Kriminalforsorgen i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalforsorgen i Grønland"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2014

2 2

3 Indhold Indledning... 4 Præsentation af... 4 s økonomiske rammer... 5 Faglige fokusområder i resultatkontrakten for Tæt samarbejde med omverdenen Fleksibel kapacitet Effektiv opgavevaretagelse Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte Mindre tilbagefald Opfølgning, afrapportering og genforhandling

4 Indledning Resultatkontrakten for i 2014 er indgået mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og. Resultatkontrakten vedrører de økonomiske rammer samt faglige mål og resultatkrav. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2014 og gælder i et år. Resultatkontrakten tager udgangspunkt i den udarbejdede strategi for Kriminalforsorgen for perioden Det er i kontrakten formuleret et resultatkrav om, at Kriminalforsorgen i Grønland i 2014 skal tilpasse Kriminalforsorgens strategi, således at der tages højde for særlige Grønlandske forhold. Første del af kontrakten består af en præsentation af efterfulgt af en skitsering af organisationens økonomiske rammer. Derefter præsenteres de fem strategiske temaer samt en vægtning af disse. Hvert strategisk tema foldes efterfølgende ud med beskrivelse af temaets betydning for den samlede opgaveløsning samt præsentation af, hvilke resultatkrav, der gælder for Kriminalforsorgen indenfor hvert tema. Kontrakten afsluttes af et afsnit omkring opfølgning, afrapportering og genforhandling samt parternes underskrifter. I Kriminalforsorgens strategi for er følgende mission 1, vision og strategisk retning fastlagt: Præsentation af er en del af den danske statsadministration og refererer til Direktoratet for Kriminalforsorgen. s opgave er at fuldbyrde idømte foranstaltninger i form af tilsyn, samfundstjeneste, anstaltsanbringelse, og forvaring. Hertil kommer administration af tilbageholdne i anstalterne og gennemførelse af personundersøgelser efter retsplejeloven. består af et hovedkontor, en tilsynsafdeling (KiF) og 6 anstalter. Ledelsen af varetages fra Hovedkontoret. Ved udgangen af 2013 var den samlede kapacitet i Grønland 194 pladser med en belægsprocent på 91 %. Som følge af lukning af den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq og en forventet genåbning af anstalten i Ilulissat forventes den samlede kapacitet ved udgange af 2014 at være pladser. Tilsynsafdelingen ledes fra et centralkontor i Nuuk og har medarbejdere tilknyttet anstalterne. 1 I Grønland er der ikke tale om straf, men om idømte foranstaltninger. 2 Heraf 9 pensionspladser i Sisimiut. 4

5 s økonomiske rammer Den samlede bevilling til øvrig drift udgør kr kr. (se bilag) Ovenstående bevilling vedrører øvrig drift for Hovedkontoret i Nuuk, KIF og anstaltssektoren i Grønland. Det er direktøren for s ansvar, at den totale bevilling til overholdes. Såfremt der efter Hovedkontoret i Nuuks opfattelse er risiko for at bevillingerne overskrides, skal Ressourcestyringskontoret underrettes med en nærmere redegørelse for årsagen hertil. Det er Hovedkontoret i Nuuks pligt i passende tid og omfang at iværksætte kompenserende initiativer i tilfælde af forventede budgetoverskridelser. I den udmeldte bevilling er indeholdt midler til mindre bygningsvedligeholdelse og anskaffelser, hvilket betyder, at institutionerne selv skal afholde udgifter både til indvendige og udvendige vedligeholdelse samt inventaranskaffelser. Bevillingen til anstaltssektoren er fastsat ud fra en forudsætning om, at det gennemsnitlige daglige belæg er på 155. Der foretages afrapportering kvartalsvis til Ressourcestyringskontoret vedrørende ordinær drift og personaleforbrug i alle Kriminalforsorgens institutioner i Grønland. Afrapporteringerne skal være indsendt senest den 11. april 2014, 11. juli 2014, 10. oktober

6 Faglige fokusområder i resultatkontrakten for 2014 Den faglige del af resultatkontrakten er opbygget over de 5 strategiske temaer, der fremgår af Kriminalforsorgens strategi for For hvert tema er der derefter skitseret relevante mål og resultatkrav for Kriminalforsorgen i Grønland i Udover de mål og resultatkrav, der fremgår af resultatkontrakten, skal institutionen have fokus på den generelle drift, og der vil blive fulgt op løbende. Vægtning af de strategiske temaer De enkelte temaer neden for er vægtet og indikerer prioriteringsordenen. Vægtningen vil blive brugt i forbindelse med vurdering af institutionens samlede målopfyldelse. Lukket 1. Tæt samarbejde med omverdenen 2. Fleksibel kapacitet 3. Effektiv opgavevaretagelse 4. Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte 5. Mindre tilbagefald Vægtning i pct I alt 100 6

7 1. Tæt samarbejde med omverdenen For at kan løse sine opgaver bedst muligt skal samarbejdet med omverdenen være endnu tættere og bedre i de kommende år. Derfor skal perioden frem til 2016 bruges til at udbygge og styrke samarbejdet med de andre aktører, der er med til at støtte op om vores arbejde, og hvis indsatser er afgørende for, at Kriminalforsorgen kan leve op til visionen om at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Det er for forudsat, at man ved fuldbyrdelsen skal samarbejde med politiet og domstole, med social- og sundhedsvæsenet og med offentlige og private institutioner mv., der tilbyder uddannelse, beskæftigelse, behandling og anden bistand, jf. kriminallovens 175. I de generelle bemærkninger til lovforslaget gives anvisninger på, hvordan dette samarbejde bør organiseres, idet der bebudes oprettelse af to centrale udvalg til koordinering af samarbejdet: - Det Centrale Kontaktudvalg for Retsvæsenet vedrørende Kriminalsager bestående af repræsentanter for alle retsmyndigheder skal tjene til gensidig orientering om arbejdsopgaver og praktiske spørgsmål og til at sikre generel information af befolkningen og politikere om forhold på retsvæsenets område. Lokalt forudsættes der oprettet lokale kontaktudvalg med deltagelse af kredsdommeren, den lokale stationsleder og en repræsentant for tilsynsafdelingen i den enkelte retskreds, navnlig med henblik på et smidigt samarbejde om hurtige reaktioner ved tilsynsunddragelse og overtrædelse af vilkår om behandling mv. - Det Centrale Koordinationsudvalg vedrørende Kriminalforsorgen skal tjene til fremme af et tæt samarbejde med social- og sundhedsvæsenet og andre offentlige og private organisationer mv. med f.eks. behandlingstilbud mod alkohol- og narkotikamisbrug med henblik på at sikre, at resocialiserings- og behandlingstiltag indgår i hver enkelt af kriminallovens foranstaltninger. Udvalget skal bestå af repræsentanter fra Ledelsen af og fra Selvstyrets social- og sundhedsmyndigheder og eventuelt fra Kanukoka (kommunernes landsforening). Formålet er drøftelse af spørgsmål af fælles interesse, herunder navnlig en koordination af samarbejdet mellem de pågældende lokale myndigheder, der foreslås organiseret i lokale koordinationsudvalg i hver kommune. Det vil tillige være en opgave at udarbejde generelle planer for særlige grupper af klienter, f.eks. samfundstjenestedømte og psykisk syge kriminelle, og lokalt sikre gennemførelsen heraf. Det er i bemærkningerne til lovforslaget forudsat, at det er kriminalforsorgen, der er ansvarlig for at tage initiativ til dette samarbejde. Samarbejde med omverdenen dækker ikke kun de aktører, der har direkte indflydelse på Kriminalforsorgens opgavevaretagelse, men også brugere i bred forstand og den øvrige befolkning. Der er derfor i 2014 sat fokus på, at institutionerne arbejder aktivt på at øge det lokale kendskab til Kriminalforsorgens virksomhed. 7

8 For at opnå et tættere samarbejde med omverdenen gælder følgende resultatkrav for i 2014: Tæt samarbejde med omverdenen Ledelsen for skal i 2014 udarbejde et kommissorium for Det Centrale Kontaktudvalg for Retsvæsenet vedrørende Kriminalsager (CKR) og arbejde herefter resten af året. Ledelsen for kriminalforsorgen i Grønland skal i 2014 udarbejde et kommissorium for Det Centrale Koordinationsudvalg vedrørende kriminalforsorgen (CKK) og arbejde herefter resten af året. skal inden udgangen af tredje kvartal udarbejde en plan for at øge kendskabet til institutionerne, opgavevaretagelsen og. 8

9 2. Fleksibel kapacitet Ved ændringen af kriminalloven i 2008 (ikrafttræden 2010) indførtes begrebet halvlukket regi som betegnelse for anbringelse i åbent regi, men uden udgang til beskæftigelse eller udgang i øvrigt, med mindre der foreligger særlige forhold. I bemærkningerne til lovforslaget konkretiseres introduktionen af de halvlukkede pladser således: De eksisterende anstalter for domfældte i Aasiaat og Qaqortoq har i dag hver 10 åbne pladser, mens anstalterne for domfældte i Ilulissat og Sisimiut har henholdsvis 19 og 20 åbne pladser. Halvdelen af pladserne i Aasiaat og Qaqortoq og 5 af pladserne i Ilulissat konverteres til halvlukket regi, og der etableres beskæftigelses- og fritidsfaciliteter i anstalterne. I anstalten i Sisimiut, hvor der allerede er etableret beskæftigelses- og fritidsfaciliteter, konverteres 6 af pladserne til halvlukket regi. Endvidere vil der i Østgrønland blive etableret 5 åbne og 5 halvlukkede pladser. Planen om halvlukket regi er endnu ikke realiseret. For at leve op til loven bør det halvlukkede regi snarest etableres. Det bør i den forbindelse overvejes, om den i lovforslaget meget konkrete udmøntning af planen fortsat er relevant, eller om der er grundlag for en justering af den halvlukkede beskæftigelses- og fritidskapacitet i lyset af den udvikling, som har fundet sted, siden lovforslaget blev til, dels i den samlede kapacitet og dels i et stærkt stigende antal tilbageholdte i anstalterne. For at opnå fleksibel kapacitet gælder følgende resultatkrav for i 2014: Fleksibel Kapacitet skal i 2014 gennemføre en analyse af det aktuelle og fremtidige behov for beskæftigelse og fritidstilbud i halvlukket regi. I forlængelse af dette skal der udarbejdes en plan for tilvejebringelse heraf. 9

10 3. Effektiv opgavevaretagelse skal ligesom den øvrige offentlige sektor levere maksimal effekt for de ressourcer, der er til rådighed. Det betyder på den ene side, at der skal gennemføres en række effektiviseringer og på den anden side, at Kriminalforsorgens indsatser og aktiviteter skal gennemføres på en sådan måde, at der opnås mest mulig effekt for klienten og samfundet. Som led i dette er der skabt en klar sammenhæng mellem den overordnede strategi og indeværende resultatkontrakt gennem de fem strategiske temaer. På den måde sikres det, at det er tydeligt, hvorledes de centrale indsatser i institutionerne understøtter den fælles strategi. For så vidt angår skal den overordnede strategi tilpasses, således at den bliver mest mulig operationel under de grønlandske forhold. Som udgangspunkt indebærer dette, at der skal ske en tilpasning af strategiens resultat- og effektmål. På grund af et stigende udgiftsniveau i Grønland blev der i 2013 i samarbejde med gennemført en budgetanalyse. Formålet med budgetanalysen var at finde årsagerne til det stigende forbrug samt at videreudvikle Hovedkontorets økonomistyring af. Endvidere skulle budgetanalysen indeholde en række forslag til effektiviseringer vedrørende driften af, således at det kan dokumenteres, at der er en ensartet og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Budgetanalysens konklusioner var, at der var mulighed for at gennemføre effektiviseringer svarende til i alt 11 årsværk. Det blev endvidere vurderet, at effektiviseringerne kunne gennemføres, uden at dette ville medføre et markant fald i kvaliteten i opgavevaretagelsen. Budgetanalysens anbefalinger blev godkendt af direktionen i Direktoratet for Kriminalforsorgen, og anbefalingerne skal implementeres i Et led i en effektiv opgavevaretagelse ligger i nedbringelse af sygefraværet. Kriminalforsorgen har et mål på 13 sygedage i alt ved udgangen af 2016 som alle dele af organisationen skal bidrage til. For at opnå dette skal der arbejdes målrettet med sygefraværet gennem afholdelse af omsorgs- og sygefraværssamtaler i overensstemmelse med retningslinjerne i Kriminalforsorgens cirkulære af 1. september 2010 om lokal sygefraværspolitik og kontakt mv. til medarbejdere i Kriminalforsorgen som følge af sygefravær. For at opnå en mere effektiv opgavevaretagelse gælder følgende resultatkrav for Kriminalforsorgen i Grønland i 2014: Effektiv opgavevaretagelse skal gennemføre en tilpasning af Kriminalforsorgens strategi til de grønlandske forhold og forelægge denne til godkendelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen. skal udarbejde en udmøntningsplan for den tilpassede strategi for Kriminalforsorgen og forelægge denne til godkendelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen. 10

11 skal i 2014 implementere anbefalingerne i budgetanalysen samt afrapportere på effektiviseringerne månedsvis. må i 2014 højst have 14 sygedage i gennemsnit pr ansat. 11

12 4. Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte Kriminalforsorgens mission og vision indebærer, at der skabes tryghed for den enkelte. Det gælder borgerne i samfundet og det gælder ansatte og klienter i Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen skal således fortsat tilstræbe, at der ikke sker undvigelser fra institutionerne, og at omfanget af udgangsmisbrug reduceres. Kriminalforsorgen skal arbejde for, at medarbejderne kan være trygge, når de er på arbejde. Derfor skal indsatsen for at forebygge og nedbringe episoder med vold og trusler mod medarbejderne fortsættes. Der skal i 2014 ske en indsats for at forbedre registreringspraksis og dermed statistikmaterialet på området, ligesom der skal arbejdes på at sikre et fald i antallet af episoder med vold og trusler mod personalet. For den enkelte klient er tryghed ligeledes afgørende. Derfor skal Kriminalforsorgen arbejde på at reducere omfanget af vold og trusler mellem klienter. skal løbende arbejde for at sikre, at medarbejderne har kendskab til tjenestestedets politik, beredskab samt afdækkede risikofaktorer i forbindelse med volds- og trusselsepisoder. I forlængelse af de foregående års indsatser på området (forebyggelse, håndtering og opfølgning på volds- og trusselsepisoder) skal fortsætte med at forbedre værktøjerne. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på, hvordan medarbejderne oplever arbejdsmiljøet. Der skal derfor sikres fokus på institutionernes mål og handleplaner vedrørende arbejdsmiljø, den gode opgaveløsning samt forebyggelse af nedslidning og sygefravær. I den forbindelse er det afgørende at fortsætte det systematiske arbejde med at forbedre kvaliteten af relationer mellem klienter og ansatte. Kvaliteten af relationerne er afgørende for sikkerheden både for klienter og medarbejdere, ligesom det er afgørende for resultaterne af den faglige indsats. For at sikre sikkerhed og ordentlighed for den enkelte gælder følgende resultatkrav for i 2014: Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte Antallet af hændelser med vold og trusler mellem klienter skal reduceres med mindst 5 pct. i forhold til niveauet for Antallet af volds- og trusselsepisoder mod personalet skal reduceres med mindst 5 pct. i forhold til niveauet for skal i 2014 etablere en sikkerhedsorganisation og herefter udarbejde en plan for arbejdsmiljøindsatsen. 12

13 5. Mindre tilbagefald Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse kriminaliteten og skabe mere tryghed i samfundet. De indsatser, der iværksættes i Kriminalforsorgen, skal derfor bidrage til en resocialisering af de dømte og mindske tilbagefaldet til ny kriminalitet. Flere forhold er vigtige for en succesfuld resocialisering og dermed nedbringelse af recidivet. Det er således veldokumenteret, at uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter, misbrugsbehandling og kognitivt baserede programmer kan være med til at sikre, at den dømte kan føre en kriminalitetsfri tilværelse. Historisk har beskæftigelsen af de indsatte i hovedsagligt fundet sted uden for anstalterne, idet arbejdsgivere i bysamfundene har været positive overfor at ansætte indsatte fra anstalterne. De grønlandske anstalter er derfor typisk ikke fysisk indrettet med henblik på beskæftigelse af de indsatte inden for anstalterne, idet der kun er begrænset plads til arbejde og undervisning. I 2013 foregik 82 % af beskæftigelsen imidlertid inden for anstalterne, medens blot 18 % foregik uden for anstalterne. Ser man på udviklingen i beskæftigelsesmønstret i de seneste år, tegner der sig en tydelig tendens i retning af, at stadig færre indsatte er beskæftiget uden for anstalterne. skal i 2014 arbejde systematisk med samarbejdet med omverdenen med henblik på at skabe arbejdspladser til de indsatte både inden for og uden for anstalterne. Der er i starten af 2014 gennemført en ekstern evaluering af MUMIK med henblik på at gøre forløbet til et fast tilbud til indsatte i anstalterne i Nuuk, Sisimiut og Ilulisat samt eventuelt videreudvikle konceptet til Kriminalforsorgen i Frihed. Det er derfor vigtigt, at der følges op på den foretagne evaluering og sikres en løbende vurdering og eventuel tilpasning af forløbet. Kriminalforsorgen skal endvidere etablere en mere systematisk og målrettet afsonings- og tilsynsindsats. Dette sikres blandt andet ved udarbejdelse af handleplaner for alle klienter, der som minimum indeholder oplysninger om, hvad klienten skal leve af, beskæftige sig med og hvor vedkommende skal opholde sig ved løsladelse. For fuldbyrdede skal afsonings- og handleplanen derudover på baggrund af en systematisk afdækning af den enkeltes behov, tydeligt identificere væsentligste indsatsområder, og hvordan de er (forsøgt) iværksat. Ved skift mellem institutionerne skal der altid tages udgangspunkt i den eksisterende handleplan, således at nødvendig viden videreføres. 13

14 For at sikre mindre tilbagefald, gælder følgende resultatkrav for i 2014: Mindre tilbagefald Beskæftigelsen består af arbejde, undervisning, programvirksomhed og behandling. o Beskæftigelsesgraden skal være mindst 60 % skal senest d. 1. august 2014 fremsende en plan for, hvordan der følges op på anbefalingerne i den eksterne evaluering af MUMIK. skal arbejde for et øget kendskab til samfundstjeneste såvel hos myndighederne som i offentligheden. Med henblik på afdækning af behov og indsatsområder udarbejdes handleplaner for alle dømte. 14

15 Opfølgning, afrapportering og genforhandling Kontrakten træder i kraft den 1. januar Direktoratet indkalder status på målopfyldelse samt på den forventede opfyldelse for året kvartalsvis. Den endelige opgørelse af resultatkontrakten for 2014 indkaldes primo Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted i løbet af kontraktperioden, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for kontrakten, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for s opfyldelse af de opstillede mål og resultatkrav, ændres. Genforhandling eller justering kan finde sted, når parterne er enige herom. er ansvarlig for løbende at overvåge de enkelte målepunkter og tage kontakt til den fagligt ansvarlige (jf. vejledningen) eller Udviklings- og Controllerenheden ved en kritisk udvikling med henblik på at finde løsninger på eventuelle problemer. På samme måde er fagkontorerne i direktoratet ansvarlige for løbende overvågning af kritiske udviklinger. Forhandlinger om resultatkontrakten for 2015 indledes i efteråret København, den 2014 Direktoratet for Kriminalforsorgen Hans Jørgen Engbo Direktør, Johan Reimann Direktør 15

16 Bilag 1., øvrig drift Anstaltssektoren: Anstalten i Nuuk Kr Anstalten i Sisimiut Kr Anstalten i Ilulissat Kr Anstalten i Aasiaat Kr Anstalten i Qaqortoq Kr Anstalten i Tasiilaq Kr Total bevilling til anstaltssektoren Kr Kriminalforsorgen i Frihed Samlet bevilling til KIF Kr Hovedkontoret i Nuuk Øvrig driftsbevilling Hovedkontoret i Nuuk Kr Total bevilling til Kr

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Mål- og Resultatplan for Kriminalforsorgen 2015 1 Indhold Indledning... 3 Præsentation af kriminalforsorgen... 3 Kriminalforsorgens fem strategiske temaer for 2013-2016... 3 Tæt samarbejde med omverdenen...

Læs mere

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 I 2013 blev vinderprojektet om den nye lukkede anstalt i Nuuk fundet Forord Det kriminalretlige system i Grønland har i de senere år været plaget af nogle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Justitsministeriets økonomistyring (beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen 20 16 Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen Indhold Mission og vision 2 Om kriminalforsorgen 2 Recidivet 3 Strategiske pejlemærker 3 Mål for 2016 5 Forberedelse og indgåelse af flerårsaftale 6 Tæt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00243-7/MV 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Retsgrundlaget for anbringelse i pension... 5 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2013 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Projektbeskrivelse for

Projektbeskrivelse for Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: Projekt nr. 6.6 (inkl. 1.3): HR-enhed vedrørende sygefravær (udmøntning af effektiviseringsforslagene om sygeberedskab) Projektansvarlig: Personalekontoret

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet August 2011 BERETNING OM KRIMINALFORSORGENS INITIATIVER TIL FOREBYGGELSE AF DØMTES

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Juni 2014. 4 områdedirektører. Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection

Juni 2014. 4 områdedirektører. Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Juni 014 4 områdedirektører Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af 4 nye områdedirektører

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere