RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk."

Transkript

1 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10) (2014/329/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, 14.3 og 18.2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Til indførelse af en fælles pengepolitik kræves en definition af de instrumenter og procedurer, der skal anvendes af Eurosystemet, bestående af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter»de nationale centralbanker«), og Den Europæiske Centralbank (ECB), således at denne politik kan gennemføres på en ensartet måde. (2) ECB har beføjelse til at fastsætte de nødvendige retningslinjer for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitik, og de nationale centralbanker er forpligtede til at handle i overensstemmelse med disse retningslinjer. (3) I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan ECB og de nationale centralbanker udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. De generelle betingelser, hvorunder ECB og de nationale centralbanker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed med henblik på sådanne lånetransaktioner, er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 ( 1 ) samt afgørelse ECB/2013/6 ( 2 ) og afgørelse ECB/2013/35 ( 3 ). (4) Retningslinje ECB/2011/14 bør ændres for at afspejle ændringer i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse vedrørende: a) udvidelsen af rapporteringskravene på lånniveau til at omfatte værdipapirer af asset-backed typen med sikkerhed i tilgodehavender på kreditkort. Formålet hermed er at bevare deres belånbarhed som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer henset til kravet om ensartethed for de aktiver, der generer pengestrømme, og som er sikkerhed for værdipapirer af asset-backed typen, i næstsidste afsnit i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, og b) revurderingen af visse kreditvurderingers placering i forbindelse med Eurosystemets harmoniserede ratingskala. (5) Retningslinje ECB/2011/14 bør også ændres for at afspejle de ændringer som følger af indførelsen af væsentlige forbedringer af Eurosystemets korrespondentcentralbankmodel (CCBM). For det første er det blevet besluttet, at tilbagesendelseskravet, som medførte, at modparter i Eurosystemet skulle overføre deres aktiver til den respektive udsteders værdipapirafviklingssystem (securities settlement system, SSS), før de kunne mobilisere disse aktiver ( 1 ) Retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (EUT L 331 af , s. 1). ( 2 ) Afgørelse ECB/2013/6 af 20. marts 2013 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer (EUT L 95 af , s. 22). ( 3 ) Afgørelse ECB/2013/35 af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 301 af , s. 6).

2 L 166/ som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer, bør udgå fra den 26. maj En ny mobiliseringskanal, der kombinerer CCBM med links mellem værdipapirafviklingssystemerne, bør oprettes, således at modparterne i Eurosystemet kan anvende ethvert værdipapirafviklingssystem/godkendt link til at mobilisere belånbare aktiver som sikkerhedsstillelse i Eurosystemet. For det andet bør de tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse, som tilbydes af trepartsagenter på markedet, understøttes på et grænseoverskridende grundlag via CCBM fra den 29. september 2014 VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE: Artikel 1 Ændringer til Bilag I Bilag I til retningslinje ECB/2011/14 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje. Artikel 2 Virkning og gennemførelse 1. Denne retningslinje får virkning på dagen, hvor den meddeles til de nationale centralbanker. 2. De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde afsnit 3, 8, 15 og 16 i bilaget til denne retningslinje, og anvender dem fra den 1. april De fremsender senest den 24. marts 2014 meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler, der vedrører disse foranstaltninger. 3. De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde afsnit 1, 2, 4-7 og i bilaget til denne retningslinje, og anvender dem fra den 26. maj De fremsender senest den 24. marts 2014 meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler, der vedrører disse foranstaltninger. 4. De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde afsnit 9 og 14 i bilaget til denne retningslinje, og anvender dem fra den 29. september De fremsender senest den 24. marts 2014 meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler, der vedrører disse foranstaltninger. Artikel 3 Adressater Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. marts Mario DRAGHI Formand for ECB

3 L 166/35 Bilag I til retningslinje ECB/2011/14 ændres således: BILAG 1. I afsnittet»forkortelser«tilføjes følgende term:»tpa trepartsagent«2. I afsnit 1.5 erstattes sidste sætning af følgende:»alle belånbare aktiver kan benyttes på tværs af grænserne ved hjælp af korrespondentcentralbankmodellen (CCBM) og, for så vidt angår omsættelige aktiver, via godkendte links mellem EØS's værdipapirafviklingssystemer.«3. I afsnit erstattes næstsidste afsnit af følgende:»for at være belånbart skal et værdipapir af asset-backed typen have sikkerhed i aktiver, der genererer pengestrømme, og som Eurosystemet anser for at være homogene, således at aktiver, der genererer pengestrømme, og som er sikkerhed for et værdipapir af asset-backed typen, kun tilhører én af følgende aktivklasser: a) værdipapirer med pant i boligejendom, b) værdipapirer med pant i erhvervsejendom, c) lån til små og mellemstore virksomheder, d) billån, e) forbrugslån, f) leasingtilgodehavender eller g) kreditkorttilgodehavender. Værdipapirer af asset-backed typen er ikke belånbare i Eurosystemets pengepolitiske operationer, hvis puljen af underliggende aktiver består af heterogene aktiver.«4. I afsnit erstattes første sætning af følgende:»gældsinstrumentet skal være udstedt i EØS hos en centralbank eller en værdipapircentral, der er blevet godkendt af Eurosystemet i henhold til de standarder og vurderingsprocedurer, der er beskrevet i»framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations«(herefter»eurosystemets vurderingsrammer«) (*)(**). (*) Eurosystemets vurderingsrammer er offentliggjort på ECB's websted html/index.en.html. (**) Internationale gældsinstrumenter i form af globale ihændehavergældsinstrumenter, der er udstedt på eller efter 1. januar 2007 gennem de internationale værdipapircentraler Euroclear Bank (Belgien) og Clearstream Banking Luxembourg, skal for at være belånbare være udstedt i form af nye global notes og deponeret hos en fælles depositar, som er en international værdipapircentral, eller hvis det er relevant, en værdipapircentral, der er blevet godkendt af Eurosystemet i henhold til standarderne og vurderingsprocedurerne beskrevet i Eurosystemets vurderingsrammer. Internationale gældsinstrumenter i form af globale ihændehaverpapirer, der er udstedt som Classical Global Notes før den 1. januar 2007, og fungible værdipapirer, der udstedes under samme ISIN-kode på eller efter denne dato, forbliver belånbare indtil udløb. Internationale gældsinstrumenter udstedt i globalt registreret form gennem værdipapircentralerne Euroclear Bank (Belgien) og Clearstream Banking Luxembourg efter den 30. september 2010 skal for at være belånbare være udstedt i henhold til den nye struktur for opbevaring af internationale gældsinstrumenter. Internationale gældsinstrumenter i globalt registreret form udstedt før eller på denne dato forbliver belånbare, indtil de udløber. Internationale gældsinstrumenter i form af individual notes, der er udstedt efter den 30. september 2010, ophører med at være belånbare. Internationale gældsinstrumenter i form af individual notes, der er udstedt denne på dato eller tidligere, forbliver belånbare indtil udløb.«5. Afsnit affattes således:»gældsinstrumentet skal kunne overføres elektronisk. Det skal opbevares og afvikles i euroområdet via en konto i Eurosystemet eller et værdipapirafviklingssystem, der er blevet godkendt af Eurosystemet i henhold til standarderne og vurderingsprocedurerne, der er beskrevet i Eurosystemets vurderingsrammer, således at sikringsakt og realisation sker i henhold til lovgivningen i en medlemsstat. Hvis der ikke er sammenfald mellem den værdipapircentral, som har udstedt aktivet, og det værdipapirafviklingssystem, hvor det opbevares, skal de to institutioner forbindes med et link, der er blevet godkendt af Eurosystemet i henhold til de standarder og vurderingsprocedurer, der er beskrevet i Eurosystemets vurderingsrammer (*). (*) Listen over godkendte links er offentliggjort på ECB's websted index.en.html.«

4 L 166/ Afsnit affattes således:»gældsinstrumentet skal være optaget til omsætning på et reguleret marked, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (*) eller optaget til omsætning på visse ikke-regulerede markeder, som angivet af ECB (**). Eurosystemets vurdering af ikke-regulerede markeder er baseret på tre principper sikkerhed, gennemsigtighed og tilgængelighed (***). (*) EUT L 145 af , s. 1. (**) En liste over godkendte ikke-regulerede markeder er offentliggjort på ECB's websted Listen opdateres mindst en gang om året. (***)»Sikkerhed«,»gennemsigtighed«og»tilgængelighed«er udelukkende defineret af Eurosystemet med henblik på Eurosystemets forvaltning af sikkerhed. Udvælgelsesprocessen sigter ikke mod at vurdere de forskellige markeders kvalitet. Principperne forstås således: Sikkerhed forstås som transaktionssikkerhed især med hensyn til, om transaktionerne er gyldige og kan håndhæves. Gennemsigtighed forstås som uhindret adgang til oplysninger om regler for markedets procedurer og funktion, aktivernes finansielle karakteristika, prisdannelsesmekanismen samt relevante priser og mængder (noteringer, renter, omsætning, udestående beløb osv.). Tilgængelighed refererer til Eurosystemets mulighed for at deltage i og have adgang til markedet. Ud fra et sikkerhedsforvaltningssynspunkt er et marked tilgængeligt, hvis dets procedurer og funktion giver Eurosystemet mulighed for at opnå information og udføre transaktioner, når det er nødvendigt til disse formål.«7. I afsnit erstattes tabel 4 af følgende:»belånbarhedskriterier Omsættelige aktiver ( 1 ) Ikke-omsættelige aktiver ( 2 ) Aktivtype ECB-gældsbeviser Andre omsættelige gældsinstrumenter ( 3 ) Gældsfordringer Detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom Kreditstandarder Aktivet skal opfylde høje kreditstandarder. De høje kreditstandarder bedømmes ved brug af eksterne kreditvurderingsbureauers regler for omsættelige aktiver ( 3 ) Debitor/garant skal opfylde høje kreditstandarder. Kreditværdigheden vurderes ved brug af eksterne kreditvurderingsbureauers regler for gældsfordringer. Aktivet skal opfylde høje kreditstandarder. De høje kreditstandarder bedømmes ved brug af eksterne kreditvurderingsbureauers regler for detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom. Udstedelsessted EØS ( 3 ) Ikke relevant Ikke relevant Afvikling/håndteringsprocedurer Afviklingssted: euroområdet Instrumenterne skal være deponeret centralt i elektronisk form i centralbanker eller et afviklingssystem, der er godkendt af Eurosystemet i henhold til de standarder og vurderingsprocedurer, der er beskrevet i Eurosystemets vurderingsrammer Eurosystemets procedurer Eurosystemets procedurer Type af udsteder/ debitor/garant Nationale centralbanker Offentlig sektor Privat sektor Internationale og overnationale institutioner Offentlig sektor Ikke-finansielle selskaber Internationale og overnationale institutioner Kreditinstitutter

5 L 166/37»Belånbarhedskriterier Omsættelige aktiver ( 1 ) Ikke-omsættelige aktiver ( 2 ) Udsteders/debitors/ garantens hjemsted Udsteder ( 3 ): EØS eller G10-lande uden for EØS Debitor: EØS Garant ( 3 ): EØS Euroområdet Euroområdet Godkendte markeder Regulerede markeder Ikke-regulerede markeder, der er godkendt af ECB Ikke relevant Ikke relevant Valuta euro euro euro Mindstebeløb Ikke relevant Mindstebeløb på det tidspunkt, hvor gældsfordringen anvendes. til indenlandsk brug: fastsættes af den nationale centralbank til grænseoverskridende brug: et fælles mindstebeløb på euro Ikke relevant Gældende lovgivning For aktiver af asset-backed-typen skal den anvendelige lov for anskaffelsen af underliggende aktiver være lovgivningen i en EU-medlemsstat. Den anvendelige lov for underliggende gældsfordringer skal være loven i et land i EØS. Gældende lov for aftalen om gældsfordringen og for mobiliseringsaftalen: loven i en medlemsstat. Det samlede antal forskellige love gældende for a) modparten b) kreditor c) debitor d) (i givet fald) garanten, e) gældsfordringsaftalen, og f) mobiliseringsaftalenmå højst være to. Ikke relevant Grænseoverskridende brug Ja Ja Ja ( 1 ) Se nærmere i afsnit ( 2 ) Se nærmere i afsnit ( 3 ) Kreditstandarden for ikke-ratede omsættelige gældsbeviser udstedt eller garanteret af ikke-finansielle selskaber fastsættes på grundlag af den kreditvurderingskilde, som den respektive modpart har valgt i overensstemmelse med eksterne kreditvurderingsbureauers regler for gældsfordringer som angivet i afsnit For disse omsættelige gældsinstrumenter er følgende belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver blevet ændret: udsteders/garantens hjemsted: euroområdet; udstedelsessted: euroområdet.«8. I afsnit affattes fodnote 67 og 69 således:»(*) Eurosystemets harmoniserede ratingskala er offentliggjort på ECB's websted En kreditvurdering på kreditkvalitetstrin 3 betyder som minimum en langfristet rating»bbb-«hos Fitch eller Standard & Poor's,»Baa3«hos Moody's eller»bbbl«hos DBRS.(**)»Triple A«betyder som minimum en langfristet rating på»aaa«hos Fitch, Standard & Poor's eller DBRS, eller»aaa«hos Moody's.«

6 L 166/ I afsnit erstattes litra k) af følgende:»aktiverne værdiansættes dagligt. De nationale centralbanker (*) beregner dagligt de underliggende aktivers påkrævede værdi under hensyntagen til ændringer i størrelsen af udestående lån, principperne for værdiansættelse ifølge afsnit 6.5 og de krævede haircuts. (*) Hvis trepartstjenester anvendes, delegeres værdiansættelsesprocessen til trepartsagenten på baggrund af oplysninger, som den relevante nationale centralbank har sendt til trepartsagenten.«10. I afsnit 6.6 erstattes andet afsnit af følgende:»de nationale centralbanker (og ECB) har udviklet en mekanisme, der sikrer, at alle belånbare aktiver kan anvendes på tværs af grænserne. Det drejer sig om korrespondentcentralbankmodellen (CCBM), hvor de nationale centralbanker over for hinanden (og ECB) fungerer som depotinstitutioner (»korrespondentbanker«) med hensyn til de aktiver, de modtager i deres lokale registreringsinstitution, trepartsagent eller afviklingssystem. Særlige løsninger kan anvendes i forbindelse med ikke-omsættelige aktiver, dvs. gældsfordringer og detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom, der ikke kan overføres gennem et værdipapirafviklingssystem (*). CCBM kan bruges til sikkerhedsstillelse i forbindelse med alle former for kreditoperationer i Eurosystemet. Foruden CCBM kan modparter anvende godkendte links mellem værdipapirafviklingssystemer til grænseoverskridende overførsel af omsættelige aktiver hos deres lokale værdipapirafviklingssystem (**). Modparter kan også anvende disse godkendte links mellem værdipapirhandelssystemerne kombineret med CCBM (CCBM med links se afsnit 6.6.3). CCBM (herunder CCBM med links) kan endvidere anvendes som grundlag for grænseoverskridende anvendelse af tjenester til forvaltning af trepartsikkerhedsstillelse. (*) Nærmere oplysninger herom findes i brochuren»korrespondentcentralbankmodellen (CCBM). Procedurer for Eurosystemets modparter«på ECB's websted (**) Belånbare aktiver kan anvendes gennem en centralbanks konto i et værdipapirafviklingssystem i et andet land end det, hvor den pågældende centralbank ligger, hvis Eurosystemet har godkendt brugen af denne konto. Siden 1999 har De Nederlandsche Bank været godkendt til at anvende sin konto i Euroclear Belgium til at afvikle transaktioner med sikkerhed i de eurobonds, der er udstedt i denne internationale værdipapircentral. Siden august 2000 har Central Bank of Ireland været godkendt til at åbne en sådan konto i Euroclear Bank. Denne konto kan benyttes til alle belånbare aktiver i Euroclear Bank, dvs. inkl. belånbare aktiver overført til Euroclear Bank gennem godkendte links.«11. I afsnit erstattes sidste afsnit af følgende:»ccbm er som minimum åben for modparter (både med hensyn til omsættelige og ikke-omsættelige aktiver) fra kl til kl (CET) på alle TARGET2 bankdage. En modpart, der ønsker at benytte CCBM, skal underrette den nationale centralbank, hvorfra den ønsker at modtage kredit, dvs. dens hjemmecentralbank, herom inden kl CET. Endvidere skal modparten sikre, at sikkerheden for de pengepolitiske operationer indsættes på korrespondentcentralbankens konto senest kl CET. Instrukser eller deponering efter disse tidsfristers udløb behandles kun så vidt muligt og kan behandles med henblik på kredit den følgende TARGET2 bankdag. Når modparterne forventer at få behov for at anvende CCBM sent på dagen, bør de så vidt muligt levere (deponere) aktiverne på forhånd. Under særlige omstændigheder, eller hvis det er påkrævet af pengepolitiske grunde, kan ECB beslutte at forlænge CCBM's åbningstid til TARGET2's lukketid i samarbejde med værdipapirafviklingssystemerne vedrørende deres mulighed for at udvide sluttidspunktet for omsættelige aktiver.«12. Afsnit erstattes af følgende:»foruden gennem CCBM kan grænseoverskridende overførsel af omsættelige aktiver også ske gennem godkendte links mellem EØS's værdipapirafviklingssystemer. Et direkte eller relayed link mellem to værdipapirafviklingssystemer giver en deltager i det ene værdipapirafviklingssystem mulighed for at være i besiddelse af værdipapirer udstedt i et andet værdipapirafviklingssystem uden at være deltager i dette værdipapirafviklingssystem (*). Før disse links kan benyttes til overførsel af sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, skal de vurderes og godkendes af Eurosystemet i henhold til de standarder og vurderingsprocedurer, der er beskrevet i Eurosystemets vurderingsrammer (**). Fra Eurosystemets perspektiv varetager CCBM og linkene mellem EØS's værdipapirafviklingssystemer samme funktion, idet begge giver modparterne mulighed for at anvende sikkerhed på tværs af grænserne. Begge systemer sætter med andre ord modparterne i stand til at stille sikkerhed for at opnå kredit fra deres hjemmecentralbank, også selv

7 L 166/39 om denne sikkerhed blev udstedt i et værdipapirafviklingssystem i et andet land. CCBM og linkene mellem værdipapirafviklingssystemer varetager denne funktion på forskellig måde. I CCBM er der tale om grænseoverskridende forbindelser mellem de nationale centralbanker. De fungerer som depotinstitutioner for hinanden. Anvendes links, er der tale om grænseoverskridende forbindelser mellem værdipapirafviklingssystemerne. De åbner samlekonti hos hinanden. Aktiver, der er deponeret hos en korrespondentcentralbank, kan kun anvendes som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer. Aktiver, som modparterne har gennem et link, kan anvendes til Eurosystemets kreditoperationer og til et hvilket som helst andet formål, som modparten måtte ønske. Gennem links mellem værdipapirafviklingssystemer opbevarer modparterne aktiverne på deres konto i deres hjemlands værdipapirafviklingssystem, så der ikke er brug for en depotinstitution. (*) Et link mellem to værdipapirafviklingssystemer består af en række procedurer og arrangementer vedrørende grænseoverskridende overførsel af værdipapirer mellem de to værdipapirafviklingssystemer. Et link udgøres af en samlekonto, der åbnes af et værdipapirafviklingssystem (det investerende værdipapirafviklingssystem) i et andet værdipapirafviklingssystem (det udstedende værdipapirafviklingssystem). Et direkte link indebærer, at der ikke er noget mellemled mellem de to værdipapirafviklingssystemer. Relayed links mellem værdipapirafviklingssystemer kan også anvendes til grænseoverskridende overførsel af værdipapirer til Eurosystemet. Et relayed link er en kontraktbaseret og teknisk ordning, der giver to værdipapirafviklingssystemer, som ikke er indbyrdes direkte forbundet, mulighed for at foretage transaktioner og overførsler gennem et tredje værdipapirafviklingssystem, der fungerer som mellemled. (**) Listen over godkendte links er offentliggjort på ECB's websted html/index.en.html.«13. I afsnit 6.6 tilføjes følgende afsnit som afsnit 6.6.3:» CCBM med links Det er også muligt for modparter at anvende direkte eller relayed links som nævnt i afsnit i kombination med CCBM til at mobilisere belånbare omsættelige aktiver på et grænseoverskridende grundlag. Når links benyttes mellem værdipapirafviklingssystemerne i kombination med CCBM opbevarer modparterne aktiverne, der er udstedt i udstederværdipapirafviklingssystemet, direkte i en konto hos et investorværdipapirafviklingssystem eller via en depotinstitution. Ved relayed links kan et tredje værdipapirafviklingssystem agere som mellemled. Disse aktiver kan udstedes i en EØS værdipapircentral uden for euroområdet, forudsat at et link mellem udstederværdipapirafviklingssystemet og investorværdipapirafviklingssystemet er blevet godkendt af Eurosystemet i henhold til de standarder og vurderingsprocedurer, der er beskrevet i Eurosystemets vurderingsrammer.

8 L 166/ Hvis belånbare aktiver skal overføres gennem CCBM med links, skal modparterne sikre, at værdipapirerne leveres på en konto i det relevante investorværdipapirafviklingssystem inden kl. 16 CET på afviklingsdagen for at sikre afviklingen af værdiansættelsesoperationer samme dag. Alle mobiliseringsanmodninger, der modtages af de nationale centralbanker i hjemlandet fra deres modparter efter kl. 16 CET, eller alle anmodninger om levering af belånbare aktiver på en konto hos den relevante investorværdipapircentral efter kl. 16 CET behandles så vidt muligt i henhold til de pågældende værdipapircentralers sluttidspunkter.«14. I afsnit 6.6 tilføjes følgende afsnit som afsnit 6.6.4:» CCBM med tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse CCBM (herunder CCBM med links) anvendes også som grundlag for grænseoverskridende benyttelse af tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse, hvorved den nationale centralbank i en medlemsstat, hvor tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse tilbydes til grænseoverskridende brug i Eurosystemet, agerer som korrespondentcentralbank for de nationale centralbanker i andre medlemsstater, hvis modparter har anmodet om at benytte de pågældende tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse på et grænseoverskridende grundlag. Den relevante trepartsagent skal godkendes af Eurosystemet. Grænseoverskridende tjenester til forvaltning af trepartssikkerhedsstillelse gør det muligt for modparter at øge eller mindske størrelsen af den sikkerhed, de stiller i deres nationale centralbank i hjemlandet (herefter»den globale størrelse«). Bemærk: Pilen»Information om sikkerhedsstillelse«mellem modpart A og den nationale centralbank A kan være irrelevant for visse trepartsagenter (afhængig af den valgte aftalemodel) og i sådanne tilfælde skal modparten ikke sende en instruktion til eller modtage en bekræftelse fra den nationale centralbank A.«15. I Appendiks 8 indsættes følgende afsnit som det næstsidste afsnit:»for værdipapirer af asset-backed typen, hvor de aktiver, der genererer pengestrømme, omfatter tilgodehavender på kreditkort, gælder oplysningskravene på lånniveau fra den 1. april 2014 og overgangsperioden på ni måneder ophører den 31. december 2014.«

9 L 166/ I afsnit 8 erstattes den anden fodnote af følgende:»(*) dvs. 30. september 2013 for detailgældsinstrumenter med pant i fast ejendom og små og mellemstore virksomheder, 30. november 2013 for gældsinstrumenter med pant i erhvervsejendomme, 30. september 2014 for billån, forbrugslån, leasingtilgodehavender og 31. december 2014 for kreditkorttilgodehavender.«.

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere