Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] , CVR-NR , Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 18. september 2009 kl Bemærk venligst at generalforsamlingen i år afholdes i Struer Hallerne, Park Allé 4, Struer, og ikke på Struer Statsgymnasium som sidste år. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for regnskabsåret 2008/09 herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen: 3.1. at bestyrelsen bemyndiges til - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato på selskabets vegne at erhverve indtil 10 procent af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10 procent større eller mindre end den for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede kurs at der ikke udbetales udbytte ændringer i vedtægterne som anført i vedhæftede forslag med tilhørende kommentarer.

2 4. Valg til bestyrelsen: Lars Brorsen og Thorleif Krarup genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Worning, Peter Skak Olufsen, Niels Bjørn Christiansen og Rolf Eriksen. Ligeledes foreslår bestyrelsen valg af Ole Andersen til bestyrelsen. Ole Andersen, som oprindeligt har en baggrund som cand.merc. og statsautoriseret revisor, blev efter ansættelser hos Arthur Andersen og Skandinavisk Holding chef for Corporate Finance hos Alfred Berg og senere global chef for Corporate Finance hos SEB Enskilda Securities. Fra 2003 til 2008 var han senior partner i EQT. Ole Andersen er formand for bestyrelsen i ISS og formand for bestyrelsen i Privathospitalet Hamlet. Bestyrelsen foreslår også valg af Tue Mantoni til bestyrelsen. Tue Mantoni, som har en baggrund som cand.merc. (mat.), blev efter ansættelse hos Bjørnskov & Co., Goldmann Sachs i London og McKinsey i København og London kommerciel direktør hos Triumph Motorcycles Ltd. i England, hvor han siden 2008 har fungeret som administrerende direktør. Ole Andersens profil er forretningsudvikling og finans, mens Tue Mantoni har grundig erfaring inden for luksusvarer, senest som administrerende direktør hos Triumph. Triumpf er et luksusbrand inden for motorcykelindustrien og har mange paralleller til Bang & Olufsens forretningsstruktur, idet Triumph har egen distribution og produktudvikling samt er i hård global konkurrence med de billigere japanske motorcykler. 5. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 6. Eventuelt. Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK, fordelt i aktier á 10,00 DKK. Hver aktie på nominelt 10,00 DKK giver 1 stemme. Til vedtagelse af forslagene om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens punkt 3.3., kræves at forslagene tiltrædes af 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Vedtagelsen af dagsordenspunkt 3.3.i er ligeledes betinget af, at ak- 2

3 tionærer, som repræsenterer 25 procent af selskabets stemmeberettigede kapital, ikke stemmer imod beslutningen. Adgangskort til generalforsamlingen får De ved at sende vedlagte blanket pr. post eller via fax nr.: , til VP Investor Services A/S, så den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 14. september kl , eller ved at ringe til VP Investor Services A/S, tlf.: , ligeledes senest mandag den 14. september, kl Adgangskort kan tillige bestilles på VP Investor Services A/S hjemmeside: samt på Bang & Olufsens hjemmeside: Er De forhindret i at deltage, vil Bang & Olufsen a/s bestyrelse sætte pris på at modtage fuldmagt til at afgive stemmer på Deres aktier. I givet fald beder vi Dem udfylde vedlagte fuldmagt og sende den til VP Investor Services A/S i vedlagte svarkuvert, så den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 14. september, kl De kan naturligvis også give andre fuldmagt, og De behøver ikke bruge den vedlagte blanket. Fuldmagten skal i alle tilfælde være underskrevet og dateret. Forud for generalforsamlingen kan vi tilbyde aktionærer, der ikke er medarbejdere, en demonstration af Bang & Olufsens produkter. Der er åbent for arrangementet fra kl i Bang & Olufsens hovedbygning "Gården". Kryds venligst af på blanketten hvis De ønsker at deltage i arrangementet forud for generalforsamlingen. Med venlig hilsen Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Formand for bestyrelsen 3

4 Bilag til dagsordenspunkt 3.3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer a. I alle paragraffer nummereres afsnittene fortløbende, således at 2. afsnit indledes "stk. 2", 3. afsnit "stk. 3" og så fremdeles. Kommentar: Formålet er at lette henvisningen til bestemte stykker i vedtægterne. b. 3 ændres til: "Stk. 1. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang & Olufsen. Endvidere er selskabets formål at drive virksomhed, enten selv eller via datterselskaber, inden for udvikling, produktion samt handel med produkter og ydelser der markedsføres under varemærket. Stk. 2. Selskabet kan endvidere eje kapitalandele i andre selskaber, der selv eller via datterselskaber driver virksomhed inden for industri, handel og serviceydelser. Stk. 3. Selskabet kan udføre opgaver for datterselskaberne og udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn måtte være formålstjenlige." Kommentar: Formålet med ændringen er at forberede en mulig fremtidig fusion mellem Bang & Olufsen a/s og Bang & Olufsen Operations a/s. c. 4 a udgår. Kommentar: 4a blev indsat på den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2009 og angik en bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere gange indtil 31. december 2009 at forhøje aktiekapitalen med op til DKK Den 16. april 2009 gennemførte bestyrelsen en forhøjelse på DKK Den resterende bemyndigelse er både i henseende til beløb og tidsfrist så begrænset, at den ikke har praktisk betydning, hvorfor den for enkelthedens skyld foreslås slettet. d. I 5 ændres i sidste afsnit "aktiebog" til "ejerbog (aktiebog)". Kommentar: Ændringen er redaktionel og afspejler, at den nye selskabslov bruger udtrykket ejerbog om det, der hidtil er kaldt aktiebog. e. I 6 ændres 3. afsnit til: 4

5 "Stk. 3. Indkaldelse skal ske med mindst 3 og højst 5 ugers varsel, medmindre lovgivningen kræver indkaldelse med andet varsel. Kommentar: De anførte frister afspejler reglerne for indkaldelsesfrister i den nye selskabslov, jf. dennes 94, stk. 2. Indtil den nye selskabslov træder i kraft, skal indkaldelse dog ske med højst 4 ugers varsel, da dette følger af aktieselskabslovens 73. I særlige tilfælde kan indkaldelse efter den nye selskabslov ske med kortere varsel. Der foreslås i vedtægterne derfor medtaget en bemærkning herom. f. I 6 ændres 6. afsnit til: "Stk. 6. Emner og forslag, som aktionærer ønsker til behandling på den ordinære generalforsamling, sættes på dagsordenen, hvis anmodning herom er fremsat over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen eller bestyrelsen skønner, at anmodningen er fremsat i tilstrækkelig god tid." Kommentar: Bestemmelsen erstatter den hidtidige frist 15. august. 6-ugers reglen og muligheden for at bestyrelsen medtager eller afviser senere modtagne forslag og anmodninger modsvarer den nye selskabslovs 90, stk. 2. g. I 6 ændres i 8. afsnit "1/10" til "5 procent." Kommentar: Ændringen afspejler den nye selskabslovs 9, stk. 3. h. 7, sidste afsnit ændres til: "Stk. 8. Generalforsamlingen har godkendt retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Kommentar: Ændringen er redaktionel. Henvisningen til aktieselskabslovens 69b er slettet, da reglerne fremover vil stå i den nye selskabslovs 139. i. 8, 4 afsnit ændres til: "Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt dens medlemmer, hvilke udvalg på bestyrelsens vegne varetager de opgaver, som bestyrelsen henlægger hertil." Kommentar: De nuværende vedtægter omhandler alene et forretningsudvalg, som til gengæld skal nedsættes, men det kan være praktisk at åbne mulighed for andre udvalg til behandling af konkrete opgaver eller som faste udvalg. j. En bemyndigelse med følgende ordlyd indsættes som ny 9: 5

6 Generalforsamlingen har den 18. september 2009 truffet beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen informerer selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabets direktion anmoder selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal løbende sørge for at ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside Kommentar: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem aktionærerne og selskabet i henhold til aktieselskabslovens 65b og samtidig bemyndiger bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen. Selskabet kan derefter give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller vedtægterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. k. I 10 slettes "for Bang & Olufsen a/s" og "oplysningskrav" ændres til "krav". Kommentar. Ændringen er redaktionel. Omtalen af selskabets navn er overflødig og de danske krav kan evt. angå andet end oplysninger. 6

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

OMXC20-selskaberne. Vedtægter

OMXC20-selskaberne. Vedtægter OMXC20-selskaberne Vedtægter OMXC20-selskaberne Vedtægter Forkortelser AD beg. BEST BF BM BNF D DIR EOGF edb GF medarb. meddl. N/A OGF reg. rep. RS SEL ST VP Administrerende Direktør begæring Bestyrelsen

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere