Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014"

Transkript

1 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik Hvad kan der søges tilskud til? Hvem kan søge tilskud? Indstilling af prioriterede ansøgninger Tilskuddets størrelse Hvad skal ansøgningen om tilskud indeholde Administrative forhold såfremt tilskud bevilges Ansøgningsfrist og behandling af ansøgninger Kontakt Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon Vejsektoren.dk/cykelpuljen CVR

2 2 af FORMÅLET MED PULJEN TIL MERE CYKELTRAFIK Puljen til mere cykeltrafik blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Baggrunden for ønsket om at forbedre forholdene for cyklister er, at cykling i forhold til andre transportformer har en række særlige fordele, herunder: Cyklister fylder mindre på vejene end andre transportmidler og medvirker derfor til reduktion af den stigende trængsel på vejene Cykling støjer ikke Overflytning af trafik fra andre transportformer til cykling medvirker til reduktion af miljøproblemerne især i byerne, men også globalt i form af reduktion af CO2- udledningen Cykling giver cyklisterne en sund form for motion og medvirker derfor til at forbedre folkesundheden Cykling giver brede markedsføringsmæssige muligheder for Danmark, bl.a. i form af muligheder for øget cykelturisme og international udbredelse af danske cykelkoncepter Trafikaftalen om en grøn transportpolitik er for cykelpuljens vedkommende præciseret i notaterne Udmøntning af pulje til mere cykeltrafik dateret 1. maj 2009 og senere aftaler. Det er nu besluttet at åbne for 2014 ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 21. marts 2014, hvilket præciseres i dette notats afsnit 8. Notaterne af 1. maj 2009 og øvrige aftaler kan findes på 2. HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Der kan ifølge udmøntningsnotatet af 1. maj 2009 ansøges om tilskud til Kommunale cykelbyprojekter og til projekter vedr. forbedret trafiksikkerhed og innovation. Det overordnede mål ved udmøntning af puljen er mest mulig cykelfremme for pengene. Det forudsættes, at alle tiltag er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige. På denne baggrund vil følgende temaer og projektemner blive lagt til grund for ansøgningerne om tilskud fra Cykelpuljen 2014: Cykelbyer (samvirken mellem flere emner og flere tiltag i et sammenhængende geografisk område)

3 3 af 12 Cykelpendling (cykel til arbejde og indkøb samt sammenhæng mellem transportmidler) Cykling til skole og fritidsaktiviteter Rekreativ cykling og cykelturisme Udviklings- og demonstrationsprojekter Kampagner ITS vil kunne indgå i projekter under alle temaerne. Det er en betingelse for tildeling af tilskud til et projekt, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse p.t. er afhængig af, at der opnås tilskud. Projekter der allerede i anden sammenhæng er fuldt finansieret og besluttet gennemført kan således ikke opnå tilskud. Der kan ikke søges tilskud til vedligeholdelse af eksisterende cykelinfrastruktur. 3. HVEM KAN SØGE TILSKUD? En ansøger kan være: En kommune En offentlig eller privat institution som modtager offentlige tilskud En organisation, hvis formål er at fremme cyklisme, trafiksikkerhed, øget fysisk aktivitet, forbedret miljø og natur samt turisme En virksomhed Projektsamarbejde Nabokommuner kan ansøge om et fælles projekt ved at opdele projektet i delprojekter, hvor hver kommune ansøger om sit delprojekt. Endvidere kan en ansøger samarbejde med flere parter i et fællesskab, hvor det er ansøgeren alene, der er ansvarlig overfor det samlede projekts gennemførelse og udgør den juridiske enhed, der skal opfylde alle krav i forbindelse med tildeling af tilskud. Et projektsamarbejde kan derfor enten ske i form af separate ansøgninger, hvor den enkelte ansøger er ansvarlig for sit eget delprojekt eller en fællesansøgning, hvor en af samarbejdsparterne påtager sig ansvaret for projektets gennemførelse og udgør den juridiske enhed, der skal opfylde alle krav i forbindelse med eventuel tildeling af tilskud. Søges der i form af separate ansøgninger, vil projekterne blive vurderet individuelt og i tilfældet, hvor der søges på baggrund af en fællesansøgning, vil vurderingen blive foretaget ud fra det ansøgte samlede projekt.

4 4 af INDSTILLING AF PRIORITEREDE ANSØGNINGER For at komme i betragtning til indstilling til tilskud skal ansøger opfylde krav og kriterier oplistet i dette notat, hvorfor det anbefales at notatet gennemlæses grundigt. Ansøger skal derudover sandsynliggøre en rimelig sammenhæng mellem omkostning og effekt. Dette indbefatter, at indholdet af ansøgningen tydeliggør det konkrete indhold af det ansøgte projekt. Projektbeskrivelsen skal derfor være tilstrækkelig konkret til at kunne danne grundlag for en vurdering af projektets potentielle effekt. Herudover vil der ske en prioritering mellem ansøgningerne. Prioriteringen af de ansøgte projekter foretages med henblik på så vidt muligt at sikre, at anvendelsen af Cykelpuljens samlede midler bliver allokeret til de projekter og initiativer, der bedst muligt opfylder Cykelpuljens overordnede formål med at få mest mulig cykelfremme for pengene. Der vil derfor blive gennemført en prioriteringsproces, hvor Vejdirektoratet vurderer projektets potentielle samfundsmæssige effekter i forhold til omkostningerne. De indkomne ansøgninger vil blive inddelt i emnegrupper på baggrund af temaerne nævnt i kap. 2. Indenfor hvert tema/projektemne og på tværs af projektemnerne vil der ske en prioritering af ansøgningerne, idet effekterne vurderes på baggrund af en række udvalgte kriterier. Disse kriterier vil være forskellige fra projekttype til projekttype, idet der for hver projekttype vil blive lagt vægt på de kriterier, som vurderes at være relevante for netop denne projekttype. Ved vurderingen af projektets effekter vil der også blive taget hensyn de af ansøgeren anførte forventede effekter. Eksempler på kriterier, der vil blive lagt til grund for prioriteringen er, udover projektets samlede omkostninger, projektets bidrag til bl.a. transportmiddelvalg, tryghed og sikkerhed, sammenhæng i transportnettet og fremkommelighed, adfærdsregulering, service og faciliteter, viden og innovation, nyskabende og integrerede løsninger. 5. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskudsandelen er normalt 40 pct. Det er muligt at opnå 100 pct. tilskud til mindre innovationsprojekter, hvis projektets resultater over en bred front vil fremme cykling, såsom forsknings- og udviklingsprojekter og tværgående projekter med bred national effekt og forankring. Det forudsættes i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen, at ansøgerens organisation i tilfælde af tilsagn vil være i stand til at fremskaffe sin egenfinansiering, hvilket ansøger vil bekræfte i forbindelse med den efterfølgende accept af tilsagnet. Projektets egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. Endvidere gøres der opmærksom på, at såfremt der opnås tilskud, må aktiviteter, der er omfattet af tilskuddet ikke være påbegyndt, før Vejdirektoratet har modtaget tilskudsmodtagers underskrevne af accept af tilskuddet.

5 5 af HVAD SKAL ANSØGNINGEN OM TILSKUD INDEHOLDE For at kunne søge om tilskud fra cykelpuljen til et projekt skal ansøgeren sende en ansøgning til Vejdirektoratet på det elektroniske ansøgningsskema på Ansøgningen skal (jf. ansøgningsskemaet) indeholde oplysninger om: Ansøgeren Projektets titel Projektets hovedformål Overordnet projektbeskrivelse Km ny cykelsti/cykelbane Forventede resultater og effekter af projektet Projektets budget (ekskl. moms) samt evt. ansøgt momsbeløb Ansøgt tilskudsandel Projektets startdato, forudsat at evt. tilsagn er trådt i kraft Forventet sluttidspunkt (inkl. slutevaluering) Er der søgt/opnået tilskud til projektet fra anden tilskudsordning under Transportministeriet? Vedr. overordnet projektbeskrivelse: Den overordnede projektbeskrivelse i selve ansøgningsskemaet må maksimalt være på 2000 tegn inkl. mellemrum. Disse oplysninger vil Vejdirektoratet forbeholde sig ret til at offentliggøre i et stamblad for projektet. I tillæg skal der for anlægsprojekter eller andre projekter, hvor det kan være relevant, i et af bilagene vedhæftes en illustration, der ikke må fylde mere end en A4 side som supplement til den overordnede beskrivelse. Denne illustration skal for eksempel for et stiprojekt vise den ansøgte stis forløb på et kort. Supplerende materiale og illustrationer lægges i øvrigt i bilagene. Vedr. km ny cykelsti/cykelbane Det anføres, hvor mange km ny cykelsti eller cykelbane projektet indeholder. Hvis der er cykelsti eller bane i begge vejsider medregnes strækningens længde kun en gang

6 6 af 12 Vedr. forventede resultater og effekter af projektet samt evalueringsplan: Den overordnede beskrivelse af forventede resultater og effekter i selve ansøgningsskemaet må højst have et omfang på 2000 tegn inkl. mellemrum. Herudover kan resultater og effekter angives i ansøgningsskemaet i tabellen nedenfor, hvor der udover de forudspecificerede effekter er mulighed for, at ansøgeren kan specificere yderligere effekter, der har betydning for projektet. Den valgte evalueringsmetode til vurdering af målopfyldelse for hver enkelt effekt angives i skemaet. Effekterne uddybes i bilag 2, herunder også beskrivelse af ikke direkte målelige effekter, som f.eks. viden og innovation og sammenhæng i transportsystemet. Der skal være sammenhæng mellem de effekter, som ansøgeren har vurderet er betydningsfulde for projektet, og angivet i denne del af ansøgningsskemaet, og projektets evalueringsplan. Evalueringen skal således vurdere om de forventede resultater og effekter ved projektet er opnået. Evalueringsplanen skal vedlægges som en del af bilag 2. Når projektet er gennemført skal der gennemføres en evaluering i overensstemmelse med den indsendte evalueringsplan. Effekt Mere cykeltrafik Mindre biltrafik Forbedret tryghed og oplevet sikkerhed Reduktion af uheld Forbedret fremkommelighed Øvrige effekter Beskrivelse Denne effekt kan opgøres som den forventede stigning i cykeltrafik (pr. ÅDT) som følge af projektet på udvalgte strækninger eller generelt i et område. Denne effekt kan opgøres som den forventede reduktion i biltrafik (pr. ÅDT) som følge af projektet på udvalgte strækninger eller generelt i et område. Denne effekt kan opgøres som forventningen til, hvor mange brugere af projektstrækningen der oplever øget tryghed og oplevet sikkerhed. Denne effekt kan opgøres som forventningen til reduktionen i antallet af personskadeuheld (pr. år) i projektområdet. Denne effekt kan opgøres som forventningen til projektets effekt på rejsetiden på den rute, der er defineret for projektet. Ansøgeren kan tilføje eventuelle andre effekter. Vedr. projektets budget samt evt. ansøgt momsbeløb:

7 7 af 12 Projektets budget eksklusiv moms angives overordnet inden for de fire omkostningstyper og på de 2 faser, der er angivet i tabellen i ansøgningsskemaet. Budgettet uddybes i bilag 3. Der skal være overensstemmelse mellem budgetsummen i ansøgningsskemaet og bilag 3. Budgetskemaet indeholder fire omkostningstyper: lønninger, overhead, leverandøromkostninger og øvrige omkostninger: Ansøgers egne lønudgifter: På denne post budgetteres udgifter til egne lønninger. Lønomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede omkostninger. Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timesatsen for månedslønnede beregnes som den faste årsløn divideret med et nettoårsværk svarende til timer. Til lønnen kan henregnes egentlig løn og pensionsbidrag. Timesatserne til aflønning skal være i overensstemmelse med kravet om generelt at udvise sparsommelighed og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter. Det betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet. Der ydes ikke dækning til løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov, idet det forudsættes, at tilskudsmodtager afholder omkostningerne hertil. Evt. overhead: På denne post budgetteres eventuelle overheadomkostninger. Overheadomkostninger er indirekte omkostninger til dækning af faste omkostninger som eksempelvis husleje, el, varme, telefon og kontorhold. Omkostninger til overhead skal være specificeret i budgettet, og skal fremgå som særskilt post i regnskabet. Tilskudsmodtager skal kunne dokumentere tilskudsberettigede omkostninger til overhead. Ved en overheadprocent på maksimalt 20 pct. af personaleomkostningerne, kræves ikke særskilt dokumentation. Eksterne leverancer: På denne post budgetteres udgifter til leverandører af produkter og services. Dette omfatter blandt andet entreprenørudgifter og konsulentudgifter. Øvrige omkostninger: På denne post budgetteres udgifter, der ikke kan henføres under nogen af de andre budgetposter, for eksempel arealerhvervelse og rejseomkostninger. For rejseomkostninger dækkes som udgangspunkt kun indenlandske rejser. Udenlandske rejser dækkes kun, såfremt formålet hermed er dokumenteret i ansøgningen, og de er medtaget særskilt i bilag 3. Budgetskemaet indeholder endvidere en inddeling i to faser: gennemførelse og evaluering: Projektgennemførelse: I denne fase budgetteres udgifter vedrørende planlægning af et projekt herunder bl.a. projektering og trafiksikkerhedsrevision samt implementering af projektet (herunder anlægsudgifter). Projektevaluering: I denne fase budgetteres udgifter vedrørende evaluering af et projekt.

8 8 af 12 Moms: Refunderbar moms er ikke en tilskudsberettiget omkostning. Moms godtgjort til kommuner gennem momsudligningsordningen behandles som moms, der kan refunderes, og er derfor ikke tilskudsberettiget. Organisationer, der enten har begrænset eller ingen fradragsret for moms, kan søge om tilskud til betaling af moms. Hvis der søges tilskud til en del af projektsummen, som udgøres af moms, skal det angives i dette felt, og der skal i bilag 3 bilægges en revisorerklæring på, at ansøgeren ikke selv har fradragsret for denne moms. Vedr. trafiksikkerhedsrevision: Ved anlægsprojekter med et samlet budget på mindst kr. forudsættes gennemført trafiksikkerhedsrevision efter de gældende regler herom. Omkostninger hertil skal være medtaget i budgettet. Vedr. forventet startdato for projektet forudsat at evt. tilsagn er trådt i kraft Her anføres hvilken dato projektet forventes igangsat forudsat at et eventuelt tilsagn er trådt i kraft på dette tidspunkt. Vedr. forventet sluttidspunkt: Det anføres, hvilken dato projektet forventes afsluttet. Sluttidspunktet skal være efter samtlige projektaktiviteter. Evalueringen betragtes også som en projektaktivitet, så sluttidspunktet skal ligge efter evalueringens afslutning. Vedr. tilskud til projektet fra anden tilskudsordning under Transportministeriet: Ansøgeren skal oplyse om der er søgt/opnået tilskud fra andre tilskudsordninger under Transportministeriets område til delprojekter, der kan have relation til dette projekt, og i bekræftende fald oplyse hvilke. Der henvises i denne sammenhæng til, at et projekts egenfinansiering ikke kan dækkes af andre statslige puljer under Transportministeriets område. Herudover skal vedlægges som bilag: Bilag 1) Nærmere beskrivelse af projektets indhold med oplysninger om: Baggrund Formål, hvad søges opnået med projektet? Aktiviteter, hvad ønskes gennemført? Teknisk beskrivelse af projektets udformning, herunder tværsnit inkl. bredder, stiens placering i forhold til vejen, belægninger mv., meget gerne vedlagt tegnings- og kortmateriale som ved pladsproblemer evt. vedlægges i bilag 4 eller 5

9 9 af 12 Organisering, hvem står for hvad? Tidsplan, startdato, slutdato Beskrivelse af evt. opdeling i delprojekter Bilag 1 må maksimalt have et omfang af 6 A4 sider. Bilag 2) Redegørelse for forventede resultater og effekter samt evalueringsplan: Redegørelsen for forventede resultater og effekter kan blandt andet indeholde oplysninger om: Mere cykeltrafik Ændringer af transportmiddelvalg Mindre biltrafik Forbedret fremkommelighed for cyklister Forbedret sikkerhed og øget tryghed Projektet skal indeholde en evalueringsplan med målbare indikatorer efter afslutning af projektet. Erfaringer fra det konkrete projekt skal dokumenteres, således at det vil være muligt at kunne anvende erfaringerne i andre tilsvarende projekter. Udgifter til evaluering budgetteres fra begyndelsen som en del af det samlede projekts budget. Evalueringsplanen skal redegøre for, hvordan den afsluttende evaluering af projektet vil blive foretaget, herunder hvordan projektets effekter vurderes i forhold til de på forhånd forventede effekter. Projektet kan med fordel dokumenteres med vedlagte fotos. Bilag 2 må maksimalt have et omfang af 4 A4 sider. Bilag 3) Specifikation af projektets samlede budget opdelt på delposter Projektet (inkl. evt. delprojekter) skal være budgetteret på relevante delposter på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at der har været foretaget en specificeret omkostningsberegning. For anlægsprojekter vil det svare til, at omkostningsoverslaget som minimum er opgjort på delposter på et skitsemæssigt niveau. I budgettet kan medtages lønomkostninger til ansøgerens egne medarbejdere for så vidt angår timer, der er direkte anvendt på projektet. Efterfølgende skal sådanne timer eksplicit fremgå af regnskabet. I budgettet skal også være medtaget omkostninger til evaluering og i nødvendigt omfang trafiksikkerhedsrevision.

10 10 af 12 Moms Hvis der søges tilskud til en del af projektsummen, som udgøres af moms, skal der i bilag 3, 4 eller 5 bilægges en revisorerklæring på at ansøgeren ikke har fradragsret for denne moms. Bilag 3 må maksimalt have et omfang af 3 A4 sider. Bilag 4) og 5) Øvrigt materiale Der kan vedlægges / fremsendes andet relevant materiale f.eks. tegningsmateriale, cykelhandlingsplan mv. Bilagenes format Bilagene må maksimalt have et omfang på 25 A4 sider og må maksimalt fylde 20 MB tilsammen. Bilagenes filnavne må ikke indeholde æ,ø,å og mellemrum. Der skal være vedlagt filer i bilag 1, 2 og 3, mens bilag 4 og 5 er frivillige. 7. ADMINISTRATIVE FORHOLD SÅFREMT TILSKUD BEVILGES Tilskudsvilkårene fremgår af administrationsgrundlaget i bilag 1 til Bekendtgørelse om tilskud til projekter under Pulje til mere cykeltrafik af 29. oktober 2010, som kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133842#bil1 I forbindelse med meddelelse om tilskudsbevilling vil der efterfølgende skulle indgås en skriftlig aftale mellem ansøger og Vejdirektoratet om opfyldelse af de administrative forudsætninger. Det er en betingelse for tildeling af tilskud, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse pt. er afhængig af at der opnås tilskud. Projekter der allerede er bevilget fuld finansiering kan således ikke opnå tilskud. Bevilling om tilskud vil have karakter af at være en projektbevilling til et projekts samlede forløb over en bestemt tidsperiode. Projektet skal være igangsat senest året efter, der er givet tilsagn. Selv om bevillingen gives i 2014 er det derfor ikke et krav, at projektet er igangsat før i Projektet skal være færdigt til den tid, som fremgår af projektets tidsplan. Såfremt der sker forsinkelser i projektet i forhold til denne slutdato, skal der straks ansøges om godkendelse af en revideret tidsplan med en begrundelse for forsinkelsen. Der skal udarbejdes og fremsendes statusredegørelser hvert halve år pr. ultimo juni og ultimo december, så længe projektet er i gang. Fristen for indrapportering er 2 måneder efter rapporteringsperiodens sidste dag. Her redegøres for: Udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode samt akkumuleret Regnskab for halvårsperioden samt akkumuleret Opdateret restbudget

11 11 af 12 Opdateret oversigt over resterende aktiviteter, herunder tidspunkt for afslutning. Tilskuddet udbetales bagudrettet for udgifter, der er bogført på projektet. Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de halvårlige statusredegørelser. Vejdirektoratet anviser det bevilligede tilskud helt eller delvist i overensstemmelse med den fremsendte udbetalingsanmodning. De sidste 20 pct. tilbageholdes dog til udbetaling efter at slutrapport er godkendt. I tilfælde af projektfællesskab, hvor flere parter har søgt om tilskud i fællesskab, er det tilskudsmodtagers ansvar at videresende de dele af tilskuddet, som vedrører projektets samarbejdspartnere. Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapport for projektet. Slutrapporten skal indeholde en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostninger til evaluering er indeholdt i budgettet. Såfremt evalueringen af evalueringstekniske årsager ikke kan gennemføres inden for 3 måneder efter alle aktiviteter er afsluttet (bortset fra evalueringen), kan der søges om at indgå aftale med Vejdirektoratet om en særlig efterfølgende frist for aflevering af evaluering. Fordyrelser af projektet hos ansøgeren er tilskuddets absolutte størrelse uvedkommende. Besparelser i projektomkostningerne i forhold til budgettet medfører, at det tilskud projektet er berettiget til, vil blive reduceret, således at tilskudsandelen stadig ikke overskrider den bevilligede procentsats. Såfremt projektet opdeles i delprojekter skal statusredegørelserne redegøre for fremdriften i hvert enkelt delprojekt. Tilskudsmodtageren og dennes projektansvarlige har ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet/aktiviteten og afviklingen heraf videreformidles til Vejdirektoratet. Ved udbud af hele eller dele af projektet skal reglerne i statens udbudscirkulære og EU's udbudsregler følges. Efter afslutning af projektet skal der foreligge revisorerklæring om, at kun projektrelevante omkostninger er bogført på projektet. Tilskudsbeløb under 0,5 mio.kr. er dog undtaget kravet om revisorerklæring, og regnskabet skal i dette tilfælde alene være ledelsespåtegnet. Udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Vejdirektoratet, hvis midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen, hvis projektet bliver billigere end forudsat, eller hvis projektet ikke kan gennemføres som forudsat. I forbindelse med statusredegørelserne eller i øvrigt efter aftale med Vejdirektoratet, skal tilskudsmodtageren fremsende et regnskab til Vejdirektoratet. Såfremt projektet er opdelt i delprojekter skal regnskabet opdeles tilsvarende. Regnskabet skal omfatte en redegørelse for gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter. Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes og indsendes et underskrevet regnskab. Regnskabet skal være udformet således, at det er muligt at sammenligne de enkelte poster med projektets budget.

12 12 af 12 Sammen med regnskabet fremsendes en underskrevet revisorerklæring eller ledelsespåtegning. 8. ANSØGNINGSFRIST OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Ansøgningen for tilskud af 2014 cykelpuljen skal være Vejdirektoratet i hænde senest 21. marts 2014 og sendes på et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Ansøgninger modtaget senere kan ikke forventes behandlet. Bilag der ikke egner sig som bilag til det elektroniske ansøgningsskema kan fremsendes med en til Ansøgeren modtager en kvittering pr. med indholdet af ansøgningsskemaet, når ansøgningen er modtaget. Vejdirektoratet vil løbende behandle alle ansøgninger og i løbet af foråret udarbejde et forslag til prioritering med henblik på efterfølgende politisk behandling. Meddelelse om tilskudsbevilling eller afslag vil blive fremsendt til ansøger fra Vejdirektoratet umiddelbart efter endelig politisk behandling. Det gør sig gældende, at aktiviteter der er omfattet af tilskuddet, ikke må være påbegyndt, før Vejdirektoratet har modtaget tilskudsmodtagers acceptskrivelse heraf. Det vil være muligt, at kun en del af et ansøgt projekt opnår tilskud. 9. KONTAKT Spørgsmål til ansøgningsmaterialet og henvendelser i øvrigt vedr. Cykelpuljen kan sendes pr. til eller evt. telefonisk til: Zofia Jagielska, tlf Mette Dam Mikkelsen, tlf Henrik Nejst Jensen, tlf Lars Moustgaard, tlf

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien,

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere