KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar Original til firma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma"

Transkript

1 Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej Hedensted T: Dok.nr. 1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 KONTRAKTENS PARTER KONTRAKTENS FORMÅL KONTRAKTENS INDHOLD YDELSER OMFATTET AF KONTRAKTEN LEVERING AF YDELSER SAMARBEJDE OG FORPLIGTIGELSER OVERDRAGELSE FRA MYNDIGHED TIL LEVERANDØR SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHED OG LEVERANDØR OPLYSNINGSPLIGT OG INFORMATIONSUDVEKSLING LEVERANDØRSKIFTE AKTINDSIGT OG INDSIGTSRET BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER FORSIKRING OG ERSTATNING KRAV OG GARANTIER FORMULERING AF KRAV TIL LEVERANDØRER MYNDIGHEDENS LEVERANDØRKRAV PERSONALE- OG KOMPETENCEMÆSSIGE KRAV SERVICEMÆSSIGE OG ADMINISTRATIVE KRAV ØKONOMISKE OG JURIDISKE KRAV GARANTIER KVALITETSSIKRINGS- OG KONTROLFORANSTALTNINGER EGENKONTROL OPFØLGNINGSPLIGT OPFØLGNINGSRET RAPPORTERING AF AFVIGELSER OPFØLGNINGSSYSTEMER TILSYNS- OG KONTROLBESØG OG BRUGERUNDERSØGELSER PRISER OG AFREGNING PRISEN/PRISKRAV FAKTURERING OG BETALING BAGATELGRÆNSE FOR ÆNDRING AF FAKTURERING MISLIGEHOLD AF KONTRAKTEN SANKTIONER SÆRLIG DOKUMENTATIONSPLIGT FRADRAG I REGNINGEN BOD OPHÆVELSE AF SAMARBEJDE Dok.nr. 1 2

3 8.5 OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN ANDRE FORHOLD TVISTIGHEDER RETSVIRKNINGER AF KONTRAKTENS OPHØR IKRAFTTRÆDELSE OG VARIGHED UNDERSKRIFTER BILAGSFORTEGNELSE TIL KONTRAKTEN Dok.nr. 1 3

4 KONTRAKTENS PARTER Denne kontrakts parter er: Hedensted Kommune Niels Espesvej Hedensted Telefon: Telefax: (Huset, Løsning) eller i det følgende benævnt myndigheden og Navn Adresse By Telefon: Telefax: i det følgende benævnt leverandøren. 1. KONTRAKTENS FORMÅL Hedensted Kommune har etableret frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig hjælp herunder madservice til borgere i eget hjem, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens 83. Kontrakten med tilhørende bilag har til formål: At sikre en forpligtende aftale mellem myndigheden og leverandøren om levering af de ydelser, kontrakten omfatter. At beskrive og regulere parternes indbyrdes rettigheder og pligter. Dok.nr. 1 4

5 At sikre, at den af borgeren valgte leverandør opfylder det af myndigheden fastlagte service- og kvalitetsniveau for ydelserne. 2. KONTRAKTENS INDHOLD 2.1 Ydelser omfattet af kontrakten Frit leverandørvalg omfatter alle ydelser, der leveres efter Servicelovens 83: Praktisk hjælp, herunder madservice Personlig hjælp Denne kontrakt omfatter levering af de afkrydsede ydelser: A. Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb), kl hverdage. B. Personlig hjælp på alle tider af døgnet. C. Madservice inklusiv udbringning. D. Madservice eksklusiv udbringning. En leverandør kan byde ind på praktisk hjælp, personlig hjælp eller begge kategorier i Hedensted Kommune. Leverandøren skal kunne levere alle ydelser og delydelser inden for den respektive ydelseskategori, jf. Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune, bilag 1 til kontrakten. 2.2 Levering af ydelser Leverancen til den enkelte borger finder sted på dennes opholdsadresse inden for kommunens grænser på grundlag af myndighedens skriftlige afgørelse. Madservice uden udbringning leveres, hvor maden produceres. Leverandøren er forpligtet til at levere ydelsen til alle de borgere, der vælger leverandøren. 3. SAMARBEJDE OG FORPLIGTIGELSER I dette afsnit beskrives de almindelige samarbejdsprocedurer samt overdragelse af materiale og information mv. Endvidere beskrives parternes gensidige forpligtelser Dok.nr. 1 5

6 henholdsvis den enkelte parts særlige forpligtelser. 3.1 Overdragelse fra myndighed til leverandør I forbindelse med visitation af en borger orienteres borgeren om muligheden for at vælge blandt de godkendte leverandører. Der udleveres informationsmateriale om de mulige leverandører. Det er leverandørens ansvar at fremstille og ajourføre sit informationsmateriale samt sikre, at myndigheden til enhver tid kan få det antal eksemplarer, der er nødvendigt. Informationsmaterialet udarbejdes af leverandøren eventuelt i dialog med myndigheden. Ud fra informationen om de mulige leverandører foretager borgeren ved visitationen valg af leverandør. Myndigheden kontakter leverandøren senest første hverdag efter, at borgeren har foretaget sit valg. Myndigheden sender information om afgørelsen til leverandøren. Afgørelsen er baseret på myndighedens Indsatskatalog, der er leverandøren bekendt. Informationen indeholder eventuelle særlige forhold, herunder eksempelvis krav om, at der ved levering af en ydelse skal være to hjælpere til stede samt en vejledende tid. Leverandøren kvitterer for modtagelsen samme hverdag, som informationen modtages, og dermed bekræfter leverandøren opgaven. Leverandøren kontakter borgeren for at aftale tidspunkt for besøg i hjemmet og iværksætter hjælpen i overensstemmelse med afgørelse og Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. Hjælpemidler, der anvendes i henhold til opfyldelse af arbejdsmiljølovgivningen (APV), stilles til rådighed af Hedensted Kommune ved personlig pleje. Leverandøren udarbejder arbejdsbeskrivelser. Hedensted Kommune foretager den foreløbige arbejdspladsvurdering (APV), jf. Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. 3.2 Samarbejde mellem myndighed og leverandør Inden leverancen kan igangsættes, skal myndigheden overdrage de nødvendige oplysninger om borgeren til leverandøren. Overdragelse fra en leverandør til en anden sker også ved myndighedens mellemkomst. Leverandøren skal deltage i det nødvendige arbejde med dokumentation, notatpligt og ajourføring af Samarbejdsbogen, der forefindes hos alle borgere. Leverandøren skal efterleve de af myndigheden fastlagte procedurekrav. Dok.nr. 1 6

7 Leverandøren skal være til rådighed i det tidsrum, hvor der ifølge kontrakten med myndigheden betjenes borgere. Kontaktpersonens navn og telefonnummer skal forefindes i Samarbejdsbogen. Leverandøren forpligter sig til at deltage i de møder med myndigheden, der af den ene eller anden part anses som nødvendige for at sikre en forsvarlig opgaveløsning, et tilfredsstillende samarbejde og en positiv udvikling på området. Leverandøren er forpligtiget til at indgå i dialog og samarbejde med myndigheden om praktik- og uddannelsespladser med henblik på at deltage i uddannelsesforpligtigelsen, når myndigheden vurderer, at leverandøren har ansvaret for relevante opgaver i det nødvendige omfang. Det forudsættes, at leverandøren har den nødvendige praktikpladsgodkendelse for social- og sundhedsuddannelserne. Leverandøren skal være villig til at indgå i dialog og samarbejde med myndigheden om det rummelige arbejdsmarked og leve op til intentionerne på dette område. Leverandøren skal som minimum være i besiddelse af telefon og computer til elektronisk udveksling af information med myndighedens IT-system. Al kommunikation mellem leverandør og myndighed omkring borgere foregår via Hedensted Kommunes omsorgsjournal. Det er leverandørens ansvar at gældende registerlovgivning overholdes. Alt materialet, herunder oplysninger, data m.v., der er omfattet af nærværende kontrakt, tilhører myndigheden og skal mærkes og opbevares særskilt i forhold til leverandørens øvrige virksomhed. Data, der tilhører myndigheden, skal overdrages denne ved ophør. Leverandøren er desuden forpligtet til løbende at holde myndigheden orienteret om væsentlige forhold af betydning for levering af ydelserne til borgerne. At observere ændring i borgernes behov og melde tilbage til myndigheden At melde tilbage om gentagne ændringer i leverancen i forhold til de visiterede ydelser til myndigheden (fleksibel hjemmehjælp). Indberetning af afvigelser og varige ændringer i borgerens forhold, der berettiger eller begrunder en revisitering, skal være præcis og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Ændringer i ydelserne, herunder tidsmæssige ændringer, kan opstå som følge af ændrede lovgivningsmæssige krav, ændret afgørelse som følge af revisitation eller ændring i Hedensted Kommunes aktuelle serviceniveau. Leverandøren er forpligtet til at gennemføre disse ændringer. Ændringer i leverancen af ydelser som følge af lovgivning, politiske beslutninger eller Dok.nr. 1 7

8 revisitation kan ske med dags varsel. Myndigheden vil underrette leverandøren hurtigst muligt. 3.3 Oplysningspligt og informationsudveksling Leverandøren er forpligtet til at overholde reglerne om tavshedspligt og oplysningspligt for personer ansat i offentlig tjeneste, jf. forvaltningsloven. Det indebærer også, at viden om borgerens personlige forhold og adresser ikke må videregives til uvedkommende. Leverandøren har indberetningspligt af borgerrelevante data/informationer, der er krævet af myndigheden til eksempelvis kontrolundersøgelser eller indberetninger til Danmarks Statistik. Leverandøren er forpligtet til at overholde Servicelovens paragraffer om magtanvendelse. Magtanvendelse skal rapporteres efter reglerne i Servicelovens kap. 24 jf. bilag 3. Udveksling af information og data omkring borgeren sker altid via IT-systemet, Hedensted Kommunes omsorgsjournal. Leverandøren er forpligtet til at give myndigheden tilbagemelding om tilstandsændringer, der kan give anledning til ændringer i tilbuddet. Herudover skal der være opmærksomhed på, om borgeren får behov for at søge om hjælpemidler, træning, daghjemstilbud, aktivitetscentertilbud og/eller madservice. I forbindelse med situationer, der kræver øjeblikkelig handling af enten myndighed eller leverandør, skal rapporteringen ske omgående. I begge situationer er det leverandørens, henholdsvis myndighedens ansvar, at den anden part modtager den nødvendige information. Leverandøren har en generel pligt til at observere borgerens behov og til enhver tid være med til at sikre, at borgeren modtager den berettigede hjælp, og at myndigheden kan leve op til sin omsorgsforpligtigelse. 3.4 Leverandørskifte Leverandøren kan ikke uden myndighedens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand. Leverandørens forpligtelser kan ikke undsiges ved anvendelse af underleverandører, uanset om disse er godkendt af myndigheden eller ej. Leverandøren er personligt og direkte ansvarlig for eventuelt anvendte underleverandører i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven. De implicerede parter sikrer, at relevant materiale er ajourført ved leverandørskift, Dok.nr. 1 8

9 herunder Samarbejdsbogen (der opbevares hos borgeren) og eventuelt andet relevant materiale. Materialet sendes elektronisk. I særlige tilfælde kan der være behov for mundtlig overdragelse mellem leverandører. Dette må dog ikke finde sted uden medvirken af myndigheden. Skift af leverandør kan også ske på foranledning af borgeren. Opsigelsesvarslet er på én uge. 3.5 Aktindsigt og indsigtsret Borgeren har aktindsigt efter forvaltningsloven og indsigtsret efter persondataloven vedr. oplysninger, der vedrører borgeren selv. Såfremt leverandøren modtager begæringer i mundtlig eller skriftlig form om aktindsigt, skal disse videresendes til myndigheden, der behandler alle begæringer om aktindsigt. Mundtlige begæringer skal noteres efter reglerne om notatpligt i 6 i offentlighedsloven. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at efterleve reglerne om oplysningspligt i forvaltningsloven, reglerne om oplysningspligt over for den registrerede, reglerne om den registreredes indsigtsret samt den registreredes øvrige rettigheder, jf. persondataloven, kap Leverandøren er forpligtet til straks at indsende begæringer om aktindsigt til myndigheden af hensyn til, at myndigheden kan overholde 10-dagesfristen for begæringer om aktindsigt og 4-dagesfristen for indsigtsbegæringer for besvarelse eller behandling af begæringerne. Leverandører er endvidere forpligtet til at stille de fornødne oplysninger til rådighed for myndigheden for besvarelse. 3.6 Behandling af personoplysninger Myndigheden er dataansvarlig, og leverandøren behandler data i henhold til persondataloven. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Leverandøren skal på myndighedens anmodning give myndigheden tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, hvorvidt de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der behandles af den offentlige forvaltning. Dok.nr. 1 9

10 3.7 Forsikring og erstatning Leverandøren er forpligtet til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejdere, borgere og myndigheden mod skader og andet tab opstået ved leverandørens handlinger eller undladelser. Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. 4. KRAV OG GARANTIER 4.1 Formulering af krav til leverandører Kravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp, jf. Servicelovens 83, er et væsentligt element i kontrakten med myndigheden. 4.2 Myndighedens leverandørkrav Kravene er opdelt i tre kategorier: Personale- og kompetencemæssige krav Servicemæssige og administrative krav Økonomiske og juridiske krav 4.3 Personale- og kompetencemæssige krav Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse og løbende på opfordring fra Hedensted Kommune sandsynliggøre, at virksomheden er i besiddelse af den nødvendige kompetence i forhold til de i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune opstillede krav. Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse og løbende på opfordring sandsynliggøre, hvorledes leverandøren kan efterleve de i Indsatskataloget - kvalitetsstandarden beskrevne krav til leverancesikkerhed eventuelt ved hjælp af samarbejdsaftaler eller lignende med underleverandører. Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse dokumentere sit værdigrundlag eller de værdier, der af leverandøren betragtes som centrale i Dok.nr. 1 10

11 relation til borgerne. Leverandøren eller den enkelte medarbejder hos leverandøren må ikke modtage arv, lån og gaver fra borgerne eller udnytte borgeren økonomisk. Tilsvarende må en medarbejder ikke yde lån, give gaver eller på anden måde bidrage til borgerens økonomi. Leverandøren skal ved ansættelse af personale ved tro og love-erklæring sikre, at medarbejderne ikke har strafforhold, der gør dem uegnede til arbejde i det primære plejeområde. Leverandørens medarbejdere, der kommer i hjemmet hos borgeren, skal bære synligt navneskilt og være i besiddelse af legitimation. Ved medarbejderens eventuelle fratrædelse skal navneskilt og evt. legitimationskort afleveres til leverandøren og destrueres. Leverandørens medarbejdere, der kommer i hjemmet hos borgeren, skal kunne kommunikere på forståeligt dansk. Kommunikationen skal desuden kunne foregå, så det er muligt at opfylde dokumentations- og observationspligten. Leverandørens medarbejdere, der kommer i hjemmet hos borgeren skal være professionelle og ikke belaste borgeren med egne problemer. Leverandørens medarbejdere skal bære arbejdsbeklædning som kan medvirke til høj hygiejnestandard og som lever op til almindelig anerkendt beklædningsetik. Leverandøren og dennes medarbejdere er omfattet af gældende regler vedr. tavshedspligt jf. 152 i straffeloven. 4.4 Servicemæssige og administrative krav En leverandør kan byde ind på praktisk hjælp, personlig hjælp eller begge kategorier i Hedensted Kommune. Leverandøren skal kunne levere alle ydelser og delydelser inden for den respektive ydelseskategori, jf. Indsatskatalog - kvalitetsstandarder. Leverandøren iværksætter hjælpen i overensstemmelse med Hedensted Kommunes afgørelse og Indsatskatalog - kvalitetsstandarder. Leverandøren har ud fra en faglig vurdering pligt til at handle i forhold til akut opståede forhold hos borgeren. I disse situationer kontaktes sygeplejersken ved den kommunale leverandør. Leverandøren har en generel pligt til at observere borgerens behov og til enhver tid være med til at sikre, at borgeren modtager den berettigede hjælp, og at kommunen lever op til sin omsorgsforpligtigelse. Dok.nr. 1 11

12 Leverandøren skal observere ændring i borgerens behov og melde tilbage til Hedensted Kommunes visitatorer. Leverandøren skal melde om gentagne ændringer i leverancen i forhold til de visiterede ydelser til Hedensted Kommune. (fleksibel hjemmehjælp) Leverandørens medarbejdere skal deltage i det nødvendige arbejde med dokumentation og ajourføring af samarbejdsbøger, der forefindes hos den enkelte borger. Leverandøren har oplysningspligt ved klager og skal svare på spørgsmål fra Hedensted Kommune i forbindelse med behandlingen af disse. Leverandøren forpligter sig til at deltage i de møder med Hedensted Kommune, der af den ene eller anden part anses som nødvendige for at sikre en positiv udvikling, en forsvarlig opgaveløsning og et tilfredsstillende samarbejde. Leverandøren skal acceptere og samarbejde med Hedensted Kommune om de valgte metoder til opfølgning på leverancen, herunder brugertilfredshedsanalyser, egenkontrol, fastlagte og uanmeldte tilsyn hos tilknyttede borgere. Leverandøren skal udpege en kontaktperson til hver borger i henhold til gældende Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. Det skal være synligt for både borgeren og Hedensted Kommune, hvem der er kontaktperson. Leverandøren skal efterleve de af Hedensted Kommune fastlagte procedurekrav. Leverandøren beskriver en procedure for udlevering og omgang med nøgler. Leverandøren skal leve op til Hedensted Kommunes værdier dialog, ansvar og udvikling i forhold til borgersamarbejde og arbejdsmiljø. Leverandøren skal som minimum være i besiddelse af en computer til elektronisk udveksling med Hedensted Kommune. Leverandøren får afgang til Hedensted Kommunes IT-system omsorgsjournal via SMS-adgangskode. Data, der tilhører Hedensted Kommune, skal overdrages denne ved ophør. Leverandøren må ikke uden de statslige registermyndigheders tilladelse føre register over borgerne. Dok.nr. 1 12

13 4.5 Økonomiske og juridiske krav Leverandøren er forpligtet til at dokumentere virksomhedens soliditet ved anmodning om godkendelse som leverandør, eksempelvis ved hjælp af: o Underskrevet Fritvalgsblanket (gælder ikke offentlige leverandører). o Bankerklæring om leverandørens økonomiske og finansielle handledygtighed og kreditværdighed. o Accept af indhentning af oplysninger om evt. restanceforhold. Leverandøren er forpligtet til løbende at dokumentere virksomhedens soliditet ved at indsende det reviderede årsregnskab Leverandøren har pligt til at underrette Hedensted Kommune i god tid, hvis økonomiske forhold hos leverandøren kan hindre levering af aftalte ydelser. Leverandøren er underlagt gældende lovgivning, herunder retssikkerhedsloven, persondataloven, tavshedspligt (borgerlig straffelov 152), arbejdsmiljølovgivningen og registerloven. Leverandøren er forpligtet til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejdere, borgere og kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens handlinger eller undladelser. Leverandøren skal være villig til at indgå i samarbejde med Hedensted Kommune om uddannelse af elever. Leverandøren skal være villig til at indgå i samarbejde med Hedensted Kommune om det rummelige arbejdsmarked og leve op til intentionerne på dette område. Leverandøren er pligtig til at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV) med udgangspunkt i Hedensted Kommunes udkast til APV og løbende at følge op på APV samt at registrere de nødvendige data. 4.6 Garantier Leverandøren garanterer, at ydelserne leveres i overensstemmelse med branchens faglige niveau og god skik, dog som minimum i overensstemmelse med de angivne kvalitetskrav. Leverandøren garanterer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at de af kontrakten omfattede ydelser mv. tilrettes i det omfang, ændrede lovgivningsmæssige krav nødvendiggør dette. Eventuelle ændringer i forhold til Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune samt kvalitetskravene på dette Dok.nr. 1 13

14 grundlag foretages af myndigheden og tilsendes leverandøren. 5. KVALITETSSIKRINGS- OG KONTROLFORANSTALTNINGER 5.1 Egenkontrol Udgangspunktet for frit leverandørvalg er, at borgeren alene eller sammen med sit netværk er i stand til selv at vurdere, hvorvidt den tildelte ydelse leveres tilfredsstillende. Udgangspunktet er også, at borgeren er ressourcestærk nok til at turde sige fra og vælge en anden leverandør. Af samme grund er leverandøren alene forpligtet til at rapportere og dokumentere afvigelser i forhold til afgørelse og Indsatskatalog, Senior Service, Hedensted Kommune. Der stilles hermed ikke krav om at notere de leverede ydelser. Kvalitetssikringen gennemføres i det daglige gennem dokumentation i Hedensted Kommunes omsorgsjournal samt de behovsbestemte status- og evalueringsmøder med myndigheden. Kvalitetssikringen inden for madservice gennemføres i det daglige gennem dokumentation efter gældende lovgivning om egenkontrol. Leverandøren skal fastsætte egenkontrolprocedurer, der internt i leverandørens organisation skal sikre, at ydelserne leveres korrekt i overensstemmelse med kravene i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune samt de i nærværende kontrakt opstillede krav. Myndigheden kan kræve udfærdiget rapporter og/eller anden dokumentation for resultaterne af egenkontrolproceduren. Myndigheden er berettiget til at gennemgå og kontrollere, at leverandøren overholder de af leverandøren angivne egenkontrolprocedurer. Ovennævnte berører ikke myndighedens ret til når som helst at iværksætte nærmere opfølgningsaktiviteter, idet myndigheden til enhver tid fastholder myndighedsansvaret. Dette ansvar fører på nogle områder til, at myndigheden ikke bare har ret til, men direkte pligt til at foretage en generel eller konkret opfølgningsindsats. 5.2 Opfølgningspligt Efterfølgende er listet de områder, hvor myndigheden har pligt til opfølgning: Ved godkendelse af en leverandør har myndigheden pligt til at sikre sig, at den nødvendige faglige kompetence i forhold til opgavekomplekset er til stede. Myndighedens pligt er ikke begrænset til godkendelsessituationen, og leverandøren Dok.nr. 1 14

15 kan til enhver tid pålægges at dokumentere sin kompetence. Myndigheden har pligt til at foretage en systematisk opfølgning efter de til enhver tid gældende regler, jf. Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. 5.3 Opfølgningsret Myndigheden har ret til at følge op på: At de visiterede ydelser leveres inden for de til enhver tid gældende rammer. At kommunikationen mellem borgerens hjem og leverandøren og dennes medarbejdere kan foregå på en ubesværet måde. Kommunikationen skal kunne foregå både mundtligt og skriftligt i henhold til behovet. At leverandørens indberetninger angående afvigelser og varige ændringer i borgerens forhold, der berettiger eller begrunder en revurdering, er korrekte. At leverandøren efterlever de værdier og normer, der er beskrevet i forbindelse med Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. Borgernes tilfredshed ved brugertilfredshedsmålinger eller lignende. 5.4 Rapportering af afvigelser Det forventes, at leverancen finder sted som nævnt i afgørelsen. Når dette er tilfældet, kræves ikke særlig dokumentation. I nogle tilfælde finder leverancen ikke sted som nævnt i afgørelsen. Det kan skyldes forhold hos borgeren eller forhold hos leverandøren. I de tilfælde, hvor leverancen afviger fra afgørelsen, er leverandøren forpligtet til at rapportere ændringens karakter, omfang og årsag til myndigheden. En afvigelse er: Manglende ydelser ud over fleksibel hjemmehjælp: Visiterede ydelser, der helt eller delvist ikke leveres. Det samme gælder hele besøg, der undlades. Ekstra ydelse: Ydelse, der leveres ud over de ydelser, der fremgår af afgørelsen. Det samme gælder ekstra besøg. Markant ændret tid: Leverancen afviger i tid mere end 15 % i forhold til visiteret tid for den enkelte borger set over en periode af en måneds varighed. Dok.nr. 1 15

16 Endvidere rapporteres til myndigheden: Når der er behov hos borgeren, leverandøren ikke er i stand til at dække forsvarligt. Når behov hos borgeren bortfalder (f.eks. ved indlæggelser, ferier, dødsfald). Når borgeren fravælger den samme visiterede ydelse 3 på hinanden følgende gange. I forbindelse med rapporteringen er der behov for forskellige procedurer afhængig af situationen. I det følgende er der taget stilling til de hyppigst forekommende situationer og peget på, hvem der har ansvar for opfølgningen, samt hvem der er modtager. Den løbende opfølgning om afvigelser skal ske månedsvis. Det er leverandørens ansvar, at dokumentationen kommer myndigheden i hænde. I forbindelse med situationer, der kræver øjeblikkelig handling, uanset om det er myndigheden eller leverandøren, der ser nødvendigheden, skal rapporteringen ske hurtigst muligt. I begge situationer er det ligeledes henholdsvis leverandørens eller myndighedens ansvar, at den modsatte part modtager den nødvendige dokumentation. Den systematiske revurdering skal ske efter de til enhver tid gældende regler. Det er myndighedens ansvar, at revurderingen foretages, og at borgeren modtager afgørelsen, og leverandøren modtager informationen. 5.5 Opfølgningssystemer I bilag 2 er beskrevet de nuværende elementer i myndighedens opfølgningssystemer så som opfølgningsområde, metode, hyppighed, ansvarlig og modtager. Myndigheden forbeholder sig ret til at ændre i opfølgningssystemet. 5.6 Tilsyns- og kontrolbesøg og brugerundersøgelser Myndigheden har over for borgerne det overordnede ansvar for, at ydelserne leveres til borgerne i den foreskrevne kvalitet og omfang. Myndigheden skal oplyse leverandøren om den visiterede tid af ydelser og/eller omfanget af madservice. Myndigheden er forpligtet til at gennemføre uanmeldte besøg hos borgeren med henblik på bl.a. at sikre, at ydelserne leveres i overensstemmelse med foreskrevne krav. Resultatet af uanmeldt tilsyn og kontrol skal gennemgås med leverandøren. Eventuelle behov for justeringer aftales skriftligt med leverandøren. Dok.nr. 1 16

17 6. PRISER OG AFREGNING 6.1 Prisen/priskrav Kontrakten er baseret på en timepris pr. leveret time henholdsvis pr. leveret ydelse. For madservice gælder det, at priserne er pr. måltid (hoved- og biret) og pr. udbringning. Tid og omkostninger vedrørende transport samt administration og udvikling honoreres ikke særskilt, men er indregnet i nettoprisen, idet der ikke sker særskilt afregning ud over de leverede ydelser. Alle priser afregnes inklusiv moms. Prisen for at levere ydelsen i Hedensted Kommunes regi er opgjort, og denne pris vil som udgangspunkt være gældende for de virksomheder, der godkendes som leverandører af myndigheden. Prisen revideres én gang om året og kan undtagelsesvis revideres oftere, hvis det konstateres, at det stillede priskrav ikke er i overensstemmelse med den kommunale leverandørs faktiske omkostninger ved leverancen, eller hvis der sker ekstraordinære ændringer i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. En prisændring skal meddeles leverandørerne skriftligt med et varsel på 2 måneder. Byrådet skal efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end den kommunale leverandørvirksomheds gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Efterbetalingen skal ske senest 2 måneder efter og omfatte hele perioden, hvor priskravet har været for lavt. Såfremt der på et område ikke eksisterer en kommunal leverandør, fastlægges prisen som den gennemsnitlige pris ved den eller de private leverandør(er)s leverance. Myndigheden kan alternativt fastsætte prisen efter gennemførelse af et udbud. 6.2 Fakturering og betaling Fakturering sker månedsvis bagud. Udgangspunktet er den afgørelse, der er truffet under visitationen og skal specificeres på cpr.nr. og timer for ydelsen og/eller omfang af madservice. I forhold hertil kan der være tale om afvigelser, der kan gå begge veje. Leverandøren udarbejder faktura til myndigheden. Leverandøren skal fratrække manglende leverance, der er begrundet i forhold hos leverandøren. Der kan i den forbindelse være tale om kompensation for leverandørens manglende opfyldelse af kontrakten. Manglende leverance, ud over en fastlagt bagatelgrænse, begrundet i Dok.nr. 1 17

18 forhold hos borger skal ligeledes fratrækkes af leverandøren. Leverandøren kan begrundet i særlige forhold hos borgeren ud over samme bagatelgrænse fakturere en merpris. Fakturaen kan aldrig indeholde merpris som følge af forhold hos leverandøren. Myndigheden følger op på faktureringen og myndigheden kan kontrollere leverandørens indberetning. Fakturaen skal være myndigheden i hænde senest den 10. i måneden efter leveringsmåneden. Betaling finder sted inden 30 dage fra modtagelse af faktura. Ved forsinket betaling svares endvidere rente i forhold til renteloven. 6.3 Bagatelgrænse for ændring af fakturering Der faktureres i henhold til afgørelsen korrigeret for afvigelser herfra i leverancen. For at undgå uhensigtsmæssig stor administration mv. som følge af afvigelser hos borgerne, er der fastlagt en bagatelgrænse, inden for hvilken afvigelser ikke fører til ændret fakturering. Såfremt leverancens tidsforbrug for den enkelte borger, i forhold til de tildelte ydelser, afviger mere end +/- 15 % i løbet af en måned, er der tale om en afvigelse, der skal rapporteres til myndigheden. Samtidig udløser det en tilsvarende ændring i faktureringen. Ændringer i ydelserne på baggrund af forhold hos borgeren, uden tidsmæssig konsekvens, giver ikke anledning til ændret fakturering. Der skal foreligge dokumentation for afvigelserne. Bagatelgrænsen har ikke betydning for madservice, der afregnes pr. ydelse. 7. MISLIGEHOLD AF KONTRAKTEN Det påhviler leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse til myndigheden, straks leverandøren kan forudse, at kontrakten ikke bliver opfyldt. Følgende forhold vil medføre skriftlig påtale. Gentagne skriftlige påtaler anses for væsentlig misligholdelse af leverandørens forpligtelser og kan medføre ophævelse af kontrakten: Manglende erstatningsbesøg Dok.nr. 1 18

19 Manglende egenkontrol Manglende indberetninger til myndigheden om ændringer i borgernes behov Mangler i forhold til de opstillede kvalitetsmål, krav og garantier 8. SANKTIONER Myndigheden råder over en række sanktioner i forhold til leverandører, der ikke lever op til aftalens ånd og bogstav. De sanktionsmuligheder, der kan komme på tale, er: Særlig dokumentationspligt, der eksempelvis kan anvendes ved mistanke om uregelmæssigheder af forskellig art. Advarsel eller påtale for konstaterede uregelmæssigheder. Fradrag i betalingen, der eksempelvis kan blive aktuelt, hvis de visiterede ydelser ikke leveres på grund af forhold hos borgeren, jf. bagatelgrænsen. Bod kan benyttes alene eller sammen med fradrag i betalingen. Bod vil typisk være relateret til, at de kontraktmæssige forhold ikke overholdes. Myndighedens opsigelse af samarbejdet gældende for en enkelt borger ved ekstreme tilfælde. Herved forstås tilfælde, hvor leverancen er så fejlbehæftet eller mangelfuld, at det kan medføre psykiske eller fysiske problemer for borgeren på kort eller længere sigt. Opsigelse af samarbejdet gældende for samtlige borgere. Det vil reelt sige, at godkendelsen af leverandøren trækkes tilbage. 8.1 Særlig dokumentationspligt Den særlige dokumentationspligt kan anvendes i tilfælde af: Henvendelser fra borger/pårørende eller via klageråd (borgerinitieret) Ved begrundet mistanke om mislighold af kontrakt (myndighedsinitieret) Som led i regningskontrol (myndighedsinitieret) Ønskede ændringer i hjælpen fra borgers side, der kan blive kritiske i forhold til Dok.nr. 1 19

20 leverandøren (leverandørinitieret) 8.2 Fradrag i regningen Fradrag i regningen kan blive aktuel i forbindelse med hændelser uden for leverandørens indflydelse, der bevirker, at leverancen ikke finder sted i henhold til afgørelsen. Grundlaget vil normalt være reguleret efter bagatelgrænsen. 8.3 Bod Bod kan komme på tale i følgende situationer: 1. Tilfælde, hvor leverandøren konkret beder myndigheden om hjælp, eksempelvis fordi man af faglige eller ressourcemæssige årsager ikke er i stand til på forsvarlig vis at løse den opgave, man har indgået kontrakt om. I disse situationer vil myndigheden i princippet overtage det direkte leveranceansvar. 2. Situationer, hvor myndigheden vurderer, at der er tale om markante svigt i leverancen. Disse tilfælde er ikke betinget af, at borgerne selv reagerer. Myndigheden vil i disse situationer overtage det direkte leveranceansvar. Såfremt myndigheden bliver opmærksom på en potentiel bodsudløsende hændelse, forelægges dette hurtigst muligt for leverandøren. Ved konstateret bodsudløsende hændelse påtaler myndigheden dette over for leverandøren. Herunder fremføres, hvilke krav om bod hændelsen i givet fald vil kunne medføre. Leverandøren gives mulighed for at forklare sig vedrørende den pågældende hændelse. Foranstående proces medfører ikke på noget tidspunkt fortabelse af muligheden for at gøre bodskrav gældende. Ligeledes medfører processen ikke begrænsninger i forhold til myndighedens anvendelse af øvrige misligholdelsesbeføjelser, herunder at kræve erstatning, hvis myndighedens tab overstiger boden. Myndigheden er efter bodsprocedurens gennemførelse berettiget til at modregne bod i leverandørens vederlag. Bod beregnes månedligt af myndigheden, hvorefter opgørelse for modregning fremsendes til leverandøren i førstkommende faktura. Såfremt leverandøren ikke kan anerkende dele af myndighedens opgørelse over pålagt bod for den forløbne periode, skal leverandøren skriftligt underrette myndigheden senest ved førstkommende fakturering, efter leverandøren har modtaget opgørelsen. I Dok.nr. 1 20

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere