Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014"

Transkript

1 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik Hvad kan der søges tilskud til? Hvem kan søge tilskud? Indstilling af prioriterede ansøgninger Tilskuddets størrelse Hvad skal ansøgningen om tilskud indeholde Administrative forhold såfremt tilskud bevilges Ansøgningsfrist og behandling af ansøgninger Kontakt Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon Vejsektoren.dk/cykelpuljen CVR

2 2 af FORMÅLET MED PULJEN TIL MERE CYKELTRAFIK Puljen til mere cykeltrafik blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Baggrunden for ønsket om at forbedre forholdene for cyklister er, at cykling i forhold til andre transportformer har en række særlige fordele, herunder: Cyklister fylder mindre på vejene end andre transportmidler og medvirker derfor til reduktion af den stigende trængsel på vejene Cykling støjer ikke Overflytning af trafik fra andre transportformer til cykling medvirker til reduktion af miljøproblemerne især i byerne, men også globalt i form af reduktion af CO2- udledningen Cykling giver cyklisterne en sund form for motion og medvirker derfor til at forbedre folkesundheden Cykling giver brede markedsføringsmæssige muligheder for Danmark, bl.a. i form af muligheder for øget cykelturisme og international udbredelse af danske cykelkoncepter Trafikaftalen om en grøn transportpolitik er for cykelpuljens vedkommende præciseret i notaterne Udmøntning af pulje til mere cykeltrafik dateret 1. maj 2009 og senere aftaler. Det er nu besluttet at åbne for 2014 ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 21. marts 2014, hvilket præciseres i dette notats afsnit 8. Notaterne af 1. maj 2009 og øvrige aftaler kan findes på 2. HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Der kan ifølge udmøntningsnotatet af 1. maj 2009 ansøges om tilskud til Kommunale cykelbyprojekter og til projekter vedr. forbedret trafiksikkerhed og innovation. Det overordnede mål ved udmøntning af puljen er mest mulig cykelfremme for pengene. Det forudsættes, at alle tiltag er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige. På denne baggrund vil følgende temaer og projektemner blive lagt til grund for ansøgningerne om tilskud fra Cykelpuljen 2014: Cykelbyer (samvirken mellem flere emner og flere tiltag i et sammenhængende geografisk område)

3 3 af 12 Cykelpendling (cykel til arbejde og indkøb samt sammenhæng mellem transportmidler) Cykling til skole og fritidsaktiviteter Rekreativ cykling og cykelturisme Udviklings- og demonstrationsprojekter Kampagner ITS vil kunne indgå i projekter under alle temaerne. Det er en betingelse for tildeling af tilskud til et projekt, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse p.t. er afhængig af, at der opnås tilskud. Projekter der allerede i anden sammenhæng er fuldt finansieret og besluttet gennemført kan således ikke opnå tilskud. Der kan ikke søges tilskud til vedligeholdelse af eksisterende cykelinfrastruktur. 3. HVEM KAN SØGE TILSKUD? En ansøger kan være: En kommune En offentlig eller privat institution som modtager offentlige tilskud En organisation, hvis formål er at fremme cyklisme, trafiksikkerhed, øget fysisk aktivitet, forbedret miljø og natur samt turisme En virksomhed Projektsamarbejde Nabokommuner kan ansøge om et fælles projekt ved at opdele projektet i delprojekter, hvor hver kommune ansøger om sit delprojekt. Endvidere kan en ansøger samarbejde med flere parter i et fællesskab, hvor det er ansøgeren alene, der er ansvarlig overfor det samlede projekts gennemførelse og udgør den juridiske enhed, der skal opfylde alle krav i forbindelse med tildeling af tilskud. Et projektsamarbejde kan derfor enten ske i form af separate ansøgninger, hvor den enkelte ansøger er ansvarlig for sit eget delprojekt eller en fællesansøgning, hvor en af samarbejdsparterne påtager sig ansvaret for projektets gennemførelse og udgør den juridiske enhed, der skal opfylde alle krav i forbindelse med eventuel tildeling af tilskud. Søges der i form af separate ansøgninger, vil projekterne blive vurderet individuelt og i tilfældet, hvor der søges på baggrund af en fællesansøgning, vil vurderingen blive foretaget ud fra det ansøgte samlede projekt.

4 4 af INDSTILLING AF PRIORITEREDE ANSØGNINGER For at komme i betragtning til indstilling til tilskud skal ansøger opfylde krav og kriterier oplistet i dette notat, hvorfor det anbefales at notatet gennemlæses grundigt. Ansøger skal derudover sandsynliggøre en rimelig sammenhæng mellem omkostning og effekt. Dette indbefatter, at indholdet af ansøgningen tydeliggør det konkrete indhold af det ansøgte projekt. Projektbeskrivelsen skal derfor være tilstrækkelig konkret til at kunne danne grundlag for en vurdering af projektets potentielle effekt. Herudover vil der ske en prioritering mellem ansøgningerne. Prioriteringen af de ansøgte projekter foretages med henblik på så vidt muligt at sikre, at anvendelsen af Cykelpuljens samlede midler bliver allokeret til de projekter og initiativer, der bedst muligt opfylder Cykelpuljens overordnede formål med at få mest mulig cykelfremme for pengene. Der vil derfor blive gennemført en prioriteringsproces, hvor Vejdirektoratet vurderer projektets potentielle samfundsmæssige effekter i forhold til omkostningerne. De indkomne ansøgninger vil blive inddelt i emnegrupper på baggrund af temaerne nævnt i kap. 2. Indenfor hvert tema/projektemne og på tværs af projektemnerne vil der ske en prioritering af ansøgningerne, idet effekterne vurderes på baggrund af en række udvalgte kriterier. Disse kriterier vil være forskellige fra projekttype til projekttype, idet der for hver projekttype vil blive lagt vægt på de kriterier, som vurderes at være relevante for netop denne projekttype. Ved vurderingen af projektets effekter vil der også blive taget hensyn de af ansøgeren anførte forventede effekter. Eksempler på kriterier, der vil blive lagt til grund for prioriteringen er, udover projektets samlede omkostninger, projektets bidrag til bl.a. transportmiddelvalg, tryghed og sikkerhed, sammenhæng i transportnettet og fremkommelighed, adfærdsregulering, service og faciliteter, viden og innovation, nyskabende og integrerede løsninger. 5. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskudsandelen er normalt 40 pct. Det er muligt at opnå 100 pct. tilskud til mindre innovationsprojekter, hvis projektets resultater over en bred front vil fremme cykling, såsom forsknings- og udviklingsprojekter og tværgående projekter med bred national effekt og forankring. Det forudsættes i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen, at ansøgerens organisation i tilfælde af tilsagn vil være i stand til at fremskaffe sin egenfinansiering, hvilket ansøger vil bekræfte i forbindelse med den efterfølgende accept af tilsagnet. Projektets egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. Endvidere gøres der opmærksom på, at såfremt der opnås tilskud, må aktiviteter, der er omfattet af tilskuddet ikke være påbegyndt, før Vejdirektoratet har modtaget tilskudsmodtagers underskrevne af accept af tilskuddet.

5 5 af HVAD SKAL ANSØGNINGEN OM TILSKUD INDEHOLDE For at kunne søge om tilskud fra cykelpuljen til et projekt skal ansøgeren sende en ansøgning til Vejdirektoratet på det elektroniske ansøgningsskema på Ansøgningen skal (jf. ansøgningsskemaet) indeholde oplysninger om: Ansøgeren Projektets titel Projektets hovedformål Overordnet projektbeskrivelse Km ny cykelsti/cykelbane Forventede resultater og effekter af projektet Projektets budget (ekskl. moms) samt evt. ansøgt momsbeløb Ansøgt tilskudsandel Projektets startdato, forudsat at evt. tilsagn er trådt i kraft Forventet sluttidspunkt (inkl. slutevaluering) Er der søgt/opnået tilskud til projektet fra anden tilskudsordning under Transportministeriet? Vedr. overordnet projektbeskrivelse: Den overordnede projektbeskrivelse i selve ansøgningsskemaet må maksimalt være på 2000 tegn inkl. mellemrum. Disse oplysninger vil Vejdirektoratet forbeholde sig ret til at offentliggøre i et stamblad for projektet. I tillæg skal der for anlægsprojekter eller andre projekter, hvor det kan være relevant, i et af bilagene vedhæftes en illustration, der ikke må fylde mere end en A4 side som supplement til den overordnede beskrivelse. Denne illustration skal for eksempel for et stiprojekt vise den ansøgte stis forløb på et kort. Supplerende materiale og illustrationer lægges i øvrigt i bilagene. Vedr. km ny cykelsti/cykelbane Det anføres, hvor mange km ny cykelsti eller cykelbane projektet indeholder. Hvis der er cykelsti eller bane i begge vejsider medregnes strækningens længde kun en gang

6 6 af 12 Vedr. forventede resultater og effekter af projektet samt evalueringsplan: Den overordnede beskrivelse af forventede resultater og effekter i selve ansøgningsskemaet må højst have et omfang på 2000 tegn inkl. mellemrum. Herudover kan resultater og effekter angives i ansøgningsskemaet i tabellen nedenfor, hvor der udover de forudspecificerede effekter er mulighed for, at ansøgeren kan specificere yderligere effekter, der har betydning for projektet. Den valgte evalueringsmetode til vurdering af målopfyldelse for hver enkelt effekt angives i skemaet. Effekterne uddybes i bilag 2, herunder også beskrivelse af ikke direkte målelige effekter, som f.eks. viden og innovation og sammenhæng i transportsystemet. Der skal være sammenhæng mellem de effekter, som ansøgeren har vurderet er betydningsfulde for projektet, og angivet i denne del af ansøgningsskemaet, og projektets evalueringsplan. Evalueringen skal således vurdere om de forventede resultater og effekter ved projektet er opnået. Evalueringsplanen skal vedlægges som en del af bilag 2. Når projektet er gennemført skal der gennemføres en evaluering i overensstemmelse med den indsendte evalueringsplan. Effekt Mere cykeltrafik Mindre biltrafik Forbedret tryghed og oplevet sikkerhed Reduktion af uheld Forbedret fremkommelighed Øvrige effekter Beskrivelse Denne effekt kan opgøres som den forventede stigning i cykeltrafik (pr. ÅDT) som følge af projektet på udvalgte strækninger eller generelt i et område. Denne effekt kan opgøres som den forventede reduktion i biltrafik (pr. ÅDT) som følge af projektet på udvalgte strækninger eller generelt i et område. Denne effekt kan opgøres som forventningen til, hvor mange brugere af projektstrækningen der oplever øget tryghed og oplevet sikkerhed. Denne effekt kan opgøres som forventningen til reduktionen i antallet af personskadeuheld (pr. år) i projektområdet. Denne effekt kan opgøres som forventningen til projektets effekt på rejsetiden på den rute, der er defineret for projektet. Ansøgeren kan tilføje eventuelle andre effekter. Vedr. projektets budget samt evt. ansøgt momsbeløb:

7 7 af 12 Projektets budget eksklusiv moms angives overordnet inden for de fire omkostningstyper og på de 2 faser, der er angivet i tabellen i ansøgningsskemaet. Budgettet uddybes i bilag 3. Der skal være overensstemmelse mellem budgetsummen i ansøgningsskemaet og bilag 3. Budgetskemaet indeholder fire omkostningstyper: lønninger, overhead, leverandøromkostninger og øvrige omkostninger: Ansøgers egne lønudgifter: På denne post budgetteres udgifter til egne lønninger. Lønomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede omkostninger. Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timesatsen for månedslønnede beregnes som den faste årsløn divideret med et nettoårsværk svarende til timer. Til lønnen kan henregnes egentlig løn og pensionsbidrag. Timesatserne til aflønning skal være i overensstemmelse med kravet om generelt at udvise sparsommelighed og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter. Det betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet. Der ydes ikke dækning til løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov, idet det forudsættes, at tilskudsmodtager afholder omkostningerne hertil. Evt. overhead: På denne post budgetteres eventuelle overheadomkostninger. Overheadomkostninger er indirekte omkostninger til dækning af faste omkostninger som eksempelvis husleje, el, varme, telefon og kontorhold. Omkostninger til overhead skal være specificeret i budgettet, og skal fremgå som særskilt post i regnskabet. Tilskudsmodtager skal kunne dokumentere tilskudsberettigede omkostninger til overhead. Ved en overheadprocent på maksimalt 20 pct. af personaleomkostningerne, kræves ikke særskilt dokumentation. Eksterne leverancer: På denne post budgetteres udgifter til leverandører af produkter og services. Dette omfatter blandt andet entreprenørudgifter og konsulentudgifter. Øvrige omkostninger: På denne post budgetteres udgifter, der ikke kan henføres under nogen af de andre budgetposter, for eksempel arealerhvervelse og rejseomkostninger. For rejseomkostninger dækkes som udgangspunkt kun indenlandske rejser. Udenlandske rejser dækkes kun, såfremt formålet hermed er dokumenteret i ansøgningen, og de er medtaget særskilt i bilag 3. Budgetskemaet indeholder endvidere en inddeling i to faser: gennemførelse og evaluering: Projektgennemførelse: I denne fase budgetteres udgifter vedrørende planlægning af et projekt herunder bl.a. projektering og trafiksikkerhedsrevision samt implementering af projektet (herunder anlægsudgifter). Projektevaluering: I denne fase budgetteres udgifter vedrørende evaluering af et projekt.

8 8 af 12 Moms: Refunderbar moms er ikke en tilskudsberettiget omkostning. Moms godtgjort til kommuner gennem momsudligningsordningen behandles som moms, der kan refunderes, og er derfor ikke tilskudsberettiget. Organisationer, der enten har begrænset eller ingen fradragsret for moms, kan søge om tilskud til betaling af moms. Hvis der søges tilskud til en del af projektsummen, som udgøres af moms, skal det angives i dette felt, og der skal i bilag 3 bilægges en revisorerklæring på, at ansøgeren ikke selv har fradragsret for denne moms. Vedr. trafiksikkerhedsrevision: Ved anlægsprojekter med et samlet budget på mindst kr. forudsættes gennemført trafiksikkerhedsrevision efter de gældende regler herom. Omkostninger hertil skal være medtaget i budgettet. Vedr. forventet startdato for projektet forudsat at evt. tilsagn er trådt i kraft Her anføres hvilken dato projektet forventes igangsat forudsat at et eventuelt tilsagn er trådt i kraft på dette tidspunkt. Vedr. forventet sluttidspunkt: Det anføres, hvilken dato projektet forventes afsluttet. Sluttidspunktet skal være efter samtlige projektaktiviteter. Evalueringen betragtes også som en projektaktivitet, så sluttidspunktet skal ligge efter evalueringens afslutning. Vedr. tilskud til projektet fra anden tilskudsordning under Transportministeriet: Ansøgeren skal oplyse om der er søgt/opnået tilskud fra andre tilskudsordninger under Transportministeriets område til delprojekter, der kan have relation til dette projekt, og i bekræftende fald oplyse hvilke. Der henvises i denne sammenhæng til, at et projekts egenfinansiering ikke kan dækkes af andre statslige puljer under Transportministeriets område. Herudover skal vedlægges som bilag: Bilag 1) Nærmere beskrivelse af projektets indhold med oplysninger om: Baggrund Formål, hvad søges opnået med projektet? Aktiviteter, hvad ønskes gennemført? Teknisk beskrivelse af projektets udformning, herunder tværsnit inkl. bredder, stiens placering i forhold til vejen, belægninger mv., meget gerne vedlagt tegnings- og kortmateriale som ved pladsproblemer evt. vedlægges i bilag 4 eller 5

9 9 af 12 Organisering, hvem står for hvad? Tidsplan, startdato, slutdato Beskrivelse af evt. opdeling i delprojekter Bilag 1 må maksimalt have et omfang af 6 A4 sider. Bilag 2) Redegørelse for forventede resultater og effekter samt evalueringsplan: Redegørelsen for forventede resultater og effekter kan blandt andet indeholde oplysninger om: Mere cykeltrafik Ændringer af transportmiddelvalg Mindre biltrafik Forbedret fremkommelighed for cyklister Forbedret sikkerhed og øget tryghed Projektet skal indeholde en evalueringsplan med målbare indikatorer efter afslutning af projektet. Erfaringer fra det konkrete projekt skal dokumenteres, således at det vil være muligt at kunne anvende erfaringerne i andre tilsvarende projekter. Udgifter til evaluering budgetteres fra begyndelsen som en del af det samlede projekts budget. Evalueringsplanen skal redegøre for, hvordan den afsluttende evaluering af projektet vil blive foretaget, herunder hvordan projektets effekter vurderes i forhold til de på forhånd forventede effekter. Projektet kan med fordel dokumenteres med vedlagte fotos. Bilag 2 må maksimalt have et omfang af 4 A4 sider. Bilag 3) Specifikation af projektets samlede budget opdelt på delposter Projektet (inkl. evt. delprojekter) skal være budgetteret på relevante delposter på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at der har været foretaget en specificeret omkostningsberegning. For anlægsprojekter vil det svare til, at omkostningsoverslaget som minimum er opgjort på delposter på et skitsemæssigt niveau. I budgettet kan medtages lønomkostninger til ansøgerens egne medarbejdere for så vidt angår timer, der er direkte anvendt på projektet. Efterfølgende skal sådanne timer eksplicit fremgå af regnskabet. I budgettet skal også være medtaget omkostninger til evaluering og i nødvendigt omfang trafiksikkerhedsrevision.

10 10 af 12 Moms Hvis der søges tilskud til en del af projektsummen, som udgøres af moms, skal der i bilag 3, 4 eller 5 bilægges en revisorerklæring på at ansøgeren ikke har fradragsret for denne moms. Bilag 3 må maksimalt have et omfang af 3 A4 sider. Bilag 4) og 5) Øvrigt materiale Der kan vedlægges / fremsendes andet relevant materiale f.eks. tegningsmateriale, cykelhandlingsplan mv. Bilagenes format Bilagene må maksimalt have et omfang på 25 A4 sider og må maksimalt fylde 20 MB tilsammen. Bilagenes filnavne må ikke indeholde æ,ø,å og mellemrum. Der skal være vedlagt filer i bilag 1, 2 og 3, mens bilag 4 og 5 er frivillige. 7. ADMINISTRATIVE FORHOLD SÅFREMT TILSKUD BEVILGES Tilskudsvilkårene fremgår af administrationsgrundlaget i bilag 1 til Bekendtgørelse om tilskud til projekter under Pulje til mere cykeltrafik af 29. oktober 2010, som kan findes på I forbindelse med meddelelse om tilskudsbevilling vil der efterfølgende skulle indgås en skriftlig aftale mellem ansøger og Vejdirektoratet om opfyldelse af de administrative forudsætninger. Det er en betingelse for tildeling af tilskud, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse pt. er afhængig af at der opnås tilskud. Projekter der allerede er bevilget fuld finansiering kan således ikke opnå tilskud. Bevilling om tilskud vil have karakter af at være en projektbevilling til et projekts samlede forløb over en bestemt tidsperiode. Projektet skal være igangsat senest året efter, der er givet tilsagn. Selv om bevillingen gives i 2014 er det derfor ikke et krav, at projektet er igangsat før i Projektet skal være færdigt til den tid, som fremgår af projektets tidsplan. Såfremt der sker forsinkelser i projektet i forhold til denne slutdato, skal der straks ansøges om godkendelse af en revideret tidsplan med en begrundelse for forsinkelsen. Der skal udarbejdes og fremsendes statusredegørelser hvert halve år pr. ultimo juni og ultimo december, så længe projektet er i gang. Fristen for indrapportering er 2 måneder efter rapporteringsperiodens sidste dag. Her redegøres for: Udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode samt akkumuleret Regnskab for halvårsperioden samt akkumuleret Opdateret restbudget

11 11 af 12 Opdateret oversigt over resterende aktiviteter, herunder tidspunkt for afslutning. Tilskuddet udbetales bagudrettet for udgifter, der er bogført på projektet. Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de halvårlige statusredegørelser. Vejdirektoratet anviser det bevilligede tilskud helt eller delvist i overensstemmelse med den fremsendte udbetalingsanmodning. De sidste 20 pct. tilbageholdes dog til udbetaling efter at slutrapport er godkendt. I tilfælde af projektfællesskab, hvor flere parter har søgt om tilskud i fællesskab, er det tilskudsmodtagers ansvar at videresende de dele af tilskuddet, som vedrører projektets samarbejdspartnere. Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapport for projektet. Slutrapporten skal indeholde en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostninger til evaluering er indeholdt i budgettet. Såfremt evalueringen af evalueringstekniske årsager ikke kan gennemføres inden for 3 måneder efter alle aktiviteter er afsluttet (bortset fra evalueringen), kan der søges om at indgå aftale med Vejdirektoratet om en særlig efterfølgende frist for aflevering af evaluering. Fordyrelser af projektet hos ansøgeren er tilskuddets absolutte størrelse uvedkommende. Besparelser i projektomkostningerne i forhold til budgettet medfører, at det tilskud projektet er berettiget til, vil blive reduceret, således at tilskudsandelen stadig ikke overskrider den bevilligede procentsats. Såfremt projektet opdeles i delprojekter skal statusredegørelserne redegøre for fremdriften i hvert enkelt delprojekt. Tilskudsmodtageren og dennes projektansvarlige har ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet/aktiviteten og afviklingen heraf videreformidles til Vejdirektoratet. Ved udbud af hele eller dele af projektet skal reglerne i statens udbudscirkulære og EU's udbudsregler følges. Efter afslutning af projektet skal der foreligge revisorerklæring om, at kun projektrelevante omkostninger er bogført på projektet. Tilskudsbeløb under 0,5 mio.kr. er dog undtaget kravet om revisorerklæring, og regnskabet skal i dette tilfælde alene være ledelsespåtegnet. Udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Vejdirektoratet, hvis midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen, hvis projektet bliver billigere end forudsat, eller hvis projektet ikke kan gennemføres som forudsat. I forbindelse med statusredegørelserne eller i øvrigt efter aftale med Vejdirektoratet, skal tilskudsmodtageren fremsende et regnskab til Vejdirektoratet. Såfremt projektet er opdelt i delprojekter skal regnskabet opdeles tilsvarende. Regnskabet skal omfatte en redegørelse for gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter. Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes og indsendes et underskrevet regnskab. Regnskabet skal være udformet således, at det er muligt at sammenligne de enkelte poster med projektets budget.

12 12 af 12 Sammen med regnskabet fremsendes en underskrevet revisorerklæring eller ledelsespåtegning. 8. ANSØGNINGSFRIST OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Ansøgningen for tilskud af 2014 cykelpuljen skal være Vejdirektoratet i hænde senest 21. marts 2014 og sendes på et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Ansøgninger modtaget senere kan ikke forventes behandlet. Bilag der ikke egner sig som bilag til det elektroniske ansøgningsskema kan fremsendes med en til Ansøgeren modtager en kvittering pr. med indholdet af ansøgningsskemaet, når ansøgningen er modtaget. Vejdirektoratet vil løbende behandle alle ansøgninger og i løbet af foråret udarbejde et forslag til prioritering med henblik på efterfølgende politisk behandling. Meddelelse om tilskudsbevilling eller afslag vil blive fremsendt til ansøger fra Vejdirektoratet umiddelbart efter endelig politisk behandling. Det gør sig gældende, at aktiviteter der er omfattet af tilskuddet, ikke må være påbegyndt, før Vejdirektoratet har modtaget tilskudsmodtagers acceptskrivelse heraf. Det vil være muligt, at kun en del af et ansøgt projekt opnår tilskud. 9. KONTAKT Spørgsmål til ansøgningsmaterialet og henvendelser i øvrigt vedr. Cykelpuljen kan sendes pr. til eller evt. telefonisk til: Zofia Jagielska, tlf Mette Dam Mikkelsen, tlf Henrik Nejst Jensen, tlf Lars Moustgaard, tlf

Vejledning til ansøgning af tilskud til cykelturismeprojekter med fokus på danske småøer fra Pulje til mere cykeltrafik 2010

Vejledning til ansøgning af tilskud til cykelturismeprojekter med fokus på danske småøer fra Pulje til mere cykeltrafik 2010 29. november 2010 Vejledning til ansøgning af tilskud til cykelturismeprojekter med fokus på danske småøer fra Pulje til mere cykeltrafik 2010 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik...2 2.

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud til cykelturismeprojekter med fokus på danske småøer fra Pulje til mere cykeltrafik 2011

Vejledning til ansøgning af tilskud til cykelturismeprojekter med fokus på danske småøer fra Pulje til mere cykeltrafik 2011 10. juni 2011 Vejledning til ansøgning af tilskud til cykelturismeprojekter med fokus på danske småøer fra Pulje til mere cykeltrafik 2011 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad

Læs mere

Foreløbig Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til fremme af cykling

Foreløbig Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til fremme af cykling DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. januar 2015 Foreløbig Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til fremme af cykling Indhold: 1. FORMÅLET MED PULJE TIL FREMME AF CYKLING... 2 2. HVAD

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2011

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2011 1. februar 2011 Indhold: Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2011 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik...2 2. Hvad kan der søges tilskud til?...2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. november 2012 16. november 2012 Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013 Indhold: 1. FORMÅLET MED PULJE TIL SUPERCYKELSTIER

Læs mere

Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik

Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 4. juni 2009 Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik Indhold: 1. Formålet med Transportministeriets pulje til mere cykeltrafik 2. Hvad kan der søges tilskud til? 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2010

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2010 7. juli 2010 Indhold: Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2010 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik...2 2. Hvad kan der søges tilskud til?...2 3. Hvem kan søge tilskud?...3

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Cykelpuljen til Særlig indsats for nationale cykelruter

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Cykelpuljen til Særlig indsats for nationale cykelruter DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. oktober 2016 Lars Moustgaard Vejledning til ansøgning af tilskud fra Cykelpuljen til Særlig indsats for nationale cykelruter Indhold: 1. Formålet med "Særlig

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling Udkast Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling I medfør af tekstanmærkning nr. 121 til 28.21.23 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til fremme af cyklisme

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til fremme af cyklisme DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2017 Lars Moustgaard Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til fremme af cyklisme Indhold: 1. FORMÅL... 2 2. HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter under»pulje til supercykelstier i større byer«

Bekendtgørelse om tilskud til projekter under»pulje til supercykelstier i større byer« BEK nr 1448 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 12/12288 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme BEK nr 1070 af 14/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 17/05574

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Bekendtgørelse om cykelparkering under Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Bekendtgørelse om cykelparkering under Pulje til supercykelstier og cykelparkering Bekendtgørelse om cykelparkering under Pulje til supercykelstier og cykelparkering I medfør af tekstanmærkning nr. 122 ad 28.53.05 i aktstykke nr. 148. af 4. september 2014, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud til supercykelstier fra Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Vejledning til ansøgning af tilskud til supercykelstier fra Pulje til supercykelstier og cykelparkering DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. januar 2015 Vejledning til ansøgning af tilskud til supercykelstier fra Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold: 1. FORMÅLET MED PULJE TIL SUPERCYKELSTIER

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter under»pulje til mere cykeltrafik«

Bekendtgørelse om tilskud til projekter under»pulje til mere cykeltrafik« BEK nr 1085 af 23/11/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 09/12963 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164957&exp=1

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164957&exp=1 Side 1 af 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Administrationsgrundlag for pulje til supercykelstier og cykelparkering Bilag 2 Administrationsgrundlag for cykelparkering i Pulje til supercykelstier

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere