LABORATORIETYPER, VÆRKSTEDER OG ADGANGSFORHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LABORATORIETYPER, VÆRKSTEDER OG ADGANGSFORHOLD"

Transkript

1 Sikkerhedsbestemmelser for arbejde i laboratorierne ved Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Reglerne er gældende for laboratorierne i og omkring Pontoppidanstræde Sikkerhedsreglerne kan også findes på adressen FORMÅL Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at medvirke til at gøre laboratorierne til en sikker arbejdsplads, samt at forhindre ulykker. LABORATORIETYPER, VÆRKSTEDER OG ADGANGSFORHOLD Laboratorierne er inddelt i to typer: - Almene laboratorier hvor studerende har adgang efter godkendt deltagelse i sikkerhedskursus samt underskrevet arbejdspladstilladelse (APT), kan findes i Appendiks 1. - oratorier, hvor studerende skal have særlig tilladelse, instruktion af laboratorieansvarlige og/eller særskilt sikkerhedskursus, samt underskrevet APT, kan findes i Appendiks 1. Værksteder er inddelt i to typer: - Værksteder med adgang for studerende, hvor studerende kan få adgang gennem forudgående instruktion og selv må udføre arbejde med det tilstedeværende værktøj. - Værksteder hvor kun instituttets laboratoriepersonale må udføre arbejde. LABORATORIERNES ÅBNINGSTID Laboratoriernes normale åbningstid er hverdage fra 0800 til 1530, fredage dog 0800 til Det er ikke tilladt for studerende at befinde sig i laboratoriet uden for normal åbningstid, med mindre en dispensation foreligger. UDSTYR Instrumenter og andet udstyr må kun fjernes fra laboratoriet efter særlig aftale med laboratoriepersonalet, og udlånet skal være registreret i udlånskartoteket, der bestyres af den laboratorieansvarlige. Instrumenter og andet udstyr der er lånt til opstillingen skal fremgå af APT en. Efter afslutning af forsøg skal alt udstyr rengøres og bringes på plads med mindre andet er aftalt. Instrumenter, udstyr, komponenter og ledninger der ikke bruges i forsøgsopstillingen, skal bringes på plads. Instrumenter, udstyr, komponenter og ledninger, der mistænkes for defekt, skal afleveres til laboratoriepersonalet sammen med en skriftlig beskrivelse af fejlen. Defekt udstyr må kun udbedres af laboratoriepersonalet. Side 1 af 17

2 Privat udstyr og værktøj må kun benyttes i laboratoriet med særlig tilladelse af den laboratorieansvarlig. Privat anvendelse af laboratoriets udstyr kan kun finde sted efter særlig aftale med den laboratorieansvarlige. FASTE INSTALLATIONER Ændringer eller indgriben i faste opstillinger, opkoblinger på krydsfelter og betjening af hovedafbrydere må kun foretages af sagkyndigt personale. Konstaterede defekter og fejl skal straks meldes til den laboratorieansvarlige/laboratoriepersonalet. Montering af tilledninger på apparater/udstyr må kun foretages af studerende efter samråd med laboratorieansvarlige/laboratoriepersonalet. Studerende må ikke fremstille forlængerledninger, hverken enfasede eller trefasede. ALMEN SIKKERHED Når studerende arbejder med en opstilling under spænding eller i drift i laboratoriet skal der altid være mindst to studerende tilstede. Ansatte opfordres til også at følge denne regel, samt at underrette kollegaer om evt. arbejde alene med laboratorieopstillinger. I specielle tilfælde, hvor der ikke er sikkerhedsrisici forbundet med at arbejde med studenteropstillinger, kan instituttet dispensere for denne regel. Studerende skal altid udarbejde en Arbejdspladstilladelse (APT) med beskrivelse af opstillingen og forsøgene der skal gennemføres. Planlæg og tilrettelæg de praktiske forsøg således de kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Undersøg om der skal anvendes personlige værnemidler som høreværn, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, handsker, punktudsugning og lignende. Læs vejledninger og instruktioner for det anvendte udstyr grundigt før et nyt forsøg igangsættes. Såfremt forsøgsopstillingen anvendes i forbindelse med faste opstillinger, faste installationer eller i et speciallaboratorium, gennemgås instruktion og vejledning for det pågældende udstyr eller laboratorium. Er disse ikke tilstrækkelige eller er der tvivl, kontaktes vejlederen eller den laboratorieansvarlige. Vær opmærksom på hvor nødstop og forsøgsopstillingens øvrige afbrydere er placeret. Nye forsøgsopstillinger må ikke sættes under spænding eller i drift af studerende før vejlederen eller den laboratorieansvarlige har godkendt opstillingen. Denne godkendelse skal ske på basis af Arbejdspladstilladelsen (APT). Der skal være orden ved og omkring forsøgsopstillingen. Opstillingen skal være mærket med projektgruppens navne, gruppenummer, grupperum, adresse samt navn på vejleder. Adskillelse og åbning af udstyr må kun finde sted efter aftale med laboratorieansvarlig med beskrivelse af hvad der skal udføres. Brug af handsker, øjenbeskyttelse, og anden særlig beklædning hvis omstændighederne kræver dette. Ingen løb i værksteder og laboratorier Mad og drikkevarer må ikke medbringes i laboratorierne. De almene sikkerhedsregler gælder i samtlige laboratorier og værksteder, vær opmærksom på at der kan være yderligere regler der gælder for speciallaboratorier, disse gennemgås i de efterfølgende afsnit. Side 2 af 17

3 ELEKTRISKE OPSTILLINGER OG SPECIALLABORATORIER Forsøgsopstillinger, der er i drift og/eller under spænding, skal afmærkes med gult advarselsskilt. Skiltet fjernes når opstillingen er ude af drift. Advarselsskiltet fås ved henvendelse til laboratoriepersonalet. Åbne opstillinger med spændingsførende dele med spændinger over 25 V AC eller 60 V DC skal beskyttes mod direkte berøring ved opsætning af afskærmning om opstillingen, evt. i form af kæde. Kæden skal placeres i 1,1 1,3 m s højde og afstanden mellem kæden og de spændingsførende dele skal være mindst 20 cm. Studerende og personale, der arbejder på opstillingen må arbejde indenfor kæden, mens andre skal være udenfor kæden. Der skal være et frit gangareal med en bredde på mindst 70 cm udenfor kæden. Kæderne kan fås ved henvendelse til laboratoriepersonalet. Forsøgsopstillinger under spænding må kun forlades efter forsvarlig afskærmning og kun efter aftale med den laboratorieansvarlige. Opstillingen markeres så det er tydeligt, at den er under spænding. Ændringer i forsøgsopstillingen eller i en strømkreds må kun foretages, når spændingen er afbrudt. Kapacitorer med påtrykt spænding over 60 V er placeret i et skab markeret med skiltet High Voltage Capacitors og skal når de ikke anvendes altid leveres tilbage til dette skab, samt aflades og påmonteres en afladningsanordning. For superkapacitorer se afsnit 4. Ved forsøgsopstillinger der ikke er galvanisk adskilt fra nettet, skal der anvendes skilletransformator på forsyningssiden foran oscilloskop eller andre måleinstrumenter, såfremt disse ikke har indbygget galvanisk adskillelse. Ved arbejde med batterier se OPSTILLINGER MED BRANDBARE FLUIDER OG GASSER OG ELEKTROKEMISKE CELLER Opstillinger med spændinger over 1000 V AC eller 1500 V DC må kun forekomme i opstillinger der er opsat i Aflåste elektriske betjeningsrum Hertil hører følgende rum: Højspændingslaboratoriet rum 33 i Pon 109, samt de aflåste indhegninger Pon 107, rum 25 og 37, samt garage nr. 3. For arbejde i disse laboratorier henvises til Appendiks 2 Sikkerhedsforskrifter vedrørende arbejde med højspænding Side 3 af 17

4 HYDRAULISKE OG MEKANISKE OPSTILLINGER OG SPECIALLABORATORIER Forsøgsopstillinger, der er i drift, skal afmærkes med gult advarselsskilt Alle tryksatte opstillinger skal være afskærmede. Det er ikke tilladt at befinde sig inden for afskærmningen imens der foretages forsøg på opstillingen eller når denne er tryksat. Roterende maskindele og aksler skal under drift altid være afskærmede. Kontroller at udstyr, komponenter, fittings og hydraulikslanger m.v. er beregnet til det ønskede tryk, flow og temperatur. Hydraulikslanger er farvemærket, rød for 350 bar og blå for 200 bar. Der skal anvendes drypbakker og skridsikre måtter under og omkring opstillinger, hvor der kan forekomme oliespild. Ved kontakt med hydraulikolie vaskes med sæbe, da olien kan være allergifremkaldende. Det er alene instrueret laboratoriepersonale der må foretage ændringer i forsøgsopstillingerne. Forsøgsopstillinger skal, når de forlades, altid trykaflastes, såfremt det er muligt, og altid placeres i en sikker stilling. Dette gælder eksempelvis kraner mv. der altid skal placeres i bundpositionen. Side 4 af 17

5 OPSTILLINGER MED BRANDBARE FLUIDER, GASSER, OG ELEKTROKEMISKE CELLER OG SPECIALLABORATORIER Indgår der stoffer og kemikalier i projektarbejdet, skal Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for det/de pågældende stoffer og kemikalier gennemgås og de påbudte anvisninger følges. Arbejdspladsbrugsanvisningerne kan findes på med følgende login: Brugernavn : ETAAU Password : ETAAU I opstillinger, inklusive systemer med fluider, elektriske systemer og trykbærende konstruktioner skal følgende retningslinjer så vidt muligt følges: - Elektrisk ledende fluider skal så vidt muligt placeres under den elektriske installation for at undgå utilsigtede kortslutninger i tilfælde af lækage. - Når en opstilling forlades skal det sikres at gasforsyningen er forsvarligt lukket og efterladt i en sikker tilstand. - Ved brug af ikke-metal baserede rør skal særlige hensyn tages i forhold til placering tæt på varmekilder for at undgå slangebrud. - Elektriske kredsløb eller komponenter der kan betragtes som tændings-/gnistkilder for brændbare gasser og fluider skal placeres udenfor stinkskabe hvor brændbare gasser og fluider benyttes, eksempler på sådanne er, børstede DC motorer, elektromekaniske relæer, sikringer etc. - Arbejde med opstillinger med gasser og kemiske reaktorer skal fortrinsvis foregå i velventilerede områder, eksempelvis stinkskabe, og med gasalarmer i stand til at detektere mulige lækager eller tilstedeværelse af høje koncentrationer af skadelige stoffer. - I tilfælde af gasalarm skal en visuel og hørbar alarm aktiveres, og ved utilsigtet høje koncentrationer skal brændstofforsyningen afbrydes. Den laboratorieansvarlige eller andre på forhånd anviste personer, skal kontaktes ved gasalarmer og det skal sikres at personale i laboratoriet gøres opmærksom på særlige hensyn, der skal tages i tilfælde af alarm. Årsagen for gasalarmen skal noteres i logbog der forefindes ved alarmskabet. - Gå ikke ind i et laboratorie med en aktiv alarm, kontakt den laboratorieansvarlige. - Trykflasker skal transporteres forsvarligt og altid sikres og beskyttes under brug, så de ikke kan vælte. - Længere tids opbevaring af brandbare væsker og gasser til laboratorieopstillinger skal aftales med laboratorieansvarligt personale. Side 5 af 17

6 Bemærk: Typiske signaler for gaseksplosioner er mindre knald, knitren eller pludselig varmeudvikling. Husk at flere brændbare fluider og gasser brænder med usynlig flamme, f.eks. hydrogen og flere alkoholer. I opstillinger hvor batterier benyttes, skal følgende retningslinjer følges: - Brugsanvisninger, Material Safety DataSheet (MSDS), eller lignende skal være tilgængelig for de benyttede battericeller, tilføjes studerendes APT og laboratoriepersonale skal oplyses om særlige krav ifht. sikkerhed. - Åbne ledere og konnektorer skal beskyttes mod utilsigtede kortslutninger ved brug af ikkeelektriskledende afskærmning og LAUS værktøj. - Ledninger, eller elektroderne på midlertidigt ubenyttede batterier skal sikres mod utilsigtede kortslutninger ved afskærmning eller tydelig mærkning. - Nogle batterityper kan bryde i svært slukkelig brand. Ved brug af batterityper der er særligt brændbare, eksplosive eller gasudledende i tilfælde af uheld, skal en opstilling planlægges så det er muligt at fjerne batterier ved eventuelle uheld. - Nogle batterier udvikler hydrogen, en letantændelig gas, ved opladning og skal derfor oplades i særligt ventilerede rum, som batteriladerum (se Appendiks 1 for placering af lokale). - Ubenyttede batterier med en kapacitet større end 5Ah, skal opbevares i dedikerede batteriladerum, se Appendiks 1 for placering af lokale, eller i lignende ventilerede miljøer. Større mængder af batterier, eller ubenyttede batteri markeres tydeligt med ejerskab. - Ved brug af Li-ion batterier skal et Battery Management System, eller anden overvågning og sikkerhedsanordning være tilstede for at undgå overspænding, underspænding, ekstreme temperaturer etc. der alle kan resultere i evt. brand. - Ved brug større netværk af superkapacitorer og ultrakapacitorer skal et cellebalanceringssystem installeres der sikre sikker opladning af de enkelte kapacitorer. Opbevaring af supercapacitorer foretages ved montering af afladningsanordning i dedikerede batteriladerum, se Appendiks 1. Dispensation fra ovenstående retningslinjer kan gives skriftelig af den sikkerhedsansvarlige for det pågældende laboratorium. Opstillingen mærkes tydeligt med at denne er opført med dispensation fra de generelle retningslinjer, samt hvad der er dispenseret for. Side 6 af 17

7 OPSTILLINGER MED LASERUDSTYR Såfremt der ved opstillingen anvendes laserudstyr i klasse 3a eller derover overgår hele laboratoriet til at være et speciallaboratorium for anvendelse af laserudstyr. I ethvert laboratorium hvor der anvendes lasere klasse 3a eller højere, skal der ved alle indgange til laboratoriet skiltes med brug af lasere. - Personer der arbejder på forsøgsopstillingen skal være instrueret i brug af laserudstyret og have gennemført lasersikkerhedskursus før de får tilladelse til at tage opstillingen i brug - Såfremt laseren anvendes udendørs, skal det sikres at BL 3-41 Bestemmelse om benyttelse af laserlys til udendørs formål overholdes. Overtrædelse af denne kan straffes med bøde eller i henhold til reglerne i straffelovens 5. kapitel jf. luftfartslovens 149, stk Afbenyttelse af forsøgsopstillinger der kræver klasse 3a lasere eller højere må udelukkende finde sted efter forudgående aftale med den laboratorieansvarlige. - Anvendelse af opstillinger, hvori der anvendes laserudstyr, må kun finde sted i laboratoriernes åbningstid (dispensation herfra kan gives i forbindelse med visse forsøg i særlige tilfælde, hvor drift som spænder ud over laboratoriets normale åbningstid er nødvendig. I sådanne tilfælde skal der i det omfang det er muligt tages særlige forholdsregler, som sikrer at eventuelle udfald af delsystemer i forsøgsopstillingerne ikke kan forårsage skade på hverken personer, bygninger eller udstyr). - I forbindelse med en forsøgsopstilling, hvortil der skal anvendes laser udstyr, defineres et arbejdsområde og et måleområde, i mellem hvilke der skal oprettes en lystæt afskærmning. I arbejdsområdet skal det være muligt at opholde sig med minimal risiko, hvorimod der i måleområdet ikke må opholde sig personer når laser udstyret er tændt. - Arbejdsområdet afgrænses af det lokale, hvori laseropstillingen befinder sig. Ved adgangsveje til arbejdsområdet, skal der altid opsættes skilte, der advarer om at der er laserlys i rummet. Arbejdsområdet afmærkes med gul/sort kæde samt skiltning. Denne afmærkning må under ingen omstændigheder overskrides af andre end en Laser Safety Officer (LSO). - En udpeget Laser Safety Officer (LSO) sikrer at forsøgsopstillingens måleområde er afskærmet tilfredsstillende, således at laserlyset eller refleksioner heraf ikke udgør en sikkerhedsrisiko for personer i arbejdsområdet. - Det sikres, at laserlyset ikke kan ses udenfor arbejdsområdet. Personer, der opholder sig i arbejdsområdet mens laser udstyret er tændt, skal bære sikkerhedsbriller, der beskytter mod lys på den anvendte lasers bølgelængde. Side 7 af 17

8 - I forbindelse med klargøring af laser udstyret (oplining o.lign), hvor lystæt afspærring vanskeligt kan lade sig gøre, afspærres altid hele lokalet som beskrevet ovenfor. Endvidere vil der ved adgangsveje til lokalet være blåt lys. En LSO skal deltage under denne del af arbejdet. I videst muligt omfang bæres sikkerhedsbriller under klargøring. Laser udstyret indstilles her på lavest mulige lyseffekt. - Personer, der arbejder med laser udstyr, eller opholder sig i et arbejds- eller måleområde med tændt laser udstyr, må ikke bære smykker, ure eller andre blanke genstande, da disse kan forårsage pludselige ukontrollerede refleksioner. - Forsøgsopstillingen skal opbygges således, at blanke overflader undgås i de områder, hvor laserens lys rammer. - Forsøgsopstillinger skal forsynes med advarselsskilte og nødvendig afspærring. - Personer der arbejder i laboratoriet skal ubetinget følge de anvisninger der gives af LSO eller den af laboratoriets medarbejdere, der har opsyn med forsøget. ARBEJDE I INSTITUTETS VÆRKSTEDER Følgende regler skal overholdes i forbindelse med arbejde i værksteder: - Kun adgang iført sikkerhedsfodtøj - For arbejde med roterende maskiner gælder følgende: o Ingen løstsiddende beklædningsgenstande o Ingen handsker o En roterende maskine må aldrig efterlades uden afskærmning - Ingen brændbare beklædningsgenstande ved termisk skæring/sammenføjning eller brug af brændersæt/åben ild - Ingen brug af maskiner og værktøj uden fornøden instruktion/tilladelse fra værkstedspersonalet - Ingen adgang til svejsekabine og sliberi eller andre lokaler hvori der svejses/slibes uden 26 kursusbevis - Arbejdsområdet holdes ryddeligt og rent - Værktøj og udstyr må kun fjernes fra værksteder ifølge aftale med værkstedspersonalet og skal returneres straks efter brug. Side 8 af 17

9 - Intet værktøj lægges tilbage i defekt stand, eventuelt opståede defekter meddeles til værkstedspersonalet - Trykluft og gasser lukkes på afspærringsventilen ved hver endt arbejdsdag ARBEJDE I STUDENTERVÆRKSTEDER Man skal have en arbejdstilladelse til sit projekt for at må benytte studenterværkstedet. Først efter forevisning af og introduktion til værkstedet på et særligt kursus er det tilladt at bruge alt værktøj og alle hjælpemidler i værksteder indenfor åbningstiden. Intet værktøj må forlade eller tilgå værkstedet. Hvis man skal bruge værktøj andetsteds kan værktøjskasser lånes hos Walter Neumayr Pon ved siden af Elektronik lab. Dog må værktøj markeret med blåt gerne medtages andetsteds, såfremt det returneres umiddelbart efter brug. Der skal ryddes op, hænges på plads og gøres rent efter hver arbejdsdag i værkstedet. Det er ikke tilladt at lave forsøg i studenterværkstedet. Overtøj og tasker henstilles i garderoben, må ikke henligges i værkstedet. Hvis reglerne for værkstedet ikke overholdes af en gruppe, kan gruppens adgang til værkstedet inddrages. Alle skader, fejl og materialemangler forlægges den værkstedsansvarlige studerende. Den værkstedsansvarlige studerende vil løbende holde opsyn med værkstedet og mindst en gang om ugen gøre status over materialeforbrug. Den værkstedsansvarlige studerende kan til en hver tid bortvise grupper fra værkstedet der ikke overholder de skrevne regler eller alm. god værkstedsdisciplin. Klager over den værkstedsansvarlige studerendes beslutninger foretages i første omgang til den laboratorie ansvarlige medarbejder. ULYKKER OG NÆRULYKKER Ved personulykker, brug førstehjælpens 5 hovedsætninger 1. Stands ulykken (Aktiver nødstop - afbryd strømmen) 2. Giv livreddende førstehjælp 3. Alarmer hjælp - ring Giv almindelig førstehjælp 5. Tilkald den ansvarlige laboratorietekniker eller et medlem fra Sikkerhedsgruppen Side 9 af 17

10 Særligt om el-ulykker: Hvis en person påvirkes af en spænding over 25 V AC eller 60 V DC skal der ubetinget tilkaldes hjælp på 112, og det skal oplyses, at der er tale om el-ulykke! Ved nærulykker: Den laboratorieansvarlige kontaktes som vil hjælpe med at registrere nærulykken. VÆR OPMÆRKSOM PÅ at studerende, der udfører praktiske øvelser eller forsøg af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af arbejdsmiljøloven, og at uddannelsesinstitutionen derfor har ansvaret for at arbejdet (øvelserne og forsøgene) foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. FORBEDRINGER Opdatering af sikkerhedsbestemmelserne er en kontinuert del af arbejdsmiljøudvalgets opgave, har DU et forslag til forbedring af sikkerhedsniveauet i laboratorierne eller tilføjelser til bestemmelserne, kontakt da et medlem af sikkerhedsudvalget. Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer og organisation Rolle Navn Fagområde Tlf. Formand John K. Pedersen ET Referent Gitte Husted ET Arbejdsleder udpeget Mads Pagh Nielsen Gas/Kemikalier Arbejdsleder udpeget Henrik C. Pedersen Hydraulik/Mekanik Arbejdsleder udpeget Henrik Sørensen Kontor/Laser Medarbejdervalgt Walter Neumayr El Medarbejdervalgt Corina Gregersen Kontor Medarbejdervalgt Mads Lund El/Mekanik Medarbejdervalgt Søren J. Andreasen Gas/Kemikalier Side 10 af 17

11 Appendiks 1 Tabel over laboratorier og speciallaboratorier ved Institut for Energiteknik Pontoppidanstræde 105 Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD TBD Pon 105- TBD TBD TBD Side 11 af 17

12 Pontoppidanstræde 107 Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion Battery Charge Room - Pon SJA, MAL Batteri lager / opladning Flow Lab Pon /12 HS, JC Flow Lab Bio Fuel Pon107-15/17 LAR, JC Bio Fuel Drives - Acuostic Lab Pon MMB, WN lyd lab Pon (LAR, CHY. JC) Forbrænding pt værksted Drives - Traction & High Power Pon POR, TNM, JC Drives lab, Traktion & high power Termoelectrical Systems Pon galleri LAR, JC TEG lab Fuel Cell & Battery Lab Pon (½) SJA, SKK, JC batteritest/storrage lab Fuel Cell & Battery Lab Pon /galleri SJA, SKK, JC Fuel Cell mv. Power Electronics Almen lab Pon SMN, WN El standard lab Power Electronics HV Power electronics Pon SMN, WN EL Standard lab (15) Pon107-37/41 SMN, WN High Voltage PE & PE test Fluid Power Pon107-47/49/51/53/55 HCP, JC Hydraulik lab Student Workshop - Pon JC, stud. repræsentanter Studenterværksted Electronics Workshop Almen lab Pon107- WN Glasbur / Loddeplads Side 12 af 17

13 Pontoppidanstræde 109 Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion Power System - Protection Drives - Flex drives Pon / 3 CLB, MAL Power system, relæ lab Pon RET, MAL Drives lab, Flex drive Drives - Test systems Pon KLU, MAL Drives lab, Test lab Power System - Smart Grid & RTDS Power System - Grid Integration of Renewable Energy Power systems - Micro Grid Pon ZCH, NN, MAL Power system, Smart grid & RTDS Pon TAK, RET, MAL Power system, Grid & RE Pon 109 -?? JOZ, Juan Power System, Micro Grid PV System lab Pon109-25a DES, TAK, MAL PV converter lab Electric Workshop - Pon MAL El værksted High Voltage Pon109-33/14 CLB, MAL Højspænding Pontoppidanstræde 115 (Swingspace) Laboratorienavn Labtype Placering Laboratorieansvarlig Funktion Bio Fuel 1 Pon LAR,JC Biofuel Bio Fuel 2 Pon LAR,JC Biofuel Student Workshop Studenterværsksted Pon JC, studenterrepræsentanter Studenterværksted Fuel Cell & Battery Lab Pon SJA, SKK, JC Fuel cell og batteri laboratorie Power Electronics Almen lab Pon SMN, WN El standard lab Fuel Cell & Battery Lab Pon SJA, SKK, JC Klimakammer, Opbevaring Side 13 af 17

14 Appendiks 2 Sikkerhedsforskrifter vedrørende arbejde med højspænding Nærværende sikkerhedsforskrifter gælder for arbejde med spændinger over 1000 volt effektiv vekselspænding eller 1500 volt jævnspænding fra udrustninger, der kan levere en strøm større end 5 ma eller som indeholder kapaciteter med energiindhold på mere end 10 Ws. 1. Ved arbejde med højspænding skal der altid være mindst to personer til stede. Alle forsøgsdeltagerne skal være fortrolige med den anvendte opstilling og skal kunne gøre de anvendte udrustninger spændingsløse. Af praktiske grunde kan en person, der arbejder i nærheden, fungere som "deltager" ved forsøget. Denne person skal være klar over, at han assisterer som hjælpevagt ved det pågældende forsøg og skal være bekendt med anlægget og den anvendte opstilling samt med nærværende sikkerhedsforskrifter. 2. Den, der efter forudgående aftale med laboratoriets leder eller dennes stedfortræder udfører højspændingsforsøget, har det fulde ansvar for såvel den tekniske som den sikkerhedsmæssige side af forsøget. Med flere deltagere i forsøget tillægges een og kun een af deltagerne dette ansvar, således at de øvrige deltagere må indordne sig under den pågældendes kompetence. Den ansvarshavende skal sikre sig: At opstillingen og afspærringen samt forsøgets udførelse er i nøje overensstemmelse med nærværende sikkerhedsforskrifter At alle deltagere i forsøget er fortrolige med den anvendte opstilling At alle er bekendt med nærværende sikkerhedsforskrifter Den ansvarshavende skal endvidere sørge for, at alle deltagerne i forsøget løbende holdes orienterede om: Fjernelse af jording og lukning af afspærringskreds Indkobling af spændingsforsyning Afbrydelse af spændingsforsyning Åbning af afspærringskredsen og jording af opstillingen Såfremt der anvendes hjælpevagt ved forsøget, skal den ansvarshavende sikre sig, at hjælpevagten er informeret om såvel forsøgets påbegyndelse som dets afslutning. NB! Et afspærret område må kun betrædes efter indhentet tilladelse fra den, der har ansvaret for det pågældende område. 3. Forlader en af deltagerne forsøget, skal dette rapporteres til den ansvarshavende. Side 14 af 17

15 4. Spændingsforsyningen til højspændingsudrustnnigen skal foregå via to seriekoblede afbrydere, der begge skal stå i afbrudt stilling, når der arbejdes i området. 5. Ved opstilling til forsøg skal alle dele, der kan komme til at føre højspænding, placeres med tilstrækkelig afstand til måleudrustningen og manøvreorganer, således at disse ikke ved utilsigtede overslag bliver spændingsførende. Afstanden fra spændingsførende dele til vægge og andre bygningsdele skal være mindst 1 m pr. 400 kv stødspænding og mindst 1 m pr. 200 kv vekselspænding, dog mindst 0,5 m. 6. Forsøgsområdet skal sikres ved hjælp af en mekanisk og elektrisk afspærring. Afspærringen skal forsynes med advarselsskilte. Når forsøgsområdet ikke længere anvendes, skal døren stå åben. Afstanden fra afspærringen til spændingsførende dele skal være mindst 0,5 m eller de i pkt. 5 anførte sikkerhedsafstande. 7. I hver forsøgsopstilling skal der indgå et sådant antal jordingsstave (mindst 1), at alle nødvendige dele af opstillingen kan jordes permanent efter åbning af afspærringskredsen. NB! Fjernelse af jordingsstaven(e) skal være det sidste, der foretages, inden området lukkes med afspærringskredsen, og jordingsstaven(e) skal være det første, der anbringes, efter at området igen er åbnet. 8. Efter at jordingsstavene (pkt. 7) er fjernet fra opstillingen lukkes afspærringskredsen. Når afspærringskredsen er lukket, må ingen personer opholde sig i forsøgsområdet, ligesom forsøgsområdet ikke må betrædes, uden at afspærringskredsen åbnes. Når afspærringskredsen er lukket, skal opstillingen betragtes som værende under spænding. Dette medfører, at forsøgsopstillingen ikke må forlades (jfr. pkt. 1). NB! Ved varighedsforsøg (langtidsforsøg) benyttes efter aftale med laboratoriets leder eller dennes stedfortræder de specielle sikkerhedsbestemmelser for varighedsforsøg. 9. Da opladede kondensatorer kan medføre farlige berøringsspændinger, skal de kondensatorer, der indgår i højspændingskredsen, være effektivt jordede, før der arbejdes i opstillingen. Det er ikke tilstrækkelige at kortslutte kondensatorer ved berøring med jordingsstaven, da der på grund af dielektriske eftervirkninger kan opbygges betydelige spændinger over kondensatoren efter afladningen. De i kredsen indgående kondensatorer skal derfor være permanent jordede, når forsøgsområdet er åbent. Seriekoblede kondensatorer bliver kun spændingsløse ved kortslutning af terminalerne, dersom alle de indgående kondensatorer har samme tidskonstant. Før seriekoblede kondensatorer berøres, skal de derfor jordes effektivt hver for sig. Kondensatorer, der ikke anvendes i forsøgsopstillinger, skal normalt være kortsluttede. 10. Forsøgsopstillingen skal jordes under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, måletekniske og driftsmæssige forhold, idet dårlige eller manglende jordforbindelser kan medføre livsfarlige spændinger på f.eks. måleudrustninger. Alle jordforbindelser skal være forsvarligt udført (sammenskruet, loddet eller anden godkendt forbindelse). Jordforbindelser skal oplægges synlige med uisolerede ledere. 11. Betjeningsforskrifterne for de forskellige udrustninger skal følges. Side 15 af 17

16 For studerende, der arbejder i laboratoriet, gælder endvidere: 12. Studerende, der arbejder i højspændingslaboratoriet, skal ubetinget følge de anvisninger, der gives af den af laboratoriets medarbejdere, der har opsyn med forsøget. 13. Ved forsøg har en af de studerende (jfr. pkt. 2) ansvaret for hele holdet. Før der sættes spænding på anlægget, skal opstilling og afspærring godkendes af den tilsynsførende, ligesom denne skal godkende og overvåge forsøget, indtil anlægget med indgående kondensatorer er gjort spændingsløst og jordet effektivt. Anlægget må ikke berøres, før tilladelse hertil er givet af den tilsynsførende. Der kan ikke dispenseres fra disse regler uden efter forudgående aftale med laboratoriets leder eller dennes stedfortræder i hvert enkelt tilfælde. Jeg erklærer at have læst og forstået de ovennævnte sikkerhedsforskrifter og bevidner med min underskrift, at jeg vil holde dem. Dato: Navn: Side 16 af 17

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

Måleteknik og Laboratoriesikkerhed Elektrisk del:

Måleteknik og Laboratoriesikkerhed Elektrisk del: Måleteknik og Laboratoriesikkerhed Elektrisk del: Ewen Ritchie & Birgitte Bak-Jensen Institut for Energiteknik Aalborg Universitet e-mail: aer@iet.aau.dk www: www.iet.aau.dk Kursus indhold Regler for sikkerhed

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Håndbog for riffelbanen i Hadsund

Håndbog for riffelbanen i Hadsund Håndbog for riffelbanen i Hadsund Danmarks Jægerforbund - Hadsund Side 1 Indholdsfortegnelse Ændringslog 3 Sikkerheds klargøring inden skydningen påbegyndes 4 Klargøring af standpladser 6 Klargøring af

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Lønnr. Medarbejders navn og efternavn Ansættelsesdato Formand Første arbejdsdag skal medarbejderen instrueres i afsnit 1 og 2 og senest 14 dage

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Velkommen til Syddansk Universitet Teknisk Service

Velkommen til Syddansk Universitet Teknisk Service Udarbejdet af: Syddansk Universitet Teknisk Service Campusvej 55 5230 Odense M. 7.udgave April 2014 Velkommen til Syddansk Universitet Teknisk Service Indholdsfortegnelse Billeder af SDU 2 Velkommen 3

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere