Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh: Maria Carlsson Sagsnr.: Dok.: Hermed sendes Justitsministeriets orientering om sagsbehandlingstiderne i volds- og voldtægtssager samt sager om ulovlig besiddelse af våben på offentligt tilgængeligt sted i 2011 og 2012, for anklagemyndigheden dog 1. halvår Af afsnit 1 3 fremgår sagsbehandlingstiderne for henholdsvis politiet og anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen. I afsnit 4 følger herefter Justitsministeriets bemærkninger hertil. Morten Bødskov / Rikke Freil Laulund Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Sagsbehandlingstider i volds- og voldtægtssager samt sager om ulovlig besiddelse af våben på offentligt tilgængeligt sted 1. Voldssager Målsætningerne om hurtig behandling af voldssager er opstillet i voldspakkerne fra 1994 og Politiet og anklagemyndigheden For politiet og anklagemyndigheden indebærer målsætningerne, at det samlede tidsforbrug fra sigtelsen til sagen sendes til retten, ikke bør overstige 30 dage. I 1. halvår 2012 har der været sager. I 1. halvår 2011 blev der indberettet sager. Tabel 1. Sagsbehandlingstiden i voldssager for perioden 2. halvår 2008 til 1. halvår 2012 Inden 30 dage 30 dage 2 mdr. Over 2 mdr. 2. halvår ,9 pct. 17,5 pct. 15,6 pct. 1. halvår ,7 pct. 19,2 pct. 12,1 pct. 2. halvår ,5 pct. 15,9 pct. 10,7 pct. 1. halvår ,6 pct. 19,7 pct. 10,7 pct. 2. halvår ,3 pct. 15,9 pct. 8,8 pct. 1. halvår ,5 pct. 16,3 pct. 8,2 pct. 2. halvår ,1 pct. 14,8 pct. 7,1 pct. 1. halvår ,7 pct. 16,5 pct. 7,8 pct. Opgørelsen omfatter sager efter straffelovens , undtagen 245 a. Det bemærkes, at oplysningerne om sagsbehandlingstiderne i voldssager, der i tidligere redegørelser til Folketingets Retsudvalg var opgjort på baggrund af manuelle indberetninger fra politikredsene, som noget nyt er tilvejebragt via udtræk fra politiets sagsbehandlingssystem. Mens den manuelle indberetningsordning alene omfattede sager, hvor der i byretten var idømt ubetinget frihedsstraf, og sager, som anklagemyndigheden på forhånd vurderede ville medføre ubetinget frihedsstraf, omfatter det elektroniske udtræk samtlige sager, hvor voldsforholdet er hovedforholdet, og hvor sagen er afgjort i retten. Dette medfører, at ovenstående tal kan afvige fra tidligere redegørelser til Folketingets Retsudvalg. 2

3 Som det fremgår af ovenstående tabel, har målsætningen om under 30 dages sagsbehandlingstid været opfyldt i over 75 % af voldssagerne i de seneste år. Der er således tale om en mindre fremgang i forhold til 2. halvår I forhold til 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009 er der tale om en markant fremgang. Der henvises i øvrigt til Rigsadvokatens udtalelser af 17. november 2011 og 3. december 2012, som vedlægges. Domstolene Målsætningen for sagsbehandlingstiden ved domstolene er angivet til 37 dage. Heraf udgør berammelsestiden, dvs. tiden fra sagen modtages i retten, til hovedforhandlingen kan indledes, 30 dage, mens der er afsat 7 dage til hovedforhandling og domsafsigelse. Tabel 2. Sagsbehandlingstiden for særlige voldssager ved byretterne Antal sager Antal sager afgjort inden for 37 dage Gennemsnitlig afgørelsestid (dage) pct pct pct pct. 72 I opgørelsen indgår alle sager om overtrædelse af straffelovens , hvor der er idømt en ubetinget frihedsstraf, uden at der heri indgår andre lovovertrædelser af væsentlig betydning for strafudmålingen. Som det fremgår af ovenstående tabel, blev 49 pct. af sagerne afgjort inden for 37 dage i Der er således sket et fald på 5 procentpoint i forhold til 2011, mens der fortsat er tale om en forbedring på 6 procentpoint i forhold til 2010 og Der henvises i øvrigt til vedlagte status for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene i 2011 og

4 Kriminalforsorgen For strafafsoningen af voldsdomme er målsætningen fastsat således, at afsoningen for dømte, som ikke er varetægtsfængslede, skal iværksættes senest 30 dage efter, at der foreligger fuldbyrdelsesordre. Det er samtidig forudsat, at politiet giver fuldbyrdelsesordre umiddelbart efter, at der er afgivet ankeafkald, efter ankefristens udløb eller efter, at ankedom er afsagt. Kriminalforsorgens opgørelse omfatter voldsdømte m.fl. (straffelovens 119, 123 og ), der efter at have været indkaldt til afsoning fra fri fod er påbegyndt afsoningen af deres dom i perioden 1. januar september 2011 og 1. januar september Opgørelsen vedrører 686 voldsdømte i 2011 og 659 voldsdømte i Tabel 3. Sagsbehandlingstiden for voldssager i kriminalforsorgen i 2011 og 2012 Antal dømte Antal dømte, der blev indsat inden for 30 dage Andel dømte, der blev indsat inden for 30 dage ,2 pct ,7 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, blev fristen på 30 dage overholdt i 88,2 pct. af sagerne i 2011 og 89,7 pct. af sagerne i Der er tale om en forbedring i forhold til 2010, hvor 86,1 pct. af de voldsdømte blev indsat inden for fristen på 30 dage. Der henvises i øvrigt til de vedlagte notater fra Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende hurtig indsættelse af voldsdømte. 2. Voldtægtssager Folketinget vedtog den 4. juni 2004 folketingsbeslutning B 82 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling. Ifølge folketingsbeslutningen skal sagsbehandlingstiden for voldtægtssager være omfattet af en konkret målsætning. På den baggrund blev der fastsat forskrifter om målsætninger for sagsbehandlingstiderne i voldtægtssager, som Justitsministeriet sendte til Folketingets Retsudvalg ved brev af 11. august

5 Politiet og anklagemyndigheden Målsætningerne indebærer for politiet og anklagemyndigheden, at det samlede tidsforbrug fra sigtelsen til sagen sendes til retten, ikke bør overstige 60 dage, dog således at det for sager, hvor der gennemføres mentalundersøgelse af sigtede og eventuelt tillige sker forelæggelse for Retslægerådet, gælder, at dette tidsforbrug ikke bør overstige 4 måneder. I 1. halvår 2012 er der indberettet 45 sager, hvoraf 30 var omfattet af målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 60 dage, mens 15 sager var omfattet af målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder. Nedenfor følger 2 tabeller med sagsbehandlingstiden for voldtægtssager for perioden 2. halvår 2008 til 1. halvår Tabel 4. Voldtægtssager omfattet af målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 60 dage Inden 60 dage 60 dage 4 mdr. Efter 4 mdr. 2. halvår ,0 pct. 35,3 pct. 14,7 pct. 1. halvår ,7 pct. 42,9 pct. 21,4 pct. 2. halvår ,1 pct. 27,6 pct. 10,3 pct. 1. halvår ,3 pct. 25,0 pct. 10,7 pct. 2. halvår ,8 pct. 25,0 pct. 6,3 pct. 1. halvår ,8 pct. 23,1 pct. 23,1 pct. 2. halvår ,7 pct. 25,9 pct. 7,4 pct. 1. halvår ,7 pct. 26,7 pct. 6,7 pct. Tabel 5. Voldtægtssager omfattet af målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder Inden 4 mdr. 4 mdr. 6 mdr. Efter 6 mdr. 2. halvår ,3 pct. 33,3 pct. 33,3 pct. 1. halvår ,3 pct. 33,3 pct. 33,3 pct. 2. halvår ,0 pct. 50,0 pct. 0,0 pct. 1. halvår ,0 pct. 12,5 pct. 37,5 pct. 2. halvår ,6 pct. 42,9 pct. 28,6 pct. 1. halvår ,0 pct. 20,0 pct. 40,0 pct. 2. halvår ,0 pct. 0,0 pct. 50,0 pct. 1. halvår ,7 pct. 20,0 pct. 73,3 pct. 5

6 I opgørelsen indgår sager om overtrædelse af straffelovens 216, 216, jf. 224 og 216, jf. 225 samt sager om forsøg på overtrædelse heraf. Som det fremgår af ovenstående tabel, var målsætningen i 1. halvår 2012 opfyldt i 66,7 pct. af de sager, der er omfattet af målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 60 dage. I 1. halvår 2011 var målopfyldelsen 53,8 pct. Der er således tale om en tilbagegang på henholdsvis 2,1 og 15 procentpoint i forhold til 2. halvår I de sager, der er omfattet af en målsætning om en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder, var målsætningen i 1. halvår af 2012 opfyldt i 1 af sagerne, svarende til 6,7 pct., og der er således sket en markant tilbagegang på 43,3 procentpoint i forhold til 2. halvår Der er ligeledes tale om en tilbagegang i forhold til 1. halvår 2011, 2. halvår 2010 og 1. halvår 2010 på henholdsvis 33,3, 21,9 og 43,3 procentpoint. Der henvises i øvrigt til Rigsadvokatens udtalelser af 17. november 2011 og 3. december 2012 om sagsbehandlingstiden for 1. halvår 2011 og 1. halvår 2012 i sager om vold, voldtægt og våben, som vedlægges. Domstolene For domstolene er målsætningen for sagsbehandlingstiden i voldtægtssager angivet til 37 dage. Heraf udgør berammelsestiden, dvs. tiden fra sagen modtages i retten, til hovedforhandlingen kan indledes, 30 dage, mens der er afsat 7 dage til hovedforhandling og domsafsigelse. Tabel 6. Sagsbehandlingstid for voldtægtssager ved byretterne i perioden Antal sager Antal sager afgjort inden for 37 dage pct pct pct pct. I opgørelsen indgår sager om overtrædelse af straffelovens 216, 216, jf. 224 og 216, jf. 225 samt sager om forsøg på overtrædelse heraf, uden, at der i sagen indgår andre lovovertrædelser af væsentlig betydning for strafudmålingen. 6

7 Som det fremgår af ovenstående tabel, blev 42 pct. af voldtægtssagerne afgjort inden for fristen på 37 dage mod 24 pct. i Målopfyldelsen for byretterne i voldtægtssager i 2012 er væsentlig højere end i årene , og 18 procentpoint højere end målopfyldelsen i Der henvises i øvrigt til vedlagte status for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene i Kriminalforsorgen For strafafsoningen af voldtægtsdomme er målsætningen fastsat således, at afsoningen for dømte (der ikke i forvejen er varetægtsfængslede) skal iværksættes senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre. Kriminalforsorgens opgørelse omfatter voldtægtsdømte (straffelovens 216), der er påbegyndt afsoning af deres dom i perioden fra 16. november 2010 til 15. november 2011 og 16. november 2011 til 15. november Opgørelsen omfatter 8 dømte i 2011 og 6 dømte i Det bemærkes, at kriminalforsorgens opgørelse alene omfatter de indsatte, der ikke i forvejen er varetægtsfængslede, hvorfor antallet af dømte i opgørelsen ikke afspejler det samlede antal, der er dømt for voldtægt m.v. Tabel 7. Sagsbehandlingstiden for voldtægtssager i kriminalforsorgen i 2011 og 2012 Antal dømte Antal dømte, der blev indsat inden for 30 dage Andel dømte, der blev indsat inden for 30 dage pct pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, var målopfyldelsen i pct., og i pct. Det er tale om en tilbagegang i forhold til 2010, hvor målopfyldelsen var 100 pct. (2 sager). Der henvises i øvrigt til de vedlagte notater fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om undersøgelse vedrørende hurtig indsættelse af voldtægtsdømte. 7

8 3. Sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder Målsætningerne om hurtig behandling af sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder er opstillet i lov nr. 500 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder). Målsætningen omfatter for politiet og anklagemyndigheden sager, hvor der forventes idømt ubetinget fængsel og for domstolene sager, der afgøres med ubetinget fængsel. Målsætningerne gælder ikke for sager, der omfatter andre lovovertrædelser af væsentlig betydning for strafudmålingen. Politiet For politiet og anklagemyndigheden indebærer målsætningen, at det samlede tidsforbrug fra sigtelsen til sagen sendes til retten, ikke bør overstige 30 dage. I 1. halvår 2012 blev der indberettet 130 sager, mens der i 1. halvår 2011 blev indberettet 234 sager. Tabel 8. Sagsbehandlingstiden i sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder 1. halvår 2009 til 1. halvår 2012 Inden 30 dage 30 dage 2 mdr. Efter 2 mdr. 1. halvår ,2 pct. 22,9 pct. 18,9 pct. 2. halvår ,4 pct. 14,9 pct. 16,7 pct. 1. halvår ,0 pct. 33,1 pct. 17,9 pct. 2. halvår ,4 pct. 20,3 pct. 12,0 pct. 1. halvår ,2 pct. 20,5 pct. 16,2 pct. 2. halvår ,6 pct. 18,8 pct. 9,6 pct. 1. halvår ,2 pct. 23,1 pct. 30,8 pct. I opgørelsen indgår alle sager om ulovlig besiddelse af skydevåben eller knive på offentligt tilgængeligt sted efter straffelovens 192 a, stk. 1, nr. 1, eller våbenlovens 10, stk. 1 og 2, hvor der bliver spørgsmål om ubetinget frihedsstraf. 8

9 Som det fremgår af ovenstående tabel, var sagsbehandlingstiden i 1. halvår 2012 i 46,2 pct. af sagerne kortere end målsætningen på 30 dage, og der er således sket en tilbagegang på 25,4 procentpoint i forhold til 2. halvår Der er ligeledes sket en tilbagegang i forhold til 1. halvår 2011, 2. halvår 2010 og 1. halvår 2010 på henholdsvis 17, 22,2 og 2,8 procentpoint. Der henvises i øvrigt til Rigsadvokatens udtalelser af 17. november 2011 og 3. december 2012 om sagsbehandlingstiden for 1. halvår 2011 og 1. halvår 2012 i volds- og voldtægtssager samt sager om ulovlig besiddelse af våben på offentligt tilgængeligt sted, som vedlægges. Domstolene Målsætningen for behandlingstiden ved domstolene er 37 dage, heraf udgør berammelsestiden 30 dage, mens der er afsat 7 dage til hovedforhandling og domsafsigelse. Tabel 9. Sagsbehandlingstid for våbensager, hvor der er idømt ubetinget frihedsstraf, ved byretterne i 2012 Antal sager Antal sager afgjort inden for 37 dage pct pct pct. I opgørelsen indgår alle sager efter straffelovens 192 a eller våbenlovens 4, stk. 1, der er afgjort med en ubetinget frihedsstraf. Som det fremgår af skemaet, er målopfyldelsen gået op i 2012 og ligger over niveauet i både 2010 og Der henvises i øvrigt til vedlagte status for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene i Kriminalforsorgen For strafafsoningen er målsætningen, at afsoningen for dømte, som ikke er varetægtsfængslede, iværksættes senest 30 dage efter, at der foreligger fuldbyrdelsesordre. 9

10 Kriminalforsorgens undersøgelse omfatter dømte, der er straffet efter straffelovens 192 a, stk. 1, nr. 1, hvis overtrædelsen vedrører skydevåben, der besiddes, bæres eller anvendes på offentligt tilgængeligt sted, og lov om våben og eksplosivstoffer 10, stk. 2, hvis overtrædelsen vedrører besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted. Undersøgelsen omfatter perioden fra den 1. januar 2011 til den 30. september 2011 og fra den 1. januar 2012 til den 30. september Tabel 10. Sagsbehandlingstiden for våbensager i kriminalforsorgen i 2011 og 2012 Antal dømte Antal dømte, der blev indsat inden for 30 dage Andel dømte, der blev indsat inden for 30 dage ,2 pct ,6 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, viser undersøgelsen, at andelen af sager om ulovlig besiddelse af våben på offentligt tilgængeligt sted, der er ekspederet inden for 30 dage, er 79,6 pct. Der er dermed tale om et fald i forhold til 2011, hvor 83,2 pct. af de dømte blev indsat inden for fristen på 30 dage. I forhold til 2010 er der dog tale om en stigning på 2 procentpoint. Der henvises i øvrigt til vedlagte notat fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om hurtig indsættelse af personer dømt for visse overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer. 4. Justitsministeriets bemærkninger Det er efter Justitsministeriets opfattelse særdeles vigtigt, at der er fokus på løbende at forbedre opfyldelsen af de opstillede målsætninger for sagsbehandlingstiderne i volds- og voldtægtssager samt i sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder. Som også tilkendegivet i forbindelse med tidligere redegørelser til Folketingets Retsudvalg, vil de opstillede målsætninger næppe nogensinde kunne opfyldes fuldt ud. Der vil bl.a. som følge af forhold som de berørte myndigheder ikke har indflydelse på altid være en del forsinkede sager, selv om der sker en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. 10

11 Justitsministeriet har som bekendt bl.a. på den baggrund med tilslutning fra Folketingets Retsudvalg nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for domstolene, politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvarerne og Justitsministeriet, der overvejer behovet og mulighederne for en ændret udformning og/eller anvendelse af målsætninger for sagsbehandlingstiderne i visse straffesager. Arbejdsgruppen overvejer bl.a., om det eventuelt vil være mere hensigtsmæssigt i højere grad at fokusere på det samlede tidsforbrug under hele sagsforløbet fra opklaring til afsoning. Justitsministeriet vil vende tilbage til sagen over for Folketingets Retsudvalg, når der foreligger en indstilling fra arbejdsgruppen. Nedenfor følger Justitsministeriets bemærkninger til målopfyldelsen for de enkelte institutioner. Politiet og anklagemyndigheden For politiet og anklagemyndigheden er der, som det fremgår ovenfor, sket en mindre tilbagegang i sagsbehandlingstiden i voldssager i forhold til 2. halvår Rigsadvokaten har oplyst, at Rigsadvokaten finder det meget tilfredsstillende, at målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 30 dage var opfyldt i 75,7 pct. af voldssagerne. I de voldtægtssager, der er omfattet af en målsætning om en sagsbehandlingstid på højst 60 dage, er målopfyldelsen uforandret i forhold til 2. halvår 2011, mens der er tale om en fremgang i forhold til 1. halvår Rigsadvokaten har oplyst, at målopfyldelsen i disse sager må anses for tilfredsstillende. I de voldtægtssager, der er omfattet af en målsætning om en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder, er der sket en markant tilbagegang på 43,3 procentpoint i forhold til 2. halvår Rigsadvokaten har oplyst, at den manglende overholdelse af målsætningen for sagsbehandlingstiden i disse sager i vid udstrækning beror på lang sagsbehandlingstid i forbindelse med udarbejdelse af mentalerklæringer, herunder navnlig når der tillige skal indhentes en udtalelse fra Retslægerådet. På den baggrund finder Rigsadvokaten ikke på det foreliggende grundlag anledning til at iværksætte særlige tiltag i forhold til politikredsene i disse sager. 11

12 Rigsadvokaten bemærker i den forbindelse, at der er tale om et forholdsvis begrænset sagsantal, hvorfor forsinkelser også i forholdsvis få sager får væsentlig betydning for det samlede resultat. Ikke desto mindre finder Rigsadvokaten det meget utilfredsstillende, at målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder kun er opfyldt i en enkelt af sagerne. Rigsadvokaten har endvidere oplyst, at sagsbehandlingstiden i voldtægtssager fortsat vil indgå i statsadvokatens tilsyn med politikredsene, ligesom spørgsmålet vil blive drøftet på kommende møder i Fagudvalget om Personfarlig Kriminalitet. Endelig har Rigsadvokaten henvist til, at en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet har afgivet en rapport, hvori der peges på flere konkrete tiltag med henblik på at søge at reducere sagsbehandlingstiden for mentalundersøgelser i straffesager. Rigsadvokaten har iværksat tiltag for at følge op på rapporten, og vil fortsat have fokus på procesoptimering i forbindelse med indhentelse af mentalerklæringer. I sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder er der sket en tilbagegang på 25,4 pct. i forhold til 2. halvår Rigsadvokaten har anført, at den manglende målopfyldelse bl.a. skyldes, at en række sager om overtrædelse af våbenlovens 4, stk. 1 (besiddelse af knive på offentlig tilgængeligt sted mv.) ved Rigsadvokatens brev af 23. december 2011 blev stillet i bero med henblik på at afvente en ændring af våbenloven om straf for overtrædelse af knivforbuddet. Berostillelsen af sagerne blev ophævet efter vedtagelse af lov nr. 274 af 27. marts 2012 om ændring af våbenloven, der trådte i kraft den 1. april På den baggrund finder Rigsadvokaten ikke på nuværende tidspunkt anledning til at iværksætte særlige tiltag med henblik på at sikre en højere grad af opfyldelse af målsætningen for sagsbehandlingstiden i sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængeligt sted. Rigsadvokaten vil følge udviklingen på området tæt. Rigsadvokaten har desuden generelt om sagsbehandlingstiden oplyst, at Rigsadvokaten finder, at det er af afgørende betydning, at der løbende i anklagemyndigheden er fokus på opfyldelsen af de opstillede målsætninger for sagsbehandlingstiden. 12

13 Justitsministeriet har noteret sig, at sagsbehandlingstiden i voldtægtssager fortsat vil indgå i statsadvokatens tilsyn med politikredsene, ligesom spørgsmålet vil blive drøftet på kommende møder i Fagudvalget om Personfarlig Kriminalitet. Ministeriet har endvidere noteret sig, at Rigsadvokaten vil følge udviklingen i sager om ulovlig besiddelse af skydevåben og knive på offentligt tilgængeligt sted tæt. Domstolene Som det fremgår ovenfor, er målopfyldelsen for de særlige voldssager faldet 5 procentpoint i 2012 i forhold til 2011, hvilket Domstolsstyrelsen ikke finder tilfredsstillende. Det er dog styrelsens vurdering, at målopfyldelsen for de særlige voldssager kan øges i 2013, idet antallet af verserende straffesager blev markant reduceret i 2012, ligesom der også var en ikke ubetydelig forbedring af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Domstolsstyrelsen har endvidere oplyst, at styrelsen finder det tilfredsstillende, at målopfyldelsen for voldtægtssager og sager om ulovlig besiddelse af våben er forbedret i forhold til Domstolsstyrelsen har oplyst, at opfyldelsen til en vis grad bl.a. som følge af lovligt forfald og vidners udeblivelse m.v. er uden for domstolenes kontrol, selv om der måtte ske en optimal arbejdstilrettelæggelse ved retterne. Endvidere sætter hensynet til retssikkerheden og overholdelsen af retsplejelovens regler en naturlig grænse for, hvor langt retten kan gå i bestræbelserne på at afkorte sagsbehandlingstiden i volds-, voldtægts- og våbensagerne. Domstolsstyrelsen bemærker i den forbindelse, at forsinkelserne i de sager, der ikke opfylder målsætningerne, i stadig mindre grad skyldes rettens forhold, og derved er forbedring af målopfyldelsen i stigende grad uden for retternes indflydelse. For så vidt angår voldtægtssagerne har Domstolsstyrelsen bemærket, at der er tale om et lille antal sager, hvorfor relativt små udsving i antallet af sager, der ikke opfylder målsætningen, vil give forholdsvis store udsving i den procentuelle målopfyldelse. Justitsministeriet har noteret sig, at Domstolsstyrelsen også fremover vil have fokus på volds- og voldtægtssagerne samt våbensagerne. 13

14 Kriminalforsorgen For kriminalforsorgen er der i 2012, som det fremgår af ovenstående, sket en forbedring i andelen af voldssager, hvor afsoningen er iværksat inden for 30 dage. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at forbedringen bl.a. kan tilskrives et fald i andelen af sager sendt for sent fra politiet samt et fald i andelen af dømte, der er udeblevet fra fremmøde. For så vidt angår voldtægtssagerne blev 3 ud af 6 dømte indsat rettidigt, og målopfyldelsen er således 50 pct. i I 2011 var den tilsvarende andel 25 pct. At indsættelse af 3 dømte i 2012 ikke er sket rettidigt kan tilskrives, at sagerne blev sendt for sent fra politiet samt at en tilsigelse kom retur med påtegning om ukendt adresse. Det er almindelig procedure, at fængslet kontakter politikredsen, såfremt en sag er sendt med forsinkelse. For så vidt angår våbensagerne er der sket et fald i målopfyldelsen fra 83,2 pct. i 2011 til 79,6 pct. i Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at faldet navnlig kan tilskrives en stigning i andelen af dømte, der er udeblevet fra fremmøde. Justitsministeriet har noteret sig, at Direktoratet for Kriminalforsorgen nøje følger udviklingen i sagsbehandlingstiderne i sagerne. 14

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 22. marts 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 112 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden Januar 2014 BERETNING OM STRAFFESAGSKÆDEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning og

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. september 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om straffesagskæden (beretning nr. 9/2013) 3. maj 2017 RN 1105/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48.

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. november 2015 Kontor: Sagsbeh:

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere