VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL"

Transkript

1 Matr.nr.: 133,155,157,158,159,160,161,164,165,166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 og 179 Østervold Kvarter, København Beliggende: Sølvgade , Webersgade 1-21, øster Søgade 38 og øster Farimagsgade 23 Anmelder: Adv. Bente S. Alsig Abenrå København K Tlf UDKAST TL VEDTÆGTER for gårdlaug Der stiftes herved et gårdlaug - omfattende ejendommene Sølvgade , Webersgade 1-21, øster Søgade 38 og øster Farimagsgade 23 med følgende vedtægter: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Gårdlaugets navn er (skal vedtages på generalforsamlingen) Dets hjemsted er Københavns Kommune. Værneting er Københavns Byret. Gårdlaugets formål er at overtage, administrere og drive, herunder ren- og vedligeholde, det til ejendommene hørende fællesgårdanlæg, omfattende ejendommene matr.nr. 133 (ejerlejlighed 1-20),155,157,158,159,160 (ejerlejlighed nr. 1-12), 161, 164, 165 (~er1ejlighednr. 1-11), 166, 168,169,170 (ejerlejlighed 1-11), 171, 172, 173, 174, 175 (ejerlejlighed 1-11), 176 (ejerlejlighed 1-12) og 179 Østervold Kvarter, København, jf. vedhæftede tegning. l

2 MEDLEMMER 2. Gårdlaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de under l nævnte ejendomme. Ejendommenes ejere er forpligtet til at være medlem aflauget. Ejendomme, opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en andelsboligforening, betragtes i henhold til disse vedtægter som en ejendom, der i alle forhold repræsenteres af den pågældende ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening. Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser. Medlemskabet indtræder ved skødets anmeldelse til tinglysning. MEDLEMMERS FORPLGTELSER 3. Gårdlaugets medlemmer er pligtige til Stk. 1. at opretholde det af Københavns Kommune udførte og godkendte gårdanlæg til fælles brug for de i 1 nævnte ejendomme, således at ændringer i forhold til den tinglyste servitut kun kan foretages efter forud fra Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) indhentet tilladelse, Stk. 2. at ren- og vedligeholde det fælles gårdanlæg under et, herunder skure, legeredskaber, beplantning, hegning, belysning, tørrestativer, borde og bænke og lignende tilbehør, samt overfladebelægning, herunder afvanding af fællesarealer og vandafledning fra fælles indretninger. Fælles ledninger må ikke fjernes, overbygges, overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden gårdlaugets tilladelse. Brønde, afløbsledninger og belysning, der alene betjener den enkelte ejendom, ren- og vedligeholdes af den pågældende ejer, 2

3 Stk. 3. at ren- og vedligeholde fællesportene på ejendommene matr.nr. 133, 155, 157 og 169 og det fælles gårdmandsrum på ejendommen matr.nr Stk. 4. at tåle, at ren- og vedligeholdelse af det fælles gårdanlæg kan ske ved Københavns Kommunes foranstaltning for ejernes regning, såfremt påbud herom fra ko=unens side ikke efterko=es efter nærmere fastsat frist. Stk. 5. at sikre at der ikke finder parkering af motorkøretøjer sted i fællesanlægget, og at gårdarealet ikke benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt. Dog har erhvervsvirksomheden Sølvgade 96 (p.t. VVS-virksomhed) ret til at parkere i fællesanlægget, herunder leverandørerne til virksomheden, og bruge lokaler i gården til værksted. Parkering af motorcykler og knallerter kan finde sted i fællesanlægget. Stk.6. at udarbejde ordensregler for fællesanlæggets benyttelse og opretholde orden i anlægget, herunder at holde porte og gennemgange aflåsede. Fællesporten på ~endo=en matr.nr. 169 kan dog holdes åben i VVS-virksomhdens åbningstider. VVS-virksomhenden sørger for åbning og lukning af porten ved åbnings- og lukketid. Stk. 7. at tåle, at Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) udarbejder ordensregler for fællesanlæggets benyttelse, såfremt gårdlauget undlader dette. KAPTAL- OG HÆFTELSESFORHOLD 4. Stk. 1. For gårdlaugets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes i forhold til nedenstående fordelingstal, der er udarbejdet efter ejendo=enes bruttoetagearealer. Fordelingstallet følger de faktiske forhold ifølge BBR-registret og reguleres hvert år på generalforsamlingen. 3

4 Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser over for gårdlauget, herunder for eventuelle restancer. Ved salg er refusionsopgørelsen mellem sælger og køber gårdlauget uvedkommende. Gårdlaugets kreditorer kan ikke rette krav direkte mod de enkelte medlemmer for gårdlaugets forpligtelser. Fordelingstallene er for tiden følgende: Matr.nr. Beliggenhed Fordelingstal 133 Sølvgade Sølvgade Sølvgade Sølvgade Webersgade 1/øster Farimagsgade Sølvgade Sølvgade øster Søgade 38/Webersgade Sølvgade Sølvgade Sølvgade Sølvgade 96/Webersgade l Webersgade Webersgade 3 A-B Webersgade Webersgade Webersgade Webersgade Webersgade Webersgade alt 26219!, i i Renovationsudgifterne indgår ikke i fællesudgifteme, men opkræves som sædvanlig efter renholdningsselskabets bestemmelser. 4

5 Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår og et foreløbigt budget for det følgende regnskabsår. Budgetterne skal vise laugets forventede udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse mv. Udgiftsbeløbet fordeles på medle=erne i forhold til fordelingstallene. Bestyrelsen kan forlange, at medle=erne betaler bidraget månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis forud. ndbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at overgive fordringen til inkasso efter at have givet den pågældende skriftligt påkrav med 14 dages varsel. Det foreløbige budget skal tjene som grundlag for bestyrelsens dispositioner mv. for den del af det pågældende regnskabsår, som ligger forud for den ordinære generalforsamling og dermed for vedtagelsen af det endelige budget. Stk. 3. Gårdlauget skal - bortset fra en evt. driftskapital - ikke oparbejde nogen formue. Gårdlaugets kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut. Ved en sådan anbringelse skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af passende størrelse. Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af ejendommens andel af gårdlaugets formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning. Udbetaling af andele kan alene finde sted ved laugets opløsning, jf. 8. GENERALFORSAMLNG 5. Stk. 1. Generalforsamlingen er gårdlaugets øverste myndighed. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved flertal efter fordelingstal. Enhver ejerlejlighedsejer, andelshaver, lejer samt revisor og evt. administrator har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Kun medle=er har ste=eret. Ste=eafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. 5

6 Til beslutning om ændring i disse vedtægter kræves at 2/3 af de ste=eberettigede efter fordelingstal ste=er herfor. Er 2/3 af de stemmeberettigede i henhold til fordelingstal ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 flertal, afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal efter fordelingstal, uden hensyn til hvor mange der er mødt frem. Optagelse af lån kræver enstemmighed. Stk. 2. Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: l. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår. 5. Forslag fra bestyrelse og/eller medle=er. 6. Valg afmedle=er og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg afrevisor. 8. Valg af evt. administrator. 9. Eventuelt. j Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres skriftligt af mindst et af gårdlaugets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk. 3. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt afbestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. ndkaldelsen - der for ejerlejlighedsejere, andelshavere og lejere kan ske ved bekendtgørelse - skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet af bestyrelsen på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal - til medle=eme - følge det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget. 6

7 ndkaldelsen skal endvidere oplyse, at eventuelle forslag vil blive omdelt/opslået i opgangene senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne eller forslag behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. En af bestyrelsen udpeget person skriver i en autoriseret protokol et kort referat af forhandlingerne og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet tilstilles medle=erne af gårdlauget og formidles til karreens beboere - f.eks. ved opslag - senest 4 uger efter generalforsamlingen. BESTYRELSEN 6. Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af gårdlauget og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 5 medle=er. Desuden vælger generalforsamlingen 2 suppleanter. Som medlem af bestyrelsen og suppleanter kan vælges gårdlaugets medlemmer eller repræsentanter udpeget af disse. Bestyrelsesmedle=er vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen. lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og konstituerer i øvrigt sig selv senest 2 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen afbestyrelsens hverv. Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for de valgte suppleanter, såfremt generalforsamlingen ikke har bestemt denne. 7

8 Stk. 3. Bestyrelsen har ledelsen af gårdlaugets anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af laugets fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af evt. forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, opkrævning afbidrag m.m. hos laugets medle=er. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af den daglige drift. Har generalforsamlingen valgt at ansætte en administrator, forestås gårdlaugets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning af administrator. Stk. 4. Bestyrelsen indkaldes efter behov, samt hvis et af bestyrelsens medle=er forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedle=erne er til stede, herunder formanden. Formanden leder møderne. Beslutninger træffes ved simpelt ste=eflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har en ste=e. Står ste=erne lige er formandens ste=e afgørende. Stk. 5. Bestyrelsen kan - med bindende virkning for samtlige medle=er - foretage enhver for opfyldelsen af laugets formål nødvendige dispositioner, herunder underskrive enhver deklaration, der af offentlig myndighed kræves lyst på laugets privatejede ejendo=e til opretholdelse af fællesanlægget. j Bestyrelsen kan modtage meddelelser, pålæg og lignende fra det offentlige vedr. fællesanlægget. Stk. 6. Bestyrelsen kan træffe alle nødvendige aftaler med renholdningsselskabet for afhentning af husholdnings- og erhvervsaffald samt storskrald. Stk. 7. Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der forøger udgifterne for medlemmerne med mere end 15% af det vedtagne budget, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning, jf. 5, stk.!. i 8

9 Stk. 8. Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i gårdlaugets forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af de i det refererede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 9. Bestyrelsen og dermed gårdlauget tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan dog give administrator bemyndigelse til at disponere. Stk. 10. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, indtræder suppleanterne i den - ifølge stk. 2 - fastsatte rækkefølge. Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når han ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt, ko=er under konkurs eller er ude af rådighed over sit bo. REGNSKAB OG REVSON 7. Stk. 1. Gårdlaugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til 31. december Stk. 2. Revision af gårdlaugets regnskaber - herunder eftersyn af kassebeholdning, tilgodehavender i pengeinstitut samt foreningens eventuelle øvrige formue, foretages afrevisor. Revisor vælges af den ordinære generalforsamling og skal være statsautoriseret eller registreret. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. OPLØSNNG AF GÅRDLAUGET 8. Da gårdlauget er stiftet i anledning af den på ejendo=ene lyste servitut om udlæg affælles arealer m.m., kan det ingensinde opløses uden efter forudgående aflysning afnævnte servitut. øvrigt kan opløsning kun finde sted efter enstemmig vedtagelse på en generalforsamling, hvor samtlige laugets medle=er er til stede eller repræsenteret og efter godkendelse af 9

10 kommunen, medmindre denne godkendelse ligger i den forudgående aflysning af den ovenfor nævnte servitut. Ved opløsning af gårdlauget fordeles dettes eventuelle formue mellem medlemmerne efter fordelingstal. GODKENDELSE, TNGLYSNNG MV. 9. Nærværende vedtægter skal godkendes af Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen). Vedtægternes 1,2,3 og 4, stk. l samt 8 og 9 begæres tinglyst som servitut på samtlige de ejendomme gårdanlægget omfatter, jf. l. De på ejendommene tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser, hvorom der henvises til i tingbogen, skal respekteres. Påtaleberettigede er ethvert af gårdlaugets medlemmer og Københavns Kommune (Teknikog Miljøforvaltningen). Uden sidstnævntes tilladelse kan hverken ændringer, for såvidt angår ovennævnte paragraffer, eller aflysning af tingbogen finde sted. l Således vedtaget på stiftende generalforsamling den... må først dateres efter gen. fors. København, den 2009 Som dirigent og referent på generalforsamlingen 10

11 København i måned 2009 som bestyrelse for gårdlauget: 11

12 Københavns Ko=une, Teknik- og Miljøforvaltningen den 12

13 ØSTER SØG\D!:: m;:;;i";;;;::;= " o Cl '"..", D~f~~~." '" :t: '" F. :o. ~tu~~r.~ j!i.., " ~ " g ", j.-

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG 1. Gårdlaugets navn er "Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug". Dets hjemsted er Frederiksberg. Værneting er Retten på Frederiksberg. 2. Gårdlaugets formål er administrere

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere