Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt."

Transkript

1 Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Formålet med besøget var at føre kontrol med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5, i hvidvaskloven afgørelse om at: Tlf Fax CVR-nr E-post fremover skal foretage fremtidige underretninger efter hvidvasklovens 7, stk. 1, digitalt ved via ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET fremover skal sætte en transaktion, der ikke allerede er gennemført, i bero indtil der er fortaget underretning efter 7, stk. 1, hvis der er mistanke om hvidvask transaktion, jf. hvidvasklovens 7, stk. 3. fremover skal legitimere sine fysiske kunder i overensstemmelse med hvidvasklovens 14, stk. 1, jf. 12, stk. 2, herunder sammenholde adresseoplysninger ved vekslinger på euro og derover, i form af sundhedskort eller anden dokumentation. fremover skal legitimere sine virksomhedskunder i overensstemmelse med hvidvasklovens 14, stk. 1, jf. 12, stk. 2, herunder indhente oplysninger om virksomhedskunders adresse ved vekslinger, der overstiger euro, samt klarlægge den enkelte kundes ejer- og kontrolstruktur og legitimere kundens reelle ejer. senest 4 uger fra afgørelsens datering skal ændre sine skriftlige interne regler, således at disse opfylder kravene i hvidvasklovens 25, og indsende kopi heraf til Erhvervsstyrelsen.

2 2/6 Opmærksomheden henledes på, at forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af hvidvasklovens 7, stk. 1, 2 pkt., 7, stk. 3, 12, stk. 2 og 3, 14, stk. 1 og 25, stk. 1 kan straffes med bøde, jf. lovens 37, stk. 1. Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af 7, stk. 1, 2 pkt., 7, stk. 3, 12, stk. 2 og 3, 14, stk. 1 og 25, stk. 1, kan straffen stige til fængsel indtil seks måneder, jf., 37, stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. 3. Sagsfremstilling Erhvervsstyrelsen var den 27. februar 2015 på uanmeldt kontrolbesøg, i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1 og stk. 4, hos, på virksomhedens adresse. På kontrolbesøget deltog fra vekselkontoret ejer og direktør... Erhvervsstyrelsen var repræsenteret ved, og På mødet redegjorde vekselkontoret for sine aktiviteter. Det blev endvidere oplyst, at udover virksomhedens ejer og direktør var der 1 ansat, der er jurastuderende. Vekselkontoret oplyste også, at vekselkontoret havde påbegyndt sin virksomhed den 1. november Ifølge vekselkontoret udøver det valutavirksomhed og køber valuta hos Vekselkontoret oplyste, at dets kunder både er lejlighedskunder, som veksler for beløb under euro, samt fysiske kunder og virksomhedskunder, der primært veksler for mere end euro. For fysiske kunder oplyste vekselkontoret, at de indhenter legitimation fra kunderne i form af pas, kørekort eller lignende legitimation med billede, CPR-nr., samt adresseoplysninger. For virksomhedskunder oplyste vekselkontoret, at de indhenter CVR-nr., adresseoplysninger og klarlægger den enkelte kundes ejer- og kontrolstruktur og legitimerer kundens reelle ejer. Erhvervsstyrelsen kunne konstatere ved kontrolbesøget at vekselkontoret foretog indberetning til Hvidvasksekretariatet, dog til den gamle adresse da det ikke var lykkes vekselkontoret at blive oprettet via Erhvervsstyrelsen oplyste, at vekselkontoret skulle kontakte Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, og oplyse, at vekselkontoret ikke kunne blive oprettet som bruger på hjemmesiden. Ved kontrolbesøget anmodede Erhvervsstyrelsen om på stedet at gennemse dokumentation for alle vekslinger foretaget i perioden 1. januar 2015 til og med den 25. februar 2015.

3 3/6 Erhvervsstyrelsen kunne i forbindelse med gennemgangen af vekselkontorets dokumentation konstatere, at vekslingerne lå i størrelsesorden kr til kr , samt at vekselkontoret generelt ikke sammenholdt adresseoplysninger ved vekslinger på euro og derover i form af sundkort eller anden dokumentation. Erhvervsstyrelsen fik i forbindelse med gennemgangen udleveret kopi af en veksling på en fysisk kunde på kr Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at vekselkontoret havde gennemført transaktionen, selvom der var mistanke om hvidvaskning, og vekselkontoret havde anmeldt kunden til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Erhvervsstyrelsen udtog yderligere en veksling på en virksomhedskunde, hvoraf Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at der kun var sket legitimation ved billede id, men der ikke var indhentet adresseoplysninger og den reelle ejer var heller ikke legitimeret i form af indhentning af billedlegitimation og adresseoplysninger. Erhvervsstyrelsen fik ved kontrolbesøget udleveret vekselkontorets interne retningslinjer og har efterfølgende foretaget en gennemgang af disse. 4. Begrundelse, driver erhvervsmæssig virksomhed med valutahandel og er dermed omfattet af hvidvaskloven i henhold til lovens 1, stk. 1, nr. 11. Indberetning til hvidvasksekretariatet I forbindelse med Erhvervsstyrelsens kontrolbesøg kunne Erhvervsstyrelsen konstatere, at vekselkontoret har foretaget indberetning til adressen Erhvervsstyrelsen påtalte dette på kontrolbesøget, og pålagde vekselkontoret for fremtiden, når vekselkontoret indgiver underretninger til Hvidvasksekretariatet i henhold til hvidvasklovens 7, stk. 1, skal underretningen ske via jf. endvidere Erhvervsstyrelsens brev fremsendt til vekselkontoret den 29. maj Underretningspligt Det fremgår af hvidvasklovens 7, at de af loven omfattende virksomheder og personer skal undersøge en kundes transaktioner eller henvendelse nærmere, hvis der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorisme, og hvis denne mistanke ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet omgående underrettes og vekslingen sættes i bero, jf. hvidvasklovens 7, stk. 3. Vekselkontoret oplyste på kontrolbesøget, hvis vekselkontoret havde mistanke om, en transaktion eller henvendelse havde tilknytning til hvidvask eller terrorisme, gennemførte de transaktionen alligevel og underrettede derefter Hvidvasksekretariatet.

4 4/6 Efter Erhvervsstyrelsen opfattelse skal der, når der er mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse vedrører hvidvask, skal transaktionen sættes i bero, indtil der er givet underretning til Hvidvasksekretariatet. Hvis der er mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse vedrører finansiering af terrorisme, må transaktionen kun gennemføres efter aftale med Hvidvasksekretariatet. Heri ligger, at transaktionen under ingen omstændigheder må gennemføres, før der er sket underretning til Hvidvasksekretariatet, som herefter har givet tilladelse til at gennemføre transaktionen. Erhvervsstyrelsen påtalte dette på kontrolbesøget, og pålagde vekselkontoret for fremtiden, når vekselkontoret får mistanke om en kundes transaktion vedrører hvidvask eller terrorisme og denne mistanke ikke kan afkræftes, at vekselkontoret omgåenden underretter Hvidvasksekretariatet og vekslingen sættes i bero, jf. hvidvasklovens 7, stk. 3. Legitimation mv. Det fremgår af hvidvasklovens 12, stk. 1, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal have kendskab til deres kunder i overensstemmelse med 12, stk. 2-8, herunder kræve, at deres kunder legitimere sig, når der optages forretningsmæssig forbindelse med disse. Det fremgår af 12, stk. 2, at når kunden er en fysisk person, skal legitimationen omfatte navn, adresse og cpr-nr. eller lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr-nr. Efter 12, stk. 3, skal legitimationen når kunden er en virksomhed omfatte navn, adresse, CVR-nr., eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et CVR-nr. Virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges, og virksomhedens reelle ejere skal legitimeres. I henhold til 12, stk. 7, kan legitimationsproceduren gennemføres ud fra en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte kunde eller forretningsforbindelse, produktet eller transaktionen, hvis vekselkontoret kan godtgøre, at undersøgelsens omfang er tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. I henhold til 14, stk. 1, kan bestemmelsen i 12 undlades, ved bistand til lejlighedskunder med enkeltstående transaktioner, hvis transaktionen ikke overstiger et beløb, der modsvarer værdien af euro. I forbindelse med Erhvervsstyrelsens gennemgang af vekslinger kunne Erhvervsstyrelsen konstatere, at vekselkontoret generelt ikke sammenholdt adresseoplysninger med fx sundskort, eller anden form for dokumentation, hvor adresseoplysningerne fremgår.

5 5/6 Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at vekselkontoret, ved at have undladt at indhente adresseoplysninger for sine fysiske kunder ikke har sørget for en tilstrækkelig legitimering, og dermed har overtrådt hvidvasklovens 12, stk. 2. I relation til virksomhedskunder kunne Erhvervsstyrelsen konstatere, at vekselkontoret havde foretaget en veksling den 20. februar 2015 på euro og i den forbindelse havde vekselkontoret ikke indhentet adresseoplysninger, da kunden boede i Libanon. Vekselkontoret havde valgt at betragte kunden som en fysisk kunde og ikke som en virksomhedskunde. Erhvervsstyrelsen er af den opfattelse, at kunden skulle betragtes som en virksomhedskunde, da pengene skulle bruges til køb af en traktor til brug for erhverv. Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at vekselkontoret ved at have udeladt at indhente virksomhedskundens adresseoplysninger og ejer-og kontrolstruktur samt legtimere virksomheden og dens reelle ejer, ikke har sørget for at foretage en tilstrækkelig legitimering, og dermed har overtrådt hvidvasklovens 12, stk Interne retningslinjer Efter en gennemgang af vekselkontorets interne retningslinjer anser Erhvervsstyrelsen disse for mangelfulde i forhold til hvidvasklovens 25 på følgende punkter: 1) Kundelegitimation: Retningslinjerne nævner ikke virksomhedskunder og der skal ske legitimation af både virksomheden og den reelle ejer, samt at virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges. Endelig mangler retningslinjerne at nævne det skærpede legitimationskrav, når kunden ikke er fysisk tilstede. 2) Noteringspligt: Retningslinjerne beskriver ikke, at formålet med vekslingen skal noteres på sagerne i de tilfælde, hvor der er fundet anledning til at foretage nærmere undersøgelser. 3) Underretningspligt: Beskrivelse af proceduren ved underretning til Hvidvasksekretariatet skal ændres, således det fremgår, at denne skal ske elektronisk via 4) Intern kontrol: Retningslinjerne beskriver ikke noget omkring intern kontrol til sikring af, at de interne retningsliner bliver overholdt. 5) Uddannelse og instruktion: Retningslinjerne indeholder ingen beskrivelse af, hvorledes medarbejderne undervises i forebyggelse af hvidvask. På den baggrund af ovenstående er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at vekselkontoret ikke har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne retningslinjer. 6. Klagevejledning Afgørelsen kan i henhold til hvidvaskloven 36 indbringes for Erhvervsankenævnet, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø,

6 6/6 En eventuel klage skal være Erhvervsankenævnet i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Erhvervsstyrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse med en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilbagebetales, såfremt der gives medhold i klagen, jf. 7 og 15, stk. 4, i bekendtgørelsen om Erhvervsankenævnet (nr af 18. december 1994). Med venlig hilsen

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere