Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg"

Transkript

1 #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) forskrifter. 1.2 Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrifter for brandsikringsanlæg er: - Forskrift nr. 232, Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) - Forskrift nr. 233, Automatiske gasalarmanlæg (AGA-anlæg) - Forskrift nr. 253, Automatiske rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) - Forskrift nr. 251, Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) 27. februar 2015 Beredskabscenter Aalborg Miljø- og Energiforvaltningen Thomas Boss Gade Aalborg beredskab.aalborg.dk 1.3 Brandsikringsanlægget skal installeres og vedligeholdes af en af Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (DBI) godkendt installatør ved brug af godkendte komponenter og systemer. 1.4 Brandsikringsanlægget skal inspireres af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN Alarmoverføringen omfatter følgende signaler: - Alarm - Anlægsfejl - Frakoblet anlæg /udkoblet anlægsdele - Andre tekniske alarmer på de vilkår der fremgår af efterfølgende pkt Teleselskabernes betingelser for tilslutning til Alarm Nettet skal overholdes. 1.7 Alarm- og eventuelle andre signaler skal føres til Beredskabscenter Aalborgs vagtcentral. 1.8 Særlige bemærkninger (f.eks. etapevis etablering, fritagelse for overvågning af enkeltrum): 1.9 Alle afvigelser i forhold til gældende forskrifter og regler skal godkendes forud for anlæggets etablering, og bekræftes skriftligt af Beredskabscenter Aalborg, hvorefter de indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring.

2 2. Beredskabscenter Aalborgs supplerende vilkår 2.1 Beredskabscenter Aalborg kan stille krav om, at der skal overføres flere brandsignaler fra anlægget. 2.2 Til Beredskabscenter Aalborg skal anlægsejeren fremsende en oversigtsplan over huset i A4 format med tydelig angivelse af samtlige adgangsdøre, placeringer af anlæggets betjeningsudstyr, placering af nøgleboksen samt placering af blitz/flash. 2.3 Ved døren, der fra det fri fører ind til anlæggets betjeningsudstyr, skal der opsættes en nøgleboks indeholdende en hovednøgle til virksomheden/institutionen. Ved hovednøgle forstås en nøgle der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Opsætningen af nøgleboksen skal foretages af anlægsejeren efter nærmere aftale med Beredskabscenter Aalborg. De med nøgleboksen forbundne udgifter (nøgleboks, systemlås, evt. tilslutning til tyverialarm m.m.) afholdes af anlægsejeren. Det er anlægsejerens pligt og ansvar, at der til enhver tid forefindes de(n) korrekte nøgle(r) i nøgleboksen. Beredskabscenter Aalborg påtager sig ikke noget ansvar for 3. persons eventuelle misbrug af nøgleboksen med de tilhørende nøgler. Anlægsejeren er pligtig at foranledige følgende: 2.4 Adgangsvejen til anlæggets betjeningsudstyr skal afmærkes efter nærmere aftale med Beredskabscenter Aalborg. 2.5 Placeringen af anlæggets betjeningsudstyr skal godkendes af Beredskabscenter Aalborg. 2.6 Ved anlæggets betjeningsudstyr skal der opsættes en kortfattet instruks for Beredskabscenter Aalborgs betjening af anlægget. Instruksen skal forelægges Beredskabscenter Aalborg til godkendelse. 2.7 Anlæggets orienteringsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med Beredskabscenter Aalborgs eventuelle særlige krav. Situationsplanerne skal specielt vise nærmest liggende arealer og skal være angivet med nord pil og tilkørselsvej efter Beredskabscenter Aalborgs godkendelse. 2.8 Brandsikringsanlægget skal tilsluttes Alarm Nettet via en alarmterminal, der skal være indbygget i - og energiforsynet fra brand - sikringsanlæggets betjeningsudstyr. Forbindelsessystemet mellem brandsikringsanlægget og betjeningsudstyr og alarmterminaler skal være i overensstemmelse med Beredskabscenter Aalborgs og Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts krav. Såfremt alarmterminalen ikke kan indbygges i brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr skal alarmterminalen placeres i en egnet montageboks eller lignende, hvortil adgang alene er muligt ved brug af nøgle eller værktøj. 2.9 Alarmterminalen - og de tilhørende forbindelser til brandalarmeringsanlæggets betjeningsudstyr samt til teleselskabets monopolskillepunkt - skal installeres og serviceres af brandsikringsanlæggets installatør Såfremt der af Beredskabscenter Aalborg er givet tilladelse til overføring af andre tekniske alarmer end de brandsikringsanlægget tilhørende, skal enhver tilslutning og servicering af disse signaler foretages af brandsikringsanlæggets installatør. Grænsefladen for den elektriske terminering af sådanne forbindelse skal etableres ved hjælp af egnede skilleklemmer monteret i en særskilt- tydeligt afmærket montageboks, hvortil adgang alene er mulig ved brug af nøgle eller værktøj. 2/5

3 2.11 Senest en uge forud for tilslutningen af alarmforbindelse til vagtcentralen, skal følgende fremsendes til Beredskabscenter Aalborg: - kopi af færdigmeldingsformularen til inspektionsselskabet med anmodning om godkendelse - kopi af Alarmnettilslutningsformularen - oversigt over eventuelle, supplerende brandalarmsignaler ud over den generelle brandalarm; Jf. pkt fortegnelse over minimum 3 ansvarlige personer der kan tilkaldes i tilfælde af alarm eller anlægsfejl. Jf. endvidere pkt. 3.5 og En installationsbeskrivelse, herunder specielt hvorledes anlægget opfylder betingelserne stillet i husets byggetilladelse Start/stop poll- samt afprøvning af alarmtransmissionen foretages i samråd med anlægsinstallatøren og skal aftales forud med Beredskabscenter Aalborgs vagtcentral Alarmtransmissionen kan alene idriftsættes endeligt efter Beredskabscenter Aalborgs godkendelse; godkendelsen forudsætter, at ovenstående krav under punkterne er opfyldt. 3. Anlægsdrift 3.1 Inden tilslutningen til vagtcentralen skal anlægget godkendes af Beredskabscenter Aalborg. 3.2 For at anlægget kan godkendes, skal der endvidere foreligge tilfredsstillende rapport fra et akkrediteret inspektionsselskab. 3.3 Anlægget skal inspiceres 1 gang årligt fra et akkrediteret inspektionsselskab. Anlægsejeren er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler nævnte i inspektionsrapporten bliver rettede. 3.4 Anlægget skal serviceres af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut godkendt installatør, der er godkendt til det pågældende system. Serviceringsterminerne skal være i overensstemmelse med det for anlægget gældende. 3.5 For at Beredskabscenter Aalborg kan godkende anlægget, skal anlægsinstallatøren dokumentere, at anlægsejeren og dennes særligt udpegede, ansvarlige personer er instrueret i driften, betjeningen og kontrollen af anlægget. Det skal ligeledes dokumenteres at anlægsejeren er bekendt med gældende Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg, samt Kontrakt om Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg. 3.6 Det er anlægsejerens ansvar at informere medarbejdere i virksomheden om brandsikringsanlæggets funktion og virkemåde samt i relation hertil de forholdsregler der skal iagttages for at forebygge utilsigtet alarmering (blinde alarmer), jf. pkt. 4.1 og Prøver på anlægget - og arbejder ved - eller i nærheden af anlægget må ikke foretages, før anlægsejeren har sikret, at dette ikke vil medføre utilsigtede alarmeringer. 3.8 Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning; dog skal anlægsejeren gennemføre mindst 1 afprøvning pr. måned med alarmoverføring til vagtcentralen. Alle afprøvninger af alarmoverføringen skal aftales med vagtcentralen. 3.9 Til- og fra koblinger af alarmforbindelsen til vagtcentralen kan alene foranlediges af anlægsejeren eller dennes særligt udpegede, ansvarlige person (jf. pkt og 3.5) Frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit skal indskrænkes til det mindst mulige såvel i tid som i omfang Anlægsfrakoblinger og frakoblinger af alarmforbindelsen til vagtcentralen skal meddeles vagtcentralen på forhånd. 3/5

4 3.12 I tilfælde anlægsudkoblinger, frakoblinger og afbrydelse af alarmforbindelsen til vagtcentralen skal anlægsejeren etablere skærpet opsyn i virksomheden/institutionen. 4. Misligholdelse 4.1 Beredskabscenter Aalborg forbeholder sig ret til at foranledige frakobling af alarmtransmissionen fra et anlæg, såfremt anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand skønnes uforsvarlig, eller såfremt andre forhold af bygnings- eller sikkerhedsmæssig karakter tilsidesættes. Frakobling af alarmtransmissionen vil udløse drifts og sikkerhedsmæssige påbud. 5. Økonomi 5.1 Udgifterne til anlæggets etablering, herunder tilslutning af alarmforbindelsen til teleselskaberne, påhviler anlægsejeren. 5.2 Til dækning af Beredskabscenter Aalborgs udgifter i forbindelse med anlægget betaler anlægsejeren tilslutningsafgift og en årlig afgift pr. alarmforbindelse. Den årlige afgift opkræves forud for hele kalenderåret i januar kvartal. Tilslutningsafgiften ekskl. nøgleboks er pt. kr. 2573,50,- ekskl. moms. Den årlige afgift er pt. kr. 5427,75,- ekskl. moms. Priser for nøglerør/nøgleboks er i øjeblikket: Nøglerør Ø50 (komplet) kr. 2750,00,- ekskl. moms og montage. Nøgleboks (Udvendig montering) (komplet) kr. 3364,50,- ekskl. moms og montage. Ved aftale om overførsel af tekniske alarmer, jf. pkt. 2.10, aftales der en tillægsafgift. Der sker ikke tilbagebetaling af den årlige afgift, ligesom betalingskravet ikke bortfalder i tilfælde af anlæggets nedlæggelse. 5.3 For udrykning til blinde alarmer fra anlægget, betales fra anlægsejeren et gebyr til dækning af Beredskabscenter Aalborgs udgifter i forbindelse med udrykningen. Ved en blind alarm fra anlægget forstås en automatisk tilkaldelse af Beredskabscenter Aalborg, uden der er brand eller overhængende fare for brand. Gebyret for udrykning til blinde alarmer udgør p.t kr. ekskl. moms pr. udrykning. 6. Ansvar 6.1 Det er anlægsejerens ansvar, at anlægget til stadighed opfylder de krav og normer, der fremgår af nærværende betingelser og aftalen. Anlægsejeren er som sådan ansvarlig for alle skader, der måtte opstå - direkte eller indirekte - som følge af manglende opfyldelse. 6.2 Beredskabscenter Aalborg påtager sig alene at reagere på modtagne signaler. 4/5

5 Beredskabscenter Aalborg kan ikke mødes af økonomiske krav af nogen art herunder - Driftstab - Tidstab - Avancetab - Andre direkte eller indirekte tab 6.3 I tilfælde af anlægsfejl etc. er anlægsejeren pligtig til omgående, at lade brandsikringsanlægget retablere, hvorom i øvrigt henvises til punkterne I tilfælde af, at den i nøgleboksen deponerede eller til Beredskabscenter Aalborg udleverede nøgle ikke giver adgang til brandsikringsanlægget, dvs. til de overvågede lokaliteter og adgangsvejene her til, er Beredskabscenter Aalborg uden ansvar for skade påført døre, vinduer og lignende i forbindelse med Beredskabscenter Aalborgs adgang ved tilkaldelse fra brandsikringsanlægget. Beredskabscenter Aalborg d. 11. april revideret d Brand & Sikkerhed 5/5

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere