L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013"

Transkript

1 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2013/35) (2013/645/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 14.3, og artikel 18.2, garanteret af Republikken Cypern ( 4 ), indførte yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbar sikkerhed for Eurosystemets lånetransaktioner. (3) I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer ( 1 ) og afgørelse ECB/2013/6 af 20. marts 2013 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer ( 2 ), og (4) Den 17. juli 2013 besluttede Styrelsesrådet at styrke rammerne for risikostyringen yderligere ved at justere de belånbarhedskriterier og haircuts, der anvendes på sikkerhed, som godkendes til Eurosystemets pengepolitiske operationer, og indføre visse yderligere foranstaltninger for at forbedre rammernes overordnede konsistens og praktiske implementering. ud fra følgende betragtninger: (5) De i fjerde betragtning nævnte beslutninger bør fastlægges i en afgørelse fra ECB (1) I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter»de nationale centralbanker«), udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. De generelle betingelser, hvorunder ECB og de nationale centralbanker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner, er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 og afgørelse ECB/2013/6. (2) Retningslinje ECB/2013/4 af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 ( 3 ) og afgørelse ECB/2013/22 af 5. juli 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Ændringer af og tilføjelser til visse bestemmelser i retningslinje ECB/2011/14 1. Reglerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer og belånbarhedskriterierne for sikkerhed fastlagt i denne afgørelse skal gælde i sammenhæng med andre retsakter udstedt af Eurosystemet vedrørende Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer og navnlig retningslinje 2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinje ECB/2011/14 og/eller andre foranstaltninger til gennemførelse af disse på nationalt plan har denne afgørelse forrang. De nationale centralbanker skal fortsat anvende alle bestemmelser i retningslinje ECB/2011/14 som hidtil, medmindre andet følger af denne afgørelse. ( 1 ) EUT L 331 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 95 af , s. 22. ( 3 ) EUT L 95 af , s. 23. ( 4 ) EUT L 195 af , s. 27.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 301/7 Artikel 2 Anmodninger om oplysninger 1. Som led i den i kapitel 1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 omhandlede pengepolitiske ramme forbeholder Eurosystemet sig ret til at anmode om og indhente alle relevante oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af dets opgaver og opnåelsen af dets mål i forbindelse med pengepolitiske operationer. 2. Denne ret berører ikke andre eksisterende specifikke rettigheder, som Eurosystemet har til at anmode om oplysninger i forbindelse med pengepolitiske operationer. Artikel 3 Fælles belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver 1. De følgende stykker skal sammenholdes med Eurosystemets fælles belånbarhedskrav for omsættelige aktiver, som er omhandlet i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 og risikostyringsforanstaltningerne for omsættelige aktiver, som er omhandlet i afsnit i bilag I til retningslinje 2. Et belånbart gældsinstrument skal have: a) i) en fast, ubetinget hovedstol ( 1 ), eller ii) en ubetinget hovedstol, som på et direkte (»flat«) grundlag er bundet til kun ét inflationsindeks i euroområdet på et enkelt tidspunkt, som ikke indeholder andre komplekse strukturer ( 2 ), og b) i) faste r, nulr eller flertrinsr (multi-step coupons) med en på forhånd defineret tidsplan og på forhånd definerede værdier, som ikke kan give en negativ betalingsstrøm; eller ii) en variabel, som ikke kan give en negativ betalingsstrøm, og som har følgende struktur: = (referencerente * l) ± x, med f c, hvor: c) renten på én statsobligation i euroområdet eller et indeks af flere sådanne statsobligationer, der har en løbetid på et år eller derunder, eller d) et inflationsindeks i euroområdet leveret af Eurostat eller en medlemsstats nationale statistikmyndighed (f.eks. HICP), og den skal være den samme referencerente som under litra a), nr. ii), ovenfor, såfremt tilbagebetaling af hovedstolen er bundet til en referencerente, og 2. f (minimumsrentesats), c (loft), l (gearings-/nedgearingsfaktor) og x (margin), såfremt de er til stede, er tal, som er faste og defineret på forhånd ved udstedelse, som kan variere over tid, hvor f, c og x er større end eller lig med nul, og l er større end nul gennem hele aktivets løbetid. For variable r med et inflationsindeks som referencerente skal l være lig med en. 3. Alle strukturer, som ikke er nævnt i stk. 2, er ikke-belånbare. Listen over kuponstrukturer, der er udelukket, i afsnit , nr. 1, andet delafsnit, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 skal følgelig anses for ikke-anvendelige. Aktiver, som var opført på listen over belånbare aktiver på datoen for denne afgørelses ikrafttræden, og som er blevet ikke-belånbare som følge af stk. 2, er fortsat belånbare i 12 måneder fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden. 4. Belånbarhedsvurderingen af et aktiv, hvad angår dets kuponstruktur, såfremt der er tale om r af flertrinstypen enten faste eller variable skal tage udgangspunkt i aktivets samlede løbetid i både et fremadrettet og et bagudrettet perspektiv. 5. Belånbare instrumenter med må ikke have optionalitet, hvad angår udsteder, og må således ikke give mulighed for ændringer i kuponstrukturen i hele aktivets løbetid, ud fra et fremadrettet og bagudrettet perspektiv, som afhænger af en udsteders beslutning. 1. referencerenten kun udgør én af de følgende på et enkelt tidspunkt: 6. Afsnit 6.7, andet afsnit, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 finder ikke længere anvendelse. a) en europengemarkedsrente (f.eks. EURIBOR, LIBOR) eller lignende indeks b) en constant maturity-swaprente (f.eks. CMS, EIISDA, EUSA) ( 1 ) Obligationer med warrant eller andre tilsvarende tilknyttede rettigheder er ikke belånbare. ( 2 ) Gældsinstrumenter med en hovedstol bundet til kun ét inflationsindeks i euroområdet på et enkelt tidspunkt er også tilladt, ifald kuponstrukturen er som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), romertal ii), nr. 1), litra d), og er bundet til det samme inflationsindeks. Artikel 4 Yderligere belånbarhedskriterier for værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendom Med forbehold af belånbarhedskriterierne i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 må de pengestrømsgenererende aktiver, som er dækning for værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendom, ikke indeholde lån, som på noget tidspunkt er strukturerede, syndikerede eller gearede. I denne artikel har udtrykkene»strukturerede lån«,»syndikerede lån«og»gearede lån«den samme betydning som i artikel 3, stk. 6, nr. 4-6, i retningslinje ECB/2013/4.

3 L 301/8 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 5 Særlige belånbarhedskriterier for særligt dækkede obligationer 1. De følgende stykker skal sammenholdes med de yderligere belånbarhedskriterier for særligt dækkede obligationer, som er anført i afsnit i bilag I til retningslinje 2. Hvad angår afsnit , litra b), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, anses en enhed for at være en del af en koncern eller tilsluttet det samme centralorgan, hvis der er snævre forbindelser mellem de pågældende enheder som beskrevet i afsnit Hvorvidt enheden er en del af den samme koncern eller tilsluttet det samme centralorgan, afgøres på det tidspunkt, hvor de privilegerede andele af værdipapiret af asset-backed-typen overføres til sikkerhedspuljen for den særligt dækkede obligation, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut ( 1 ). inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet ( 3 ). ECB offentliggør grænseværdierne for kreditkvalitet for alle godkendte eksterne kreditvurderingsbureauer, jf. afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 ( 4 ). Hvis der foreligger flere kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer gældende for den samme udstedelse eller, hvor det er relevant, for programmet/udstedelsesserien, anvendes first bestreglen (dvs. den bedste kreditvurdering fra et eksternt kreditvurderingsbureau for udstedelsen eller, hvor det er relevant, for programmet/udstedelsesserien). Hvis den bedste kreditvurdering for udstedelsen eller, hvor det er relevant, for programmet/udstedelsesserien ikke ligger inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet, er aktivet ikke belånbart, selv om der findes en godkendt garanti ifølge afsnit 6.3.2, litra c), i bilag I til retningslinje Såfremt der ikke findes en kreditvurdering fra et eksternt kreditvurderingsselskab for udstedelsen eller, hvor det er relevant, programmet/udstedelsesserien, skal den bedste af disse kreditvurderinger for udstederen eller garanten (hvis garantien er acceptabel ifølge afsnit 6.3.2, litra c), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14) ligge inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet, for at aktivet er belånbart. 3. Særligt dækkede obligationer, som var opført på listen over belånbare aktiver den 30. marts 2013, er omfattet af en overgangsordning indtil 28. november 2014.»Tap«-udstedelser af disse særligt dækkede obligationer kan også være omfattet af overgangsordningen, såfremt der fra 31. marts 2013 ikke tilføjes værdipapirer af asset-backed-typen, som ikke opfylder kravene i afsnit , litra a-c), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, til sikkerhedspuljen. 4. Stk. 1-3 skal fortolkes med forbehold af reglerne i afgørelse ECB/2013/6 for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer. Artikel 6 Yderligere høje kreditstandarder for omsættelige aktiver 1. Et eksternt kreditvurderingsbureaus kreditvurdering af omsættelige aktiver, som ikke er værdipapirer af asset-backedtypen, som omhandlet i afsnit 6.3.2, litra a), Kreditvurdering foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, er underlagt følgende kriterier: i) Mindst én kreditvurdering fra et godkendt eksternt kreditvurderingsbureau ( 2 ) gældende for enten udstedelsen eller, såfremt der ikke findes en vurdering af udstedelsen fra det samme eksterne kreditvurderingsbureau, det program/den udstedelsesserie, som aktivet er udstedt inden for, skal ligge ( 1 ) EUT L 177 af , s. 1. ( 2 ) På ECB's websted (www.ecb.europa.eu) findes en liste over godkendte eksterne kreditvurderingsbureauer, de nationale centralbankers interne kreditvurderingssystemer og ratingværktøjer udbudt af tredjemand. ii) For eksterne kreditvurderingsbureauers vurderinger af udstedelser og programmer/udstedelsesserier skelnes ikke efter aktivets oprindelige løbetid med henblik på fastsættelsen af høje kreditstandarder for omsættelige aktiver. Et eksternt kreditvurderingsbureaus vurdering tildelt udstedelsen eller programmet/udstedelsesserien, som ligger inden for Eurosystemets grænseværdier for kreditkvalitet, kan altid godkendes. Hvad angår det eksterne kreditvurderingsbureaus vurdering af udsteder/garant, afhænger det af aktivets oprindelige løbetid, om kreditvurderingen fra det eksterne kreditvurderingsbureau kan godkendes. Der skelnes mellem kortfristede aktiver (aktiver med en oprindelig løbetid på op til 390 dage) og langfristede aktiver (aktiver med en oprindelig løbetid på over 390 dage). For kortfristede aktiver kan eksterne kreditvurderingsbureauers kortsigtede og langsigtede udstedervurderinger og langsigtede garantvurderinger godkendes, idet first best-reglen anvendes. For langfristede aktiver kan kun langsigtede udstedervurderinger eller langsigtede garantvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer godkendes. 2. Tærskelværdien for kreditkvalitet gældende for værdipapirer af asset-backed-typen, som er underlagt rapporteringskravene for data på lånniveau, som anført i Eurosystemets kreditvurderingsramme i afsnit 6.3.2, litra b), Kreditvurderinger af værdipapirer af asset-backed-typen foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal svare til kreditkvalitetstrin 2 i Eurosystemets harmoniserede ratingskala (»single A«( 5 )) både ved udstedelsen og gennem værdipapiret af asset-backed-typens løbetid. De øvrige krav under afsnit 6.3.2, litra b), Kreditvurderinger af værdipapirer af asset-backed-typen foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 forbliver uændrede. ( 3 ) Et eksternt kreditvurderingsbureaus vurdering for et program/en udstedelsesserie er kun relevant, hvis den gælder for det bestemte aktiv, og der ikke findes en anden udstedelsesvurdering fra det samme eksterne kreditvurderingsbureau. ( 4 ) Disse oplysninger offentliggøres på ECB's websted eu ( 5 ) En»single A«-rating er som minimum»a3«hos Moody's,»A-«hos Fitch, Standard & Poor's eller»al«hos DBRS.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 301/9 3. Værdipapirer af asset-backed-typen, som ikke opfylder rapporteringskravene for data på lånniveau, er fortsat underlagt kreditvurderingskravene fastsat i afsnit 6.3.2, litra b), Kreditvurderinger af værdipapirer af asset-backed-typen foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje 4. Såfremt der ikke foreligger en kreditvurdering fra et eksternt kreditvurderingsbureau for udstedelsen (eller, hvor det er relevant, programmet/udstedelsesserien), kan de høje kreditstandarder for omsættelige aktiver, undtagen værdipapirer af asset-backed-typen, fastslås på grundlag af garantier tilvejebragt af økonomisk velfunderede garanter som omhandlet i afsnit 6.3.2, litra c), i bilag I til retningslinje Garantens finansielle soliditet vurderes ud fra langsigtede garantvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer, der ligger inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet. Garantien skal opfylde kravene i afsnit 6.3.2, litra c), punkt i)-iv), i bilag I til retningslinje Artikel 7 Bestemmelse af haircuts Den kreditvurdering, der anvendes til at bestemme belånbarheden i overensstemmelse med afsnit og i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal anvendes til at bestemme det gældende haircut i henhold til afsnit i bilag I til retningslinje Artikel 8 Haircutkategorier og haircuts for omsættelige og ikkeomsættelige aktiver 1. De likviditetskategorier for omsættelige aktiver, der er anført i Eurosystemets risikostyringsforanstaltninger for omsættelige aktiver i tabel 6 i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, omtales som haircutkategorier i hele dette afsnit. De belånbare aktivers fordeling på de respektive kategorier er uændret. særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 1 og 2 og b) 12 % for særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 3. I denne forbindelse forstås ved»særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug«, særligt dækkede obligationer, som er udstedt af enten en modpart eller af enheder med snævre forbindelser til denne, og som anvendes i et omfang, der er højere end 75 % af det nominelle udestående beløb, af den pågældende modpart og/eller af enhederne med snævre forbindelser til denne. 5. De haircutniveauer, som anvendes på ikke-omsættelige aktiver, som anført i Eurosystemets risikostyringsforanstaltninger i tabel 9 i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, erstattes af de haircuts, som er anført i bilag II til denne afgørelse. 6. Haircuts for ikke-omsættelige detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom, jf. afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal være på 39,5 % af deres nominelle udestående. Artikel 9 Midler, der kan anvendes i tilfælde af misligholdelse og af forsigtighedshensyn 1. De midler, som de relevante kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som anvendes af den nationale centralbank, skal sikre, jf. afsnit I.7 i bilag II til retningslinje ECB/2011/14, skal være underlagt betingelserne i følgende stykker. 2. Som følge af et tilfælde af misligholdelse eller af forsigtighedshensyn har den nationale centralbank ret til at gøre brug af følgende midler: a) suspension, begrænsning eller udelukkelse af modparten fra adgang til markedsoperationer 2. De haircutniveauer, som anvendes på omsættelige aktiver, som anført i Eurosystemets risikostyringsforanstaltninger i tabel 7 i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, erstattes af de haircuts, som er anført i bilag I til denne afgørelse. b) suspension, begrænsning eller udelukkelse af modparten fra adgang til Eurosystemets stående faciliteter c) ophør af alle udestående aftaler og transaktioner 3. Uanset løbetid og kuponstrukturer skal det haircut, som anvendes på værdipapirer af asset-backed-typen i haircutkategori V, jf. afsnit 6.4.2, litra d), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, være på 10 %. 4. Særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, er underlagt et yderligere haircut. Dette tillægshaircut anvendes direkte på værdien af den samlede udstedelse af det enkelte gældsinstrument i form af en værdinedskrivning på a) 8 % for d) fremskyndet forfald af fordringer, som endnu ikke er forfaldne eller betingede e) anvendelse af modpartens indskud i den nationale centralbank til at modregne fordringer hos den pågældende modpart f) indstilling af opfyldelsen af forpligtelser over for modparten, indtil fordringen hos modparten er opfyldt.

5 L 301/10 Den Europæiske Unions Tidende Herudover kan den nationale centralbank som følge af en misligholdelse være berettiget til at gøre brug af følgende midler: a) gøre krav på morarenter b) gøre krav på erstatning for tab, der er lidt som følge af modpartens misligholdelse. 4. Endvidere kan den nationale centralbank af forsigtighedshensyn være berettiget til at afvise aktiver, begrænse anvendelsen af aktiver eller anvende yderligere haircuts for aktiver, som den relevante modpart har stillet som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer. 5. Den nationale centralbank skal til enhver tid være i stand til uden unødig forsinkelse lovgyldigt at realisere alle aktiver, der er stillet som sikkerhed, således at den nationale centralbank har ret til at realisere værdien af den ydede kredit, hvis modparten ikke omgående udligner sin negative saldo. 6. Med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af de pålagte foranstaltninger kan ECB's Styrelsesråd træffe beslutning om de midler, der skal anvendes, herunder suspension, begrænsning eller udelukkelse af adgang til markedsoperationer eller til Eurosystemets stående faciliteter. Artikel 10 Præcisering af definitionen af EØF-lande 1. I forbindelse med Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse forstås ved EØS-lande alle EU-medlemsstater, uanset om de formelt er tiltrådt EØS, samt Island, Liechtenstein og Norge. 2. Definitionen af EØS-lande i appendiks 2 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14 (Ordliste) skal anses for at være ændret i overensstemmelse hermed. Artikel 11 Justeringer af gennemførelsen af krav på lånniveau for værdipapirer af asset-backed-typen 1. Med forbehold af afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 og appendiks 8 til dette bilag kan Eurosystemet godkende værdipapirer af asset-backed-typen med en lavere score end A1 efter afslutningen på den relevante overgangsperiode som belånbar sikkerhed på grundlag af en individuel vurdering og på den betingelse, at der gives en fyldestgørende forklaring på, hvorfor værdipapiret ikke opnåede den obligatoriske score. For hver fyldestgørende forklaring angiver Styrelsesrådet en maksimal tolerancetærskel og en tolerancehorisont. Tolerancehorisonten skal indikere, at datakvaliteten for værdipapirerne af asset-backed-typen skal forbedres inden for den konkrete tidsperiode. 2. Listen med fyldestgørende forklaringer, deres toleranceniveauer og tolerancehorisonter foreligger i sin helhed på ECB's websted og indeholder bl.a. beskrivelser af»tidligere«aktiver (legacy assets) og it-systemer (legacy IT systems). Artikel 12 Ikrafttrædelse og anvendelse 1. Denne afgørelse træder i kraft den 1. oktober Som en undtagelse finder artikel 8, stk. 4, anvendelse fra 1. november Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. september Mario DRAGHI Formand for ECB

6 Den Europæiske Unions Tidende L 301/11 BILAG I HAIRCUTS I FORBINDELSE MED BELÅNBARE OMSÆTTELIGE AKTIVER Haircutkategorier Restløbetid (år) Kategori I Kategori II (*) Kategori III (*) Kategori IV (*) Kategori V (*) Nul Nul Nul Nul Trin 1 og 2 (AAA til A-) (**) 0-1 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 6, ,0 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 8,5 9, ,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 11,0 11, ,0 3,0 3,5 4,5 4,5 6,0 12,5 13,5 10, ,0 4,0 4,5 6,5 6,0 8,0 14,0 15,5 > 10 5,0 7,0 8,0 10,5 9,0 13,0 17,0 22,5 Haircutkategorier Restløbetid (år) Kategori I Kategori II (*) Kategori III (*) Kategori IV (*) Kategori V (*) Nul Nul Nul Nul Trin 3 (BBB + til BBB-) (**) 0-1 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 13,0 13, ,0 8,0 10,0 14,5 15,0 16,5 24,5 26, ,0 10,0 15,5 20,5 22,5 25,0 32,5 36, ,0 11,5 16,0 22,0 26,0 30,0 36,0 40,0 Ikke belånbar ,5 13,0 18,5 27,5 27,0 32,5 37,0 42,5 > 10 13,0 16,0 22,5 33,0 27,5 35,0 37,5 44,0 (*) Individuelle værdipapirer af asset-backed-typen, særligt dækkede obligationer (særligt dækkede obligationer af jumbo-typen, traditionelle særligt dækkede obligationer og andre særligt dækkede obligationer) og udækkede bankobligationer, som vurderes teoretisk i overensstemmelse med afsnit 6.5 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, er underlagt et yderligere haircut. Dette haircut foretages direkte i forbindelse med den teoretiske værdiansættelse af det enkelte instrument i form af en værdinedskrivning på 5 %. Ydermere anvendes en yderligere værdinedskrivning på særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug. Denne værdinedskrivning er på 8 % for særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 1 og 2, og på 12 % for særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 3. (**) Vurderinger som nærmere angivet i Eurosystemets harmoniserede ratingskala, der er offentliggjort på ECB's websted eu

7 L 301/12 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II HAIRCUTS I FORBINDELSE MED GÆLDSFORDRINGER MED FASTE RENTEBETALINGER Vurderingsmetode Restløbetid (år) rentebetaling og en teoretisk kurs fastsat af den nationale centralbank rentebetaling og det udestående beløb fastsat af den nationale centralbank Trin 1 og 2 (AAA til A-) ,0 12, ,0 16, ,0 21, ,0 27, ,0 35,0 > 10 30,0 45,0 Vurderingsmetode Restløbetid (år) rentebetaling og en teoretisk kurs fastsat af den nationale centralbank rentebetaling og det udestående beløb fastsat af den nationale centralbank Trin 3 (BBB+ til BBB-) ,0 19, ,0 34, ,0 46, ,0 52, ,0 58,0 > 10 42,0 65,0

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE L 348/30 Den Europæiske Unions Tidende 18.12.2012 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 26. november 2012 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter

Læs mere

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET DOKUMENTATIONSGRUNDLAG FOR EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER OG PROCEDURER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011O0014 DA 03.01.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 20. september 2011 om Eurosystemets

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 16. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede i forbindelse med ændring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER Gældende for Energinet.dk August 2014 Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 119/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere