Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship"

Transkript

1 Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Rektor Ole Gram-Olesen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Studieordningens rammer Uddannelsens formål Titulatur, varighed og bevis Ikrafttrædelsesdato Overgangsbestemmelser Studieordningens lovmæssige rammer 5 2. Optagelse på uddannelsen Adgangskrav Optagelsesbetingelser 6 3. Uddannelsens indhold Uddannelsens opbygning Kerneområder Obligatoriske uddannelseselementer Valgfri uddannelseselementer: Valgfag Praktik Regler for praktikkens gennemførelse Undervisnings- og arbejdsformer Studiesprog Internationalisering Uddannelse i udlandet Prøver og eksamen på uddannelsen Generelle regler for eksamen Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Bundne forudsætninger: Deltagelsespligt og aflevering Studiestartprøven Krav til bachelorprojektet Andre regler for uddannelsen Merit og studieskift Dispensationsregler 28 1 af 28

3 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER Denne studieordning for professionsbacheloruddannelsen i innovation og er udarbejdet iht. BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af de institutioner, som er godkendt til udbud af uddannelsen. Fællesdel og institutionsdel Studieordningen består af en fællesdel, der er vedtaget i Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk for uddannelsen, samt en institutionsdel, der fastsættes af den enkelte uddannelsesinstitution. Fællesdelen er indarbejdet i dette dokument og udgøres af pkt. 3.2, 3.3, 3.5.0, 5.2, 5.4 og 6.1. Resten af studieordningen udgør institutionsdelen. Den fælles del er udarbejdet i fællesskab af nedenstående institutioner, som i et tæt samarbejde har forpligtet sig på at sikre national kompetence og merit ved bl.a. at tilrettelægge og gennemføre fælles eksterne prøver. Denne studieordnings fællesdel er fastlagt af følgende institutioner: Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Aarhus Fællesdelen er godkendt af Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk d. 26. maj Studieordningen i sin helhed er godkendt af Cphbusiness i henhold til institutionens interne godkendelsesprocedurer 24. august af 28

4 1.1. Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i innovation og er at kvalificere den uddannede til at håndtere professionel løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og eller entrepreneuriel karakter. Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i innovation og skal opnå i uddannelsen, jf. BEK nr. 151 af 15/02/2013: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i innovation og, bilag 1. Viden Den uddannede har: udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for fagområdet innovation og udviklingsbaseret viden om kreative og innovative processer og metoder til gennemførelse af disse - fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed viden om, forståelse for og evne til at reflektere over innovative processer viden om, forståelse for og evne til at reflektere over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed eller det nystartede forretningsområde. De centrale styringsområder omfatter viden om, hvordan IT anvendes i forbindelse med opstart af virksomhed eller forretningsområde samt viden om markedsføring og kommunikation i forbindelse med opstart og udvikling af virksomheden. Færdigheder Den uddannede kan: anvende metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder, nye forretningsområder i eksisterende virksomheder eller vækst af eksisterende forretningskompetence i en eksisterende virksomhed anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre og gennemføre projekter anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre den nystartede virksomhed vælge og anvende relevante metoder, systemer og redskaber inden for salg, markedsføring, økonomi og it til drift af en nystartet virksomhed samt begrunde og formidle de valgte systemer 3 af 28

5 Kompetencer Den uddannede kan: håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer ved at kunne identificere og kritisk vurdere muligheder for udvikling af den nystartede virksomhed eller udviklingsprojekter i den eksisterende virksomhed selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre og gennemføre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed selvstændigt etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk, taktisk og operationelt med en professionel tilgang indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund om virksomhedsetablering og videre drift holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer løbende og professionelt forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed 1.2. Titulatur, varighed og bevis Titel Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig professionsbachelor i innovation og. På engelsk anvendes titlen Bachelor of Innovation and Entrepreneurship. Professionsbachelorgraden er i henhold til Kvalifikationsrammen for livslang læring indplaceret på niveau 6. Varighed og maksimal studietid Uddannelsen er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudier, jf. 9 i BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEPbekendtgørelsen). Uddannelsen skal, jf. LEP-bekendtgørelsen 5, stk. 2, senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Det vil sige tre år. Cphbusiness kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, hvis udskydelsen heraf er begrundet med usædvanlige forhold. Bevis Cphbusiness udsteder eksamensbevis for professionsbacheloruddannelsen i innovation og, når uddannelsen er bestået Ikrafttrædelsesdato Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015 og har virkning for studerende, som optages og er indskrevet på uddannelsen med studiestart fra og med efteråret af 28

6 1.4. Overgangsbestemmelser Studerende, der er indskrevet på tidligere studieordninger, har ret til at færdiggøre uddannelsen efter den oprindelige studieordning, men kan følge uddannelseselementer udbudt efter den nye studieordning. Der afholdes eksamen sidste gang efter studieordningen fra 2014 den 30.juni Ved fremtidig udstedelse af en ny studieordning, eller ved væsentlige ændringer i denne studieordning, fastsættes overgangsordninger i den nye studieordning Studieordningens lovmæssige rammer For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: LBK nr 935 af 25/08/2014: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr 1147 af 23/10/2014: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven). BEK nr 1521 af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). BEK nr 1519 af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 114 af 03/02/2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 151 af 15/02/2013: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i innovation og Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på 2. OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN 2.1. Adgangskrav Adgang til uddannelsen forudsætter en adgangsgivende eksamen samt opfyldelse af bestemte område- og uddannelsesspecifikke krav. Alle adgangskrav er fastlagt i den aktuelle adgangsbekendtgørelse. Ved tvivl om informationerne i dette afsnit er det således adgangsbekendtgørelsens fremstilling af adgangskravene, der er gældende. Professionsbacheloruddannelsen i innovation og er en top-up uddannelse, som bygger oven på andre videregående uddannelser. Adgang til uddannelsen forudsætter en af de følgende adgangsgivende eksamener, jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1: autoteknolog 5 af 28

7 byggetekniker datamatiker designteknolog elinstallatør markedsføringsøkonom finansøkonom handelsøkonom it- og elektronikteknolog jordbrugsteknolog laborant logistikøkonom multimediedesigner procesteknolog produktionsteknolog serviceøkonom VVS-installatør 2.2. Optagelsesbetingelser Opfyldelse af adgangskravene i stk er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. Der tilstræbes så bred en sammensætning af dimittender fra forskellige erhvervsakademiuddannelser som muligt, da uddannelsens formål er at studerende arbejder med innovation og iværksætteri i tværfaglige miljøer. Ansøgerne vurderes og tildeles point på baggrund af nedenstående kriterier: Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse Motivation (som det kommer til udtryk i ansøgningen og evt. samtale) Relevant erhvervserfaring Cphbusiness offentliggør også disse kriterier for udvælgelse, samt eventuelle ændringer af samme, på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 3. UDDANNELSENS INDHOLD 3.1. Uddannelsens opbygning Uddannelsen kræver beståede uddannelseselementer svarende til en arbejdsbelastning på 90 ECTS. Et fuldtidsstudium i et semester består af uddannelseselementer, herunder praktikophold, svarende til 30 ECTS. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 45 ECTS, valgfri uddannelseselementer til 15 ECTS, praktik til 15 ECTS og et bachelorprojekt 6 af 28

8 på 15 ECTS. Uddannelseselementer 1. studieår 2. studieår Kerneområder Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS) Valgfrie uddannelseselementer Praktik Ledelse og netværk (10 ECTS) Praktisk virksomhedsdrift (10 ECTS) 25 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 15 ECTS 15 ECTS Bachelorprojekt 15 ECTS I alt ECTS (45 ECTS) 60 ECTS 30 ECTS Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter på mere end de normerede 90 ETCS-point. Alle uddannelseselementer, inklusive bachelorprojektet, evalueres og bedømmes jf. afsnittet om prøver og eksamen på uddannelsen i kapitel 5. Når bedømmelsen bestået eller karakteren 02 som minimum er opnået, anses uddannelseselementet for bestået. Læs mere om uddannelsens eksaminer i kapitel 5 og Katalog for eksaminer og andre prøver på innovation og Kerneområder Uddannelsen dækker tre kerneområder, jf. stk. 3.1., der tilsammen udgør 45 ECTS. Fordelingen af ECTS-point samt kerneområdernes indhold er fastlagte af udbyderinstitutionerne i fællesskab. I det følgende vil uddannelsens kerneområder blive gennemgået. Innovation, udvikling og vækst Omfang: 25 ECTS Formål: Formålet med kerneområdet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Kerneområdet skal endvidere give de studerende færdigheder og kompetencer til at identificere muligheder samt skabe og udvikle forretningsidéer på et metodisk velfunderet grundlag. Dette for at kunne igangsætte bæredygtige virksomheder eller aktiviteter i eksisterende virksomheder og organisationer. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for fagområdet innovation og forstå og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og 7 af 28

9 som elementer i individers, virksomheders og samfunds udvikling have udviklingsbaseret viden om praksis inden for kreative og innovative processer samt anvendelsen af disse forstå og kunne reflektere over kilderne til innovation kunne demonstrere viden om og indsigt i processer fra idéskabelse til bæredygtigt projekt, forretningsområde eller virksomhed have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder kunne demonstrere viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af etablerede virksomheder kunne reflektere over redskaber og metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder kunne forstå og reflektere over de primære paradigmer inden for videnskabsteori i relation til innovation og Færdigheder anvende centrale teorier og metoder samt mestre relevante færdigheder, der knytter sig til innovation, udvikling og vækst analysere og vurdere, hvorledes innovation og har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling analysere, vurdere og anvende kreative og innovative relevante processer vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtigt projekt, forretningsområde eller virksomhed kunne identificere, analysere og vurdere muligheder med potentiale inden for innovation og samt formidle disse til potentielle samarbejdspartnere vurdere, begrunde og vælge strategiske vækstmuligheder for etablerede virksomheder samt kunne formidle disse valg til potentielle samarbejdspartnere vurdere og løse faglige problemstillinger inden for innovation og i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv Kompetencer identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre processen med start af 8 af 28

10 egne aktiviteter eller udviklingsprojekter selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed udarbejde videnskabeligt baserede projekter, udviklingsplaner og markedsundersøgelser med udgangspunkt i komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger Ledelse og netværk Omfang: 10 ECTS Formål: Formålet med kerneområdet er at sætte de studerende i stand til at omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter samt på baggrund af indsigt i egne styrker og svagheder etablere samarbejder og netværk, der kan muliggøre en realisering af idéer og muligheder. Desuden skal den studerende kunne være med til at drive forandringsprocesser i virksomheder med vækstpotentiale. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om og forståelse for teorier og metoder om organisationsetablering, netværksdannelse, projektledelse og forandringsledelse have viden om betydning af virksomhedens kultur og værdier for udvikling af virksomheder og projekter kunne reflektere over praksis i relation til organisationsetablering, professionel netværksdannelse, projektledelse og forandringsledelse i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne reflektere over forskellige teorier, begreber og metoder i forhold til at løse konkrete udfordringer inden for projektledelse, netværksdannelse og forandringsledelse Færdigheder planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller udarbejde en relevant organisering af en virksomhed anvende relevante netværksmodeller og -metoder i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af professionelt netværk håndtere virksomhedens kommunikation i relation til etablering og udvikling af virksomheden være med til at drive forandringsprocesser Kompetencer selvstændigt etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk og operationelt niveau samarbejde og påtage sig ansvar for organisering og ledelse af virksomhed 9 af 28

11 og projekter håndtere de styrings- og ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med vækst med udgangspunkt i centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til forandringsledelse identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, argumentationsevner, færdigheder og kompetencer i relation til organisering af en virksomhed og i relation til etablering og gennemførsel af projekter Praktisk virksomhedsdrift Omfang: 10 ECTS Formål: Formålet med kerneområdet er at etablere fælles grundlag for at kunne kommunikere professionelt omkring og tage stilling til de forretningsmæssige aspekter af start og drift af virksomhed. Desuden at opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre, herunder at kunne lære af medstuderende og selv bidrage med egen faglighed, for derved at kunne indgå i fælles projektarbejde omkring virksomhedsetablering og udvikling af eksisterende virksomheder. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om og forståelse for de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed have viden om opbygningen af en salgs- og markedsføringsplan kende og forstå centrale modeller og metoder inden for opbygning af kunderelationer have viden om virksomhedens supply chain kende og forstå centrale modeller til styring af virksomhedens økonomi, herunder likviditet have indblik i økonomistyringssystemer og forståelse for deres anvendelighed i den nystartede virksomhed kunne forstå betydningen af IT for den nystartede virksomhed, herunder ITsystemer og e-handel have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde have kendskab til forskellige former for visualisering af produkter og koncepter Færdigheder medvirke til implementering af virksomhedens markedsførings- og salgsplan tage stilling til relevant økonomistyringssystem begrunde og vælge relevante IT-systemer for en nystartet virksomhed tage stilling til muligheder for e-handel anvende sociale medier i forbindelse med udvikling og drift af virksomheden 10 af 28

12 lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer Kompetencer indgå i samarbejde med andre med forskellige faglige baggrunde omkring virksomhedsetablering og den videre drift reflektere over virksomhedens muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering og drift og kunne tage stilling til eget bidrag til processen 3.3. Obligatoriske uddannelseselementer Kerneområderne dækkes af en række uddannelseselementer, der svarer til 45 ECTSpoint. Denne del af studieordningen er fastlagt af udbyderinstitutionerne i fællesskab, og disse uddannelseselementer er obligatoriske. De obligatoriske uddannelseselementer afsluttes alle med en prøve og fordeles som følger: Semesterinddelt oversigt over ECTS-fordeling på de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer Uddannelseselementer fordelt på semestre 1. semester 2. semester 3. semester ECTS ECTS ECTS Kerneområder og obligatoriske elementer 45 Innovation, udvikling og vækst 25 Kreative og innovative processer 5 5 Business proposition 5 5 Videnskabsteori og metode 5 5 Vækst Ledelse og netværk 10 Projektledelse og netværk 5 5 Forandringsledelse 5 5 Praktisk virksomhedsdrift 10 Virksomhedsdrift Valgfrie uddannelseselementer 15 Valgfag / speciale Praktik og bachelorprojekt 30 Praktikforløb og projekt Bachelorprojekt I alt E C T S I det følgende vil de obligatoriske uddannelseselementer blive gennemgået. Kreative og innovative processer Kerneområde: Innovation, udvikling og vækst Tidsmæssig placering: 1. semester Omfang: 5 ECTS 11 af 28

13 Formål: Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om teori og metode inden for fagområdet innovation og have forståelse for og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og som elementer i individers, virksomheders og samfundets udvikling have viden fra udviklingsorienteret praksis om kreative og innovative processer og anvendelsen af disse have viden om og indsigt i processer fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed Færdigheder anvende centrale teorier og metoder fra professionen analysere og vurdere, hvorledes innovation og har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling identificere problemstillinger inden for udvalgte områder, indhente faglig viden og initiere kreative processer ud fra problemstillingerne analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer Kompetencer håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med idéudvikling, idéscreening og vurdering indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af kreative processer Udprøvning og bedømmelse: Efter 1. semester: Prøve 1 Business proposition Kerneområde: Innovation, udvikling og vækst Tidsmæssig placering: 1. semester Omfang: 5 ECTS Formål: Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne 12 af 28

14 arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Formålet med uddannelseselementet er endvidere, at den studerende skal mestre de færdigheder, der er nødvendige for at kunne identificere og udnytte muligheder samt udarbejde en innovationsplan. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om kilderne til innovation have viden om og indsigt i processer fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder have forståelse for og kunne reflektere over forskellige forretningsmuligheder have viden om indhold og nuancerne i forskellige typer af forretningsplaner og forretningsmodeller Færdigheder identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale inden for innovation og vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtigt projekt, forretningsområde eller virksomhed vurdere og formidle forskellige forretningsmuligheder til interessenter begrunde valg af model til forretningsmodel samt mestre de færdigheder, der kræves til udarbejdelsen af denne udarbejde en innovationsplan Kompetencer håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde selvstændigt og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter Udprøvning og bedømmelse: Efter 1. semester: Prøve 1 13 af 28

15 Videnskabsteori og metode Kerneområde: Innovation, udvikling og vækst Tidsmæssig placering: 1. semester Omfang: 5 ECTS Formål: Formålet med det obligatoriske uddannelseselement er at kvalificere den studerende til at kunne analysere, forstå og vurdere anvendeligheden af paradigmer, teorier, metoder og teknikker i relation til innovation og. Yderligere er formålet at kunne forstå, analysere og anvende basale aspekter vedrørende videnskabelige arbejdsmetoder. Herunder informationssøgning og indsamling samt evaluering heraf med henblik på formidling af analyseret informationsmateriale inden for innovation og på akademisk videnskabeligt niveau. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have et grundlæggende kendskab til de primære paradigmer og teorier inden for videnskabsteori samt deres betydning for innovation og have viden om videnskabsteoriens metodiske implikationer og om metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af pålidelig og valid viden Færdigheder forholde sig kritisk til videnskabsteori, herunder diskutere, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med innovativ og entrepreneuriel praksis reflektere over samt indgå i diskussion om videnskabelighed i forbindelse med data- og videnproduktion arbejde med faglige problemstillinger inden for innovation og i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv i forbindelse med projekt- og rapportskrivning producere, indsamle og bearbejde data samt forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt empirisk materiale, herunder have kendskab til måleskalaer og kunne bedømme datas aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed udarbejde videnskabeligt baserede projekter, herunder også formidling af valg af undersøgelsesdesign, undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig fremstilling i forhold til formålet Kompetencer omsætte videnskabsteoretiske valg og metoder til værdifulde innovationsprocesser 14 af 28

16 reflektere over betydningen af forskellige videnskabsteoretiske tilgange og kunne designe og udarbejde værdiskabende rapporter omhandlende innovation og Udprøvning og bedømmelse: Efter 1. semester: Prøve 1 Projektledelse og netværk Kerneområde: Ledelse og netværk Tidsmæssig placering: 1. semester Omfang: 5 ECTS Formål: Formålet med det obligatoriske uddannelseselement er at give den studerende de nødvendige redskaber til at kunne omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder. Herunder etablering og bruge netværk med relevante interessenter. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om og forståelse for teorier og metoder om organisationsetablering, netværksdannelse og projektledelse kunne reflektere over praksis i relation til organisationsetablering, professionel netværksdannelse og projektledelse Færdigheder planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller udarbejde en relevant organisering af en virksomhed anvende relevante netværksmodeller og -metoder i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af professionelt netværk Kompetencer samarbejde og påtage sig ansvar for organisering og ledelse af virksomhed og projekter selvstændigt etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk og operationelt niveau Udprøvning og bedømmelse: Efter 1. semester: Prøve 1 Virksomhedsdrift Kerneområde: Praktisk virksomhedsdrift Tidsmæssig placering: 1. semester Omfang: 10 ECTS Formål: 15 af 28

17 Indhold og læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement Virksomhedsdrift er lig indhold og læringsmålene for kerneområdet Virksomhedsdrift. Det vil derfor ligeledes være læringsmålene fra kerneområdet der afprøves i den prøve, hvor uddannelseselementet indgår. Formålet med kerneområdet er at etablere fælles grundlag for at kunne kommunikere professionelt omkring og tage stilling til de forretningsmæssige aspekter af start og drift af virksomhed samt at opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre, herunder at kunne lære af medstuderende og selv bidrage med egen faglighed for derved at kunne indgå i fælles projektarbejde omkring virksomhedsetablering og udvikling af eksisterende virksomheder. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om og forståelse for de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed have viden om opbygningen af en salgs- og markedsføringsplan kende og forstå centrale modeller og metoder inden for opbygning af kunderelationer have viden om virksomhedens supply chain kende og forstå centrale modeller til styring af virksomhedens økonomi, herunder likviditet have indblik i økonomistyringssystemer og forståelse for deres anvendelighed i den nystartede virksomhed kunne forstå betydningen af IT for den nystartede virksomhed, herunder IT systemer og e-handel have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde have kendskab til forskellige former for visualisering af produkter og koncepter Færdigheder medvirke til implementering af virksomhedens markedsførings- og salgsplan tage stilling til relevant økonomistyringssystem begrunde og vælge relevante it systemer for en nystartet virksomhed tage stilling til muligheder for e-handel anvende sociale medier i forbindelse med udvikling og drift af virksomheden lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer Kompetencer indgå i samarbejde med andre med forskellige faglige baggrunde omkring virksomhedsetablering og den videre drift 16 af 28

18 reflektere over virksomhedens muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering og drift og kunne tage stilling til eget bidrag til processen Udprøvning og bedømmelse: Efter 1. semester: Prøve 1 Vækst Kerneområde: Innovation, udvikling og vækst Tidsmæssig placering: 2. semester Omfang: 10 ECTS Formål: Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Formålet med uddannelseselementet er endvidere at sætte de studerende i stand til at identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder for den etablerede virksomhed. De studerende skal med udgangspunkt i virksomhedens udviklingsstadie kunne vurdere, begrunde, vælge og implementere de nødvendige aktiviteter og den nødvendige struktur, for at understøtte væksten. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af nystartede og etablerede virksomheder have viden om metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder have viden om forskellige finansieringsalternativer kunne reflektere over advisory boardets og bestyrelsens rolle og sammensætning på forskellige stadier i virksomhedens udvikling Færdigheder identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale inden for innovation og vurdere, begrunde, vælge og formidle strategiske vækstmuligheder for nystartede og etablerede virksomheder identificere og vurdere risici forbundet med strategiske vækstmuligheder vurdere, begrunde og vælge mellem forskellige finansieringsmuligheder og tilbud argumentere for valg og sammensætning af advisory board og bestyrelse Kompetencer 17 af 28

19 håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og strategisk anvendelse af vækstmuligheder selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre processen med start og vækst af egne aktiviteter, udviklingsprojekter og virksomheder Udprøvning og bedømmelse: Efter 2. semester: Prøve 2 Forandringsledelse Kerneområde: Ledelse og netværk Tidsmæssig placering: 2. semester Omfang: 5 ECTS Formål: Formålet med det obligatoriske uddannelseselement er at give den studerende de nødvendige redskaber til at håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed og til at gennemføre innovative projekter i eksisterende virksomheder. Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om og forståelse for forskellige teorier om og metoder til organisationsudvikling og ledelse af forandringsprocesser have viden om virksomhedskultur og værdiers betydning for forandringsprocesser og interventionsmuligheder kunne reflektere over teorier, begreber og metoder i forhold til forandringsledelse Færdigheder håndtere virksomhedens kommunikation i relation til etablering og udvikling af virksomheden være med til at drive forandringsprocesser Kompetencer håndtere de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med vækst med udgangspunkt i centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til forandringsledelse Udprøvning og bedømmelse: Efter 2. semester: Prøve Valgfri uddannelseselementer: Valgfag Uddannelsens valgfri uddannelseselementer består af studieaktiviteter svarende til 15 ECTS. De studerende skal fordybe sig i et valgfrit uddannelseselement. Dette vælges 18 af 28

20 ud fra et af underviserne opstillet katalog. Det valgfri uddannelseselement udgør 15 ECTS og er placeret på 2. semester. Valgfrit uddannelseselement Tidsmæssig placering: 2. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: Det valgfrie uddannelseselement består af undervisning, selvstudium og projektarbejde. I undervisningsdelen behandles relevante emner og problemstillinger af generel karakter inden for det valgte element. På baggrund af undervisningen definerer de studerende i grupper à 3-5 studerende sammen med vejleder relevante emner til yderligere fordybelse. I projektarbejdet udvikler grupperne konkrete forslag til innovation og baseret på indholdet af undervisnings- og selvstudiedelen. Vejlederen bistår deltagerne i projektgrupperne med at strukturere det valgte emne og indkredse de dele af relevante faglige discipliner, som kan bidrage til fordybelsen. Der formuleres ligeledes mål for læringsudbyttet specificeret i den viden og de færdigheder og kompetencer, som deltagerne i projektgruppen skal tilegne sig. Ved en række milestone seminarer gøres der status over projektarbejdet Læringsmål: Uddannelseselementet skal perspektivere uddannelsens kerneområder. Følgende generelle læringsmål skal opfyldes: Viden Den studerende skal: have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for det valgte valgfrie uddannelseselement samt specifikke emne, der perspektiverer et eller flere af uddannelsens kerneområder Færdigheder Den studerende skal: professionelt kunne formidle faglig viden både skriftligt og mundtligt kunne anvende den opnåede viden som input til udvikling af nye handlingsplaner, koncepter, services eller produkter Kompetencer Den studerende skal: professionelt kunne identificere og forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov inden for et fagligt område selvstændigt og i samarbejde med andre kunne tilrettelægge og gennemføre processen for tilegnelse af ny viden Specifikke læringsmål udarbejdes særskilt for de enkelte emner. Udprøvning og bedømmelse: Efter 2. semester: Prøve 3 19 af 28

21 3.5. Praktik Professionsbacheloruddannelsen i innovation og er et selvstændigt afrundet forløb, der omfatter både teori og praktik. Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende søger selv aktivt praktikplads hos en eller flere private eller offentlige virksomheder, eller vælger at komme i praktik i egen virksomhed, og Cphbusiness sikrer rammerne om praktikforløbet. Praktikopholdet er ulønnet. Praktik Tidsmæssig placering: 3. semester Omfang: 15 ECTS Formål: Formålet med praktikken er at bringe den studerende direkte i interaktion med praksis ved en af følgende praktikformer: Praktik i egen virksomhed Praktik i anden virksomhed, f.eks. i et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed, hvor betingelserne og problemstillingerne vurderes at være af entrepreneuriel karakter, således at den studerende vil kunne opfylde læringsmålene Praktikken skal opfylde følgende krav: Praktik i egen virksomhed Det skal dokumenteres, at der har været en innovationsproces, f.eks. gennem en videologbog Der skal være en refleksion over innovationsprocessen, f.eks. gennem video eller billeder Der skal være taget konkrete eksterne initiativer f.eks. kundemøder, indgåede partnerskaber eller undersøgelse af finansieringsmuligheder Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal have en tilknytning til et iværksættermiljø eller et eksisterende virksomhedsmiljø Den studerende skal finde en bestyrelse eller et advisory board, der også har en mentoropgave i praktikperioden Forretningsplanen for virksomheden skal indeholde mål for, hvad der skal ske under praktikken Praktik i anden virksomhed: Det skal dokumenteres, hvilke innovationsbehov, der er i projektet eller virksomheden Der skal være en refleksion over den innovationsproces, der er igangsat i 20 af 28

22 projektet eller virksomheden, eks. gennem en videologbog Det skal dokumenteres, hvilke konkrete entreprenante udviklingsopgaver, den studerende vil bidrage med Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal tilknyttes en kompetenceperson på projektet/i virksomheden Læringsmål: Viden Den studerende skal: have viden om relevant teori, metode og praksis i relation til virksomheden og branchen kunne forstå begreber og metoder samt reflektere over deres anvendelse i praksis have erfaring med deltagelse i løsningen af praktiske arbejds- og udviklingsopgaver indenfor feltet Færdigheder omsætte den opnåede viden til udøvelse af innovative og entrepreneurielle processer vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille løsningsforslag anvende og formidle relevante teorier til løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og/eller entrepreneuriel karakter Kompetencer se sin egen rolle i forhold til de konkrete opgaver i praktikken indgå i faglige- såvel som tværfaglige samarbejder og netværk Med udgangspunkt i og inden for ovennævnte læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Bedømmelse: Efter praktikkens afslutning: Praktikprøven Regler for praktikkens gennemførelse Krav til de involverede parter Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson til rådighed for den studerende i praktikperioden. Kontaktpersonen udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver, den studerende skal arbejde med i praktikperioden. Opgaverne skal tilgodese læringsmålene for praktikken. Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes 21 af 28

23 forudsætninger og forkundskaber. Praktikaftalen fremsendes til uddannelsesinstitutionen til godkendelse. Den studerende udformer en skriftlig rapport over praktikperioden, hvoraf det fremgår, hvorledes læringsmålene for praktikken er opfyldt. Cphbusiness har for uddannelsen udpeget et antal praktikvejledere, hvoraf en fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet, og som endvidere også fungerer som eksaminator på praktikrapporten. Der er til praktikforløbet udarbejdet en praktikmanual. Manualen beskriver de nærmere forhold og rammer for praktikforløbet. Efter praktikopholdet er afsluttet afvikles Cphbusiness en elektronisk evaluering af praktikforløbet, som både studerende og virksomhed deltager i. Den studerende skal deltage i denne evaluering for at kunne gå til eksamen i praktikprojektet. Skematisk fremstilling af krav til de involverede parter Studerende Virksomhed Cphbusiness Ansøger om praktikplads Stiller kontaktperson til rådighed for praktikant Sikrer rammer Udpeger praktikvejleder Studerende og virksomhed udarbejder en uddannelsesaftale, der tager højde for læringsmålene Drøfter aftalen med den studerende Godkender indsendte uddannelsesaftaler, der opfylder krav Studerende og virksomhed samarbejder under praktikopholdet Kontaktperson og praktikvejleder bistår den studerende undervejs i praktikopholdet (Udarbejder en praktikrapport) Deltager i evaluering Deltager i evaluering af praktikanten og praktikopholdet (Deltager i eksamen ) (Afvikler eksamen) 22 af 28

24 3.6. Undervisnings- og arbejdsformer Der er flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer på Cphbusiness, eksempelvis forelæsninger, casearbejde, mindre opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, laboratoriearbejde, mundtlige oplæg, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Formålet med arbejdsformerne er, at den studerende, gennem den af uddannelsen valgte fremgangsmåde, tilegner sig og anvender viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens kerneområder i overensstemmelse med læringsmålene for uddannelsen Studiesprog Professionsbacheloruddannelsen i innovation og er en dansksproget uddannelse, hvorfor hovedparten af undervisningen udbydes på dansk. Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf gennemføres muligvis på engelsk, og der stilles krav om, at de studerende ligeledes kan gennemføre disse. Det vil sige, at de studerende skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning, samt skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk. Uddannelseselementer, der udbydes på engelsk, eksamineres på engelsk. 4. INTERNATIONALISERING 4.1. Uddannelse i udlandet Alle fuldtidsuddannelser på Cphbusiness skal være tilrettelagt, så en studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. På professionsbacheloruddannelsen i innovation og kan følgende uddannelseselementer gennemføres i udlandet: Hele andet semester Praktikophold Bachelorprojekt Uddannelseselementer taget som del af et udlandsophold kan meriteres til uddannelsen, såfremt de opfylder de indholdsmæssige og niveaumæssige krav beskrevet i afsnittene om praktik og merit. Cphbusiness skal modtage og nå at godkende ansøgningen om meritering (forhåndsmerit), inden udlandsopholdet påbegyndes. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig vurdering. Den studerende forpligter sig ved forhåndsgodkendelse af et studieophold til at kunne dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer efter endt studieophold. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige 23 af 28

25 oplysninger. Et meriteret uddannelseselement anses for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne for den pågældende uddannelse. 5. PRØVER OG EKSAMEN PÅ UDDANNELSEN 5.1. Generelle regler for eksamen For prøver og eksamen på Cphbusiness gælder reglerne i BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og BEK nr. 114 af 03/02/2015: Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. Derudover gælder den senest offentliggjorte version af Cphbusiness eksamensreglement, uddannelsesspecifikke eksamensregelsæt og eksamensmanualer Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer I det følgende gives et overblik over prøver og eksaminer på professionsbacheloruddannelsen i innovation og. Krav til og detaljer om de enkelte prøver, herunder eksamensperiode, formalia og anvendelse af hjælpemidler, offentliggøres ved semesterstart i Katalog for eksaminer og andre prøver på innovation og. Den studerende udprøves i flere uddannelseselementer ved samme prøve. Hver enkelt prøve vil fremgå med en samlet karakter på eksamensbeviset. Se nedenstående skema for prøvernes tidsmæssige placering. Skematisk fremstilling af sammenhæng mellem prøver, uddannelsens bestanddele og deres tidsmæssige placering Semester Prøvens navn (intern/ekstern) Uddannelseselement Anføres på eksamensbevis ECTS 1. semester Prøve 1 (intern) Kreative og innovative processer, Business Proposition, Videnskabsteori og metode, Projektledelse og netværk samt Virksomhedsdrift 2. semester Prøve 2 (ekstern) Vækst samt Forandringsledelse 3. semester Praktikprøve (intern) En samlet karakter En samlet karakter Prøve 3 (intern) Valgfag En samlet karakter Praktikforløb En samlet karakter af 28

26 Bachelorprojekt (ekstern) Bachelorprojekt En samlet karakter Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Ud over førnævnte eksaminer stilles der på uddannelsen en række krav om gennemførsel af obligatoriske aktiviteter, som den studerende skal indfri for at kunne gå til eksamen og fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 9 og 5. stk Obligatoriske læringsaktiviteter: Deltagelsespligt og aflevering Det er et krav på flere uddannelseselementer, at den studerende skal have gennemført en række obligatoriske læringsaktiviteter for at kunne deltage i eksamen. Er de obligatoriske læringsaktiviteter ikke gennemført, kan den studerende ikke deltage eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne deltage i eksamen. De obligatoriske læringsaktiviteter varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller afleveringer. De obligatoriske læringsaktiviteter på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneuship er beskrevet som adgangskrav til eksamen og fremgår i det aktuelle Katalog for eksaminer og andre prøver på Innovation og Studiestartprøven Cphbusiness afvikler studiestartsprøver på alle uddannelser. En studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 9. Studiestartsprøven Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start Form: Studiestartsprøven er beskrevet i Katalog for eksaminer og andre prøver på Innovation og Bedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt. Adgangsgrundlang: Intet Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke bestået i første forsøg, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre 25 af 28

27 måneder efter uddannelsens start. Bestås omprøven ikke, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens 9. Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen 9. stk. 4. Cphbusiness kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede Krav til bachelorprojektet Bachelorprojektet for innovation og skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der således skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Cphbusiness godkender problemstillingen. Eksamen i bachelorprojektet afvikles som en ekstern prøve, der sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består i et skriftligt projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For yderligere information om det afsluttende eksamensprojekt henvises til studieordningens afsnit 5.2, Katalog for eksaminer og andre prøver på Innovation og samt bachelor-manualen. Bachelorprojekt Tidsmæssig placering: 3. semester Omfang: 15 ECTS Formål: Formålet med bachelorprojektet er, at koble den studerendes viden, færdigheder og kompetencer sammen med uddannelsens overordnede målsætninger og konstituerende uddannelseselementer på en praktisk og kompleks problemstilling i den studerendes udviklingsfelt. Problemstillingen defineres ud fra den virksomhed, som den eller de studerende har etableret eller i en anden etableret virksomhed, hvor der arbejdes med innovative/intraprenante problemstillinger. Læringsmål: Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Formålet med uddannelsen er at kvalificere dimittender fra en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser til sammen eller hver især at starte nye og bæredygtige virksomheder og/eller nye projekter, enheder o.lign. i allerede etablerede virksomheder. Dette baseres på den forskelligartede faglighed, som ligger i deres erhvervsakademiuddannelse kombineret med den nyeste viden inden for innovation og. 26 af 28

28 Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå i uddannelsen, jf. bekendtgørelsen for uddannelsen, bilag 1. Viden Den uddannede skal: have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet innovation og have udviklingsbaseret viden om kreative og innovative processer og gennemførelsen af disse - fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed have udviklingsbaseret viden om, hvordan man skaber vækst i etablerede virksomheder have viden om, forståelse for og refleksion over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer, projektledelse og intern og ekstern kommunikation have viden om, forståelse for og refleksion over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed Færdigheder Den uddannede skal kunne: anvende centrale metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder og vækst i etablerede virksomheder anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre projekter, og nystartede virksomheder vælge og anvende relevante systemer og redskaber indenfor salg, markedsføring, økonomi og it til drift af en nystartet virksomhed samt kunne begrunde og formidle de valgte systemer Kompetencer Den uddannede skal kunne: holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer løbende og professionelt forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder for opstart af nye virksomheder eller udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed 27 af 28

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieordning Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i Innovation Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2014 Opdaterett 25. august 1 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer... 5 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse FÆLLESDELEN... 4 1. Studieordningens rammer... 4 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 4 Overgangsordninger... 4 Love og bekendtgørelser... 4 Uddannelsens formål... 5 Antal ECTS...

Læs mere

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship August 2013 Indhold DEL 1: FÆLLESDEL 4 1 UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling Bachelor s Degree Programme in Web Development Godkendt den 24. august 2015 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Mål for læringsudbytte... 4 1.4 Titel... 5 3.1 Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS)... 7 3.2 Ledelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 25. august

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for softwareudvikling

Studieordning for softwareudvikling Studieordning for softwareudvikling Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for datamatiker

Studieordning for datamatiker Studieordning for datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Academy Profession Degree Programme in Computer Science Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 15. september

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt den 1/9-2017 Områdechef

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for miljøteknolog

Studieordning for miljøteknolog Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) Academy Profession Degree Programme in Environmental Technology Godkendt 25. august 2014, beskrivelse af studiestartsprøven revideret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

1. Studieordningens rammer

1. Studieordningens rammer Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 6 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 4 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1. Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 24. august 2015 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere