BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN Januvia 25 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin phosphatmonohydrat, svarende til 25 mg sitagliptin. Alle hjælpestoffer er anført under afsnit LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukken tablet. Rund, lyserød, filmovertrukken tablet mærket med 221 på den ene side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Januvia er indiceret til patienter med type 2-diabetes mellitus til at forbedre den glykæmiske kontrol i kombination med metformin, i de tilfælde hvor diæt og motion plus metformin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Til patienter med type 2-diabetes mellitus, hvor anvendelse af en PPARγ agonist (dvs. glitazoner) er hensigtsmæssig, er Januvia indiceret i kombination med PPARγ agonisten, i de tilfælde hvor diæt og motion plus PPARγ agonisten alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosis for Januvia er 100 mg én gang dagligt. Doseringen af metformin eller PPARγ agonist bør fortsættes, og sitagliptin administreres samtidigt. Hvis en dosis glemmes, bør den tages, så snart patienten kommer i tanke om det. Der bør ikke tages en dobbeltdosis på den samme dag. Januvia kan tages med eller uden mad. Patienter med nyreinsufficiens Til patienter med mild nyreinsufficiens (kreatinin-clearance [CrCl] 50 ml/min), er dosisjustering for Januvia ikke nødvendig. Erfaring fra kliniske undersøgelser af Januvia til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens er begrænset. Derfor anbefales Januvia ikke til denne patientgruppe (se afsnit 5.2). Patienter med leverinsufficiens Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild til moderat leverinsufficiens. Januvia er ikke undersøgt hos patienter med svær leverinsufficiens. Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder. Der er begrænsede sikkerhedsdata for patienter 75 år, og der bør udvises forsigtighed i denne aldersklasse. 2

3 Børn Januvia bør ikke anvendes til børn under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Generelt Januvia bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Hypoglykæmi I kliniske undersøgelser af Januvia som monoterapi og sitagliptin som del af kombinationsbehandling med metformin eller pioglitazon, blev der rapporteret samme frekvens af hypoglykæmi hos de patienter, der fik sitagliptin, og dem, der fik placebo. Anvendelsen af sitagliptin sammen med lægemidler, der vides at kunne forårsage hypoglykæmi, så som sulfonylurinstoffer eller insulin, er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Nyreinsufficiens Patienter med moderat til svær nyreinsufficiens bør ikke behandles med Januvia, da erfaringen med denne patientgruppe er begrænset (se afsnit 5.2). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Andre lægemidlers indvirkning på sitagliptin De kliniske data beskrevet nedenfor tyder på, at risikoen for klinisk betydende interaktioner med samtidigt administrerede lægemidler er lav. Metformin: Samtidig administration af multiple doser af mg metformin to gange om dagen og 50 mg sitagliptin ændrede ikke sitagliptins farmakokinetik betydeligt hos patienter med type 2- diabetes. Ciclosporin: Der er udført en undersøgelse til vurdering af ciclosporins (en potent hæmmer af p- glykoprotein) effekt på sitagliptins farmakokinetik. Samtidig administration af en enkelt oral 100 mg dosis sitagliptin og en enkelt oral 600 mg dosis ciclosporin øgede sitagliptins AUC og C max med henholdsvis ca. 29% og 68%. Disse ændringer i sitagliptins farmakokinetik blev ikke vurderet til at have klinisk relevans. Sitagliptins renale clearance ændredes ikke signifikant. Der forventes derfor ingen klinisk betydende interaktioner med andre p-glykoproteinhæmmere. In vitro undersøgelser tyder på, at CYP3A4 primært er ansvarlig for sitagliptins begrænsede metabolisme, og at CYP2C8 er medvirkende. Hos patienter med normal nyrefunktion spiller metabolisme, inklusive metabolismen via CYP3A4, kun en lille rolle i sitagliptin-clearance. Metabolisme kan derimod spille en mere betydningsfuld rolle ved eliminationen af sitagliptin ved svær nyreinsufficiens eller ESRD. Derfor kan potente CYP3A4-hæmmere (dvs. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, clarithromycin) muligvis ændre sitagliptins farmakokinetik hos patienter med svær nyreinsufficiens eller ESRD. Virkningen af potente CYP3A4-hæmmere ved nyreinsufficiens har ikke været genstand for klinisk undersøgelse. In vitro transportundersøgelser har vist, at sitagliptin er et substrat for p-glycoprotein og OAT3. OAT3-medieret transport af sitagliptin hæmmes in vitro af probenecid, selvom risikoen for klinisk relevante interaktioner anses for at være lav. Samtidig administration af af OAT3-hæmmere er ikke vurderet in vivo. 3

4 Sitagliptins indvirkning på andre lægemidler In vitro data tyder på, at sitagliptin hverken hæmmer eller inducerer CYP450-isoenzymer. I kliniske undersøgelser ændrede sitagliptin ikke farmakokinetikken for metformin, glyburid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller orale kontraceptiva signifikant. Dette giver in vivo evidens for lav tilbøjelighed til at forårsage interaktion med substrater af CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og organisk kationtransportør. Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma, og kan være en mild hæmmer af p-glycoprotein in vivo. Digoxin: Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma. Efter administration af 0,25 mg digoxin samtidig med 100 mg Januvia dagligt i 10 dage, øgedes plasma AUC for digoxin gennemsnitligt med 11% og plasma C max med gennemsnitligt 18%. Der anbefales ingen dosisjustering af digoxin. Patienter, der har risiko for digoxinforgiftning, bør dog monitoreres for dette, når sitagliptin og digoxin administreres samtidigt. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der er ikke tilstrækkelige data for anvendelse af Januvia til gravide kvinder. Dyreundersøgelser har vist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se afsnit 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. På grund af mangel på humane data bør Januvia ikke anvendes under graviditet. Amning Det vides ikke, om sitagliptin udskilles i modermælk hos mennesker. Dyreundersøgelser har vist udskillelse af sitagliptin i modermælk. Januvia bør ikke anvendes under amning. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Ved bilkørsel og betjening af maskiner bør der dog tages hensyn til, at svimmelhed og søvnighed er rapporteret. 4.8 Bivirkninger I 9 store kliniske undersøgelser af op til 2 års varighed er mere end patienter blevet behandlet med Januvia 100 mg dagligt, alene eller i kombination med metformin, et sulfonylurinstof (med eller uden metformin) eller en PPARγ agonist. I disse undersøgelser var incidensen af seponering på grund af hændelser, der blev anset som lægemiddelrelaterede, 0,8% med 100 mg dagligt og 1,5% med andre behandlinger. Der blev ikke oftere (>0,2% og difference >1 patient) rapporteret om bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos patienterne, der blev behandlet med kontrolpræparatet. KOMBINATION MED METFORMIN I en 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med metformin var incidensen af formodede bivirkninger på 9,3% og 10,1% hos henholdsvis de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med patienterne, der fik behandling med placebo/metformin.. Nedenfor nævnes de formodede bivirkninger, som oftere blev rapporteret (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos patienterne, der blev behandlet med placebo: Frekvenser defineres som: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100, <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100); sjælden ( 1/10.000, <1/1.000); og meget sjælden (<1/10.000). Nervesystemet Ikke almindelig: Somnolens. Mave-tarmkanalen 4

5 Almindelig: Kvalme. Ikke almindelig: Øvre abdominalsmerter, diarré. Undersøgelser Ikke almindelig: Nedsat blodglucose. I en 1-års undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med metformin var incidensen af formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med de patienter, der fik et sulfonylurinstof/metformin henholdsvis 14,5% og 30,3%. I poolede undersøgelser af op til 1 års varighed, hvor sitagliptin/metformin blev sammenlignet med et sulfonylurinstof/metformin, er de formodede bivirkninger, som er rapporteret oftere (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der fik sitagliptin 100 mg end hos patienterne, der fik sulfonylurinstof, følgende: Metabolisme og ernæring Ikke almindelig: Anorexi. Undersøgelser Ikke almindelig: Nedsat kropsvægt. KOMBINATION MED EN PPARγ AGONIST (pioglitazon) I en 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med pioglitazon var incidensen af formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/pioglitazon sammenlignet med patienterne, der blev behandlet med placebo/pioglitazon henholdsvis 9,1% og 9,0%. De følgende formodede bivirkningerblev oftere rapporteret (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der fik Januvia end hos patienterne, der fik placebo: Metabolisme og ernæring Almindelig: Hypoglykæmi. Mave-tarmkanalen Almindelig: Flatulens. Almene symptomer Almindelig: Perifere ødemer. I placebokontrollerede monoterapiundersøgelser af op til 24 ugers varighed af sitagliptin 100 mg er der oftere (>0,2% og difference >1 patient) rapporteret om følgende formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos patienterne, der blev behandlet med placebo: Hovedpine, hypoglykæmi, obstipation og svimmelhed. Ud over de bivirkninger, der er beskrevet ovenfor er der rapporteret om hændelser uden kendt årsagssammenhæng med medicinen. Disse hændelser forekom hos mindst 5%, og de var hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med Januvia. Disse hændelser inkluderede infektion i øvre luftveje og nasopharyngitis. Yderligere hændelser, der er rapporteret uden kendt årsagssammenhæng med medicinen, og som forekom hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med Januvia (uden at nå 5% niveauet, men med en incidens >0,5% højere i Januvia- end i kontrolgruppen) omfatter osteoartrose og smerter i ekstremiteterne. På tværs af kliniske undersøgelser blev der observeret en lille øgning i antallet af hvide blodlegemer (ca. 200 blodlegemer/µl difference i hvide blodlegemer versus placebo; gennemsnitlig baseline hvide blodlegemer ca blodlegemer/µl), hvilket skyldes en øget mængde neutrofile leukocytter. Dette blev observeret i de fleste - men ikke i alle - undersøgelser. Ændringen i disse laboratorieparametre anses ikke for at være klinisk relevant. 5

6 Der blev ikke observeret klinisk relevante ændringer i vitale tegn eller i EKG (inklusiv i QTcintervallet) ved behandling med Januvia. 4.9 Overdosering Under kontrollerede kliniske undersøgelser med raske personer var enkeltdoser på op til 800 mg sitagliptin generelt veltålt. Minimale stigninger i QTc-intervallet blev observeret i en undersøgelse med en 800 mg dosis sitagliptin, men blev ikke anset for at være klinisk relevante. Der er ingen erfaring med doser over 800 mg til mennesker. I tilfælde af overdosering er det hensigtsmæssigt at benytte de sædvanlige understøttende forholdsregler, f.eks. fjerne uabsorberet materiale fra mave- og tarmkanalen, sørge for klinisk monitorering (inklusive elektrokardiogram) og igangsætte understøttende behandling om nødvendigt. Sitagliptin er kun moderat dialyserbart. I kliniske undersøgelser blev ca. 13,5% af dosis fjernet i løbet af en hæmodialysesession på 3-4 timer. Forlænget dialyse kan overvejes, hvis det er klinisk hensigtsmæssigt. Det vides ikke, om sitagliptin er dialyserbart ved peritonealdialyse. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: DPP-4-hæmmer, ATC-kode: A10BH01. Januvia tilhører en klasse af orale anti-hyperglykæmiske lægemidler, der kaldes dipeptidylpeptidase-4- hæmmere. Den forbedring i den glykæmiske kontrol, som blev observeret med dette lægemiddel, medieres via en stigning i de aktive inkretinhormoners niveauer. Inkretinhormoner, inklusive glucagonlignende peptid 1 (GLP-1) og glucoseafhængigt insulinotropt polypeptid (GIP), frigives i tarmene i løbet af dagen, og niveauerne øges som reaktion på et måltid. Inkretinerne er en del af et endogent system, som er involveret i den fysiologiske regulering af glucosehomøostase. Når blodglucosekoncentrationen er normal eller forhøjet, bevirker GLP-1 og GIP en øget insulinsyntese og frigørelsen af insulin fra de pankreatiske betaceller via intracellulære signalleringsveje inddragende cyklisk AMP. Behandling med GLP-1 eller DPP-4 hæmmere i dyremodeller af type 2-diabetes har vist sig at forbedre betacellernes reaktion på glucose og at stimulere syntesen samt frigivelsen af insulin. Med højere insulinniveauer fremmes glucoseoptagelsen i vævet. Desuden sænker GLP-1 glucagonsekretionen fra pankreatiske alfaceller. Reducerede glucagonkoncentrationer fører, sammen med højere insulinniveauer, til reduceret hepatisk glucoseproduktion, hvilket resulterer i fald i blodglucoseniveauerne. Når blodglucosekoncentrationen er lav, sker der ikke en stimulering af insulinfrigørelse og hæmning af glucagonsekretion af GLP-1. GLP-1 nedsætter ikke det normale glucagonrespons på hypoglykæmi. Aktiviteten af GLP-1 og GIP begrænses af DPP-4-enzymet, som hurtigt hydrolyserer inkretinhormonerne til inaktive produkter. Sitagliptin forhindrer DPP-4s hydrolyse af inkretinhormoner, og øger dermed plasmakoncentrationerne af de aktive former af GLP-1 og GIP. Ved at øge de aktive inkretinniveauer øger sitagliptin insulinfrigørelsen og reducerer glucagonniveauet afhængigt af glucosekoncentrationen. Hos patienter med type 2-diabetes med hyperglykæmi fører disse ændringer i insulin- og glucagonniveauer til lavere hæmoglobin A 1c (HbA 1c ) samt lavere koncentration af faste plasmaglucose (FPG) og postprandial glucose (PPG). Mens sitagliptin er en potent og høj-selektiv hæmmer af enzymet DPP-4, hæmmer det ikke de nært beslægtede enzymer DPP-8 eller DPP-9. Hæmning af DPP-8 og DPP-9, men ikke DPP-4, er associeret med toksicitet i prækliniske dyremodeller og forandring af immunfunktionen in vitro. Der er udført to undersøgelser, der vurderede effekt og sikkerhed af Januvia-monoterapi. Sammenlignet med placebo gav behandling med sitagliptin 100 mg signifikante forbedringer i HbA 1c (-0,60% og -0,79% ændring sammenlignet med placebo i henholdsvis 18 og 24 ugers undersøgelserneog baseline HbA 1c på ca. 8% i begge undersøgelser), FPG og 2-timers postprandial glucose. Patienter, som har fået stillet diagnosen diabetes inden for kort tid (<3 år), eller med højere HbA 1c ved baseline, havde større reduktioner i HbA 1c. Forbedringen i HbA 1c påvirkedes ikke af køn, 6

7 alder, race, baseline-bmi, tilstedeværelse af metabolsk syndrom eller et standardindex for insulinresistens (Homøostatisk modelvurdering (HOMA-IR)). I begge undersøgelser bevirkede sitagliptin en signifikant reduktion sammenlignet med placebo i FPG (-1,07 mmol/l i 18-ugers undersøgelsen og -0,88 mmol/l i 24-ugers undersøgelsen) efter 3 uger, som var det første tidspunkt, hvor FPG blev målt. Behandling med Januvia 100 mg dagligt hos patienter med type 2-diabetes var forbundet med en signifikant forbedring i surrogatmarkører for betacellefunktionen, inklusive HOMA-β (Homøostatisk modelvurdering-β), proinsulin/insulin ratio samt resultater fra en frequently sampled meal tolerance test. Den observerede incidens af hypoglykæmi hos de patienter, der blev behandlet med Januvia var den samme som for placebo. I undersøgelserne blev kropsvægten ikke øget fra baseline ved behandling med sitagliptin,mens der sås en lille vægtreduktion hos patienter, der fik placebo. I en undersøgelse af patienter med type 2-diabetes og kronisk nyreinsufficiens (kreatinin-clearance <50 ml/min) blev sikkerheden og tolerancen for reducerede doser af sitagliptin undersøgt og var generelt den samme som for placebo. Desuden var reduktionerne i HbA 1c og FPG for sitagliptin, sammenlignet med placebo, generelt de samme som dem, der er observeret i andre monoterapiundersøgelser hos patienter med normal nyrefunktion (se afsnit 5.2). Antallet af patienter med moderat til svær nyreinsufficiens var for lavt til at bekræfte, at det er sikkert at anvende sitagliptin til denne type patienter. Der er udført kliniske undersøgelser til vurdering af effekt og sikkerhed for Januvia i kombination med metformin. I én placebokontrolleret 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med metformin gav sitagliptin signifikante forbedringer i HbA 1c (-0,65% ændring sammenlignet med placebo med middel baseline HbA 1c på ca. 8%), FPG og PPG. I en placebokontrolleret 24-ugers undersøgelse af sitagliptin i kombination med pioglitazon (hvor 175 patienter fik sitagliptin, og 178 patienter fik placebo) gav sitagliptin signifikante forbedringer i HbA 1c (-0,7% ændring sammenlignet med placebo, med middel baseline HbA 1c på ca. 8%) og FPG. I undersøgelser af op til 24 ugers varighed, hvor sitagliptin 100 mg blev sammenlignet med placebo, alene eller i kombination med metformin eller en PPARγ agonist, blev der rapporteret om hypoglykæmi hos 1,2% af de patienter, der blev behandlet med sitagliptin og 0,9% af de patienter, der fik placebo. I en undersøgelseaf effekt og sikkerhed af tillægsbehandling med Januvia 100 mg eller glipizid (et sulfonylurinstof)til patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på metforminmonoterapi, var sitagliptin sammenlignelig med glipizid mht. reduktion af HbA 1c (-0,67% gennemsnitlig ændring fra baselines i uge 52, med baseline HbA 1c på ca. 7,5% i begge grupper). Den gennemsnitlige glipiziddosis, der blev anvendt var 10 mg dagligt, og ca. 40% af patienterne havde behov for en glipiziddosis på 5 mg/dag i hele undersøgelsesperioden. Imidlertid ophørte flere patienter i sitagliptingruppen med behandling på grund af manglende effekt end i glipizidgruppen. I denne undersøgelse forbedredes proinsulin/insulin ratioen, der er en markør for effektiviteten af insulinsyntese og -sekretion, med sitagliptin og forværredes med glipizidbehandling. Incidensen af hypoglykæmi i gruppen, som blev behandlet med sitagliptin (4,9%), var signifikant lavere end i glipizidgruppen (32,0%). Hos de patienter, der fik behandling med sitagliptin, observeredes et signifikant fald i kropsvægt fra baseline, mens der sås en signifikant vægtøgning hos patienterne, der fik glipizid (-1,5 vs +1,1 kg). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption Efter oral administration af en 100 mg dosis til raske personer absorberedes sitagliptin hurtigt, med peak-plasmakoncentrationer (median T max ) 1-4 timer efter dosering, gennemsnitlig plasma AUC for sitagliptin var 8,52 µm hr, C max var 950 nm. Sitagliptins absolutte biotilgængelighed er ca. 87%. Eftersom samtidig administration af et fedtrigt måltid sammen med Januvia ikke havde nogen effekt på farmakokinetikken, kan Januvia administreres med eller uden mad. 7

8 Plasma AUC for sitagliptin øgedes proportionalt med dosis. Dosisproportionaliteten blev ikke fastslået for C max og C 24t (C max øgedes mere end dosisproportionalt og C 24t øgedes mindre end dosisproportionalt). Distribution Gennemsnitlig distributionsvolumen ved steady state efter en enkelt 100 mg intravenøs dosis sitagliptin til raske personer er ca. 198 l. Fraktionen af sitagliptin, som er reversibelt bundet til plasmaproteiner, er lav (38%). Metabolisme Sitagliptin metaboliseres i mindre grad og elimineres primært uændret i urinen. Ca. 79% af sitagliptin udskilles uændret i urinen. Efter en [ 14 C] oral sitagliptin-dosis udskiltes ca. 16% af radioaktiviteten som sitagliptinmetabolitter. Seks metabolitter blev påvist på sporstofniveau og forventes ikke at bidrage til sitagliptins plasma DPP-4-hæmmende aktivitet. In vitro undersøgelser indikerede, at det enzym, der primært er ansvarlig for sitagliptins begrænsede metabolisering, er CYP3A4, med medvirken fra CYP2C8. In vitro data viste, at sitagliptin ikke er en hæmmer af CYPisozymerne CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 eller 2B6, og det er ikke en hæmmer af CYP3A4 og CYP1A2. Elimination Efter administration af en oral [ 14 C] sitagliptin dosis til raske personer elimineredes ca. 100% af den administrerede radioaktivitet i fæces (13%) eller urin (87%) inden for en uge efter dosering. Den tilsyneladende terminale halveringstid (t ½ ) efter indgift af en 100 mg oral dosis sitagliptin var ca. 12,4 timer. Sitagliptin akkumuleres kun minimalt efter flere doser. Den renale clearance var ca. 350 ml/min. Elimination af sitagliptin foregår primært via renal udskillelse og omfatter aktiv tubulær sekretion. Sitagliptin er et substrat for humant organisk aniontransporter-3 (hoat-3), som kan være involveret i den renale elimination af sitagliptin. Den kliniske relevans af hoat-3 i sitagliptin-transport er ikke fastslået. Sitagliptin er også et substrat for p-glykoprotein, som også kan være involveret i sitagliptins renale elimination. Ciclosporin, en p-glykoproteinhæmmer, reducerede dog ikke sitagliptins renale clearance. Sitagliptin er ikke et substrat for OCT2, OAT1 eller PEPT1/2 transportere. In vitro hæmmede sitagliptin ikke OAT3 (IC50=160 µm) eller p-glycoprotein (op til 250 µm) medieret transport ved terapeutisk relevante plasmakoncentrationer. I en klinisk undersøgelse havde sitagliptin en lille effekt på digoxinkoncentrationerne i plasma, som tyder på, at sitagliptin kan være en mild hæmmer af p-glycoprotein. Patientkarakteristika Sitagliptins farmakokinetik var generelt den samme hos raske personer og hos patienter med type 2- diabetes. Nyreinsufficiens I en enkeltdosis, åben undersøgelse blev farmakokinetikken af en reduceret dosis sitagliptin (50 mg) vurderet hos patienter med varierende grader af kronisk nyreinsufficiens sammenlignet med normale raske kontrolpersoner. Undersøgelsen omfattede patienter med nyreinsufficiens klassificeret på basis af kreatinin-clearance som mild (50 til <80 ml/min), moderat (30 til <50 ml/min) og svær (<30 ml/min) samt patienter med ESRD i hæmodilayse. Patienter med mild nyreinsufficiens havde ikke en klinisk relevant stigning i plasmakoncentrationen af sitagliptin sammenlignet med de normale raske kontrolpersoner. Der blev observeret ca. 2 gange stigning i sitagliptins plasma AUC hos patienter med moderat nyreinsufficiens, og ca. 4 gange stigning blev observeret hos patienter med svær nyreinsufficiens og hos patienter med ESRD i hæmodialyse sammenlignet med normale raske kontrolpersoner. Sitagliptin elimineredes moderat ved hæmodialyse (13,5% over en 3-4 timers hæmodialysesession med start 4 timer efter dosering). Januvia anbefales 8

9 ikke til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens, inklusive patienter med ESRD, da erfaringen med disse patientgrupper er for begrænset (se afsnit 4.2.). Leverinsufficiens Dosisjustering af Januvia er ikke nødvendig hos patienter med mild eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh score 9). Der er ingen klinisk erfaring for patienter med leverinsufficiens (Child-Pugh score >9), men da sitagliptin primært elimineres renalt, forventes leverinsufficiens ikke at påvirke sitagliptins farmakokinetik. Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder. Alder havde ingen klinisk relevant indflydelse på sitagliptins farmakokinetik baseret på en farmakokinetisk populationsanalyse af fase I- og fase II-data. Ældre patienter (65-80 år) havde ca. 19% højere sitagliptinplasmakoncentrationer sammenlignet med yngre patienter. Børn Der er ikke udført undersøgelser med anvendelse af Januvia til børn. Andre patientkarakteristika Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af køn, race eller body mass index (BMI). Disse karakteristika havde ingen klinisk relevant virkning på sitagliptins farmakokinetik på basis af en sammensat analyse af fase I farmakokinetiske data og en farmakokinetisk populationsanalyse af fase I- og fase II-data. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Der blev observeret nyre- og levertoksicitet hos gnavere ved systemiske eksponeringsniveauer, der var 58 gange højere end eksponeringsniveauet for mennesker, mens no-effect-niveauet fandtes ved niveauet 19 gange højere end eksponeringsniveauet for mennesker. Abnormiteter af fortænder observeredes hos rotter ved en eksponering, der var 67 gange højere end det kliniske eksponeringsniveau. No-effect-niveauet for dette fund var 58 gange højere på basis af 14-ugersrotteundersøgelsen. Relevansen af dette fund for mennesker er ukendt. Hos hunde er der ved et eksponeringsniveau på over 23 gange den kliniske eksponering observeret forbigående behandlingsrelaterede fysiske tegn. Nogle af disse tyder på neural toksicitet: vejrtrækning med åben mund, spytafsondring, hvid skummende opkastning, ataksi, skælven, nedsat aktivitet og/eller krum stilling. Histologisk blev der desuden observeret en meget let til let degeneration af skeletmuskulaturen ved doser svarende til en systemisk eksponering, der var ca. 23 gange højere end i mennesker. Tilsvarende forandringer var ikke til stede ved en eksponering, der var 6 gange højere end i klinikken. Prækliniske undersøgelser har ikke vist, at sitagliptin er genotoksisk. Sitagliptin var ikke karcinogent hos mus. Hos rotter var der en øget forekomst af hepatiske adenomer og carcinomer ved en systemisk eksponering, der var 58 gange højere end eksponeringen for mennesker. Eftersom hepatotoksicitet har vist sig at korrelere med induktion af hepatisk neoplasi hos rotter, var denne øgede forekomst af hepatiske tumorer sandsynligvis sekundær til kronisk hepatisk toksicitet ved denne høje dosis. På grund af den høje sikkerhedsmargin (19 gange på dette no-effect niveau), anses disse neoplastiske ændringer ikke relevante for situationen hos mennesker. Der blev ikke observeret bivirkninger i fertiliteten hos han- og hunrotter, der blev behandlet med sitagliptin før og under parringsperioden. Sitagliptin viste ingen bivirkninger i en præ- og postnatal udviklingsundersøgelse udført med rotter. Reproduktive toksicitetsundersøgelser viste en let behandlingsrelateret øget forekomst af føtale ribbensdefekter (manglende, hypoplastiske og takkede ribben) hos rotteafkom ved en systemisk eksponering på mere end 29 gange eksponeringen for mennesker. Maternel toksicitet sås hos kaniner ved eksponeringsniveauer på mere end 29 gange eksponeringen hos mennesker. På grund af de høje 9

10 sikkerhedsmargener tyder disse fund ikke på en relevant risiko for reproduktionen hos mennesker. Sitagliptin udskilles i betydelige mængder i modermælken hos diegivende rotter (mælk/plasma-ratio: 4:1). 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Tabletkerne Mikrokrystallinsk cellulose (E460) Calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341) Croscarmellosenatrium (E468) Magnesiumstearat (E470b) Natriumstearylfumarat Filmovertræk Polyvinylalkohol Macrogol 3350 Talcum (E553b) Titandioxid (E171) Rød jernoxid (E172) Gul jernoxid (E172) 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold. 6.5 Emballage (art og indhold) Uigennemsigtig blister (PVC/PE/PVDC og aluminium). Pakninger med 14, 28, 56, 84 eller 98 filmovertrukne tabletter og 50 x 1 filmovertrukne tabletter i perforerede enkeltdosisblistre. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Storbritannien 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 10

11 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside 11

12 1. LÆGEMIDLETS NAVN Januvia 50 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin phosphatmonohydrat, svarende til 50 mg sitagliptin. Alle hjælpestoffer er anført under afsnit LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukken tablet. Rund, lys beige, filmovertrukken tablet mærket med 112 på den ene side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Januvia er indiceret til patienter med type 2-diabetes mellitus til at forbedre den glykæmiske kontrol i kombination med metformin, i de tilfælde hvor diæt og motion plus metformin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Til patienter med type 2-diabetes mellitus, hvor anvendelse af en PPARγ agonist (dvs. glitazoner) er hensigtsmæssig, er Januvia indiceret i kombination med PPARγ agonisten, i de tilfælde hvor diæt og motion plus PPARγ agonisten alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosis for Januvia er 100 mg én gang dagligt. Doseringen af metformin eller PPARγ agonist bør fortsættes, og sitagliptin administreres samtidigt. Hvis en dosis glemmes, bør den tages, så snart patienten kommer i tanke om det. Der bør ikke tages en dobbeltdosis på den samme dag. Januvia kan tages med eller uden mad. Patienter med nyreinsufficiens Til patienter med mild nyreinsufficiens (kreatinin-clearance [CrCl] 50 ml/min,), er dosisjustering for Januvia ikke nødvendig. Erfaring fra kliniske undersøgelser af Januvia til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens er begrænset. Derfor anbefales Januvia ikke til denne patientgruppe (se afsnit 5.2). Patienter med leverinsufficiens Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild til moderat leverinsufficiens. Januvia er ikke undersøgt hos patienter med svær leverinsufficiens. Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder. Der er begrænsede sikkerhedsdata for patienter 75 år, og der bør udvises forsigtighed i denne aldersklasse. 12

13 Børn Januvia bør ikke anvendes til børn under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Generelt Januvia bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Hypoglykæmi I kliniske undersøgelser af Januvia som monoterapi og sitagliptin som del af kombinationsbehandling med metformin eller pioglitazon, blev der rapporteret samme frekvens af hypoglykæmi hos de patienter, der fik sitagliptin, og dem, der fik placebo. Anvendelsen af sitagliptin sammen med lægemidler, der vides at kunne forårsage hypoglykæmi, så som sulfonylurinstoffer eller insulin, er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Nyreinsufficiens Patienter med moderat til svær nyreinsufficiens bør ikke behandles med Januvia, da erfaringen med denne patientgruppe er begrænset (se afsnit 5.2). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Andre lægemidlers indvirkning på sitagliptin De kliniske data beskrevet nedenfor tyder på, at risikoen for klinisk betydende interaktioner med samtidigt administrerede lægemidler er lav. Metformin: Samtidig administration af multiple doser af mg metformin to gange om dagen og 50 mg sitagliptin ændrede ikke sitagliptins farmakokinetik betydeligt hos patienter med type 2- diabetes. Ciclosporin: Der er udført en undersøgelse til vurdering af ciclosporins (en potent hæmmer af p- glykoprotein) effekt på sitagliptins farmakokinetik. Samtidig administration af en enkelt oral 100 mg dosis sitagliptin og en enkelt oral 600 mg dosis ciclosporin øgede sitagliptins AUC og C max med henholdsvis ca. 29% og 68%. Disse ændringer i sitagliptins farmakokinetik blev ikke vurderet til at have klinisk relevans. Sitagliptins renale clearance ændredes ikke signifikant. Der forventes derfor ingen klinisk betydende interaktioner med andre p-glykoproteinhæmmere. In vitro undersøgelser tyder på, at CYP3A4 primært er ansvarlig for sitagliptins begrænsede metabolisme, og at CYP2C8 er medvirkende. Hos patienter med normal nyrefunktion spiller metabolisme, inklusive metabolismen via CYP3A4, kun en lille rolle i sitagliptin-clearance. Metabolisme kan derimod spille en mere betydningsfuld rolle ved eliminationen af sitagliptin ved svær nyreinsufficiens eller ESRD. Derfor kan potente CYP3A4-hæmmere (dvs. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, clarithromycin) muligvis ændre sitagliptins farmakokinetik hos patienter med svær nyreinsufficiens eller ESRD. Virkningen af potente CYP3A4-hæmmere ved nyreinsufficiens har ikke været genstand for klinisk undersøgelse. In vitro transportundersøgelser har vist, at sitagliptin er et substrat for p-glycoprotein og OAT3. OAT3-medieret transport af sitagliptin hæmmes in vitro af probenecid, selvom risikoen for klinisk relevante interaktioner anses for at være lav. Samtidig administration af af OAT3-hæmmere er ikke vurderet in vivo. Sitagliptins indvirkning på andre lægemidler 13

14 In vitro data tyder på, at sitagliptin hverken hæmmer eller inducerer CYP450-isoenzymer. I kliniske undersøgelser ændrede sitagliptin ikke farmakokinetikken for metformin, glyburid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller orale kontraceptiva signifikant. Dette giver in vivo evidens for lav tilbøjelighed til at forårsage interaktion med substrater af CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og organisk kationtransportør. Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma og kan være en mild hæmmer af p-glycoprotein in vivo. Digoxin: Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma. Efter administration af 0,25 mg digoxin samtidig med 100 mg Januvia dagligt i 10 dage, øgedes plasma AUC for digoxin gennemsnitligt med 11% og plasma C max med gennemsnitligt 18%. Der anbefales ingen dosisjustering af digoxin. Patienter, der har risiko for digoxinforgiftning, bør dog monitoreres for dette, når sitagliptin og digoxin administreres samtidigt. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der er ikke tilstrækkelige data for anvendelse af Januvia til gravide kvinder. Dyreundersøgelser har vist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se afsnit 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. På grund af mangel på humane data bør Januvia ikke anvendes under graviditet. Amning Det vides ikke, om sitagliptin udskilles i modermælk hos mennesker. Dyreundersøgelser har vist udskillelse af sitagliptin i modermælk. Januvia bør ikke anvendes under amning. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Ved bilkørsel og betjening af maskiner bør der dog tages hensyn til, at svimmelhed og søvnighed er rapporteret. 4.8 Bivirkninger I 9 store kliniske undersøgelser af op til 2 års varighed er mere end patienter blevet behandlet med Januvia 100 mg dagligt, alene eller i kombination med metformin, et sulfonylurinstof (med eller uden metformin) eller en PPARγ agonist. I disse undersøgelser var incidensen af seponering på grund af hændelser, der blev anset som lægemiddelrelaterede, 0,8% med 100 mg dagligt og 1,5% med andre behandlinger. Der blev ikke oftere (>0,2% og difference >1 patient) rapporteret om bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos patienterne, der blev behandlet med kontrolpræparatet. KOMBINATION MED METFORMIN I en 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med metformin var incidensen af formodede bivirkninger på 9,3% og 10,1% hos henholdsvis de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med patienterne, der fik behandling med placebo/metformin. Nedenfor nævnes de formodede bivirkninger, som oftere blev rapporteret (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos patienterne, der blev behandlet med placebo: Frekvenser defineres som: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100, <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100); sjælden ( 1/10.000, <1/1.000); og meget sjælden (<1/10.000). Nervesystemet Ikke almindelig: Somnolens. Mave-tarmkanalen Almindelig: Kvalme. 14

15 Ikke almindelig: Øvre abdominalsmerter, diarré. Undersøgelser Ikke almindelig: Nedsat blodglucose. I en 1-års undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med metformin var incidensen af formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med de patienter, der fik et sulfonylurinstof/metformin henholdsvis 14,5% og 30,3%. I poolede undersøgelser af op til 1 års varighed, hvor sitagliptin/metformin blev sammenlignet med et sulfonylurinstof/metformin, er de formodede bivirkninger, som er rapporteret oftere (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der fik sitagliptin 100 mg end hos patienterne, der fik sulfonylurinstof, følgende: Metabolisme og ernæring Ikke almindelig: Anorexi. Undersøgelser Ikke almindelig: Nedsat kropsvægt. KOMBINATION MED EN PPARγ AGONIST (pioglitazon) I en 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med pioglitazon var incidensen af formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/pioglitazon sammenlignet med patienterne, der blev behandlet med placebo/pioglitazon henholdsvis 9,1% og 9,0%. De følgende formodede bivirkningerblev oftere rapporteret (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der fik Januvia end hos patienterne, der fik placebo: Metabolisme og ernæring Almindelig: Hypoglykæmi. Mave-tarmkanalen Almindelig: Flatulens. Almene symptomer Almindelig: Perifere ødemer. I placebokontrollerede monoterapiundersøgelser af op til 24 ugers varighed af sitagliptin 100 mg er der oftere (>0,2% og difference >1 patient) rapporteret om følgende formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos patienterne, der blev behandlet med placebo: Hovedpine, hypoglykæmi, obstipation og svimmelhed. Ud over de bivirkninger, der er beskrevet ovenfor er der rapporteret om hændelser uden kendt årsagssammenhæng med medicinen. Disse hændelser forekom hos mindst 5%, og de var hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med Januvia. Disse hændelser inkluderede infektion i øvre luftveje og nasopharyngitis. Yderligere hændelser, der er rapporteret uden kendt årsagssammenhæng med medicinen, og som forekom hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med Januvia (uden at nå 5% niveauet, men med en incidens >0,5% højere i Januvia- end i kontrolgruppen) omfatter osteoartrose og smerter i ekstremiteterne. På tværs af kliniske undersøgelser blev der observeret en lille øgning i antallet af hvide blodlegemer (ca. 200 blodlegemer/µl difference i hvide blodlegemer versus placebo; gennemsnitlig baseline hvide blodlegemer ca blodlegemer/µl), hvilket skyldes en øget mængde neutrofile leukocytter. Dette blev observeret i de fleste - men ikke i alle - undersøgelser. Ændringen i disse laboratorieparametre anses ikke for at være klinisk relevant. Der blev ikke observeret klinisk relevante ændringer i vitale tegn eller i EKG (inklusiv i QTcintervallet) ved behandling med Januvia. 15

16 4.9 Overdosering Under kontrollerede kliniske undersøgelser med raske personer var enkeltdoser på op til 800 mg sitagliptin generelt veltålt. Minimale stigninger i QTc-intervallet blev observeret i en undersøgelse med en 800 mg dosis sitagliptin, men blev ikke anset for at være klinisk relevante. Der er ingen erfaring med doser over 800 mg til mennesker. I tilfælde af overdosering er det hensigtsmæssigt at benytte de sædvanlige understøttende forholdsregler, f.eks. fjerne uabsorberet materiale fra mave- og tarmkanalen, sørge for klinisk monitorering (inklusive elektrokardiogram) og igangsætte understøttende behandling om nødvendigt. Sitagliptin er kun moderat dialyserbart. I kliniske undersøgelser blev ca. 13,5% af dosis fjernet i løbet af en hæmodialysesession på 3-4 timer. Forlænget dialyse kan overvejes, hvis det er klinisk hensigtsmæssigt. Det vides ikke, om sitagliptin er dialyserbart ved peritonealdialyse. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: DPP-4-hæmmer, ATC-kode: A10BH01. Januvia tilhører en klasse af orale anti-hyperglykæmiske lægemidler, der kaldes dipeptidylpeptidase-4- hæmmere. Den forbedring i den glykæmiske kontrol, som blev observeret med dette lægemiddel, medieres via en stigning i de aktive inkretinhormoners niveauer. Inkretinhormoner, inklusive glucagonlignende peptid 1 (GLP-1) og glucoseafhængigt insulinotropt polypeptid (GIP), frigives i tarmene i løbet af dagen, og niveauerne øges som reaktion på et måltid. Inkretinerne er en del af et endogent system, som er involveret i den fysiologiske regulering af glucosehomøostase. Når blodglucosekoncentrationen er normal eller forhøjet, bevirker GLP-1 og GIP en øget insulinsyntese og frigørelsen af insulin fra de pankreatiske betaceller via intracellulære signalleringsveje inddragende cyklisk AMP. Behandling med GLP-1 eller DPP-4 hæmmere i dyremodeller af type 2-diabetes har vist sig at forbedre betacellernes reaktion på glucose og at stimulere syntesen samt frigivelsen af insulin. Med højere insulinniveauer fremmes glucoseoptagelsen i vævet. Desuden sænker GLP-1 glucagonsekretionen fra pankreatiske alfaceller. Reducerede glucagonkoncentrationer fører, sammen med højere insulinniveauer, til reduceret hepatisk glucoseproduktion, hvilket resulterer i fald i blodglucoseniveauerne. Når blodglucosekoncentrationen er lav, sker der ikke en stimulering af insulinfrigørelse og hæmning af glucagonsekretion af GLP-1. GLP-1 nedsætter ikke det normale glucagonrespons på hypoglykæmi. Aktiviteten af GLP-1 og GIP begrænses af DPP-4-enzymet, som hurtigt hydrolyserer inkretinhormonerne til inaktive produkter. Sitagliptin forhindrer DPP-4s hydrolyse af inkretinhormoner, og øger dermed plasmakoncentrationerne af de aktive former af GLP-1 og GIP. Ved at øge de aktive inkretinniveauer øger sitagliptin insulinfrigørelsen og reducerer glucagonniveauer afhængigt af glucosekoncentrationen. Hos patienter med type 2-diabetes med hyperglykæmi fører disse ændringer i insulin- og glucagonniveauer til lavere hæmoglobin A 1c (HbA 1c ) samt lavere koncentration af faste plasmaglucose (FPG) og postprandial glucose (PPG). Mens sitagliptin er en potent og høj-selektiv hæmmer af enzymet DPP-4, hæmmer det ikke de nært beslægtede enzymer DPP-8 eller DPP-9. Hæmning af DPP-8 og DPP-9, men ikke DPP-4, er associeret med toksicitet i prækliniske dyremodeller og forandring af immunfunktionen in vitro. Der er udført to undersøgelser, der vurderede effekt og sikkerhed af Januvia-monoterapi. Sammenlignet med placebo gav behandling med sitagliptin 100 mg signifikante forbedringer i HbA 1c (-0,60% og -0,79% ændring sammenlignet med placebo i henholdsvis 18 og 24 ugers undersøgelserneog baseline HbA 1c på ca. 8% i begge undersøgelser), FPG og 2-timers postprandial glucose. Patienter, som har fået stillet diagnosen diabetes inden for kort tid (<3 år), eller med højere HbA 1c ved baseline, havde større reduktioner i HbA 1c. Forbedringen i HbA 1c påvirkedes ikke af køn, alder, race, baseline-bmi, tilstedeværelse af metabolsk syndrom eller et standardindex for insulinresistens (Homøostatisk modelvurdering (HOMA-IR)). I begge undersøgelser bevirkede 16

17 sitagliptin en signifikant reduktion sammenlignet med placebo i FPG (-1,07 mmol/l i 18-ugers undersøgelsen og -0,88 mmol/l i 24-ugers undersøgelsen) efter 3 uger, som var det første tidspunkt, hvor FPG blev målt. Behandling med Januvia 100 mg dagligt hos patienter med type 2-diabetes var forbundet med en signifikant forbedring i surrogatmarkører for betacellefunktionen, inklusive HOMAβ (Homøostatisk modelvurdering-β), proinsulin/insulin ratio samt resultater fra en frequently sampled meal tolerance test. Den observerede incidens af hypoglykæmi hos de patienter, der blev behandlet med Januvia var den samme som for placebo. I undersøgelserne blev kropsvægten ikke øget fra baseline ved behandling med sitagliptinmens der sås en lille vægtreduktion hos patienter, der fik placebo. I en undersøgelse af patienter med type 2-diabetes og kronisk nyreinsufficiens (kreatinin-clearance <50 ml/min) blev sikkerheden og tolerancen for reducerede doser af sitagliptin undersøgt og var generelt den samme som for placebo. Desuden var reduktionerne i HbA 1c og FPG for sitagliptin, sammenlignet med placebo, generelt de samme som dem, der er observeret i andre monoterapiundersøgelser hos patienter med normal nyrefunktion (se afsnit 5.2). Antallet af patienter med moderat til svær nyreinsufficiens var for lavt til at bekræfte, at det er sikkert at anvende sitagliptin til denne type patienter. Der er udført kliniske undersøgelser til vurdering af effekt og sikkerhed for Januvia i kombination med metformin. I én placebokontrolleret 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg i kombination med metformin gav sitagliptin signifikante forbedringer i HbA 1c (-0,65% ændring sammenlignet med placebo med middel baseline HbA 1c på ca. 8%), FPG og PPG. I en placebokontrolleret 24-ugers undersøgelse af sitagliptin i kombination med pioglitazon (hvor 175 patienter fik sitagliptin, og 178 patienter fik placebo) gav sitagliptin signifikante forbedringer i HbA 1c (-0,7% ændring sammenlignet med placebo, med middel baseline HbA 1c på ca. 8%) og FPG. I undersøgelser af op til 24 ugers varighed, hvor sitagliptin 100 mg blev sammenlignet med placebo, alene eller i kombination med metformin eller en PPARγ agonist, blev der rapporteret om hypoglykæmi hos 1,2% af de patienter, der blev behandlet med sitagliptin og 0,9% af de patienter, der fik placebo. I en undersøgelseaf effekt og sikkerhedaf tillægsbehandling med Januvia 100 mg eller glipizid (et sulfonylurinstof)til patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på metforminmonoterapi, var sitagliptin sammenlignelig med glipizid mht. reduktion af HbA 1c (-0,67% gennemsnitlig ændring fra baselines i uge 52, med baseline HbA 1c på ca. 7,5% i begge grupper). Den gennemsnitlige glipiziddosis, der blev anvendt, var 10 mg dagligt, og ca. 40% af patienterne havde behov for en glipiziddosis på 5 mg/dag i hele undersøgelsesperioden. Imidlertid ophørte flere patienter i sitagliptingruppen med behandling på grund af manglende effekt end i glipizidgruppen. I denne undersøgelse forbedredes proinsulin/insulin ratioen, der er en markør for effektiviteten af insulinsyntese og -sekretion, med sitagliptin og forværredes med glipizidbehandling. Incidensen af hypoglykæmi i gruppen, som blev behandlet med sitagliptin (4,9%), var signifikant lavere end i glipizidgruppen (32,0%). Hos de patienter, der fik behandling med sitagliptin, observeredes et signifikant fald i kropsvægt fra baseline, mens der sås en signifikant vægtøgning hos patienterne, der fik glipizid (-1,5 vs +1,1 kg). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption Efter oral administration af en 100 mg dosis til raske personer absorberedes sitagliptin hurtigt, med peak-plasmakoncentrationer (median T max ) 1-4 timer efter dosering, gennemsnitlig plasma AUC for sitagliptin var 8,52 µm hr, C max var 950 nm. Sitagliptins absolutte biotilgængelighed er ca. 87%. Eftersom samtidig administration af et fedtrigt måltid sammen med Januvia ikke havde nogen effekt på farmakokinetikken, kan Januvia administreres med eller uden mad. Plasma AUC for sitagliptin øgedes proportionalt med dosis. Dosisproportionaliteten blev ikke fastslået for C max og C 24t (C max øgedes mere end dosisproportionalt og C 24t øgedes mindre end dosisproportionalt). 17

18 Distribution Gennemsnitlig distributionsvolumen ved steady state efter en enkelt 100 mg intravenøs dosis sitagliptin til raske personer er ca. 198 l. Fraktionen af sitagliptin, som er reversibelt bundet til plasmaproteiner, er lav (38%). Metabolisme Sitagliptin metaboliseres i mindre grad og elimineres primært uændret i urinen. Ca. 79% af sitagliptin udskilles uændret i urinen. Efter en [ 14 C] oral sitagliptin-dosis udskiltes ca. 16% af radioaktiviteten som sitagliptinmetabolitter. Seks metabolitter blev påvist på sporstofniveau og forventes ikke at bidrage til sitagliptins plasma DPP-4-hæmmende aktivitet. In vitro undersøgelser indikerede, at det enzym, der primært er ansvarlig for sitagliptins begrænsede metabolisering, er CYP3A4, med medvirken fra CYP2C8. In vitro data viste, at sitagliptin ikke er en hæmmer af CYP-isozymerne CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 eller 2B6, og det er ikke en hæmmer af CYP3A4 og CYP1A2. Elimination Efter administration af en oral [ 14 C] sitagliptin dosis til raske personer elimineredes ca. 100% af den administrerede radioaktivitet i fæces (13%) eller urin (87%) inden for en uge efter dosering. Den tilsyneladende terminale halveringstid (t ½ ) efter indgift af en 100 mg oral dosis sitagliptin var ca. 12,4 timer. Sitagliptin akkumuleres kun minimalt efter flere doser. Den renale clearance var ca. 350 ml/min. Elimination af sitagliptin foregår primært via renal udskillelse og omfatter aktiv tubulær sekretion. Sitagliptin er et substrat for humant organisk aniontransporter-3 (hoat-3), som kan være involveret i den renale elimination af sitagliptin. Den kliniske relevans af hoat-3 i sitagliptin-transport er ikke fastslået. Sitagliptin er også et substrat for p-glykoprotein, som også kan være involveret i sitagliptins renale elimination. Ciclosporin, en p-glykoproteinhæmmer, reducerede dog ikke sitagliptins renale clearance. Sitagliptin er ikke et substrat for OCT2, OAT1 eller PEPT1/2 transportere. In vitro hæmmede sitagliptin ikke OAT3 (IC50=160 µm) eller p-glycoprotein (op til 250 µm) medieret transport ved terapeutisk relevante plasmakoncentrationer. I en klinisk undersøgelse havde sitagliptin en lille effekt på digoxinkoncentrationerne i plasma, som tyder på, at sitagliptin kan være en mild hæmmer af p-glycoprotein. Patientkarakteristika Sitagliptins farmakokinetik var generelt den samme hos raske personer og hos patienter med type 2- diabetes. Nyreinsufficiens I en enkeltdosis, åben undersøgelse blev farmakokinetikken af en reduceret dosis sitagliptin (50 mg) vurderet hos patienter med varierende grader af kronisk nyreinsufficiens sammenlignet med normale raske kontrolpersoner. Undersøgelsen omfattede patienter med nyreinsufficiens klassificeret på basis af kreatinin-clearance som mild (50 til <80 ml/min), moderat (30 til <50 ml/min) og svær (<30 ml/min) samt patienter med ESRD i hæmodilayse. Patienter med mild nyreinsufficiens havde ikke en klinisk relevant stigning i plasmakoncentrationen af sitagliptin sammenlignet med de normale raske kontrolpersoner. Der blev observeret ca. 2 gange stigning i sitagliptins plasma AUC hos patienter med moderat nyreinsufficiens, og ca. 4 gange stigning blev observeret hos patienter med svær nyreinsufficiens og hos patienter med ESRD i hæmodialyse sammenlignet med normale raske kontrolpersoner. Sitagliptin elimineredes moderat ved hæmodialyse (13,5% over en 3-4 timers hæmodialysesession med start 4 timer efter dosering). Januvia anbefales ikke til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens, inklusive patienter med ESRD, da erfaringen med disse patientgrupper er for begrænset (se afsnit 4.2.). Leverinsufficiens 18

19 Dosisjustering af Januvia er ikke nødvendig hos patienter med mild eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh score 9). Der er ingen klinisk erfaring for patienter med leverinsufficiens (Child-Pugh score >9), men da sitagliptin primært elimineres renalt, forventes leverinsufficiens ikke at påvirke sitagliptins farmakokinetik. Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder. Alder havde ingen klinisk relevant indflydelse på sitagliptins farmakokinetik baseret på en farmakokinetisk populationsanalyse af fase I- og fase II-data. Ældre patienter (65-80 år) havde ca. 19% højere sitagliptinplasmakoncentrationer sammenlignet med yngre patienter. Børn Der er ikke udført undersøgelser med anvendelse af Januvia til børn. Andre patientkarakteristika Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af køn, race eller body mass index (BMI). Disse karakteristika havde ingen klinisk relevant virkning på sitagliptins farmakokinetik på basis af en sammensat analyse af fase I farmakokinetiske data og en farmakokinetisk populationsanalyse af fase I- og fase II-data. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Der blev observeret nyre- og levertoksicitet hos gnavere ved systemiske eksponeringsniveauer, der var 58 gange højere end eksponeringsniveauet for mennesker, mens no-effect-niveauet fandtes ved niveauet 19 gange højere end eksponeringsniveauet for mennesker. Abnormiteter af fortænder observeredes hos rotter ved en eksponering, der var 67 gange højere end det kliniske eksponeringsniveau. No-effect-niveauet for dette fund var 58 gange højere på basis af 14-ugersrotteundersøgelsen. Relevansen af dette fund for mennesker er ukendt. Hos hunde er der ved et eksponeringsniveau på over 23 gange den kliniske eksponering observeret forbigående behandlingsrelaterede fysiske tegn. Nogle af disse tyder på neural toksicitet: vejrtrækning med åben mund, spytafsondring, hvid skummende opkastning, ataksi, skælven, nedsat aktivitet og/eller krum stilling.histologisk blev der desuden observeret en meget let til let degeneration af skeletmuskulaturen ved dosersvarende til en systemisk eksponering, der var ca. 23 gange højere end i mennesker. Tilsvarende forandringer var ikke til stede ved en eksponering, der var 6 gange højere end i klinikken. Prækliniske undersøgelser har ikke vist, at sitagliptin er genotoksisk. Sitagliptin var ikke karcinogent hos mus. Hos rotter var der en øget forekomst af hepatiske adenomer og carcinomer ved en systemisk eksponering, der var 58 gange højere end eksponeringen for mennesker. Eftersom hepatotoksicitet har vist sig at korrelere med induktion af hepatisk neoplasi hos rotter, var denne øgede forekomst af hepatiske tumorer sandsynligvis sekundær til kronisk hepatisk toksicitet ved denne høje dosis. På grund af den høje sikkerhedsmargin (19 gange på dette no-effect niveau), anses disse neoplastiske ændringer ikke relevante for situationen hos mennesker. Der blev ikke observeret bivirkninger i fertiliteten hos han- og hunrotter, der blev behandlet med sitagliptin før og under parringsperioden. Sitagliptin viste ingen bivirkninger i en præ- og postnatal udviklingsundersøgelse udført med rotter. Reproduktive toksicitetsundersøgelser viste en let behandlingsrelateret øget forekomst af føtale ribbensdefekter (manglende, hypoplastiske og takkede ribben) hos rotteafkom ved en systemisk eksponering på mere end 29 gange eksponeringen for mennesker. Maternel toksicitet sås hos kaniner ved eksponeringsniveauer på mere end 29 gange eksponeringen hos mennesker. På grund af de høje sikkerhedsmargener tyder disse fund ikke på en relevant risiko for reproduktionen hos mennesker. Sitagliptin udskilles i betydelige mængder i modermælken hos diegivende rotter (mælk/plasma-ratio: 4:1). 19

20 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Tabletkerne Mikrokrystallinsk cellulose (E460) Calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341) Croscarmellosenatrium (E468) Magnesiumstearat (E470b) Natriumstearylfumarat Filmovertræk Polyvinylalkohol Macrogol 3350 Talcum (E553b) Titandioxid (E171) Rød jernoxid (E172) Gul jernoxid (E172) 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold. 6.6 Emballage (art og indhold) Uigennemsigtig blister (PVC/PE/PVDC og aluminium). Pakninger med 14, 28, 56, 84 eller 98 filmovertrukne tabletter og 50 x 1 filmovertrukne tabletter i perforerede enkeltdosisblistre. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Storbritannien 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 20

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ristaben 25 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin-phosphatmonohydrat, svarende til 25 mg

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Janumet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som phosphatmonohydrat) og

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ. for

28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ. for 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galvus 50 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin. Hjælpestof: Hver tablet indeholder 47,82 mg lactose,

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rund, lyserød, filmovertrukket 8 mm tablet præget med D5 på den ene side og firmalogo på den anden.

PRODUKTRESUMÉ. for. Rund, lyserød, filmovertrukket 8 mm tablet præget med D5 på den ene side og firmalogo på den anden. PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter 1. LÆGEMIDLETS NAVN Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg linagliptin. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN AVANDIA 1 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder rosiglitazonmaleat svarende til 1 mg rosiglitazon. Hjælpestoffer

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eucreas 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 850 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til patienten. Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid Indlægsseddel: Information til patienten Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eucreas 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 850 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg linagliptin. Alle hjælpestoffer er anført under

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Janumet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptinphosphatmonohydrat svarende til 50

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoNorm 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 0,5 mg repaglinid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3.

Læs mere

Tablet. Tabletterne er lyserøde, marmorerede, runde, bikonvekse med facetterede kanter og eventuelt mørkere pletter.

Tablet. Tabletterne er lyserøde, marmorerede, runde, bikonvekse med facetterede kanter og eventuelt mørkere pletter. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Repaglinide Krka 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2 mg repaglinid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM Tablet.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 3. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28727 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kefavet Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Kefavet Vet.

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance er indiceret til forbedring af den glykæmiske kontrol hos voksne patienter med type 2-diabetes mellitus som:

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance er indiceret til forbedring af den glykæmiske kontrol hos voksne patienter med type 2-diabetes mellitus som: 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 25 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hver tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og mg metforminhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Hver tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og mg metforminhydrochlorid. PRODUKTRESUMÉ for Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter 1. LÆGEMIDLETS NAVN Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Jentadueto

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 5 mg 150

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benakor Vet., filmovertrukne tabletter 2,5 mg. Aktivt stof 2,3 mg benazepril (svarende til 2,5 mg benazeprilhydrochlorid).

PRODUKTRESUMÉ. for. Benakor Vet., filmovertrukne tabletter 2,5 mg. Aktivt stof 2,3 mg benazepril (svarende til 2,5 mg benazeprilhydrochlorid). 16. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., filmovertrukne tabletter 2,5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 2,3 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dolagis, tyggetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dolagis, tyggetabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Dolagis, tyggetabletter 0. D.SP.NR 24631 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Dolagis 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: En tablet indeholder: Carprofen 120

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder dapagliflozinpropanediolmonohydrat svarende til 5 mg

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benakor Vet., tabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Benakor Vet., tabletter 5 mg 29. maj 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof: Benazeprilhydrochlorid

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 2 mg 150 mg Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter 6. maj 2008 PRODUKTRESUMÉ for Carprodyl F, tabletter 0. D.SP.NR 23253 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Carprodyl F 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Èn tablet indeholder: Aktiv substans: Carprofen

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EMEND 80 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 80 mg aprepitant. Hjælpestoffer er anført under afsnit 6.1 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xiliarx 50 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin. Hjælpestof: Hver tablet indeholder 47,82 mg lactose,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vetoryl, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Vetoryl, hårde kapsler 12. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Vetoryl, hårde kapsler 0. D.SP.NR 23016 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vetoryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 10 mg, 30 mg, 60 mg eller

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 5 1. LÆGEMIDLETS NAVN Actos 15 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon som hydroklorid. Hjælpestoffer er anført under pkt.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Oprymea 0,088 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 0,088 mg pramipexolbase (som 0,125 mg pramipexol dihydrochloridmonohydrat).

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere