Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012"

Transkript

1 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter

2 Side2/14 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Sølyst. Formål med tilsynet Tilsynets varsling Resumè Vurdering af de driftmæssige forhold Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hver enkelt institution. Det skal understreges, at tilsynet alene ikke vil være nogen garanti for, at alle forhold på institutionen lever op til de lovgivningsmæssige krav og den stedlige kommunalbestyrelses forventninger til de ansattes etiske indstilling til arbejdet med beboere og brugere. Rapporten har været sendt til forstanderen med henblik på rettelser af faktuelle fejl. Varsling af tilsynsbesøget, oversigt over tidspunkter og organisering af tilsynsbesøget, er sendt til forstanderen ca. 3 uger inden tilsynsbesøget. Tilsynet har foretaget 3 interviews med henholdsvis personale, pårørende og ledelse. Besøget er gennemført d i tidsrummet kl De fysiske rammer vurderes at være i orden. Sølyst ligger ved fjorden med gode bademuligheder og samtidig centralt i forhold til byen. Bygningerne fremstår pæne og godt vedligeholdt. Personale og ledelse fortæller i interviewene, at der hele foråret 2012 har været uro i personalegruppen på behandlingsafdelingen 1.sal. Dette har resulteret i, at afdelingslederen på 1. sal har opsagt og fratrådt sin stilling. Resumè fortsat. Vurdering af den pædagogiske/behand lingsmæssige praksis Ifølge personalet og ledelsen, har uroen og følgerne deraf bevirket, at der er blevet en skærpet opmærksomhed på det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, samt personalesamarbejdet. Personale og ledelse oplever, at omgangstonen er blevet mere fri, og samarbejdet mere konstruktivt. 2

3 Personale og ledelse har modtaget supervision, og der har været og er stadig fokus på, at medarbejderne deltager på kurser og temadage. Side3/14 Miljøterapi er fortsat grundstenen og rammen i behandlingsarbejdet. Pædagogikken har udviklet sig fra psykoanalytisk til psykodynamisk. Der arbejdes mere anerkendende, og børnene og de unge inddrages meget mere i dag end tidligere. I forhold til magtanvendelser og fastholdelser oplever tilsynet en holdningsændring i tilgangen til børnene. Der tales mere med børnene om, hvad der skal til for at skabe en forandring, frem for blot at gribe til en fastholdelse. Der er ikke foretaget interview med børn og unge. Flere børn var på sommerferie, og ingen af de tilbageværende 2 børn/unge ønskede at tale med tilsynet. Tilsynet har modtaget skriftligt materiale fra MED møde, handleplan samt statusrapport. Bemærkninger og anbefalinger Opfølgning fra sidste tilsyn Anbefalinger og bemærkninger fra nuværende tilsyn Der er ingen bemærkninger fra sidste anmeldte tilsyn. Tilsynet har haft fokus på magtanvendelser og fastholdelser, med det formål at nedbringe antallet. Tilsynet anbefaler at brugen af magtanvendelser og fastholdelser kontinuerligt tages op til drøftelse, hvorfor vi har bedt forstanderen udarbejde en handleplan for brug af magtanvendelser og fastholdelser på Sølyst. Personalet fortæller, at afdelingslederen deltager i medarbejdernes eksterne supervision. Det er tilsynets opfattelse, at der kan være et etisk og moralsk dilemma i denne konstellation, og det anbefales, at medarbejdere og ledelse tager en drøftelse af dette. 3

4 Generelt om stedet Opgaver/tilbud Brugergruppe Normering Behandlingshjemmet Sølyst er beliggende tæt ved Nyborg centrum og ud til fjorden, hvor der er bademuligheder ved egen strand. Der er desuden intern skole med specialundervisningstilbud fra klasse jf. Folkeskolens 20.2 om vidtgående specialundervisning. Behandlingsafdelingen drives efter SEL 67. Sølysts behandlingsafdelinger er normeret til 12 børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader og omfattende tilknytnings og kontaktforstyrrelser. Pt. er indskrevet 14 børn og unge. Målgruppen er hovedsalig normalt begavede, men oftest med skolemæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Målgruppen har brug for et intensivt behandlingstilbud. Derudover har Sølyst en nærmiljøafdeling med aflastningsfunktion og akutfunktion med plads til 10 børn og unge. I juli måned var personalenormeringen følgende: Sølyst: 16 medarbejdere + 2 praktikanter Fjordhuset: 9 medarbejdere Kontaktkorset: 6 medarbejdere Ledelse: Forstander +2 afdelingsledere Øvrigt personale: psykolog, kontorassistent + praktisk personale. Side4/14 Driftsmæssige forhold Fysiske rammer Økonomi Kost Eksternt samarbejde Pr flytter Sølyst til Juulskovskolen i Nyborg. Denne flytning har optaget børn, pårørende og personale gennem det sidste års tid. Sølyst er opdelt i 2 bo afdelinger i en selvstændig bygning med 9 enkeltværelser med eget bad og toilet på hver afdeling + et ekstra værelse, som fx. benyttes ved overbelægning. Den interne skole er opdelt i 2 enheder, dels stueetagen i administrationsbygningen og dels i en selvstændig pavillon på grunden. Der forefindes elevator i såvel bo afdelinger som administrationsbygning. Der er indrettet særligt lokale til individuel psykoterapi, lege, og/eller samtaleterapi. I forhold til økonomien er forbruget lavt set i forhold til at der pr er oprettet 4 ekstra pladser og der har været en periode med overbelægning. Budgettet tilrettes hvert halve år. Maden forberedes af Økonomaen. Der lægges vægt på varieret og sund kost. 4

5 Det eksterne samarbejde fungerer fint. Ledelsen profilerer Sølyst udadtil, og har et tæt samarbejde med de kommuner, der har børn anbragt, og modtager gerne besøg af kommuner, som påtænker at benytte Sølyst fremadrettet. Side5/14 Interview med personale Arbejdsvilkår Tilsynet talte med 4 medarbejdere 1 fra kontaktkorpset, 1 fra stuen samt 2 fra 1. sal. Indledningsvis skal nævnes, at der har været en del uro i personalegruppen på 1.sal på grund af samarbejdsvanskeligheder med en afdelingsleder. Omtalte afdelingsleder har sagt op og er fratrådt sin stilling på Sølyst. Den nye afdelingsleder giver medarbejderne mere ansvar og lader dem arbejde mere selvstændigt. Der har været 2 personaletræningsdage og 1 pædagogisk dag. Det har været godt, udtaler medarbejderne. Medarbejderen fra kontaktkorpset fortæller, at de selv tilrettelægger deres arbejde. De er blevet opnormeret, arbejder tæt sammen og kender hinanden bedre og bedre. Det profiterer de unge også af. På Sølyst oplevede personalet tidligere, at der var en kritisk vurdering af deres arbejde, hvilket bevirkede at nogle medarbejdere havde det svært i en periode. Sådan er det ikke længere. Den nye afdelingsleders holdning er, at det er menneskeligt at fejle. Dagligdagen tilrettelægges efter en stram og forudsigelig struktur. I weekenderne blødes der op på denne struktur, eks. kan børnene sove længe, hvis de ønsker det. Hos de store børn er der knap så stram struktur. Der er en masse læring i at medinddrage de store børn i planlægning osv. Der er sket en åbning i det kollegiale samarbejde. Mere ris/ros og en positiv atmosfære. Det er mere konstruktivt, udtaler personalet. Arbejdsvilkår fortsat.. I kontaktkorpset er der stor medindflydelse. Der arbejdes efter handleplan. Statusmøder mv. afholder medarbejderne selv. 5

6 Personalet på afdelingerne udtaler, at de med den nye afdelingsleder ikke er bange for at søge medindflydelse. Side6/14 Kompetenceudvikling Medudvalget er også et godt sted at få medindflydelse, siger de. Personalet fortæller at afdelingslederen deltager i deres eksterne supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved dette. Personalet mener, at hvis de ikke ønsker ledelsens deltagelse så vil ledelsen nok trække af på det og insistere på at deltage. Forstanderen deltager ikke i supervision men altid på personaletræningsdage. Personalet vil gerne have mulighed for at deltage på flere kurser og at kunne tage længerevarende uddannelser. Der afholdes 2 interne behandlingskonferencer årligt. Det ene halvår udarbejdes en statusrapport, og der indkaldes til et statusmøde. Det andet halvår udarbejdes en skriftlig midtvejsevaluering, som blot sendes til anbringende kommune til orientering om barnets udvikling pt. Der kommunikeres også gennem dagbog og advis systemet. Personalet oplever ikke, at der er problemer omkring dette. De giver dog udtryk for, at det kunne blive et problem, hvis ledelsen brugte advis systemet til at udtrykke utilfredshed med medarbejderne, i stedet for at snakke personligt med dem. Den pædagogiske linje Personalet fortæller, at miljøterapi handler om struktureret pædagogik: Tid, sted og opgave. Der arbejdes også anerkendende. Pædagogikken har udviklet sig fra psykoanalytisk til psykodynamisk. Børnene inddrages noget mere i dag end tidligere. Miljøterapi er grundstenen og rammen i arbejdet på Sølyst. Personalet giver udtryk for, at når de mødes anerkendende får det en afsmittende effekt på børnene. På Sølyst er der plads til at være individuel og forskellig, pointerer personalet. 6

7 Personalet oplever, at de er godt orienteret omkring de politiske målsætninger de giver udtryk for, at de også selv har et ansvar for at holde sig orienteret. Personalet oplever, at de har indflydelse på metodevalg. Tingene bliver drøftet på personalemøder, og de oplever, at ledelsen er åben overfor nye forslag. Et nyt tiltag er, at der sammen med barnet bliver lavet en Mindekuffert om deres tid på Sølyst. Side7/14 Magtanvendelser gennemgås på personalemøder, hvor de bliver evalueret, så der kan drages læring af dem. Personalet har været på kursus omkring konflikthåndtering. De giver udtryk for, at de hellere vil benytte konflikttrappen, så de giver børnene en flugtvej. Magtanvendelse Siden har der været 3 fastholdelser på Sølyst. Der tales mere med børnene om, hvad der skal til for at opnå et mål/skabe en forandring mere end du skal. Personalet fortæller, at de hellere vil tale med børnene frem for at tage fat i dem. I dag tænker personalet, at når det har været nødvendigt at anvende fastholdelser har der været en brist i kommunikationen. Det vil altid være den voksne, der har ansvaret. De fortæller også, at der ikke tidligere har været en fælles drøftelse af brugen af fastholdelser. Der har været meget forskellig tilgang til brugen af dette. Forstanderen har holdt foredrag om fastholdelser. Hun havde en ny tilgang, hun gerne ville præsentere personalet for. Personalet fortæller, at magtcirkulæret har været svært at tolke, og at psykologer, jurister og familieterapeuter tolker det meget forskelligt. I forhold til forældresamarbejdet er der gjort et nyt tiltag. Pædagogerne har et meget tættere samarbejde med forældre og pårørende og deltager nu også på statusmøderne. Det opleves som et positivt tiltag. I forhold til det konkrete arbejde med børnene kan målene i handleplanerne af og til opleves meget langsigtede. I kontaktkorpset kan det af og til være svært at slippe de 7

8 unge, når de fylder 18 år. Ofte har de behov for mere hjælp. Side8/14 Netværk og pårørendesamarbejde Medicinhåndtering Pt. er der to ledige pladser på Sølyst. Det kan personalet mærke. De giver udtryk for, at der er mere tid til det enkelte barn, når børnetallet er lavere. Personalet er glad for kontaktpersonsordningen. De oplever, at den er vigtig, og at børnene profiterer af, at der er minimum èn voksen, som har særlig opmærksomhed på dem. En medarbejder har den holdning, at den sekundære kontaktpædagog ikke har meget at skulle have sagt, - en anden bruger sin sekundære kollega som sparring, når der skal træffes beslutninger mv. Fælles er de enige om, at det er godt, hvis begge køn er repræsenteret i kontaktpædagog-teamet. Det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for udlevering af medicin mv. til de børn, der har behov for det. Nogle medarbejdere får et grundkursus i medicinudlevering. Interview med ledelsen Ledelsen var repræsenteret ved forstanderen og lederen af det nyoprettede Fjordhuset. Ledelsen fortæller, at der i januar har været afholdt en pædagogisk dag på nærmiljøafdelingen. Her blev der arbejdet med værdier og omgangstonen på afdelingen. Personalet er gået fra en mere fast struktur til en mere fleksibel tilgang i det pædagogiske arbejde. Bla. har personalet på 1. sal og stuen været gode til at hjælpe hinanden. 8

9 Samarbejde Det var i forbindelse med en personaletræning på behandlingsafdelingen 1.sal i marts 2012, at det gik op for forstanderen, at der var store samarbejdsproblemer i personalegruppen på 1. sal. Forstanderen blev vidende om, at der var mange urolige børn og alt for mange fastholdelser, hvilket forstanderen drøftede med afdelingslederen. I ledelsesgruppen afholdes en ledelsesdag med personaletræner, og mellemledergruppen modtager supervision. Der afholdes ligeledes en pædagogisk dag på 1.sal med fokus på omgangstone og struktur. Efterfølgende opsiger afdelingslederen på 1.sal sin stilling. Side9/14 Forstanderen fortæller, at hun har lært, at hun skal være tættere på personalet, og at hun skal følge sine fornemmelser, når der bliver ubalance i samarbejdet. Overordnet skal vi samarbejde i en positiv og rummelig ånd og man må gerne begå fejl understreger hun. Værdigrundlag Efterfølgende har der været fokus på omgangstonen på Sølyst. Der er udarbejdet et værdisæt for arbejdet på behandlingsafdelingen. Kunsten er at omsætte værdisættet til det konkrete arbejde med børnene. Forstanderen mener, at det personalet ønsker af ledelsen også er det børnene ønsker af pædagogerne. Det er bedre at give udtryk for, hvad vi forventer frem for hvad vi ikke vil have, mener hun. Kommunikation Ledelsen fortæller, at de er i gang med at ændre på kommunikationen på 1.sal. Der bliver sendt beskeder rundt i advis systemet. Omgangstonen er bedret, og der er mere arbejdsglæde. Ledelsen oplever, at personalet er mere åbne og positive. Ledelsen fortæller, at nogle medarbejdere har givet udtryk for, at de er blevet urolige for, om de kan leve op til forventningerne om at varetage ansvaret for deres arbejde. Dette vil ledelsen støtte pædagogerne i, bla. ved at deltage ved overlap og på afdelingsmøder. 9

10 Inddragelse af børn, pårørende og forældre På Fjordhuset og på behandlingsafdelingen bliver børnene inddraget i udarbejdelsen af deres behandlingsmål. Det er meget forskelligt, hvad børnene må og ikke må. Eks. må nogle børn få internetadgang, mens andre ikke må. Med hensyn til samarbejde med pårørende/forældre er der et forældreråd. Det er fortsat svært at motivere forældrene til at melde sig som repræsentanter til forældrerådet. Nuværende formand har udarbejdet en skrivelse til de øvrige forældre, som beskriver hvad arbejdet i et forældreråd handler om. I maj 2012 blev der afholdt et forældrerådsmøde. Da var det ca. et år siden sidste møde. Det har været nedprioriteret, fortæller forstanderen. Forstanderen fortæller, at forældre og pårørende er medinddraget i den forestående flytning til ny institution. Side10/14 Der er blevet udarbejdet en trivselsanalyse i februar Den viste, at 83% er tilfredse eller meget tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø på Sølyst. Internt samarbejde Omkring det interne samarbejde går ledelsen meget ind for dialog. De tager fat i medarbejderen og får en snak, hvis de oplever, at der er problemer. Der lægges vægt på at dele tingene med hinanden, hvilket er med til at give et bedre psykisk arbejdsmiljø. Hvis der er udfordringer i samarbejdet, inddrages forstanderen. Hun udarbejder bla. retningslinjer for arbejdet. Der er ledelsesmøde 1 x om ugen. Sølyst er tilmeldt Falcks kriseberedskab, og personalet kan også gå til institutionens egen psykolog. Der er udarbejdet en manual for dette. Der er mentorordning på Sølyst. En kollega er ekstra opmærksom på den nyansatte og er med i de første 2 vagter. På Fjordhuset er afdelingslederen mentor for hele personalegruppen, idet alle er nyansatte. I kontaktkorpset er nye medarbejdere føl i 14 dage og ved det første indskrivningsmøde, deltager en kollega. Tidligere var det socialrådgiveren, der udarbejdede statusrapporter og materiale til midtvejsevaluering. 10

11 Denne opgave varetager psykologen nu. Forstanderen deltager nu på indskrivningsmøder for at få mere skarphed i præcisering af mål, opfølgning, mv. Såfremt det er mangelfuldt med dokumenter på selve mødet, udarbejdes der en generel behandlingsplan. Side11/14 Ledelsen oplever, at der er et godt samarbejde med Nyborg kommune og med foreningerne i Nyborg. I forhold til samarbejdet med anbringende kommuner, kan der af og til være en kurre på tråden. Disse løses, ifølge ledelsen, altid på en god måde. Ved møder, hvor forældre/pårørende deltager, mødes afdelingslederen altid først med kommunen for at afklare struktur og indhold på mødet. Sølyst vil gerne blive bedre til at lave PR. Bla. er et nyt tiltag, at Sølyst får ny hjemmeside d Eksternt samarbejde Magtanvendelse Omkring magtanvendelser er der skriftlige procedurer for opfølgning, og personalet er bekendt med magtanvendelsesbekendtgørelsen. I den periode, hvor der var uroligheder i personalegruppen på 1.sal, reagerede børnene, og der var mange fastholdelser også for mange, ifølge forstanderen. I forhold til fastholdelser mener forstanderen, at det handler om, at personalet tænker sig godt om, inden de går ind i en fastholdelse. Og hvis de vælger at gøre det, at de så bruger deres sunde fornuft. Personalegruppen har et supervisions og uddannelsesforløb med ekstern supervisor. Der har været et kursus i Personligheds og tilknytningsforstyrrelser, og i foråret 2013 er der et 2 dages kursus i Kognitiv terapi og metode målrettet børn. Til foråret vil personalet også deltage på en kursusdag omhandlende Mindfulness. Ledelsen har været på kursus i Hjernebaseret ledelse og tager den fulde uddannelse i Kognitiv terapi og metode hvoraf personalet får tilbudt dele af denne uddannelse. Forstanderen er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Denne afsluttes vinteren Ledelsen har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, bla. for at nedbringe fastholdelser. Dette fokus skal også 11

12 Kurser og uddannelse Interview med forældre/pårørende støtte den enkelte medarbejder i at reflektere over, hvad man selv kan gøre for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet har afholdt samtale med en forældre, som også er formand for forældrerådet. Side12/14 Den generelle trivsel Børnenes hverdag er meget struktureret og individuel for hvert barn. Stilletimen er suveræn. Den bruger familien også derhjemme til lillebroderen, fortæller moderen. Ellers er der jo en hverdag på Sølyst ligesom vi har derhjemme. Det bedste ved at have sit barn på Sølyst er, at hun får hjælp også til sin fremtid. Kommunikationen er god, udtaler moderen. Særligt sætter hun pris på, at forældre og pårørende nu kan få direkte kontakt til pædagogerne. Det er også godt, at datteren ved at de voksne omkring hende taler sammen. Datteren siger, at hun har to hjem. Moderen oplever, at hun er tryg begge steder. Det værste ved at have et barn på Sølyst er, at barnet jo er anbragt. Moderen oplever, at hun har medindflydelse, f.eks i forhold til datterens hygiejne, brug af make up o.lign. Som forældrerådsformand deltager moderen i alle forældrerådsmøder. Ved disse møder er forstanderen, afdelingslederne og forældrerådet repræsenteret. Der afholdes op til 4 møder årligt. Reglerne på Sølyst er til for at hjælpe børnene, udtaler moderen. Der er konsekvens for barnet, hvis regler overskrides. Nogle gange er konsekvensen for brudte regler ikke skrappe nok, mener moderen. Hun synes, det er rigtig godt, at de mest belastede børn placeres i Fjordhuset. Desuden synes hun, at der er børn anbragt, som har det så svært, at det kommer til at gå ud over for mange af de øvrige børn! Man kan som forældre snakke med personalet, hvis der er personlige problemer i ens familie. De står altid til rådighed. 12

13 Som forældre kan man være bindeled mellem barn og personale. Moderen fortæller, at hvis datteren fortæller noget derhjemme om, hvad der foregår i børnegruppen, kan forælderen give besked til personalet. Side13/14 Aktiviteter og fritid Kontakt til personale Arbejdsmiljø Moderen giver udtryk for, at hun synes aktivitetsmulighederne er begrænsede. Dog bliver byen brugt en del. Hun ser frem til de nye muligheder, der byder sig på den nye institution. Personalet er gode til at afsøge aktivitetstilbud. For nylig har børnene været på middelaldermarked, og der har også været et smykkekursus. Moderen mener, det er nemt for børnene at få venner på Sølyst. Børnene lærer, at det er ok at være forskellige. Hendes egen datter siger om de andre børn, at de har en svær dag ikke at de er umulige Moderen giver udtryk for, at hun synes, det er rart, at børnene har mulighed for at mødes udenfor Sølyst i weekender og ferier, eks. Hendes datter har fået mange venner. Hun har fået det meget bedre og kan også få mere fritid. Kontakten til personalet er god. Selv om kontaktpædagogen ikke er på job, er der altid en anden, man kan tale med, fortæller moderen. Det er næsten, som en mor og far funktion, at de taler sammen. Det må være trygt for barnet, mener moderen. I forhold til konfliktløsning er det meget individuelt, udtaler moderen. Det er et samarbejde mellem barn, forældre og personale. Personalet er meget rummelige. De arbejder individuelt med det enkelte barn. De kan også rumme en hel families sorg. Det oplevede moderen dengang, hun mistede sin egen mor. Hun synes også, at personalet er gode til at fejre fødselsdage for børnene. Arbejdsmiljøet må være hårdt, siger moderen. Når nogle af børnene går amok er det for personalet med livet som indsats, synes hun. Det må kræve meget at arbejde på Sølyst, funderer hun videre. Det er er et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Hun forestiller sig, at det kunne være godt med mere 13

14 personale måske et par mandlige medarbejdere nogle pædagogmedhjælpere, måske! Det ville også være godt, hvis der var personaleressourcer/mulighed for at dele børnegruppen og tage ud af huset til specifikke aktiviteter. Side14/14 Afslutning Der vil blive foretaget et uanmeldt tilsyn i december 2012 hvori afdeling Fjordhuset vil indgå som en del af tilsynet. 14

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere