Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet"

Transkript

1 Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore pengeinstitutters risikobegrænsende foranstaltninger på området for hvidvask af udbytte og terrorfinansiering. Finanstilsynet igangsatte i maj 2013 en undersøgelse af små og mellemstore pengeinstitutter ved at sende et omfattende spørgeskema til 19 udvalgte pengeinstitutter i Danmark med en arbejdende kapital på op til 50 mia. kr. Pengeinstitutterne blev udvalgt med henblik på at udgøre et repræsentativt billede af de små og mellemstore pengeinstitutter under hensyn til bl.a. størrelse, geografisk beliggenhed, markedsområde og udbuddet af finansielle produkter. Der har i udvælgelsen ikke indgået overvejelser omkring de enkelte pengeinstitutters antal underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) eller resultater fra tidligere undersøgelser. er og konklusioner i denne rapport er primært baseret på pengeinstitutternes besvarelser af disse spørgeskemaer fra juni/juli måned Finanstilsynet har i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten således ikke haft nærmere drøftelser med de enkelte pengeinstitutternes ledelser eller foretaget yderligere stikprøver med henblik på at bekræfte de konklusioner, som de af pengeinstitutterne afgivne skriftlige oplysninger har givet anledning til. Det skal i øvrigt bemærkes, at pengeinstitutterne efter besvarelsen af Finanstilsynets spørgeskema kan have styrket deres fokus på hvidvaskområdet, bl.a. ved at have ændret deres risikoprofiler og styrket deres risikobegrænsende foranstaltninger. Finanstilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter efter undersøgelsens igangsættelse har opdateret det vejledningsmateriale på hvidvaskområdet, som tilbydes organisationens medlemmer.

2 2/10 2. Baggrund for undersøgelsen Pengeinstitutbranchen er den branche, hvorigennem personer og virksomheder i almindelighed får adgang til det finansielle system. Af samme årsag er pengeinstitutter, i sammenligning med de fleste andre finansielle virksomheder, særligt udsatte for at blive misbrugt af kriminelle personer til hvidvask og terrorfinansiering. Risikoen afhænger af det enkelte pengeinstituts forretningsmodel, og den kan således variere afhængigt af forhold som fx produkttyper, leveringskanaler, forretnings- og transaktionsomfang, geografiske forhold samt kundetyper (privat-, virksomheds-, distancekunder mv.). På baggrund af en samlet vurdering af disse faktorer, finder Finanstilsynet dog, at pengeinstitutter som hvidvaskkanal generelt udgør et højrisikoområde. Denne konklusion understøttes i rapport om national risikovurdering på hvidvaskområdet fra SØIK, som endnu ikke er offentliggjort. Det fremgår af rapporten, at pengeinstitutter de seneste par år er blevet anvendt til hvidvask af udbytte fra blandt andet skattekriminalitet, mandatsvig, underslæb og forskellige former for bedrageri. Det fremgår også, at hvidvask gennem pengeinstitutter både foretages af privatpersoner og virksomheder. De tjenesteydelser og produkter fra pengeinstitutter, som misbruges, er typisk almindelige indlånskonti til både private og erhvervsdrivende, indenlandske og udenlandske overførsler via netbank, checks, kreditkort, døgnbokse, lån samt handelskonti. Disse produkter udbydes af pengeinstitutter i alle størrelser, og der er derfor ikke tale om, at det alene er større pengeinstitutter hvis produktudbud kan misbruges til hvidvask af udbytte. Tal fra SØIK s Hvidvasksekretariat og Sporingsgruppes årsberetning fra 2012 viste, at 32 % af pengeinstitutterne slet ikke havde afgivet underretninger i 2012, mens 33 % alene har afgivet mellem 1 og 5 underretninger Der er ifølge SØIK siden 2012 sket en klar stigning i antallet af underretninger fra pengeinstitutter. Der er dog stadig en række pengeinstitutter, der alene har foretaget meget få eller aldrig har foretaget hvidvaskunderretninger til SØIK. Kendetegnede for hovedparten af disse pengeinstitutter, er ifølge SØIK, at de er små vurderet ud fra deres arbejdende kapital. Manglende eller få underretninger er en indikator på, at institutternes risikobegrænsende foranstaltninger på området for hvidvask af udbytte og terrorfinansiering ikke fungerer godt nok. Finanstilsynet valgte på denne baggrund, at igangsætte nærværende undersøgelse af de små og mellemstore pengeinstitutter.

3 3/10 3. Hovedkonklusion På baggrund af undersøgelsen, der primært bygger på spørgeskemaundersøgelser fra maj/juni 2013 er det Finanstilsynets overordnede vurdering, at ledelsen i de små og mellemstore pengeinstitutter generelt ikke har tilstrækkelig fokus på bekæmpelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering, hvilket har den konsekvens, at institutternes forebyggende foranstaltninger ofte er for standardiserede, og ikke imødegår de aktuelle risici, som er relevante for det pågældende institut. Finanstilsynet vurderer, at pengeinstitutternes lave niveau for underretning af mistænkelige transaktioner til SØIK er en konsekvens af dette, og at antallet af underretninger generelt ikke står mål med pengeinstitutternes risikoprofil. På baggrund af undersøgelsen, finder Finanstilsynet at manglerne ved de små og mellemstore pengeinstitutters hvidvaskforanstaltninger kommer til udtryk i form af en generelt utilstrækkelig risikostyring herunder mangelfulde risikovurderinger og mangelfulde skriftlige interne regler. Pengeinstitutternes procedure for overvågning og håndtering af mistænkelige transaktioner vurderes ligeledes at være utilstrækkelige. Disse forhold uddybes i rapportens punkt 4 nedenfor. 4. Finanstilsynets observationer og vurderinger I dette afsnit beskrives Finanstilsynets generelle observationer af de adspurgte pengeinstitutters forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt Finanstilsynets vurdering af kvaliteten af disse. Det er generelt pengeinstitutternes egen vurdering, at de tager de nødvendige foranstaltninger for at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme. Denne vurdering er typisk baseret på, at de har udarbejdet og implementeret skriftlige forretningsgange. Der kan ikke foretages en generel og overordnet beskrivelse af pengeinstitutternes forretningsmodel. Dette skyldes, at pengeinstitutterne er udvalgt netop med henblik på at udgøre et repræsentativt billede af de små og mellemstore pengeinstitutter under hensyn til bl.a. forskellig størrelse, geografisk beliggenhed, markedsområde og udbuddet af finansielle produkter osv. Typisk har pengeinstituttets størrelse indflydelse på instituttets geografiske repræsentation og forretningsmodel, herunder omfanget af de finansielle produkter/ydelser og antallet af kunder og kundetyper. Mindre pengeinstitutter har typisk simple forretningsmodeller og har deres virke i lokalområdet. De møder deres kunder personligt og har ofte ingen private banking-kunder

4 4/10 og få eller ingen institutionelle kunder. Større pengeinstitutter har bredere geografisk repræsentation, større udbud af produkter og ydelser, og hermed flere kundetyper. Forretningsmodellerne hos de større pengeinstitutter tillader i højere grad distancekundeforhold. Risikostyring Hvidvaskloven stiller krav om, at pengeinstitutternes risikostyring på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens egen forretningsmodel og de risici, som der vurderes at være for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. et indebærer grundlæggende, at pengeinstituttet skal udarbejde en risikovurdering og på baggrund af denne vurdering udarbejde en risikostyringspolitik, som beskriver, hvordan disse risici imødegås. Risikovurderingen skal baseres på en vurdering af virksomhedens kundetyper, produkter, leveringssystemer, dvs. den måde, som virksomheden stiller sine produkter til rådighed for kunderne på (fysisk fremmøde, internet osv.), forretnings- og transaktionsomfang og geografiske risici. Derudover stiller hvidvaskloven krav om, at pengeinstitutterne skal udpege en medarbejder på ledelsesniveau, der skal sikre overholdelse af loven og regler på hvidvaskområdet. Det er meget få af de undersøgte pengeinstitutter, som har udarbejdet egentlige risikostyringspolitikker på området for bekæmpelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansierring. Ca. trefjerdedele af pengeinstitutterne har udarbejdet vurderinger af risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Men det er kun omkring halvdelen af disse, som har udarbejdet vurderingen med udgangspunkt i deres egen forretningsmodel. Den anden halvdel har anvendt en generel branchevurdering og vurderer typisk risikoen som lav. For de fleste af de undersøgte institutter gælder, at risikovurderingerne er for overfladiske, og at pengeinstitutterne generelt vurderer risikoen lavere end Finanstilsynet. Dette skyldes til dels, at Finanstilsynets risikovurdering er baseret på den iboende risiko (dvs. risikoen før implementering af risikobegrænsende foranstaltninger), mens der i pengeinstitutternes vurdering ofte er taget højde for de forebyggende foranstaltninger. Dette giver dog ikke et retvisende billede af pengeinstituttets egentlige risiko, idet pengeinstitutternes risikobegrænsede foranstaltninger ikke er gennemført på baggrund af en risikovurdering og derfor typisk ikke er tilpasset instituttets individuelle risikoprofil.

5 5/10 Alle pengeinstitutterne har udpeget en hvidvaskansvarlig. Typisk er denne person kredit-, økonomi-, eller administrationschefen. For enkelte institutter kan denne person også være den juridiske chef eller compliance chefen. For de helt små institutter er det typisk direktøren. Der er i de fleste pengeinstitutter udarbejdet en forretningsgang for den hvidvaskansvarlige, som alene er en udbygning og en mere teknisk beskrivelse af forretningsgangen rettet mod medarbejderne. Forretningsgangen er derfor ikke en egentlig funktionsbeskrivelse for den hvidvaskansvarlige. Det er alene under halvdelen af de adspurgte pengeinstitutter, der har procedurer for ledelsesrapportering. I de tilfælde hvor der er procedurer for ledelsesrapportering, indeholder disse ingen beskrivelser af, hvad rapporteringen skal indeholde, men der stilles typisk krav om, at ledelsesrapportering skal foretages minimum en gang årligt. Rapporteringen foregår oftest som en del af compliancerapporten, hvor fokus på hvidvaskområdet og beskrivelsen heraf er meget varierende. Det er meget få af de adspurgte pengeinstitutter, som har skriftlige procedurer for interne kontroller, men det følger af pengeinstitutternes besvarelser, at mange af pengeinstitutterne årligt gennemfører interne kontroller af indhentelse af legitimation på nye kunder. Intervallet af egenkontrollen er som oftest ikke baseret på instituttets egen risikovurdering. Det er Finanstilsynets vurdering, at hvidvaskområdet ikke i tilstrækkelig grad er ledelsesmæssigt prioriteret. Generelt tager pengeinstitutternes risikovurdering kun i begrænset omfang udgangspunkt i instituttets egen risiko for at blive misbrugt til hvidvask af udbytte og terrorfinansiering. Institutternes forretningsgang beskriver ikke, hvorledes en risikovurdering skal udarbejdes, hvor ofte den skal opdateres, samt hvilken indvirkning risikovurderingen har instituttets forretningsgange på området. Finanstilsynet vurderer derudover, at pengeinstitutterne ikke har tilstrækkelige procedurer for intern kontrol med henblik på at sikre, at alle kravene på hvidvaskområdet overholdes. Kontrolforanstaltningerne er ikke baseret på en risikovurdering, og er typisk ikke beskrevet i forretningsgangen. Der er ikke procedurer som sikrer, at de enkelte kontroller kan dokumenteres, så man kan se, at de har fundet sted. Kontrollerne omfatter ikke, hvor det er relevant, væsentlige krav efter hvidvaskloven, herunder krav om noteringspligt, opbevaringspligt, undersøgelse af transaktioner, herunder vurdering af om mistanken er afkræftet i undersøgte sager, som ikke er indberettet til SØIK. Det er vurderingen, at forretningsgangene ikke sikrer en betryggende ledelsesrapportering på hvidvaskområdet på baggrund af det enkelte pengeinsti-

6 6/10 tuts risiko og størrelse. Ledelsesrapporterne indeholder generelt ikke løbende information om det enkelte pengeinstituts risici på hvidvaskområdet, foranstaltninger til begrænsning af disse risici, herunder vurdering af tilstrækkeligheden af interne regler og procedurer m.v., resultatet af interne kontroller, statistik over undersøgelse af mistænkelige transaktioner m.v. Skriftlige interne regler For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering stiller hvidvaskloven krav om, at pengeinstitutterne skal have tilstrækkelige skriftlige interne regler om: kundelegitimation, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring, ledelseskontrol og kommunikation, kundelegitimation, opmærksomhedspligt, undersøgelsespligt, noteringspligt, underretningspligt, og opbevaring af registreringer. Alle pengeinstitutter med undtagelse af et enkelt, har forretningsgange på hvidvaskområdet. Mange af forretningsgangene indeholder gode beskrivelser for procedurer på de fleste væsentlige områder for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder legitimationsprocedure, registrering og opbevaring af identitetsoplysninger og undersøgelser samt underretning om mistanke af mistænkelige transaktioner. Vedrørende risikostyring, se ovenfor. På nogle områder er pengeinstitutternes forretningsgange generelt ikke opdaterede i forhold til gældende lovgivning. Det gælder eksempelvis procedurer for legitimation af lejlighedskunder. I mange institutters forretningsgange lægges der op til, at kunderne inddeles i risikogrupper. Der gives dog ingen vejledning til, hvorledes risikoklassificeringen af kunden anvendes, og inddelingen anvendes typisk ikke i overvågningen. Det er Finanstilsynets vurdering, at pengeinstitutternes forretningsgange indeholder beskrivelse af procedurer til efterlevelse af de væsentlige krav i hvidvaskloven, men at pengeinstitutterne ikke i tilstrækkelig grad sikrer at

7 7/10 procedurerne er opdateret i henhold til hvidvaskloven. Forretningsgangene er typisk meget standardiserede og tager ikke udgangspunkt i en risikovurdering. I nogle tilfælde har institutterne beskrevet procedurer i deres besvarelse af spørgeskemaerne, som ikke er i overensstemmelse med de vedlagte forretningsgange, hvilket giver det indtryk, at disse institutter ikke efterlever egne forretningsgange. Finanstilsynet finder det meget kritisabelt, at ét pengeinstitut har valgt ikke at have forretningsgange på området. Uddannelse Hvidvaskloven stiller krav om, at pengeinstitutterne skal udfærdige og gennemføre uddannelses- og instruktionsprogrammer til medarbejdere i virksomheden. Størstedelen af pengeinstitutterne har uddannelsesprogrammer fra Finanssektorens Uddannelsescenter (FU). FU udbyder en generel del rettet mod mindre pengeinstitutter. Derudover er der mulighed for at få tilføjet en individuel del, som er tilpasset det enkelte pengeinstituts forretningsgange og procedurer. De af undersøgelsen omfattede institutter anvender typisk alene den generelle del. Der er stor forskel på pengeinstitutternes krav til hvilke medarbejdere, der skal gennemføre uddannelsen, hvor ofte det skal ske, og om der er opfølgning på medarbejdernes deltagelse osv. Generelt har de mindste pengeinstitutter ingen eller meget få krav om deltagelse og ingen opfølgning på, om medarbejderne deltager. Det er Finanstilsynets vurdering, at pengeinstitutterne i højere grad skal tage stilling til om det er nødvendig at gennemføre supplerende undervisning til de gennemførte uddannelsesprogrammer. Legitimationsprocedure Det er et grundlæggende krav i hvidvaskloven, at pengeinstitutterne skal have kendskab til deres kunder ( kend din kunde-princippet ). Det betyder bl.a. at kunderne skal identificeres og legitimeres i forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet. Pengeinstitutterne skal være overbevist om, at kunden er den, som kunden udgiver sig for at være. Der må derved ikke være omstændigheder, der kan give anledning til tvivl om, at kunden er den, som kunden udgiver sig for at være.

8 8/10 Legitimationsproceduren skal også gennemgøres på kundeforhold oprettet før lovens ikrafttræden 1. marts 2006 (eksisterende kunder) på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering. Pengeinstitutterne har generelt procedurer for legitimation af både privat- og erhvervskunder. Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen ikke indhentet stikprøver af pengeinstitutternes indhentelse af identifikation og legitimation af institutternes kunder og det er derfor ikke muligt at konkludere, om pengeinstitutterne i praksis følger deres procedurer for legitimation. Det følger dog af nogle af de ledelsesrapporteringer som pengeinstitutterne har vedlagt, at der fortsat er problemer med legitimation af erhvervskunder, primært i forhold til klarlæggelse af ejer- og kontrolstruktur og legitimation af reelle ejere. Størstedelen af de undersøgte institutter har ikke legitimeret alle eksisterende kunder. Mange pengeinstitutter tillader alligevel udvidelse af engagementet hos disse kunder. Der tegner sig dog et billede af, at jo større pengeinstituttet er, jo mere fokus har der været på denne problemstilling. Finanstilsynet finder det kritisabelt, at mange af de undersøgte pengeinstitutter ikke har legitimeret alle eksisterende kunder. Det er betænkeligt, at nogle pengeinstitutter tillader udvidelse af ikke-legitimerede kunders engagementer, idet kendskab til sine kunder er elementært i forhold til efterlevelse af hvidvasklovens krav. Overvågning Der stilles i hvidvaskloven krav om, at kundeforholdet løbende skal overvåges efter etablering. Transaktioner, der gennemføres som led i kundeforholdet, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Undersøgelsen viser, at alle pengeinstitutter, med undtagelse af to, abonnerer på overvågningssystemer udbudt af datacentraler. Datacentralernes overvågningssystemer er modulopdelt med forskellige matchkriterier i hvert modul. Det følger kun af få besvarelser, hvor mange moduler pengeinstitutterne abonnerer på. Ingen af institutternes forretningsgange indeholder en beskrivelse af sammenhængen mellem pengeinstituttets valg af matchkriterier/moduler i det

9 9/10 anvendte overvågningssystem og pengeinstituttets forretningsmodel eller risikovurdering. Finanstilsynets vurdering har på grund af det manglende kendskab til overvågningssystemerne primært fokuseret på resultatet af overvågningen og ikke selve overvågningssystemet, dvs. undersøgelser af mistænkelige transaktioner og underretninger til SØIK, jf. nedenfor. Mistænkelige transaktioner og underretninger Hvidvaskloven stiller krav om, at pengeinstitutterne skal undersøge kunders transaktioner eller henvendelser, hvis der er mistanke om hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme. Hvis en mistanke ikke kan afkræftes på baggrund af en undersøgelse, skal SØIK underrettes. Uanset om et pengeinstitut underretter om en mistænkelig transaktion eller om mistanken afkræftes på baggrund af pengeinstituttets egen undersøgelse, er pengeinstituttet forpligtet til at opbevare notater om resultatet af undersøgelsen i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse. Pengeinstitutterne er i spørgeskemaet anmodet om at oplyse om antallet af både indberettede og ikke-indberettede mistænkelige transaktioner. Der er stor forskel i de oplysninger, som pengeinstitutterne har givet i forbindelse med besvarelse af antal mistænkelige transaktioner, herunder antal indberettede sager. Nogle pengeinstitutter har givet et samlet antal for , og nogle har alene oplyst om enten indberettede eller ikkeindberettede sager. Der er seks af de undersøgte pengeinstitutter, som oplyser, at de ikke har foretaget en eneste underretning til SØIK i perioden Det er Finanstilsynets vurdering, at størstedelen af pengeinstitutternes procedure for undersøgelser af mistænkelige transaktioner ikke er fyldestgørende, hvorfor det er tvivlsomt om mistanken i tilstrækkelig grad bliver afkræftet i de sager, hvor der ikke foretages underretning til SØIK. Der er også stor forskel i, hvordan eller hvorvidt pengeinstitutterne foretager den lovpligtige notering af resultatet af de undersøgte transaktioner, idet mange af de adspurgte pengeinstitutter ikke har været i stand til at oplyse om antallet heraf. Det er specielt sager, hvor der ikke er foretaget indberetning til SØIK, som pengeinstitutterne ikke har et overblik over.

10 10/10 Finanstilsynet finder det kritisabelt, at seks pengeinstitutter ikke har foretaget en eneste underretning til SØIK, idet det vurderes for usandsynligt at disse institutter ikke i et tilfælde har haft en mistænkelig transaktion, hvor det ikke har været mulig at afkræfte mistanken. Generelt for de pengeinstitutter som foretager underretninger til SØIK er, at antallet af underretninger er lavt i forhold til pengeinstituttets størrelse, antal kunder og transaktionsvolumen. Tendensen er dog positiv, idet antallet af underretninger er stigende for de fleste pengeinstitutters vedkommende. 5. Anbefaling Med udgangspunkt i konklusionerne i denne rapport, er det Finanstilsynets anbefaling, at ledelserne i de små- og mellemstore pengeinstitutternes i højere grad bør prioritere indsatsen omkring bekæmpelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering derved, at det sikres; 1) at pengeinstituttet har udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering baseret på en kvalificeret analyse af de risici, der knytter sig til forretningsmodellen og forretningsomfanget i det enkelte institut. 2) at pengeinstituttet med udgangspunkt i sin risikovurdering har fastlagt en egentlig risikostyringspolitik og implementeret forretningsgange, som imødegår de risici for hvidvask og terrorfinansiering, som konkret gør sig gældende for det enkelte institut. 3) at der er etableret et effektivt system for overvågning af mistænkelige transaktioner samt tilstrækkelige procedurer for pengeinstituttets undersøgelser af mistænkelige transaktioner, herunder en procedure for indberetninger til SØIK.

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Program Det overordnede formål Den nye hvidvasklov rammen er blevet bedre Risikovurdering - livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Til direktionen i DK-Exchange ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Direktionen for Burak ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Indehaveren af Euro Change 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af den 3. maj 2018 (j.nr. 17/01953) Stadfæstet, at krav i henhold

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af Royal Exchange 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. marts 2016 (J.nr. 2015-9490). Revisionsvirksomhed meddelt

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering Marts 2019 Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme Tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes:

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Bekendtgørelse om onlinekasino 1 I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på drift af

Læs mere

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Tobias Thygesen & Jette Kristiansen Kontor for Governance, Hvidvaskforebyggelse og Betalingstjenester Emner Hvad skal finansielle virksomheder være

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Finanstilsynets indsats i relation til hvidvask og terrorfinansiering Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Information om behandling af persondata i Hvidbjerg Bank Generel oplysningspligt Inden Hvidbjerg Bank agerer som dataansvarlig,

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Vejledning 30. oktober 2014 på kasinoområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Forord...

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Politik om databehandling Nordea Kredit

Politik om databehandling Nordea Kredit 1 (6) Side Politik om databehandling Nordea Kredit Som følge af EU s nye databeskyttelsesforordning har vi opdateret vores politik om databehandling. På de følgende sider kan du læse, hvordan vi behandler

Læs mere

Indhold. Introduktion 3. Hvidvasklovens krav i en nøddeskal 7. Fra regelbaseret til risikobaseret tilgang 8

Indhold. Introduktion 3. Hvidvasklovens krav i en nøddeskal 7. Fra regelbaseret til risikobaseret tilgang 8 1 Den nye hvidvasklov Den nye hvidvasklov er i dag blevet vedtaget i Folketinget og træder i kraft den 26. juni. Loven indebærer en række større og mindre ændringer i den nuværende regulering, herunder

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ANG nr 1034 af 30/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen For revisions- og bogholderivirksomheder 1 Carsten Hedegaard Fohlmann Cand.merc.aud fra CBS Contar Regnskab ApS, etableret 1994 Næstformand i FDR Medlem

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Carsten Hedegaard Fohlmann. Forkortelser

Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Carsten Hedegaard Fohlmann. Forkortelser Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen Uddelingskopier kan hentes på: www.contar.dk/ffb20180517 1 Carsten Hedegaard Fohlmann Cand.merc.aud fra CBS Contar Regnskab ApS, etableret 1994 Næstformand

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2.. 8800 Viborg * www.erhvervsankenaevnet.dk Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 7. august 2017 Erhvervsstyrelsens afgørelse om påbud til

Læs mere

Finanstilsynets praksis vedrørende reglerne om risikovurdering og risikostyring på hvidvaskområdet

Finanstilsynets praksis vedrørende reglerne om risikovurdering og risikostyring på hvidvaskområdet Finanstilsynets praksis vedrørende reglerne om risikovurdering og risikostyring på hvidvaskområdet 6. februar 2018 Finanstilsynets praksis til reglerne om risikovurdering og risikostyring vil blive indarbejdet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder

Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder Rettet 22.03.2017 vers. 1.4 Rutiner og lovgivninger som Metropolinternational.com og partnere efterkommer og overholder Lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme At forsøge at

Læs mere

Behandling af kundens personoplysninger

Behandling af kundens personoplysninger Behandling af kundens personoplysninger Formål med behandling af personoplysninger Lån & Spar Bank A/S behandler oplysninger om kunden til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, herunder

Læs mere

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Michael Landberg Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Ved

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1 I bekendtgørelse nr. 1026 af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., som ændret ved

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 1. februar 2017 Besvarelse af spørgsmål 29

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

Status over danske bankers involvering i skatteunddragelsessagen

Status over danske bankers involvering i skatteunddragelsessagen Finanstilsynet 19. juni 2016 GOVN J.nr. 51-0655 /lbu Status over danske bankers involvering i skatteunddragelsessagen Panama-papers Opsummering Det er endnu for tidligt at afslutte Finanstilsynets undersøgelse

Læs mere

Nykredit Leasings privatlivspolitik og information om cookies. Maj Side 1

Nykredit Leasings privatlivspolitik og information om cookies. Maj Side 1 Nykredit Leasings privatlivspolitik og information om cookies Maj 2018 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Information om behandling af personoplysninger... 3 1. Indsamling og formål... 3 1.1 Oplysninger, vi får

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Samråd i ERU den 25. september 2018 Spørgsmål BB-BE stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (Enhedslisten).

Samråd i ERU den 25. september 2018 Spørgsmål BB-BE stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (Enhedslisten). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 356 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 4. oktober 2018 Samråd i ERU den 25. september 2018 Spørgsmål

Læs mere

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed [Udeladt] 15. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. februar 2016 (J.nr. 2016-6584). Tiltrædelse af påbud

Læs mere

Anmodning om politimæssig efterforskning af Andelskassen J.A.K. Slagelse

Anmodning om politimæssig efterforskning af Andelskassen J.A.K. Slagelse Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 24. august 2015 Ref. KAR J.nr. 6919-0083 Anmodning om politimæssig efterforskning af Andelskassen J.A.K.

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Jesper Bergs talepunkter ved Folketingets høring

Jesper Bergs talepunkter ved Folketingets høring Finanstilsynet 22. november 2018 Jesper Bergs talepunkter ved Folketingets høring om Danske Bank Finanstilsynets direktør Jesper Bergs talepunkter til præsentationen ved høringen om Danske Bank i Folketingets

Læs mere

Konklusioner på undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial

Konklusioner på undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial Pressemeddelelse Holmens Kanal 2 12 DK-1092 København K 19. september 2018 Konklusioner på undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial Undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial,

Læs mere