Flerårsaftale for kriminalforsorgen for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011"

Transkript

1 Dato: 29. februar 2008 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: Dok.: TFO40174 Flerårsaftale for kriminalforsorgen for Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en ny fireårig aftale for kriminalforsorgen. Hurtig indsættelse af dømte og en sikker og effektiv strafafsoning skal kombineres med gode muligheder for misbrugsbehandling, uddannelse og gradvis udslusning, så færrest mulige begår ny kriminalitet. De ansatte skal have gode og sikre arbejdsforhold, og de bygnings- og sikkerhedsmæssige rammer skal være i orden. Flerårsaftalen indebar en markant styrkelse af kriminalforsorgens bevillinger. Udgangspunktet for arbejdet i de kommende fire år er derfor gunstigt. Venterkøen er afviklet, belægget i fængsler og arresthuse er normaliseret, og der er balance mellem den forventede tilgang af straf og den nuværende afsoningskapacitet på ca pladser. Der er indført behandlingsgaranti for stofmisbrugere i fængslerne, og kriminalforsorgen driver nu i alt 45 forskellige behandlingstilbud rundt omkring i landet. Sikkerheden i fængsler og arresthuse er skærpet, det er besluttet at opføre et nyt lukket fængsel med mindst 250 pladser på Falster, og der er gennemført effektiviseringer for 40 mio. kr. årligt. Parterne er enige om at videreføre styrkelsen af kriminalforsorgen og at iværksætte en række nye initiativer. I alt tilføres kriminalforsorgen 1.271,6 mio. kr. i perioden fra 2008 til 2011, heraf 206,6 mio. kr. til nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. Der investeres i aftaleperioden 200 mio. kr. i bygningsforbedringer og ny teknologi mv. Kriminalforsorgens bevillinger Mio. kr Driftsbevilling 2.549, , , ,5 Anm.: Af den samlede bevilling til kriminalforsorgen i er 15,7 mio. kr. i 2008 og 19,7 mio. kr. årligt i finansieret i forbindelse med aftale om udmøntning af satspuljen for Satspuljebevillingen anvendes til et screeningsprojekt for psykisk syge og til videreførelse af Familiehuset Engelsborg mv. Der udarbejdes en plan for den konkrete udmøntning af initiativerne i flerårsaftalen, jf. nedenfor. Udmøntningsplanen forelægges forligspartierne til godkendelse. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Bedre uddannelse og arbejdsmiljø Uddannelse og rekruttering af personale Den nuværende grunduddannelse, som er ca. 10 år gammel, matcher ikke i tilstrækkelig grad de krav, som stilles til arbejdet i fængslerne i dag, og kriminalforsorgens muligheder for at rekruttere og fastholde fængselsfunktionærer skal forbedres. Af hensyn til arbejdsmiljøet er der bl.a. behov for at forbedre de dele af uddannelsen, som skal sikre, at nyansatte har den nødvendige psykiske robusthed, evner for konfliktløsning og samarbejde samt multikulturel forståelse. Uddannelsen bør også i højere grad åbnes op over for det øvrige uddannelsessystem, så faglig merit til og fra andre relevante uddannelser kan optjenes og overføres, og mulighederne for praktikvejleder- og kollegastøtteordninger bør udnyttes fuldt ud. Endelig bør det sikres, at ansatte, der arbejder med særligt krævende indsatte, får den nødvendige kompetenceudvikling for at modvirke psykisk nedslidning. God ledelse på alle niveauer er centralt for både et godt arbejdsmiljø og en effektiv rekruttering. Kriminalforsorgens lederuddannelser, som er langt mindre omfattende end f.eks. politiets, bør derfor også styrkes. Der afsættes 3 mio. kr. i 2008, 27 mio. kr. i 2009, 30 mio. kr. i 2010 og 15 mio. kr. i årene herefter til gennemførelse af en reform af grunduddannelsen, der bl.a. skal omfatte nye ansættelsesprocedurer, ændring af undervisningsforløbene, en ny model for styring og opfølgning i forhold til nyansatte og 8 ugers yderligere grunduddannelse og indledende skoleforløb på 20 uger. Der afsættes endvidere 4 mio. kr. i 2008 og 5 mio. kr. årligt herefter til opprioritering af lederuddannelsen på alle niveauer og kompetenceudvikling i håndtering af særligt krævende indsatte, så de ansatte kan fastholde og udvikle et tilstrækkeligt fagligt niveau. I alt afsættes 94 mio. kr. i aftaleperioden. Forebyggelse af nedslidning og nedbringelse af sygefravær Kriminalforsorgens medarbejdere skal på den ene side varetage kontrol og sikkerhedsopgaver og på den anden side støtte og motivere de indsatte til en kriminalitetsfri tilværelse. Det stiller høje krav til personalet, som er særligt udsatte for fysisk og psykisk nedslidning. Der er behov for en ekstra indsats, som sætter ind på flere fronter for at styrke arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet. Der afsættes derfor: 29 mio. kr. i perioden til reduktion af alenearbejde på udsatte steder og øget brug af supervision. Bevillingen afsættes med 7 mio. kr. årligt i og 8 mio. kr. årligt herefter. 7 mio. kr. i perioden til oprettelse og drift af en central HR-enhed, der skal forstærke og koordinere indsatsen på sygefraværsområdet og øge personalesikkerheden. Bevillingen afsættes med 1 mio. kr. i 2008 stigende til 2 mio. kr. årligt i

3 I alt afsættes 36 mio. kr. i aftaleperioden. Styrket sikkerhed Efterretningssystem og overfaldsalarmer Med indførelsen af nul tolerance over for narko i fængsler og arresthuse er bl.a. den fysiske sikkerhed i fængsler og arresthuse skærpet ved opsætning af net og hegn, metaldetektorer og bagagescannere. Hertil kommer lovinitiativer med kriminalisering af fangeflugt og administrative initiativer i form af yderligere sektionering af fængselsafdelinger, konvertering af åbne fængselspladser til halvlukkede pladser og skærpede afsoningsvilkår for negativt stærke indsatte. På trods af et øget antal afsonere, er antallet af undvigelser, udgangsmisbrug og overgreb mod personalet således væsentligt reduceret i de senere år. Der er imidlertid behov for fortsat fokus på personalets sikkerhed, så den positive udvikling i retning af færre tilfælde af vold og trusler mod personalet kan fastholdes og forstærkes. En effektiv og retvisende vurdering af indsatte, som udgør en særlig risiko for personalet eller i relation til undvigelse, er i den forbindelse helt centralt. Der afsættes derfor 3,1 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,7 mio. kr. i årene herefter til anskaffelse og drift af et it-understøttet underretningssystem til indsamling og strukturering af oplysninger, som vil kunne anvendes til at underbygge risikovurderinger på bestemte gruppe af indsatte, forebygge kriminalitet og forhindre undvigelser og andre alvorlige episoder i fængslerne. Selve investeringen i systemet udgør 4,5 mio. kr. For at kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau er det desuden helt centralt, at personalet råder over moderne og effektivt alarmudstyr i tilfælde af overfald og optøjer mv. Et optimalt alarmsystem med såkaldt ægte lokation, dvs. nøjagtig angivelse af alarm i bygninger med krypterede signaler, findes i dag kun i dele af kriminalforsorgen. Der afsættes derfor 5,4 mio. kr. i 2008, 10,5 mio. kr. i 2009, 10,3 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i årene herefter til anskaffelse og drift af nye personoverfaldsalarmer. Selve investeringen i personoverfaldssystemet udgør 35,4 mio. kr. I alt afsættes 46,9 mio. kr. i aftaleperioden. Særligt sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel Kriminalforsorgen har i de seneste år fået nye kategorier af indsatte såsom krigsforbrydere, terrordømte og andre særligt belastede kriminelle. Kriminalforsorgen har tilsvarende oplevet en stigning i banderelateret kriminalitet og særligt personfarlige og undvigelsestruede indsatte. For at forhindre undvigelser, og for at sikre orden og konsekvens i fængslerne, er det nødvendigt, at særligt farlige eller negativt styrende arrestanter og indsatte kan anbringes i særlige i afdelinger med et højt sikkerhedsniveau og udvidet bemanding. 3

4 Der er i de senere år taget en række initiativer i kriminalforsorgen med henblik på, at sådanne grupper af arrestanter og indsatte kan udskilles og anbringes i mindre, særligt bevogtede enheder herunder i den særligt sikrede afdeling i Statsfængslet Østjylland og i Politigårdens Fængsel. Det er imidlertid helt centralt for både politiet og kriminalforsorgen, at denne mulighed for at adskille og sektionere visse arrestanter og indsatte under skærpet bevogtning er til rådighed over hele landet. Der afsættes derfor 1,1 mio. kr. i 2008 og 5,8 mio. kr. i årene herefter til etablering (forrentning og afskrivning) og drift af 12 særligt sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel samt yderligere sektionering af eksisterende afdelinger. Udgifterne til selve etableringen af pladserne udgør 19,6 mio. kr. I alt afsættes 18,5 mio. kr. i aftaleperioden. Bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering Efter straffuldbyrdelsesloven og De Europæiske Fængselsregler har indsatte ret til at deltage i gudstjenester med en præst eller lignende fra eget trossamfund. Både præster i Folkekirken og forkyndere fra andre trossamfund spiller således en vigtig rolle i fængselslivet, der for mange indsatte er forbundet med usikkerhed og psykiske belastninger. Det er imidlertid helt afgørende, at trosdyrkelse og forkyndelse i fængslerne foregår på en sådan måde, at forkyndelsen bidrager til at modvirke enhver form for ekstremisme og radikalisering, og at fængslernes ledelse har mulighed for at kontrollere dette. Imamer, der virker i fængslerne, skal derfor underkastes en grundig godkendelsesprocedure, som sikrer de nødvendige danskfærdigheder, kendskab til kriminalforsorgen og viden om og indsigt i danske samfundsforhold. Vedkommendes holdninger til kriminalforsorgens arbejde skal vurderes, og der skal foretages en egentlig sikkerhedsvurdering i hvert enkelt tilfælde. Gejstlige handlinger og prædiken skal foregå på dansk. Kun hvor helt særlige hensyn tilsiger det, bl.a. i Ellebæk (Center Sandholm) og Københavns Fængsler, hvor mange indsatte ikke taler dansk, kan gejstlige handlinger foregå på andre sprog. Det samme gælder bønner, som ifølge Islam skal afsiges på arabisk. Personalet i fængslet skal have mulighed for at følge med i alle gejstlige handlinger og eventuelt optage disse, hvis det skønnes nødvendigt f.eks. med henblik på oversættelse. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 og 2 mio. kr. årligt i årene herefter til særlige godkendelsesprocedurer for Imamer og andre forkyndere samt skærpet overvågning af religiøse handlinger i fængslerne. I alt afsættes 7 mio. kr. i aftaleperioden. 4

5 Uddannelse, udslusning og behandling Uddannelse og udslusning af indsatte Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene idømmer, med den nødvendige kontrol og sikkerhed, og samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. For at begge led i hovedopgaven kan opfyldes effektivt, er det nødvendigt, at de indsatte kan tilbydes relevant uddannelse under afsoningen, og at der allerede tidligt i forløbet kan etableres et smidigt og velfungerende samarbejde med den indsattes hjemkommune, så et sammenhængende uddannelses- og udslusningsforløb kan planlægges uden risiko for, at det efterfølgende må afbrydes som følge af praktiske forhindringer og økonomiske eller administrative barrierer. Internetbaseret undervisning i fængslerne er i dag kun muligt i begrænset omfang af sikkerhedsmæssige årsager. Dette lægger en række begrænsninger på kriminalforsorgens muligheder for at modernisere undervisningen i fængslerne og i højere grad benytte sig af fjernundervisning og e- læring, som den indsatte kan fortsætte efter afsoningsforløbet. Der bør derfor etableres et system til netbaseret undervisning i fængslerne, som fuldt ud tager højde for de særlige sikkerhedsforhold, som er nødvendige i fængslerne, herunder bl.a. at der kun gives adgang til udvalgte og kontrollerede hjemmesider på Internettet. Et sådant system vil gøre det muligt for indsatte, der ikke har mulighed for frigang til uddannelse uden for fængslet, at påbegynde uddannelse som fjernundervisning under afsoningen. Al anvendelse af de sikrede PC-netværk skal logges, og loggen skal både kunne kontrolleres stikprøvevis og ved mistanke om misbrug. I fortsættelse af det igangværende pilotprojekt God løsladelse, som forventes at komme med anbefalinger på gode samarbejdsmetoder og ideer ultimo 2008, vil kriminalforsorgen desuden iværksætte et udredningsarbejde, som på grundlag heraf, og med inddragelse af alle relevante aktører, skal kortlægge de væsentligste barrierer i det nuværende samarbejde med kommunerne og komme med forslag til, hvordan de kan fjernes. Endelig vil kriminalforsorgen tage de initiativer, der er nødvendige for at sikre, at reglerne for uddannelses- og beskæftigelsesvederlag til indsatte er indrettet således, at de ikke unødigt modvirker indsattes valg af uddannelse frem for beskæftigelse. Der afsættes 6,1 mio. kr. i 2009, 8,9 mio. kr. i 2010 og 13,7 mio. kr. i årene herefter til etablering og drift af særligt sikrede PCundervisningsnetværk i kriminalforsorgens institutioner. Selve investeringen i systemet udgør 15,1 mio. kr. 5

6 I alt afsættes 28,7 mio. kr. i aftaleperioden. Bedre dokumentation og evaluering af behandlingsindsatsen Antallet af forskellige behandlingsprogrammer i kriminalforsorgen er i de senere år udvidet ganske betragteligt, herunder ikke mindst som led i indførelsen af behandlingsgarantien for stofmisbrugere i fængslerne. Som følge heraf er behovet for en effektiv, central dokumentation og evaluering af de enkelte programmer tilsvarende vokset. Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. årligt herefter til oprettelse og drift af en central dokumentations- og evalueringsenhed, som ved systematisk brug af bl.a. effektmålinger skal sikre, at ressourcerne på behandlingsområdet anvendes der, hvor de gør mest gavn. I alt afsættes 5 mio. kr. i aftaleperioden. Tidssvarende bygninger og ny teknologi Bygningsforbedringer Med opførelsen af det nye fængsel i Østjylland og det kommende fængsel på Falster er der taget afgørende skridt i retning af en grundlæggende fornyelse af de lukkede fængsler. Der er imidlertid behov for en ekstra indsats for at sikre, at også den øvrige del af kriminalforsorgens bygninger er i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2008 stigende til 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 (i alt 9,5 mio. kr.) til afskrivninger og renteudgifter af en samlet investering på 80 mio. kr. til større renoveringsarbejder over de næste 4 år i bl.a. Vestre Fængsel, Statsfængslet i Nyborg, Anstalten ved Herstedvester, de åbne fængsler og arresthussektoren, herunder også renovering af undervisningslokaler. Hertil kommer 1,7 mio. kr. årligt fra 2009 (i alt 5,1 mio. kr.), som bl.a. skal sikre, at kvindelige afsonere på Anstalten ved Herstedvester kan tilbydes beskæftigelses- og fritidsaktiviteter adskilt fra mændene og mere samvær med børn og børnebørn, herunder ved bygningsmæssige forbedringer for i alt 16 mio. kr. I alt afsættes 14,6 mio. kr. i aftaleperioden til bl.a. afskrivninger og renteudgifter af en samlet investering på 96 mio. kr. i perioden. IT-modernisering Med udviklingen af de nye IT-systemer til politiet og domstolene, der bl.a. sker som led i politi- og domstolsreformen, skabes der mulighed for, at udvekslingen af oplysninger og data som led i straffesagsbehandlingen fremover i højere grad kan ske digitalt. For at etablere den nødvendige adgang til kriminalforsorgens ITsystemer i den forbindelse, og for at videreudvikle kriminalforsorgen som en moderne arbejdsplads, investeres der i aftaleperioden i alt 29,2 mio. kr. i udvikling af bl.a. bedre integration og ekstern adgang til kriminalforsorgens IT-systemer. 6

7 Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2008 stigende til 12,2 mio. kr. i I alt afsættes 27 mio. kr. i aftaleperioden til navnlig afskrivninger og renteudgifter af en samlet investering på 29,2 mio. kr. i perioden. Øvrige tiltag Strengere straffe for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder Straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentlige steder foreslås skærpet. Strafskærpelserne forventes at medføre en forøgelse af strafmassen, når de er slået fuldt igennem. Med den nuværende belægssituation i kriminalforsorgen kan forøgelsen rummes inden for den eksisterende kapacitet. Kriminalforsorgen følger løbende belægsudviklingen, og Rigsadvokaten vil følge effekten af strafskærpelserne. Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2008 stigende til 4,5 mio. kr. årligt fra 2010 til gennemførelse af en ledelses- og sagsbehandlingsreform i arresthussektoren, som bl.a. vil indebære, at landets 36 arresthuse indtil videre inddeles i 3 områder, der hver især ledes af en juridisk uddannet arrestinspektør, som får det øverste lokale ledelsesansvar for bl.a. behandlingen af klientog personalesager og gennemførelsen af mål- og resultatkrav mv. I alt afsættes 14,5 mio. kr. i aftaleperioden. Flere afsoningspladser i Grønland Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt fra 2009 til oprettelse og drift af yderligere 10 afsoningspladser i Sisimiut, så der kan sikres den nødvendige balance mellem den voksende tilgang af straf og det samlede antal afsoningspladser i Grønland. Der afsættes herudover 6 mio. kr. i 2008 til fortsat afvikling af venterkøen i Grønland ved forlængelse af driften af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq med yderligere 4 måneder. I alt afsættes 16,5 mio. kr. i aftaleperioden. Finansiering af kriminalforsorgens flerårsaftale Parterne er enige om følgende finansiering af flerårsaftalen: Effektivisering af indkøb i selvejende institutioner (2. fase) Den 1. januar 2008 er der trådt indkøbsaftaler i kraft i anden fase af statens indkøbsprogram på områderne telefoni, hjemmearbejdspladser, datakommunikation, servere, storage (datalagring) og PC er. Parterne er enige om, at de selvejende institutioner omfattes af anden fase af statens indkøbsprogram. Dermed frigøres 378 mio. kr. i

8 Oprettelse af administrative fællesskaber for ungdomsuddannelsesinstitutioner Der er enighed om at etablere administrative fællesskaber på ungdomsuddannelserne (de almene gymnasier, erhvervsskolerne, social- og sundhedsskolerne og voksenuddannelsescentrene). Oprettelsen af administrative fællesskaber medfører en budgetforbedring på 437 mio. kr. over perioden Afskaffelse af tilskud til almennyttige foreninger Parterne er enige om at afskaffe et tilskud til almennyttige foreninger og institutioner. Nedlæggelsen medfører en budgetforbedring på 15 mio. kr. årligt. Dette skal ses i sammenhæng med, at de økonomiske forhold for foreninger mv. de seneste år er forbedret med indførelsen af delvis kompensation for købsmoms og fordobling af skattefradrag for gaver til velgørende foreninger. I alt frigøres 60 mio. kr. i aftaleperioden. Effektivisering af indkøb i staten (2. fase) Parterne er enige om, at der medgår en andel af provenuet fra 2. fase af statens indkøbsprogram svarende til 397 mio. kr. i til finansiering af flerårsaftalen. Sygeberedskab, fælles administration og udvidelse af fodlænkeordningen Der gennemføres effektiviseringer i kriminalforsorgen ved omlægninger i sygeberedskabet og sammenlægning af administrative fællesfunktioner. Muligheden for afsoning med elektronisk fodlænke foreslås udvidet, så ordningen fra 1. juli 2008 omfatter alle domme, der afsiges med en straf på op til 3 måneder, uanset den dømtes alder. I alt frigøres 46,1 mio. kr. i aftaleperioden. Frasalg af ejendom og udnyttelse af udisponerede midler Der frasælges en række grunde og bygninger i kriminalforsorgen, hvilket forventes at indbringe op til 115 mio. kr. Herved spares omkostninger på 6,5 mio. kr. årligt faldende til ca. 2 mio. kr. årligt over 50 år. Herudover anvendes fra 2010 hidtil udisponerede midler på 15 mio. kr. årligt. I alt frigøres 56 mio. kr. i aftaleperioden. Øvrigt Forligsområdet vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv. 8

Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011

Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011 Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011 April 2008 I. Indledning Flerårsaftalen for kriminalforsorgen blev indgået i februar 2008 og gælder for perioden 2008-2011. Aftalen er indgået

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver

Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver Københavns Fængsler Én arbejdsplads mange opgaver Velkommen til Københavns Fængsler Hensigten med denne informationsbrochure er at give læseren en større indsigt i Københavns Fængsler samt organisationens

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 -Høringssvar fra DRF Ved skrivelse af 5. november 2004 har Justitsministeriet udbedt sig en udtalelse fra Dansk Retspolitisk

Læs mere

Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt

Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt 4. oktober 2010 Program for Retsudvalgets studiebesøg onsdag den 13. oktober 2010 på Vestre Fængsel, Politigårdens Fængsel og Cafe Exit Som bilag er

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. Årsrapport

KRIMINALFORSORGEN. Årsrapport 09 KRIMINALFORSORGEN Årsrapport 2009 09 KRIMINALFORSORGEN Årsrapport 2009 Direktoratet for Kriminalforsorgen Maj 2010 2 Indhold Indhold Forord 5 1. del Årets begivenheder Kapacitet og belæg 8 antal pladser

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FORORD Fængselsforbundets medlemmer arbejder på en arbejdsplads, hvor de ofte oplever etiske dilemmaer. Det kan ikke være anderledes, når Kriminalforsorgens

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 I 2013 blev vinderprojektet om den nye lukkede anstalt i Nuuk fundet Forord Det kriminalretlige system i Grønland har i de senere år været plaget af nogle

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret 27. juni 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3.

Læs mere

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Statsfængslet i Jyderup Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Oktober 2008 1 1.0 Organisatoriske forhold på praktikstedet. 1.1 Præsentation af Statsfængslet i

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed Beslutningsforslag nr. B 63 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere