Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 Bilag 15 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 Bilag XX Offentligt Februar 2017 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Af erhvervsministeren: Til 2 1) I nr. 4, litra b, ændres:» 1, stk. 1, nr eller 19, (korrespondenten) til en anden virksomhed omfattet af 1, stk. 1, nr eller 19«til:» 1, stk. 1, nr eller 19, (korrespondenten) til en anden virksomhed omfattet af 1, stk. 1, nr eller 19«Til 8 2) I stk. 5 ændres»bestyrelsen«til:»direktionen«. [Ændring af ansvarligt ledelsesmedlem] Til 10 3) Stk. 1 nr. 3 affattes således:»de i forbindelse med udbud af spil modtager indsatser, udbetaler gevinster eller begge dele på mindst 2000 euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet«[præcisering af bagatelgrænse] Til 14 4) I stk. 6 ændres:»stk. 4«til:»Stk. 5«. 5)» 14, stk. 4«ændres til:» 14, stk. 5«. Til 15 Til 23 6) I stk. 1 ændres:» 11, stk. 1, nr. 1-3«til:» 11, stk. 1, nr. 1-4«.

2 Side 2 af 9 Til 38 7) I stk. 6 ændres» 1, stk. 1, nr. 1-15, 17 og 19«til:» 1, stk. 1, nr. 1-15, 17, 19 og 21«. [Videregivelse af oplysninger til Danmarks Nationalbank] Til 48 8) Stk. 2 affattes således:»stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1, der omfatter en fysisk persons navn, kan dog alene ske ved alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser af 10, nr. 1, 2, 4 og 5, 11, stk. 1, 2 og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 5, 17, stk. 1 og 2, 18, 21, stk. 1, 2. pkt., 25, stk. 1, 26, stk. 1, 3 og stk. 4, 1. pkt., og 30.«[Korrektion af henvisninger] Til 49 9) I stk. 3 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:»4) SKAT, når videregivelse sker til brug for SKAT s undersøgelse af mulige overtrædelser af told- og skattelovgivningen.«nr bliver herefter nr [Videregivelse af oplysninger til SKAT] Til 55 10) I stk. 2 ændres:» 11, stk. 1 og 2, 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 4,«til:» 11, stk. 1, 2, og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 5,«. [Korrektion af henvisninger] Til 61 11) I stk. 2 ændres:» 11, stk. 1 og 2, 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 4, «til:» 11, stk. 1, 2 og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 4, 2. pkt. og stk. 5,«. [Korrektion af henvisninger] Til 71 12) Stk. 1 affattes således:»stk. 1. Overtrædelse af 48, stk. 3, pkt., og stk. 4, pkt., straffes med bøde. Forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af 5, 6, stk. 1, 2. pkt., 7, stk. 1 og 2, 8, stk. 1-4 og 6, 9 og 10, 11, stk. 1, 2 og stk. 3, 1., 3., og 4. pkt., 12, 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 15 og 16, 17, stk. 1 og 2, 18-20, 21, stk. 1, 2. pkt., 22, stk. 2 og 3, 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 og 3, 25, stk. 1 og 2, 26, stk. 1, 3 og stk. 4, 1. pkt., 29, stk. 2, 30 og 31, 35, stk. 1, 36, stk. 1 og 2, 38, stk. 1, 41, stk. 1, 42, stk. 1, 50, stk. 2, 51, stk. 1, 52, stk. 1, 58, stk. 2, samt artiklerne 4-8, og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, samt artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning 2001/1338/EF af 28.

3 Side 3 af 9 juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, som ændret ved forordning 2009/44/EF, jf. Rådets forordning 2001/1339/EF af 28. juni 2001 om udvidelse af virkningerne af forordning 1338/2001/1338/EF om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens regler.«[korrektion af henvisninger] 13) I stk. 2 ændres:» 11, stk. 1 og 2,«til:» 11, stk. 1, 2 og stk. 3, 2. og 3. pkt.,«til 75 14) Før nr. 1. indsættes som nyt nr.:»01. I 61 a, stk. 1, nr. 5, ændres:» 4 og 5 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme«til:» 3 og 4 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme«.«15) Før nr. 1. indsættes som nyt nr.:»02. I 343 x, stk. 1, nr. 3, udgår:»af udbytte«.«15) Før nr. 1. indsættes som nyt nr.:» , stk. 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.«16) Nr. 1. affattes således:»1. I 361, stk. 1, nr. 13, udgår:»af udbytte«, og»nr. 12,«ændres til:»nr. 8,«17) Nr. 2. affattes således:»2. 361, stk. 1, nr. 18, ophæves. Nr bliver herefter nr «18) Efter nr. 2. indsættes som nyt nr.:»04. I 368, stk. 1, ændres:» 360, stk. 4«til:» 360, stk. 3«.«Ny paragraf 19) Efter 76 indsættes som ny paragraf:

4 Side 4 af 9»01. I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 24. april 2015, som ændret ved 1 i lov nr af 4. december 2015, 27 i lov nr. 375 af 27. april 2016 og 7 i lov nr af 13. december 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 3, nr. 10, udgår:»af udbytte«og»om betaler«. 2. I 23, stk. 2, nr. 2, udgår:»af udbytte«. 3. I 34, stk. 2, udgår:»af penge«. 4. I 35, stk. 2, udgår:»af penge«. 5. I 56 ændres:» 2«til:» 5«. 6. I 90, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, nr. 3, udgår»af udbytte«.«til bilag 1 20) I nr. 2, litra d, ændres»(inkl. factoring)«til:»(inkl. forfaitering)«[korrektion]

5 Side 5 af 9 Bemærkninger Til nr. 1 Med ændringsforslaget omfattes pengeinstitutters levering af lignende ydelser af definitionen af en korrespondentforbindelse, hvilket er i overensstemmelse med definitionen af en korrespondentforbindelse i artikel 3, nr. 8, litra d, i 4. hvidvaskdirektiv. Forslaget retter dermed en fejl i lovforslaget. Til nr. 2 8, stk. 5, i lovforslaget fastsætter, at virksomheder, hvor det vurderes relevant, skal udpege et medlem af bestyrelsen, der er ansvarlig for virksomhedens gennemførelse af kravene i denne lov og regler udstedt i medfør heraf. Bestemmelsen gennemfører artikel 46, stk. 4, i 4. hvidvaskdirektiv, hvorefter forpligtede enheder, når det er relevant, skal identificere det medlem af bestyrelsen, der er ansvarlig for gennemførelse af de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme 4. hvidvaskdirektiv. Det følger af almindelig selskabsret, at bestyrelsen som det øverste ledelsesorgan har det overordnede ansvar for, at virksomheden er indrettet forsvarligt og i overensstemmelse med reglerne på hvidvaskområdet. Allerede derfor ses der ikke at være et særligt behov for at fastsætte bestyrelsens forpligtigelser i henhold til lovforslaget. Bestyrelsen fungerer herudover som et kollektivt organ, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at udpege et enkelt bestyrelsesmedlem som ansvarlig for virksomhedens gennemførelse af kravene på hvidvaskområdet. Denne systematik er tilsvarende anvendt i den øvrige finansielle lovgivning, og der ses ikke anledning til at implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv skal ændre herpå. Virksomhedens indretning og drift varetages af direktionen. Under hensyn hertil og til at formålet med bestemmelsen er at sikre ledelsesmæssig forankring af reglerne i denne lov og bestemmelser udstedt i medfør heraf, foreslås det i stedet, at der skal udpeges et medlem af direktionen. Personens opgave er at sikre ledelsesmæssig forankring af og ledelsesmæssig fokus på forebyggende foranstaltning mod hvidvask og terrorfinansiering. Bestemmelsen sigter ikke på at ændre, hvem der er ansvarlig for overtrædelser af denne lov eller bestemmelser udstedt i medfør heraf. Der kan være personsammenfald mellem personen udpeget i henhold til denne bestemmelse og personen i 7, stk. 2, eller den complianceansvarlige i 8, stk. 3. Der skal alene udpeges en person, hvor det er relevant. Dette betyder, at virksomheder, der ikke har en direktion, ikke er forpligtet til at udpege en person i henhold til den foreslåede bestemmelse. Der tilsigtes således ikke med lovforslaget at indføre krav om, at de omfattede virksomheder skal foretage organisatoriske ændringer. Der henvises til bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. og bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Til nr. 3 Med ændringsforslaget sker der en ændring af bagatelgrænsen, herunder i forhold til, hvordan flere transaktioner skal bedømmes i forhold til eventuelt forbundenhed.

6 Side 6 af 9 Hvis udbydere af spil ikke har gennemført kundekendskabsprocedure i forbindelse med oprettelsen af en forretningsforbindelse efter nr. 1, skal der i henhold til den foreslåede nr. 3, gennemføres kundekendskabsprocedurer, når der i forbindelse med udbud af spil foretages indsatser, udbetales gevinster eller begge dele på et beløb på mindst euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. Forslaget medfører, at udbydere af spil skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, hvis dette ikke allerede er gennemført i forbindelse med oprettelsen af en forretningsforbindelse, når transaktionen eller transaktionerne samlet svarer til mindst euro. Det er dog først i det øjeblik, at det samlede beløb svarer til mindst euro, at kravet indtræder. Den enkelte spiludbyder har valgfrihed i forhold til, hvornår kundekendskabsproceduren skal gennemføres. Spiludbyderen kan derfor vælge, at kundekendskabsproceduren skal foretages i forbindelse med indbetaling af indsatser eller udbetaling af gevinster eller begge dele, når bagatelgrænsen er overskredet. Hvis en spiludbyder vælger, at kundekendskabsproceduren skal ske i forbindelse med udbetaling af gevinster indebærer det, at kundekendskabsproceduren skal gennemføres, hvis der udbetales en enkelt gevinst på mindst euro eller flere transaktioner samlet set overstiger et beløb på mindst euro. Spiludbyderen skal gennemføre kundekendskabsproceduren, når transaktionen (indsats eller gevinst eller begge dele) er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet, og det samlede beløb svarer til mindst euro. Forslaget indebærer, at hvis der ved udbud af spil ikke foretages registrering af alle kunder og oprettelse af spilkonti, skal det på anden måde kunne konstateres, hvis en kunde foretager indsatser eller får udbetalt gevinster for samlet set mindst euro. Det er spiludbyderen, der har ansvaret for, at reglerne i hvidvaskloven overholdes. Selv om det i de fleste tilfælde vil være forhandleren, som f.eks. udfører kundekendskabsproceduren, er det udbyderen af spil, der er den forpligtede enhed efter lovforslagets regler, og ikke de enkelte forhandlere af spil. Spiludbyderen kan løfte sit ansvar for at sikre, at forbundne transaktioner kan konstateres, ved at have skriftlige procedurer til sit forhandlernetværk, der gør det muligt for den enkelte forhandler at vide, hvordan der skal kontrolleres og bedømmes, om en kundes transaktioner er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. En spiludbyder, der udbyder spil her i landet fra kiosker, butikker mv. skal således have procedurer eller retningslinjer for, hvordan den enkelte kiosk, butik mv. skal vurdere, om dens transaktioner (f.eks. gevinstudbetalinger) er indbyrdes forbundet. Såfremt kunden foretager transaktioner flere gange i forbindelse med en spiludbyders salg af væddemål inden for ét døgn hos samme forhandler anses dette som hovedregel for at være indbyrdes forbundet. Det vil sige både i tilfælde, hvor spiludbyderen deler transaktionen op ved samme besøg, eller hvis den pågældende går ind og ud af samme butik flere gange på et døgn og foretager flere transaktioner. En løbende overvågning af, hvorvidt der er tale om forbundne transaktioner indebærer ikke et selvstændigt krav om registrering af samtlige indbetalinger eller udbetalinger af gevinster eller anden tilsvarende løbende dokumentation heraf. Udbyderen af spil skal derimod løbende følge op på forhandlernes efterlevelse af de skriftlige retningslinjer. Reglerne for spiludbydere gælder for alle udbydere af spil, der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, idet disse udbydere anses for at være etableret her i landet, jf. 1, stk. 1, nr. 20. Alle udbydere af spil, som har tilladelse til at udbyde spil her i landet vil således være omfattet af både den danske spillelovgivning og hvidvasklovgivning for spil udbudt her i landet. Dermed vil udenlandske udbydere, der skal have en tilladelse til udbyde spil i Danmark f.eks. via en spilterminal også være omfattet af den danske regulering.

7 Side 7 af 9 Til nr. 4 Til nr. 5 Til nr. 6 Ændringsforslaget medfører, at der er samme mulighed for at overlade opfyldelsen af kravene i 11, stk. 1, nr. 4, til en anden virksomhed i koncernen, som der i 22 i lovforslaget er til at overlade opfyldelsen til tredjemand. Det har ikke været tilsigtet, at der skal være forskel. Ændringsforslaget retter dermed en fejl i lovforslaget. Til nr. 7 Med ændringsforslaget foreslås det, at Danmarks Nationalbank tilføjes i den foreslåede 38, stk. 6. Oplysninger om, at der er givet underretning efter forslaget til 26, stk. 1 og 2, eller at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse efter forslagets 25, stk. 1, kan herefter videregives mellem virksomheder og personer omfattet af forslaget til 1, stk. 1, nr. 1-15, 17, 19 og 21, når der tre betingelser i den foreslåede bestemmelse er opfyldt. Danmarks Nationalbank har selv ønsket at være omfattet af lovforslaget i det omfang, den udøver tilsvarende virksomhed som pengeinstitutter, og det anses derfor for hensigtsmæssigt også at lade Danmarks Nationalbank være omfattet af muligheden for at videregive de nævnte oplysninger, samt skabe mulighed for at blandt andet pengeinstitutter kan videregive oplysningerne til Danmarks Nationalbank. Til nr. 8 Med ændringsforslaget foreslås en nyaffattelse af stk. 2 som følge af henvisningsfejl i lovforslaget. Til nr. 9 Med ændringsforslaget foreslås en udvidelse af Finanstilsynets mulighed for at videregive fortrolige oplysninger til SKAT, når videregivelse sker til brug for SKAT s undersøgelse af mulige overtrædelser af told- og skattelovgivningen. Der tænkes bl.a. på den situation, hvor en finansiel virksomhed kan være blevet anvendt til at gennemføre skatteunddragende transaktioner på vegne af en kunde. Tilsvarende vil Finanstilsynet kunne videregive oplysninger til SKAT om muligt manglende skattetilsvar fra virksomheder under Finanstilsynets tilsyn. Baggrunden for ændringen er hensynet til at sikre et effektivt og målrettet samarbejde mellem myndighederne for at bekæmpe skatteunddragelse. Al relevant information bør således være tilgængelig for og kunne udveksles fortroligt mellem Finanstilsynet og SKAT i forbindelse med bekæmpelse af skatteunddragelse. Finanstilsynet kan i henhold til den foreslåede bestemmelse på eget initiativ give sådanne oplysninger til SKAT, når dette sker til brug for SKAT s undersøgelse af skatteunddragelsessager. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (CRD IV) fastsæt-

8 Side 8 af 9 ter i dag rammerne for, i hvilket omfang Finanstilsynet kan videregive fortrolige oplysninger til bl.a. andre myndigheder. Det følger af 34 a, stk. 3, nr. 2, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, at Finanstilsynet kan videregive fortrolige oplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold omfattet af straffeloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme eller anden tilsynslovgivning. Det følger af artikel 53, stk. 1, i CRD IV, at fortrolige oplysninger, som personer, der arbejder for eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, revisorer eller eksperter modtager i forbindelse med deres hverv, kun må videregives i summarisk eller samlet form, således at de enkelte kreditinstitutter ikke kan identificeres, med mindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen. Artikel 53, stk. 1, ses at give mulighed for at videregive oplysninger i videre omfang, end hvad der fremgår af 34 a, stk. 3, nr. 2. Den foreslåede bestemmelse fastsætter således, at der kan videregives oplysninger til SKAT, også selv om der ikke er tale om mulige strafbare forhold omfattet af straffeloven, men derimod forhold, der udgør en mulig strafbar overtrædelse af told- og skattelovgivningen. Til nr. 10 Til nr. 11 Til nr. 12 Med ændringsforslaget foreslås en nyaffattelse af stk. 1 som følge af henvisningsfejl i lovforslaget. Med ændringsforslaget foreslås det, at en overtrædelse af 25, stk. 3, ikke skal være strafbelagt. Årsagen hertil er, at hvis en virksomhed eller person giver en person ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter stk. 1 og 2, vil dette forhold være en overtrædelse af tavshedspligten i 38, stk. 1. En virksomhed eller person kan derfor ikke ifalde et særskilt ansvar ved overtrædelse af den foreslåede 25, stk. 3. Til nr. 13 Til nr. 14 Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse som følge af de foreslåede definitionsbestemmelser vedrørende hvidvask og finansiering af terrorisme. Til nr. 15 Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse som følge af den nye titel»lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme«. Til nr. 16 Med ændringsforslaget foreslås konsekvensrettelser som følge af, at den gældende bestemmelse i 16, stk. 4, i hvidvaskloven ikke er videreført.

9 Side 9 af 9 Til nr. 17 Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse som følge af den nye titel»lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme«. Til nr. 18 Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse, som følge af en fejl i lovforslaget. Den gældende bestemmelse i 16, stk. 4 i hvidvaskloven er ikke videreført i lovforslaget, hvorfor bestemmelsen i 361, nr. 18, og henvisningen heri til 16, stk. 4, i den gældende lov skal udgå. Til nr. 19 Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse som følge af, at 360, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed foreslås ophævet. Til nr. 20 Med ændringsforslaget foreslås en række konsekvensrettelser i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som ved en fejl ikke er foretaget i lovforslaget. Til nr. 21 Factoring fremgår allerede af litra c. Ændringsforslaget retter således en fejl i lovforslaget.

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [23. februar 2017] 2. udkast

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

2016/1 BTL 41 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2017.

2016/1 BTL 41 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2017. 2016/1 BTL 41 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 6 Offentligt 12. november 2015 J.nr. 15-1958420 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 1. februar 2017 Besvarelse af spørgsmål 29

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 44

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 44 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 16 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n d

Læs mere

Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder

Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder Rettet 22.03.2017 vers. 1.4 Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder Lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme At forsøge at

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41)

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 23 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering Marts 2019 Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme Tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. til. 12 I lov om betalinger, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2017, som senest ændret ved 8 i [L10] af [dato], foretages følgende ændringer:

Forslag. til. 12 I lov om betalinger, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2017, som senest ændret ved 8 i [L10] af [dato], foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love 1 (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab.

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Til organisationer og myndigheder på høringsliste Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning i høring. Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 12. februar 2019 om et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler og visse ændringer af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge (CON/2019/5) Indledning og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed 1) Til lovforslag nr. L 204 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. maj 2019 Forslag til Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af 5.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed 1) 2018/1 LSV 204 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0026 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. maj 2019

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

Ansvarsfordelingen mellem tilsynsmyndigheder. på hvidvaskområdet

Ansvarsfordelingen mellem tilsynsmyndigheder. på hvidvaskområdet Bilag 2 4004116 HED Ansvarsfordelingen mellem tilsynsmyndigheder i hjemland og værtsland på hvidvaskområdet 1. INDLEDNING, BAGGRUND OG KONKLUSION Finanstilsynet har til brug for en redegørelse til Erhvervsministeriet

Læs mere

Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} uden for betænkningen

Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} uden for betænkningen Erhvervsudvalget, Erhvervsudvalget L 102 - Bilag 9,L 103 - Bilag 9 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} uden for betænkningen Ændringsforslag til Forslag til Lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1)

Bekendtgørelse om depotselskaber 1) BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

[Krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomhedens whistleblowerordning] Til 14

[Krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomhedens whistleblowerordning] Til 14 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 L 158 Bilag 7 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g Af [xxx], tiltrådt af [xxx]: Til 13 1) I stk. 1 indsættes som 3. pkt.:»virksomheden skal følge op på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Sammenfatning Ressourcerne til hvidvasktilsynet er i de seneste par år blevet øget, senest med den politiske aftale fra

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 204 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. april 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. maj Forslag. til Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. maj 2018 Forslag til Lov om net- informationssikkerhed for domænenavnssystemer visse digitale tjenester 1)

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes:

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Bekendtgørelse om onlinekasino 1 I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på drift af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 1

Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 1 Dato: 3. september 2019 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Lynggaard Sagsnr.: 2019-731-0047 Dok.: 1118087 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag.

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag. 2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 L 208 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner)

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Finanstilsynets indsats i relation til hvidvask og terrorfinansiering Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017. RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 174/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T ApS (advokat Christian Falk Hansen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 13. september

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester 1)

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester 1) LOV nr 436 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2018-2074 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. til. Anvendelsesområde

Forslag. til. Anvendelsesområde Notat 1. oktober 2015 CSS /Daniel Hartfield-Traun Sagsnr.: 2015-2035 Forslag til Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske

Læs mere

A8-0326/ Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen

A8-0326/ Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen 18.11.2016 A8-0326/ 001-022 ÆNDRINGSFORSLAG 001-022 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Emmanuel Maurel A8-0326/2016 Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 204 Folketinget Fremsat den 13. marts 2019 af Erhvervsminister (Rasmus Jarlov) til

Forslag. Lovforslag nr. L 204 Folketinget Fremsat den 13. marts 2019 af Erhvervsminister (Rasmus Jarlov) til Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. marts 2019 af Erhvervsminister (Rasmus Jarlov) Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Nr. 34 16. januar 2015 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lovom finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere