L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013"

Transkript

1 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2013/35) (2013/645/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 14.3, og artikel 18.2, garanteret af Republikken Cypern ( 4 ), indførte yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbar sikkerhed for Eurosystemets lånetransaktioner. (3) I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer ( 1 ) og afgørelse ECB/2013/6 af 20. marts 2013 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer ( 2 ), og (4) Den 17. juli 2013 besluttede Styrelsesrådet at styrke rammerne for risikostyringen yderligere ved at justere de belånbarhedskriterier og haircuts, der anvendes på sikkerhed, som godkendes til Eurosystemets pengepolitiske operationer, og indføre visse yderligere foranstaltninger for at forbedre rammernes overordnede konsistens og praktiske implementering. ud fra følgende betragtninger: (5) De i fjerde betragtning nævnte beslutninger bør fastlægges i en afgørelse fra ECB (1) I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter»de nationale centralbanker«), udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. De generelle betingelser, hvorunder ECB og de nationale centralbanker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner, er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 og afgørelse ECB/2013/6. (2) Retningslinje ECB/2013/4 af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 ( 3 ) og afgørelse ECB/2013/22 af 5. juli 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Ændringer af og tilføjelser til visse bestemmelser i retningslinje ECB/2011/14 1. Reglerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer og belånbarhedskriterierne for sikkerhed fastlagt i denne afgørelse skal gælde i sammenhæng med andre retsakter udstedt af Eurosystemet vedrørende Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer og navnlig retningslinje 2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinje ECB/2011/14 og/eller andre foranstaltninger til gennemførelse af disse på nationalt plan har denne afgørelse forrang. De nationale centralbanker skal fortsat anvende alle bestemmelser i retningslinje ECB/2011/14 som hidtil, medmindre andet følger af denne afgørelse. ( 1 ) EUT L 331 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 95 af , s. 22. ( 3 ) EUT L 95 af , s. 23. ( 4 ) EUT L 195 af , s. 27.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 301/7 Artikel 2 Anmodninger om oplysninger 1. Som led i den i kapitel 1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 omhandlede pengepolitiske ramme forbeholder Eurosystemet sig ret til at anmode om og indhente alle relevante oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af dets opgaver og opnåelsen af dets mål i forbindelse med pengepolitiske operationer. 2. Denne ret berører ikke andre eksisterende specifikke rettigheder, som Eurosystemet har til at anmode om oplysninger i forbindelse med pengepolitiske operationer. Artikel 3 Fælles belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver 1. De følgende stykker skal sammenholdes med Eurosystemets fælles belånbarhedskrav for omsættelige aktiver, som er omhandlet i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 og risikostyringsforanstaltningerne for omsættelige aktiver, som er omhandlet i afsnit i bilag I til retningslinje 2. Et belånbart gældsinstrument skal have: a) i) en fast, ubetinget hovedstol ( 1 ), eller ii) en ubetinget hovedstol, som på et direkte (»flat«) grundlag er bundet til kun ét inflationsindeks i euroområdet på et enkelt tidspunkt, som ikke indeholder andre komplekse strukturer ( 2 ), og b) i) faste r, nulr eller flertrinsr (multi-step coupons) med en på forhånd defineret tidsplan og på forhånd definerede værdier, som ikke kan give en negativ betalingsstrøm; eller ii) en variabel, som ikke kan give en negativ betalingsstrøm, og som har følgende struktur: = (referencerente * l) ± x, med f c, hvor: c) renten på én statsobligation i euroområdet eller et indeks af flere sådanne statsobligationer, der har en løbetid på et år eller derunder, eller d) et inflationsindeks i euroområdet leveret af Eurostat eller en medlemsstats nationale statistikmyndighed (f.eks. HICP), og den skal være den samme referencerente som under litra a), nr. ii), ovenfor, såfremt tilbagebetaling af hovedstolen er bundet til en referencerente, og 2. f (minimumsrentesats), c (loft), l (gearings-/nedgearingsfaktor) og x (margin), såfremt de er til stede, er tal, som er faste og defineret på forhånd ved udstedelse, som kan variere over tid, hvor f, c og x er større end eller lig med nul, og l er større end nul gennem hele aktivets løbetid. For variable r med et inflationsindeks som referencerente skal l være lig med en. 3. Alle strukturer, som ikke er nævnt i stk. 2, er ikke-belånbare. Listen over kuponstrukturer, der er udelukket, i afsnit , nr. 1, andet delafsnit, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 skal følgelig anses for ikke-anvendelige. Aktiver, som var opført på listen over belånbare aktiver på datoen for denne afgørelses ikrafttræden, og som er blevet ikke-belånbare som følge af stk. 2, er fortsat belånbare i 12 måneder fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden. 4. Belånbarhedsvurderingen af et aktiv, hvad angår dets kuponstruktur, såfremt der er tale om r af flertrinstypen enten faste eller variable skal tage udgangspunkt i aktivets samlede løbetid i både et fremadrettet og et bagudrettet perspektiv. 5. Belånbare instrumenter med må ikke have optionalitet, hvad angår udsteder, og må således ikke give mulighed for ændringer i kuponstrukturen i hele aktivets løbetid, ud fra et fremadrettet og bagudrettet perspektiv, som afhænger af en udsteders beslutning. 1. referencerenten kun udgør én af de følgende på et enkelt tidspunkt: 6. Afsnit 6.7, andet afsnit, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 finder ikke længere anvendelse. a) en europengemarkedsrente (f.eks. EURIBOR, LIBOR) eller lignende indeks b) en constant maturity-swaprente (f.eks. CMS, EIISDA, EUSA) ( 1 ) Obligationer med warrant eller andre tilsvarende tilknyttede rettigheder er ikke belånbare. ( 2 ) Gældsinstrumenter med en hovedstol bundet til kun ét inflationsindeks i euroområdet på et enkelt tidspunkt er også tilladt, ifald kuponstrukturen er som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), romertal ii), nr. 1), litra d), og er bundet til det samme inflationsindeks. Artikel 4 Yderligere belånbarhedskriterier for værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendom Med forbehold af belånbarhedskriterierne i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 må de pengestrømsgenererende aktiver, som er dækning for værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendom, ikke indeholde lån, som på noget tidspunkt er strukturerede, syndikerede eller gearede. I denne artikel har udtrykkene»strukturerede lån«,»syndikerede lån«og»gearede lån«den samme betydning som i artikel 3, stk. 6, nr. 4-6, i retningslinje ECB/2013/4.

3 L 301/8 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 5 Særlige belånbarhedskriterier for særligt dækkede obligationer 1. De følgende stykker skal sammenholdes med de yderligere belånbarhedskriterier for særligt dækkede obligationer, som er anført i afsnit i bilag I til retningslinje 2. Hvad angår afsnit , litra b), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, anses en enhed for at være en del af en koncern eller tilsluttet det samme centralorgan, hvis der er snævre forbindelser mellem de pågældende enheder som beskrevet i afsnit Hvorvidt enheden er en del af den samme koncern eller tilsluttet det samme centralorgan, afgøres på det tidspunkt, hvor de privilegerede andele af værdipapiret af asset-backed-typen overføres til sikkerhedspuljen for den særligt dækkede obligation, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut ( 1 ). inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet ( 3 ). ECB offentliggør grænseværdierne for kreditkvalitet for alle godkendte eksterne kreditvurderingsbureauer, jf. afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 ( 4 ). Hvis der foreligger flere kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer gældende for den samme udstedelse eller, hvor det er relevant, for programmet/udstedelsesserien, anvendes first bestreglen (dvs. den bedste kreditvurdering fra et eksternt kreditvurderingsbureau for udstedelsen eller, hvor det er relevant, for programmet/udstedelsesserien). Hvis den bedste kreditvurdering for udstedelsen eller, hvor det er relevant, for programmet/udstedelsesserien ikke ligger inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet, er aktivet ikke belånbart, selv om der findes en godkendt garanti ifølge afsnit 6.3.2, litra c), i bilag I til retningslinje Såfremt der ikke findes en kreditvurdering fra et eksternt kreditvurderingsselskab for udstedelsen eller, hvor det er relevant, programmet/udstedelsesserien, skal den bedste af disse kreditvurderinger for udstederen eller garanten (hvis garantien er acceptabel ifølge afsnit 6.3.2, litra c), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14) ligge inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet, for at aktivet er belånbart. 3. Særligt dækkede obligationer, som var opført på listen over belånbare aktiver den 30. marts 2013, er omfattet af en overgangsordning indtil 28. november 2014.»Tap«-udstedelser af disse særligt dækkede obligationer kan også være omfattet af overgangsordningen, såfremt der fra 31. marts 2013 ikke tilføjes værdipapirer af asset-backed-typen, som ikke opfylder kravene i afsnit , litra a-c), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, til sikkerhedspuljen. 4. Stk. 1-3 skal fortolkes med forbehold af reglerne i afgørelse ECB/2013/6 for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer. Artikel 6 Yderligere høje kreditstandarder for omsættelige aktiver 1. Et eksternt kreditvurderingsbureaus kreditvurdering af omsættelige aktiver, som ikke er værdipapirer af asset-backedtypen, som omhandlet i afsnit 6.3.2, litra a), Kreditvurdering foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, er underlagt følgende kriterier: i) Mindst én kreditvurdering fra et godkendt eksternt kreditvurderingsbureau ( 2 ) gældende for enten udstedelsen eller, såfremt der ikke findes en vurdering af udstedelsen fra det samme eksterne kreditvurderingsbureau, det program/den udstedelsesserie, som aktivet er udstedt inden for, skal ligge ( 1 ) EUT L 177 af , s. 1. ( 2 ) På ECB's websted (www.ecb.europa.eu) findes en liste over godkendte eksterne kreditvurderingsbureauer, de nationale centralbankers interne kreditvurderingssystemer og ratingværktøjer udbudt af tredjemand. ii) For eksterne kreditvurderingsbureauers vurderinger af udstedelser og programmer/udstedelsesserier skelnes ikke efter aktivets oprindelige løbetid med henblik på fastsættelsen af høje kreditstandarder for omsættelige aktiver. Et eksternt kreditvurderingsbureaus vurdering tildelt udstedelsen eller programmet/udstedelsesserien, som ligger inden for Eurosystemets grænseværdier for kreditkvalitet, kan altid godkendes. Hvad angår det eksterne kreditvurderingsbureaus vurdering af udsteder/garant, afhænger det af aktivets oprindelige løbetid, om kreditvurderingen fra det eksterne kreditvurderingsbureau kan godkendes. Der skelnes mellem kortfristede aktiver (aktiver med en oprindelig løbetid på op til 390 dage) og langfristede aktiver (aktiver med en oprindelig løbetid på over 390 dage). For kortfristede aktiver kan eksterne kreditvurderingsbureauers kortsigtede og langsigtede udstedervurderinger og langsigtede garantvurderinger godkendes, idet first best-reglen anvendes. For langfristede aktiver kan kun langsigtede udstedervurderinger eller langsigtede garantvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer godkendes. 2. Tærskelværdien for kreditkvalitet gældende for værdipapirer af asset-backed-typen, som er underlagt rapporteringskravene for data på lånniveau, som anført i Eurosystemets kreditvurderingsramme i afsnit 6.3.2, litra b), Kreditvurderinger af værdipapirer af asset-backed-typen foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal svare til kreditkvalitetstrin 2 i Eurosystemets harmoniserede ratingskala (»single A«( 5 )) både ved udstedelsen og gennem værdipapiret af asset-backed-typens løbetid. De øvrige krav under afsnit 6.3.2, litra b), Kreditvurderinger af værdipapirer af asset-backed-typen foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 forbliver uændrede. ( 3 ) Et eksternt kreditvurderingsbureaus vurdering for et program/en udstedelsesserie er kun relevant, hvis den gælder for det bestemte aktiv, og der ikke findes en anden udstedelsesvurdering fra det samme eksterne kreditvurderingsbureau. ( 4 ) Disse oplysninger offentliggøres på ECB's websted eu ( 5 ) En»single A«-rating er som minimum»a3«hos Moody's,»A-«hos Fitch, Standard & Poor's eller»al«hos DBRS.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 301/9 3. Værdipapirer af asset-backed-typen, som ikke opfylder rapporteringskravene for data på lånniveau, er fortsat underlagt kreditvurderingskravene fastsat i afsnit 6.3.2, litra b), Kreditvurderinger af værdipapirer af asset-backed-typen foretaget af et eksternt kreditvurderingsbureau, i bilag I til retningslinje 4. Såfremt der ikke foreligger en kreditvurdering fra et eksternt kreditvurderingsbureau for udstedelsen (eller, hvor det er relevant, programmet/udstedelsesserien), kan de høje kreditstandarder for omsættelige aktiver, undtagen værdipapirer af asset-backed-typen, fastslås på grundlag af garantier tilvejebragt af økonomisk velfunderede garanter som omhandlet i afsnit 6.3.2, litra c), i bilag I til retningslinje Garantens finansielle soliditet vurderes ud fra langsigtede garantvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer, der ligger inden for Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet. Garantien skal opfylde kravene i afsnit 6.3.2, litra c), punkt i)-iv), i bilag I til retningslinje Artikel 7 Bestemmelse af haircuts Den kreditvurdering, der anvendes til at bestemme belånbarheden i overensstemmelse med afsnit og i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal anvendes til at bestemme det gældende haircut i henhold til afsnit i bilag I til retningslinje Artikel 8 Haircutkategorier og haircuts for omsættelige og ikkeomsættelige aktiver 1. De likviditetskategorier for omsættelige aktiver, der er anført i Eurosystemets risikostyringsforanstaltninger for omsættelige aktiver i tabel 6 i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, omtales som haircutkategorier i hele dette afsnit. De belånbare aktivers fordeling på de respektive kategorier er uændret. særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 1 og 2 og b) 12 % for særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 3. I denne forbindelse forstås ved»særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug«, særligt dækkede obligationer, som er udstedt af enten en modpart eller af enheder med snævre forbindelser til denne, og som anvendes i et omfang, der er højere end 75 % af det nominelle udestående beløb, af den pågældende modpart og/eller af enhederne med snævre forbindelser til denne. 5. De haircutniveauer, som anvendes på ikke-omsættelige aktiver, som anført i Eurosystemets risikostyringsforanstaltninger i tabel 9 i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, erstattes af de haircuts, som er anført i bilag II til denne afgørelse. 6. Haircuts for ikke-omsættelige detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom, jf. afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, skal være på 39,5 % af deres nominelle udestående. Artikel 9 Midler, der kan anvendes i tilfælde af misligholdelse og af forsigtighedshensyn 1. De midler, som de relevante kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som anvendes af den nationale centralbank, skal sikre, jf. afsnit I.7 i bilag II til retningslinje ECB/2011/14, skal være underlagt betingelserne i følgende stykker. 2. Som følge af et tilfælde af misligholdelse eller af forsigtighedshensyn har den nationale centralbank ret til at gøre brug af følgende midler: a) suspension, begrænsning eller udelukkelse af modparten fra adgang til markedsoperationer 2. De haircutniveauer, som anvendes på omsættelige aktiver, som anført i Eurosystemets risikostyringsforanstaltninger i tabel 7 i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, erstattes af de haircuts, som er anført i bilag I til denne afgørelse. b) suspension, begrænsning eller udelukkelse af modparten fra adgang til Eurosystemets stående faciliteter c) ophør af alle udestående aftaler og transaktioner 3. Uanset løbetid og kuponstrukturer skal det haircut, som anvendes på værdipapirer af asset-backed-typen i haircutkategori V, jf. afsnit 6.4.2, litra d), i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, være på 10 %. 4. Særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, er underlagt et yderligere haircut. Dette tillægshaircut anvendes direkte på værdien af den samlede udstedelse af det enkelte gældsinstrument i form af en værdinedskrivning på a) 8 % for d) fremskyndet forfald af fordringer, som endnu ikke er forfaldne eller betingede e) anvendelse af modpartens indskud i den nationale centralbank til at modregne fordringer hos den pågældende modpart f) indstilling af opfyldelsen af forpligtelser over for modparten, indtil fordringen hos modparten er opfyldt.

5 L 301/10 Den Europæiske Unions Tidende Herudover kan den nationale centralbank som følge af en misligholdelse være berettiget til at gøre brug af følgende midler: a) gøre krav på morarenter b) gøre krav på erstatning for tab, der er lidt som følge af modpartens misligholdelse. 4. Endvidere kan den nationale centralbank af forsigtighedshensyn være berettiget til at afvise aktiver, begrænse anvendelsen af aktiver eller anvende yderligere haircuts for aktiver, som den relevante modpart har stillet som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer. 5. Den nationale centralbank skal til enhver tid være i stand til uden unødig forsinkelse lovgyldigt at realisere alle aktiver, der er stillet som sikkerhed, således at den nationale centralbank har ret til at realisere værdien af den ydede kredit, hvis modparten ikke omgående udligner sin negative saldo. 6. Med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af de pålagte foranstaltninger kan ECB's Styrelsesråd træffe beslutning om de midler, der skal anvendes, herunder suspension, begrænsning eller udelukkelse af adgang til markedsoperationer eller til Eurosystemets stående faciliteter. Artikel 10 Præcisering af definitionen af EØF-lande 1. I forbindelse med Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse forstås ved EØS-lande alle EU-medlemsstater, uanset om de formelt er tiltrådt EØS, samt Island, Liechtenstein og Norge. 2. Definitionen af EØS-lande i appendiks 2 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14 (Ordliste) skal anses for at være ændret i overensstemmelse hermed. Artikel 11 Justeringer af gennemførelsen af krav på lånniveau for værdipapirer af asset-backed-typen 1. Med forbehold af afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 og appendiks 8 til dette bilag kan Eurosystemet godkende værdipapirer af asset-backed-typen med en lavere score end A1 efter afslutningen på den relevante overgangsperiode som belånbar sikkerhed på grundlag af en individuel vurdering og på den betingelse, at der gives en fyldestgørende forklaring på, hvorfor værdipapiret ikke opnåede den obligatoriske score. For hver fyldestgørende forklaring angiver Styrelsesrådet en maksimal tolerancetærskel og en tolerancehorisont. Tolerancehorisonten skal indikere, at datakvaliteten for værdipapirerne af asset-backed-typen skal forbedres inden for den konkrete tidsperiode. 2. Listen med fyldestgørende forklaringer, deres toleranceniveauer og tolerancehorisonter foreligger i sin helhed på ECB's websted og indeholder bl.a. beskrivelser af»tidligere«aktiver (legacy assets) og it-systemer (legacy IT systems). Artikel 12 Ikrafttrædelse og anvendelse 1. Denne afgørelse træder i kraft den 1. oktober Som en undtagelse finder artikel 8, stk. 4, anvendelse fra 1. november Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. september Mario DRAGHI Formand for ECB

6 Den Europæiske Unions Tidende L 301/11 BILAG I HAIRCUTS I FORBINDELSE MED BELÅNBARE OMSÆTTELIGE AKTIVER Haircutkategorier Restløbetid (år) Kategori I Kategori II (*) Kategori III (*) Kategori IV (*) Kategori V (*) Nul Nul Nul Nul Trin 1 og 2 (AAA til A-) (**) 0-1 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 6, ,0 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 8,5 9, ,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 11,0 11, ,0 3,0 3,5 4,5 4,5 6,0 12,5 13,5 10, ,0 4,0 4,5 6,5 6,0 8,0 14,0 15,5 > 10 5,0 7,0 8,0 10,5 9,0 13,0 17,0 22,5 Haircutkategorier Restløbetid (år) Kategori I Kategori II (*) Kategori III (*) Kategori IV (*) Kategori V (*) Nul Nul Nul Nul Trin 3 (BBB + til BBB-) (**) 0-1 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 13,0 13, ,0 8,0 10,0 14,5 15,0 16,5 24,5 26, ,0 10,0 15,5 20,5 22,5 25,0 32,5 36, ,0 11,5 16,0 22,0 26,0 30,0 36,0 40,0 Ikke belånbar ,5 13,0 18,5 27,5 27,0 32,5 37,0 42,5 > 10 13,0 16,0 22,5 33,0 27,5 35,0 37,5 44,0 (*) Individuelle værdipapirer af asset-backed-typen, særligt dækkede obligationer (særligt dækkede obligationer af jumbo-typen, traditionelle særligt dækkede obligationer og andre særligt dækkede obligationer) og udækkede bankobligationer, som vurderes teoretisk i overensstemmelse med afsnit 6.5 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, er underlagt et yderligere haircut. Dette haircut foretages direkte i forbindelse med den teoretiske værdiansættelse af det enkelte instrument i form af en værdinedskrivning på 5 %. Ydermere anvendes en yderligere værdinedskrivning på særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug. Denne værdinedskrivning er på 8 % for særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 1 og 2, og på 12 % for særligt dækkede obligationer, der anvendes til eget brug, på kreditkvalitetstrin 3. (**) Vurderinger som nærmere angivet i Eurosystemets harmoniserede ratingskala, der er offentliggjort på ECB's websted eu

7 L 301/12 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II HAIRCUTS I FORBINDELSE MED GÆLDSFORDRINGER MED FASTE RENTEBETALINGER Vurderingsmetode Restløbetid (år) rentebetaling og en teoretisk kurs fastsat af den nationale centralbank rentebetaling og det udestående beløb fastsat af den nationale centralbank Trin 1 og 2 (AAA til A-) ,0 12, ,0 16, ,0 21, ,0 27, ,0 35,0 > 10 30,0 45,0 Vurderingsmetode Restløbetid (år) rentebetaling og en teoretisk kurs fastsat af den nationale centralbank rentebetaling og det udestående beløb fastsat af den nationale centralbank Trin 3 (BBB+ til BBB-) ,0 19, ,0 34, ,0 46, ,0 52, ,0 58,0 > 10 42,0 65,0

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere