Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012"

Transkript

1 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter

2 Side2/14 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Sølyst. Formål med tilsynet Tilsynets varsling Resumè Vurdering af de driftmæssige forhold Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hver enkelt institution. Det skal understreges, at tilsynet alene ikke vil være nogen garanti for, at alle forhold på institutionen lever op til de lovgivningsmæssige krav og den stedlige kommunalbestyrelses forventninger til de ansattes etiske indstilling til arbejdet med beboere og brugere. Rapporten har været sendt til forstanderen med henblik på rettelser af faktuelle fejl. Varsling af tilsynsbesøget, oversigt over tidspunkter og organisering af tilsynsbesøget, er sendt til forstanderen ca. 3 uger inden tilsynsbesøget. Tilsynet har foretaget 3 interviews med henholdsvis personale, pårørende og ledelse. Besøget er gennemført d i tidsrummet kl De fysiske rammer vurderes at være i orden. Sølyst ligger ved fjorden med gode bademuligheder og samtidig centralt i forhold til byen. Bygningerne fremstår pæne og godt vedligeholdt. Personale og ledelse fortæller i interviewene, at der hele foråret 2012 har været uro i personalegruppen på behandlingsafdelingen 1.sal. Dette har resulteret i, at afdelingslederen på 1. sal har opsagt og fratrådt sin stilling. Resumè fortsat. Vurdering af den pædagogiske/behand lingsmæssige praksis Ifølge personalet og ledelsen, har uroen og følgerne deraf bevirket, at der er blevet en skærpet opmærksomhed på det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, samt personalesamarbejdet. Personale og ledelse oplever, at omgangstonen er blevet mere fri, og samarbejdet mere konstruktivt. 2

3 Personale og ledelse har modtaget supervision, og der har været og er stadig fokus på, at medarbejderne deltager på kurser og temadage. Side3/14 Miljøterapi er fortsat grundstenen og rammen i behandlingsarbejdet. Pædagogikken har udviklet sig fra psykoanalytisk til psykodynamisk. Der arbejdes mere anerkendende, og børnene og de unge inddrages meget mere i dag end tidligere. I forhold til magtanvendelser og fastholdelser oplever tilsynet en holdningsændring i tilgangen til børnene. Der tales mere med børnene om, hvad der skal til for at skabe en forandring, frem for blot at gribe til en fastholdelse. Der er ikke foretaget interview med børn og unge. Flere børn var på sommerferie, og ingen af de tilbageværende 2 børn/unge ønskede at tale med tilsynet. Tilsynet har modtaget skriftligt materiale fra MED møde, handleplan samt statusrapport. Bemærkninger og anbefalinger Opfølgning fra sidste tilsyn Anbefalinger og bemærkninger fra nuværende tilsyn Der er ingen bemærkninger fra sidste anmeldte tilsyn. Tilsynet har haft fokus på magtanvendelser og fastholdelser, med det formål at nedbringe antallet. Tilsynet anbefaler at brugen af magtanvendelser og fastholdelser kontinuerligt tages op til drøftelse, hvorfor vi har bedt forstanderen udarbejde en handleplan for brug af magtanvendelser og fastholdelser på Sølyst. Personalet fortæller, at afdelingslederen deltager i medarbejdernes eksterne supervision. Det er tilsynets opfattelse, at der kan være et etisk og moralsk dilemma i denne konstellation, og det anbefales, at medarbejdere og ledelse tager en drøftelse af dette. 3

4 Generelt om stedet Opgaver/tilbud Brugergruppe Normering Behandlingshjemmet Sølyst er beliggende tæt ved Nyborg centrum og ud til fjorden, hvor der er bademuligheder ved egen strand. Der er desuden intern skole med specialundervisningstilbud fra klasse jf. Folkeskolens 20.2 om vidtgående specialundervisning. Behandlingsafdelingen drives efter SEL 67. Sølysts behandlingsafdelinger er normeret til 12 børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader og omfattende tilknytnings og kontaktforstyrrelser. Pt. er indskrevet 14 børn og unge. Målgruppen er hovedsalig normalt begavede, men oftest med skolemæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Målgruppen har brug for et intensivt behandlingstilbud. Derudover har Sølyst en nærmiljøafdeling med aflastningsfunktion og akutfunktion med plads til 10 børn og unge. I juli måned var personalenormeringen følgende: Sølyst: 16 medarbejdere + 2 praktikanter Fjordhuset: 9 medarbejdere Kontaktkorset: 6 medarbejdere Ledelse: Forstander +2 afdelingsledere Øvrigt personale: psykolog, kontorassistent + praktisk personale. Side4/14 Driftsmæssige forhold Fysiske rammer Økonomi Kost Eksternt samarbejde Pr flytter Sølyst til Juulskovskolen i Nyborg. Denne flytning har optaget børn, pårørende og personale gennem det sidste års tid. Sølyst er opdelt i 2 bo afdelinger i en selvstændig bygning med 9 enkeltværelser med eget bad og toilet på hver afdeling + et ekstra værelse, som fx. benyttes ved overbelægning. Den interne skole er opdelt i 2 enheder, dels stueetagen i administrationsbygningen og dels i en selvstændig pavillon på grunden. Der forefindes elevator i såvel bo afdelinger som administrationsbygning. Der er indrettet særligt lokale til individuel psykoterapi, lege, og/eller samtaleterapi. I forhold til økonomien er forbruget lavt set i forhold til at der pr er oprettet 4 ekstra pladser og der har været en periode med overbelægning. Budgettet tilrettes hvert halve år. Maden forberedes af Økonomaen. Der lægges vægt på varieret og sund kost. 4

5 Det eksterne samarbejde fungerer fint. Ledelsen profilerer Sølyst udadtil, og har et tæt samarbejde med de kommuner, der har børn anbragt, og modtager gerne besøg af kommuner, som påtænker at benytte Sølyst fremadrettet. Side5/14 Interview med personale Arbejdsvilkår Tilsynet talte med 4 medarbejdere 1 fra kontaktkorpset, 1 fra stuen samt 2 fra 1. sal. Indledningsvis skal nævnes, at der har været en del uro i personalegruppen på 1.sal på grund af samarbejdsvanskeligheder med en afdelingsleder. Omtalte afdelingsleder har sagt op og er fratrådt sin stilling på Sølyst. Den nye afdelingsleder giver medarbejderne mere ansvar og lader dem arbejde mere selvstændigt. Der har været 2 personaletræningsdage og 1 pædagogisk dag. Det har været godt, udtaler medarbejderne. Medarbejderen fra kontaktkorpset fortæller, at de selv tilrettelægger deres arbejde. De er blevet opnormeret, arbejder tæt sammen og kender hinanden bedre og bedre. Det profiterer de unge også af. På Sølyst oplevede personalet tidligere, at der var en kritisk vurdering af deres arbejde, hvilket bevirkede at nogle medarbejdere havde det svært i en periode. Sådan er det ikke længere. Den nye afdelingsleders holdning er, at det er menneskeligt at fejle. Dagligdagen tilrettelægges efter en stram og forudsigelig struktur. I weekenderne blødes der op på denne struktur, eks. kan børnene sove længe, hvis de ønsker det. Hos de store børn er der knap så stram struktur. Der er en masse læring i at medinddrage de store børn i planlægning osv. Der er sket en åbning i det kollegiale samarbejde. Mere ris/ros og en positiv atmosfære. Det er mere konstruktivt, udtaler personalet. Arbejdsvilkår fortsat.. I kontaktkorpset er der stor medindflydelse. Der arbejdes efter handleplan. Statusmøder mv. afholder medarbejderne selv. 5

6 Personalet på afdelingerne udtaler, at de med den nye afdelingsleder ikke er bange for at søge medindflydelse. Side6/14 Kompetenceudvikling Medudvalget er også et godt sted at få medindflydelse, siger de. Personalet fortæller at afdelingslederen deltager i deres eksterne supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved dette. Personalet mener, at hvis de ikke ønsker ledelsens deltagelse så vil ledelsen nok trække af på det og insistere på at deltage. Forstanderen deltager ikke i supervision men altid på personaletræningsdage. Personalet vil gerne have mulighed for at deltage på flere kurser og at kunne tage længerevarende uddannelser. Der afholdes 2 interne behandlingskonferencer årligt. Det ene halvår udarbejdes en statusrapport, og der indkaldes til et statusmøde. Det andet halvår udarbejdes en skriftlig midtvejsevaluering, som blot sendes til anbringende kommune til orientering om barnets udvikling pt. Der kommunikeres også gennem dagbog og advis systemet. Personalet oplever ikke, at der er problemer omkring dette. De giver dog udtryk for, at det kunne blive et problem, hvis ledelsen brugte advis systemet til at udtrykke utilfredshed med medarbejderne, i stedet for at snakke personligt med dem. Den pædagogiske linje Personalet fortæller, at miljøterapi handler om struktureret pædagogik: Tid, sted og opgave. Der arbejdes også anerkendende. Pædagogikken har udviklet sig fra psykoanalytisk til psykodynamisk. Børnene inddrages noget mere i dag end tidligere. Miljøterapi er grundstenen og rammen i arbejdet på Sølyst. Personalet giver udtryk for, at når de mødes anerkendende får det en afsmittende effekt på børnene. På Sølyst er der plads til at være individuel og forskellig, pointerer personalet. 6

7 Personalet oplever, at de er godt orienteret omkring de politiske målsætninger de giver udtryk for, at de også selv har et ansvar for at holde sig orienteret. Personalet oplever, at de har indflydelse på metodevalg. Tingene bliver drøftet på personalemøder, og de oplever, at ledelsen er åben overfor nye forslag. Et nyt tiltag er, at der sammen med barnet bliver lavet en Mindekuffert om deres tid på Sølyst. Side7/14 Magtanvendelser gennemgås på personalemøder, hvor de bliver evalueret, så der kan drages læring af dem. Personalet har været på kursus omkring konflikthåndtering. De giver udtryk for, at de hellere vil benytte konflikttrappen, så de giver børnene en flugtvej. Magtanvendelse Siden har der været 3 fastholdelser på Sølyst. Der tales mere med børnene om, hvad der skal til for at opnå et mål/skabe en forandring mere end du skal. Personalet fortæller, at de hellere vil tale med børnene frem for at tage fat i dem. I dag tænker personalet, at når det har været nødvendigt at anvende fastholdelser har der været en brist i kommunikationen. Det vil altid være den voksne, der har ansvaret. De fortæller også, at der ikke tidligere har været en fælles drøftelse af brugen af fastholdelser. Der har været meget forskellig tilgang til brugen af dette. Forstanderen har holdt foredrag om fastholdelser. Hun havde en ny tilgang, hun gerne ville præsentere personalet for. Personalet fortæller, at magtcirkulæret har været svært at tolke, og at psykologer, jurister og familieterapeuter tolker det meget forskelligt. I forhold til forældresamarbejdet er der gjort et nyt tiltag. Pædagogerne har et meget tættere samarbejde med forældre og pårørende og deltager nu også på statusmøderne. Det opleves som et positivt tiltag. I forhold til det konkrete arbejde med børnene kan målene i handleplanerne af og til opleves meget langsigtede. I kontaktkorpset kan det af og til være svært at slippe de 7

8 unge, når de fylder 18 år. Ofte har de behov for mere hjælp. Side8/14 Netværk og pårørendesamarbejde Medicinhåndtering Pt. er der to ledige pladser på Sølyst. Det kan personalet mærke. De giver udtryk for, at der er mere tid til det enkelte barn, når børnetallet er lavere. Personalet er glad for kontaktpersonsordningen. De oplever, at den er vigtig, og at børnene profiterer af, at der er minimum èn voksen, som har særlig opmærksomhed på dem. En medarbejder har den holdning, at den sekundære kontaktpædagog ikke har meget at skulle have sagt, - en anden bruger sin sekundære kollega som sparring, når der skal træffes beslutninger mv. Fælles er de enige om, at det er godt, hvis begge køn er repræsenteret i kontaktpædagog-teamet. Det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for udlevering af medicin mv. til de børn, der har behov for det. Nogle medarbejdere får et grundkursus i medicinudlevering. Interview med ledelsen Ledelsen var repræsenteret ved forstanderen og lederen af det nyoprettede Fjordhuset. Ledelsen fortæller, at der i januar har været afholdt en pædagogisk dag på nærmiljøafdelingen. Her blev der arbejdet med værdier og omgangstonen på afdelingen. Personalet er gået fra en mere fast struktur til en mere fleksibel tilgang i det pædagogiske arbejde. Bla. har personalet på 1. sal og stuen været gode til at hjælpe hinanden. 8

9 Samarbejde Det var i forbindelse med en personaletræning på behandlingsafdelingen 1.sal i marts 2012, at det gik op for forstanderen, at der var store samarbejdsproblemer i personalegruppen på 1. sal. Forstanderen blev vidende om, at der var mange urolige børn og alt for mange fastholdelser, hvilket forstanderen drøftede med afdelingslederen. I ledelsesgruppen afholdes en ledelsesdag med personaletræner, og mellemledergruppen modtager supervision. Der afholdes ligeledes en pædagogisk dag på 1.sal med fokus på omgangstone og struktur. Efterfølgende opsiger afdelingslederen på 1.sal sin stilling. Side9/14 Forstanderen fortæller, at hun har lært, at hun skal være tættere på personalet, og at hun skal følge sine fornemmelser, når der bliver ubalance i samarbejdet. Overordnet skal vi samarbejde i en positiv og rummelig ånd og man må gerne begå fejl understreger hun. Værdigrundlag Efterfølgende har der været fokus på omgangstonen på Sølyst. Der er udarbejdet et værdisæt for arbejdet på behandlingsafdelingen. Kunsten er at omsætte værdisættet til det konkrete arbejde med børnene. Forstanderen mener, at det personalet ønsker af ledelsen også er det børnene ønsker af pædagogerne. Det er bedre at give udtryk for, hvad vi forventer frem for hvad vi ikke vil have, mener hun. Kommunikation Ledelsen fortæller, at de er i gang med at ændre på kommunikationen på 1.sal. Der bliver sendt beskeder rundt i advis systemet. Omgangstonen er bedret, og der er mere arbejdsglæde. Ledelsen oplever, at personalet er mere åbne og positive. Ledelsen fortæller, at nogle medarbejdere har givet udtryk for, at de er blevet urolige for, om de kan leve op til forventningerne om at varetage ansvaret for deres arbejde. Dette vil ledelsen støtte pædagogerne i, bla. ved at deltage ved overlap og på afdelingsmøder. 9

10 Inddragelse af børn, pårørende og forældre På Fjordhuset og på behandlingsafdelingen bliver børnene inddraget i udarbejdelsen af deres behandlingsmål. Det er meget forskelligt, hvad børnene må og ikke må. Eks. må nogle børn få internetadgang, mens andre ikke må. Med hensyn til samarbejde med pårørende/forældre er der et forældreråd. Det er fortsat svært at motivere forældrene til at melde sig som repræsentanter til forældrerådet. Nuværende formand har udarbejdet en skrivelse til de øvrige forældre, som beskriver hvad arbejdet i et forældreråd handler om. I maj 2012 blev der afholdt et forældrerådsmøde. Da var det ca. et år siden sidste møde. Det har været nedprioriteret, fortæller forstanderen. Forstanderen fortæller, at forældre og pårørende er medinddraget i den forestående flytning til ny institution. Side10/14 Der er blevet udarbejdet en trivselsanalyse i februar Den viste, at 83% er tilfredse eller meget tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø på Sølyst. Internt samarbejde Omkring det interne samarbejde går ledelsen meget ind for dialog. De tager fat i medarbejderen og får en snak, hvis de oplever, at der er problemer. Der lægges vægt på at dele tingene med hinanden, hvilket er med til at give et bedre psykisk arbejdsmiljø. Hvis der er udfordringer i samarbejdet, inddrages forstanderen. Hun udarbejder bla. retningslinjer for arbejdet. Der er ledelsesmøde 1 x om ugen. Sølyst er tilmeldt Falcks kriseberedskab, og personalet kan også gå til institutionens egen psykolog. Der er udarbejdet en manual for dette. Der er mentorordning på Sølyst. En kollega er ekstra opmærksom på den nyansatte og er med i de første 2 vagter. På Fjordhuset er afdelingslederen mentor for hele personalegruppen, idet alle er nyansatte. I kontaktkorpset er nye medarbejdere føl i 14 dage og ved det første indskrivningsmøde, deltager en kollega. Tidligere var det socialrådgiveren, der udarbejdede statusrapporter og materiale til midtvejsevaluering. 10

11 Denne opgave varetager psykologen nu. Forstanderen deltager nu på indskrivningsmøder for at få mere skarphed i præcisering af mål, opfølgning, mv. Såfremt det er mangelfuldt med dokumenter på selve mødet, udarbejdes der en generel behandlingsplan. Side11/14 Ledelsen oplever, at der er et godt samarbejde med Nyborg kommune og med foreningerne i Nyborg. I forhold til samarbejdet med anbringende kommuner, kan der af og til være en kurre på tråden. Disse løses, ifølge ledelsen, altid på en god måde. Ved møder, hvor forældre/pårørende deltager, mødes afdelingslederen altid først med kommunen for at afklare struktur og indhold på mødet. Sølyst vil gerne blive bedre til at lave PR. Bla. er et nyt tiltag, at Sølyst får ny hjemmeside d Eksternt samarbejde Magtanvendelse Omkring magtanvendelser er der skriftlige procedurer for opfølgning, og personalet er bekendt med magtanvendelsesbekendtgørelsen. I den periode, hvor der var uroligheder i personalegruppen på 1.sal, reagerede børnene, og der var mange fastholdelser også for mange, ifølge forstanderen. I forhold til fastholdelser mener forstanderen, at det handler om, at personalet tænker sig godt om, inden de går ind i en fastholdelse. Og hvis de vælger at gøre det, at de så bruger deres sunde fornuft. Personalegruppen har et supervisions og uddannelsesforløb med ekstern supervisor. Der har været et kursus i Personligheds og tilknytningsforstyrrelser, og i foråret 2013 er der et 2 dages kursus i Kognitiv terapi og metode målrettet børn. Til foråret vil personalet også deltage på en kursusdag omhandlende Mindfulness. Ledelsen har været på kursus i Hjernebaseret ledelse og tager den fulde uddannelse i Kognitiv terapi og metode hvoraf personalet får tilbudt dele af denne uddannelse. Forstanderen er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Denne afsluttes vinteren Ledelsen har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, bla. for at nedbringe fastholdelser. Dette fokus skal også 11

12 Kurser og uddannelse Interview med forældre/pårørende støtte den enkelte medarbejder i at reflektere over, hvad man selv kan gøre for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet har afholdt samtale med en forældre, som også er formand for forældrerådet. Side12/14 Den generelle trivsel Børnenes hverdag er meget struktureret og individuel for hvert barn. Stilletimen er suveræn. Den bruger familien også derhjemme til lillebroderen, fortæller moderen. Ellers er der jo en hverdag på Sølyst ligesom vi har derhjemme. Det bedste ved at have sit barn på Sølyst er, at hun får hjælp også til sin fremtid. Kommunikationen er god, udtaler moderen. Særligt sætter hun pris på, at forældre og pårørende nu kan få direkte kontakt til pædagogerne. Det er også godt, at datteren ved at de voksne omkring hende taler sammen. Datteren siger, at hun har to hjem. Moderen oplever, at hun er tryg begge steder. Det værste ved at have et barn på Sølyst er, at barnet jo er anbragt. Moderen oplever, at hun har medindflydelse, f.eks i forhold til datterens hygiejne, brug af make up o.lign. Som forældrerådsformand deltager moderen i alle forældrerådsmøder. Ved disse møder er forstanderen, afdelingslederne og forældrerådet repræsenteret. Der afholdes op til 4 møder årligt. Reglerne på Sølyst er til for at hjælpe børnene, udtaler moderen. Der er konsekvens for barnet, hvis regler overskrides. Nogle gange er konsekvensen for brudte regler ikke skrappe nok, mener moderen. Hun synes, det er rigtig godt, at de mest belastede børn placeres i Fjordhuset. Desuden synes hun, at der er børn anbragt, som har det så svært, at det kommer til at gå ud over for mange af de øvrige børn! Man kan som forældre snakke med personalet, hvis der er personlige problemer i ens familie. De står altid til rådighed. 12

13 Som forældre kan man være bindeled mellem barn og personale. Moderen fortæller, at hvis datteren fortæller noget derhjemme om, hvad der foregår i børnegruppen, kan forælderen give besked til personalet. Side13/14 Aktiviteter og fritid Kontakt til personale Arbejdsmiljø Moderen giver udtryk for, at hun synes aktivitetsmulighederne er begrænsede. Dog bliver byen brugt en del. Hun ser frem til de nye muligheder, der byder sig på den nye institution. Personalet er gode til at afsøge aktivitetstilbud. For nylig har børnene været på middelaldermarked, og der har også været et smykkekursus. Moderen mener, det er nemt for børnene at få venner på Sølyst. Børnene lærer, at det er ok at være forskellige. Hendes egen datter siger om de andre børn, at de har en svær dag ikke at de er umulige Moderen giver udtryk for, at hun synes, det er rart, at børnene har mulighed for at mødes udenfor Sølyst i weekender og ferier, eks. Hendes datter har fået mange venner. Hun har fået det meget bedre og kan også få mere fritid. Kontakten til personalet er god. Selv om kontaktpædagogen ikke er på job, er der altid en anden, man kan tale med, fortæller moderen. Det er næsten, som en mor og far funktion, at de taler sammen. Det må være trygt for barnet, mener moderen. I forhold til konfliktløsning er det meget individuelt, udtaler moderen. Det er et samarbejde mellem barn, forældre og personale. Personalet er meget rummelige. De arbejder individuelt med det enkelte barn. De kan også rumme en hel families sorg. Det oplevede moderen dengang, hun mistede sin egen mor. Hun synes også, at personalet er gode til at fejre fødselsdage for børnene. Arbejdsmiljøet må være hårdt, siger moderen. Når nogle af børnene går amok er det for personalet med livet som indsats, synes hun. Det må kræve meget at arbejde på Sølyst, funderer hun videre. Det er er et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Hun forestiller sig, at det kunne være godt med mere 13

14 personale måske et par mandlige medarbejdere nogle pædagogmedhjælpere, måske! Det ville også være godt, hvis der var personaleressourcer/mulighed for at dele børnegruppen og tage ud af huset til specifikke aktiviteter. Side14/14 Afslutning Der vil blive foretaget et uanmeldt tilsyn i december 2012 hvori afdeling Fjordhuset vil indgå som en del af tilsynet. 14

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere