Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014"

Transkript

1 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik Hvad kan der søges tilskud til? Hvem kan søge tilskud? Indstilling af prioriterede ansøgninger Tilskuddets størrelse Hvad skal ansøgningen om tilskud indeholde Administrative forhold såfremt tilskud bevilges Ansøgningsfrist og behandling af ansøgninger Kontakt Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon Vejsektoren.dk/cykelpuljen CVR

2 2 af FORMÅLET MED PULJEN TIL MERE CYKELTRAFIK Puljen til mere cykeltrafik blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Baggrunden for ønsket om at forbedre forholdene for cyklister er, at cykling i forhold til andre transportformer har en række særlige fordele, herunder: Cyklister fylder mindre på vejene end andre transportmidler og medvirker derfor til reduktion af den stigende trængsel på vejene Cykling støjer ikke Overflytning af trafik fra andre transportformer til cykling medvirker til reduktion af miljøproblemerne især i byerne, men også globalt i form af reduktion af CO2- udledningen Cykling giver cyklisterne en sund form for motion og medvirker derfor til at forbedre folkesundheden Cykling giver brede markedsføringsmæssige muligheder for Danmark, bl.a. i form af muligheder for øget cykelturisme og international udbredelse af danske cykelkoncepter Trafikaftalen om en grøn transportpolitik er for cykelpuljens vedkommende præciseret i notaterne Udmøntning af pulje til mere cykeltrafik dateret 1. maj 2009 og senere aftaler. Det er nu besluttet at åbne for 2014 ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 21. marts 2014, hvilket præciseres i dette notats afsnit 8. Notaterne af 1. maj 2009 og øvrige aftaler kan findes på 2. HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL? Der kan ifølge udmøntningsnotatet af 1. maj 2009 ansøges om tilskud til Kommunale cykelbyprojekter og til projekter vedr. forbedret trafiksikkerhed og innovation. Det overordnede mål ved udmøntning af puljen er mest mulig cykelfremme for pengene. Det forudsættes, at alle tiltag er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige. På denne baggrund vil følgende temaer og projektemner blive lagt til grund for ansøgningerne om tilskud fra Cykelpuljen 2014: Cykelbyer (samvirken mellem flere emner og flere tiltag i et sammenhængende geografisk område)

3 3 af 12 Cykelpendling (cykel til arbejde og indkøb samt sammenhæng mellem transportmidler) Cykling til skole og fritidsaktiviteter Rekreativ cykling og cykelturisme Udviklings- og demonstrationsprojekter Kampagner ITS vil kunne indgå i projekter under alle temaerne. Det er en betingelse for tildeling af tilskud til et projekt, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse p.t. er afhængig af, at der opnås tilskud. Projekter der allerede i anden sammenhæng er fuldt finansieret og besluttet gennemført kan således ikke opnå tilskud. Der kan ikke søges tilskud til vedligeholdelse af eksisterende cykelinfrastruktur. 3. HVEM KAN SØGE TILSKUD? En ansøger kan være: En kommune En offentlig eller privat institution som modtager offentlige tilskud En organisation, hvis formål er at fremme cyklisme, trafiksikkerhed, øget fysisk aktivitet, forbedret miljø og natur samt turisme En virksomhed Projektsamarbejde Nabokommuner kan ansøge om et fælles projekt ved at opdele projektet i delprojekter, hvor hver kommune ansøger om sit delprojekt. Endvidere kan en ansøger samarbejde med flere parter i et fællesskab, hvor det er ansøgeren alene, der er ansvarlig overfor det samlede projekts gennemførelse og udgør den juridiske enhed, der skal opfylde alle krav i forbindelse med tildeling af tilskud. Et projektsamarbejde kan derfor enten ske i form af separate ansøgninger, hvor den enkelte ansøger er ansvarlig for sit eget delprojekt eller en fællesansøgning, hvor en af samarbejdsparterne påtager sig ansvaret for projektets gennemførelse og udgør den juridiske enhed, der skal opfylde alle krav i forbindelse med eventuel tildeling af tilskud. Søges der i form af separate ansøgninger, vil projekterne blive vurderet individuelt og i tilfældet, hvor der søges på baggrund af en fællesansøgning, vil vurderingen blive foretaget ud fra det ansøgte samlede projekt.

4 4 af INDSTILLING AF PRIORITEREDE ANSØGNINGER For at komme i betragtning til indstilling til tilskud skal ansøger opfylde krav og kriterier oplistet i dette notat, hvorfor det anbefales at notatet gennemlæses grundigt. Ansøger skal derudover sandsynliggøre en rimelig sammenhæng mellem omkostning og effekt. Dette indbefatter, at indholdet af ansøgningen tydeliggør det konkrete indhold af det ansøgte projekt. Projektbeskrivelsen skal derfor være tilstrækkelig konkret til at kunne danne grundlag for en vurdering af projektets potentielle effekt. Herudover vil der ske en prioritering mellem ansøgningerne. Prioriteringen af de ansøgte projekter foretages med henblik på så vidt muligt at sikre, at anvendelsen af Cykelpuljens samlede midler bliver allokeret til de projekter og initiativer, der bedst muligt opfylder Cykelpuljens overordnede formål med at få mest mulig cykelfremme for pengene. Der vil derfor blive gennemført en prioriteringsproces, hvor Vejdirektoratet vurderer projektets potentielle samfundsmæssige effekter i forhold til omkostningerne. De indkomne ansøgninger vil blive inddelt i emnegrupper på baggrund af temaerne nævnt i kap. 2. Indenfor hvert tema/projektemne og på tværs af projektemnerne vil der ske en prioritering af ansøgningerne, idet effekterne vurderes på baggrund af en række udvalgte kriterier. Disse kriterier vil være forskellige fra projekttype til projekttype, idet der for hver projekttype vil blive lagt vægt på de kriterier, som vurderes at være relevante for netop denne projekttype. Ved vurderingen af projektets effekter vil der også blive taget hensyn de af ansøgeren anførte forventede effekter. Eksempler på kriterier, der vil blive lagt til grund for prioriteringen er, udover projektets samlede omkostninger, projektets bidrag til bl.a. transportmiddelvalg, tryghed og sikkerhed, sammenhæng i transportnettet og fremkommelighed, adfærdsregulering, service og faciliteter, viden og innovation, nyskabende og integrerede løsninger. 5. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskudsandelen er normalt 40 pct. Det er muligt at opnå 100 pct. tilskud til mindre innovationsprojekter, hvis projektets resultater over en bred front vil fremme cykling, såsom forsknings- og udviklingsprojekter og tværgående projekter med bred national effekt og forankring. Det forudsættes i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen, at ansøgerens organisation i tilfælde af tilsagn vil være i stand til at fremskaffe sin egenfinansiering, hvilket ansøger vil bekræfte i forbindelse med den efterfølgende accept af tilsagnet. Projektets egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. Endvidere gøres der opmærksom på, at såfremt der opnås tilskud, må aktiviteter, der er omfattet af tilskuddet ikke være påbegyndt, før Vejdirektoratet har modtaget tilskudsmodtagers underskrevne af accept af tilskuddet.

5 5 af HVAD SKAL ANSØGNINGEN OM TILSKUD INDEHOLDE For at kunne søge om tilskud fra cykelpuljen til et projekt skal ansøgeren sende en ansøgning til Vejdirektoratet på det elektroniske ansøgningsskema på Ansøgningen skal (jf. ansøgningsskemaet) indeholde oplysninger om: Ansøgeren Projektets titel Projektets hovedformål Overordnet projektbeskrivelse Km ny cykelsti/cykelbane Forventede resultater og effekter af projektet Projektets budget (ekskl. moms) samt evt. ansøgt momsbeløb Ansøgt tilskudsandel Projektets startdato, forudsat at evt. tilsagn er trådt i kraft Forventet sluttidspunkt (inkl. slutevaluering) Er der søgt/opnået tilskud til projektet fra anden tilskudsordning under Transportministeriet? Vedr. overordnet projektbeskrivelse: Den overordnede projektbeskrivelse i selve ansøgningsskemaet må maksimalt være på 2000 tegn inkl. mellemrum. Disse oplysninger vil Vejdirektoratet forbeholde sig ret til at offentliggøre i et stamblad for projektet. I tillæg skal der for anlægsprojekter eller andre projekter, hvor det kan være relevant, i et af bilagene vedhæftes en illustration, der ikke må fylde mere end en A4 side som supplement til den overordnede beskrivelse. Denne illustration skal for eksempel for et stiprojekt vise den ansøgte stis forløb på et kort. Supplerende materiale og illustrationer lægges i øvrigt i bilagene. Vedr. km ny cykelsti/cykelbane Det anføres, hvor mange km ny cykelsti eller cykelbane projektet indeholder. Hvis der er cykelsti eller bane i begge vejsider medregnes strækningens længde kun en gang

6 6 af 12 Vedr. forventede resultater og effekter af projektet samt evalueringsplan: Den overordnede beskrivelse af forventede resultater og effekter i selve ansøgningsskemaet må højst have et omfang på 2000 tegn inkl. mellemrum. Herudover kan resultater og effekter angives i ansøgningsskemaet i tabellen nedenfor, hvor der udover de forudspecificerede effekter er mulighed for, at ansøgeren kan specificere yderligere effekter, der har betydning for projektet. Den valgte evalueringsmetode til vurdering af målopfyldelse for hver enkelt effekt angives i skemaet. Effekterne uddybes i bilag 2, herunder også beskrivelse af ikke direkte målelige effekter, som f.eks. viden og innovation og sammenhæng i transportsystemet. Der skal være sammenhæng mellem de effekter, som ansøgeren har vurderet er betydningsfulde for projektet, og angivet i denne del af ansøgningsskemaet, og projektets evalueringsplan. Evalueringen skal således vurdere om de forventede resultater og effekter ved projektet er opnået. Evalueringsplanen skal vedlægges som en del af bilag 2. Når projektet er gennemført skal der gennemføres en evaluering i overensstemmelse med den indsendte evalueringsplan. Effekt Mere cykeltrafik Mindre biltrafik Forbedret tryghed og oplevet sikkerhed Reduktion af uheld Forbedret fremkommelighed Øvrige effekter Beskrivelse Denne effekt kan opgøres som den forventede stigning i cykeltrafik (pr. ÅDT) som følge af projektet på udvalgte strækninger eller generelt i et område. Denne effekt kan opgøres som den forventede reduktion i biltrafik (pr. ÅDT) som følge af projektet på udvalgte strækninger eller generelt i et område. Denne effekt kan opgøres som forventningen til, hvor mange brugere af projektstrækningen der oplever øget tryghed og oplevet sikkerhed. Denne effekt kan opgøres som forventningen til reduktionen i antallet af personskadeuheld (pr. år) i projektområdet. Denne effekt kan opgøres som forventningen til projektets effekt på rejsetiden på den rute, der er defineret for projektet. Ansøgeren kan tilføje eventuelle andre effekter. Vedr. projektets budget samt evt. ansøgt momsbeløb:

7 7 af 12 Projektets budget eksklusiv moms angives overordnet inden for de fire omkostningstyper og på de 2 faser, der er angivet i tabellen i ansøgningsskemaet. Budgettet uddybes i bilag 3. Der skal være overensstemmelse mellem budgetsummen i ansøgningsskemaet og bilag 3. Budgetskemaet indeholder fire omkostningstyper: lønninger, overhead, leverandøromkostninger og øvrige omkostninger: Ansøgers egne lønudgifter: På denne post budgetteres udgifter til egne lønninger. Lønomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede omkostninger. Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timesatsen for månedslønnede beregnes som den faste årsløn divideret med et nettoårsværk svarende til timer. Til lønnen kan henregnes egentlig løn og pensionsbidrag. Timesatserne til aflønning skal være i overensstemmelse med kravet om generelt at udvise sparsommelighed og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter. Det betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet. Der ydes ikke dækning til løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov, idet det forudsættes, at tilskudsmodtager afholder omkostningerne hertil. Evt. overhead: På denne post budgetteres eventuelle overheadomkostninger. Overheadomkostninger er indirekte omkostninger til dækning af faste omkostninger som eksempelvis husleje, el, varme, telefon og kontorhold. Omkostninger til overhead skal være specificeret i budgettet, og skal fremgå som særskilt post i regnskabet. Tilskudsmodtager skal kunne dokumentere tilskudsberettigede omkostninger til overhead. Ved en overheadprocent på maksimalt 20 pct. af personaleomkostningerne, kræves ikke særskilt dokumentation. Eksterne leverancer: På denne post budgetteres udgifter til leverandører af produkter og services. Dette omfatter blandt andet entreprenørudgifter og konsulentudgifter. Øvrige omkostninger: På denne post budgetteres udgifter, der ikke kan henføres under nogen af de andre budgetposter, for eksempel arealerhvervelse og rejseomkostninger. For rejseomkostninger dækkes som udgangspunkt kun indenlandske rejser. Udenlandske rejser dækkes kun, såfremt formålet hermed er dokumenteret i ansøgningen, og de er medtaget særskilt i bilag 3. Budgetskemaet indeholder endvidere en inddeling i to faser: gennemførelse og evaluering: Projektgennemførelse: I denne fase budgetteres udgifter vedrørende planlægning af et projekt herunder bl.a. projektering og trafiksikkerhedsrevision samt implementering af projektet (herunder anlægsudgifter). Projektevaluering: I denne fase budgetteres udgifter vedrørende evaluering af et projekt.

8 8 af 12 Moms: Refunderbar moms er ikke en tilskudsberettiget omkostning. Moms godtgjort til kommuner gennem momsudligningsordningen behandles som moms, der kan refunderes, og er derfor ikke tilskudsberettiget. Organisationer, der enten har begrænset eller ingen fradragsret for moms, kan søge om tilskud til betaling af moms. Hvis der søges tilskud til en del af projektsummen, som udgøres af moms, skal det angives i dette felt, og der skal i bilag 3 bilægges en revisorerklæring på, at ansøgeren ikke selv har fradragsret for denne moms. Vedr. trafiksikkerhedsrevision: Ved anlægsprojekter med et samlet budget på mindst kr. forudsættes gennemført trafiksikkerhedsrevision efter de gældende regler herom. Omkostninger hertil skal være medtaget i budgettet. Vedr. forventet startdato for projektet forudsat at evt. tilsagn er trådt i kraft Her anføres hvilken dato projektet forventes igangsat forudsat at et eventuelt tilsagn er trådt i kraft på dette tidspunkt. Vedr. forventet sluttidspunkt: Det anføres, hvilken dato projektet forventes afsluttet. Sluttidspunktet skal være efter samtlige projektaktiviteter. Evalueringen betragtes også som en projektaktivitet, så sluttidspunktet skal ligge efter evalueringens afslutning. Vedr. tilskud til projektet fra anden tilskudsordning under Transportministeriet: Ansøgeren skal oplyse om der er søgt/opnået tilskud fra andre tilskudsordninger under Transportministeriets område til delprojekter, der kan have relation til dette projekt, og i bekræftende fald oplyse hvilke. Der henvises i denne sammenhæng til, at et projekts egenfinansiering ikke kan dækkes af andre statslige puljer under Transportministeriets område. Herudover skal vedlægges som bilag: Bilag 1) Nærmere beskrivelse af projektets indhold med oplysninger om: Baggrund Formål, hvad søges opnået med projektet? Aktiviteter, hvad ønskes gennemført? Teknisk beskrivelse af projektets udformning, herunder tværsnit inkl. bredder, stiens placering i forhold til vejen, belægninger mv., meget gerne vedlagt tegnings- og kortmateriale som ved pladsproblemer evt. vedlægges i bilag 4 eller 5

9 9 af 12 Organisering, hvem står for hvad? Tidsplan, startdato, slutdato Beskrivelse af evt. opdeling i delprojekter Bilag 1 må maksimalt have et omfang af 6 A4 sider. Bilag 2) Redegørelse for forventede resultater og effekter samt evalueringsplan: Redegørelsen for forventede resultater og effekter kan blandt andet indeholde oplysninger om: Mere cykeltrafik Ændringer af transportmiddelvalg Mindre biltrafik Forbedret fremkommelighed for cyklister Forbedret sikkerhed og øget tryghed Projektet skal indeholde en evalueringsplan med målbare indikatorer efter afslutning af projektet. Erfaringer fra det konkrete projekt skal dokumenteres, således at det vil være muligt at kunne anvende erfaringerne i andre tilsvarende projekter. Udgifter til evaluering budgetteres fra begyndelsen som en del af det samlede projekts budget. Evalueringsplanen skal redegøre for, hvordan den afsluttende evaluering af projektet vil blive foretaget, herunder hvordan projektets effekter vurderes i forhold til de på forhånd forventede effekter. Projektet kan med fordel dokumenteres med vedlagte fotos. Bilag 2 må maksimalt have et omfang af 4 A4 sider. Bilag 3) Specifikation af projektets samlede budget opdelt på delposter Projektet (inkl. evt. delprojekter) skal være budgetteret på relevante delposter på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at der har været foretaget en specificeret omkostningsberegning. For anlægsprojekter vil det svare til, at omkostningsoverslaget som minimum er opgjort på delposter på et skitsemæssigt niveau. I budgettet kan medtages lønomkostninger til ansøgerens egne medarbejdere for så vidt angår timer, der er direkte anvendt på projektet. Efterfølgende skal sådanne timer eksplicit fremgå af regnskabet. I budgettet skal også være medtaget omkostninger til evaluering og i nødvendigt omfang trafiksikkerhedsrevision.

10 10 af 12 Moms Hvis der søges tilskud til en del af projektsummen, som udgøres af moms, skal der i bilag 3, 4 eller 5 bilægges en revisorerklæring på at ansøgeren ikke har fradragsret for denne moms. Bilag 3 må maksimalt have et omfang af 3 A4 sider. Bilag 4) og 5) Øvrigt materiale Der kan vedlægges / fremsendes andet relevant materiale f.eks. tegningsmateriale, cykelhandlingsplan mv. Bilagenes format Bilagene må maksimalt have et omfang på 25 A4 sider og må maksimalt fylde 20 MB tilsammen. Bilagenes filnavne må ikke indeholde æ,ø,å og mellemrum. Der skal være vedlagt filer i bilag 1, 2 og 3, mens bilag 4 og 5 er frivillige. 7. ADMINISTRATIVE FORHOLD SÅFREMT TILSKUD BEVILGES Tilskudsvilkårene fremgår af administrationsgrundlaget i bilag 1 til Bekendtgørelse om tilskud til projekter under Pulje til mere cykeltrafik af 29. oktober 2010, som kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133842#bil1 I forbindelse med meddelelse om tilskudsbevilling vil der efterfølgende skulle indgås en skriftlig aftale mellem ansøger og Vejdirektoratet om opfyldelse af de administrative forudsætninger. Det er en betingelse for tildeling af tilskud, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse pt. er afhængig af at der opnås tilskud. Projekter der allerede er bevilget fuld finansiering kan således ikke opnå tilskud. Bevilling om tilskud vil have karakter af at være en projektbevilling til et projekts samlede forløb over en bestemt tidsperiode. Projektet skal være igangsat senest året efter, der er givet tilsagn. Selv om bevillingen gives i 2014 er det derfor ikke et krav, at projektet er igangsat før i Projektet skal være færdigt til den tid, som fremgår af projektets tidsplan. Såfremt der sker forsinkelser i projektet i forhold til denne slutdato, skal der straks ansøges om godkendelse af en revideret tidsplan med en begrundelse for forsinkelsen. Der skal udarbejdes og fremsendes statusredegørelser hvert halve år pr. ultimo juni og ultimo december, så længe projektet er i gang. Fristen for indrapportering er 2 måneder efter rapporteringsperiodens sidste dag. Her redegøres for: Udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode samt akkumuleret Regnskab for halvårsperioden samt akkumuleret Opdateret restbudget

11 11 af 12 Opdateret oversigt over resterende aktiviteter, herunder tidspunkt for afslutning. Tilskuddet udbetales bagudrettet for udgifter, der er bogført på projektet. Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de halvårlige statusredegørelser. Vejdirektoratet anviser det bevilligede tilskud helt eller delvist i overensstemmelse med den fremsendte udbetalingsanmodning. De sidste 20 pct. tilbageholdes dog til udbetaling efter at slutrapport er godkendt. I tilfælde af projektfællesskab, hvor flere parter har søgt om tilskud i fællesskab, er det tilskudsmodtagers ansvar at videresende de dele af tilskuddet, som vedrører projektets samarbejdspartnere. Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapport for projektet. Slutrapporten skal indeholde en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostninger til evaluering er indeholdt i budgettet. Såfremt evalueringen af evalueringstekniske årsager ikke kan gennemføres inden for 3 måneder efter alle aktiviteter er afsluttet (bortset fra evalueringen), kan der søges om at indgå aftale med Vejdirektoratet om en særlig efterfølgende frist for aflevering af evaluering. Fordyrelser af projektet hos ansøgeren er tilskuddets absolutte størrelse uvedkommende. Besparelser i projektomkostningerne i forhold til budgettet medfører, at det tilskud projektet er berettiget til, vil blive reduceret, således at tilskudsandelen stadig ikke overskrider den bevilligede procentsats. Såfremt projektet opdeles i delprojekter skal statusredegørelserne redegøre for fremdriften i hvert enkelt delprojekt. Tilskudsmodtageren og dennes projektansvarlige har ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet/aktiviteten og afviklingen heraf videreformidles til Vejdirektoratet. Ved udbud af hele eller dele af projektet skal reglerne i statens udbudscirkulære og EU's udbudsregler følges. Efter afslutning af projektet skal der foreligge revisorerklæring om, at kun projektrelevante omkostninger er bogført på projektet. Tilskudsbeløb under 0,5 mio.kr. er dog undtaget kravet om revisorerklæring, og regnskabet skal i dette tilfælde alene være ledelsespåtegnet. Udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Vejdirektoratet, hvis midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen, hvis projektet bliver billigere end forudsat, eller hvis projektet ikke kan gennemføres som forudsat. I forbindelse med statusredegørelserne eller i øvrigt efter aftale med Vejdirektoratet, skal tilskudsmodtageren fremsende et regnskab til Vejdirektoratet. Såfremt projektet er opdelt i delprojekter skal regnskabet opdeles tilsvarende. Regnskabet skal omfatte en redegørelse for gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter. Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes og indsendes et underskrevet regnskab. Regnskabet skal være udformet således, at det er muligt at sammenligne de enkelte poster med projektets budget.

12 12 af 12 Sammen med regnskabet fremsendes en underskrevet revisorerklæring eller ledelsespåtegning. 8. ANSØGNINGSFRIST OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Ansøgningen for tilskud af 2014 cykelpuljen skal være Vejdirektoratet i hænde senest 21. marts 2014 og sendes på et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Ansøgninger modtaget senere kan ikke forventes behandlet. Bilag der ikke egner sig som bilag til det elektroniske ansøgningsskema kan fremsendes med en til Ansøgeren modtager en kvittering pr. med indholdet af ansøgningsskemaet, når ansøgningen er modtaget. Vejdirektoratet vil løbende behandle alle ansøgninger og i løbet af foråret udarbejde et forslag til prioritering med henblik på efterfølgende politisk behandling. Meddelelse om tilskudsbevilling eller afslag vil blive fremsendt til ansøger fra Vejdirektoratet umiddelbart efter endelig politisk behandling. Det gør sig gældende, at aktiviteter der er omfattet af tilskuddet, ikke må være påbegyndt, før Vejdirektoratet har modtaget tilskudsmodtagers acceptskrivelse heraf. Det vil være muligt, at kun en del af et ansøgt projekt opnår tilskud. 9. KONTAKT Spørgsmål til ansøgningsmaterialet og henvendelser i øvrigt vedr. Cykelpuljen kan sendes pr. til eller evt. telefonisk til: Zofia Jagielska, tlf Mette Dam Mikkelsen, tlf Henrik Nejst Jensen, tlf Lars Moustgaard, tlf

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere