Den 1 0 JUNI Vejledning om sagsanlæg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:"

Transkript

1 LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført vand fremsendes vedlagt kopi af Landsskatterettens kendelse. Vejledning om sagsanlæg: Sagen kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter kendelsens afsigelse, jf. skattestyrelseslovens 31, stk. 3. Lovbestemmelser om klagefrister og sagsanlæg vedlægges. Sagen anlægges ved landsretten som 1. instans. Stævning indsendes til den landsret, hvor De har hjemting ved sagens anlæg, jf. skattestyrelseslovens 33. Stævning udtages mod Skatteministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Henrik Bonde Eriksen Fuldmægtig

2 K E N D E L S E AFSAGT AF L A N D S S K A T T E R E T T E N D en 10. juni I afgørelsen har deltaget: K. Lund-Andersen, Erik B. Smith, Leif Aamand. Klager: I/S Guldbæk Vandværk v/ Z Told- og Skatte- region: Aalborg Told- og Skattestyrelsen Klagen vedrører opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 13. juli 1994 (vandafgiftsloven). Told- og skatteregionen har ved afgørelse af 20. oktober 1997 fundet, at opgørelse af den afgiftspligtige mængde vand skal ske efter reglerne i 7, stk. 1 og 2, i vandafgiftsloven, og at der ikke er mulighed for at reducere den afgiftspligtige mængde med ekstra vandforbrug i forbindelse med udsivning af ledningsført vand. Det fremgår af sagen, at vandværket - I/S Guldbæk Vandværker er et mindre vandværk med 177 tilsluttede brugere. Ledningsnettet er meget vidtstrakt. Vandværket har ved opgørelse af 15. oktober 1997 opgjort et forventet merforbrug af oppumpet vand på baggrund af årets beregnede oppumpede mængde ifølge vandurets udvisende sammenholdt med tidligere års faktisk oppumpede mængde. Merforbruget skyldes et vandspild, som er opstået i forbindelse med 3-4 ledningsbrud i perioden fra den 9. juli 1997 til den 1. oktober 1997.

3 Vandværket har herefter fremsat følgende anmodning til toldog skatteregion Aalborg: "(udhævning) Vandværket kommer efter al sandsynlighed i året 1997 til at "mangle" = m3 at afregne som ledningsført vand. Tallet stemmer meget godt overens med det ovenfor beregnede tab på m3 ledningsført vand. Dersom vandværket ekstraordinært kan godskrives for et tab på m3 oppumpet vand i 1997, vil vor opgørelse til told & Skat ultimo 1997 kunne se således ud: Oppumpet vand ifølge måler m3 Forventet godskrivning m3 "oppumpet til afregning" m3 Ledningsført vand *0, m3 Vandværket har faktureret m3 Forslag: Der formuleres et brev til told & skat med anmodning om, at vandværket som følge af ekstraordinære ledningsbrud i 1997 godskrives for et tab af oppumpet vand på m3". Efterfølgende har I/S Guldbæk Vandværk kunnet opgøre den endelige og tabte vandmængde pr. 31. december 1997 til m3 á 4 kr., eller kr. Told- og Skattestyrelsen har ved den påklagede afgørelse af 7. januar 1998 stadfæstet regionens afgørelse. Styrelsen har herved bemærket, at I/S Guldbæk Vandværk ved aflæsning af vanduret i vandværket har konstateret, at der er udpumpet en større mængde vand end normalt i perioden 9. juli - 1. oktober 1997, hvilket skyldes flere brud på vandledningen. Styrelsen har under henvisning til vandafgiftsloven fundet, at den afgiftspligtige mængde i en afgiftsperiode er de leverancer, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger i den pågældende periode, jf. lovens 7, stk. 1, og det følger videre af lovens 7, stk. 2, at den samlede afgiftspligtige mængde altid mindst er 90 % af den udpumpede mængde i et år, uanset et eventuelt vandtab. Sidstnævnte bestemmelse blev indsat i loven med det formål at tilskynde vandværkerne til at mindske udsivning som følge af utætte rør. Det har således ingen betydning for fastlæggelsen af den afgiftspligtige

4 mængde, om der kun er tilsluttet få forbrugere til vandværket, eller om værkets ledningsnet er særligt vidtstrakt. Styrelsen har hertil bemærket, at vandværket har mulighed for at fakturere afgiften af vandtabet til forbrugerne, og der er herved henvist til Vejledning om afgift af ledningsført vand, side 17. I relation til den af vandværket påberåbte afgørelse vedrørende Klarup Vandværk, har Styrelsen anført, at Momsnævnet i den sag lagde vægt på de ekstraordinære og uforudsete omstændigheder', hvor Klarup Vandværk som følge af udefra kommende begivenhed blev påført et betydeligt mervandforbrug til skyldning af ledningsnettet. Samtidig havde dette vandværk ikke selv nogen indflydelse på, hvor længe skyldningen skulle vare ved, og værket kunne dermed ikke styre vandforbrugets størrelse. Endelig har Styrelsen fundet, at der ikke i nærværende klagesag foreligger omstændigheder, der kan begrunde en eftergivelse af vandafgiften af den spildte mængde vand, jf. vandafgiftslovens 25. I/S Guldbæk Vandværk har over for Landsskatteretten principalt nedlagt påstand om, at vandværket ved opgørelsen af vandafgiften skal godskrives et beløb, der kan henføres til ekstraordinært udslip af vand. Til støtte herfor er det bl.a. gjort gældende, at ledningsafgiften skal betales af forbrugt vand, jf. lovens ordlyd. I nærværende sag er der imidlertid ikke tale om et sædvanligt forbrug, idet vandet grundet lækage siver ud fra rørsystemet. I tilknytning hertil bemærkes, at der ikke har været tale om brud på de private vandledninger fra stophane til forbruger. Der er henvist til Styrelsens journalnr. 99/ med oplysninger om en konkret sag for Strøby Egede Vandværk, hvor vandafgift blev eftergivet et vandværk under forudsætning af, at der ikke blev opkrævet vandafgift hos 2 forbrugere, samt Momsnævnets afgørelse af 7. oktober 1997 vedrørende I/S Klarup og Omegns Vandværk, TfS , hvor nævnet fandt, at der på baggrund af ekstraordinære og uforudsete omstændigheder ikke skulle betales afgift af det omhandlede forbrug

5 i det omfang, hvor vandmængden ikke kunne rummes inden for den afgiftsfri del af det udpumpede vand. Subsidiært er nedlagt påstand om eftergivelse af afgift vedrørende det ekstraordinære tab i Til støtte herfor er det bl.a. anført, at I/S Guldbæk Vandværk ikke som et privat firma skal tjene penge, hvorfor såvel bestytelse som formand arbejder ulønnet. Afgiften kan da heller ikke blot overvæltes på forbrugerne, men disse Iltå naturligvis i. sidste ende kollektivt betale, såfremt beløbet ikke eftergives. Landsskatteretten skal udtale: I henhold til vandafgiftsloven kan Landsskatteretten alene påkende klage over told- og skattemyndighedernes afgørelse vedrørende de i 22 a, stk. 1, nr. 1-5, opregnede spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om afgiftspligt og om opgørelse af den afgiftspligtige mængde. Landsskatteretten har således ikke kompetence til at påkende afgørelser om eftergivelse af afgift efter lovens 25. Vedrørende spørgsmålet om afgiftspligt og opgørelse af den afgiftspligtige mængde skal Landsskatteretten herefter bemærke, at det af vandafgiftslovens 1 fremgår, at afgift betales til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Loven blev indført ved L 492 af 30. juni 1993, og af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, jf. Folketingstidende 1992/93 Tillæg A, spalte 9805 ff, fremgår, at afgiftspligtigt forbrug omfatter: "Det foreslås at vandindvinderne/leverandørerne, dvs. vandværkerne m.v. der leverer vand til forbrug, skal svare afgift af den leverede vandmængde. (Udhævning)...

6 Da det er forbruget af vand, der foreslås afgiftsbelagt, forudsætter afgiften, i princippet vandmålere hos forbrugerne. Opsætning af vandmålere hos de forbrugere, der ikke i forvejen har en sådan monteret, vil i nogle tilfælde være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger. Med henblik på at undgå, at vandafgiften påfører forbrugerne m.v. uønskede omkostninger til opsætning af vandmålere, foreslås det, at den afgiftspligtige vandmængde er den vandmængde, der udskrives regninger på. " Af forarbejderne fremgår særligt følgende: " For at sikre incitamentet til at minimere vandudsivning som følge af utætte og dårligt vedligeholdte vandledninger foreslås det dog, at vandleverandøren altid skal betale afgift af mindst 90 pct. af den indvundne mængde vand. Dette svarer til et skønnet gennemsnitligt vandtab som følge af udsivning på 10 pct. Vandværker mv., der har større udsivning, vil således skulle betale vandafgift af den del af udsivningen, der overstiger 10 pct." I overensstemmelse med forarbejderne har lovens 7, stk. 1 og 2 følgende ordlyd: Stk. 1. For virksomheder registreret efter 4, stk. 1, er den afgiftspligtige mængde i en afgiftsperiode de leverancer, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode med fradrag efter 8. Stk. 2 Den samlede afgiftspligtige mængde for et år udgør dog mindst 90 pct. af den fremstillede mængde tillagt den modtagne mængde, der er faktureret til virksomheden fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, og fratrukket den mængde, der er faktureret til andre registrerede virksomheder og til udlandet. Som følge af lovens ordlyd i 7, stk. 2, samt hensigten med bestemmelsen, bemærker Landsskatteretten, at vandafgiftsloven indeholder et særligt miljømæssigt incitament til, at de afgiftspligtige generelt vedligeholder vandledninger, således at risiko for udsivning minimeres, ligeledes indeholder loven et konkrete incitament til det enkelte vandværks begrænsning af vandtab ved utætte vandledninger. I/S Guldbæk Vandværk er derfor p l i g t i g t il som et minimum at

7 skulle betale afgift af 90 pct. af den udpumpede mængde vand for den afgiftspligtige periode. Landsskatteretten kan endelig henvise til Momsnævnets afgørelse af 7. oktober 1997, offentliggjort i Tidsskrift for skatteret 1998, nr Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor. H e r e f t e r b e s t e m m e s: Vandafgift I/S Guldbæk Vandværk skal som vandleverandør betale afgift af mindst 90 pct. af den indvundne mængde vand, jf. vandafgiftslovens 7. stk. 2. I loven er indregnet et standardmæssigt skønnet vandtab som følge af udsivning på 10 pct., og I/S Guldbæk Vandværk er ved større udsivning ifølge loven pligtig at betale vandafgift af den del af udsivningen, der overstiger 10 pct. Fremsendes i kopi til: I/S Guldbæk Vandværk v/ Z (SE-nr ). Told- og Skatteregion Aalborg J. n r. 97/ Told- og Skattestyrelsen. J.nr. 99/ Told- og Skattestyrelsens afgørelse 7. januar 1998 Stadfæstes.

8 Vejledning om klagefrister og sagsanlæg. I henhold til Landsskatterettens forretningsorden 19, stk. 4, skal klageren, samtidig med kendelsens fremsendelse, underrettes om fristerne for at indbringe rettens afgørelse for de almindelige domstole. For sager, der anlægges fra og med den 1. april 1998, gælder ifølge skattestyrelsesloven følgende frister og bestemmelser om sagsanlæg: Dornstolsprøvelse 31. Medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, kan en afgørelse truffet af en skatte-, afgifts- eller toldmyndighed først indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse eller den endelige administrative instans har afvist at behandle sagen. Dette er dog ikke til hinder for, at der inden for de rammer, der efter retsplejeloven gælder for anke af borgerlige retssager, kan fremsætte nye påstande og anbringender under retssagen. Stk. 2. Er der forløbet mere end 6 måneder efter sagens indbringelse for den endelige administrative instans, kan sagen dog indbringes for domstolene, selv om der endnu ikke er truffet en afgørelse. Stk. 3. En endelig administrativ afgørelse kan ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Har den endelige administrative instans afvist at behandle sagen, kan sagen ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afvisningen er sket. 32. Sager om spørgsmål, som er påkendt af Landsskatteretten, kan skatteministeren inclbringe for domstolene senest 3 måneder efter kendelsens afsigelse. 33. En sag, der indbringes for domstolene efter 31 eller 32, anlægges ved landsret som 1. instans. Stk. 2. Sagen anlægges ved den landsret, i hvis kreds den skattepligtige eller forespørge-ren har hjemting ved sagens anlæg. Sager, der vedrører dødsboer, anlægges i den kreds, hvori den skifteret ligger, som boet henhører under, og sager, der vedrører gaveafgift, hvor den regionale told- og skatteforvaltning ligger, hvortil gaveanmeldelse skal indgives. Retsplejelovens 241 og 245, stk. 1, anvendes dog tilsvarende. Stk. 3. Har den skattepligtige eller forespørgeren ikke hjemting her i landet, anlægges sagen ved Østre Landsret, jf. dog retsplejelovens 241 og 245, stk. 1.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere