Referat. Mødedato: 18. januar Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:"

Transkript

1 Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl Kl Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Torben Langballe Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

2 Indholdsfortegnelse til Referat for Byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Endelig godkendelse af vandforsyningsplan for Rosenholm kommune Orientering om ændring af vedtægt for Miljøcenter Østjylland I/S Forslag til lokalplan nr Område til boligbebyggelse vest for Mørke Efterretningssager Erhvervelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG 974

3 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Byrådsmøde den 18. januar 2006 Ingen. 2. Endelig godkendelse af vandforsyningsplan for Rosenholm kommune J.nr.: P15 ÅBEN SAG Bilag: Vandforsyningsplan januar 2006 Resume: Efter 3 måneders offentlig høringsperiode indarbejdes de indkomne bemærkninger i endeligt forslag til vandforsyningsplan, som fremsendes til byrådets endelige godkendelse. Sagens indhold: Efter behandling af udkast til vandforsyningsplan i udvalget den 29. august og senere i byrådet den 14. september 2005 har planen været sent i offentlig høring i 3 måneder. Der er foreløbig indkommet bemærkninger fra Termestrup Vandværk og Hornslet Vandværk. De indkomne bemærkninger indarbejdes i det endelige forslag til vandforsyningsplan. Da høringsperioden udløber efter deadline for dette dagsordenspunkt, er det endelige udkast ikke udarbejdet endnu. Dette forventes dog fremsendt med mail torsdag eller fredag, så der vil være mulighed for at se det i elektronisk udgave inden mødet. Det endelige udkast vil først foreligge i papirform på mødet. Økonomi: Ikke relevant. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: At forslag til vandforsyningsplan videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling om godkendelse. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: Følgende bilag udsendt pr. mail den 9. december 2005 indgår i sagen:

4 Vandforsyningsplan, december 2005 (tilrettet forslag) Notat af 8. december 2005 vedr. ændringer og tilføjelser til forslag af september 2005 Bemærkninger fra Termestrup vandværk, Hornslet vandværk og Århus amt. Den tilrettede plan, december 2005 indstilles til byrådets godkendelse med følgende ændringer: Side 7, 2. spalte, sidste afsnit: forvaltningen udarbejder forslag til udvidet tekst. Side 11, 2. spalte, 1. afsnit: Ordet landbrugets udgår. Side 34, Nitrat: tilføjes: i grundvandet udgår: landbrugets Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Tilbagesendes til miljø og teknikudvalget 3. Orientering om ændring af vedtægt for Miljøcenter Østjylland I/S J.nr.: G01 ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: (Udsendes elektronisk) Brev af 16. november 2005 fra MCØ. Resume: Miljøcenter Østjylland I/S fremsender endeligt forslag til vedtægtsændringer, som sikrer centrets fortsatte drift indtil kommunesammenlægningen er trådt i kraft pr. 1. januar Sagens indhold: Med baggrunden i, at kommuneforeningen i Århus amt nedlægges pr. 31/ , har det være nødvendigt at ændre vedtægten for Miljøcenter Østjylland I/S og nedsætte en ny bestyrelse. Ved udvalgsbehandling den 19. september 2005, og efterfølgende godkendelse i byrådet den 12. oktober 2005, har Rosenholm kommune behandlet Miljøcenter Østjylland I/S fremsendte forslag til vedtægtsændringer. Alle kommuner har været positive over for vedtægtsændringerne. Dog har Silkeborg meddelt, at man ikke er tilfreds med den foreslåede ændring af betalingsreglerne. Der var foreslået en nedsættelse af minimumsbetalingen i 2006 til 3,5 kr. /indbygger, dog maksimalt kr. pr. kommune.

5 Men med mere end 2/3-flertal kan den foreslåede vedtægtsændring betragtes som vedtaget. Vedtægtsændringen vil herefter blive fremsendt til Statsamtsmanden til godkendelse. Når godkendelse herfra foreligger vil dette blive offentliggjort på miljøcentrets hjemmeside og de nye vedtægter vil herefter være gældende. Økonomi: Ændringerne giver ikke anledning til væsentlige ændringer for kommunen. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: At miljøcentrets forslag til vedtægtsændringer videresendes til økonomiudvalg og byrådet til orientering. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 9. januar 2006 Indstilles til byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Godkendt. 4. Forslag til lokalplan nr Område til boligbebyggelse vest for Mørke J.nr.: P16 ÅBEN SAG Bilag: Forslag til lokalplan nr. 48 (Udsendes i papirform til møde i MT ) Resume: Sagen har været behandlet på møder i Byrådet den 12. november 2003 og den 9. februar Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 17. august 2005, hvor det blev besluttet at igangsætte den videre projektudvikling og lokalplanlægning. Sagens indhold: Planens baggrund og formål

6 Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere 2. etape af et spændende og attraktivt boligområde med åben/lav boligbebyggelse vest for Mørke. Lokalplanen har til hensigt at skabe et boligområde, der følger landskabets naturlige terræn og de nære omgivelser ved Mørke Kirke. Planens overordnede disponering Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, der omfatter en blanding af boligbebyggelser og grønne områder. Delområde 1 Området er udlagt til 3 grupper af åben/lave boligbebyggelser. Bebyggelserne er tænkt som en fortsættelse af den tidligere planlagte åben/lave bebyggelse i lokalplan nr. 41. Delområde 2 Området er udlagt som grønne kiler mellem de 3 grupper af boligbebyggelser. Vejstrukturen Adgangen til området sker via en forlængelse af Ternevej og en forlængelse af Moselunden. Boligvejene i de 3 bebyggelsesområder (delområde 1) udføres i en varieret bredde med mindre pladsdannelser og areal til vendeplads. Kørebanen udlægges i maksimalt 4,5 meters bredde. Den øvrige del af vejudlægget anlægges som grønne arealer med mulighed for fælles aktiviteter, småbørnslegeplads, klatresten m.v. Grønne hensyn Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Det omfatter bl.a. at overfladevand fra områdets veje skal bortledes til nedsivningsanlæg eller bassinanlæg og regnvand fra tagflader m.v. skal nedsives på egen grund. Det fremgår også, at der ønskes tinglyst en servitut vedrørende forbud mod at anvende sprøjtegifte som en fortsættelse af lignende servitut tinglyst på lokalplanområde nr. 41. Forvaltningens bemærkninger: Nærværende lokalplanområde er beliggende i rammeområde 2.33.B5, der er udvidet i tillæg nr. 7 til Kommuneplan Byrådets godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 7 den 9. november 2005 skete under forudsætning af amtets godkendelse af Regionplan Århus Amt har den 22. december 2005 offentliggjort regionplanen i elektronisk form. Regionplanens elektroniske kort kan tolkes som, at forudsætningerne nu er til stede for, at amtet kan ophæve de tidligere indsigelser mod Kommuneplantillægget. Amtet er derfor i brev sendt den 5. januar 2006 anmodet om skriftligt at frafalde indsigelser mod tillæg nr. 7 til Kommuneplan Amtets svar afventes ultimo januar/primo februar Indstilling:

7 Teknisk Forvaltning indstiller: 1. At lokalplanforslag 48 videresendes til ØK og Byråd til godkendelse. Der kan fortsat foretages redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget. 2. At der tages stilling til, hvornår der skal afholdes borgermøde. 3. At der udarbejdes servitut vedr. forbud mod anvendelse af sprøjtegifte på arealet med tilsvarende ordlyd som for lokalplanområde 41. Servitutten indgår herefter i udbudsmaterialet for salg af grunde. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006 Indstillingen indstilles godkendt med den ændring at delområde 1 nærmest Mosevej udtages af forslaget. Der iværksættes projektudvikling for dette delområde 1 nærmest Mosevej med henblik på at udarbejde lokalplanforslag herfor. Der foreslåes afholdt borgermøde mandag den 6. marts 2006, kl Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2006 Indstilles til byrådets godkendelse med den tilføjelse, at den nordligste del af delområde 1 udføres som træhuse - i alt 9 grunde. Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Godkendt med den tilføjelse, at de øvrige parceller i alt 23 ikke udføres som træhuse. 5. Efterretningssager J.nr.: ÅBEN SAG Indenrigs- og Sundhedsministeriet: - Bekendtgørelse nr om delingsrådenes virksomhed. - Bekendtgørelse nr om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Finans- og Personaleforvaltningen: Likviditetsoversigt januar Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Efterretning.

8 6. Erhvervelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG

9 Ekstraordinært byrådsmøde Referat Mødedato: 1. februar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl Kl Byrådssalen, Tingvej 17, Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

10 Indholdsfortegnelse til Referat for Ekstraordinært byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Gebyr i forbindelse med byggetilladelser Genåbning af budget Økonomiudvalget Genåbning af budget samlet for Rosenholm Finansiering af anskaffelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG 983

11 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Ingen. 2. Gebyr i forbindelse med byggetilladelser J.nr.: Ø29 - mt ÅBEN SAG Resume: I henhold til budget 2006 er der under brugerbetalinger, byggetilladelser anført, at gebyr for budgetåret fastsættes af Miljø- og teknikudvalget. Sagens indhold: I forbindelse med en samordning af gebyrer foreslår Teknisk forvaltning, at der sker en stigning af de fastsatte byggesagsgebyrer på 40 %. Herefter vil en byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus koste kr ,00 I forbindelse med forslag til prisstigningen er det undersøgt, hvad nabokommunerne har fastsat som gebyr : Hus, sommerhus min. gebyr Grenå Århus Randers 18/m2 530 Ebeltoft *Rønde *Midtdjurs Rønde har fastlagt gebyret for 2006, mens Midtdjurs tilsvarende overvejer en samordning. Det bemærkes, at spørgsmålet om samordning af gebyrer har været drøftet i den fælles nedsatte projektgruppe 8, teknik og miljø, i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der var enighed om at søge gebyrerne samordnet.

12 I henhold til budgettet er Miljø- og teknikudvalget bemyndiget til at fastsætte byggesagsgebyrer. Gebyrerne skal herefter offentliggøres på hjemmesiden og i Lokalavisen. Der har i 2005 været en markant stigning af antallet af byggesager. Der er i 2004 givet 163 byggetilladelser og pr er der givet 231 byggetilladelser. Med den vækst, som er planlagt for kommunen, ser det ikke ud til, at aktiviteten på byggesagsbehandlingsområdet vil falde. På grund af indkøb af byggesagssystem samt vikaransættelse i 2005 har det været muligt at fastholde en sagsbehandlingstid på 4 uger for normale byggesager. I 2006 har det ikke været muligt af videreføre vikaransættelse, hvorfor det må forventes, at sagsbehandlingstiden forlænges med 2-3 uger. Merindtægten for de indstillede gebyrer ville ellers kunne dække en delvis vikaransættelse, men nævnte ekstraindtægt kan p.g.a. genåbning af budget 2006 ikke disponeres. Økonomi: Den forøgede byggeaktivitet i 2005 har medført, at der forventes en merindtægt i regnskab 2005 for gebyrer for byggetilladelser på ca. kr i forhold til budgettet på kr Da aktiviteten ikke forventes at falde i 2006, sammenholdt med en indstillet gebyrstigning på 40%, forventes de forøgede merindtægter i forhold til budget 2006 at blive i en størrelsesorden af kr Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: 1. at gebyrerne hæves med 40% og er gældende fra offentliggørelse i Lokalavisen og på kommunens hjemmeside Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen godkendt. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at merprovenuet kr ,- tilfalder forvaltningens ressourcer, således at sagsbehandlingstiden på max. 4 uger opretholdes. Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse: at der ikke tilføres yderligere ressourcer til administrationen at meropgaverne søges løst via timetildeling fra vikarkontoen Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006

13 Godkendt. 3. Genåbning af budget Økonomiudvalget J.nr.: 00.01Ø02 - øk ÅBEN SAG Bilag Tillægsbevilling til sammenlægningsudvalget på områderne: 630 Byrådet 660 Valg 661 Venskabsbysamarbejde 670 Personalepolitik 675 Personale 680 Interne låneaftaler 765 Gebyr 780 Øvrige (forsikringer) Resume: Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. dec anmodet byrådene om genåbning af budgetterne for 2006, idet kommunernes samlede budgetter for 2006 er overskredet med ca. 2,1 mia. i forhold til aftalen mellem regeringen og KL i sommeren Økonomiudvalget besluttede den 9. januar 2006 at : De 3 fagudvalg og økonomiudvalget anmodes om en kritisk gennemgang af budget Resultat med forslag til tillægsbevillinger (budgetreduktioner) fremsendes til økonomiudvalgets behandling på ekstraordinært møde den 1. februar 2006 og efterfølgende ekstraordinært byrådsmøde samme dato. Sagens indhold: Finans- og Personaleforvaltningen indstiller følgende ændringer til budget 2006 (de enkelte bevillingsændringerne er beskrevet i bilagene): Delpolitikområde Navn Beløb ( - = besparelse/indtægt) 630 Byrådet Valg Personalepolitik Venskabsbysamarbejde Personale Interne låneaftaler Gebyr Øvrige (forsikringer) I alt

14 Indstilling: Finans og Personale forvaltningen indstiller: 1) At den samlede negative tillægsbevilling for økonomiudvalgets område på kr (besparelse) godkendes. 2) Samlet tillægsbevilling kr tilføres kassen i ) At samlet negativ tillægsbevillingen på kr fremsendes til sammenlægningsudvalget godkendelse. Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Godkendt. Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Udgår, idet punktet er medtaget under punkt 4 4. Genåbning af budget samlet for Rosenholm J.nr.: 00.01Ø02 - øk ÅBEN SAG Bilag : Samlet oversigt over tillægsbevillinger til sammenlægningsudvalget Bolig til ældre Resume: Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. dec anmodet byrådene om genåbning af budgetterne for 2006, idet kommunernes samlede budgetter for 2006 er overskredet med ca. 2,1 mia. i forhold til aftalen mellem regeringen og KL i sommeren Økonomiudvalget besluttede den 9. januar 2006 at : De 3 fagudvalg og økonomiudvalget anmodes om en kritisk gennemgang af budget Resultat med forslag til tillægsbevillinger (budgetreduktioner) fremsendes til økonomiudvalgets behandling på ekstraordinært møde den 1. februar 2006 og efterfølgende ekstraordinært byrådsmøde samme dato. Sammenlægningsudvalget skal jfr. bekendtgørelse af den 19.december 2005 paragraf 4 godkende alle tillægsbevillinger til budget 2006 forud for iværksættelsen. Sagens indhold:

15 Miljø- og Teknikudvalget har den 16. januar 2006 besluttet at der indstilles en rammebesparelse på 1% svarende til kr Finans- og Personaleforvaltningens bemærkninger: Bemærk Miljø og Teknikudvalget samlede ramme er opdelt på følgende: Brugerfinansiering: Skattefinansiering Jordforsyning Samlede ramme (indtægter) (udgifter) (udgifter) (udgift) Da den brugerfinansierede ramme ikke indgår i servicevækstrammen, skal denne ramme naturligvis ikke modregnes i de øvrige rammer. Derfor svarer en samlet rammebesparelse på 1% på servicevækstrammen på Miljø- og Teknikudvalgets område til kr Da rammebesparelsen skal fordeles på bevillingsniveau er fordelingen følgende: Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 001 Veje og trafik Grønne områder Byudvikling og Landsbypolitik 024 Miljøforanstaltninger Energi Vedligehold I alt Børne- og kulturudvalget har den 17. januar 2006 besluttet Der indstilles, at der på delpolitikområde 170, hvor der er budgetteret med kr. til yderligere udgifter til børnepasning, godkendes negativ tillægsbevilling på kr., da behovet vurderes lavere På delpolitikområde 150 Folkeskolen, indstilles tillægsbevilling på kr. til vikarudgifter ved langtidssygdom og barsel Særstandpunkt: Gustav Jensen mener, at der ikke kan bespares på delpolitikområde 170, men at der bør søges besparelse på andet område. Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 170 Fællesformål dagpasning 150 Folkeskolen

16 I alt 0 Samlet ingen besparelse fra Børne- og kulturudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og voksenforvaltningen har indstillet følgende netto budgetreduktioner. Der vil i de forslåede besparelser ikke være tale om servicereduktioner. Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 415 Løntilskud til fleks- og skånejob 425 Beskæftigelsesordninger Madproduktion Hjælpemidler I alt Indstillingen blev godkendt i Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 24. januar Økonomiudvalget Finans- og Personaleforvaltningen indstiller følgende ændringer til budget Delpolitikområde Navn Beløb ( - = besparelse/indtægt) 630 Byrådet Valg Personalepolitik Venskabsbysamarbejde Personale Interne låneaftaler Gebyr Øvrige (forsikringer) I alt Svarende til ca. 4,7% af økonomiudvalgets ramme. Indstilling: Finans og Personale forvaltningen indstiller: 4) At de samlede negative tillægsbevillinger på kr (besparelse) for Rosenholm Kommune fremsendes til godkendelse. 5) At kr tilføres kassen i ) At tillægsbevillingerne fremsendes til godkendelse i sammenlægningsudvalget.

17 Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse at at der sker omplacering af terminsydelser på lån til ældreboliger i budget 2006 iht. gældende regler 1) Funktion 5.30 ældreboliger (indtægt) 2) Funktion 8.77 afdrag på ældrebolig lån (udgift) 3) Funktion 7.70 gr. 01 Renter på lån ældreboliger (udgift) at der indenfor børne- og kulturudvalgets område ikke foretages tillægsbevilling på delpolitikområde 170 Fællesformål dagpasning kr (indtægt). Børne- og kulturudvalgets tildeles en tilsvarende samlet rammebesparelse på kr Yderligere kr tilføres kassen således, at den samlede kasseforøgelse udgør kr Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Godkendt. 5. Finansiering af anskaffelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG

18 Slet Egenskaber Udskriv dagsorden Byrådsmøde Referat Mødedato: 22. februar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl kl Byrådssalen, Tingvej 17, Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

19 Indholdsfortegnelse til Referat for Byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan et område til centerformål i Hornslet Forslag til lokalplan nr et område til centerformål i Hornslet Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov Behandling af indsigelser og forslag til lokalplan 44 - område til boligbebyggelse syd for landevejen i Rodskov endelig vedtagelse Genoptagelse af sag: Henvendelse fra Rema Ejendomsinvest A/S om principiel stillingtagen til etablering af Aldi-dagligvarebutik i umiddelbar tilknytning til Rema1000-dagligvarebutik - Dalgårdsparken 4, Hornslet Frikøb af Sønderhalds ejerandel af Reno Djurs I/S Godkendelse af vejledende tidsplan for og opstart af planlægningsproces for bebyggelse på ejendommene matr. nr. 8l, 8m, 8aq, 8bg og 8bf Hornslet by, beliggende Byvej 4, 6 og 6a Hornslet klasse for skoleåret 06/ Ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Vedtægtændringer for "Udviklingscentret Kometen i Mørke" Omplacering af bevilling Efterretningssager Principiel stillingtagen til køb af ejendom - LUKKET SAG 1005

20 15. Offentlige p-pladser i Hornslet, principper og disponeringer heraf - LUKKET SAG 1005

21 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Byrådsmøde den 22. februar 2006 Ingen. 2. Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan et område til centerformål i Hornslet J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Udsendes i papirform) Forslag til Lokalplan nr. 51 med tillæg nr. 11 til Kommuneplan Sagens indhold: I forbindelse med kommunens afhændelse af ejendommen Byvej 1 (matr.nr. 8 f Hornslet By, Hornslet) er det aftalt med køber, at der udarbejdes lokalplan, der giver mulighed for ombygning til butikker, café/restaurant, bolig mv. Ejendommen er i den gældende kommuneplan omfattet af område 1.O.14 til offentlige formål. Den påtænkte anvendelse til detailhandel og bolig forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg. Med kommuneplantillægget ophæves rammeområde 1.4.O14 og ejendommen overføres til rammeområde 1.4.C2. Lokalplanens bestemmelser ligger inden for rammerne af kommuneplanens bestemmelserne for område 1.4.C2, der uændret er udlagt til blandet bolig og erhvervsformål (primært centerområde). Godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 51 se andet pkt. på dagsordenen Stillingtagen til forslag til Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål i Hornslet. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : 1. At forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan godkendes til udsendelse i offentlig høringsperiode 2. At der kan foretages redaktionelle rettelser inden udsendelse i høringsperiode. 3. At borgermøde afholdes i sammenhæng med forslag til lokalplan nr. 51. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen indstilles godkendt.

22 Borgermøde foreslås afholdt torsdag d. 30. marts 2006 kl Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 3. Forslag til lokalplan nr et område til centerformål i Hornslet J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Lokalplan 51, se bilaget fra sagen vedrørende tillæg nr. 11 til kommuneplan Udsendes i papirform) Forslag til Lokalplan nr. 51 for område til centerformål i Hornslet. Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Udsendes i papirform) Notat af 22. december 2005 til belysning af poreluftforurening og eventuelt indeklimarisiko på Byvej 1, Hornslet (NIRAS) Baggrund for lokalplanarbejdet: I forbindelse med kommunens afhændelse af ejendommen Byvej 1 (matr.nr. 8 f Hornslet By, Hornslet) er det aftalt med køber, at der udarbejdes lokalplan, der giver mulighed for ombygning til butikker, café/restaurant, bolig mv. Bygherres konsulent Arkitekterne Glindvad & Jeppesen A/S har fremsendt lokalplanforslag, der er udarbejdet i samarbejde med forvaltningens konsulent Sven Allan Jensen as. Sagens indhold: Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til lokalplan nr. 51. Lokalplan nr. 51 erstatter den del af den gældende lokalplan nr. 7 fra 1984, der har omfattet ejendommen. Det forventes, at der den nye ejer etablerer butikker, liberale erhverv, café/restaurant eller kontorlejemål i stueetagen. Endelig er det tanken at indrette kontorer og boliglejemål i bygningens tagetage.

23 I forbindelse med ejendomshandelen indgår køb af ca. 200 m2 af det tilstødende fortov/torveplads, der udgør en del af offentligt vejareal tilhørende Århus Amt. Endvidere overføres et mindre areal ud mod Byvej med adgangsrampe til ejendommen. Der tinglyses deklaration på ejendommen, der sikrer fælles adgangsvej til brug for Den Gamle Kro. Det bemærkes, at NIRAS har foretaget en forureningsundersøgelse af ejendommen. De gennemførte indeklimamålinger viser, at det konstaterede indhold af clorerede opløsningsmidler i indeklimaet på ejendommen, er mindre end Miljøstyrelsens afdampningskriterium. Endvidere vurderes grundvandsforureningen, der er konstateret umiddelbart ud for ejendommen, ikke at indebære en risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet, hvilket gælder til både boligog/eller erhvervsformål. I forbindelse med det fremsendte lokalplanforslag fra køber bemærkes, at administrationen har foranlediget indskærpelse i lokalplanen af, at der på tagetagen alene kan indrettes én bolig, og at boligen skal forsynes med en større altan til udendørs ophold. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : 4. At forslag til lokalplan nr. 51 godkendes til udsendelse i offentlig høringsperiode. 5. At der kan foretages redaktionelle rettelser inden udsendelse i høringsperiode. 6. At der tages stilling til, hvornår der skal afholdes borgermøde. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen indstilles godkendt med den ændring at der kan tillades 2 boliger såfremt der etableres altaner/tagterrasser til begge boliger, jf. rettelser til 3 stk. 3 og 7 stk. 9. Borgermøde foreslåes afholdt torsdag den 30. marts 2006 kl Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 4. Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Lokalplan nr. 44 med tillæg nr. 9 til Kommuneplan

24 (Udsendes i papirform) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Kortbilag nr. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Kortbilag nr. 2-4 (Udsendes elektronisk) Sagens indhold: Med kommuneplantillægget ændres bestemmelserne for rammeområde 1.6.B2, således at der udover åben-lav bebyggelse også gives mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, og med en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte grund. Der er ikke indkommet indsigelser mod kommuneplantillægget. Århus Amt har meddelt, at de ikke har indvendinger imod endelig vedtagelse. Godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 44 se andet pkt. på dagsordenen Behandling af indsigelser og forslag til Lokalplan nr. 44 for et område til boligformål i Rodskov. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : At tillæg nr. 9 til Kommuneplan vedtages endeligt uden ændringer. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2006: Indstillingen indstilles godkendt med den ændring, at max. Bygningshøjde ændres til 7,5 m. Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 5. Behandling af indsigelser og forslag til lokalplan 44 - område til boligbebyggelse syd for landevejen i Rodskov endelig vedtagelse J.nr.: P16 ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Liste med indsigelser og kopi af breve. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Ændringsforslag fra A-Z Huse. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Forslag fra Henrik Okkels til navngivning af vej. (Udsendes

25 elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Lokalplan nr. 44 med kommuneplantillæg nr. 9 (Udsendt med punktet "Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov") Resume: Sagen har tidligere været behandlet på møde i MTU den 23. august 2004 vedr. opgaveprioritering, på møde i MTU den 25. april 2005 og møde i ØK den 9. maj 2005 vedr. behandling af bebyggelsesplan og igangsætning af lokalplanudarbejdelse og møde i MTU og ØK den 6. juni 2005 og Byrådet den 15. juni vedr. godkendelse af lokalplanforslag. Byrådet vedtog på sidstnævnte møde at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for rammeområde 1.6.B2 med bl.a. en ændret bebyggelsesprocent på 30. Endvidere besluttede Byrådet 1. At udsende lokalplanforslag nr. 44 i offentlighedsfase 2. At udstykker i offentlighedsfasen i forbindelse med køb af jord til støjvold udfærdiger deklaration vedrørende nedgravning til kloakledninger placeret ved støjvold og efterfølgende retablering. 3. At udstykker i offentlighedsfasen udfærdiger tekst til servitut til tinglysning vedr. regnvandsledning, spildevandsledning og bassin placeret på grund i delområde 3. Sagens indhold: Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 er en nødvendig forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplan nr. 44. Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring. Borgermøde blev afholdt den 8. september Århus Amt har meddelt at man ingen bemærkninger har til lokalplanforslaget. Derudover er der i høringsperioden indkommet i alt 14 henvendelser, heraf flere underskriftsindsamlinger. Mindre grundstørrelser Der er med brev af 30. august 2005 fremsat ønske fra A-Z Huse om to grunde med ca. 320 m 2 og dermed mindre end lokalplanforslagets 350 m 2. Forvaltningens kommentarer: Det er tale om mindre justeringer, der vurderes ikke at ændre helhedsindtrykket i planen.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere