Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84."

Transkript

1 Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken Side 1 af 6

2 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus. Stk. 3. Foreningens formål er at varetage administration, drift og vedligeholdelse af matrikel nr. 21 fg Vejlby by, Ellevang, i lokalplan nr. 125 benævnt parcel nr. 10. Ligeledes skal den som medlem af Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med opfyldelsen af pålagte opgaver og fremgangsmåder som fastlagt i Århus kommunes lokalplan 125, 11, med supplerende bestemmelser, fastlagt i Områdedeklaration vedrørende matr. nr. 21 dc m.fl., Vejlby by, Ellevang, tinglyst den 6. december I øvrigt henvises til vedtægter for Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2 Medlemskab. Stk. 1. Medlem af foreningen er enhver ejer af en bolig på Flintebakken Ved salg overdrages medlemskabet til den nye ejer i forbindelse med overdragelse af boligen. Stk. 2. Når et medlem udtræder af foreningen, bortfalder et hvert krav på udbetaling af andel i foreningens formue. Stk. 3. I forbindelse med salg påhviler det den nye ejer at identificere sig overfor foreningen. Ligeledes påhviler det den tidligere ejer at oplyse en fremtidig kontaktadresse overfor foreningen. Stk. 4. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen. Den tidligere ejer hæfter dog fortsat for egne restancer overfor foreningen. Stk. 5. Ved fraflytning uden salg, påhviler det ligeledes ejeren at oplyse en fremtidig kontaktadresse overfor foreningen. Stk. 6. Som medlem af foreningen forpligter man sig til at betale et kontingent til dækning af fælles udgifter. Restance med kontingent medfører suspension af stemmeret, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er betalt. 3 Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Varsel om fremsættelse af forslag udsendes af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Side 2 af 6

3 Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden. Sammen med indkaldelsen udsendes også det reviderede regnskab. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen. Såfremt der er ekstra bilag til forslagene, skal disse samtidigt gøres tilgængelige for medlemmerne. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det begæres af et antal medlemmer repræsenterende mindst 10 husstande, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 5 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden. Stk. 5. Stemmeret på generalforsamling har et hvert medlem af foreningen, der ikke er i restance med betaling af kontingent. Der kan dog højst afgives én stemme pr. husstand. En stemme kan afgives ved personligt fremmøde eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Endelig kan en vilkårlig myndig person få overdraget stemmeretten fra ejeren til en given generalforsamling. Dette skal ske ved skriftlig fuldmagt. Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Til beslutninger om væsentlige ændringer i fælles bestanddele og tilbehør eller salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af husstandene stemmer herfor. Ligeledes kræver ændringer af vedtægterne, at mindst 2/3 af husstandene stemmer herfor. Stk. 7. Såfremt et forslag, uden at være vedtaget efter 2/3-reglen nævnt i Stk. 6, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget, kan der afholdes ekstraordinær generalforsamling inden for 14 dage. På denne kan forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 8. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 personer. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som medlem af bestyrelsen og som suppleant er kun foreningens medlemmer. Stk. 9. Et ordinært valg til bestyrelsen er for en to-årig periode. På lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige år er de tre øvrige på valg. Suppleanter vælges altid for en ét-årig periode, og er således på valg hvert år. Stk. 10. Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant, som sidder frem til næste ordinære generalforsamling. Her besættes posten ved valg, eventuelt kun for en ét-årig periode, såfremt det oprindelige medlem ikke ville have være på valg på den pågældende generalforsamling. Stk. 11. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor samt en suppleant for denne. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens husstande, skal revisor være statsautoriseret. Stk. 12. Der tages referat på enhver generalforsamling. Referatet godkendes efterfølgende ved underskrift af dirigent samt referent og arkiveres. Side 3 af 6

4 Stk. 13. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af næste års kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 8. Valg af revisor og suppleant for denne. 9. Eventuelt. Forslag fremlagt under eventuelt kan ikke sættes til afstemning. 4 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand samt en kasserer på det første møde efter den ordinære generalforsamling. Hvis en suppleant indtræder midt i en valgperiode, kan bestyrelsen vælge at konstituere sig på ny. Stk. 2. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Det påhviler bestyrelsen af sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger anses for påkrævet. Stk. 3. Bestyrelsen fører regnskab over foreningens udgifter og indtægter, samt sørger for indkrævelse af kontingent til foreningen. Stk. 4. Bestyrelsen mødes efter behov, eller hvis mindst 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden eller, i hans forfald, af næstformanden. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted samt en dagsorden for mødet. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget. Stk. 6. Der tages referat på ethvert bestyrelsesmøde. Referatet godkendes efterfølgende af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet og arkiveres. Stk. 7. Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af foreningens daglige drift. Stk. 8. Bestyrelsen vælger af sin midte to delegerede til Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. De pågældende skal bemyndiges til i fornødent omfang at træffe beslutninger på generalforsamlingen og i bestyrelsen i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Det tildelte stemmetal kan deles ligeligt mellem de to delegerede. Side 4 af 6

5 5 Tegning af foreningen. Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, eller næstformanden ved dennes forfald, samt et af bestyrelsens øvrige medlemmer. 6 Regnskab. Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor forud for den ordinære generalforsamling. 7 Revision. Stk. 1. Foreningens regnskab revideres af en revisor. Stk. 2. Revisor skal have adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Stk. 3. Der udfærdiges en revisionsprotokol. I forbindelse med revisionen skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. 8 Særvedtægt. Stk. 1. I øvrigt gælder Særvedtægt for Ejerlejlighedsforeningen Vibeparken, Flintebakken Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. marts 1987 Ændret på generalforsamlingen den 24. april 2003 Ændret på generalforsamlingen den 18. april 2007 Tinglysning. Ifølge beslutning på generalforsamlingen d. 24. april 2003 begæres omstående vedtægter tinglyst på ejerlejlighed nr. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 af matr. nr. 21 FG Vejlby By, Ellevang. Særvedtægt for Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84 i ejendommen matr. nr. 21 fg, Vejlby by, Ellevang. 1 Alle ejerlejlighederne nr. 6 til og med nr. 84 skal have eksklusiv brugsret til de ud for de pågældende ejerlejligheder værende for og baghavearealer, således som vist på vedhæftede tinglysningsrids. Side 5 af 6

6 Denne eksklusive brugsret skal være gældende i 10 år fra dato og begæres tinglyst på matr. nr. 21 fg, Vejlby by, Ellevang. Som vilkår for brugsretten skal brugeren tåle nødvendige arbejder i forbindelse med vedligeholdelse af forsyningsledninger, som måtte være lagt over det benyttede areal. Såfremt fremtidig lovgivning åbner mulighed for en permanent opdeling af havearealer, skal ejerlejlighedsejerne medvirke til, at en sådan opdeling gennemføres. 2 Såvel udvendig som indvendig vedligeholdelse af de bygninger, hvori de respektive ejerlejligheder er beliggende, påhviler den pågældende indehaver af den omhandlede ejerlejlighed. Ligeledes påhviler udvendig og indvendig vedligeholdelse af de til de respektive ejerlejligheder knyttede redskabsrum/carport den pågældende indehaver af ejerlejligheden. Det samme gælder vedligeholdelse af de arealer, der er knyttet til den pågældende lejlighed i henhold til 1. De i bebyggelsen etablerede sammenbygninger udgør brandgavle, der er fælles for de sammenbyggede ejendomme. Ingen af disse gavle må fjernes hverken helt eller delvis af nogen af ejerne, så længe eet af husene består. Eventuel ændring og fornyelse af bebyggelsen skal ske med ensartede materialer og således, at kvarterets helhedspræg ikke forstyres. Ejerlejlighedsforeningen påtager sig således alene vedligeholdelsen af fællesarealer og fælles anlæg. 3 Nærværende særvedtægt begæres tinglyst pantstiftende for kr på hver enkelt ejerlejlighed til sikkerhed for ejerforeningens til enhver tid værende tilgodehavende hos de respektive ejerlejlighedsejere. 4 I øvrigt gælder boligministeriets normalvedtægt for ejerlejligheder. 5 Nærværende særvedtægt begæres tinglyst på ejerlejlighederne nr. 6 til og med nr. 84, idet der med hensyn til allerede påhvilende hæftelser og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Side 6 af 6

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere