Referat. Mødedato: 18. januar Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:"

Transkript

1 Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl Kl Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Torben Langballe Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

2 Indholdsfortegnelse til Referat for Byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Endelig godkendelse af vandforsyningsplan for Rosenholm kommune Orientering om ændring af vedtægt for Miljøcenter Østjylland I/S Forslag til lokalplan nr Område til boligbebyggelse vest for Mørke Efterretningssager Erhvervelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG 974

3 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Byrådsmøde den 18. januar 2006 Ingen. 2. Endelig godkendelse af vandforsyningsplan for Rosenholm kommune J.nr.: P15 ÅBEN SAG Bilag: Vandforsyningsplan januar 2006 Resume: Efter 3 måneders offentlig høringsperiode indarbejdes de indkomne bemærkninger i endeligt forslag til vandforsyningsplan, som fremsendes til byrådets endelige godkendelse. Sagens indhold: Efter behandling af udkast til vandforsyningsplan i udvalget den 29. august og senere i byrådet den 14. september 2005 har planen været sent i offentlig høring i 3 måneder. Der er foreløbig indkommet bemærkninger fra Termestrup Vandværk og Hornslet Vandværk. De indkomne bemærkninger indarbejdes i det endelige forslag til vandforsyningsplan. Da høringsperioden udløber efter deadline for dette dagsordenspunkt, er det endelige udkast ikke udarbejdet endnu. Dette forventes dog fremsendt med mail torsdag eller fredag, så der vil være mulighed for at se det i elektronisk udgave inden mødet. Det endelige udkast vil først foreligge i papirform på mødet. Økonomi: Ikke relevant. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: At forslag til vandforsyningsplan videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling om godkendelse. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: Følgende bilag udsendt pr. mail den 9. december 2005 indgår i sagen:

4 Vandforsyningsplan, december 2005 (tilrettet forslag) Notat af 8. december 2005 vedr. ændringer og tilføjelser til forslag af september 2005 Bemærkninger fra Termestrup vandværk, Hornslet vandværk og Århus amt. Den tilrettede plan, december 2005 indstilles til byrådets godkendelse med følgende ændringer: Side 7, 2. spalte, sidste afsnit: forvaltningen udarbejder forslag til udvidet tekst. Side 11, 2. spalte, 1. afsnit: Ordet landbrugets udgår. Side 34, Nitrat: tilføjes: i grundvandet udgår: landbrugets Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Tilbagesendes til miljø og teknikudvalget 3. Orientering om ændring af vedtægt for Miljøcenter Østjylland I/S J.nr.: G01 ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: (Udsendes elektronisk) Brev af 16. november 2005 fra MCØ. Resume: Miljøcenter Østjylland I/S fremsender endeligt forslag til vedtægtsændringer, som sikrer centrets fortsatte drift indtil kommunesammenlægningen er trådt i kraft pr. 1. januar Sagens indhold: Med baggrunden i, at kommuneforeningen i Århus amt nedlægges pr. 31/ , har det være nødvendigt at ændre vedtægten for Miljøcenter Østjylland I/S og nedsætte en ny bestyrelse. Ved udvalgsbehandling den 19. september 2005, og efterfølgende godkendelse i byrådet den 12. oktober 2005, har Rosenholm kommune behandlet Miljøcenter Østjylland I/S fremsendte forslag til vedtægtsændringer. Alle kommuner har været positive over for vedtægtsændringerne. Dog har Silkeborg meddelt, at man ikke er tilfreds med den foreslåede ændring af betalingsreglerne. Der var foreslået en nedsættelse af minimumsbetalingen i 2006 til 3,5 kr. /indbygger, dog maksimalt kr. pr. kommune.

5 Men med mere end 2/3-flertal kan den foreslåede vedtægtsændring betragtes som vedtaget. Vedtægtsændringen vil herefter blive fremsendt til Statsamtsmanden til godkendelse. Når godkendelse herfra foreligger vil dette blive offentliggjort på miljøcentrets hjemmeside og de nye vedtægter vil herefter være gældende. Økonomi: Ændringerne giver ikke anledning til væsentlige ændringer for kommunen. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: At miljøcentrets forslag til vedtægtsændringer videresendes til økonomiudvalg og byrådet til orientering. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 9. januar 2006 Indstilles til byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Godkendt. 4. Forslag til lokalplan nr Område til boligbebyggelse vest for Mørke J.nr.: P16 ÅBEN SAG Bilag: Forslag til lokalplan nr. 48 (Udsendes i papirform til møde i MT ) Resume: Sagen har været behandlet på møder i Byrådet den 12. november 2003 og den 9. februar Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 17. august 2005, hvor det blev besluttet at igangsætte den videre projektudvikling og lokalplanlægning. Sagens indhold: Planens baggrund og formål

6 Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere 2. etape af et spændende og attraktivt boligområde med åben/lav boligbebyggelse vest for Mørke. Lokalplanen har til hensigt at skabe et boligområde, der følger landskabets naturlige terræn og de nære omgivelser ved Mørke Kirke. Planens overordnede disponering Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, der omfatter en blanding af boligbebyggelser og grønne områder. Delområde 1 Området er udlagt til 3 grupper af åben/lave boligbebyggelser. Bebyggelserne er tænkt som en fortsættelse af den tidligere planlagte åben/lave bebyggelse i lokalplan nr. 41. Delområde 2 Området er udlagt som grønne kiler mellem de 3 grupper af boligbebyggelser. Vejstrukturen Adgangen til området sker via en forlængelse af Ternevej og en forlængelse af Moselunden. Boligvejene i de 3 bebyggelsesområder (delområde 1) udføres i en varieret bredde med mindre pladsdannelser og areal til vendeplads. Kørebanen udlægges i maksimalt 4,5 meters bredde. Den øvrige del af vejudlægget anlægges som grønne arealer med mulighed for fælles aktiviteter, småbørnslegeplads, klatresten m.v. Grønne hensyn Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Det omfatter bl.a. at overfladevand fra områdets veje skal bortledes til nedsivningsanlæg eller bassinanlæg og regnvand fra tagflader m.v. skal nedsives på egen grund. Det fremgår også, at der ønskes tinglyst en servitut vedrørende forbud mod at anvende sprøjtegifte som en fortsættelse af lignende servitut tinglyst på lokalplanområde nr. 41. Forvaltningens bemærkninger: Nærværende lokalplanområde er beliggende i rammeområde 2.33.B5, der er udvidet i tillæg nr. 7 til Kommuneplan Byrådets godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 7 den 9. november 2005 skete under forudsætning af amtets godkendelse af Regionplan Århus Amt har den 22. december 2005 offentliggjort regionplanen i elektronisk form. Regionplanens elektroniske kort kan tolkes som, at forudsætningerne nu er til stede for, at amtet kan ophæve de tidligere indsigelser mod Kommuneplantillægget. Amtet er derfor i brev sendt den 5. januar 2006 anmodet om skriftligt at frafalde indsigelser mod tillæg nr. 7 til Kommuneplan Amtets svar afventes ultimo januar/primo februar Indstilling:

7 Teknisk Forvaltning indstiller: 1. At lokalplanforslag 48 videresendes til ØK og Byråd til godkendelse. Der kan fortsat foretages redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget. 2. At der tages stilling til, hvornår der skal afholdes borgermøde. 3. At der udarbejdes servitut vedr. forbud mod anvendelse af sprøjtegifte på arealet med tilsvarende ordlyd som for lokalplanområde 41. Servitutten indgår herefter i udbudsmaterialet for salg af grunde. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006 Indstillingen indstilles godkendt med den ændring at delområde 1 nærmest Mosevej udtages af forslaget. Der iværksættes projektudvikling for dette delområde 1 nærmest Mosevej med henblik på at udarbejde lokalplanforslag herfor. Der foreslåes afholdt borgermøde mandag den 6. marts 2006, kl Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2006 Indstilles til byrådets godkendelse med den tilføjelse, at den nordligste del af delområde 1 udføres som træhuse - i alt 9 grunde. Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Godkendt med den tilføjelse, at de øvrige parceller i alt 23 ikke udføres som træhuse. 5. Efterretningssager J.nr.: ÅBEN SAG Indenrigs- og Sundhedsministeriet: - Bekendtgørelse nr om delingsrådenes virksomhed. - Bekendtgørelse nr om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Finans- og Personaleforvaltningen: Likviditetsoversigt januar Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Efterretning.

8 6. Erhvervelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG

9 Ekstraordinært byrådsmøde Referat Mødedato: 1. februar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl Kl Byrådssalen, Tingvej 17, Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

10 Indholdsfortegnelse til Referat for Ekstraordinært byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Gebyr i forbindelse med byggetilladelser Genåbning af budget Økonomiudvalget Genåbning af budget samlet for Rosenholm Finansiering af anskaffelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG 983

11 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Ingen. 2. Gebyr i forbindelse med byggetilladelser J.nr.: Ø29 - mt ÅBEN SAG Resume: I henhold til budget 2006 er der under brugerbetalinger, byggetilladelser anført, at gebyr for budgetåret fastsættes af Miljø- og teknikudvalget. Sagens indhold: I forbindelse med en samordning af gebyrer foreslår Teknisk forvaltning, at der sker en stigning af de fastsatte byggesagsgebyrer på 40 %. Herefter vil en byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus koste kr ,00 I forbindelse med forslag til prisstigningen er det undersøgt, hvad nabokommunerne har fastsat som gebyr : Hus, sommerhus min. gebyr Grenå Århus Randers 18/m2 530 Ebeltoft *Rønde *Midtdjurs Rønde har fastlagt gebyret for 2006, mens Midtdjurs tilsvarende overvejer en samordning. Det bemærkes, at spørgsmålet om samordning af gebyrer har været drøftet i den fælles nedsatte projektgruppe 8, teknik og miljø, i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der var enighed om at søge gebyrerne samordnet.

12 I henhold til budgettet er Miljø- og teknikudvalget bemyndiget til at fastsætte byggesagsgebyrer. Gebyrerne skal herefter offentliggøres på hjemmesiden og i Lokalavisen. Der har i 2005 været en markant stigning af antallet af byggesager. Der er i 2004 givet 163 byggetilladelser og pr er der givet 231 byggetilladelser. Med den vækst, som er planlagt for kommunen, ser det ikke ud til, at aktiviteten på byggesagsbehandlingsområdet vil falde. På grund af indkøb af byggesagssystem samt vikaransættelse i 2005 har det været muligt at fastholde en sagsbehandlingstid på 4 uger for normale byggesager. I 2006 har det ikke været muligt af videreføre vikaransættelse, hvorfor det må forventes, at sagsbehandlingstiden forlænges med 2-3 uger. Merindtægten for de indstillede gebyrer ville ellers kunne dække en delvis vikaransættelse, men nævnte ekstraindtægt kan p.g.a. genåbning af budget 2006 ikke disponeres. Økonomi: Den forøgede byggeaktivitet i 2005 har medført, at der forventes en merindtægt i regnskab 2005 for gebyrer for byggetilladelser på ca. kr i forhold til budgettet på kr Da aktiviteten ikke forventes at falde i 2006, sammenholdt med en indstillet gebyrstigning på 40%, forventes de forøgede merindtægter i forhold til budget 2006 at blive i en størrelsesorden af kr Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: 1. at gebyrerne hæves med 40% og er gældende fra offentliggørelse i Lokalavisen og på kommunens hjemmeside Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen godkendt. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at merprovenuet kr ,- tilfalder forvaltningens ressourcer, således at sagsbehandlingstiden på max. 4 uger opretholdes. Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse: at der ikke tilføres yderligere ressourcer til administrationen at meropgaverne søges løst via timetildeling fra vikarkontoen Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006

13 Godkendt. 3. Genåbning af budget Økonomiudvalget J.nr.: 00.01Ø02 - øk ÅBEN SAG Bilag Tillægsbevilling til sammenlægningsudvalget på områderne: 630 Byrådet 660 Valg 661 Venskabsbysamarbejde 670 Personalepolitik 675 Personale 680 Interne låneaftaler 765 Gebyr 780 Øvrige (forsikringer) Resume: Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. dec anmodet byrådene om genåbning af budgetterne for 2006, idet kommunernes samlede budgetter for 2006 er overskredet med ca. 2,1 mia. i forhold til aftalen mellem regeringen og KL i sommeren Økonomiudvalget besluttede den 9. januar 2006 at : De 3 fagudvalg og økonomiudvalget anmodes om en kritisk gennemgang af budget Resultat med forslag til tillægsbevillinger (budgetreduktioner) fremsendes til økonomiudvalgets behandling på ekstraordinært møde den 1. februar 2006 og efterfølgende ekstraordinært byrådsmøde samme dato. Sagens indhold: Finans- og Personaleforvaltningen indstiller følgende ændringer til budget 2006 (de enkelte bevillingsændringerne er beskrevet i bilagene): Delpolitikområde Navn Beløb ( - = besparelse/indtægt) 630 Byrådet Valg Personalepolitik Venskabsbysamarbejde Personale Interne låneaftaler Gebyr Øvrige (forsikringer) I alt

14 Indstilling: Finans og Personale forvaltningen indstiller: 1) At den samlede negative tillægsbevilling for økonomiudvalgets område på kr (besparelse) godkendes. 2) Samlet tillægsbevilling kr tilføres kassen i ) At samlet negativ tillægsbevillingen på kr fremsendes til sammenlægningsudvalget godkendelse. Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Godkendt. Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Udgår, idet punktet er medtaget under punkt 4 4. Genåbning af budget samlet for Rosenholm J.nr.: 00.01Ø02 - øk ÅBEN SAG Bilag : Samlet oversigt over tillægsbevillinger til sammenlægningsudvalget Bolig til ældre Resume: Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. dec anmodet byrådene om genåbning af budgetterne for 2006, idet kommunernes samlede budgetter for 2006 er overskredet med ca. 2,1 mia. i forhold til aftalen mellem regeringen og KL i sommeren Økonomiudvalget besluttede den 9. januar 2006 at : De 3 fagudvalg og økonomiudvalget anmodes om en kritisk gennemgang af budget Resultat med forslag til tillægsbevillinger (budgetreduktioner) fremsendes til økonomiudvalgets behandling på ekstraordinært møde den 1. februar 2006 og efterfølgende ekstraordinært byrådsmøde samme dato. Sammenlægningsudvalget skal jfr. bekendtgørelse af den 19.december 2005 paragraf 4 godkende alle tillægsbevillinger til budget 2006 forud for iværksættelsen. Sagens indhold:

15 Miljø- og Teknikudvalget har den 16. januar 2006 besluttet at der indstilles en rammebesparelse på 1% svarende til kr Finans- og Personaleforvaltningens bemærkninger: Bemærk Miljø og Teknikudvalget samlede ramme er opdelt på følgende: Brugerfinansiering: Skattefinansiering Jordforsyning Samlede ramme (indtægter) (udgifter) (udgifter) (udgift) Da den brugerfinansierede ramme ikke indgår i servicevækstrammen, skal denne ramme naturligvis ikke modregnes i de øvrige rammer. Derfor svarer en samlet rammebesparelse på 1% på servicevækstrammen på Miljø- og Teknikudvalgets område til kr Da rammebesparelsen skal fordeles på bevillingsniveau er fordelingen følgende: Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 001 Veje og trafik Grønne områder Byudvikling og Landsbypolitik 024 Miljøforanstaltninger Energi Vedligehold I alt Børne- og kulturudvalget har den 17. januar 2006 besluttet Der indstilles, at der på delpolitikområde 170, hvor der er budgetteret med kr. til yderligere udgifter til børnepasning, godkendes negativ tillægsbevilling på kr., da behovet vurderes lavere På delpolitikområde 150 Folkeskolen, indstilles tillægsbevilling på kr. til vikarudgifter ved langtidssygdom og barsel Særstandpunkt: Gustav Jensen mener, at der ikke kan bespares på delpolitikområde 170, men at der bør søges besparelse på andet område. Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 170 Fællesformål dagpasning 150 Folkeskolen

16 I alt 0 Samlet ingen besparelse fra Børne- og kulturudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og voksenforvaltningen har indstillet følgende netto budgetreduktioner. Der vil i de forslåede besparelser ikke være tale om servicereduktioner. Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 415 Løntilskud til fleks- og skånejob 425 Beskæftigelsesordninger Madproduktion Hjælpemidler I alt Indstillingen blev godkendt i Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 24. januar Økonomiudvalget Finans- og Personaleforvaltningen indstiller følgende ændringer til budget Delpolitikområde Navn Beløb ( - = besparelse/indtægt) 630 Byrådet Valg Personalepolitik Venskabsbysamarbejde Personale Interne låneaftaler Gebyr Øvrige (forsikringer) I alt Svarende til ca. 4,7% af økonomiudvalgets ramme. Indstilling: Finans og Personale forvaltningen indstiller: 4) At de samlede negative tillægsbevillinger på kr (besparelse) for Rosenholm Kommune fremsendes til godkendelse. 5) At kr tilføres kassen i ) At tillægsbevillingerne fremsendes til godkendelse i sammenlægningsudvalget.

17 Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse at at der sker omplacering af terminsydelser på lån til ældreboliger i budget 2006 iht. gældende regler 1) Funktion 5.30 ældreboliger (indtægt) 2) Funktion 8.77 afdrag på ældrebolig lån (udgift) 3) Funktion 7.70 gr. 01 Renter på lån ældreboliger (udgift) at der indenfor børne- og kulturudvalgets område ikke foretages tillægsbevilling på delpolitikområde 170 Fællesformål dagpasning kr (indtægt). Børne- og kulturudvalgets tildeles en tilsvarende samlet rammebesparelse på kr Yderligere kr tilføres kassen således, at den samlede kasseforøgelse udgør kr Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Godkendt. 5. Finansiering af anskaffelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG

18 Slet Egenskaber Udskriv dagsorden Byrådsmøde Referat Mødedato: 22. februar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl kl Byrådssalen, Tingvej 17, Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

19 Indholdsfortegnelse til Referat for Byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan et område til centerformål i Hornslet Forslag til lokalplan nr et område til centerformål i Hornslet Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov Behandling af indsigelser og forslag til lokalplan 44 - område til boligbebyggelse syd for landevejen i Rodskov endelig vedtagelse Genoptagelse af sag: Henvendelse fra Rema Ejendomsinvest A/S om principiel stillingtagen til etablering af Aldi-dagligvarebutik i umiddelbar tilknytning til Rema1000-dagligvarebutik - Dalgårdsparken 4, Hornslet Frikøb af Sønderhalds ejerandel af Reno Djurs I/S Godkendelse af vejledende tidsplan for og opstart af planlægningsproces for bebyggelse på ejendommene matr. nr. 8l, 8m, 8aq, 8bg og 8bf Hornslet by, beliggende Byvej 4, 6 og 6a Hornslet klasse for skoleåret 06/ Ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Vedtægtændringer for "Udviklingscentret Kometen i Mørke" Omplacering af bevilling Efterretningssager Principiel stillingtagen til køb af ejendom - LUKKET SAG 1005

20 15. Offentlige p-pladser i Hornslet, principper og disponeringer heraf - LUKKET SAG 1005

21 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Byrådsmøde den 22. februar 2006 Ingen. 2. Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan et område til centerformål i Hornslet J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Udsendes i papirform) Forslag til Lokalplan nr. 51 med tillæg nr. 11 til Kommuneplan Sagens indhold: I forbindelse med kommunens afhændelse af ejendommen Byvej 1 (matr.nr. 8 f Hornslet By, Hornslet) er det aftalt med køber, at der udarbejdes lokalplan, der giver mulighed for ombygning til butikker, café/restaurant, bolig mv. Ejendommen er i den gældende kommuneplan omfattet af område 1.O.14 til offentlige formål. Den påtænkte anvendelse til detailhandel og bolig forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg. Med kommuneplantillægget ophæves rammeområde 1.4.O14 og ejendommen overføres til rammeområde 1.4.C2. Lokalplanens bestemmelser ligger inden for rammerne af kommuneplanens bestemmelserne for område 1.4.C2, der uændret er udlagt til blandet bolig og erhvervsformål (primært centerområde). Godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 51 se andet pkt. på dagsordenen Stillingtagen til forslag til Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål i Hornslet. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : 1. At forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan godkendes til udsendelse i offentlig høringsperiode 2. At der kan foretages redaktionelle rettelser inden udsendelse i høringsperiode. 3. At borgermøde afholdes i sammenhæng med forslag til lokalplan nr. 51. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen indstilles godkendt.

22 Borgermøde foreslås afholdt torsdag d. 30. marts 2006 kl Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 3. Forslag til lokalplan nr et område til centerformål i Hornslet J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Lokalplan 51, se bilaget fra sagen vedrørende tillæg nr. 11 til kommuneplan Udsendes i papirform) Forslag til Lokalplan nr. 51 for område til centerformål i Hornslet. Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Udsendes i papirform) Notat af 22. december 2005 til belysning af poreluftforurening og eventuelt indeklimarisiko på Byvej 1, Hornslet (NIRAS) Baggrund for lokalplanarbejdet: I forbindelse med kommunens afhændelse af ejendommen Byvej 1 (matr.nr. 8 f Hornslet By, Hornslet) er det aftalt med køber, at der udarbejdes lokalplan, der giver mulighed for ombygning til butikker, café/restaurant, bolig mv. Bygherres konsulent Arkitekterne Glindvad & Jeppesen A/S har fremsendt lokalplanforslag, der er udarbejdet i samarbejde med forvaltningens konsulent Sven Allan Jensen as. Sagens indhold: Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til lokalplan nr. 51. Lokalplan nr. 51 erstatter den del af den gældende lokalplan nr. 7 fra 1984, der har omfattet ejendommen. Det forventes, at der den nye ejer etablerer butikker, liberale erhverv, café/restaurant eller kontorlejemål i stueetagen. Endelig er det tanken at indrette kontorer og boliglejemål i bygningens tagetage.

23 I forbindelse med ejendomshandelen indgår køb af ca. 200 m2 af det tilstødende fortov/torveplads, der udgør en del af offentligt vejareal tilhørende Århus Amt. Endvidere overføres et mindre areal ud mod Byvej med adgangsrampe til ejendommen. Der tinglyses deklaration på ejendommen, der sikrer fælles adgangsvej til brug for Den Gamle Kro. Det bemærkes, at NIRAS har foretaget en forureningsundersøgelse af ejendommen. De gennemførte indeklimamålinger viser, at det konstaterede indhold af clorerede opløsningsmidler i indeklimaet på ejendommen, er mindre end Miljøstyrelsens afdampningskriterium. Endvidere vurderes grundvandsforureningen, der er konstateret umiddelbart ud for ejendommen, ikke at indebære en risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet, hvilket gælder til både boligog/eller erhvervsformål. I forbindelse med det fremsendte lokalplanforslag fra køber bemærkes, at administrationen har foranlediget indskærpelse i lokalplanen af, at der på tagetagen alene kan indrettes én bolig, og at boligen skal forsynes med en større altan til udendørs ophold. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : 4. At forslag til lokalplan nr. 51 godkendes til udsendelse i offentlig høringsperiode. 5. At der kan foretages redaktionelle rettelser inden udsendelse i høringsperiode. 6. At der tages stilling til, hvornår der skal afholdes borgermøde. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen indstilles godkendt med den ændring at der kan tillades 2 boliger såfremt der etableres altaner/tagterrasser til begge boliger, jf. rettelser til 3 stk. 3 og 7 stk. 9. Borgermøde foreslåes afholdt torsdag den 30. marts 2006 kl Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 4. Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Lokalplan nr. 44 med tillæg nr. 9 til Kommuneplan

24 (Udsendes i papirform) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Kortbilag nr. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Kortbilag nr. 2-4 (Udsendes elektronisk) Sagens indhold: Med kommuneplantillægget ændres bestemmelserne for rammeområde 1.6.B2, således at der udover åben-lav bebyggelse også gives mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, og med en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte grund. Der er ikke indkommet indsigelser mod kommuneplantillægget. Århus Amt har meddelt, at de ikke har indvendinger imod endelig vedtagelse. Godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 44 se andet pkt. på dagsordenen Behandling af indsigelser og forslag til Lokalplan nr. 44 for et område til boligformål i Rodskov. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : At tillæg nr. 9 til Kommuneplan vedtages endeligt uden ændringer. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2006: Indstillingen indstilles godkendt med den ændring, at max. Bygningshøjde ændres til 7,5 m. Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 5. Behandling af indsigelser og forslag til lokalplan 44 - område til boligbebyggelse syd for landevejen i Rodskov endelig vedtagelse J.nr.: P16 ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Liste med indsigelser og kopi af breve. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Ændringsforslag fra A-Z Huse. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Forslag fra Henrik Okkels til navngivning af vej. (Udsendes

25 elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Lokalplan nr. 44 med kommuneplantillæg nr. 9 (Udsendt med punktet "Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov") Resume: Sagen har tidligere været behandlet på møde i MTU den 23. august 2004 vedr. opgaveprioritering, på møde i MTU den 25. april 2005 og møde i ØK den 9. maj 2005 vedr. behandling af bebyggelsesplan og igangsætning af lokalplanudarbejdelse og møde i MTU og ØK den 6. juni 2005 og Byrådet den 15. juni vedr. godkendelse af lokalplanforslag. Byrådet vedtog på sidstnævnte møde at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for rammeområde 1.6.B2 med bl.a. en ændret bebyggelsesprocent på 30. Endvidere besluttede Byrådet 1. At udsende lokalplanforslag nr. 44 i offentlighedsfase 2. At udstykker i offentlighedsfasen i forbindelse med køb af jord til støjvold udfærdiger deklaration vedrørende nedgravning til kloakledninger placeret ved støjvold og efterfølgende retablering. 3. At udstykker i offentlighedsfasen udfærdiger tekst til servitut til tinglysning vedr. regnvandsledning, spildevandsledning og bassin placeret på grund i delområde 3. Sagens indhold: Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 er en nødvendig forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplan nr. 44. Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring. Borgermøde blev afholdt den 8. september Århus Amt har meddelt at man ingen bemærkninger har til lokalplanforslaget. Derudover er der i høringsperioden indkommet i alt 14 henvendelser, heraf flere underskriftsindsamlinger. Mindre grundstørrelser Der er med brev af 30. august 2005 fremsat ønske fra A-Z Huse om to grunde med ca. 320 m 2 og dermed mindre end lokalplanforslagets 350 m 2. Forvaltningens kommentarer: Det er tale om mindre justeringer, der vurderes ikke at ændre helhedsindtrykket i planen.

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere