretages en generel justering b) en særlig justering kan imidlertid foretages på et hvilket som helst tidspunkt efter aftale mellem den pågældende medlemsstat og Kommissionen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89

10 02014R0609 DA c) såfremt de foranstaltninger, som Kommissionen træffer med henblik på berigtigelse af grundlaget som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, fører til en særlig justering af de beløb, der er krediteret den i nærværende forordnings artikel 9, stk. 1, omhandlede konto, foretages justeringen på det tidspunkt, som Kommissionen har fastsat ved iværksættelsen af disse foranstaltninger. Ændringer af BNI, jf. nærværende artikels stk. 4, medfører ligeledes en justering af saldoen for de medlemsstater, hvis grundlag for egne indtægter fra moms, inklusive berigtigelserne, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke, udjævnes til de procentdele, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 10, stk. 2, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom. 3. På grundlag af de tal for BNI-aggregatet, opgjort i markedspriser, og dets bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, debiteres hver medlemsstat i året efter det år, hvor tallene blev fremlagt, med det beløb, der fremkommer, når satsen for året før fremlæggelsen af tallene anvendes på BNI, og den krediteres for de indbetalinger, der har fundet sted i løbet af det nævnte år. 4. Eventuelle ændringer af BNI for tidligere regnskabsår, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, medfører med forbehold af artikel 5 i samme forordning en justering af hver berørt medlemsstats saldo, der er fastlagt i henhold til nærværende artikels stk. 3. Efter den 30. november i det fjerde år efter et givet regnskabsår tages der ikke længere hensyn til eventuelle ændringer af BNI undtagen på de punkter, hvor enten Kommissionen eller medlemsstaten forinden har givet meddelelse om en sådan ændring. 5. Kommissionen beregner for hver medlemsstat forskellen mellem de beløb, der fremkommer efter justeringerne foretaget i henhold til stk. 1-4, bortset fra særlige justeringer foretaget i henhold til stk. 2, litra b) og c), og det resultat, der fremkommer ved at multiplicere de samlede justeringsbeløb med den procentsats, som den pågældende medlemsstats BNI udgør af alle medlemsstaters BNI, der finder anvendelse den 15. januar på det gældende budget for året efter det år, hvor de til justeringen anvendte data blev fremlagt (»nettobeløbet«). Med henblik på denne beregning omregnes beløbene fra den nationale valuta til euro ved hjælp af omvekslingskursen på den sidste noteringsdag i kalenderåret forud for krediteringsåret, som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om størrelsen af de beløb, der fremkommer ved denne beregning, inden den 1. februar i året efter det år, hvor de til justeringen anvendte data blev fremlagt. Hver enkelt medlemsstat indbetaler nettobeløbet på den i artikel 9, stk. 1, omhandlede konto den første arbejdsdag i juni samme år. 6. Justeringerne, der omhandles i nærværende artikels stk. 1-5, udgør forvaltning af indtægterne i det regnskabsår, hvor de skal indbetales på den i artikel 9, stk. 1, omhandlede konto«.

11 02014R0609 DA Artikel 11 Tilpasning i forbindelse med ikkedeltagelse 1. Når en medlemsstat, i overensstemmelse med TEUF og protokol 21 og 22 hertil, ikke deltager i finansieringen af en bestemt foranstaltning eller politik gennemført af EU, har den ret til en justering, beregnet efter denne artikels stk. 2, af det beløb, den har indbetalt som egne indtægter for hvert regnskabsår, hvor den ikke har deltaget. 2. Kommissionen beregner justeringen i løbet af året efter det pågældende regnskabsår. Beregningen sker på grundlag af følgende oplysninger om det pågældende regnskabsår: a) BNI-aggregatet i markedspriser og dets bestanddele, der meddeles af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 b) den budgetmæssige gennemførelse af aktionsudgifterne i forbindelse med den pågældende foranstaltning eller politik. Justeringen beregnes ved at multiplicere de samlede relevante udgifter, med undtagelse af de udgifter, der finansieres af deltagende tredjelande, med den procentdel, som den justeringsberettigede medlemsstats BNI udgør i forhold til medlemsstaternes samlede BNI. Justeringen finansieres af de deltagende medlemsstater efter en fordelingsnøgle, der fastsættes ved at dividere den enkelte medlemsstats BNI med de deltagende medlemsstaters samlede BNI. Ved beregningen af justeringen sker omregningen mellem national valuta og euro ved hjælp af omvekslingskursen på den sidste noteringsdag i det kalenderår, der går forud for det pågældende regnskabsår, og som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Justeringen foretages kun én gang for det pågældende år og er definitiv, idet den ikke ændres i tilfælde af en senere ændring af BNI-tallet. 3. Kommissionen meddeler medlemsstaterne justeringsbeløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan kreditere den konto, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, i denne forordning, med beløbet senest den første arbejdsdag i december samme år. Artikel 12 Morarenter ved for sen overdragelse 1. Enhver forsinkelse af krediteringen af den i artikel 9, stk. 1, omhandlede konto medfører, at den pågældende medlemsstat skal betale morarenter. 2. For egne indtægter fra moms og BNI betales der kun renter i forbindelse med forsinket kreditering af beløb: a) der er omhandlet i artikel 10a b) der fremkommer ved den beregning, der er anført i artikel 10b, stk. 5, første afsnit, på det tidspunkt, der er anført i tredje afsnit

12 02014R0609 DA c) der er resultatet af særlige justeringer af de egne indtægter fra moms i henhold til nærværende artikels artikel 10b, stk. 2, litra c), på den dato, der er fastsat i henhold til de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 d) der fremkommer, når en medlemsstat ikke inden for den udtrykkelige tidsfrist, som Kommissionen har fastsat, foretager de berigtigelser af BNI-oplysninger, der er nødvendige for at behandle de punkter, som Kommissionen eller medlemsstaten har givet meddelelse om, jf. artikel 10b, stk. 4. Renterne af de justeringer, der følger af sådanne berigtigelser, beregnes fra den første arbejdsdag i juni året efter det år, hvor den af Kommissionen udtrykkeligt fastsatte frist udløb. 3. Morarentebeløb under 500 EUR opkræves ikke. 4. For medlemsstaterne i Den Økonomiske og Monetære Union er rentesatsen lig med den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, og som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, eller med 0 procent, alt efter hvilket beløb der er højest, forhøjet med 2,5 procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den samlede forhøjelse i henhold til første og andet afsnit må ikke overstige 16 procentpoint. Den således forhøjede sats anvendes på hele forsinkelsesperioden. 5. For de medlemsstater, der ikke er en del af Den Økonomiske og Monetære Union, er rentesatsen lig med den sats, som de nationale centralbanker anvender på deres vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i den pågældende måned, eller med 0 procent, alt efter hvilket beløb der er højest, forhøjet med 2,5 procentpoint. For de medlemsstater, hvor en sådan rentesats ikke foreligger, er rentesatsen lig med den nærmest tilsvarende rente, der finder anvendelse den første dag i den pågældende måned på medlemsstatens valutamarked, eller med 0 procent, alt efter hvilket beløb der er højest, forhøjet med 2,5 procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den samlede forhøjelse i henhold til første og andet afsnit må ikke overstige 16 procentpoint. Den således forhøjede sats anvendes på hele forsinkelsesperioden. 6. Artikel 9, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår betaling af morarenter, jf. nærværende artikels stk. 1 og 2. Artikel 13 Uinddrivelige fordringer 1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at de beløb, som svarer til de i henhold til artikel 2 fastlagte fordringer, overdrages til Kommissionen efter de i denne forordning indeholdte regler.

13 02014R0609 DA Medlemsstaterne fritages for at overdrage Kommissionen beløb svarende til de i henhold til artikel 2 fastlagte fordringer, der viser sig uinddrivelige af en af nedenstående grunde: a) på grund af force majeure b) af andre grunde, som ikke kan tilskrives dem. Medlemsstaterne kan fritages for forpligtelsen til at stille beløb svarende til de fordringer, der er fastlagt i henhold til artikel 2, til rådighed for Kommissionen i de tilfælde, hvor sådanne fordringer viser sig uinddrivelige, fordi krediteringen eller anmeldelsen af toldskylden er udskudt for ikke at påvirke en strafferetlig undersøgelse, der berører Unionens finansielle interesser. Fastlagte fordringer erklæres for uinddrivelige ved afgørelse truffet af den kompetente administrative myndighed, der fastslår, at beløbet ikke kan inddrives. Fastlagte fordringer anses for uinddrivelige senest fem år efter den dato, hvor beløbet er fastlagt i overensstemmelse med artikel 2, eller i tilfælde af administrativ eller retlig anke efter meddelelse, notifikation eller offentliggørelse af den endelige afgørelse. Ved betaling i rater skal femårsperioden tidligst regnes fra den sidste faktiske betaling, forudsat at denne ikke bringer saldoen ned på nul. Beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige, slettes definitivt i det særskilte regnskab, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, andet afsnit. De slettede beløb anføres i et bilag til den kvartalsopgørelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, første afsnit, og eventuelt i de kvartalsvise beskrivelser, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 608/ Senest tre måneder efter den administrative afgørelse, der er nævnt i stk. 2, eller inden for den tidsfrist, der er omhandlet i samme stykke, sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport med oplysninger om de tilfælde, hvor stk. 2 er blevet anvendt, dog kun hvis de fastlagte fordringer drejer sig om beløb på over EUR. Meddelelsen skal give Kommissionen mulighed for at vurdere de grunde omhandlet i denne artikels stk. 2, litra a) og b), der har forhindret den pågældende medlemsstat i at overdrage beløbet, og de foranstaltninger, som denne har truffet for at sikre inddrivelsen. Meddelelsen skal udformes efter en model opstillet af Kommissionen. Med henblik herpå vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 16, stk Inden for en frist på seks måneder regnet fra modtagelsen af den i stk. 3 omhandlede meddelelse fremsender Kommissionen sine bemærkninger til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen har anmodet om supplerende oplysninger, løber fristen på seks måneder fra modtagelsen af de supplerende oplysninger, der er anmodet om.

14 02014R0609 DA KAPITEL IV LIKVIDITETSSTYRING Artikel 14 Krav til likviditetsstyringen 1. Kommissionen kan disponere over de beløb, der er krediteret de i artikel 9, stk. 1, omhandlede konti, i det omfang det er nødvendigt for at dække dens likviditetsbehov i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. 2. Overskrider likviditetsbehovet indeståendet på disse konti, kan Kommissionen hæve beløb ud over de samlede indeståender, såfremt de fornødne budgetbevillinger er disponible, og inden for rammerne af de egne indtægter som fastsat i budgettet. I så fald giver den på forhånd medlemsstaterne meddelelse om de forventede overskridelser. 3. Alene i tilfælde af misligholdelse af lån, som er optaget, eller som der er stillet garanti for i medfør af forordninger og afgørelser vedtaget af Rådet eller af Europa-Parlamentet og Rådet, under sådanne omstændigheder, at Kommissionen ikke har mulighed for at træffe andre foranstaltninger i henhold til de finansielle ordninger, der finder anvendelse på sådanne lån, i så god tid, at Unionens retlige forpligtelser over for långiverne kan overholdes, kan stk. 2 og 4 finde midlertidig anvendelse uanset betingelserne i stk. 2, for at sikre betalingen af afdrag og renter på Unionens gæld.«4. Med forbehold af andet afsnit fordeles forskellen mellem de samlede indeståender og likviditetsbehovet mellem medlemsstaterne, så vidt muligt i forhold til overslaget over indtægterne på budgettet fra hver enkelt stat. I dækningen af sit likviditetsbehov tilstræber Kommissionen at mindske virkningen på medlemsstaternes forpligtelse til at kreditere negative rentebeløb i henhold til artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, ved med prioritet at disponere over de beløb, der er krediteret de pågældende konti. Artikel 15 Efterkommelse af betalingsanvisninger 1. Medlemsstaterne eller deres nationale centralbanker efterkommer Kommissionens betalingsanvisninger efter Kommissionens instrukser og senest tre arbejdsdage efter modtagelsen. Medlemsstaterne eller deres nationale centralbanker gennemfører transaktioner vedrørende likviditetsbevægelser inden for de frister, der er fastsat af Kommissionen, som, undtagen i særlige tilfælde, underretter dem, mindst en dag før betalingsanvisningen skal efterkommes. 2. Medlemsstaterne eller deres nationale centralbanker sender ad elektronisk vej og senest den anden arbejdsdag efter hver enkelt transaktion Kommissionen et kontoudtog, der viser de hertil knyttede transaktioner.

15 02014R0609 DA KAPITEL V AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 16 Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistås af Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter, jf. artikel 7 i forordning (EU) nr. 608/2014. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/ Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Artikel 17 Overgangsbestemmelse om rentesatsen Den sats, der er fastsat i artikel 11 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 i den udgave, der fandt anvendelse, inden Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2028/2004 ( 1 ), trådte i kraft, finder anvendelse ved beregningen af morarenter også i de tilfælde, hvor forfaldsdatoen indtræder inden den 1. december Artikel 18 Ophævelse 1. Med forbehold af stk. 2 ophæves forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 med virkning fra den 1. januar Artikel 10, stk. 7a, i forordning (EU, Euratom) nr. 1150/2000 ophæves med virkning fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. 3. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II. Artikel 19 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på dagen for ikrafttræden af afgørelse 2014/335/EU, Euratom. Den anvendes fra den 1. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. ( 1 ) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2028/2004 af 16. november 2004 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelsen af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EUT L 352 af , s. 1).

16 02014R0609 DA BILAG I OPHÆVET FORORDNING MED LISTE OVER ÆNDRINGER Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 (EFT L 130 af , s. 1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2028/2004 (EUT L 352 af , s. 1) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009 (EUT L 36 af , s. 1)

17 02014R0609 DA BILAG II SAMMENLIGNINGSTABEL Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 Denne forordning Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 3, stk. 1, 2 og 3 Artikel 3, stk. 1, 2 og 3 Artikel 3, stk. 4 Artikel 4 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 5 Artikel 6, stk. 1 og 2 Artikel 6, stk. 1 og 2 Artikel 6, stk. 3, litra a) Artikel 6, stk. 3, litra b) Artikel 6, stk. 3, litra c) Artikel 6, stk. 3, litra d) Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra a), første punktum Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra a), andet punktum Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra b), første punktum Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra b), andet punktum Artikel 6, stk. 4, andet afsnit Artikel 6, stk. 3, første afsnit Artikel 6, stk. 3, andet afsnit Artikel 6, stk. 3, tredje afsnit Artikel 6, stk. 3, fjerde afsnit Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra a) Artikel 6, stk. 4, andet afsnit Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra b) Artikel 6, stk. 4, tredje afsnit Artikel 6, stk. 4, fjerde afsnit Artikel 6, stk. 5 Artikel 7 Artikel 7 Artikel 8, stk. 1 Artikel 8 Artikel 8, stk. 2 Artikel 9, stk. 1 Artikel 9, stk. 1 Artikel 9, stk. 1a Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Artikel 9, stk. 3 Artikel 10, stk. 1-7 Artikel 10, stk. 1-7 Artikel 10, stk. 8 Artikel 10, stk. 8, første afsnit Artikel 10, stk. 9 Artikel 10, stk. 9 Artikel 10, stk. 10 Artikel 10a Artikel 11

18 02014R0609 DA Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 Artikel 11, stk. 1 Denne forordning Artikel 12, stk. 1, første afsnit Artikel 12, stk. 1, andet afsnit Artikel 11, stk. 2, 3 og 4 Artikel 12, stk. 2, 3 og 4 Artikel 12, stk. 1-4 Artikel 14 Artikel 12, stk. 5, første afsnit Artikel 15, stk. 1 Artikel 12, stk. 5, andet afsnit Artikel 15, stk. 2 Artikel 15 Artikel 16, stk. 1 og 2 Artikel 16, stk. 3 Artikel 10, stk. 8, andet afsnit Artikel 17, stk. 1 og 2 Artikel 13, stk. 1 og 2 Artikel 17, stk. 3, første afsnit Artikel 13, stk. 3, første afsnit Artikel 17, stk. 3, andet afsnit Artikel 17, stk. 3, tredje afsnit Artikel 13, stk. 3, andet afsnit Artikel 13, stk. 3, tredje afsnit Artikel 17, stk. 4 Artikel 13, stk. 4 Artikel 17, stk. 5 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 16 Artikel 21a Artikel 17 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 18 Artikel 19 Bilag Bilag I Bilag II

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2,

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2, 21.5.2016 L 132/85 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2016/804 af 17. maj 2016 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0512 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0512 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0512 Offentligt EUROPEAN COMMISSION Brussels, 29.6.2011 COM(2011) 512 final 2011/0185 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af de

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1552/ 89

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1552/ 89 7 6 89 3 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr L 155/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr 1552/ 89 af 29 maj 1989 om gennemførelse af afgørelse 88/

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 COM(2018) 326 final 2018/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 447 final 2015/0204 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.5.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 130/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2011 KOM(2011) 737 endelig 2011/0333 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2011 KOM(2011) 740 endelig 2011/0184 (APP) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2017 COM(2017) 619 final 2017/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for produktionsåret 1999/00 af produktionsafgifterne og koefficienten for

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION VOL1 BIND 1 - ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER DEL PARTA A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 1 Bilag PARTA-2 DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1553/ 89

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1553/ 89 7. 6. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 155 / 9 RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1553/ 89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989R1553 DA 05.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM) Nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) 10801/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: JAI 552 ASIM 51 CADREFIN 36 ENFOPOL 204 PROCIV 36 DELACT 93

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026 Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) 13999/18 FISC 452 ECOFIN 1026 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2016: Gennemførelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 129/68 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/764 af 2. maj 2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD))

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ÆNDRINGSFORSLAG 001-016 af Udvalget om International Handel Betænkning Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2018 C(2018) 2532 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 2.5.2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur,

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 340 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave.

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende L 52 Dansk udgave Retsforskrifter 60. årgang 28. februar 2017 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget

Læs mere

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2016: Ajourføring af bevillinger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") Forslag til forordning (COM(2017)0329 C8-0192/ /0134(COD))

Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) Forslag til forordning (COM(2017)0329 C8-0192/ /0134(COD)) 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Roberto Gualtieri A8-0009/2018 Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU,

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU, L 36/20 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU, Euratom) 2018/194 af 8. februar 2018 om modeller for regnskabsopgørelser for fordringer på egne indtægter og en formular til indberetning af uinddrivelige

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2011 KOM(2011) 199 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R1207 DA 18.02.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M1 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0357/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0357/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0357/2015 7.12.2015 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 832 final 2018/0422 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 27.12.2017 Den Europæiske Unions Tidende L 345/27 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 Den Europæiske Unions C 396 Tidende Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 61. årgang Indhold III Forberedende retsakter REVISIONSRETTEN 2018/C 396/01 Udtalelse nr. 3/2018 (artikel 287,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2017

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2017 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2018 COM(2018) 70 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2017 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 207 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/0296 (NLE) 5364/7 FISC 336 ECOFIN 08 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0807(CNS) 16567/14 EF 342 ECOFIN 1171 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/678/EU om tilladelse til Den Italienske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige

Læs mere