Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012"

Transkript

1 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter

2 Side2/14 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Sølyst. Formål med tilsynet Tilsynets varsling Resumè Vurdering af de driftmæssige forhold Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hver enkelt institution. Det skal understreges, at tilsynet alene ikke vil være nogen garanti for, at alle forhold på institutionen lever op til de lovgivningsmæssige krav og den stedlige kommunalbestyrelses forventninger til de ansattes etiske indstilling til arbejdet med beboere og brugere. Rapporten har været sendt til forstanderen med henblik på rettelser af faktuelle fejl. Varsling af tilsynsbesøget, oversigt over tidspunkter og organisering af tilsynsbesøget, er sendt til forstanderen ca. 3 uger inden tilsynsbesøget. Tilsynet har foretaget 3 interviews med henholdsvis personale, pårørende og ledelse. Besøget er gennemført d i tidsrummet kl De fysiske rammer vurderes at være i orden. Sølyst ligger ved fjorden med gode bademuligheder og samtidig centralt i forhold til byen. Bygningerne fremstår pæne og godt vedligeholdt. Personale og ledelse fortæller i interviewene, at der hele foråret 2012 har været uro i personalegruppen på behandlingsafdelingen 1.sal. Dette har resulteret i, at afdelingslederen på 1. sal har opsagt og fratrådt sin stilling. Resumè fortsat. Vurdering af den pædagogiske/behand lingsmæssige praksis Ifølge personalet og ledelsen, har uroen og følgerne deraf bevirket, at der er blevet en skærpet opmærksomhed på det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde, samt personalesamarbejdet. Personale og ledelse oplever, at omgangstonen er blevet mere fri, og samarbejdet mere konstruktivt. 2

3 Personale og ledelse har modtaget supervision, og der har været og er stadig fokus på, at medarbejderne deltager på kurser og temadage. Side3/14 Miljøterapi er fortsat grundstenen og rammen i behandlingsarbejdet. Pædagogikken har udviklet sig fra psykoanalytisk til psykodynamisk. Der arbejdes mere anerkendende, og børnene og de unge inddrages meget mere i dag end tidligere. I forhold til magtanvendelser og fastholdelser oplever tilsynet en holdningsændring i tilgangen til børnene. Der tales mere med børnene om, hvad der skal til for at skabe en forandring, frem for blot at gribe til en fastholdelse. Der er ikke foretaget interview med børn og unge. Flere børn var på sommerferie, og ingen af de tilbageværende 2 børn/unge ønskede at tale med tilsynet. Tilsynet har modtaget skriftligt materiale fra MED møde, handleplan samt statusrapport. Bemærkninger og anbefalinger Opfølgning fra sidste tilsyn Anbefalinger og bemærkninger fra nuværende tilsyn Der er ingen bemærkninger fra sidste anmeldte tilsyn. Tilsynet har haft fokus på magtanvendelser og fastholdelser, med det formål at nedbringe antallet. Tilsynet anbefaler at brugen af magtanvendelser og fastholdelser kontinuerligt tages op til drøftelse, hvorfor vi har bedt forstanderen udarbejde en handleplan for brug af magtanvendelser og fastholdelser på Sølyst. Personalet fortæller, at afdelingslederen deltager i medarbejdernes eksterne supervision. Det er tilsynets opfattelse, at der kan være et etisk og moralsk dilemma i denne konstellation, og det anbefales, at medarbejdere og ledelse tager en drøftelse af dette. 3

4 Generelt om stedet Opgaver/tilbud Brugergruppe Normering Behandlingshjemmet Sølyst er beliggende tæt ved Nyborg centrum og ud til fjorden, hvor der er bademuligheder ved egen strand. Der er desuden intern skole med specialundervisningstilbud fra klasse jf. Folkeskolens 20.2 om vidtgående specialundervisning. Behandlingsafdelingen drives efter SEL 67. Sølysts behandlingsafdelinger er normeret til 12 børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader og omfattende tilknytnings og kontaktforstyrrelser. Pt. er indskrevet 14 børn og unge. Målgruppen er hovedsalig normalt begavede, men oftest med skolemæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Målgruppen har brug for et intensivt behandlingstilbud. Derudover har Sølyst en nærmiljøafdeling med aflastningsfunktion og akutfunktion med plads til 10 børn og unge. I juli måned var personalenormeringen følgende: Sølyst: 16 medarbejdere + 2 praktikanter Fjordhuset: 9 medarbejdere Kontaktkorset: 6 medarbejdere Ledelse: Forstander +2 afdelingsledere Øvrigt personale: psykolog, kontorassistent + praktisk personale. Side4/14 Driftsmæssige forhold Fysiske rammer Økonomi Kost Eksternt samarbejde Pr flytter Sølyst til Juulskovskolen i Nyborg. Denne flytning har optaget børn, pårørende og personale gennem det sidste års tid. Sølyst er opdelt i 2 bo afdelinger i en selvstændig bygning med 9 enkeltværelser med eget bad og toilet på hver afdeling + et ekstra værelse, som fx. benyttes ved overbelægning. Den interne skole er opdelt i 2 enheder, dels stueetagen i administrationsbygningen og dels i en selvstændig pavillon på grunden. Der forefindes elevator i såvel bo afdelinger som administrationsbygning. Der er indrettet særligt lokale til individuel psykoterapi, lege, og/eller samtaleterapi. I forhold til økonomien er forbruget lavt set i forhold til at der pr er oprettet 4 ekstra pladser og der har været en periode med overbelægning. Budgettet tilrettes hvert halve år. Maden forberedes af Økonomaen. Der lægges vægt på varieret og sund kost. 4

5 Det eksterne samarbejde fungerer fint. Ledelsen profilerer Sølyst udadtil, og har et tæt samarbejde med de kommuner, der har børn anbragt, og modtager gerne besøg af kommuner, som påtænker at benytte Sølyst fremadrettet. Side5/14 Interview med personale Arbejdsvilkår Tilsynet talte med 4 medarbejdere 1 fra kontaktkorpset, 1 fra stuen samt 2 fra 1. sal. Indledningsvis skal nævnes, at der har været en del uro i personalegruppen på 1.sal på grund af samarbejdsvanskeligheder med en afdelingsleder. Omtalte afdelingsleder har sagt op og er fratrådt sin stilling på Sølyst. Den nye afdelingsleder giver medarbejderne mere ansvar og lader dem arbejde mere selvstændigt. Der har været 2 personaletræningsdage og 1 pædagogisk dag. Det har været godt, udtaler medarbejderne. Medarbejderen fra kontaktkorpset fortæller, at de selv tilrettelægger deres arbejde. De er blevet opnormeret, arbejder tæt sammen og kender hinanden bedre og bedre. Det profiterer de unge også af. På Sølyst oplevede personalet tidligere, at der var en kritisk vurdering af deres arbejde, hvilket bevirkede at nogle medarbejdere havde det svært i en periode. Sådan er det ikke længere. Den nye afdelingsleders holdning er, at det er menneskeligt at fejle. Dagligdagen tilrettelægges efter en stram og forudsigelig struktur. I weekenderne blødes der op på denne struktur, eks. kan børnene sove længe, hvis de ønsker det. Hos de store børn er der knap så stram struktur. Der er en masse læring i at medinddrage de store børn i planlægning osv. Der er sket en åbning i det kollegiale samarbejde. Mere ris/ros og en positiv atmosfære. Det er mere konstruktivt, udtaler personalet. Arbejdsvilkår fortsat.. I kontaktkorpset er der stor medindflydelse. Der arbejdes efter handleplan. Statusmøder mv. afholder medarbejderne selv. 5

6 Personalet på afdelingerne udtaler, at de med den nye afdelingsleder ikke er bange for at søge medindflydelse. Side6/14 Kompetenceudvikling Medudvalget er også et godt sted at få medindflydelse, siger de. Personalet fortæller at afdelingslederen deltager i deres eksterne supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved dette. Personalet mener, at hvis de ikke ønsker ledelsens deltagelse så vil ledelsen nok trække af på det og insistere på at deltage. Forstanderen deltager ikke i supervision men altid på personaletræningsdage. Personalet vil gerne have mulighed for at deltage på flere kurser og at kunne tage længerevarende uddannelser. Der afholdes 2 interne behandlingskonferencer årligt. Det ene halvår udarbejdes en statusrapport, og der indkaldes til et statusmøde. Det andet halvår udarbejdes en skriftlig midtvejsevaluering, som blot sendes til anbringende kommune til orientering om barnets udvikling pt. Der kommunikeres også gennem dagbog og advis systemet. Personalet oplever ikke, at der er problemer omkring dette. De giver dog udtryk for, at det kunne blive et problem, hvis ledelsen brugte advis systemet til at udtrykke utilfredshed med medarbejderne, i stedet for at snakke personligt med dem. Den pædagogiske linje Personalet fortæller, at miljøterapi handler om struktureret pædagogik: Tid, sted og opgave. Der arbejdes også anerkendende. Pædagogikken har udviklet sig fra psykoanalytisk til psykodynamisk. Børnene inddrages noget mere i dag end tidligere. Miljøterapi er grundstenen og rammen i arbejdet på Sølyst. Personalet giver udtryk for, at når de mødes anerkendende får det en afsmittende effekt på børnene. På Sølyst er der plads til at være individuel og forskellig, pointerer personalet. 6

7 Personalet oplever, at de er godt orienteret omkring de politiske målsætninger de giver udtryk for, at de også selv har et ansvar for at holde sig orienteret. Personalet oplever, at de har indflydelse på metodevalg. Tingene bliver drøftet på personalemøder, og de oplever, at ledelsen er åben overfor nye forslag. Et nyt tiltag er, at der sammen med barnet bliver lavet en Mindekuffert om deres tid på Sølyst. Side7/14 Magtanvendelser gennemgås på personalemøder, hvor de bliver evalueret, så der kan drages læring af dem. Personalet har været på kursus omkring konflikthåndtering. De giver udtryk for, at de hellere vil benytte konflikttrappen, så de giver børnene en flugtvej. Magtanvendelse Siden har der været 3 fastholdelser på Sølyst. Der tales mere med børnene om, hvad der skal til for at opnå et mål/skabe en forandring mere end du skal. Personalet fortæller, at de hellere vil tale med børnene frem for at tage fat i dem. I dag tænker personalet, at når det har været nødvendigt at anvende fastholdelser har der været en brist i kommunikationen. Det vil altid være den voksne, der har ansvaret. De fortæller også, at der ikke tidligere har været en fælles drøftelse af brugen af fastholdelser. Der har været meget forskellig tilgang til brugen af dette. Forstanderen har holdt foredrag om fastholdelser. Hun havde en ny tilgang, hun gerne ville præsentere personalet for. Personalet fortæller, at magtcirkulæret har været svært at tolke, og at psykologer, jurister og familieterapeuter tolker det meget forskelligt. I forhold til forældresamarbejdet er der gjort et nyt tiltag. Pædagogerne har et meget tættere samarbejde med forældre og pårørende og deltager nu også på statusmøderne. Det opleves som et positivt tiltag. I forhold til det konkrete arbejde med børnene kan målene i handleplanerne af og til opleves meget langsigtede. I kontaktkorpset kan det af og til være svært at slippe de 7

8 unge, når de fylder 18 år. Ofte har de behov for mere hjælp. Side8/14 Netværk og pårørendesamarbejde Medicinhåndtering Pt. er der to ledige pladser på Sølyst. Det kan personalet mærke. De giver udtryk for, at der er mere tid til det enkelte barn, når børnetallet er lavere. Personalet er glad for kontaktpersonsordningen. De oplever, at den er vigtig, og at børnene profiterer af, at der er minimum èn voksen, som har særlig opmærksomhed på dem. En medarbejder har den holdning, at den sekundære kontaktpædagog ikke har meget at skulle have sagt, - en anden bruger sin sekundære kollega som sparring, når der skal træffes beslutninger mv. Fælles er de enige om, at det er godt, hvis begge køn er repræsenteret i kontaktpædagog-teamet. Det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for udlevering af medicin mv. til de børn, der har behov for det. Nogle medarbejdere får et grundkursus i medicinudlevering. Interview med ledelsen Ledelsen var repræsenteret ved forstanderen og lederen af det nyoprettede Fjordhuset. Ledelsen fortæller, at der i januar har været afholdt en pædagogisk dag på nærmiljøafdelingen. Her blev der arbejdet med værdier og omgangstonen på afdelingen. Personalet er gået fra en mere fast struktur til en mere fleksibel tilgang i det pædagogiske arbejde. Bla. har personalet på 1. sal og stuen været gode til at hjælpe hinanden. 8

9 Samarbejde Det var i forbindelse med en personaletræning på behandlingsafdelingen 1.sal i marts 2012, at det gik op for forstanderen, at der var store samarbejdsproblemer i personalegruppen på 1. sal. Forstanderen blev vidende om, at der var mange urolige børn og alt for mange fastholdelser, hvilket forstanderen drøftede med afdelingslederen. I ledelsesgruppen afholdes en ledelsesdag med personaletræner, og mellemledergruppen modtager supervision. Der afholdes ligeledes en pædagogisk dag på 1.sal med fokus på omgangstone og struktur. Efterfølgende opsiger afdelingslederen på 1.sal sin stilling. Side9/14 Forstanderen fortæller, at hun har lært, at hun skal være tættere på personalet, og at hun skal følge sine fornemmelser, når der bliver ubalance i samarbejdet. Overordnet skal vi samarbejde i en positiv og rummelig ånd og man må gerne begå fejl understreger hun. Værdigrundlag Efterfølgende har der været fokus på omgangstonen på Sølyst. Der er udarbejdet et værdisæt for arbejdet på behandlingsafdelingen. Kunsten er at omsætte værdisættet til det konkrete arbejde med børnene. Forstanderen mener, at det personalet ønsker af ledelsen også er det børnene ønsker af pædagogerne. Det er bedre at give udtryk for, hvad vi forventer frem for hvad vi ikke vil have, mener hun. Kommunikation Ledelsen fortæller, at de er i gang med at ændre på kommunikationen på 1.sal. Der bliver sendt beskeder rundt i advis systemet. Omgangstonen er bedret, og der er mere arbejdsglæde. Ledelsen oplever, at personalet er mere åbne og positive. Ledelsen fortæller, at nogle medarbejdere har givet udtryk for, at de er blevet urolige for, om de kan leve op til forventningerne om at varetage ansvaret for deres arbejde. Dette vil ledelsen støtte pædagogerne i, bla. ved at deltage ved overlap og på afdelingsmøder. 9

10 Inddragelse af børn, pårørende og forældre På Fjordhuset og på behandlingsafdelingen bliver børnene inddraget i udarbejdelsen af deres behandlingsmål. Det er meget forskelligt, hvad børnene må og ikke må. Eks. må nogle børn få internetadgang, mens andre ikke må. Med hensyn til samarbejde med pårørende/forældre er der et forældreråd. Det er fortsat svært at motivere forældrene til at melde sig som repræsentanter til forældrerådet. Nuværende formand har udarbejdet en skrivelse til de øvrige forældre, som beskriver hvad arbejdet i et forældreråd handler om. I maj 2012 blev der afholdt et forældrerådsmøde. Da var det ca. et år siden sidste møde. Det har været nedprioriteret, fortæller forstanderen. Forstanderen fortæller, at forældre og pårørende er medinddraget i den forestående flytning til ny institution. Side10/14 Der er blevet udarbejdet en trivselsanalyse i februar Den viste, at 83% er tilfredse eller meget tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø på Sølyst. Internt samarbejde Omkring det interne samarbejde går ledelsen meget ind for dialog. De tager fat i medarbejderen og får en snak, hvis de oplever, at der er problemer. Der lægges vægt på at dele tingene med hinanden, hvilket er med til at give et bedre psykisk arbejdsmiljø. Hvis der er udfordringer i samarbejdet, inddrages forstanderen. Hun udarbejder bla. retningslinjer for arbejdet. Der er ledelsesmøde 1 x om ugen. Sølyst er tilmeldt Falcks kriseberedskab, og personalet kan også gå til institutionens egen psykolog. Der er udarbejdet en manual for dette. Der er mentorordning på Sølyst. En kollega er ekstra opmærksom på den nyansatte og er med i de første 2 vagter. På Fjordhuset er afdelingslederen mentor for hele personalegruppen, idet alle er nyansatte. I kontaktkorpset er nye medarbejdere føl i 14 dage og ved det første indskrivningsmøde, deltager en kollega. Tidligere var det socialrådgiveren, der udarbejdede statusrapporter og materiale til midtvejsevaluering. 10

11 Denne opgave varetager psykologen nu. Forstanderen deltager nu på indskrivningsmøder for at få mere skarphed i præcisering af mål, opfølgning, mv. Såfremt det er mangelfuldt med dokumenter på selve mødet, udarbejdes der en generel behandlingsplan. Side11/14 Ledelsen oplever, at der er et godt samarbejde med Nyborg kommune og med foreningerne i Nyborg. I forhold til samarbejdet med anbringende kommuner, kan der af og til være en kurre på tråden. Disse løses, ifølge ledelsen, altid på en god måde. Ved møder, hvor forældre/pårørende deltager, mødes afdelingslederen altid først med kommunen for at afklare struktur og indhold på mødet. Sølyst vil gerne blive bedre til at lave PR. Bla. er et nyt tiltag, at Sølyst får ny hjemmeside d Eksternt samarbejde Magtanvendelse Omkring magtanvendelser er der skriftlige procedurer for opfølgning, og personalet er bekendt med magtanvendelsesbekendtgørelsen. I den periode, hvor der var uroligheder i personalegruppen på 1.sal, reagerede børnene, og der var mange fastholdelser også for mange, ifølge forstanderen. I forhold til fastholdelser mener forstanderen, at det handler om, at personalet tænker sig godt om, inden de går ind i en fastholdelse. Og hvis de vælger at gøre det, at de så bruger deres sunde fornuft. Personalegruppen har et supervisions og uddannelsesforløb med ekstern supervisor. Der har været et kursus i Personligheds og tilknytningsforstyrrelser, og i foråret 2013 er der et 2 dages kursus i Kognitiv terapi og metode målrettet børn. Til foråret vil personalet også deltage på en kursusdag omhandlende Mindfulness. Ledelsen har været på kursus i Hjernebaseret ledelse og tager den fulde uddannelse i Kognitiv terapi og metode hvoraf personalet får tilbudt dele af denne uddannelse. Forstanderen er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Denne afsluttes vinteren Ledelsen har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, bla. for at nedbringe fastholdelser. Dette fokus skal også 11

12 Kurser og uddannelse Interview med forældre/pårørende støtte den enkelte medarbejder i at reflektere over, hvad man selv kan gøre for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet har afholdt samtale med en forældre, som også er formand for forældrerådet. Side12/14 Den generelle trivsel Børnenes hverdag er meget struktureret og individuel for hvert barn. Stilletimen er suveræn. Den bruger familien også derhjemme til lillebroderen, fortæller moderen. Ellers er der jo en hverdag på Sølyst ligesom vi har derhjemme. Det bedste ved at have sit barn på Sølyst er, at hun får hjælp også til sin fremtid. Kommunikationen er god, udtaler moderen. Særligt sætter hun pris på, at forældre og pårørende nu kan få direkte kontakt til pædagogerne. Det er også godt, at datteren ved at de voksne omkring hende taler sammen. Datteren siger, at hun har to hjem. Moderen oplever, at hun er tryg begge steder. Det værste ved at have et barn på Sølyst er, at barnet jo er anbragt. Moderen oplever, at hun har medindflydelse, f.eks i forhold til datterens hygiejne, brug af make up o.lign. Som forældrerådsformand deltager moderen i alle forældrerådsmøder. Ved disse møder er forstanderen, afdelingslederne og forældrerådet repræsenteret. Der afholdes op til 4 møder årligt. Reglerne på Sølyst er til for at hjælpe børnene, udtaler moderen. Der er konsekvens for barnet, hvis regler overskrides. Nogle gange er konsekvensen for brudte regler ikke skrappe nok, mener moderen. Hun synes, det er rigtig godt, at de mest belastede børn placeres i Fjordhuset. Desuden synes hun, at der er børn anbragt, som har det så svært, at det kommer til at gå ud over for mange af de øvrige børn! Man kan som forældre snakke med personalet, hvis der er personlige problemer i ens familie. De står altid til rådighed. 12

13 Som forældre kan man være bindeled mellem barn og personale. Moderen fortæller, at hvis datteren fortæller noget derhjemme om, hvad der foregår i børnegruppen, kan forælderen give besked til personalet. Side13/14 Aktiviteter og fritid Kontakt til personale Arbejdsmiljø Moderen giver udtryk for, at hun synes aktivitetsmulighederne er begrænsede. Dog bliver byen brugt en del. Hun ser frem til de nye muligheder, der byder sig på den nye institution. Personalet er gode til at afsøge aktivitetstilbud. For nylig har børnene været på middelaldermarked, og der har også været et smykkekursus. Moderen mener, det er nemt for børnene at få venner på Sølyst. Børnene lærer, at det er ok at være forskellige. Hendes egen datter siger om de andre børn, at de har en svær dag ikke at de er umulige Moderen giver udtryk for, at hun synes, det er rart, at børnene har mulighed for at mødes udenfor Sølyst i weekender og ferier, eks. Hendes datter har fået mange venner. Hun har fået det meget bedre og kan også få mere fritid. Kontakten til personalet er god. Selv om kontaktpædagogen ikke er på job, er der altid en anden, man kan tale med, fortæller moderen. Det er næsten, som en mor og far funktion, at de taler sammen. Det må være trygt for barnet, mener moderen. I forhold til konfliktløsning er det meget individuelt, udtaler moderen. Det er et samarbejde mellem barn, forældre og personale. Personalet er meget rummelige. De arbejder individuelt med det enkelte barn. De kan også rumme en hel families sorg. Det oplevede moderen dengang, hun mistede sin egen mor. Hun synes også, at personalet er gode til at fejre fødselsdage for børnene. Arbejdsmiljøet må være hårdt, siger moderen. Når nogle af børnene går amok er det for personalet med livet som indsats, synes hun. Det må kræve meget at arbejde på Sølyst, funderer hun videre. Det er er et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Hun forestiller sig, at det kunne være godt med mere 13

14 personale måske et par mandlige medarbejdere nogle pædagogmedhjælpere, måske! Det ville også være godt, hvis der var personaleressourcer/mulighed for at dele børnegruppen og tage ud af huset til specifikke aktiviteter. Side14/14 Afslutning Der vil blive foretaget et uanmeldt tilsyn i december 2012 hvori afdeling Fjordhuset vil indgå som en del af tilsynet. 14

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012. Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012. Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012 Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan Nielsen Familieplejekonsulenter Tilsynsrapport for

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2013

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2013 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Uanmeldt tilsynsbesøg december 2013 Udarbejdet December 2013 af Kerteminde Kommune Af Familieplejekonsulent Birgitte Hammersholt og Sagsbehandler Susanne Sahlertz

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens forpligtigelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Døgninstitutionen Tippen

Tilsynsrapport 2012 for. Døgninstitutionen Tippen Dato februar 2013 Dok.nr. 31264-13 Sagsnr. 13-4095 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Døgninstitutionen Tippen. Faktuelle forhold: Døgninstitutionen Tippen Tiphedevej 17 6823 Ansager tlf. 76986020

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Haugårdhus, 9 eren. Anmeldt tilsyn D. 3. september 2013. Indhold: Fact, beskrivelser, vurdering og evt.

TILSYNSRAPPORT Haugårdhus, 9 eren. Anmeldt tilsyn D. 3. september 2013. Indhold: Fact, beskrivelser, vurdering og evt. B&U Godkendelse & Tilsyn Viborg Kommune TILSYNSRAPPORT Haugårdhus, 9 eren Anmeldt tilsyn D. 3. september 2013 Indhold: Fact, beskrivelser, vurdering og evt. anbefalinger Viborg Kommune, Familieafdelingen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Behandlingshjemmet Landerupgaard. Tilbudstype: selvejende døgnbehandlingsinstitution, godkendt efter Lov

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg på Stendyssehaven.

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej.

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej. Tilsynsrapport for Kollektivet Hunderup Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med Trindvold Fredag d. 5. oktober 2007

Rapport for tilpasset tilsyn med Trindvold Fredag d. 5. oktober 2007 Rapport for tilpasset tilsyn med Trindvold Fredag d. 5. oktober 2007 Udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen, Socialpædagogisk konsulent Sofie Lodahl Bai og socialpædagogisk konsulent Lone Christensen

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde 19. juni Tilsynet er udført af: Peter Ege og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn foretaget den 29. oktober 2008 Tilsynsførende: Mitra Vatandoust og Gitte Jakobsen, socialfaglige konsulenter Holtegården er et socialpsykiatrisk tilbud

Læs mere

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012 Opholdsstedets navn Skovhuset Glerupvej 115 Vester Korup 9575 Terndrup Målgruppe Børn og unge (10-16 år) der med baggrund i opvækstbetingede forhold har følelsesmæssige, psykiske og sociale problemer.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Den selvejende institution Fonden opholdsstedet Li. Valbygaard

Den selvejende institution Fonden opholdsstedet Li. Valbygaard Den selvejende institution Fonden opholdsstedet Li. Valbygaard Uanmeldt Tilsyn Dato: 14.06.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om Tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Lille Tjørnegård. en ny start

Lille Tjørnegård. en ny start Lille Tjørnegård en ny start Velkommen til Lille Tjørnegård Målgruppen Lille Tjørnegård er et heldagstilbud til normalt begavede børn med adfærdsproblemer, og til elever, hvis udvikling er så truet, at

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Oplysninger om tilbuddet Småskolen, Vamdrup Tilbuddets navn: Småskolen Fremtidens Danmark / Søfolkene, Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup. Tlf.: 75 58 32 97

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Antoniehus. 20. marts 2013 og 30. april 2013

Uanmeldt tilsyn. Antoniehus. 20. marts 2013 og 30. april 2013 Uanmeldt tilsyn Antoniehus 20. marts 2013 og 30. april 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480 Fredensborg

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere