Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne"

Transkript

1 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej Holbæk

2 Side 2 af 164

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej Holbæk Holbæk Kaserne Centralt beliggende i byen Spændende erhvervsejendom der tidligere af Forsvaret har været anvendt til administration, undervisning, depot samt indkvartering. Side 3 af 164

4 Hovedbygningen (byg. nr. 2) er opført 1913 i gule mursten og med en saddeltagskonstruktion belagt med sort tegl. Vinduerne er udført af trærammer isat termoruder. Tagkonstruktionen er efterisoleret. Ejendommen er den sidste del af Holbæk Kaserne og rummer foruden hovedbygningen 2 depotbygninger ligeledes opført i Bygning nr. 3 er også opført i gule sten men pålagt rødt vingetegl på taget. Bygningen er indrettet til depot/materieludlevering i stueplan og 1 sal er indrettet med auditorium samt mødelokaler. Bygning nr. 1 fremstår til blandet anvendelse, herunder garage/depot for indsatskøretøj. I forlængelse af bygningen er opført et miljøskur (byg. nr. 5) I forbindelse med salget, forbeholder Hjemmeværnsdistrikt Vestsjælland sig brugsret over disse bygninger senest frem til udgangen af juni måned Der vil i forbindelse med salget blive indgået aftale med Forsvaret for disse 3 bygninger samt arealet omkring bygningerne. Hovedpunkterne i aftalen: Leje pr. kvm. Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Kr. 250,- med tillæg af moms Udlejer Lejer Bygning nr. 4 er en carpot til 4 køretøjer, opført i træ og med integreret skur. Til ejendommen hører et godt sydvendt grønt areal mod gaden med høje træer. Grundarealet udgør m². Ejendommen består af følgende bygninger: Byg. nr. 1: Opført Bebygget iht. BBR 294 m². Erhvervsareal i alt 294 m². Byg. nr. 2: Opført Bebygget iht. BBR 625 m². Erhvervsareal i alt m². Byg. nr. 3: Opført Bebygget iht. BBR 756 m². Erhvervsareal i alt m². Byg. nr. 4: Opført Bebygget iht. BBR 75 m². Carport m/udhus. Byg. nr. 5: Opført Bebygget iht. BBR 25 m². Miljøskur. Der er i tilknytning til ejendommen deklaration om færdselsareal til hovedbygningens indgangsparti. Deklaration og kort sidder i materialet som bilag. Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Besigtigelse af ejendommen kan foretages: Torsdag d. 6. september 2012 fra kl til samt Torsdag d. 20. september 2012 fra kl til samt Torsdag d. 4. oktober 2012 fra kl til kl eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Lars Steen Hansen på telefon: / eller pr. mail Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Holbæk Kaserne, således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest den 30. oktober 2012 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 4 af 164

5 Holbæk Kaserne Anders Larsensvej Bygning 2 Side 5 af 164

6 Holbæk Kaserne Anders Larsensvej Bygning 3 Side 6 af 164

7 Holbæk Kaserne Anders Larsensvej Bygning 1 og 5 Side 7 af 164

8 Holbæk Kaserne Anders Larsensvej Bygning 5 Side 8 af 164

9 Holbæk Kaserne Anders Larsensvej Side 9 af 164

10 Side 10 af 164

11 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af s. 13 statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 21 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 25 Bilag 5 Plantegninger og BBR-ejermeddelelse s. 79 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 95 Bilag 7 Kommunalt oplysningsskema s. 99 Bilag 8 Anvendelses- & Færdselsret samt deklaration s. 105 Bilag 9 Planforhold s. 113 Bilag 10 Miljøhistorisk redegørelse & Energimærker s. 115 Bilag 11 Skødeudkast s. 161 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 163 Side 11 af 164

12 Side 12 af 164

13 Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 13 af 164

14 Side 14 af 164

15 Cirkulære nr. 7 af 25/01/2010 om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 15 af 164

16 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 16 af 164

17 Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 17 af 164

18 Side 18 af 164

19 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 447b Holbæk Bygrunde, beliggende Anders Larsensvej 1, 4300 Holbæk. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 447b Holbæk Bygrunde, med et grundareal, der ifølge tingbogen udgør m², samt de på grunden værende bygninger. Samlet erhvervsareal udgør iht. BBR m². Oversigtskort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest for ejendommen og kopi af tinglyste servitutter vedlægges som bilag 4. Ejendommens BBR - meddelelse vedlægges som bilag 5. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6. Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 7. Anvendelses- & færdselsret samt færdselsdeklaration vedlægges som bilag 8. Oplysninger om planforhold vedlægges som bilag 9. Miljøhistorisk redegørelse samt Energimærker vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: At ejendommens kontantpris er skønnet til ,00 kr. At ejendommen vil blive søgt afhændet til højestbydende. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget offentlig vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Side 19 af 164

20 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal accepterer, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter at institutionen har med delt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Holbæk Kaserne til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest den 30. oktober 2012 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 20 af 164

21 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Side 21 af 164

22 Side 22 af 164

23 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:1075 Dato 10/ Side 23 af 164 Â Kort & Matrikelstyrelsen Signaturforklaring

24 266E Hærhjemmeværnsdistrikt Odsherred Vejledende matrikelkort 443d 447a ± 7000ca 461a 7000bt 447b 448a 466d7000cr Signaturforklaring Etablissementsgrænse 7000ad 7000cq Matrikel Målforhold: 1: Meter Anders Larsensvej 1 Holbæk Side 24 af 164 Udgivet med Kort & Matrikelstyrelsens tilladelse Ortofoto: DDO, COWI FBE-MMS21,

25 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter. Side 25 af 164

26 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :21:15 EJENDOM: Adresse: Anders Larsensvej Holbæk Samlet areal: 8104 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Holbæk Bygrunde Matrikelnummer: 0447b Areal: 8104 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0021 NOTERINGER: Dato: Forurening kortlagt på vidensniveau V1 - kortlægningsnummer ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: A0001 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Den Danske Stat CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK TILLÆGSTEKST: Anmærkning Retsanm Tillægstekst Tillige anden ejendom, akt AA HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Side 26 af 164

27 Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 21_S_76 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: S0001 Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 21_C_107 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om tilbagekøbsret for Kommunen på særlige betingelser DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 4 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 21_AA_250 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dekl. om afløbs- og vandledninger samt varmekanaler m.v DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Side 27 af 164

28 Antal: 67 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 21_C_107 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 21_AA_250 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dekl. om byggeretsligt skel m.v DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 21_AA_107 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dekl. om færdselsarealer, mv ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0316 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 21_AK_214 Side 28 af 164

29 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 448 a Hol Stempel: 20 kr. o-o øre bæk Købstads Bygrunde, og 14 g, 14 ai, 14 am, 14 an og 14 gi, Holbæk Købstads Markjorder. Akt: Skab S nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Stads- og hav-. neingeniøren, Holbæ k. 5- J51. ktv.2 Z Lt:-19-dg «e n 0 -)J? -a)6l76 1(1() _S_76 A A MINI Ved ministeriet for offent/ige arbejdere godkendelse ef projektet til Andere ZarsenaVej blev dør stillet krav om, at der sikredes fri overgigt, over bjørnearealerne ved tilslutningen af Carl geftøvej og.s søvej t overeneetemmelse med de af ministeriet faetsatte vejregler. $ den anledning påleges der berved i henhold til reglerne i lov sir. 95 af 294uartu 1957 om bestyreleen af de offentlige veje nede te ejendomne følgende Bjørne a nedennmvnte matr.nre er pligtige at drage Omi. 'sorg for, at åer på de på vedlagte ride med grå farve angivne oversigtearealer bverkan varigt eller midlertidi gt anbringes senetande -eller forefindes bevokuning af større bøjde. end 1 m ever en flads zemiåd dø tilstødende vejbanes midte. Denne bestemmelse omfatter ikke sne. Denne oversigtseervitut beger. tinglyst på følgende matr.nre* Itiatr nr 448 il Holbæk Købstad& Bygrunde 14 u eoå.b k Købstads Markjorder 14 a Holbæk Købstade Markjorder,' Holbæk Købstads Markjorder, bmk 'Købstads markjorder ; Rolbwk Købatade Markjorder. Bjert Porevarsminieteriet. v/porevarete bygaingetjeneste. Ejers Holbæk kebetadekommune. Bjer: Værkfører Arne nøl øen, Camsøvej 19. Ejers Murerm. Xn. Jacob. sen. ~søvej 21. Øjecl Typograf Poul boye Hansen. Cameøv.21. Bestillingsformular G Jensen & Kjeldskov AIS, København Side 29 af 164

30 14taleretten tilkommer Holbæk byråd som vejbeetrzelse. 4-1 Med hensyn til øvrige byrder og heftelser henvieee til de reepektive ejendommes blad t tingbogen. Som ejer at: Piatr4nr. 448 bygr. inatr,nr. 14 mrkjii nomtm. den 23. august Egil Palbøl atr.nr-1 3.4ai mrkj.1 Arne. Nielsen.--' Matr.nr. 14 alt mrkj..2 Knud Jacobsen Matr.nr. 14 AU mrk.j. s Poul Boye Hansen Matr.nr. 14 a tirki.1 Joh.Steenstrup/ Bryner V.Harsløf. Poranatående beetemmelser begæres tillige tinglyst på matr.nr. 14 e* Holbæk gabstade Warkjorder, eom ved landbrugeministell, feta 4approbalonsekrivelse at 19.auguet 1965 er udstykket fra nævnte matraar. 14 5,, men itlg. tingbogen ejes at. Holbæk kø bstadkommunø. OU4K BYRÅD, den 27 * august P. b. v. Joh. ateenetrup Bryner V. iiarelør Side 30 af 164

31 -S At16, 1967 /1/ hl, yypt,..-, kro ao 00, 3 ea 0, 00 E3 ja rne Jensen L' Gnprin rigkjgfr4.1 CL. - 8 S ER 1,965,;,. ; - ' Side 31 af 164

32 Side 32 af 164

33 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 'Gade og hus nr.: 442, 446, 447- og-461a Holbæk - købstads bygrunde samt matr. nr.14ay og 14az Holbæk købstads marklorder. St ørn pe : 0 øre Akt: Ska Købers Kreditorsf Anmelder: nr. lo 7 (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Frederiksholms Kanal 30, København K. Forsvarets bygnings tjeneste. ENDELIGT SKØDE.- Undertegnede Holbæk byråd skder og endeligt overdrager herved til den danske stat (forsvarets bygningstjeneste på forsvarsministeriets vegne) den Holbæk kommune tilhørende ejendom matr. nr., 442, 446, 447 og 461a Holbæk købstads bygrunde samt matr. nr..14ay og 14az Holbæk købstads markjorder. Overdragelsen, sker på følgende vilkår: 1 'Ejendommen Med areal ha sælges; -som den er og forefindes med de herpå værende bygninger og 'anlæg inklusive disses grund-, murog nagelfaste tilbehør, centralvarmeanlæg, elektriske og andre installationer, herunder vandboring,.brand- og civilforsvarsredskaber i det omfang, dette har tilhørt sælgeren. Endvidere overtages de pågrunden værende vejanlæg, installationer, hegn, buskvækster og andre plantninger og i øvrigt alt ejendommens rette tilliggende og. tilhørende. Sælgeren er uden ansvar for bygningernes beskaffenhed, det være sig med hensyn til-fugt, svamp, husbukke etc. -Ejendommen tilhører køberen med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt den tidligere ejer, hvorved bemærkes, at der på matr. nr, 14a, den,20/ er tinglyst deklaration om fri oversigt. Ho 0 B43": 1 formtd C 2. Ejendommen er tiltrådt af køberen den 1. april 1959 og henligger fra denne dato for køberens regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdatoensom skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo udredes kontant. Den mellem kommunen og staten indgåede overenskomst om forsvarets leje af den omhandlede ejendom er bragt til ophør pr.-1. april æk nø Jensen & Kjeldskov A/S, København t, ';..1 d.3 rir", Side 33 af 164

34 3. Købesummen er fastsat til ,82 kr., skriver en million syvtiseks tusinde tre hundrede og tretiotte 82/100 kroner, der der er betalt kontant. 4 Stk. 1. Såfremt køberen ønsker at skille sig af med den erhvervede ejendom eller en del heraf,, skal denne forlods tilbydes Holbæk kommune med de rettigheder og *forpligtelser, hvormed den har tilhørt staten. Overtagelsen sker til den-pris, der svarer til ejendommens værdi i handel og vandel. Stk: 2.- Sker tilbagekøbet inden den 31. marts 1984, skal kommunen dog være berettiget til at overtage ejendommen til den ved nærværende skøde fastsatte købesum. Prisen kan dog ikke for de enkelte bygningsanlægs vedkommende overstige disses værdi i handel og vandel på generhvervelsestidspunktet. Stk. 3. Finder tilbagekøbet sted efter den 1. april 1984, men inden den 31. marts 2009,forhøjes 'den i foregående stykke angivne købesum med et tillæg,-der udgør 4% af forskellen mellem købesummen pr. 1. april 1959 og handelsværdien på tidspunktet for,tilbage købet, multipliceret med det antal år, der er forløbet sidenj. april, Stk; 4. Hvor tilbagekøbsprisen fastsættes på grundlag af de i stk. 2 og 3 anførte bestemmelser, vil tilbagekøbsprisen være at forhøje med handelsværdien af de indretninger, som måtte være - tirført ejendommen efter 1. april 1959 samt handelsværdien af de oprindelige staten tilhørende bygninger og anlæg. Stk. 5. Kommunens tilbagekøbsret 'bliver 'ikke aktuelp dersom ejendommen ved forsvarsministeriets opgivelse heraf overtages af en anden statsinstitution. Forinden sådan overtagelse sker, vil der dog være at optage-forhandling med byrådet for at, sikre, at den,ændrede benyttelse ikke er i strid med kommunens tarv. Stk. 6. Kommunens tilbagekøbsret bortfalder, såfremt byrådet ikke inden 2 måneder efter forsvarsministeriets henvendelse, der skal foreligge skriftligt, har meddelt, om den vil gøre brug af sin ret. Stk. 7. De med et eventuelt tilbagekøb forbundne udgifter afholdes af kommunen, dog bortset fra de i stk. 8 omhandlede kommissionsud.- gifter. Side 34 af 164

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere