Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Carsten Hedegaard Fohlmann. Forkortelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Carsten Hedegaard Fohlmann. Forkortelser"

Transkript

1 Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen Uddelingskopier kan hentes på: 1 Carsten Hedegaard Fohlmann Cand.merc.aud fra CBS Contar Regnskab ApS, etableret 1994 Næstformand i FDR Medlem af FFB Står for udvikling og vedligeholdelse af FDR s værktøjer FDRaudit Den interne kvalitetssikring for FDR-revisorer Persondatapakken (udarbejdet af Revisorjura) Hvidvaskdokumenter Repræsenterer FDR i Erhvervsstyrelsens interessentgruppe ifb. med udarbejdelse af vejledningen til Hvidvaskloven 2 Forkortelser Hvidvask og terrorfinansiering (HTF) Hvidvask (HV) Terrorfinansiering (TF) 9 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 1

2 Baggrund for loven Implementering af 4. hvidvaskdirektiv fra EU Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (HTF) 10 Overblik Hvem er omfattet af loven, definitioner og kontantforbud ( 1-6) Risikovurdering og styring ( 7-9) Kundekendskabsprocedurer ( 10-24) Undersøgelses-, noterings-, underretnings-og opbevaringspligt ( 25-30) Ansatte ( 35-36) Tavshedspligt og ansvar ( 37-39) 11 Tidsplan for vejledningen Sidste høring for udkast til den samlede vejledningen i slutningen af juni Frist for den offentlige høring den 10. august Forventet endelig offentliggørelse til oktober 13 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 2

3 Tilsynet Tilsynsmyndigheden for os er Erhvervsstyrelsen De er i gang med kontrolbesøg. Mindst 4 af vores medlemmer har haft besøg i 2017 Erhvervsstyrelsens siger, at så længe virksomhederne har forsøgt at gøre det korrekt, vil kontrollen mest være et vejledningsbesøg Hvis man ikke har gjort noget og ikke vil samarbejde, vanker der bøder! 14 Hvem er omfattet Godkendte Revisorer ( 1 nr. 15) Andre revisorer, skatterådgivere og eksterne bogholdere ( 1 nr. 17) Udbydere af tjenesteydelser ( 1 nr. 18) 15 Udbyder af tjenesteydelser Skal registreres i Hvidvaskregistret hos Erhvervsstyrelsen (foregår på virk.dk) Undladelse straffes med bøde! 16 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 3

4 Definition af tjenesteydelser Bistand ved oprettelse af selskaber, virksomheder og andre juridiske personer f.eks. fonde og foreninger Fungerer som ledelsesmedlem for 3. mand Kontorhotel (fsva. virtuelle kunder) Administrator for fond eller lign. 17 Udbyder af tjenesteydelser Godkendte revisorer er undtaget. Det vil sige andre revisorer og eksterne bogholdere, som udbyder de nævnte tjenesteydelser, er også omfattet af 1 nr Hvad er Hvidvask 1. Uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse 2.Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller 3. Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner 20 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 4

5 Hvad er Hvidvask Nu fremgår det udtrykkeligt at skatteunddragelse er omfattet! 4. Hvidvaskdirektiv - præambel nr. 11: Det er vigtigt udtrykkeligt at fremhæve, at skattemæssige overtrædelser i forbindelse med direkte og indirekte skatter er omfattet af den brede definition af kriminel handling i dette direktiv. 21 Hvad er terrorfinansiering Straffelovens 114b: Med fængsel indtil 10 år straffes den, som 1. direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, 2. direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller 3. direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af Kontantforbud Gælder ALLE erhvervsdrivende Forbud mod at modtage kontantbetalinger på kr eller derover Enkelttransaktion eller flere forbundene transaktioner 23 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 5

6 Politikker Skal være skriftlige Skal fastsætte de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering (HTF) 24 Politikker Skal bl.a. indeholde: Identifikation af de risici forretningsmodellen medfører Principperne for risikostyring Risikostyringens formål Risikoområder og villighed Ansvarsfordeling Risikoledelse og styring 25 Procedurer Beskrivelse af aktiviteterne Med udgangspunkt i politikken og forretningsmodellen skal procedurerne beskrive hvordan I i praksis håndtere: 27 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 6

7 Procedurer Risikostyring Kundekendskabsprocedurer Undersøgelses-, noterings-og underretningspligten Opbevaringspligten Screening af medarbejdere Intern kontrol 28 Opdatering af politikker og procedurer mv. Minimum en gang om året Når virksomhedens forretningsmodel ændre sig De samfundsmæssige vurderinger ændres Andre faktorer gør en opdatering nødvendig 29 Risikovurdering og Risikostyring 30 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 7

8 Risikovurdering Foretage en vurdering af hvad risikoen er for, at DIN virksomhed bliver brugt til hvidvask eller terrorfinansiering Risikoen skal identificeres og vurderes Vurderingen skal foretages af den iboende risiko (dvs. risikoen uden at tage hensyn til foranstaltninger som begrænser risikoen) 31 Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i Bilagene til Hvidvaskloven Den nationale risikovurdering Den supranationale risikovurdering Andre vurderinger mv Egene erfaringer og viden 32 Egne erfaringer og viden Hovedsageligt skatteunddragelse Ikke indregnet omsætning (Sort arbejde) Undladelse af registrering og indberetning (Punktafgifter) Medtage private udgifter i virksomheden 34 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 8

9 Risikovurdering Risikofaktorer: Kundetyper Produkter/ydelser Leveringskanaler Geografi Virksomhedens organisation 35 Risikovurdering Vurderingerne af risikoen for at virksomheden bliver brugt til hvidvask eller terrorfinansiering gradueres efter en skala som f.eks. kan være: Lav Normal Øget 36 Afgrænsning af risiko Kan enten gøres ved at ændre forretningsmodellen (så rettes ovenstående vurdering til) Eller ved hjælp af politikker og procedurer 37 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 9

10 Kundekendskabsprocedurer 38 Kundekendskabsprocedurer Der skal altid gennemføres kundekendskabsprocedurer, når der etableres en forretningsforbindelse 39 Kundeforhold Definition: Når der etableres forretningsforbindelse eller foretages en enkeltstående transaktion for en kunde 40 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 10

11 Hvem er kunde hos hvem? Virksomhed Revisor Bogholder 41 Hvem er kunde hos hvem? Virksomhed Bogholder Revisor Skatterådgiver 42 Etablering af forretningsforbindelse Der er etableret en forretningsforbindelse på det tidspunkt, hvor kundeforholdet forventes at have en vis varighed Hvis der er etableret en forretningsforbindelse skal der udføres kundekendskabsprocedurer 43 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 11

12 Kundekendskabsprocedurer 1.Identificerer de reelle ejere 2.Indhente identitetsoplysninger 3.Kontrollere identitetsoplysninger 4.Klarlægge forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed 5.Risikovurdering af kunden 47 Kundekendskabsprocedurer 1.Identificerer de reelle ejere 2.Indhente identitetsoplysninger 3.Kontrollere identitetsoplysninger 4.Klarlægge forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed 5.Risikovurdering af kunden 48 Identificere de reelle ejere Følger erhvervsstyrelsens vejledning for registrering af reelle ejere Bemærk at undtagelserne for f.eks. frivillige forening ikke gælder her 49 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 12

13 Kundekendskabsprocedurer 1.Identificerer de reelle ejere 2.Indhente identitetsoplysninger 3.Kontrollere identitetsoplysninger 4.Klarlægge forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed 5.Risikovurdering af kunden 50 Identitetsoplysninger Der skal indhentes og kontrolleres identitetsoplysninger på: Kunder, som er fysiske personer De reelle ejere af kunder, som er juridiske personer Personer, som handler på vegne af en kunde 51 Kontrol af identitetsoplysninger Identitetsoplysningerne fra kunden skal kontrolleres via en pålidelig og uafhængig kilde. Oplysningerne hos kilden skal være aktuelle 53 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 13

14 Kontrol af identitetsoplysninger Kontrollen skal være tilstrækkelig til at fjerne tvivl, om kunden er den person, som kunden udgiver sig for at være Det er en konkret vurdering på baggrund af risikovurderingen af kunden hvor omfattende og hvordan kontrollen skal være 54 Pålidelig og uafhængig kilde Pas/kørekort Opslag i CPR Oplysninger fra Skat (Skattemappen) Sundhedskort 55 Eksempel 1 Kunden oplyser sit navn og cpr nr. Kunden forviser sit kørekort (virksomheden tager kopi til dokumentationen) Virksomheden kontrollerer, at oplysningerne fra kunden stemmer overens med kørekort/pas og at billedet er af kunden 56 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 14

15 Eksempel 2 Kunden oplyser sit navn og cpr nr. Virksomheden kontrollerer navn og cpr nr. ved opslag i Skattemappen Virksomheden opbevarer dokumentation for kontrollen, dvs. kopi af oplysninger fra Skattemappen 57 Eksempler ved distancekunde På en skypesamtale kan du se kunden holde sit pas op, og du modtager et scan af passet Du modtager en kopi af en telefonregning i kundens navn. Herefter sender du en SMS med en kode til det mobilnr., der fremgår af regningen. Kunden oplyser dig koden. Du sender et brev til kunden med en kode, som kunden efterfølgende oplyser 58 Uoverensstemmelse mellem oplyste oplysninger og kontrollen Slåfejl i navne mv. kan accepteres Mangler der mellemnavne mv., skal der indhentes oplysninger hos kunden igen Dog kan flere kontrolkilder gøre, at der ikke skal indhentes nye oplysninger hos kunden 59 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 15

16 Skærpede krav Hvis kundevurderingen viser en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering Dog altid hvis: Kunden har hjemsted eller har kunder / leverandører i et land, der er optaget på EU s liste over højrisiko lande Kunden er Politisk Eksponeret Person (PEP) 60 Hvis kundekendskabsprocedurer ikke kan gennemføres Du skal forsøge at gennemføre på anden vis end normalt Du skal vurdere om problemerne medfører mistanke om HTF Du kan/skal evt. afslutte kundeforhold 62 Dokumentation Alt skal kunne dokumenteres, og det skal kunne godtgøres, at man har et tilstrækkeligt kendskab til kunden 63 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 16

17 Kundekendskabsprocedurer 1.Identificerer de reelle ejere 2.Indhente identitetsoplysninger 3.Kontrollere identitetsoplysninger 4.Klarlægge forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed 5.Risikovurdering af kunden 64 Forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed For at kunne vurdere risikoen for om kunden misbruger revisor eller bogholder til HTF, skal vi have kendskab til forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed 65 Forretningsforbindelsens formål Hvad der formålet med det produkt, kunden ønsker at købe? Hvis det ikke står lysende klart, skal vi indhente oplysninger om, hvorfor kunden ønsker en bestemt ydelse Giver kombinationen af formål og produkt anledning til undren? 66 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 17

18 Tilsigtede beskaffenhed Beskrivelse af kundens virksomhed og forretningsmodel Kundens indtægts- og formueforhold Revisorer kan henvise til virksomhedsbeskrivelsen i forbindelse med kvalitetssikringen 67 Kundekendskabsprocedurer 1.Identificerer de reelle ejere 2.Indhente identitetsoplysninger 3.Kontrollere identitetsoplysninger 4.Klarlægge forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed 5.Risikovurdering af kunden 69 EU s sanktionsliste Kunden og de reelle ejere skal tjekkes op mod EU s sanktionsliste Execl-ark er med i hvidvaskpakken 70 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 18

19 Risikovurdering af kunden Risikovurderingen skal afklare risikoen for at kunden benytter revisor / bogholder til HTF 71 Risikovurdering af kunden Følgende risikofaktorer skal indgå: Formål Omfang Regelmæssighed Varighed 72 Risikovurdering af kunden Derudover skal der indgå andre relevante risikofaktorer f.eks: Branche Selskabskonstruktion Geografi Udtrykt holdning til overholdelse af skattelovgivningen Hvilke ydelser vi leverer til kunden / og hvilke ydelser kunden har fravalgt 73 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 19

20 Politisk Eksponerede Personer 74 Hvornår gennemføres kundekendskabsprocedurerne Inden arbejdet startes Hvis der ikke vurderes at være risiko for HTF, kan procedurerne færdiggøres samtidig med at arbejdet påbegyndes 80 Hvornår gennemføres kundekendskabsprocedurerne Skal løbende opdateres, så længe forretningsforbindelsen består Ved mistanke om HTF skal der ske en opdatering med henblik på øget overvågning 81 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 20

21 Overvågning Ud fra den risikovurdering, der er lavet på kunden og på virksomheden, skal vi overvåge, om der er transaktioner eller lign., som giver mistanke om HTF Overvågningen skal fange usædvanlige transaktioner og aktiviteter Omfatter også forsøg på usædvanlige transaktioner og aktiviteter 82 Undersøgelsespligt Hvis der er mistanke om HTF, skal det undersøges om mistanken kan be-eller afkræftes I har tavshedspligt om mistanken Det betyder bl.a. at kunden ikke må informeres 83 Noteringspligt Resultaterne af undersøgelserne skal notes og opbevares i 5 år Husk at opbevare dem sikkert. Både så kunden ikke ved en fejl får det udleveret; og så kun de nødvendige personer har adgang 84 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 21

22 Underretningspligt Hvis en mistanke om HTF ikke kan afkræftes Også underretning om afviste kunder. Her er der ikke krav om at have gennemført kundekendskabsprocedurerne 85 Underretningspligt Omgående underretning til SØIK på hvidvask.dk Det anbefales at have jeres virksomhed oprettet på forhånd, da oprettelsen kan tage op til en uge 86 Underretningspligt Hvad med kunden Fortsætte arbejdet Forhindre yderligere HTF. Dog ikke således at kunden får mistanke om underretningen Kort sagt agere som om intet er hændt 87 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 22

23 Ansvar og tavshedspligt Underretninger påfører ikke indretter nogen form for ansvar Underretninger vil ikke være et brud på tavshedspligt 88 Tavshedspligt Kunden har ikke ret til indsigt i oplysningerne vedr. overvågnings-, noterings- og underretningspligten Underretningen skal holdes hemmeligt 89 Tavshedspligt Tavshedspligten er ikke til hindre for, at vi fraråder kunden at udøve ulovlig virksomhed 90 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 23

24 Oplysningspligt Du skal oplyse til personer at du indsamler oplysninger jf. hvidvaskloven og hvad du bruger dem til det fremgår også af persondatapolitikken som vi kommer tilbage til senere. 91 Opbevaringspligt Skal opbevares i mindst 5 år efter ophør af forretningsforbindelsen 92 Opbevaringspligt Persondata SKAL slettes 5 år efter ophør af forretningsforbindelsen. Der er ikke krav om sletning af data vedr. juridiske personer (men data om de reelle ejere er persondata) 93 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 24

25 Intern kontrol Der skal være en intern kontrol med at reglerne overholdes En gang om året kontrolleres at dokumenterne er opdaterede, og der skal tages stikprøver for at sikre, at procedurerne overholdes. Kontrollen dokumenteres (skriv et notat der beskriver, hvad du har gjort og resultatet) 94 Medarbejdere Screening af medarbejdere for at forebygge, at de misbruger deres stilling til HTF Uddannelse af medarbejdere, således at de har tilstrækkelig viden Whistleblowerordning 96 Whistleblowerordning Ved mere end 5 personer ansat Indehaver i PSV og I/S tæller ikke med Ansat rengøringspersonale tæller med Eksternt rengøringspersonale tæller ikke med 97 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 25

26 Persondata hvem er hvem Dataejer: Den fysiske person som data omhandler 99 Persondata hvem er hvem Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person som er ansvarlig for behandlingen af persondata overfor dataejeren. 100 Persondata hvem er hvem Databehandler: Den fysiske eller juridiske person som behandler persondata på vegne af den dataansvarlige. 101 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 26

27 Hjemmel Man må kun behandle persondata når man har hjemmel til det! 103 Hjemmel Ifølge lov en retslig forpligtelse For at opfylde en aftale med dataejer Et direkte udtrykkeligt samtykke fra dataejer En berettiget interesse, som ikke overstiges af hensynet til dataejer 104 Samtykkeerklæring Medarbejder portræt på webside Ved brug af andre personfølsomme oplysninger 105 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 27

28 Persondatapakken fra FDR/FFB Vejledning inkl. tjekliste Skabelon til databehandleraftaler Interne retningslinjer Forslag til persondatapolitik Forslag til cookiepolitik Persondata og behandlingsfortegnelse 106 Persondatapakken fra FDR/FFB Vejledning inkl. tjekliste Skabelon til databehandleraftaler Interne retningslinjer Forslag til persondatapolitik Forslag til cookiepolitik Persondata og behandlingsfortegnelse 107 Databehandler vs Dataansvarlig Groft sagt: Vi er dataansvarlig over for kundernes egne persondata Vi er databehandler over persondata på kundernes medarbejdere, kunder og leverandører 108 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 28

29 Databehandler vs Dataansvarlig Hvis opgaven udføres for at kunden kan opfylde f.eks. et lovkrav så er vi databehandler Ingen forskel om vi arbejder på egne eller kundens system 109 Persondatapakken fra FDR/FFB Vejledning inkl. tjekliste Skabelon til databehandleraftaler Interne retningslinjer Forslag til persondatapolitik Forslag til cookiepolitik Persondata og behandlingsfortegnelse 111 Interne retningslinjer Udpeg en ansvarlig for persondata Minimere adgang til persondata og opbevar den sikkert Afgør om der skal indhentes samtykke Videregives data til andre f.eks. underdatabehandler 112 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 29

30 Interne retningslinjer 2 Procedurer for dataejerens ret til: Indsigt Indsigelse Berigtigelse 113 Interne retningslinjer 2 Dataportabilitet Procedurer ved sikkerhedsbrud 72 timers fristen 114 Persondatapakken fra FDR/FFB Vejledning inkl. tjekliste Skabelon til databehandleraftaler Interne retningslinjer Forslag til persondatapolitik Forslag til cookiepolitik Persondata og behandlingsfortegnelse 116 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 30

31 Persondatapolitik Skal oplyses til dataejer. Kundens ægtefælle? 117 Persondatapakken fra FDR/FFB Vejledning inkl. tjekliste Skabelon til databehandleraftaler Interne retningslinjer Forslag til persondatapolitik Forslag til cookiepolitik Persondata og behandlingsfortegnelse 118 Persondatapakken fra FDR/FFB Vejledning inkl. tjekliste Skabelon til databehandleraftaler Interne retningslinjer Forslag til persondatapolitik Forslag til cookiepolitik Persondata og behandlingsfortegnelse 120 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 31

32 og cloud drev Hotmail og gmail no go, der tilbydes ikke databehandleraftale G-drev /dropbox kun prof. løsninger Som udgangspunkt kun betalingsløsninger 121 IT sikkerhed Kryptering af bærbar computer Kryptering af Fildrev i skyen Password manager 123 Konsekvensanalyse Ved indsamling af nye typer data eller ved indførelse af nye it-systemer eller lign. skal der laves en konsekvensanalyse 124 Materialet må ikke gengives uden tilladelse 32

33 FDR Kurser i efteråret Skattefri virksomhedsomdannelse 6/9 Bestå kvalitetskontrollen 11/9 Opløsning af selskaber 4/10 Faldgruber ved revision 25/ /10 Den tredje alder -sociale ydelser og indirekte skat 13/ /11 2-dages kursus i skat og moms 20/11 Virksomhedsordningen i teori og praksis 27/11 Aktuelt om skat 12/12 + 8/1 + 17/1 125 Contar Regnskab ApS Carsten Hedegaard Fohlmann Telefon Materialet må ikke gengives uden tilladelse 33

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen For revisions- og bogholderivirksomheder 1 Carsten Hedegaard Fohlmann Cand.merc.aud fra CBS Contar Regnskab ApS, etableret 1994 Næstformand i FDR Medlem

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af den 3. maj 2018 (j.nr. 17/01953) Stadfæstet, at krav i henhold

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Direktionen for Burak ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Information om behandling af persondata i Hvidbjerg Bank Generel oplysningspligt Inden Hvidbjerg Bank agerer som dataansvarlig,

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Indehaveren af Euro Change 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Program Det overordnede formål Den nye hvidvasklov rammen er blevet bedre Risikovurdering - livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 1. februar 2017 Besvarelse af spørgsmål 29

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af Royal Exchange 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Til direktionen i DK-Exchange ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Politik om databehandling Nordea Kredit

Politik om databehandling Nordea Kredit 1 (6) Side Politik om databehandling Nordea Kredit Som følge af EU s nye databeskyttelsesforordning har vi opdateret vores politik om databehandling. På de følgende sider kan du læse, hvordan vi behandler

Læs mere

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Gældende regler i persondataloven I dag er det den danske persondatalov, der beskriver reglerne for, hvordan personoplysninger må indsamles, opbevares

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger Orientering til kunder om Zibo Athene A/S behandling af personoplysninger. Nærværende dokument er en information til dig som kunde hos Zibo Athene A/S (herefter Zibo Athene)

Læs mere

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Sammenfatning Ressourcerne til hvidvasktilsynet er i de seneste par år blevet øget, senest med den politiske aftale fra

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig )

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Steuermann ApS Flæsketorvet 68 1711 København V CVR. nr. 35809422 (i det følgende betegnet Databehandler ) (herefter samlet

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR:

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR: Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: og Databehandleren Virksomhed: OnlineFox CVR: 38687794 Adresse: Pilagervej 32 Postnummer & By: 4200 Slagelse

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering Marts 2019 Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme Tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Aftale vedrørende fælles dataansvar

Aftale vedrørende fælles dataansvar Aftale vedrørende fælles dataansvar Mellem Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund CVR 28536364 Fælledvej 16 7200 Grindsted 1. Fælles dataansvar 1.1. Denne aftale fastsætter

Læs mere

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren )

Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK ( Leverandøren ) DATABEHANDLERAFTALEN Databehandleraftale ( Aftalen ) mellem: Jeres virksomhed ( Kunden ); og Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79, 4700 Næstved DK-36726350 ( Leverandøren ) A: OMFANG A.1 Databehandleraftale

Læs mere

Vilkår for TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence

Vilkår for TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence Vilkår for TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. Etablering og administration af TDC Erhverv Wi-Fi Intelligence... 2 4. Persondata...

Læs mere

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitik I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at vi oplyser dig om vores behandling, og dine rettigheder

Læs mere

Persondata. 2A Revision registreret revisionsanpartselskab

Persondata. 2A Revision registreret revisionsanpartselskab Persondata 2A Revision registreret revisionsanpartselskab Indholdsfortegnelse 1. Persondatapolitik 2 1.1. Generelt 2 1.2. Sikring af data 2 1.3. Databehandlingsfortegnelse 2 1.4. Slettepolitik 2 1.4.1.

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Databehandleraftale (v.1.1)

Databehandleraftale (v.1.1) Denne databehandleraftale er et tillæg til gældende Nordcad salgs og leveringsbetingelser mellem Kunden og Nordcad Systems A/S. Databehandleraftalens underbilag B opdateres løbende for at sikre korrekt

Læs mere

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne )

Databehandleraftale. (den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne ) Databehandleraftale [Part] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [XX] (den Dataansvarlige ) og IT-Terminalen ApS Lejrvej 17 3500 Værløse CVR-nr.: 32947697 ( Databehandleren ) (den Dataansvarlige og Databehandleren

Læs mere

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr. 6919-0035 kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8.

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige. Databehandleren. ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR Haslegårdsvej 8. Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige og Databehandleren ErhvervsHjemmesider.dk ApS CVR 36944293 Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V DK 1 Indhold 2 Baggrund for databehandleraftalen... 3 3 Den dataansvarliges

Læs mere

Bilag 1 Databehandler aftale (v.1.2)

Bilag 1 Databehandler aftale (v.1.2) Denne databehandleraftale er et tillæg til gældende rammeaftale mellem Kunden og Telefonmøder ApS. Databehandleraftalens underbilag B opdateres løbende for at sikre korrekt overblik over vores underdatabehandlere.

Læs mere

Standardvilkår. Databehandleraftale

Standardvilkår. Databehandleraftale Standardvilkår Databehandleraftale 1 Indhold 2 Vilkårenes status... 2 3 Baggrund for databehandleraftalen... 2 4 Formål med databehandlingen... 2 5 Personoplysninger omfattet af databehandleraftalen...

Læs mere

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

Vi har udarbejdet en særlig fortegnelse over vores databehandlingsaktiviteter. Denne fortegnelse indeholder:

Vi har udarbejdet en særlig fortegnelse over vores databehandlingsaktiviteter. Denne fortegnelse indeholder: 1. Persondatapolitik 1.1. Generelt Dette dokument skal være tilgængeligt for medarbejdere, kunder, potentielle kunder, leverandører mv. Det skal give dem sikkerhed for, at vi arbejder professionelt med,

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

WinWinWeb Databehandleraftale. Databehandleraftale. Mellem. Den Dataansvarlige: Kunden. Databehandleren: WinWinWeb CVR:

WinWinWeb Databehandleraftale. Databehandleraftale. Mellem. Den Dataansvarlige: Kunden. Databehandleren: WinWinWeb CVR: Databehandleraftale Mellem Den Dataansvarlige: Kunden og Databehandleren: WinWinWeb CVR: 35 62 15 20 Odinsvej 9 2800 Kgs. Lyngby Danmark Side 1 af 12 1 Baggrund for databehandleraftalen 1. Denne aftale

Læs mere

Ekstern Persondatapolitik - Sankt Lukas Stiftelsen

Ekstern Persondatapolitik - Sankt Lukas Stiftelsen EKSTERN PERSONDATAPOLITIK for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1 Generelt 1.1 Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som Stiftelsen modtager og/eller indsamler om dig, det

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Persondata. Revisorerne i Værløse I/S

Persondata. Revisorerne i Værløse I/S Persondata Revisorerne i Værløse I/S 1. Persondatapolitik 2 1.1. Generelt 2 1.2. Sikring af data 2 1.3. Databehandlerfortegnelse 2 1.4. Slettepolitik 2 1.4.1. Eksisterende kunder 3 1.4.2. Tidligere kunder

Læs mere

Bilag A Databehandleraftale pr

Bilag A Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (Beierholms kunde) indgåelse af aftale om levering af finansielle ydelser, som beskrevet i samarbejdsaftale, foretager Databehandleren (Beierholm)

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi

Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Aftale om fælles dataansvar for Dansk Boldspil-Union s fælles ITsystemer, der udbydes i Dansk Boldspil-Union s regi Indledning Denne aftale er udarbejdet af Dansk Boldspil-Union under henvisning til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Persondatapolitik for behandling af personoplysninger i Børnecancerfonden Vedtaget af Børnecancerfonden den

Persondatapolitik for behandling af personoplysninger i Børnecancerfonden Vedtaget af Børnecancerfonden den Persondatapolitik for behandling af personoplysninger i Børnecancerfonden Vedtaget af Børnecancerfonden den 25.05.2018 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Omfang... 3 4 Roller og ansvar...

Læs mere

Information om personoplysninger som kunde hos Redmark

Information om personoplysninger som kunde hos Redmark Information om personoplysninger som kunde hos Redmark redmark.dk Indhold Formål 3 Behandling og hjemmel 3 Opbevaring og sletning af oplysninger 4 Ret til indsigt og berigtigelse 4 Udlevering af personoplysninger

Læs mere

(den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne )

(den Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne ) MySolutionSpace ApS Måløv Byvej 229.V. 2760 Måløv CVR: 34 46 36 89 [Part] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [XX] (den Dataansvarlige ) og MySolutionSpace ApS Måløv Byvej 229.V. 2760 Måløv Danmark CVR-nr.: 34

Læs mere

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger Privatlivspolitik for www.bruunhjejle.dk og CRM Version: 26. september 2018 (ændret fra version 25. maj 2018) Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen 1 Persondataforordningen 2 Persondataforordningen Trådte i kraft i 2016 Fra og med 28. maj 2018 indføres der kontrol og sanktioner Erstatter den tidligere persondatalov Reglerne er ikke ændret væsentligt

Læs mere

Ecofleet. Persondataforordningen Kort fortalt. Del 1. Peter Dam Nordic Project Manager

Ecofleet. Persondataforordningen Kort fortalt. Del 1. Peter Dam Nordic Project Manager Ecofleet Persondataforordningen Kort fortalt Del 1 Peter Dam Nordic Project Manager Del 1: Hvad er Persondataforordningen? Hvilke rettigheder har den registrerede? Del 2: Hvilke data behandler Ecofleet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

Databehandleraftale. (De Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under ét Parterne )

Databehandleraftale. (De Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under ét Parterne ) Databehandleraftale XXXXXXX (herefter De dataansvarlige ) og XXXXXX (herefter Databehandleren ) (De Dataansvarlige og Databehandleren i det følgende hver for sig benævnt Part og under ét Parterne ) har

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Tiedemann Independent

Tiedemann Independent KUNDEOPLYSNINGER OG PERSONDATAPOLTIK 20. maj 2018 Et af A/S overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores investorer, kunder og medarbejdere dette gør sig også gældende, når

Læs mere

Bilag B Databehandleraftale pr

Bilag B Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (s kunde) indgåelse af aftale om levering af ydelser, som beskrevet i Aftalen, foretager Databehandleren () behandling af personoplysninger,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læring 1. Indledning 1.1. Denne cirkulæreskrivelse er udarbejdet af Styrelsen

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: Databehandleren. Pronavic Business Systems ApS CVR

Databehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: Databehandleren. Pronavic Business Systems ApS CVR Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Navn, adresse og cvr: og Databehandleren Pronavic Business Systems ApS CVR 34 88 97 75 Godthåbsvej 25 8660 Skanderborg Danmark 1 Indhold 2 Baggrund for databehandleraftalen...

Læs mere

Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital

Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital Persondata politik for GHP Gildhøj Privathospital Baggrund for persondatapolitikken Denne persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET?

PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET? PERSONDATA - HVAD ER DET FOR NOGET OG HVORDAN BRUGES DET? Jimmy Povlsen og Toke Arndal Aabenraa, den 19. januar 2018 Baggrunden for persondataloven Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

GML-HR A/S CVR-nr.:

GML-HR A/S CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataforordningen (GDPR) pr. 25-05-2018 ISAE 3000-I CVR-nr.: 33 07 66 49 Maj 2018 REVI-IT A/S statsautoriseret

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. Der indgås hermed følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem "Kunden"og MemberLink Aps (som driver Rokort.dk), Stenager 2, 6400 Sønderborg CVR 33381638 ("Leverandøren"), der samlet benævnes "Parterne"

Læs mere

Persondatapolitik for BFA LAW

Persondatapolitik for BFA LAW Persondatapolitik for BFA LAW Ansvar Hos BFA Law prioriterer vi beskyttelsen af dine persondata højt, uanset i hvilken sammenhæng de bruges. Denne Persondatapolitik er vedtaget af BFA Law og beskriver,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Indledning De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter i vejledningen gennemgås og kommenteres nedenfor.

Indledning De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter i vejledningen gennemgås og kommenteres nedenfor. Finanstilsynet 18. september 2018 J.nr.6254-0011 /IBU, CEB Høringsnotat Finanstilsynet sendte udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK ekstern persondatapolitik til hjemmesiden

PERSONDATAPOLITIK ekstern persondatapolitik til hjemmesiden PERSONDATAPOLITIK ekstern persondatapolitik til hjemmesiden Persondataansvar hos Inter Terminals Danmark koncernen Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt Inter Terminals Danmark koncernen har

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger I Dit stille rum D. 22.maj 2018 Susanne Glending Terapi * Dit stille rum * Hauchsvej 13. st, 1825 Frederiksberg C * 28971315 * susanneglending.@gmail.mail.com Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. Zahles Skole Persondatapolitik

N. Zahles Skole Persondatapolitik N. Zahles Skole Persondatapolitik Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrund for persondatapolitikken 3 2. Formål med persondatapolitikken 3 3. Definitioner 3 4. Ansvarsfordeling 4 5. Ansvarlighed 5 6. Lovlighed,

Læs mere