Referat. Mødedato: 18. januar Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:"

Transkript

1 Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl Kl Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Torben Langballe Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

2 Indholdsfortegnelse til Referat for Byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Endelig godkendelse af vandforsyningsplan for Rosenholm kommune Orientering om ændring af vedtægt for Miljøcenter Østjylland I/S Forslag til lokalplan nr Område til boligbebyggelse vest for Mørke Efterretningssager Erhvervelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG 974

3 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Byrådsmøde den 18. januar 2006 Ingen. 2. Endelig godkendelse af vandforsyningsplan for Rosenholm kommune J.nr.: P15 ÅBEN SAG Bilag: Vandforsyningsplan januar 2006 Resume: Efter 3 måneders offentlig høringsperiode indarbejdes de indkomne bemærkninger i endeligt forslag til vandforsyningsplan, som fremsendes til byrådets endelige godkendelse. Sagens indhold: Efter behandling af udkast til vandforsyningsplan i udvalget den 29. august og senere i byrådet den 14. september 2005 har planen været sent i offentlig høring i 3 måneder. Der er foreløbig indkommet bemærkninger fra Termestrup Vandværk og Hornslet Vandværk. De indkomne bemærkninger indarbejdes i det endelige forslag til vandforsyningsplan. Da høringsperioden udløber efter deadline for dette dagsordenspunkt, er det endelige udkast ikke udarbejdet endnu. Dette forventes dog fremsendt med mail torsdag eller fredag, så der vil være mulighed for at se det i elektronisk udgave inden mødet. Det endelige udkast vil først foreligge i papirform på mødet. Økonomi: Ikke relevant. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: At forslag til vandforsyningsplan videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling om godkendelse. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: Følgende bilag udsendt pr. mail den 9. december 2005 indgår i sagen:

4 Vandforsyningsplan, december 2005 (tilrettet forslag) Notat af 8. december 2005 vedr. ændringer og tilføjelser til forslag af september 2005 Bemærkninger fra Termestrup vandværk, Hornslet vandværk og Århus amt. Den tilrettede plan, december 2005 indstilles til byrådets godkendelse med følgende ændringer: Side 7, 2. spalte, sidste afsnit: forvaltningen udarbejder forslag til udvidet tekst. Side 11, 2. spalte, 1. afsnit: Ordet landbrugets udgår. Side 34, Nitrat: tilføjes: i grundvandet udgår: landbrugets Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Tilbagesendes til miljø og teknikudvalget 3. Orientering om ændring af vedtægt for Miljøcenter Østjylland I/S J.nr.: G01 ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: (Udsendes elektronisk) Brev af 16. november 2005 fra MCØ. Resume: Miljøcenter Østjylland I/S fremsender endeligt forslag til vedtægtsændringer, som sikrer centrets fortsatte drift indtil kommunesammenlægningen er trådt i kraft pr. 1. januar Sagens indhold: Med baggrunden i, at kommuneforeningen i Århus amt nedlægges pr. 31/ , har det være nødvendigt at ændre vedtægten for Miljøcenter Østjylland I/S og nedsætte en ny bestyrelse. Ved udvalgsbehandling den 19. september 2005, og efterfølgende godkendelse i byrådet den 12. oktober 2005, har Rosenholm kommune behandlet Miljøcenter Østjylland I/S fremsendte forslag til vedtægtsændringer. Alle kommuner har været positive over for vedtægtsændringerne. Dog har Silkeborg meddelt, at man ikke er tilfreds med den foreslåede ændring af betalingsreglerne. Der var foreslået en nedsættelse af minimumsbetalingen i 2006 til 3,5 kr. /indbygger, dog maksimalt kr. pr. kommune.

5 Men med mere end 2/3-flertal kan den foreslåede vedtægtsændring betragtes som vedtaget. Vedtægtsændringen vil herefter blive fremsendt til Statsamtsmanden til godkendelse. Når godkendelse herfra foreligger vil dette blive offentliggjort på miljøcentrets hjemmeside og de nye vedtægter vil herefter være gældende. Økonomi: Ændringerne giver ikke anledning til væsentlige ændringer for kommunen. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: At miljøcentrets forslag til vedtægtsændringer videresendes til økonomiudvalg og byrådet til orientering. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12. december 2005: Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 9. januar 2006 Indstilles til byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Godkendt. 4. Forslag til lokalplan nr Område til boligbebyggelse vest for Mørke J.nr.: P16 ÅBEN SAG Bilag: Forslag til lokalplan nr. 48 (Udsendes i papirform til møde i MT ) Resume: Sagen har været behandlet på møder i Byrådet den 12. november 2003 og den 9. februar Sagen har sidst været behandlet på møde i Byrådet den 17. august 2005, hvor det blev besluttet at igangsætte den videre projektudvikling og lokalplanlægning. Sagens indhold: Planens baggrund og formål

6 Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere 2. etape af et spændende og attraktivt boligområde med åben/lav boligbebyggelse vest for Mørke. Lokalplanen har til hensigt at skabe et boligområde, der følger landskabets naturlige terræn og de nære omgivelser ved Mørke Kirke. Planens overordnede disponering Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, der omfatter en blanding af boligbebyggelser og grønne områder. Delområde 1 Området er udlagt til 3 grupper af åben/lave boligbebyggelser. Bebyggelserne er tænkt som en fortsættelse af den tidligere planlagte åben/lave bebyggelse i lokalplan nr. 41. Delområde 2 Området er udlagt som grønne kiler mellem de 3 grupper af boligbebyggelser. Vejstrukturen Adgangen til området sker via en forlængelse af Ternevej og en forlængelse af Moselunden. Boligvejene i de 3 bebyggelsesområder (delområde 1) udføres i en varieret bredde med mindre pladsdannelser og areal til vendeplads. Kørebanen udlægges i maksimalt 4,5 meters bredde. Den øvrige del af vejudlægget anlægges som grønne arealer med mulighed for fælles aktiviteter, småbørnslegeplads, klatresten m.v. Grønne hensyn Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Det omfatter bl.a. at overfladevand fra områdets veje skal bortledes til nedsivningsanlæg eller bassinanlæg og regnvand fra tagflader m.v. skal nedsives på egen grund. Det fremgår også, at der ønskes tinglyst en servitut vedrørende forbud mod at anvende sprøjtegifte som en fortsættelse af lignende servitut tinglyst på lokalplanområde nr. 41. Forvaltningens bemærkninger: Nærværende lokalplanområde er beliggende i rammeområde 2.33.B5, der er udvidet i tillæg nr. 7 til Kommuneplan Byrådets godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 7 den 9. november 2005 skete under forudsætning af amtets godkendelse af Regionplan Århus Amt har den 22. december 2005 offentliggjort regionplanen i elektronisk form. Regionplanens elektroniske kort kan tolkes som, at forudsætningerne nu er til stede for, at amtet kan ophæve de tidligere indsigelser mod Kommuneplantillægget. Amtet er derfor i brev sendt den 5. januar 2006 anmodet om skriftligt at frafalde indsigelser mod tillæg nr. 7 til Kommuneplan Amtets svar afventes ultimo januar/primo februar Indstilling:

7 Teknisk Forvaltning indstiller: 1. At lokalplanforslag 48 videresendes til ØK og Byråd til godkendelse. Der kan fortsat foretages redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget. 2. At der tages stilling til, hvornår der skal afholdes borgermøde. 3. At der udarbejdes servitut vedr. forbud mod anvendelse af sprøjtegifte på arealet med tilsvarende ordlyd som for lokalplanområde 41. Servitutten indgår herefter i udbudsmaterialet for salg af grunde. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006 Indstillingen indstilles godkendt med den ændring at delområde 1 nærmest Mosevej udtages af forslaget. Der iværksættes projektudvikling for dette delområde 1 nærmest Mosevej med henblik på at udarbejde lokalplanforslag herfor. Der foreslåes afholdt borgermøde mandag den 6. marts 2006, kl Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2006 Indstilles til byrådets godkendelse med den tilføjelse, at den nordligste del af delområde 1 udføres som træhuse - i alt 9 grunde. Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Godkendt med den tilføjelse, at de øvrige parceller i alt 23 ikke udføres som træhuse. 5. Efterretningssager J.nr.: ÅBEN SAG Indenrigs- og Sundhedsministeriet: - Bekendtgørelse nr om delingsrådenes virksomhed. - Bekendtgørelse nr om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Finans- og Personaleforvaltningen: Likviditetsoversigt januar Beslutning i Byrådsmøde den 18. januar 2006 Efterretning.

8 6. Erhvervelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG

9 Ekstraordinært byrådsmøde Referat Mødedato: 1. februar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl Kl Byrådssalen, Tingvej 17, Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

10 Indholdsfortegnelse til Referat for Ekstraordinært byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Gebyr i forbindelse med byggetilladelser Genåbning af budget Økonomiudvalget Genåbning af budget samlet for Rosenholm Finansiering af anskaffelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG 983

11 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Ingen. 2. Gebyr i forbindelse med byggetilladelser J.nr.: Ø29 - mt ÅBEN SAG Resume: I henhold til budget 2006 er der under brugerbetalinger, byggetilladelser anført, at gebyr for budgetåret fastsættes af Miljø- og teknikudvalget. Sagens indhold: I forbindelse med en samordning af gebyrer foreslår Teknisk forvaltning, at der sker en stigning af de fastsatte byggesagsgebyrer på 40 %. Herefter vil en byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus koste kr ,00 I forbindelse med forslag til prisstigningen er det undersøgt, hvad nabokommunerne har fastsat som gebyr : Hus, sommerhus min. gebyr Grenå Århus Randers 18/m2 530 Ebeltoft *Rønde *Midtdjurs Rønde har fastlagt gebyret for 2006, mens Midtdjurs tilsvarende overvejer en samordning. Det bemærkes, at spørgsmålet om samordning af gebyrer har været drøftet i den fælles nedsatte projektgruppe 8, teknik og miljø, i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der var enighed om at søge gebyrerne samordnet.

12 I henhold til budgettet er Miljø- og teknikudvalget bemyndiget til at fastsætte byggesagsgebyrer. Gebyrerne skal herefter offentliggøres på hjemmesiden og i Lokalavisen. Der har i 2005 været en markant stigning af antallet af byggesager. Der er i 2004 givet 163 byggetilladelser og pr er der givet 231 byggetilladelser. Med den vækst, som er planlagt for kommunen, ser det ikke ud til, at aktiviteten på byggesagsbehandlingsområdet vil falde. På grund af indkøb af byggesagssystem samt vikaransættelse i 2005 har det været muligt at fastholde en sagsbehandlingstid på 4 uger for normale byggesager. I 2006 har det ikke været muligt af videreføre vikaransættelse, hvorfor det må forventes, at sagsbehandlingstiden forlænges med 2-3 uger. Merindtægten for de indstillede gebyrer ville ellers kunne dække en delvis vikaransættelse, men nævnte ekstraindtægt kan p.g.a. genåbning af budget 2006 ikke disponeres. Økonomi: Den forøgede byggeaktivitet i 2005 har medført, at der forventes en merindtægt i regnskab 2005 for gebyrer for byggetilladelser på ca. kr i forhold til budgettet på kr Da aktiviteten ikke forventes at falde i 2006, sammenholdt med en indstillet gebyrstigning på 40%, forventes de forøgede merindtægter i forhold til budget 2006 at blive i en størrelsesorden af kr Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller: 1. at gebyrerne hæves med 40% og er gældende fra offentliggørelse i Lokalavisen og på kommunens hjemmeside Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen godkendt. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at merprovenuet kr ,- tilfalder forvaltningens ressourcer, således at sagsbehandlingstiden på max. 4 uger opretholdes. Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse: at der ikke tilføres yderligere ressourcer til administrationen at meropgaverne søges løst via timetildeling fra vikarkontoen Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006

13 Godkendt. 3. Genåbning af budget Økonomiudvalget J.nr.: 00.01Ø02 - øk ÅBEN SAG Bilag Tillægsbevilling til sammenlægningsudvalget på områderne: 630 Byrådet 660 Valg 661 Venskabsbysamarbejde 670 Personalepolitik 675 Personale 680 Interne låneaftaler 765 Gebyr 780 Øvrige (forsikringer) Resume: Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. dec anmodet byrådene om genåbning af budgetterne for 2006, idet kommunernes samlede budgetter for 2006 er overskredet med ca. 2,1 mia. i forhold til aftalen mellem regeringen og KL i sommeren Økonomiudvalget besluttede den 9. januar 2006 at : De 3 fagudvalg og økonomiudvalget anmodes om en kritisk gennemgang af budget Resultat med forslag til tillægsbevillinger (budgetreduktioner) fremsendes til økonomiudvalgets behandling på ekstraordinært møde den 1. februar 2006 og efterfølgende ekstraordinært byrådsmøde samme dato. Sagens indhold: Finans- og Personaleforvaltningen indstiller følgende ændringer til budget 2006 (de enkelte bevillingsændringerne er beskrevet i bilagene): Delpolitikområde Navn Beløb ( - = besparelse/indtægt) 630 Byrådet Valg Personalepolitik Venskabsbysamarbejde Personale Interne låneaftaler Gebyr Øvrige (forsikringer) I alt

14 Indstilling: Finans og Personale forvaltningen indstiller: 1) At den samlede negative tillægsbevilling for økonomiudvalgets område på kr (besparelse) godkendes. 2) Samlet tillægsbevilling kr tilføres kassen i ) At samlet negativ tillægsbevillingen på kr fremsendes til sammenlægningsudvalget godkendelse. Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Godkendt. Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Udgår, idet punktet er medtaget under punkt 4 4. Genåbning af budget samlet for Rosenholm J.nr.: 00.01Ø02 - øk ÅBEN SAG Bilag : Samlet oversigt over tillægsbevillinger til sammenlægningsudvalget Bolig til ældre Resume: Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. dec anmodet byrådene om genåbning af budgetterne for 2006, idet kommunernes samlede budgetter for 2006 er overskredet med ca. 2,1 mia. i forhold til aftalen mellem regeringen og KL i sommeren Økonomiudvalget besluttede den 9. januar 2006 at : De 3 fagudvalg og økonomiudvalget anmodes om en kritisk gennemgang af budget Resultat med forslag til tillægsbevillinger (budgetreduktioner) fremsendes til økonomiudvalgets behandling på ekstraordinært møde den 1. februar 2006 og efterfølgende ekstraordinært byrådsmøde samme dato. Sammenlægningsudvalget skal jfr. bekendtgørelse af den 19.december 2005 paragraf 4 godkende alle tillægsbevillinger til budget 2006 forud for iværksættelsen. Sagens indhold:

15 Miljø- og Teknikudvalget har den 16. januar 2006 besluttet at der indstilles en rammebesparelse på 1% svarende til kr Finans- og Personaleforvaltningens bemærkninger: Bemærk Miljø og Teknikudvalget samlede ramme er opdelt på følgende: Brugerfinansiering: Skattefinansiering Jordforsyning Samlede ramme (indtægter) (udgifter) (udgifter) (udgift) Da den brugerfinansierede ramme ikke indgår i servicevækstrammen, skal denne ramme naturligvis ikke modregnes i de øvrige rammer. Derfor svarer en samlet rammebesparelse på 1% på servicevækstrammen på Miljø- og Teknikudvalgets område til kr Da rammebesparelsen skal fordeles på bevillingsniveau er fordelingen følgende: Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 001 Veje og trafik Grønne områder Byudvikling og Landsbypolitik 024 Miljøforanstaltninger Energi Vedligehold I alt Børne- og kulturudvalget har den 17. januar 2006 besluttet Der indstilles, at der på delpolitikområde 170, hvor der er budgetteret med kr. til yderligere udgifter til børnepasning, godkendes negativ tillægsbevilling på kr., da behovet vurderes lavere På delpolitikområde 150 Folkeskolen, indstilles tillægsbevilling på kr. til vikarudgifter ved langtidssygdom og barsel Særstandpunkt: Gustav Jensen mener, at der ikke kan bespares på delpolitikområde 170, men at der bør søges besparelse på andet område. Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 170 Fællesformål dagpasning 150 Folkeskolen

16 I alt 0 Samlet ingen besparelse fra Børne- og kulturudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og voksenforvaltningen har indstillet følgende netto budgetreduktioner. Der vil i de forslåede besparelser ikke være tale om servicereduktioner. Delpolitikområde Tekst Nettobeløb 415 Løntilskud til fleks- og skånejob 425 Beskæftigelsesordninger Madproduktion Hjælpemidler I alt Indstillingen blev godkendt i Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 24. januar Økonomiudvalget Finans- og Personaleforvaltningen indstiller følgende ændringer til budget Delpolitikområde Navn Beløb ( - = besparelse/indtægt) 630 Byrådet Valg Personalepolitik Venskabsbysamarbejde Personale Interne låneaftaler Gebyr Øvrige (forsikringer) I alt Svarende til ca. 4,7% af økonomiudvalgets ramme. Indstilling: Finans og Personale forvaltningen indstiller: 4) At de samlede negative tillægsbevillinger på kr (besparelse) for Rosenholm Kommune fremsendes til godkendelse. 5) At kr tilføres kassen i ) At tillægsbevillingerne fremsendes til godkendelse i sammenlægningsudvalget.

17 Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse at at der sker omplacering af terminsydelser på lån til ældreboliger i budget 2006 iht. gældende regler 1) Funktion 5.30 ældreboliger (indtægt) 2) Funktion 8.77 afdrag på ældrebolig lån (udgift) 3) Funktion 7.70 gr. 01 Renter på lån ældreboliger (udgift) at der indenfor børne- og kulturudvalgets område ikke foretages tillægsbevilling på delpolitikområde 170 Fællesformål dagpasning kr (indtægt). Børne- og kulturudvalgets tildeles en tilsvarende samlet rammebesparelse på kr Yderligere kr tilføres kassen således, at den samlede kasseforøgelse udgør kr Beslutning i Ekstraordinært byrådsmøde den 1. februar 2006 Godkendt. 5. Finansiering af anskaffelse af ejendom i Hornslet - LUKKET SAG

18 Slet Egenskaber Udskriv dagsorden Byrådsmøde Referat Mødedato: 22. februar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl kl Byrådssalen, Tingvej 17, Hornslet Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltageres underskrifter: Richard Volander Borgmester Inger Nielsen Torben Langballe Flemming Hansen Jens Peder Andersen Jesper Mathiesen Holger Roesgaard Gustav Jensen Steen Fris Lisbeth Bielefeldt Kai Pedersen Ellen Aarrebo Jensen Manja Ring Lars Sørensen Karin Henriksen

19 Indholdsfortegnelse til Referat for Byrådsmøde Sag nr. Side 1. Spørgetid Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan et område til centerformål i Hornslet Forslag til lokalplan nr et område til centerformål i Hornslet Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov Behandling af indsigelser og forslag til lokalplan 44 - område til boligbebyggelse syd for landevejen i Rodskov endelig vedtagelse Genoptagelse af sag: Henvendelse fra Rema Ejendomsinvest A/S om principiel stillingtagen til etablering af Aldi-dagligvarebutik i umiddelbar tilknytning til Rema1000-dagligvarebutik - Dalgårdsparken 4, Hornslet Frikøb af Sønderhalds ejerandel af Reno Djurs I/S Godkendelse af vejledende tidsplan for og opstart af planlægningsproces for bebyggelse på ejendommene matr. nr. 8l, 8m, 8aq, 8bg og 8bf Hornslet by, beliggende Byvej 4, 6 og 6a Hornslet klasse for skoleåret 06/ Ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Vedtægtændringer for "Udviklingscentret Kometen i Mørke" Omplacering af bevilling Efterretningssager Principiel stillingtagen til køb af ejendom - LUKKET SAG 1005

20 15. Offentlige p-pladser i Hornslet, principper og disponeringer heraf - LUKKET SAG 1005

21 1. Spørgetid. J.nr.: ÅBEN SAG Byrådsmøde den 22. februar 2006 Ingen. 2. Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan et område til centerformål i Hornslet J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Udsendes i papirform) Forslag til Lokalplan nr. 51 med tillæg nr. 11 til Kommuneplan Sagens indhold: I forbindelse med kommunens afhændelse af ejendommen Byvej 1 (matr.nr. 8 f Hornslet By, Hornslet) er det aftalt med køber, at der udarbejdes lokalplan, der giver mulighed for ombygning til butikker, café/restaurant, bolig mv. Ejendommen er i den gældende kommuneplan omfattet af område 1.O.14 til offentlige formål. Den påtænkte anvendelse til detailhandel og bolig forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg. Med kommuneplantillægget ophæves rammeområde 1.4.O14 og ejendommen overføres til rammeområde 1.4.C2. Lokalplanens bestemmelser ligger inden for rammerne af kommuneplanens bestemmelserne for område 1.4.C2, der uændret er udlagt til blandet bolig og erhvervsformål (primært centerområde). Godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 51 se andet pkt. på dagsordenen Stillingtagen til forslag til Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål i Hornslet. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : 1. At forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan godkendes til udsendelse i offentlig høringsperiode 2. At der kan foretages redaktionelle rettelser inden udsendelse i høringsperiode. 3. At borgermøde afholdes i sammenhæng med forslag til lokalplan nr. 51. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen indstilles godkendt.

22 Borgermøde foreslås afholdt torsdag d. 30. marts 2006 kl Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 3. Forslag til lokalplan nr et område til centerformål i Hornslet J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Lokalplan 51, se bilaget fra sagen vedrørende tillæg nr. 11 til kommuneplan Udsendes i papirform) Forslag til Lokalplan nr. 51 for område til centerformål i Hornslet. Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar (Udsendes i papirform) Notat af 22. december 2005 til belysning af poreluftforurening og eventuelt indeklimarisiko på Byvej 1, Hornslet (NIRAS) Baggrund for lokalplanarbejdet: I forbindelse med kommunens afhændelse af ejendommen Byvej 1 (matr.nr. 8 f Hornslet By, Hornslet) er det aftalt med køber, at der udarbejdes lokalplan, der giver mulighed for ombygning til butikker, café/restaurant, bolig mv. Bygherres konsulent Arkitekterne Glindvad & Jeppesen A/S har fremsendt lokalplanforslag, der er udarbejdet i samarbejde med forvaltningens konsulent Sven Allan Jensen as. Sagens indhold: Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplan Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til lokalplan nr. 51. Lokalplan nr. 51 erstatter den del af den gældende lokalplan nr. 7 fra 1984, der har omfattet ejendommen. Det forventes, at der den nye ejer etablerer butikker, liberale erhverv, café/restaurant eller kontorlejemål i stueetagen. Endelig er det tanken at indrette kontorer og boliglejemål i bygningens tagetage.

23 I forbindelse med ejendomshandelen indgår køb af ca. 200 m2 af det tilstødende fortov/torveplads, der udgør en del af offentligt vejareal tilhørende Århus Amt. Endvidere overføres et mindre areal ud mod Byvej med adgangsrampe til ejendommen. Der tinglyses deklaration på ejendommen, der sikrer fælles adgangsvej til brug for Den Gamle Kro. Det bemærkes, at NIRAS har foretaget en forureningsundersøgelse af ejendommen. De gennemførte indeklimamålinger viser, at det konstaterede indhold af clorerede opløsningsmidler i indeklimaet på ejendommen, er mindre end Miljøstyrelsens afdampningskriterium. Endvidere vurderes grundvandsforureningen, der er konstateret umiddelbart ud for ejendommen, ikke at indebære en risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet, hvilket gælder til både boligog/eller erhvervsformål. I forbindelse med det fremsendte lokalplanforslag fra køber bemærkes, at administrationen har foranlediget indskærpelse i lokalplanen af, at der på tagetagen alene kan indrettes én bolig, og at boligen skal forsynes med en større altan til udendørs ophold. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : 4. At forslag til lokalplan nr. 51 godkendes til udsendelse i offentlig høringsperiode. 5. At der kan foretages redaktionelle rettelser inden udsendelse i høringsperiode. 6. At der tages stilling til, hvornår der skal afholdes borgermøde. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2006: Indstillingen indstilles godkendt med den ændring at der kan tillades 2 boliger såfremt der etableres altaner/tagterrasser til begge boliger, jf. rettelser til 3 stk. 3 og 7 stk. 9. Borgermøde foreslåes afholdt torsdag den 30. marts 2006 kl Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 4. Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov J.nr.: ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Lokalplan nr. 44 med tillæg nr. 9 til Kommuneplan

24 (Udsendes i papirform) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Kortbilag nr. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Kortbilag nr. 2-4 (Udsendes elektronisk) Sagens indhold: Med kommuneplantillægget ændres bestemmelserne for rammeområde 1.6.B2, således at der udover åben-lav bebyggelse også gives mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, og med en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte grund. Der er ikke indkommet indsigelser mod kommuneplantillægget. Århus Amt har meddelt, at de ikke har indvendinger imod endelig vedtagelse. Godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg er en nødvendig forudsætning for godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 44 se andet pkt. på dagsordenen Behandling af indsigelser og forslag til Lokalplan nr. 44 for et område til boligformål i Rodskov. Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller : At tillæg nr. 9 til Kommuneplan vedtages endeligt uden ændringer. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2006: Indstillingen indstilles godkendt med den ændring, at max. Bygningshøjde ændres til 7,5 m. Beslutning i Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2006 Indstilles til Byrådets godkendelse Beslutning i Byrådsmøde den 22. februar 2006 Godkendt. 5. Behandling af indsigelser og forslag til lokalplan 44 - område til boligbebyggelse syd for landevejen i Rodskov endelig vedtagelse J.nr.: P16 ÅBEN SAG Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Liste med indsigelser og kopi af breve. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Ændringsforslag fra A-Z Huse. (Udsendes elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Forslag fra Henrik Okkels til navngivning af vej. (Udsendes

25 elektronisk) Bilag til mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar Lokalplan nr. 44 med kommuneplantillæg nr. 9 (Udsendt med punktet "Behandling af indsigelser og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan , et område til boligformål i Rodskov") Resume: Sagen har tidligere været behandlet på møde i MTU den 23. august 2004 vedr. opgaveprioritering, på møde i MTU den 25. april 2005 og møde i ØK den 9. maj 2005 vedr. behandling af bebyggelsesplan og igangsætning af lokalplanudarbejdelse og møde i MTU og ØK den 6. juni 2005 og Byrådet den 15. juni vedr. godkendelse af lokalplanforslag. Byrådet vedtog på sidstnævnte møde at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for rammeområde 1.6.B2 med bl.a. en ændret bebyggelsesprocent på 30. Endvidere besluttede Byrådet 1. At udsende lokalplanforslag nr. 44 i offentlighedsfase 2. At udstykker i offentlighedsfasen i forbindelse med køb af jord til støjvold udfærdiger deklaration vedrørende nedgravning til kloakledninger placeret ved støjvold og efterfølgende retablering. 3. At udstykker i offentlighedsfasen udfærdiger tekst til servitut til tinglysning vedr. regnvandsledning, spildevandsledning og bassin placeret på grund i delområde 3. Sagens indhold: Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 er en nødvendig forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplan nr. 44. Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring. Borgermøde blev afholdt den 8. september Århus Amt har meddelt at man ingen bemærkninger har til lokalplanforslaget. Derudover er der i høringsperioden indkommet i alt 14 henvendelser, heraf flere underskriftsindsamlinger. Mindre grundstørrelser Der er med brev af 30. august 2005 fremsat ønske fra A-Z Huse om to grunde med ca. 320 m 2 og dermed mindre end lokalplanforslagets 350 m 2. Forvaltningens kommentarer: Det er tale om mindre justeringer, der vurderes ikke at ændre helhedsindtrykket i planen.

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere