Henning Langberg, Danske Fysioterapeuter Gunnar Gislason, Danske Patienter Kim Brixen, Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning Langberg, Danske Fysioterapeuter Gunnar Gislason, Danske Patienter Kim Brixen, Region Syddanmark"

Transkript

1 R E F E R A T Emne møde i Nationalt Udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Torsdag den 4. december 2014, kl Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen (formand) Tine Curtis, KL Marie Rønde, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Andrea Grandelag, Danske Regioner Christian Worm, Region Hovedstaden Thomas Drivsholm, DSAM Ole Gøtzsche, LVS Benn Duus, LVS Helen Bernt Andersen, DASYS /20 Tlf: Sekretariat: Lisbeth Høeg-Jensen, Sundhedsstyrelsen Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen Ane Bonnerup Vind, Sundhedsstyrelsen Kristoffer Lande Andersen, Sundhedsstyrelsen Britta Tendal, Sundhedsstyrelsen Karsten Junker, Sundhedsstyrelsen Afbud Henning Langberg, Danske Fysioterapeuter Gunnar Gislason, Danske Patienter Kim Brixen, Region Syddanmark 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden kommentarer. 2. Orientering fra NKR sekretariatet NKR sekretariatet orienterede om den overordnede fremdrift, som følger planen. Se også bilag 1. Tre NKRer er tæt på udgivelse. NKR for analinkontinens hos voksne, NKR for ADHD hos voksne og NKR for generaliserede smerter i bevægeapparat. Der afholdtes den 21.november 2014 den årlige NKR konference med deltagelse af mere end 400 personer. NKR sekretariatet var godt tilfreds med konferencens indhold og forløb, hvor der bl.a. var mere fokus på den kommunale indsats. Der planlægges også afholdt en national NKR konference i 2015, hvor der forventes klarhed om NKRs fremtid efter sommeren I forhold til monitorering af de nationale kliniske retningslinjer, har NKR styregruppen tilkendegivet, at de ikke ønsker et stort set up til at monitorere implementeringen af alle NKRer. Der ønskes i stedet at monitorere på et par 1

2 udvalgte retningslinjer. I første omgang skal NKR for transfusion med blodkomponenter følges. Som følge af både indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel har NKR sekretariatet besluttet at oversætte to NKRer NKR for håndledsbrud og NKR for dystoci, ligesom planen er at oversætte quick guides på alle udgivne NKR til engelsk. NKR sekretariatet arbejder videre med MagicApp, som er en elektronisk platform, hvorpå man både kan udarbejde og publicere kliniske retningslinjer. Se også Der vil i forbindelse med igangsættelsen af de nye NKRer i april 2015 blive udvalgt 2-3 NKRer, hvor patientrepræsentationen vil blive styrket. Der overvejes flere modeller, fx enten i form af en patientrepræsentant i arbejdsgruppen eller gennem afholdelse af fokusgruppeinterview med patienter. 3. Drøftelse af emneforslag til igangsættelse 2015 NKR sekretariatet gjorde indledningsvist opmærksom på, at NKR om rehabilitering af svære spiseforstyrrelser, som blev vedtaget i sidste emnerunde, ikke vil blive udarbejdet. Det skyldes, at Socialstyrelsen aktuelt udarbejder nationale retningslinjer med samme fokus. Der skal derfor findes et nyt emne til erstatning af dette. NKR sekretariatet redegjorde derefter for emnevalgsprocessen, og for hvordan de 98 indsendte emneforslag er vurderet i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne og reduceret til de 24 emneforslag, som det nationale udvalg for NKR (NU) skulle tage stilling til på mødet. NU s bemærkninger til de enkelte forslag følger her: Af de 24 fremsendte emneforslag skulle NU gerne kunne tilslutte sig minimum 16 egnede emner til igangsættelse af nationale kliniske retningslinjer i Af de 16 skal 4 igangsættes april 2015 og yderligere 12 i november Herefter gik NU i gang med at kommentere på de 24 emner, som indstilledes til enten igangsættelse, yderligere afklaring med henblik på eventuel igangsættelse eller til at blive afvist a. Psoriasis indstillet til igangsættelse Relevant emne. Det kan overvejes om man skal inkludere saltbadskure m.v. i emnets kommissorium. b. Behandling af meniskpatologi i knæet indstillet til igangsættelse Der er sket en stor vækst i antallet af operationer igennem de senere år, hvorfor der kan være tale om et indikationsskred. Retningslinjen bør have fokus på både kirurgisk og ikke-kirurgiske interventioner. Der skønnes at være relevant evidens på området. 2

3 c. Ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre med vægttab og funktionsevnetab (efter indlæggelse) afklares yderligere Emnet skønnes meget relevant, da det omhandler en stor gruppe borgere både i eget hjem og på plejehjem, ligesom emnet er tværfagligt og tværsektorielt. Det taler imod emnet, at der sandsynligvis foreligger sparsom evidens på området. Udvalget bemærkede, at det kan overvejes også at have fokus på tidlig opsporing og indsatser, der kan forhindre indlæggelse og evt. også på validiteten af de screeningsinstrumenter der anvendes samt på indikationer for indlæggelse. Endelig kunne man også forestille sig et fokus på den indsats, der skal igangsættes kommunalt, når den ældre udskrives efter indlæggelsen. Emnet kvalificeres yderligere ved NKR sekretariatet. d. Rehabilitering af patienter med kræft sygdomsspecifik indstillet til igangsættelse Emnet vurderes relevant, da der er bred interesse for at vide, hvilke rehabiliteringsindsatser indenfor kræftområdet, der virker. Der eksisterer forløbsprogrammer på området, men de er ikke evidensbaserede. Udvalget var enigt i, at NKR bør afgrænses til en eller evt. to sygdomsspecifikke rehabiliteringsområder, og pegede i den forbindelse på at prostata- og hoved-hals kræft udgør særligt relevante emner. Prostata grundet stigende incidens og lang overlevelse med deraf følgende rehabiliteringsbehov og hoved-hals kræft grundet sygdomsbyrde og social ulighed. Der foretages en samlet vurdering af, om der skal udarbejdes en NKR på hver af de to kræftformer prostata og hoved-hals eller om der kun skal vælges en af de to. e. Behandling af lungekollaps (pneumothorax) - afvist Emnet afvises, da patientgruppen er lille, og emnet vurderes at kunne løses monoeller bifagligt. f. Behandling af lænderygsmerter indstillet til igangsættelse Emnet skønnes relevant, da det er tværsektorielt og inkluderer en stor patientgruppe. Fokus skal være på nydiagnosticerede lænderygsmerter og den konservative behandling, der skal igangsættes inden kirurgi kommer ind i billedet. Emnet skal koordineres med de øvrige emner, der er igangsat eller står for at skulle igangsættes med fokus på bevægeapparatet. g. Hofteartrose konservativ behandling og genoptræning ved THA indstillet til igangsættelse 3

4 Emnet skønnes relevant, da patientgruppen er stor, og praksis er uensartet. Fokus bør være på både før og efter eventuel operation. Herunder indikation for kirurgi. Hvornår går man til konservativ behandling og hvornår til operation? Hvor meget kan man træne sig ud af med tilhørende smertereduktion? h. Tvang i psykiatrien afklares yderligere Emnet skønnes relevant, men kan være svært at håndtere i NKR regi. Der er uafklaret, om der er tilstrækkelig med relevant evidens på området, og i hvilken grad kan man overføre udenlandske erfaringer til Danmark fra fx USA. Emnet er også præget af en stor kompleksitet, der kan være svært at indfange i 10 PICO spørgsmål. På den anden side fylder emnet meget i den kliniske praksis såvel som i den offentlige psykiatridebat, og mange vil være interesserede i at afdække evidensen på området. Der er igangsat flere andre indsatser på området, herunder satspulje om den bæltefri afdeling. Spørgsmålet er om disse ville profitere af en NKR på området. Emnet indstilledes til yderligere afklaring ved NKR sekretariatet, som vil yderligere afklare den tilgængelige evidens på området og evt. afgrænsning og relevans af en evt. NKR. i. Forebyggelse og behandling af delir indstillet til igangsættelse Emnet skønnes relevant, da sygdomsbyrden er stor, emnet er tværsektorielt og fordi der lokalt ligger mange forskellige retningslinjer herfor. Problemet er særligt stort for sårbare, ældre plejehjemsbeboere. Der ønskes et bredt fokus, hvor der også ses på, hvad man i kommunerne kan gøre for at forebygge delir. Alkoholudløst delir medtages ikke i retningslinjen. j. Behandling af OCD hos børn, unge og voksne og k. Udredning og behandling af angst hos børn og unge begge emner indstillet til igangsættelse (med forbehold) De to emner (j og k) blev behandlet samlet, da de begge omhandler psykiatriske angstlidelser hos bl.a. børn og unge. Begge emner skønnes relevante, da problemet er stigende og viden nødvendig. OCD hos børn, unge og voksne skønnes at være mere afgrænset og dermed måske lettere at gå til i en NKR. Holdningen var, at minimum et af de to emner bør igangsættes. NKR sekretariatet vil foretage en samlet vurdering af, om der skal laves en eller to retningslinjer. l. Håndeksem indstillet til igangsættelse Emnet vurderes relevant og indstilles uden yderligere kommentarer. 4

5 m. Non melanom hudcancer indstillet til igangsættelse Emnet skønnes relevant, eftersom det er tværfagligt og fylder meget i almen praksis, som efterlyser større viden på området. Der er desuden stor variation på området. n. Nakkesmerter afklares yderligere Emnet skønnes relevant, da der findes mange behandlingstiltag på området såvel som økonomiske interesser. Det fylder også i almen praksis. Fokus bør være på nakkesmerter, der ikke er traumeudløst. Eftersom der i øjeblikket er mange NKR, der fokuserer på bevægeapparatet og endnu flere er foreslået i denne runde, udbad NKR sekretariatet sig tid til at afklare, hvorvidt en NKR for nakkesmerter skal igangsættes på dette tidspunkt. o. Opioidbehandling ved kroniske non-maligne smerter - afvist Der er i NKR for generaliserede smerter i bevægeapparatet set på effekten af opioider (tramadon), ligesom emnet dukker op i de andre NKRer, som er igangsat indenfor bevægeapparatet. Retningslinjen skønnes desuden at blive ikke-anvisende. Det er måske mere interessant at undersøge, hvad man ellers skal gøre, hvis ikke man behandler med opioider. p. Appendicitis acuta indstillet til igangsættelse Emnet skønnes relevant som følge af sygdomsbyrde, stor variation og emnets tværfaglige element. q. Behandling af børn, unge og voksne med anorexia nervosa indstillet til igangsættelse Emnet skønnes relevant, da sygdomsbyrden er stor. Der foreligger pakkeforløb på området, som en NKR vil kunne bidrage positivt til. r. Personlighedsforstyrrelse afklares yderligere Personlighedsforstyrrelser fylder meget i almen praksis. Da der allerede er flere NKRer under udarbejdelse på det psykiatriske område og flere forslag om yderligere, udbad NKR sekretariatet sig tid til at afklare om denne NKR for personlighedsforstyrrelse skal igangsættes eller ej. s. Udredning, behandling og rehabilitering af voksne med epilepsi afklares yderligere 5

6 Der er allerede en NKR for udredning og behandling af børn og unge med epilepsi under udarbejdelse. NKR sekretariatet vil med afsæt heri vurdere, om der også er behov for en NKR for voksne med epilepsi. t. Behandling af patienter med psykisk sygdom og samtidigt misbrug af afhængighedsskabende stoffer afklares yderligere Emnet skønnes relevant, da problematikken særligt i kommunerne fylder meget. Imod emnet taler, at emnet er komplekst, og at der vurderes at være sparsom evidens på området. NKR sekretariatet vil overveje videre om, der skal igangsættes en NKR på emnet. u. Unipolar depression hos børn og unge afklares yderligere Der skønnes at være sparsom evidens på området. Da der allerede er flere NKRer under udarbejdelse på det psykiatriske område og flere endnu foreslås igangsat, udbad NKR sekretariatet sig tid til at overveje, om dette NKR emne skal igangsættes eller ej. v. Igangsættelse af fødsel -afvist Da der foreligger en række retningslinjer på området, skal emnet i givet fald afgrænses til ikke-farmakologiske metoder og til andre indikationer end overbårenhed. Emnet afvises dog, da det skønnes at kunne løftes i de allerede etablerede tværfaglige retningslinjesamarbejde mellem obstetrikere og jordemødre. x. Obstruktiv søvnapnø afvist Der foreligger i forvejen en god og relativ ny MTV på området, og der er ved at blive udarbejdet en visitationsretningslinje med udgangspunkt i MTVen. y. Fedmekirurgi afklares yderligere Emnet blev berørt i forbindelse med udarbejdelsen af visitationsretningslinjer på området i Spørgsmålet er, om der er kommet ny viden på området, fx om skadesvirkninger af operation og om indikationer for både kirurgisk og ikkekirurgisk behandling. NKR sekretariatet afklarer dette og præsenterer emnet for NKR styregruppen. Efter gennemgangen af de 24 emner blev resultatet således, at: 11 emner indstilles til styregruppen (12 hvis både rehabilitering på både prostata og hoved-hals kræft vedtages og 13 hvis både OCD og angst hos børn og unge vedtages) 8 emner afklares yderligere 6

7 4 emner afvises Mhp. kvalificering af den videre drøftelse i Styregruppen, vil Danske Regioner med sit bagland drøfte den interne prioritering af de psykiatriske emner. Der blev også spurgt til, hvorvidt der gives individuelle tilbagemeldinger til de organisationer mv., der har indsendt NKR emneforslag. Hertil svarede NKR sekretariatet, at der ikke gives individuelle tilbagemeldinger, men at det vil fremgå, hvad begrundelsen for de valgte emner er, når emnerne offentliggøres. 4. Forelæggelse af nationale kliniske retningslinjer NKR sekretariatet havde på forhånd udsendt høringsversion af den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, som det nationale udvalg drøftede og tilsluttede sig med følgende kommentarer: Af kommentarer til retningslinjen fremførtes, at den visse steder er for upræcis. Hvad indeholder et struktureret forløb fx? Ligesom retningslinjen, som følge af den anvendte metode, ikke får beskrevet de bløde indsatser i tilstrækkelig grad. NKR sekretariatet orienterede også det nationale udvalg om de indkomne høringssvar på NKR for analinkontinens hos voksne. Retningslinjens indhold blev drøftet og godkendt på det seneste udvalgsmøde og høringssvarene gav ikke anledning til væsentlige ændringer. Sekretariatet orienterede tillige om, at der vil blive udarbejdet en ny PDF version af retningslinjen, da den nuværende Magic App-genererede PDF ikke præsenterer indholdet af NKRen på samme måde som de hidtidige NKR. 5. Næste møde i nationalt udvalg Næste møde i nationalt udvalg afholdes torsdag den 12. marts 2015, kl i mødelokale 501. Der blev spurgt til mødedatoer i Disse udsendes med referat. Se bilag Eventuelt Intet til eventuelt. 7

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere