KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar Original til firma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma"

Transkript

1 Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej Hedensted T: Dok.nr. 1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 KONTRAKTENS PARTER KONTRAKTENS FORMÅL KONTRAKTENS INDHOLD YDELSER OMFATTET AF KONTRAKTEN LEVERING AF YDELSER SAMARBEJDE OG FORPLIGTIGELSER OVERDRAGELSE FRA MYNDIGHED TIL LEVERANDØR SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHED OG LEVERANDØR OPLYSNINGSPLIGT OG INFORMATIONSUDVEKSLING LEVERANDØRSKIFTE AKTINDSIGT OG INDSIGTSRET BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER FORSIKRING OG ERSTATNING KRAV OG GARANTIER FORMULERING AF KRAV TIL LEVERANDØRER MYNDIGHEDENS LEVERANDØRKRAV PERSONALE- OG KOMPETENCEMÆSSIGE KRAV SERVICEMÆSSIGE OG ADMINISTRATIVE KRAV ØKONOMISKE OG JURIDISKE KRAV GARANTIER KVALITETSSIKRINGS- OG KONTROLFORANSTALTNINGER EGENKONTROL OPFØLGNINGSPLIGT OPFØLGNINGSRET RAPPORTERING AF AFVIGELSER OPFØLGNINGSSYSTEMER TILSYNS- OG KONTROLBESØG OG BRUGERUNDERSØGELSER PRISER OG AFREGNING PRISEN/PRISKRAV FAKTURERING OG BETALING BAGATELGRÆNSE FOR ÆNDRING AF FAKTURERING MISLIGEHOLD AF KONTRAKTEN SANKTIONER SÆRLIG DOKUMENTATIONSPLIGT FRADRAG I REGNINGEN BOD OPHÆVELSE AF SAMARBEJDE Dok.nr. 1 2

3 8.5 OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN ANDRE FORHOLD TVISTIGHEDER RETSVIRKNINGER AF KONTRAKTENS OPHØR IKRAFTTRÆDELSE OG VARIGHED UNDERSKRIFTER BILAGSFORTEGNELSE TIL KONTRAKTEN Dok.nr. 1 3

4 KONTRAKTENS PARTER Denne kontrakts parter er: Hedensted Kommune Niels Espesvej Hedensted Telefon: Telefax: (Huset, Løsning) eller i det følgende benævnt myndigheden og Navn Adresse By Telefon: Telefax: i det følgende benævnt leverandøren. 1. KONTRAKTENS FORMÅL Hedensted Kommune har etableret frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp herunder madservice til borgere i eget hjem, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens 83. Kontrakten med tilhørende bilag har til formål: At sikre en forpligtende aftale mellem myndigheden og leverandøren om levering af de ydelser, kontrakten omfatter. At beskrive og regulere parternes indbyrdes rettigheder og pligter. Dok.nr. 1 4

5 At sikre, at den af borgeren valgte leverandør opfylder det af myndigheden fastlagte service- og kvalitetsniveau for ydelserne. 2. KONTRAKTENS INDHOLD 2.1 Ydelser omfattet af kontrakten Frit leverandørvalg omfatter alle ydelser, der leveres efter Servicelovens 83: Praktisk hjælp, herunder madservice Personlig hjælp Denne kontrakt omfatter levering af de afkrydsede ydelser: A. Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb), kl hverdage. B. Personlig hjælp på alle tider af døgnet. C. Madservice inklusiv udbringning. D. Madservice eksklusiv udbringning. En leverandør kan byde ind på praktisk hjælp, personlig hjælp eller begge kategorier i Hedensted Kommune. Leverandøren skal kunne levere alle ydelser og delydelser inden for den respektive ydelseskategori, jf. Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune, bilag 1 til kontrakten. 2.2 Levering af ydelser Leverancen til den enkelte borger finder sted på dennes opholdsadresse inden for kommunens grænser på grundlag af myndighedens skriftlige afgørelse. Madservice uden udbringning leveres, hvor maden produceres. Leverandøren er forpligtet til at levere ydelsen til alle de borgere, der vælger leverandøren. 3. SAMARBEJDE OG FORPLIGTIGELSER I dette afsnit beskrives de almindelige samarbejdsprocedurer samt overdragelse af materiale og information mv. Endvidere beskrives parternes gensidige forpligtelser Dok.nr. 1 5

6 henholdsvis den enkelte parts særlige forpligtelser. 3.1 Overdragelse fra myndighed til leverandør I forbindelse med visitation af en borger orienteres borgeren om muligheden for at vælge blandt de godkendte leverandører. Der udleveres informationsmateriale om de mulige leverandører. Det er leverandørens ansvar at fremstille og ajourføre sit informationsmateriale samt sikre, at myndigheden til enhver tid kan få det antal eksemplarer, der er nødvendigt. Informationsmaterialet udarbejdes af leverandøren eventuelt i dialog med myndigheden. Ud fra informationen om de mulige leverandører foretager borgeren ved visitationen valg af leverandør. Myndigheden kontakter leverandøren senest første hverdag efter, at borgeren har foretaget sit valg. Myndigheden sender information om afgørelsen til leverandøren. Afgørelsen er baseret på myndighedens Indsatskatalog, der er leverandøren bekendt. Informationen indeholder eventuelle særlige forhold, herunder eksempelvis krav om, at der ved levering af en ydelse skal være to hjælpere til stede samt en vejledende tid. Leverandøren kvitterer for modtagelsen samme hverdag, som informationen modtages, og dermed bekræfter leverandøren opgaven. Leverandøren kontakter borgeren for at aftale tidspunkt for besøg i hjemmet og iværksætter hjælpen i overensstemmelse med afgørelse og Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. Hjælpemidler, der anvendes i henhold til opfyldelse af arbejdsmiljølovgivningen (APV), stilles til rådighed af Hedensted Kommune ved personlig pleje. Leverandøren udarbejder arbejdsbeskrivelser. Hedensted Kommune foretager den foreløbige arbejdspladsvurdering (APV), jf. Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. 3.2 Samarbejde mellem myndighed og leverandør Inden leverancen kan igangsættes, skal myndigheden overdrage de nødvendige oplysninger om borgeren til leverandøren. Overdragelse fra en leverandør til en anden sker også ved myndighedens mellemkomst. Leverandøren skal deltage i det nødvendige arbejde med dokumentation, notatpligt og ajourføring af Samarbejdsbogen, der forefindes hos alle borgere. Leverandøren skal efterleve de af myndigheden fastlagte procedurekrav. Dok.nr. 1 6

7 Leverandøren skal være til rådighed i det tidsrum, hvor der ifølge kontrakten med myndigheden betjenes borgere. Kontaktpersonens navn og telefonnummer skal forefindes i Samarbejdsbogen. Leverandøren forpligter sig til at deltage i de møder med myndigheden, der af den ene eller anden part anses som nødvendige for at sikre en forsvarlig opgaveløsning, et tilfredsstillende samarbejde og en positiv udvikling på området. Leverandøren er forpligtiget til at indgå i dialog og samarbejde med myndigheden om praktik- og uddannelsespladser med henblik på at deltage i uddannelsesforpligtigelsen, når myndigheden vurderer, at leverandøren har ansvaret for relevante opgaver i det nødvendige omfang. Det forudsættes, at leverandøren har den nødvendige praktikpladsgodkendelse for social- og sundhedsuddannelserne. Leverandøren skal være villig til at indgå i dialog og samarbejde med myndigheden om det rummelige arbejdsmarked og leve op til intentionerne på dette område. Leverandøren skal som minimum være i besiddelse af telefon og computer til elektronisk udveksling af information med myndighedens IT-system. Al kommunikation mellem leverandør og myndighed omkring borgere foregår via Hedensted Kommunes omsorgsjournal. Det er leverandørens ansvar at gældende registerlovgivning overholdes. Alt materialet, herunder oplysninger, data m.v., der er omfattet af nærværende kontrakt, tilhører myndigheden og skal mærkes og opbevares særskilt i forhold til leverandørens øvrige virksomhed. Data, der tilhører myndigheden, skal overdrages denne ved ophør. Leverandøren er desuden forpligtet til løbende at holde myndigheden orienteret om væsentlige forhold af betydning for levering af ydelserne til borgerne. At observere ændring i borgernes behov og melde tilbage til myndigheden At melde tilbage om gentagne ændringer i leverancen i forhold til de visiterede ydelser til myndigheden (fleksibel hjemmehjælp). Indberetning af afvigelser og varige ændringer i borgerens forhold, der berettiger eller begrunder en revisitering, skal være præcis og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Ændringer i ydelserne, herunder tidsmæssige ændringer, kan opstå som følge af ændrede lovgivningsmæssige krav, ændret afgørelse som følge af revisitation eller ændring i Hedensted Kommunes aktuelle serviceniveau. Leverandøren er forpligtet til at gennemføre disse ændringer. Ændringer i leverancen af ydelser som følge af lovgivning, politiske beslutninger eller Dok.nr. 1 7

8 revisitation kan ske med dags varsel. Myndigheden vil underrette leverandøren hurtigst muligt. 3.3 Oplysningspligt og informationsudveksling Leverandøren er forpligtet til at overholde reglerne om tavshedspligt og oplysningspligt for personer ansat i offentlig tjeneste, jf. forvaltningsloven. Det indebærer også, at viden om borgerens personlige forhold og adresser ikke må videregives til uvedkommende. Leverandøren har indberetningspligt af borgerrelevante data/informationer, der er krævet af myndigheden til eksempelvis kontrolundersøgelser eller indberetninger til Danmarks Statistik. Leverandøren er forpligtet til at overholde Servicelovens paragraffer om magtanvendelse. Magtanvendelse skal rapporteres efter reglerne i Servicelovens kap. 24 jf. bilag 3. Udveksling af information og data omkring borgeren sker altid via IT-systemet, Hedensted Kommunes omsorgsjournal. Leverandøren er forpligtet til at give myndigheden tilbagemelding om tilstandsændringer, der kan give anledning til ændringer i tilbuddet. Herudover skal der være opmærksomhed på, om borgeren får behov for at søge om hjælpemidler, træning, daghjemstilbud, aktivitetscentertilbud og/eller madservice. I forbindelse med situationer, der kræver øjeblikkelig handling af enten myndighed eller leverandør, skal rapporteringen ske omgående. I begge situationer er det leverandørens, henholdsvis myndighedens ansvar, at den anden part modtager den nødvendige information. Leverandøren har en generel pligt til at observere borgerens behov og til enhver tid være med til at sikre, at borgeren modtager den berettigede hjælp, og at myndigheden kan leve op til sin omsorgsforpligtigelse. 3.4 Leverandørskifte Leverandøren kan ikke uden myndighedens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand. Leverandørens forpligtelser kan ikke undsiges ved anvendelse af underleverandører, uanset om disse er godkendt af myndigheden eller ej. Leverandøren er personligt og direkte ansvarlig for eventuelt anvendte underleverandører i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven. De implicerede parter sikrer, at relevant materiale er ajourført ved leverandørskift, Dok.nr. 1 8

9 herunder Samarbejdsbogen (der opbevares hos borgeren) og eventuelt andet relevant materiale. Materialet sendes elektronisk. I særlige tilfælde kan der være behov for mundtlig overdragelse mellem leverandører. Dette må dog ikke finde sted uden medvirken af myndigheden. Skift af leverandør kan også ske på foranledning af borgeren. Opsigelsesvarslet er på én uge. 3.5 Aktindsigt og indsigtsret Borgeren har aktindsigt efter forvaltningsloven og indsigtsret efter persondataloven vedr. oplysninger, der vedrører borgeren selv. Såfremt leverandøren modtager begæringer i mundtlig eller skriftlig form om aktindsigt, skal disse videresendes til myndigheden, der behandler alle begæringer om aktindsigt. Mundtlige begæringer skal noteres efter reglerne om notatpligt i 6 i offentlighedsloven. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at efterleve reglerne om oplysningspligt i forvaltningsloven, reglerne om oplysningspligt over for den registrerede, reglerne om den registreredes indsigtsret samt den registreredes øvrige rettigheder, jf. persondataloven, kap Leverandøren er forpligtet til straks at indsende begæringer om aktindsigt til myndigheden af hensyn til, at myndigheden kan overholde 10-dagesfristen for begæringer om aktindsigt og 4-dagesfristen for indsigtsbegæringer for besvarelse eller behandling af begæringerne. Leverandører er endvidere forpligtet til at stille de fornødne oplysninger til rådighed for myndigheden for besvarelse. 3.6 Behandling af personoplysninger Myndigheden er dataansvarlig, og leverandøren behandler data i henhold til persondataloven. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Leverandøren skal på myndighedens anmodning give myndigheden tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, hvorvidt de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der behandles af den offentlige forvaltning. Dok.nr. 1 9

10 3.7 Forsikring og erstatning Leverandøren er forpligtet til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejdere, borgere og myndigheden mod skader og andet tab opstået ved leverandørens handlinger eller undladelser. Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. 4. KRAV OG GARANTIER 4.1 Formulering af krav til leverandører Kravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp, jf. Servicelovens 83, er et væsentligt element i kontrakten med myndigheden. 4.2 Myndighedens leverandørkrav Kravene er opdelt i tre kategorier: Personale- og kompetencemæssige krav Servicemæssige og administrative krav Økonomiske og juridiske krav 4.3 Personale- og kompetencemæssige krav Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse og løbende på opfordring fra Hedensted Kommune sandsynliggøre, at virksomheden er i besiddelse af den nødvendige kompetence i forhold til de i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune opstillede krav. Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse og løbende på opfordring sandsynliggøre, hvorledes leverandøren kan efterleve de i Indsatskataloget - kvalitetsstandarden beskrevne krav til leverancesikkerhed eventuelt ved hjælp af samarbejdsaftaler eller lignende med underleverandører. Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse dokumentere sit værdigrundlag eller de værdier, der af leverandøren betragtes som centrale i Dok.nr. 1 10

11 relation til borgerne. Leverandøren eller den enkelte medarbejder hos leverandøren må ikke modtage arv, lån og gaver fra borgerne eller udnytte borgeren økonomisk. Tilsvarende må en medarbejder ikke yde lån, give gaver eller på anden måde bidrage til borgerens økonomi. Leverandøren skal ved ansættelse af personale ved tro og love-erklæring sikre, at medarbejderne ikke har strafforhold, der gør dem uegnede til arbejde i det primære plejeområde. Leverandørens medarbejdere, der kommer i hjemmet hos borgeren, skal bære synligt navneskilt og være i besiddelse af legitimation. Ved medarbejderens eventuelle fratrædelse skal navneskilt og evt. legitimationskort afleveres til leverandøren og destrueres. Leverandørens medarbejdere, der kommer i hjemmet hos borgeren, skal kunne kommunikere på forståeligt dansk. Kommunikationen skal desuden kunne foregå, så det er muligt at opfylde dokumentations- og observationspligten. Leverandørens medarbejdere, der kommer i hjemmet hos borgeren skal være professionelle og ikke belaste borgeren med egne problemer. Leverandørens medarbejdere skal bære arbejdsbeklædning som kan medvirke til høj hygiejnestandard og som lever op til almindelig anerkendt beklædningsetik. Leverandøren og dennes medarbejdere er omfattet af gældende regler vedr. tavshedspligt jf. 152 i straffeloven. 4.4 Servicemæssige og administrative krav En leverandør kan byde ind på praktisk hjælp, personlig hjælp eller begge kategorier i Hedensted Kommune. Leverandøren skal kunne levere alle ydelser og delydelser inden for den respektive ydelseskategori, jf. Indsatskatalog - kvalitetsstandarder. Leverandøren iværksætter hjælpen i overensstemmelse med Hedensted Kommunes afgørelse og Indsatskatalog - kvalitetsstandarder. Leverandøren har ud fra en faglig vurdering pligt til at handle i forhold til akut opståede forhold hos borgeren. I disse situationer kontaktes sygeplejersken ved den kommunale leverandør. Leverandøren har en generel pligt til at observere borgerens behov og til enhver tid være med til at sikre, at borgeren modtager den berettigede hjælp, og at kommunen lever op til sin omsorgsforpligtigelse. Dok.nr. 1 11

12 Leverandøren skal observere ændring i borgerens behov og melde tilbage til Hedensted Kommunes visitatorer. Leverandøren skal melde om gentagne ændringer i leverancen i forhold til de visiterede ydelser til Hedensted Kommune. (fleksibel hjemmehjælp) Leverandørens medarbejdere skal deltage i det nødvendige arbejde med dokumentation og ajourføring af samarbejdsbøger, der forefindes hos den enkelte borger. Leverandøren har oplysningspligt ved klager og skal svare på spørgsmål fra Hedensted Kommune i forbindelse med behandlingen af disse. Leverandøren forpligter sig til at deltage i de møder med Hedensted Kommune, der af den ene eller anden part anses som nødvendige for at sikre en positiv udvikling, en forsvarlig opgaveløsning og et tilfredsstillende samarbejde. Leverandøren skal acceptere og samarbejde med Hedensted Kommune om de valgte metoder til opfølgning på leverancen, herunder brugertilfredshedsanalyser, egenkontrol, fastlagte og uanmeldte tilsyn hos tilknyttede borgere. Leverandøren skal udpege en kontaktperson til hver borger i henhold til gældende Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. Det skal være synligt for både borgeren og Hedensted Kommune, hvem der er kontaktperson. Leverandøren skal efterleve de af Hedensted Kommune fastlagte procedurekrav. Leverandøren beskriver en procedure for udlevering og omgang med nøgler. Leverandøren skal leve op til Hedensted Kommunes værdier dialog, ansvar og udvikling i forhold til borgersamarbejde og arbejdsmiljø. Leverandøren skal som minimum være i besiddelse af en computer til elektronisk udveksling med Hedensted Kommune. Leverandøren får afgang til Hedensted Kommunes IT-system omsorgsjournal via SMS-adgangskode. Data, der tilhører Hedensted Kommune, skal overdrages denne ved ophør. Leverandøren må ikke uden de statslige registermyndigheders tilladelse føre register over borgerne. Dok.nr. 1 12

13 4.5 Økonomiske og juridiske krav Leverandøren er forpligtet til at dokumentere virksomhedens soliditet ved anmodning om godkendelse som leverandør, eksempelvis ved hjælp af: o Underskrevet Fritvalgsblanket (gælder ikke offentlige leverandører). o Bankerklæring om leverandørens økonomiske og finansielle handledygtighed og kreditværdighed. o Accept af indhentning af oplysninger om evt. restanceforhold. Leverandøren er forpligtet til løbende at dokumentere virksomhedens soliditet ved at indsende det reviderede årsregnskab Leverandøren har pligt til at underrette Hedensted Kommune i god tid, hvis økonomiske forhold hos leverandøren kan hindre levering af aftalte ydelser. Leverandøren er underlagt gældende lovgivning, herunder retssikkerhedsloven, persondataloven, tavshedspligt (borgerlig straffelov 152), arbejdsmiljølovgivningen og registerloven. Leverandøren er forpligtet til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejdere, borgere og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens handlinger eller undladelser. Leverandøren skal være villig til at indgå i samarbejde med Hedensted Kommune om uddannelse af elever. Leverandøren skal være villig til at indgå i samarbejde med Hedensted Kommune om det rummelige arbejdsmarked og leve op til intentionerne på dette område. Leverandøren er pligtig til at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV) med udgangspunkt i Hedensted Kommunes udkast til APV og løbende at følge op på APV samt at registrere de nødvendige data. 4.6 Garantier Leverandøren garanterer, at ydelserne leveres i overensstemmelse med branchens faglige niveau og god skik, dog som minimum i overensstemmelse med de angivne kvalitetskrav. Leverandøren garanterer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at de af kontrakten omfattede ydelser mv. tilrettes i det omfang, ændrede lovgivningsmæssige krav nødvendiggør dette. Eventuelle ændringer i forhold til Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune samt kvalitetskravene på dette Dok.nr. 1 13

14 grundlag foretages af myndigheden og tilsendes leverandøren. 5. KVALITETSSIKRINGS- OG KONTROLFORANSTALTNINGER 5.1 Egenkontrol Udgangspunktet for frit leverandørvalg er, at borgeren alene eller sammen med sit netværk er i stand til selv at vurdere, hvorvidt den tildelte ydelse leveres tilfredsstillende. Udgangspunktet er også, at borgeren er ressourcestærk nok til at turde sige fra og vælge en anden leverandør. Af samme grund er leverandøren alene forpligtet til at rapportere og dokumentere afvigelser i forhold til afgørelse og Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. Der stilles hermed ikke krav om at notere de leverede ydelser. Kvalitetssikringen gennemføres i det daglige gennem dokumentation i Hedensted Kommunes omsorgsjournal samt de behovsbestemte status- og evalueringsmøder med myndigheden. Kvalitetssikringen inden for madservice gennemføres i det daglige gennem dokumentation efter gældende lovgivning om egenkontrol. Leverandøren skal fastsætte egenkontrolprocedurer, der internt i leverandørens organisation skal sikre, at ydelserne leveres korrekt i overensstemmelse med kravene i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune samt de i nærværende kontrakt opstillede krav. Myndigheden kan kræve udfærdiget rapporter og/eller anden dokumentation for resultaterne af egenkontrolproceduren. Myndigheden er berettiget til at gennemgå og kontrollere, at leverandøren overholder de af leverandøren angivne egenkontrolprocedurer. Ovennævnte berører ikke myndighedens ret til når som helst at iværksætte nærmere opfølgningsaktiviteter, idet myndigheden til enhver tid fastholder myndighedsansvaret. Dette ansvar fører på nogle områder til, at myndigheden ikke bare har ret til, men direkte pligt til at foretage en generel eller konkret opfølgningsindsats. 5.2 Opfølgningspligt Efterfølgende er listet de områder, hvor myndigheden har pligt til opfølgning: Ved godkendelse af en leverandør har myndigheden pligt til at sikre sig, at den nødvendige faglige kompetence i forhold til opgavekomplekset er til stede. Myndighedens pligt er ikke begrænset til godkendelsessituationen, og leverandøren Dok.nr. 1 14

15 kan til enhver tid pålægges at dokumentere sin kompetence. Myndigheden har pligt til at foretage en systematisk opfølgning efter de til enhver tid gældende regler, jf. Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. 5.3 Opfølgningsret Myndigheden har ret til at følge op på: At de visiterede ydelser leveres inden for de til enhver tid gældende rammer. At kommunikationen mellem borgerens hjem og leverandøren og dennes medarbejdere kan foregå på en ubesværet måde. Kommunikationen skal kunne foregå både mundtligt og skriftligt i henhold til behovet. At leverandørens indberetninger angående afvigelser og varige ændringer i borgerens forhold, der berettiger eller begrunder en revurdering, er korrekte. At leverandøren efterlever de værdier og normer, der er beskrevet i forbindelse med Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. Borgernes tilfredshed ved brugertilfredshedsmålinger eller lignende. 5.4 Rapportering af afvigelser Det forventes, at leverancen finder sted som nævnt i afgørelsen. Når dette er tilfældet, kræves ikke særlig dokumentation. I nogle tilfælde finder leverancen ikke sted som nævnt i afgørelsen. Det kan skyldes forhold hos borgeren eller forhold hos leverandøren. I de tilfælde, hvor leverancen afviger fra afgørelsen, er leverandøren forpligtet til at rapportere ændringens karakter, omfang og årsag til myndigheden. En afvigelse er: Manglende ydelser ud over fleksibel hjemmehjælp: Visiterede ydelser, der helt eller delvist ikke leveres. Det samme gælder hele besøg, der undlades. Ekstra ydelse: Ydelse, der leveres ud over de ydelser, der fremgår af afgørelsen. Det samme gælder ekstra besøg. Markant ændret tid: Leverancen afviger i tid mere end 15 % i forhold til visiteret tid for den enkelte borger set over en periode af en måneds varighed. Dok.nr. 1 15

16 Endvidere rapporteres til myndigheden: Når der er behov hos borgeren, leverandøren ikke er i stand til at dække forsvarligt. Når behov hos borgeren bortfalder (f.eks. ved indlæggelser, ferier, dødsfald). Når borgeren fravælger den samme visiterede ydelse 3 på hinanden følgende gange. I forbindelse med rapporteringen er der behov for forskellige procedurer afhængig af situationen. I det følgende er der taget stilling til de hyppigst forekommende situationer og peget på, hvem der har ansvar for opfølgningen, samt hvem der er modtager. Den løbende opfølgning om afvigelser skal ske månedsvis. Det er leverandørens ansvar, at dokumentationen kommer myndigheden i hænde. I forbindelse med situationer, der kræver øjeblikkelig handling, uanset om det er myndigheden eller leverandøren, der ser nødvendigheden, skal rapporteringen ske hurtigst muligt. I begge situationer er det ligeledes henholdsvis leverandørens eller myndighedens ansvar, at den modsatte part modtager den nødvendige dokumentation. Den systematiske revurdering skal ske efter de til enhver tid gældende regler. Det er myndighedens ansvar, at revurderingen foretages, og at borgeren modtager afgørelsen, og leverandøren modtager informationen. 5.5 Opfølgningssystemer I bilag 2 er beskrevet de nuværende elementer i myndighedens opfølgningssystemer så som opfølgningsområde, metode, hyppighed, ansvarlig og modtager. Myndigheden forbeholder sig ret til at ændre i opfølgningssystemet. 5.6 Tilsyns- og kontrolbesøg og brugerundersøgelser Myndigheden har over for borgerne det overordnede ansvar for, at ydelserne leveres til borgerne i den foreskrevne kvalitet og omfang. Myndigheden skal oplyse leverandøren om den visiterede tid af ydelser og/eller omfanget af madservice. Myndigheden er forpligtet til at gennemføre uanmeldte besøg hos borgeren med henblik på bl.a. at sikre, at ydelserne leveres i overensstemmelse med foreskrevne krav. Resultatet af uanmeldt tilsyn og kontrol skal gennemgås med leverandøren. Eventuelle behov for justeringer aftales skriftligt med leverandøren. Dok.nr. 1 16

17 6. PRISER OG AFREGNING 6.1 Prisen/priskrav Kontrakten er baseret på en timepris pr. leveret time henholdsvis pr. leveret ydelse. For madservice gælder det, at priserne er pr. måltid (hoved- og biret) og pr. udbringning. Tid og omkostninger vedrørende transport samt administration og udvikling honoreres ikke særskilt, men er indregnet i nettoprisen, idet der ikke sker særskilt afregning ud over de leverede ydelser. Alle priser afregnes inklusiv moms. Prisen for at levere ydelsen i Hedensted Kommunes regi er opgjort, og denne pris vil som udgangspunkt være gældende for de virksomheder, der godkendes som leverandører af myndigheden. Prisen revideres én gang om året og kan undtagelsesvis revideres oftere, hvis det konstateres, at det stillede priskrav ikke er i overensstemmelse med den kommunale leverandørs faktiske omkostninger ved leverancen, eller hvis der sker ekstraordinære ændringer i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. En prisændring skal meddeles leverandørerne skriftligt med et varsel på 2 måneder. Byrådet skal efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end den kommunale leverandørvirksomheds gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Efterbetalingen skal ske senest 2 måneder efter og omfatte hele perioden, hvor priskravet har været for lavt. Såfremt der på et område ikke eksisterer en kommunal leverandør, fastlægges prisen som den gennemsnitlige pris ved den eller de private leverandør(er)s leverance. Myndigheden kan alternativt fastsætte prisen efter gennemførelse af et udbud. 6.2 Fakturering og betaling Fakturering sker månedsvis bagud. Udgangspunktet er den afgørelse, der er truffet under visitationen og skal specificeres på cpr.nr. og timer for ydelsen og/eller omfang af madservice. I forhold hertil kan der være tale om afvigelser, der kan gå begge veje. Leverandøren udarbejder faktura til myndigheden. Leverandøren skal fratrække manglende leverance, der er begrundet i forhold hos leverandøren. Der kan i den forbindelse være tale om kompensation for leverandørens manglende opfyldelse af kontrakten. Manglende leverance, ud over en fastlagt bagatelgrænse, begrundet i Dok.nr. 1 17

18 forhold hos borger skal ligeledes fratrækkes af leverandøren. Leverandøren kan begrundet i særlige forhold hos borgeren ud over samme bagatelgrænse fakturere en merpris. Fakturaen kan aldrig indeholde merpris som følge af forhold hos leverandøren. Myndigheden følger op på faktureringen og myndigheden kan kontrollere leverandørens indberetning. Fakturaen skal være myndigheden i hænde senest den 10. i måneden efter leveringsmåneden. Betaling finder sted inden 30 dage fra modtagelse af faktura. Ved forsinket betaling svares endvidere rente i forhold til renteloven. 6.3 Bagatelgrænse for ændring af fakturering Der faktureres i henhold til afgørelsen korrigeret for afvigelser herfra i leverancen. For at undgå uhensigtsmæssig stor administration mv. som følge af afvigelser hos borgerne, er der fastlagt en bagatelgrænse, inden for hvilken afvigelser ikke fører til ændret fakturering. Såfremt leverancens tidsforbrug for den enkelte borger, i forhold til de tildelte ydelser, afviger mere end +/- 15 % i løbet af en måned, er der tale om en afvigelse, der skal rapporteres til myndigheden. Samtidig udløser det en tilsvarende ændring i faktureringen. Ændringer i ydelserne på baggrund af forhold hos borgeren, uden tidsmæssig konsekvens, giver ikke anledning til ændret fakturering. Der skal foreligge dokumentation for afvigelserne. Bagatelgrænsen har ikke betydning for madservice, der afregnes pr. ydelse. 7. MISLIGEHOLD AF KONTRAKTEN Det påhviler leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse til myndigheden, straks leverandøren kan forudse, at kontrakten ikke bliver opfyldt. Følgende forhold vil medføre skriftlig påtale. Gentagne skriftlige påtaler anses for væsentlig misligholdelse af leverandørens forpligtelser og kan medføre ophævelse af kontrakten: Manglende erstatningsbesøg Dok.nr. 1 18

19 Manglende egenkontrol Manglende indberetninger til myndigheden om ændringer i borgernes behov Mangler i forhold til de opstillede kvalitetsmål, krav og garantier 8. SANKTIONER Myndigheden råder over en række sanktioner i forhold til leverandører, der ikke lever op til aftalens ånd og bogstav. De sanktionsmuligheder, der kan komme på tale, er: Særlig dokumentationspligt, der eksempelvis kan anvendes ved mistanke om uregelmæssigheder af forskellig art. Advarsel eller påtale for konstaterede uregelmæssigheder. Fradrag i betalingen, der eksempelvis kan blive aktuelt, hvis de visiterede ydelser ikke leveres på grund af forhold hos borgeren, jf. bagatelgrænsen. Bod kan benyttes alene eller sammen med fradrag i betalingen. Bod vil typisk være relateret til, at de kontraktmæssige forhold ikke overholdes. Myndighedens opsigelse af samarbejdet gældende for en enkelt borger ved ekstreme tilfælde. Herved forstås tilfælde, hvor leverancen er så fejlbehæftet eller mangelfuld, at det kan medføre psykiske eller fysiske problemer for borgeren på kort eller længere sigt. Opsigelse af samarbejdet gældende for samtlige borgere. Det vil reelt sige, at godkendelsen af leverandøren trækkes tilbage. 8.1 Særlig dokumentationspligt Den særlige dokumentationspligt kan anvendes i tilfælde af: Henvendelser fra borger/pårørende eller via klageråd (borgerinitieret) Ved begrundet mistanke om mislighold af kontrakt (myndighedsinitieret) Som led i regningskontrol (myndighedsinitieret) Ønskede ændringer i hjælpen fra borgers side, der kan blive kritiske i forhold til Dok.nr. 1 19

20 leverandøren (leverandørinitieret) 8.2 Fradrag i regningen Fradrag i regningen kan blive aktuel i forbindelse med hændelser uden for leverandørens indflydelse, der bevirker, at leverancen ikke finder sted i henhold til afgørelsen. Grundlaget vil normalt være reguleret efter bagatelgrænsen. 8.3 Bod Bod kan komme på tale i følgende situationer: 1. Tilfælde, hvor leverandøren konkret beder myndigheden om hjælp, eksempelvis fordi man af faglige eller ressourcemæssige årsager ikke er i stand til på forsvarlig vis at løse den opgave, man har indgået kontrakt om. I disse situationer vil myndigheden i princippet overtage det direkte leveranceansvar. 2. Situationer, hvor myndigheden vurderer, at der er tale om markante svigt i leverancen. Disse tilfælde er ikke betinget af, at borgerne selv reagerer. Myndigheden vil i disse situationer overtage det direkte leveranceansvar. Såfremt myndigheden bliver opmærksom på en potentiel bodsudløsende hændelse, forelægges dette hurtigst muligt for leverandøren. Ved konstateret bodsudløsende hændelse påtaler myndigheden dette over for leverandøren. Herunder fremføres, hvilke krav om bod hændelsen i givet fald vil kunne medføre. Leverandøren gives mulighed for at forklare sig vedrørende den pågældende hændelse. Foranstående proces medfører ikke på noget tidspunkt fortabelse af muligheden for at gøre bodskrav gældende. Ligeledes medfører processen ikke begrænsninger i forhold til myndighedens anvendelse af øvrige misligholdelsesbeføjelser, herunder at kræve erstatning, hvis myndighedens tab overstiger boden. Myndigheden er efter bodsprocedurens gennemførelse berettiget til at modregne bod i leverandørens vederlag. Bod beregnes månedligt af myndigheden, hvorefter opgørelse for modregning fremsendes til leverandøren i førstkommende faktura. Såfremt leverandøren ikke kan anerkende dele af myndighedens opgørelse over pålagt bod for den forløbne periode, skal leverandøren skriftligt underrette myndigheden senest ved førstkommende fakturering, efter leverandøren har modtaget opgørelsen. I Dok.nr. 1 20

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kontrakt Frit leverandørvalg Skive Kommune Praktisk og personlig hjælp

Kontrakt Frit leverandørvalg Skive Kommune Praktisk og personlig hjælp Kontrakt Frit leverandørvalg Praktisk og personlig hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE Kontraktens parter.4 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens indhold... 4 2.1 Ydelser omfattet af kontrakten... 4 2.2 Levering

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Langeland Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp 1 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4 Konsulentaftale Vedrørende bistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) 1 Parterne 3 2 Baggrund 3 3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg SAMARBEJDSAFTALE Mellem XXXXX Adresse Postnr. CVR nr. XXXXX (herefter benævnt Klinikken ) og SOS International a/s Nitivej 6 2000 Frederiksberg CVR nr. 17 013 718 (herefter benævnt SOS ) Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilge hjælp til madservice jf. servicelovens

Læs mere