LABORATORIETYPER, VÆRKSTEDER OG ADGANGSFORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LABORATORIETYPER, VÆRKSTEDER OG ADGANGSFORHOLD"

Transkript

1 Sikkerhedsbestemmelser for arbejde i laboratorierne ved Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Reglerne er gældende for laboratorierne i og omkring Pontoppidanstræde Sikkerhedsreglerne kan også findes på adressen FORMÅL Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at medvirke til at gøre laboratorierne til en sikker arbejdsplads, samt at forhindre ulykker. LABORATORIETYPER, VÆRKSTEDER OG ADGANGSFORHOLD Laboratorierne er inddelt i to typer: - Almene laboratorier hvor studerende har adgang efter godkendt deltagelse i sikkerhedskursus samt underskrevet arbejdspladstilladelse (APT), kan findes i Appendiks 1. - oratorier, hvor studerende skal have særlig tilladelse, instruktion af laboratorieansvarlige og/eller særskilt sikkerhedskursus, samt underskrevet APT, kan findes i Appendiks 1. Værksteder er inddelt i to typer: - Værksteder med adgang for studerende, hvor studerende kan få adgang gennem forudgående instruktion og selv må udføre arbejde med det tilstedeværende værktøj. - Værksteder hvor kun instituttets laboratoriepersonale må udføre arbejde. LABORATORIERNES ÅBNINGSTID Laboratoriernes normale åbningstid er hverdage fra 0800 til 1530, fredage dog 0800 til Det er ikke tilladt for studerende at befinde sig i laboratoriet uden for normal åbningstid, med mindre en dispensation foreligger. UDSTYR Instrumenter og andet udstyr må kun fjernes fra laboratoriet efter særlig aftale med laboratoriepersonalet, og udlånet skal være registreret i udlånskartoteket, der bestyres af den laboratorieansvarlige. Instrumenter og andet udstyr der er lånt til opstillingen skal fremgå af APT en. Efter afslutning af forsøg skal alt udstyr rengøres og bringes på plads med mindre andet er aftalt. Instrumenter, udstyr, komponenter og ledninger der ikke bruges i forsøgsopstillingen, skal bringes på plads. Instrumenter, udstyr, komponenter og ledninger, der mistænkes for defekt, skal afleveres til laboratoriepersonalet sammen med en skriftlig beskrivelse af fejlen. Defekt udstyr må kun udbedres af laboratoriepersonalet. Side 1 af 17

2 Privat udstyr og værktøj må kun benyttes i laboratoriet med særlig tilladelse af den laboratorieansvarlig. Privat anvendelse af laboratoriets udstyr kan kun finde sted efter særlig aftale med den laboratorieansvarlige. FASTE INSTALLATIONER Ændringer eller indgriben i faste opstillinger, opkoblinger på krydsfelter og betjening af hovedafbrydere må kun foretages af sagkyndigt personale. Konstaterede defekter og fejl skal straks meldes til den laboratorieansvarlige/laboratoriepersonalet. Montering af tilledninger på apparater/udstyr må kun foretages af studerende efter samråd med laboratorieansvarlige/laboratoriepersonalet. Studerende må ikke fremstille forlængerledninger, hverken enfasede eller trefasede. ALMEN SIKKERHED Når studerende arbejder med en opstilling under spænding eller i drift i laboratoriet skal der altid være mindst to studerende tilstede. Ansatte opfordres til også at følge denne regel, samt at underrette kollegaer om evt. arbejde alene med laboratorieopstillinger. I specielle tilfælde, hvor der ikke er sikkerhedsrisici forbundet med at arbejde med studenteropstillinger, kan instituttet dispensere for denne regel. Studerende skal altid udarbejde en Arbejdspladstilladelse (APT) med beskrivelse af opstillingen og forsøgene der skal gennemføres. Planlæg og tilrettelæg de praktiske forsøg således de kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Undersøg om der skal anvendes personlige værnemidler som høreværn, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, handsker, punktudsugning og lignende. Læs vejledninger og instruktioner for det anvendte udstyr grundigt før et nyt forsøg igangsættes. Såfremt forsøgsopstillingen anvendes i forbindelse med faste opstillinger, faste installationer eller i et speciallaboratorium, gennemgås instruktion og vejledning for det pågældende udstyr eller laboratorium. Er disse ikke tilstrækkelige eller er der tvivl, kontaktes vejlederen eller den laboratorieansvarlige. Vær opmærksom på hvor nødstop og forsøgsopstillingens øvrige afbrydere er placeret. Nye forsøgsopstillinger må ikke sættes under spænding eller i drift af studerende før vejlederen eller den laboratorieansvarlige har godkendt opstillingen. Denne godkendelse skal ske på basis af Arbejdspladstilladelsen (APT). Der skal være orden ved og omkring forsøgsopstillingen. Opstillingen skal være mærket med projektgruppens navne, gruppenummer, grupperum, adresse samt navn på vejleder. Adskillelse og åbning af udstyr må kun finde sted efter aftale med laboratorieansvarlig med beskrivelse af hvad der skal udføres. Brug af handsker, øjenbeskyttelse, og anden særlig beklædning hvis omstændighederne kræver dette. Ingen løb i værksteder og laboratorier Mad og drikkevarer må ikke medbringes i laboratorierne. De almene sikkerhedsregler gælder i samtlige laboratorier og værksteder, vær opmærksom på at der kan være yderligere regler der gælder for speciallaboratorier, disse gennemgås i de efterfølgende afsnit. Side 2 af 17

3 ELEKTRISKE OPSTILLINGER OG SPECIALLABORATORIER Forsøgsopstillinger, der er i drift og/eller under spænding, skal afmærkes med gult advarselsskilt. Skiltet fjernes når opstillingen er ude af drift. Advarselsskiltet fås ved henvendelse til laboratoriepersonalet. Åbne opstillinger med spændingsførende dele med spændinger over 25 V AC eller 60 V DC skal beskyttes mod direkte berøring ved opsætning af afskærmning om opstillingen, evt. i form af kæde. Kæden skal placeres i 1,1 1,3 m s højde og afstanden mellem kæden og de spændingsførende dele skal være mindst 20 cm. Studerende og personale, der arbejder på opstillingen må arbejde indenfor kæden, mens andre skal være udenfor kæden. Der skal være et frit gangareal med en bredde på mindst 70 cm udenfor kæden. Kæderne kan fås ved henvendelse til laboratoriepersonalet. Forsøgsopstillinger under spænding må kun forlades efter forsvarlig afskærmning og kun efter aftale med den laboratorieansvarlige. Opstillingen markeres så det er tydeligt, at den er under spænding. Ændringer i forsøgsopstillingen eller i en strømkreds må kun foretages, når spændingen er afbrudt. Kapacitorer med påtrykt spænding over 60 V er placeret i et skab markeret med skiltet High Voltage Capacitors og skal når de ikke anvendes altid leveres tilbage til dette skab, samt aflades og påmonteres en afladningsanordning. For superkapacitorer se afsnit 4. Ved forsøgsopstillinger der ikke er galvanisk adskilt fra nettet, skal der anvendes skilletransformator på forsyningssiden foran oscilloskop eller andre måleinstrumenter, såfremt disse ikke har indbygget galvanisk adskillelse. Ved arbejde med batterier se OPSTILLINGER MED BRANDBARE FLUIDER OG GASSER OG ELEKTROKEMISKE CELLER Opstillinger med spændinger over 1000 V AC eller 1500 V DC må kun forekomme i opstillinger der er opsat i Aflåste elektriske betjeningsrum Hertil hører følgende rum: Højspændingslaboratoriet rum 33 i Pon 109, samt de aflåste indhegninger Pon 107, rum 25 og 37, samt garage nr. 3. For arbejde i disse laboratorier henvises til Appendiks 2 Sikkerhedsforskrifter vedrørende arbejde med højspænding Side 3 af 17

4 HYDRAULISKE OG MEKANISKE OPSTILLINGER OG SPECIALLABORATORIER Forsøgsopstillinger, der er i drift, skal afmærkes med gult advarselsskilt Alle tryksatte opstillinger skal være afskærmede. Det er ikke tilladt at befinde sig inden for afskærmningen imens der foretages forsøg på opstillingen eller når denne er tryksat. Roterende maskindele og aksler skal under drift altid være afskærmede. Kontroller at udstyr, komponenter, fittings og hydraulikslanger m.v. er beregnet til det ønskede tryk, flow og temperatur. Hydraulikslanger er farvemærket, rød for 350 bar og blå for 200 bar. Der skal anvendes drypbakker og skridsikre måtter under og omkring opstillinger, hvor der kan forekomme oliespild. Ved kontakt med hydraulikolie vaskes med sæbe, da olien kan være allergifremkaldende. Det er alene instrueret laboratoriepersonale der må foretage ændringer i forsøgsopstillingerne. Forsøgsopstillinger skal, når de forlades, altid trykaflastes, såfremt det er muligt, og altid placeres i en sikker stilling. Dette gælder eksempelvis kraner mv. der altid skal placeres i bundpositionen. Side 4 af 17

5 OPSTILLINGER MED BRANDBARE FLUIDER, GASSER, OG ELEKTROKEMISKE CELLER OG SPECIALLABORATORIER Indgår der stoffer og kemikalier i projektarbejdet, skal Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for det/de pågældende stoffer og kemikalier gennemgås og de påbudte anvisninger følges. Arbejdspladsbrugsanvisningerne kan findes på med følgende login: Brugernavn : ETAAU Password : ETAAU I opstillinger, inklusive systemer med fluider, elektriske systemer og trykbærende konstruktioner skal følgende retningslinjer så vidt muligt følges: - Elektrisk ledende fluider skal så vidt muligt placeres under den elektriske installation for at undgå utilsigtede kortslutninger i tilfælde af lækage. - Når en opstilling forlades skal det sikres at gasforsyningen er forsvarligt lukket og efterladt i en sikker tilstand. - Ved brug af ikke-metal baserede rør skal særlige hensyn tages i forhold til placering tæt på varmekilder for at undgå slangebrud. - Elektriske kredsløb eller komponenter der kan betragtes som tændings-/gnistkilder for brændbare gasser og fluider skal placeres udenfor stinkskabe hvor brændbare gasser og fluider benyttes, eksempler på sådanne er, børstede DC motorer, elektromekaniske relæer, sikringer etc. - Arbejde med opstillinger med gasser og kemiske reaktorer skal fortrinsvis foregå i velventilerede områder, eksempelvis stinkskabe, og med gasalarmer i stand til at detektere mulige lækager eller tilstedeværelse af høje koncentrationer af skadelige stoffer. - I tilfælde af gasalarm skal en visuel og hørbar alarm aktiveres, og ved utilsigtet høje koncentrationer skal brændstofforsyningen afbrydes. Den laboratorieansvarlige eller andre på forhånd anviste personer, skal kontaktes ved gasalarmer og det skal sikres at personale i laboratoriet gøres opmærksom på særlige hensyn, der skal tages i tilfælde af alarm. Årsagen for gasalarmen skal noteres i logbog der forefindes ved alarmskabet. - Gå ikke ind i et laboratorie med en aktiv alarm, kontakt den laboratorieansvarlige. - Trykflasker skal transporteres forsvarligt og altid sikres og beskyttes under brug, så de ikke kan vælte. - Længere tids opbevaring af brandbare væsker og gasser til laboratorieopstillinger skal aftales med laboratorieansvarligt personale. Side 5 af 17

6 Bemærk: Typiske signaler for gaseksplosioner er mindre knald, knitren eller pludselig varmeudvikling. Husk at flere brændbare fluider og gasser brænder med usynlig flamme, f.eks. hydrogen og flere alkoholer. I opstillinger hvor batterier benyttes, skal følgende retningslinjer følges: - Brugsanvisninger, Material Safety DataSheet (MSDS), eller lignende skal være tilgængelig for de benyttede battericeller, tilføjes studerendes APT og laboratoriepersonale skal oplyses om særlige krav ifht. sikkerhed. - Åbne ledere og konnektorer skal beskyttes mod utilsigtede kortslutninger ved brug af ikkeelektriskledende afskærmning og LAUS værktøj. - Ledninger, eller elektroderne på midlertidigt ubenyttede batterier skal sikres mod utilsigtede kortslutninger ved afskærmning eller tydelig mærkning. - Nogle batterityper kan bryde i svært slukkelig brand. Ved brug af batterityper der er særligt brændbare, eksplosive eller gasudledende i tilfælde af uheld, skal en opstilling planlægges så det er muligt at fjerne batterier ved eventuelle uheld. - Nogle batterier udvikler hydrogen, en letantændelig gas, ved opladning og skal derfor oplades i særligt ventilerede rum, som batteriladerum (se Appendiks 1 for placering af lokale). - Ubenyttede batterier med en kapacitet større end 5Ah, skal opbevares i dedikerede batteriladerum, se Appendiks 1 for placering af lokale, eller i lignende ventilerede miljøer. Større mængder af batterier, eller ubenyttede batteri markeres tydeligt med ejerskab. - Ved brug af Li-ion batterier skal et Battery Management System, eller anden overvågning og sikkerhedsanordning være tilstede for at undgå overspænding, underspænding, ekstreme temperaturer etc. der alle kan resultere i evt. brand. - Ved brug større netværk af superkapacitorer og ultrakapacitorer skal et cellebalanceringssystem installeres der sikre sikker opladning af de enkelte kapacitorer. Opbevaring af supercapacitorer foretages ved montering af afladningsanordning i dedikerede batteriladerum, se Appendiks 1. Dispensation fra ovenstående retningslinjer kan gives skriftelig af den sikkerhedsansvarlige for det pågældende laboratorium. Opstillingen mærkes tydeligt med at denne er opført med dispensation fra de generelle retningslinjer, samt hvad der er dispenseret for. Side 6 af 17

7 OPSTILLINGER MED LASERUDSTYR Såfremt der ved opstillingen anvendes laserudstyr i klasse 3a eller derover overgår hele laboratoriet til at være et speciallaboratorium for anvendelse af laserudstyr. I ethvert laboratorium hvor der anvendes lasere klasse 3a eller højere, skal der ved alle indgange til laboratoriet skiltes med brug af lasere. - Personer der arbejder på forsøgsopstillingen skal være instrueret i brug af laserudstyret og have gennemført lasersikkerhedskursus før de får tilladelse til at tage opstillingen i brug - Såfremt laseren anvendes udendørs, skal det sikres at BL 3-41 Bestemmelse om benyttelse af laserlys til udendørs formål overholdes. Overtrædelse af denne kan straffes med bøde eller i henhold til reglerne i straffelovens 5. kapitel jf. luftfartslovens 149, stk Afbenyttelse af forsøgsopstillinger der kræver klasse 3a lasere eller højere må udelukkende finde sted efter forudgående aftale med den laboratorieansvarlige. - Anvendelse af opstillinger, hvori der anvendes laserudstyr, må kun finde sted i laboratoriernes åbningstid (dispensation herfra kan gives i forbindelse med visse forsøg i særlige tilfælde, hvor drift som spænder ud over laboratoriets normale åbningstid er nødvendig. I sådanne tilfælde skal der i det omfang det er muligt tages særlige forholdsregler, som sikrer at eventuelle udfald af delsystemer i forsøgsopstillingerne ikke kan forårsage skade på hverken personer, bygninger eller udstyr). - I forbindelse med en forsøgsopstilling, hvortil der skal anvendes laser udstyr, defineres et arbejdsområde og et måleområde, i mellem hvilke der skal oprettes en lystæt afskærmning. I arbejdsområdet skal det være muligt at opholde sig med minimal risiko, hvorimod der i måleområdet ikke må opholde sig personer når laser udstyret er tændt. - Arbejdsområdet afgrænses af det lokale, hvori laseropstillingen befinder sig. Ved adgangsveje til arbejdsområdet, skal der altid opsættes skilte, der advarer om at der er laserlys i rummet. Arbejdsområdet afmærkes med gul/sort kæde samt skiltning. Denne afmærkning må under ingen omstændigheder overskrides af andre end en Laser Safety Officer (LSO). - En udpeget Laser Safety Officer (LSO) sikrer at forsøgsopstillingens måleområde er afskærmet tilfredsstillende, således at laserlyset eller refleksioner heraf ikke udgør en sikkerhedsrisiko for personer i arbejdsområdet. - Det sikres, at laserlyset ikke kan ses udenfor arbejdsområdet. Personer, der opholder sig i arbejdsområdet mens laser udstyret er tændt, skal bære sikkerhedsbriller, der beskytter mod lys på den anvendte lasers bølgelængde. Side 7 af 17

8 - I forbindelse med klargøring af laser udstyret (oplining o.lign), hvor lystæt afspærring vanskeligt kan lade sig gøre, afspærres altid hele lokalet som beskrevet ovenfor. Endvidere vil der ved adgangsveje til lokalet være blåt lys. En LSO skal deltage under denne del af arbejdet. I videst muligt omfang bæres sikkerhedsbriller under klargøring. Laser udstyret indstilles her på lavest mulige lyseffekt. - Personer, der arbejder med laser udstyr, eller opholder sig i et arbejds- eller måleområde med tændt laser udstyr, må ikke bære smykker, ure eller andre blanke genstande, da disse kan forårsage pludselige ukontrollerede refleksioner. - Forsøgsopstillingen skal opbygges således, at blanke overflader undgås i de områder, hvor laserens lys rammer. - Forsøgsopstillinger skal forsynes med advarselsskilte og nødvendig afspærring. - Personer der arbejder i laboratoriet skal ubetinget følge de anvisninger der gives af LSO eller den af laboratoriets medarbejdere, der har opsyn med forsøget. ARBEJDE I INSTITUTETS VÆRKSTEDER Følgende regler skal overholdes i forbindelse med arbejde i værksteder: - Kun adgang iført sikkerhedsfodtøj - For arbejde med roterende maskiner gælder følgende: o Ingen løstsiddende beklædningsgenstande o Ingen handsker o En roterende maskine må aldrig efterlades uden afskærmning - Ingen brændbare beklædningsgenstande ved termisk skæring/sammenføjning eller brug af brændersæt/åben ild - Ingen brug af maskiner og værktøj uden fornøden instruktion/tilladelse fra værkstedspersonalet - Ingen adgang til svejsekabine og sliberi eller andre lokaler hvori der svejses/slibes uden 26 kursusbevis - Arbejdsområdet holdes ryddeligt og rent - Værktøj og udstyr må kun fjernes fra værksteder ifølge aftale med værkstedspersonalet og skal returneres straks efter brug. Side 8 af 17

9 - Intet værktøj lægges tilbage i defekt stand, eventuelt opståede defekter meddeles til værkstedspersonalet - Trykluft og gasser lukkes på afspærringsventilen ved hver endt arbejdsdag ARBEJDE I STUDENTERVÆRKSTEDER Man skal have en arbejdstilladelse til sit projekt for at må benytte studenterværkstedet. Først efter forevisning af og introduktion til værkstedet på et særligt kursus er det tilladt at bruge alt værktøj og alle hjælpemidler i værksteder indenfor åbningstiden. Intet værktøj må forlade eller tilgå værkstedet. Hvis man skal bruge værktøj andetsteds kan værktøjskasser lånes hos Walter Neumayr Pon ved siden af Elektronik lab. Dog må værktøj markeret med blåt gerne medtages andetsteds, såfremt det returneres umiddelbart efter brug. Der skal ryddes op, hænges på plads og gøres rent efter hver arbejdsdag i værkstedet. Det er ikke tilladt at lave forsøg i studenterværkstedet. Overtøj og tasker henstilles i garderoben, må ikke henligges i værkstedet. Hvis reglerne for værkstedet ikke overholdes af en gruppe, kan gruppens adgang til værkstedet inddrages. Alle skader, fejl og materialemangler forlægges den værkstedsansvarlige studerende. Den værkstedsansvarlige studerende vil løbende holde opsyn med værkstedet og mindst en gang om ugen gøre status over materialeforbrug. Den værkstedsansvarlige studerende kan til en hver tid bortvise grupper fra værkstedet der ikke overholder de skrevne regler eller alm. god værkstedsdisciplin. Klager over den værkstedsansvarlige studerendes beslutninger foretages i første omgang til den laboratorie ansvarlige medarbejder. ULYKKER OG NÆRULYKKER Ved personulykker, brug førstehjælpens 5 hovedsætninger 1. Stands ulykken (Aktiver nødstop - afbryd strømmen) 2. Giv livreddende førstehjælp 3. Alarmer hjælp - ring Giv almindelig førstehjælp 5. Tilkald den ansvarlige laboratorietekniker eller et medlem fra Sikkerhedsgruppen Side 9 af 17

10 Særligt om el-ulykker: Hvis en person påvirkes af en spænding over 25 V AC eller 60 V DC skal der ubetinget tilkaldes hjælp på 112, og det skal oplyses, at der er tale om el-ulykke! Ved nærulykker: Den laboratorieansvarlige kontaktes som vil hjælpe med at registrere nærulykken. VÆR OPMÆRKSOM PÅ at studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og at uddannelsesinstitutionen derfor har ansvaret for at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. FORBEDRINGER Opdatering af sikkerhedsbestemmelserne er en kontinuert del af arbejdsmiljøudvalgets opgave, har DU et forslag til forbedring af sikkerhedsniveauet i laboratorierne eller tilføjelser til bestemmelserne, kontakt da et medlem af sikkerhedsudvalget. Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer og organisation Rolle Navn Fagområde Tlf. Formand John K. Pedersen ET Referent Gitte Husted ET Arbejdsleder udpeget Mads Pagh Nielsen Gas/Kemikalier Arbejdsleder udpeget Henrik C. Pedersen Hydraulik/Mekanik Arbejdsleder udpeget Henrik Sørensen Kontor/Laser Medarbejdervalgt Walter Neumayr El Medarbejdervalgt Corina Gregersen Kontor Medarbejdervalgt Mads Lund El/Mekanik Medarbejdervalgt Søren J. Andreasen Gas/Kemikalier Side 10 af 17

11 Appendiks 1 Tabel over laboratorier og speciallaboratorier ved Institut for Energiteknik Pontoppidanstræde 105 Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD Side 11 af 17

12 Pontoppidanstræde 107 Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion Battery Charge Room - Pon SJA, MAL Batteri lager / opladning Flow Lab Pon /12 HS, JC Flow Lab Bio Fuel Pon107-15/17 LAR, JC Bio Fuel Drives - Acuostic Lab Pon MMB, WN lyd lab Pon (LAR, CHY. JC) Forbrænding pt værksted Drives - Traction & High Power Pon POR, TNM, JC Drives lab, Traktion & high power Termoelectrical Systems Pon galleri LAR, JC TEG lab Fuel Cell & Battery Lab Pon (½) SJA, SKK, JC batteritest/storrage lab Fuel Cell & Battery Lab Pon /galleri SJA, SKK, JC Fuel Cell mv. Power Electronics Almen lab Pon SMN, WN El standard lab Power Electronics HV Power electronics Pon SMN, WN EL Standard lab (15) Pon107-37/41 SMN, WN High Voltage PE & PE test Fluid Power Pon107-47/49/51/53/55 HCP, JC Hydraulik lab Student Workshop - Pon JC, stud. repræsentanter Studenterværksted Electronics Workshop Almen lab Pon107- WN Glasbur / Loddeplads Side 12 af 17

13 Pontoppidanstræde 109 Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion Power System - Protection Drives - Flex drives Pon / 3 CLB, MAL Power system, relæ lab Pon RET, MAL Drives lab, Flex drive Drives - Test systems Pon KLU, MAL Drives lab, Test lab Power System - Smart Grid & RTDS Power System - Grid Integration of Renewable Energy Power systems - Micro Grid Pon ZCH, NN, MAL Power system, Smart grid & RTDS Pon TAK, RET, MAL Power system, Grid & RE Pon 109 -?? JOZ, Juan Power System, Micro Grid PV System lab Pon109-25a DES, TAK, MAL PV converter lab Electric Workshop - Pon MAL El værksted High Voltage Pon109-33/14 CLB, MAL Højspænding Pontoppidanstræde 115 (Swingspace) Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion Bio Fuel 1 Pon LAR,JC Biofuel Bio Fuel 2 Pon LAR,JC Biofuel Student Workshop Studenterværsksted Pon JC, studenterrepræsentanter Studenterværksted Fuel Cell & Battery Lab Pon SJA, SKK, JC Fuel cell og batteri laboratorie Power Electronics Almen lab Pon SMN, WN El standard lab Fuel Cell & Battery Lab Pon SJA, SKK, JC Klimakammer, Opbevaring Side 13 af 17

14 Appendiks 2 Sikkerhedsforskrifter vedrørende arbejde med højspænding Nærværende sikkerhedsforskrifter gælder for arbejde med spændinger over 1000 volt effektiv vekselspænding eller 1500 volt jævnspænding fra udrustninger, der kan levere en strøm større end 5 ma eller som indeholder kapaciteter med energiindhold på mere end 10 Ws. 1. Ved arbejde med højspænding skal der altid være mindst to personer til stede. Alle forsøgsdeltagerne skal være fortrolige med den anvendte opstilling og skal kunne gøre de anvendte udrustninger spændingsløse. Af praktiske grunde kan en person, der arbejder i nærheden, fungere som "deltager" ved forsøget. Denne person skal være klar over, at han assisterer som hjælpevagt ved det pågældende forsøg og skal være bekendt med anlægget og den anvendte opstilling samt med nærværende sikkerhedsforskrifter. 2. Den, der efter forudgående aftale med laboratoriets leder eller dennes stedfortræder udfører højspændingsforsøget, har det fulde ansvar for såvel den tekniske som den sikkerhedsmæssige side af forsøget. Med flere deltagere i forsøget tillægges een og kun een af deltagerne dette ansvar, således at de øvrige deltagere må indordne sig under den pågældendes kompetence. Den ansvarshavende skal sikre sig: At opstillingen og afspærringen samt forsøgets udførelse er i nøje overensstemmelse med nærværende sikkerhedsforskrifter At alle deltagere i forsøget er fortrolige med den anvendte opstilling At alle er bekendt med nærværende sikkerhedsforskrifter Den ansvarshavende skal endvidere sørge for, at alle deltagerne i forsøget løbende holdes orienterede om: Fjernelse af jording og lukning af afspærringskreds Indkobling af spændingsforsyning Afbrydelse af spændingsforsyning Åbning af afspærringskredsen og jording af opstillingen Såfremt der anvendes hjælpevagt ved forsøget, skal den ansvarshavende sikre sig, at hjælpevagten er informeret om såvel forsøgets påbegyndelse som dets afslutning. NB! Et afspærret område må kun betrædes efter indhentet tilladelse fra den, der har ansvaret for det pågældende område. 3. Forlader en af deltagerne forsøget, skal dette rapporteres til den ansvarshavende. Side 14 af 17

15 4. Spændingsforsyningen til højspændingsudrustnnigen skal foregå via to seriekoblede afbrydere, der begge skal stå i afbrudt stilling, når der arbejdes i området. 5. Ved opstilling til forsøg skal alle dele, der kan komme til at føre højspænding, placeres med tilstrækkelig afstand til måleudrustningen og manøvreorganer, således at disse ikke ved utilsigtede overslag bliver spændingsførende. Afstanden fra spændingsførende dele til vægge og andre bygningsdele skal være mindst 1 m pr. 400 kv stødspænding og mindst 1 m pr. 200 kv vekselspænding, dog mindst 0,5 m. 6. Forsøgsområdet skal sikres ved hjælp af en mekanisk og elektrisk afspærring. Afspærringen skal forsynes med advarselsskilte. Når forsøgsområdet ikke længere anvendes, skal døren stå åben. Afstanden fra afspærringen til spændingsførende dele skal være mindst 0,5 m eller de i pkt. 5 anførte sikkerhedsafstande. 7. I hver forsøgsopstilling skal der indgå et sådant antal jordingsstave (mindst 1), at alle nødvendige dele af opstillingen kan jordes permanent efter åbning af afspærringskredsen. NB! Fjernelse af jordingsstaven(e) skal være det sidste, der foretages, inden området lukkes med afspærringskredsen, og jordingsstaven(e) skal være det første, der anbringes, efter at området igen er åbnet. 8. Efter at jordingsstavene (pkt. 7) er fjernet fra opstillingen lukkes afspærringskredsen. Når afspærringskredsen er lukket, må ingen personer opholde sig i forsøgsområdet, ligesom forsøgsområdet ikke må betrædes, uden at afspærringskredsen åbnes. Når afspærringskredsen er lukket, skal opstillingen betragtes som værende under spænding. Dette medfører, at forsøgsopstillingen ikke må forlades (jfr. pkt. 1). NB! Ved varighedsforsøg (langtidsforsøg) benyttes efter aftale med laboratoriets leder eller dennes stedfortræder de specielle sikkerhedsbestemmelser for varighedsforsøg. 9. Da opladede kondensatorer kan medføre farlige berøringsspændinger, skal de kondensatorer, der indgår i højspændingskredsen, være effektivt jordede, før der arbejdes i opstillingen. Det er ikke tilstrækkelige at kortslutte kondensatorer ved berøring med jordingsstaven, da der på grund af dielektriske eftervirkninger kan opbygges betydelige spændinger over kondensatoren efter afladningen. De i kredsen indgående kondensatorer skal derfor være permanent jordede, når forsøgsområdet er åbent. Seriekoblede kondensatorer bliver kun spændingsløse ved kortslutning af terminalerne, dersom alle de indgående kondensatorer har samme tidskonstant. Før seriekoblede kondensatorer berøres, skal de derfor jordes effektivt hver for sig. Kondensatorer, der ikke anvendes i forsøgsopstillinger, skal normalt være kortsluttede. 10. Forsøgsopstillingen skal jordes under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, måletekniske og driftsmæssige forhold, idet dårlige eller manglende jordforbindelser kan medføre livsfarlige spændinger på f.eks. måleudrustninger. Alle jordforbindelser skal være forsvarligt udført (sammenskruet, loddet eller anden godkendt forbindelse). Jordforbindelser skal oplægges synlige med uisolerede ledere. 11. Betjeningsforskrifterne for de forskellige udrustninger skal følges. Side 15 af 17

16 For studerende, der arbejder i laboratoriet, gælder endvidere: 12. Studerende, der arbejder i højspændingslaboratoriet, skal ubetinget følge de anvisninger, der gives af den af laboratoriets medarbejdere, der har opsyn med forsøget. 13. Ved forsøg har en af de studerende (jfr. pkt. 2) ansvaret for hele holdet. Før der sættes spænding på anlægget, skal opstilling og afspærring godkendes af den tilsynsførende, ligesom denne skal godkende og overvåge forsøget, indtil anlægget med indgående kondensatorer er gjort spændingsløst og jordet effektivt. Anlægget må ikke berøres, før tilladelse hertil er givet af den tilsynsførende. Der kan ikke dispenseres fra disse regler uden efter forudgående aftale med laboratoriets leder eller dennes stedfortræder i hvert enkelt tilfælde. Jeg erklærer at have læst og forstået de ovennævnte sikkerhedsforskrifter og bevidner med min underskrift, at jeg vil holde dem. Dato: Navn: Side 16 af 17

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg ULYKKE ELLER BRAND Hvis en ulykke eller brand skulle indtræffe, alarmeres på telefon nr. 112, og din AffaldPlus-kontaktperson underrettes. Eksterne håndværkere Ved brand underrettes kontoret på tlf. 5575

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere