UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B : Snogebæk Vandværk (advokat Peter Paldan Sørensen) Biintervenient: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) mod Bornholms Spildevand A/S (advokat Pernille Aagaard Truelsen v/advokat Asger Janfelt i henhold til proceduretilladelse) Biintervenient: Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA). Dom afsagt af Retten på Bornholm den 28. marts 2014 (BS 169/2013) er anket af Snogebæk Vandværk med påstand som for byretten om, at indstævnte, Bornholms Spildevand A/S, dømmes til at betale ,94 kr. med procesrente fra den 10. februar 2013, subsidiært fra den 23. februar Bornholms Spildevand A/S har endeligt påstået frifindelse mod betaling af 715 kr., subsidiært stadfæstelse.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Af regulativ for private vandværker på Bornholm af 31. maj 2007, udarbejdet af Bornholms Regionskommune, fremgår om afregningsmålere blandt andet: 9.2 Ejer af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en måler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug Afregningsmåleren stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. 9.5 Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere. 9.6 Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere. På et møde mellem parterne i januar 2013 fremlagde Snogebæk Vandværk følgende opgørelse over vandværkets omkostninger ved opsætning af nye, digitale vandmålere: 9 stk. vandmålere 4 m3 á kr ,00 Kr , stk. vandmålere 2½ m3 á kr. 718,00 Kr ,00 Fragtomkostninger Kr ,00 Diverse materialer ved opsætning Kr ,32 Aflæsningsudstyr og software Kr ,00 Administration ved opsætning Kr ,00 Personaleomkostning ved opsætning (386,5 time á kr. 210,-) Kr ,00 Servicebil og div. materialer ved opsætning Kr ,00 Årlig kontrol og aflæsning 34 km x kr. 3,80 x 12 mdr. 8 tim. x kr. 210,- x 12 mdr. Kr ,60 I alt (udgift pr. måler kr. 963,60: 12 år = kr. 80,30: 2 = kr. Kr ,92 40,15)

3 - 3 - Som anført i dommen fremsendte Snogebæk Vandværk den 23. januar 2013 en faktura til Bornholms Spildevand A/S for benyttelse af vandmålerdata på i alt ,94 kr. Beløbet er i fakturaen opgjort som 773 målere á 40,15 kr. med tillæg af moms. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Per Martlev Hansen, der har forklaret blandt andet, at Bornholms Spildevand A/S holdning er, at udveksling af data er gratis. Der har altid været et godt forhold mellem parterne, og Bornholms Spildevand A/S vil gerne betale Snogebæk Vandværk for udlevering af målerdata, men betalingen skal stå i forhold til indsatsen. Snogebæk Vandværk ønskede en forhandling om prisen, men i deres oplæg var prisen fastsat alt for højt. Samtlige vandmålere inden for Snogebæk Vandværks område, også på de 210 ejendomme uden for kloakoplandet, er nu digitale. Snogebæk Vandværk aflæser målerne ved at køre rundt til de enkelte ejendomme (skraldevognsmodellen). Med det rette udstyr vil det være muligt at foretage aflæsningen centralt. Hvis en vandmåler går i stykker i Snogebæk, skal vandværket betale i modsætning til de steder, hvor Bornholms Vand leverer vandet. Tidligere varetog Bornholms Spildevand A/S selve kundehåndteringen i henhold til den dagældende serviceaftale og udsendte rykkere m.v. Den årlige aflæsning af målere udgør i forhold hertil en meget begrænset opgave. Retsgrundlaget I lov nr af 29. december 1997, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013, om afgift af spildevand er det i 7, stk. 10, anført: Almene vandforsyningsanlæg skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder mindst een gang årligt afgive oplysninger om fordelingen af den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, på de enkelte ejendomme. Af Miljøstyrelsens betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag fra 1999 fremgår om udlevering af målerdata blandt andet: Nugældende lovgivning og problemstilling Vandafledningsbidraget beregnes og opkræves efter målt eller skønnet vandforbrug. Ved opkrævning efter målt vandforbrug anvendes vandforsyningsvirksomhedernes data om de enkelte ejendommes vandforbrug (målerdata). Indledningsvis bemærkes, at det ikke vurderes at være et problem for de

4 - 4 - kommunale kloakforsyninger at modtage målerdata fra kommunale vandforsyningsvirksomheder til brug for beregning og opkrævning af det årlige vandafledningsbidrag. I nedenstående er der derfor alene fokuseret på problemstillingen om udlevering af målerdata fra private vandværker. Problemstillingen er medtaget i udvalgets kommissorium, fordi der ikke i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er fastsat bestemmelser, der regulerer kommunernes adgang til at modtage målerdata til brug for fastsættelse af vandafledningsbidrag for de kloakerede ejendomme i kommunen. I kloakerede oplande med vandforsyning fra private vandværker, er kommunerne derfor henvist til at forsøge at indgå aftaler med de private vandforsyningsselskaber om udlevering af data. Såfremt en kommune ikke kan lave en aftale med den private vandforsyning, må kommunen selv skaffe oplysningerne eksempelvis ved udsendelse af selvaflæsningskort til de tilsluttede grundejere. 4.2 Udlevering af målerdata fra almene vandforsyninger m.v Regulering om udlevering af målerdata fra private vandværker m.v. i lov om afgift af spildevand Som nævnt ovenfor, er der ikke i lov om betaling for spildevandsanlæg m.v. indsat hjemmel til, at kommunen til brug for opkrævningen af vandafledningsbidrag kan kræve målerdata udleveret fra private vandforsyninger eller andre. Derimod er der med lov nr af 29. december 1997 om ændring af forskellige afgiftslove, indsat et nyt stk.10 i 7 i lov om afgift af spildevand, der pålægger privat og kommunale almene vandforsyningsanlæg efter anmodning en gang årligt vederlagsfrit at afgive oplysninger om de tilsluttede ejendommes afgiftspligtige vandforbrug, jf. lov om afgift af ledningsført vand. Der er dog kun tale om de måleroplysninger, der vedrører kommunens opkrævning af spildevandsafgift. Med lovændringen er det således ikke muligt for kommunen/kloakforsyningen at indhente oplysninger vedrørende vandforbrug for alle ejendomme, der kan være tilknyttet den offentlige kloak, men alene ejendomme med egen udledning eller eget spildevandsanlæg, da kommunen alene skal opkræve spildevandsafgift for ejendomme, der ikke er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg.

5 - 5 - Procedure Snogebæk Vandværk har til støtte for deres påstand anført, at Bornholms Spildevand A/S efter deres påstand er enig i, at man som udgangspunkt skal betale et beløb for de oplysninger om vandforbrug, som vandværket leverer til spildevandsselskabet. Vandmålerne tilhører Snogebæk Vandværk, der herefter må være berettiget til at kræve betaling for det udførte arbejde. Uden nærmere aftale om størrelsen heraf udgør betalingen det opkrævede beløb, medmindre denne pris må anses for at være ubillig, jf. princippet i købelovens 5. Bornholms Spildevand A/S har ikke dokumenteret, at den opkrævede pris er ubillig. Det er heller ikke godtgjort, at Snogebæk Vandværk på andet grundlag er forpligtet til at levere sin ydelse væsentligt billigere end det fakturerede beløb. Bornholms Spildevand A/S har til støtte for den principale påstand anført, at pligten til at betale spildevandsafgift følger af spildevandsafgiftslovens 1, stk. 1, hvorefter der betales en afgift til statskassen af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning. Afgiftspligten påhviler for det første spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end en ejendom, jf. lovens 2, stk. 1. Herudover påhviler afgiftspligten efter lovens 2, stk. 2, ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg, dvs. ejendomme uden for kloakopland. For så vidt angår de 210 ejendomme, som er beliggende uden for kloakopland, følger det af spildevandsafgiftslovens 7, stk. 10, at oplysninger om vandforbruget skal udleveres vederlagsfrit, idet oplysningerne afgives til brug for spildevandsselskabets opkrævning på regionskommunens vegne af den offentlige spildevandsafgift til statskassen, som er pålagt de enkelte kunder ved spildevandsafgiftslovens 2, stk. 2. Offentlige myndigheder og andre, der handler på det offentliges vegne, må som udgangspunkt kunne kræve, at borgerne opfylder deres offentligretlige forpligtelser i henhold til lovgivningen uden at skulle betales herfor. Vandværket kan derfor kun kræve betaling, hvis dette udtrykkeligt er hjemlet i lovgivningen, hvilket ikke er tilfældet. Bornholms Spildevand A/S har endvidere anført, at det anerkendes, at spildevandsselskabet skal betale de meromkostninger, der er forbundet med at udlevere målerdata for 563 ejendomme beliggende inden for kloakopland, idet spildevandsafgiften for disse ejendomme påhviler Bornholms Spildevand A/S, jf. spildevandsafgiftslovens 2, stk. 1. Det bestrides imidlertid, at meromkostningerne også inkluderer omkostningerne til indkøb og opsæt-

6 - 6 - ning af selve vandmålerne eller øvrige omkostninger forbundet med måling af vand, da vandværkets virksomhed efter den takstmæssige regulering i vandforsyningslovens 52 a skal hvile i sig selv. Målerne er opsat med henblik på opfyldelsen af Snogebæk Vandværks egne forpligtelser i henhold til målerbekendtgørelsen, hvorefter der senest den 1. januar 1999 på alle ejendomme, der er tilsluttet almene vandforsyninger, skal være installeret vandmålere på ejendomsniveau. Beslutningen om at udskifte målerne er truffet af vandværket selv, og udgifterne hertil er allerede finansieret via målerlejen, som opkræves hos forbrugerne, og i øvrigt over vandprisen. På grundlag af Snogebæk Vandværks egen omkostningsspecifikation kan meromkostningerne ved måleraflæsningen højest udgøre 1,27 kr. ekskl. moms per måler, hvilket for 563 ejendomme udgør i alt 715 kr. Til støtte for den subsidiære påstand er det gjort gældende, at der under alle omstændigheder ikke er grundlag for at fastsætte meromkostningerne til et højere beløb end de omkostninger, som Bornholms Spildevand A/S selv kunne have indhentet de samme oplysninger for, og som af byretten er fastsat til 8,50 kr. ekskl. moms pr. måler. Landsrettens begrundelse og resultat Efter spildevandsafgiftslovens 1 skal der betales en afgift til staten af spildevand, der udledes her i landet. Pligten til at betale vandafledningsafgift påhviler i kloakerede områder spildevandsanlægget, mens det uden for disse områder påhviler ejeren af den enkelte ejendom, jf. 2. Vandafledningsafgift beregnes uden for de kloakerede områder på grundlag af den enkelte ejendoms vandforbrug. Med henblik på opkrævningen heraf har vandforsyningsselskabet i medfør af 7, stk. 10, pligt til én gang årligt at afgive oplysninger til de kommunale myndigheder om det afgiftspligtige vandforbrug på disse ejendomme. Landsretten finder, at en sådan pligtmæssig afgivelse af oplysninger til brug for det offentliges opkrævning af en afgift - i overensstemmelse med det i Miljøstyrelsens betænkning fra 1999 om Principper for beregning af vandafledningsbidrag anførte - skal ske vederlagsfrit. Det forhold, at myndighedsopgaven efter lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 15 er overdraget til et af kommunen ejet aktieselskab, ændrer ikke herved. Snogebæk Vandværk kan derfor ikke kræve vederlag for videregivelse af oplysninger om vandforbruget for de ejendomme, der ligger uden for de kloakerede områder.

7 - 7 - For så vidt angår videregivelse af oplysninger om vandforbrug inden for de kloakerede områder, er parterne enige om, at Bornholms Spildevand A/S skal betale Snogebæk Vandværk et vederlag herfor, men parterne har ikke kunnet opnå enighed om størrelsen af dette vederlag, idet Snogebæk Vandværk er af den opfattelse, at vederlaget også skal dække en del af omkostningerne ved opsætning og vedligeholdelse af digitale vandmålere. Landsretten tiltræder byrettens afgørelse om, at vederlaget som udgangspunkt skal fastsættes som de meromkostninger, der er forbundet med videregivelse af målerdata. Landsretten finder, at udgifterne til vandmålerne ikke kan henregnes til en sådan meromkostning. Der er herved lagt vægt på, at vandmålerne tilhører vandværket, at de digitale vandmålere er opsat til opfyldelse af en pligt, der påhviler Snogebæk Vandværk som led i varetagelsen af vandværkets primære opgaver, herunder at sikre at betaling for vand sker efter det målte forbrug på ejendomsniveau, og at det på det foreliggende grundlag må antages, at betalingen for opsætning af vandmålere er opkrævet forbrugerne gennem målerleje og den fastsatte pris for levering af vand. Som sagen foreligger oplyst for landsretten, er der ikke grundlag for at fastsætte meromkostningerne til et højere beløb end de 1,27 kr. pr. målerenhed, der er beregnet på grundlag af en årlig udgift til kontrol og aflæsning af målerne på cirka kr. På denne baggrund tages Bornholms Spildevand A/S s principale påstand til følge, idet der dog ikke findes grundlag for at forrente kravet fra et tidligere tidspunkt end den 23. februar Under hensyn til sagens udfald og betydning skal Snogebæk Vandværk betale sagsomkostninger for landsretten til Bornholms Spildevand A/S med i alt kr. til dækning af udgifter til advokatbistand ekskl. moms. T h i k e n d e s f o r r e t: Bornholms Spildevand A/S frifindes mod betaling af 715 kr. med procesrente fra den 23. februar 2015 til Snogebæk Vandværk.

8 - 8 - I sagsomkostninger for landsretten skal Snogebæk Vandværk betale kr. til Bornholms Spildevand A/S. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Stefan Andersen Kontorfuldmægtig

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere