VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG 1. Gårdlaugets navn er "Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug". Dets hjemsted er Frederiksberg. Værneting er Retten på Frederiksberg. 2. Gårdlaugets formål er administrere og drive (herunder ren- og vedligeholde) det fælles friarealanlæg, som i henhold til den godkendte og tinglyste byfornyelsesbeslutning for Folkvarsvej-Karréen, er etableret på ejendommene mr. nr.e. 11 cz (ejerlejlighed nr. 1-13), 11 cæ, 11 ca, 11 bd, 11 cg, 11 ce, 11 cp, 11 ef, 11 ee (ejerlejlighed nr. 1-11), 11 e, 11 dø, 11 bø, 11 ec, 11 cm (ejerlejlighed nr. 1-11), 11 ct, 11 cu, 11 do, 11 dn, 11 d, 11 dm og 11 dl, alle af Frederiksberg. 3. Gårdlaugets medlemmer er samtlige de til enhver tid værende ejere af de under 2 nævnte ejendomme. Enhver ejer af de nævnte ejendomme er forpligtet til være medlem af lauget. Ejerne kan vælge lade sig repræsentere i gårdlauget ved skriftlig fuldmagt. Ejendomme opdelt i ejerlejligheder betragtes i relion til gårdlauget som én ejendom, der i alle forhold repræsenteres af ejerforeningen. Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for gårdlauget. Medlemskabet indtræder ved skødets anmeldelse til tinglysning, eller pr. overdragelsesdagen i henhold til skødet, hvis overdragelsesdagen ligger senere. Den nye ejer hæfter for den gamle ejers økonomiske forpligtelser (kontingentrestancer m.v.) over for gårdlauget. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER Gårdlaugets medlemmer er pligtige 4. overtage forpligtelserne ved det ved servitut pålagte fælles friarealanlæg, herunder stille grund til rådighed herfor og tåle den særlige benyttelse af de enkelte ejendomme til fælles formål, som fællesanlægget forudsætter, herunder tåle, el-, vand-, varmtvands- og varmestik, samt gas- og afløbsledninger føres over de af nærværende vedtægter omftede ejendomme til og fra det fælles anlæg, samt ventiler, brønde, herunder gennemløbs- og pumpebrønde m.v. anbringes på de omftede ejendomme. Ved eventuelt nyanlæg af installioner har den udførende pligt til retablere. Ledninger må ikke fjernes, overbygges, overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden gårdlaugets tilladelse, og gårdlauget, henholdsvis de offentlige eller koncessionerede virksomheder, hvorunder de pågældende ledninger henhører, har til enhver tid, mod pligt til retablering, ret til reparion, omlægning og eftersyn af de pågældende ledninger, opretholde og benytte mobilsuganlægget i henhold til den til enhver tid gældende lejeaftale med R 98, tåle, de på mr.nr.e. 11 cz, 11 ca, 11 bd, 11 ce, 11 cp, 11 dø, 11 bø, 11 ec, 11 cm, 11 cu, 11 do, 11 d, 11 dm og 11 dl, alle af Frederiksberg, værende porte/låger/gennemgange skal tjene som fælles adgangsvej til det fælles friarealanlæg, opretholde det fælles friarealanlæg til fælles brug for ejendommene, således ændringer, der væsentligt ændrer anlæggets karakter og anvendelsesmuligheder, herunder ændring af

2 adgangsforholdene, kun kan foretages efter forud fra kommunen indhentet tilladelse, ren- og vedligeholde det fælles anlæg under ét med skure, overfladebelægning, vandforsyning, beplantninger, hegn, gårdbelysning, fælles porte, samt alle brønde og afløbsledninger der udelukkende betjener fællesområdet (overfladeafvanding af fællesarealer/vandafledning fra fællesindretninger). Snerydning og renholdelse af stiforbindelsen mellem Nyelandsvej og det østligste skur af hensyn til afhentning af erhvervsaffald påhviler dog separ ejendommen, mr.nr. 11 bø, beliggende Falkoner Allé 27/Nyelandsvej 2-2B. Brønde eller afløbsledninger, der helt eller delvis tjener de enkelte prive bebyggelser, vedligeholdes af de respektive ejere, dog renholdes brønde, der modtager overfladevand, af gårdlauget. Mobilsuganlæggets tekniske dele vedligeholdes af R 98 i henhold til den nugældende lejeaftales 9, jf. bilag 1. Øvrige vedligeholdelsesudgifter afholdes af gårdlauget, jfr. den nugældende lejeaftales 9, tåle, ren- og vedligeholdelse af det fælles friarealanlæg sker ved kommunens foranstaltning for ejernes regning, såfremt påbud herom fra kommunens side ikke efterkommes efter nærmere fasts frist, holde anlægget aflåst på betryggende måde, opretholde orden i det fælles friarealanlæg i overensstemmelse med et fælles ordensreglement, der vedtages på generalforsamlingen i gårdlauget. For gårdlaugets forpligtelser hæfter alene dette. 5. Gårdlaugets kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer for gårdlaugets forpligtelser. 6. Mellem ejerne indbyrdes gælder for tiden følgende fordelingstal, der er fasts efter de enkelte ejendommes etagearealer (bolig- og erhvervsareal) på grundlag af oplysningerne i BBR-registret: Mr. nr. Adresse Fordelingstal 11 cz Folkvarsvej 31 (ejerlejlighed nr. 1-13) 725 / cæ Folkvarsvej / ca Folkvarsvej bd Folkvarsvej / cg og 11 ce Folkvarsvej / cp Folkvarsvej / ef Folkvarsvej / ee Folkvarsvej 7 (ejerlejlighed nr. 1-11) 676 / e Folkvarsvej / dø Falkoner Allé 29/Folkvarsvej 1-3A 3005 / bø Falkoner Allé 27/Nyelandsvej 2-2B 2287 / ec Nyelandsvej 4A 11 cm Nyelandsvej 4B (ejerlejlighed nr. 1-11) 985 / ct Nyelandsvej / cu Nyelandsvej / do Nyelandsvej / dn Nyelandsvej / d Nyelandsvej / dm Nyelandsvej / dl Nyelandsvej 20/Yrsavej /

3 På den ordinære generalforsamling vedtages fordelingstal for det kommende år i henhold til ajourførte oplysninger i BBR-registret. Gårdlaugets medlemmer er pligtige oplyse ændringer i BBR-oplysninger. 7. Udgifterne i forbindelse med fællesarealernes vedligeholdelse og drift, herunder fjernelse af storskrald, fordeles mellem de enkelte medlemmer efter de ovenfor anførte fordelingstal, jvf. dog 8 og Udgifter til renovion afregnes over for de enkelte ejendomme efter de til enhver tid gældende afgifter i henhold til "Takstreguliv for afhentning af husholdningsaffald i Frederiksberg Kommune", jfr. fordelingsnøgle i henhold til den til enhver tid gældende lejeaftale med R98. De enkelte ejere er ansvarlige over for gårdlauget for behørig fjernelse af både husholdnings- og erhvervsaffald samt storskrald fra deres ejendomme i henhold til "Reguliv for husholdningsaffald i Frederiksberg Kommune" og ejerne hæfter over for gårdlauget for deres lejeres eventuelle forsømmelser i så henseende. Gårdlauget kan give de enkelte ejere pålæg om bestille ekstraordinær fjernelse af affald og gårdlauget kan endvidere rette direkte henvendelse til R98 herom. Gårdlaugets bestyrelse kan vedtage indføre en ordning, hvorefter fjernelse af storskrald finder sted i gårdlaugets regi og således udgifterne afholdes af gårdlauget. 9. Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et forslag til foreløbigt budget for det følgende regnskabsår og til endeligt budget for det indeværende regnskabsår. Budgetterne skal vise laugets forventede udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse m.v. Det foreløbige budget skal tjene som grundlag for bestyrelsens dispositioner m.v. for den del af det pågældende regnskabsår, som ligger forud for den ordinære generalforsamling og dermed for vedtagelsen af det endelige budget. Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallet. Bestyrelsen kan forlange, medlemmerne betaler bidraget kvartalsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen, efter meddelt påkrav, berettiget til overgive fordringen til inkasso. 10. Gårdlauget bør ikke oparbejde nogen formue. Gårdlaugets kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut. Dog skal det være bestyrelsen tilladt have en kassebeholdning af passende størrelse. 11. Ejernes andele i laugets formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Udbetaling af andele kan alene finde sted ved laugets opløsning, jvf. nedenfor. GENERALFORSAMLING 12. Generalforsamlingen er gårdlaugets øverste myndighed. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. For generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal mindst 5 medlemmer være repræsenteret. Til beslutning om ændringer i vedtægterne kræves, 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes en ny generalfosamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer efter fordelingstal uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Ændringer i vedtægternes 4 kræver godkendelse af Frederiksberg Kommune. Stemmeafgivning kan ske med skriftlig fuldmagt, jf Hvert år inden udgangen af april måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

4 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. 6. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår, samt forelæggelse af eventuelle nye fordelingstal for næste regnskabsår. 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne skriftligt overfor bestyrelsen begæres af mindst 3 af gårdlaugets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 14. Generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen, for ordinære generalforsamlinger med mindst 4 ugers varsel, for ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 3 ugers varsel, og samtidig orienteres beboerne ved opslag i samtlige opgange. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Forslag, der af bestyrelsen agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede årsregnskab for det senest foregående regnskabsår og bestyrelsens forslag til endeligt budget for indeværende og foreløbigt budget for det følgende regnskabsår. 15. Ethvert medlem har ret til fremsætte forslag eller få et emne behandlet på generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om få et forslag eller emne behandlet på den ordinære generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 8 dage før denne. Såfremt forslaget ikke er udsendt til medlemmerne inden 8 dage, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor en frist på 14 dage. 16. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages et kort refer af forhandlingerne. Referet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, hvorefter det udsendes til samtlige medlemmer og ophænges til orientering for beboerne i samtlige opgange. BESTYRELSE 17. Bestyrelsen består efter generalforsamlingens beslutning af 3-5 medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges efter følgende retningslinier: Til bestyrelsen og som suppleanter kan vælges gårdlaugets medlemmer og repræsentanter for disse. Valgperioden er to år. 1-2 bestyrelsesmedlemmer samt den ene suppleant udpeges i lige år. De øvrige 2-3 bestyrelsesmedlemmer og den anden suppleant udpeges i ulige år. Genvalg kan finde sted. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, ersttes vedkommende af den tidligst valgte af suppleanterne. Suppleanten indtræder kun for perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt det udtrådte medlem af bestyrelsen ikke ordinært skulle udpeges ved denne generalforsamling, udpeges det nye medlem af bestyrelsen kun for et år (altså den resterende del af det udtrådte medlems funktionsperiode). Suppleanterne kan deltage uden stemmeret i bestyrelsesmøderne. Ved et bestyrelsesmedlems forfald har den tidligst valgte suppleant stemmeret.

5 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 18. Bestyrelsen har - indenfor de rammer, som ligger i de af generalforsamlingen vedtagne budgetter, og som følger af generalforsamlingens beslutninger i øvrigt - ledelsen af gårdlaugets anliggender. Det påhviler bestyrelsen sørge for god og forsvarlig varetagelse af laugets fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, opkrævning af bidrag hos laugets medlemmer m.v. 19. Bestyrelsen og suppleanterne indkaldes efter behov, samt hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede og bestyrelsen er forskriftsmæssigt indkaldt. Beslutning træffes af de fremmødte ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages et kort refer af mødet. Referet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 20. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp eller indgå kontrakt med en entreprenør til varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen kan - efter forudgående beslutning på generalforsamlingen eller efter givet bemyndigelse fra denne - ansætte en administror. Gårdlaugets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås i så fald af administror. Administror skal stille betryggende garanti for betroede midler. 21. Gårdlauget tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 22. Bestyrelsen er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer foretage enhver disposition til opfyldelse af laugets formål. Bestyrelsen er bemyndiget til på ejernes vegne underskrive enhver deklarion, der af offentlige myndigheder med behørig lovhjemmel måtte blive krævet lyst på de af lauget omftede ejendomme til gennemførelse og opretholdelse af det fælles friareal. Bestyrelsen er pligtig underrette ejerne med 14 dages frist for indsigelse, før sådan underskrift sker. Fremkommer en indsigelse, kan underskrift først ske efter vedtagelse på en generalforsamling. REGNSKAB OG REVISION 23. Gårdlaugets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra overtagelsen af anlægget til den 31. december Overtagelse af anlægget sker, når gårdlaugets bestyrelse ved en overtagelsesforretning har konsteret og skriftligt bekræftet, anlægget er færdigetableret uden væsentlige mangler. 24. Generalforsamlingen vælger en revisor til revidere regnskabet. Det reviderede regnskab forsynes med revisors påtegning og tilsendes hvert medlem af lauget senest 4 uger inden den ordinære generalforsamling sammen med indkaldelsen til denne. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. GÅRDLAUGETS OPLØSNING 25.

6 Da gårdlauget er stiftet i anledning af den på ejendommene tinglyste servitut om udlæg af fælles friarealer m.v., kan det ingensinde opløses uden forudgående aflysning af denne servitut. I øvrigt kan opløsning kun finde sted efter vedtagelse på generalforsamlingen efter de for vedtægtsændringer gældende regler, jvf. 12, og efter godkendelse af kommunen, med mindre denne godkendelse ligger i den forudgående aflysning af den ovenfor nævnte servitut. Ved opløsning af gårdlauget fordeles dettes eventuelle formue mellem medlemmerne efter fordelingstal Nærværende vedtægter skal godkendes af Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen bemyndiges til foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige for opnå kommunens godkendelse. Vedtægterne begæres tinglyst på samtlige de i 2 nævnte ejendomme. Påtaleberettiget er gårdlauget og Frederiksberg Kommune. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. januar København, den 20. januar 1999 Dirigent på generalforsamlingen: Susanne Brink I bestyrelsen for gårdlauget: Peter Hertz Inni Karine Melbye Dorthe Nielsen Nils Nørskov-Erichsen Ole Vaarsø Hansen I tilslutning til ovenstående vedtægter for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug udfærdiges nedennævnte ALLONGE Udover administrere og drive - herunder ren- og vedligeholde det fælles friarealanlæg som beskrevet i ovennævnte vedtægters 2, påhviler det gårdlauget ren- og vedligeholde muren ved Folkvarsvej 23-25, den udsmykkede gavl Folkvarsvej 21, samt muren ved Nyelandsvej 4B og 2B, plankeværk mod Yrsavej, lukningerne Nyelandsvej 8-10 og Nyelandsvej samt portene Folkvarsvej og Folkvarsvej I lighed med vedtægterne skal denne allonge godkendes af Frederiksberg Kommune. Allongen begæres tinglyst på de ovenfor anførte ejendomme. Påtaleberettiget er gårdlauget og Frederiksberg Kommune. I øvrigt gælder ovennævnte vedtægter i alle deres ord og punkter. Frederiksberg, den 18/ I bestyrelsen for gårdlauget:

7 Peter Hertz Inni Karine Melbye Dorthe Nielsen Dorthe Langkær Iversen Ole Vaarsø Hansen Nærværende allonge godkendes, jfr. vedtægter for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug, 25. Frederiksberg, den 10/ Mads Lebech Per Hard Poulsen

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere