Investeringsforeningen Investin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Investin"

Transkript

1 Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.:

2

3 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning for Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere 11 Fund governance 12 Anvendt regnskabspraksis 14 Investin EUROTOP Sustainability 17 Investin SRI aktier 21 Forhold vedrørende ledelsen 25 Nærværende årsrapport 2006 for Investeringsforeningen Investin indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde medio marts Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

4 Foreningsoplystninger Forening Investeringsforeningen Investin Otto Mønsteds Plads København V Tlf.: Fax: Internet: FT. reg. nr.: CVR-nr.: Bestyrelse Jesper Lau Hansen, formand David Lando Carsten Lønfeldt Direktion Depotselskab Revision Porteføljerådgivere Nykredit Portefølje Administration A/S Nordea Bank Danmark A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nykredit Portefølje Bank G E S Investment Services 2 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

5 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 for Investeringsforeningen Investin med to afdelinger. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. marts 2007 Bestyrelse Jesper Lau Hansen Formand David Lando Carsten Lønfeldt Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted Flemming Tovdal Schmidt Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen Investin Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen Investin med 2 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, der indeholder ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelser, balancer og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for investeringsforeninger med børsnoterede afdelinger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for investeringsforeninger med børsnoterede afdelinger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og de danske oplysningskrav til årsrapporter for investeringsforeninger med børsnoterede afdelinger. København, den 21. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup Per Rolf Larssen Statsautoriserede revisorer 4 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

7 Ledelsesberetning for 2006 Hoved- og nøgletalsoversigt Årets afkast (i %) EUROTOP Sustainability 1) 13,88 26,09 5,81 3,63 SRI aktier 2) 19,84 36,99 8,33 Indre værdi pr. andel (kr.) EUROTOP Sustainability 140,39 136,43 109,65 103,63 SRI aktier 158,42 146,78 108,33 Udlodning pr. andel EUROTOP Sustainability 20,00 14,50 1,50 0,00 SRI aktier 25,75 16,25 1,25 Omkostningsprocent EUROTOP Sustainability 1) 1,33 1,37 1,47 0,59 SRI aktier 2) 0,99 1,09 0,53 Sharpe ratio EUROTOP Sustainability 1) 1,7 Årets nettoresultat (t.kr.) EUROTOP Sustainability 1) SRI aktier 2) Medlemmernes formue ult. (t.kr.) EUROTOP Sustainability SRI aktier Andele ult. (nom. t.kr. ) EUROTOP Sustainability SRI aktier Værdipapiromsætning (t.kr.) EUROTOP Sustainability Kursværdi af køb Kursværdi af salg SRI aktier Kursværdi af køb Kursværdi af salg Omsætningshastighed EUROTOP Sustainability 0,64 0,66 0,44 SRI aktier 0,57 0,64 0,23 1) Afd. EUROTOP Sustainability indgår fra 19. september ) Afd. SRI aktier indgår fra 1. september 2004 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

8 Ledelsesberetning for 2006 Foreningen i 2006 Året 2006 blev i absolutte termer et tilfredsstillende år for foreningens afdelinger og oversiger dermed foreningens forventninger ved årets start. Afdeling SRI aktier gav således et afkast på 19,8% i 2006, mens foreningens anden afdeling EUROTOP Sustainability gav et afkast på 13,9%. Foreningens positive afkastudvikling medførte, at foreningens samlede formue steg fra kr. 246,8 mio. i 2005 til kr. 284,1 mio. i Den økonomiske udvikling i 2006 Den makroøkonomiske udvikling i de enkelte verdensdele begyndte at arte sig forskelligt gennem I første halvår 2006 viste de tre hovedregioner - USA, Europa og Asien - økonomisk fremgang, hvorefter USA i andet halvår viste tegn på en behersket afdæmpning af væksten. I Danmark oplevedes endnu et godt år med økonomisk vækst på over 3% som følge af fortsat højt investeringsomfang i erhvervslivet samt stigende privatforbrug. Høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed medførte en høj indkomstfremgang, der blev omsat i øget forbrug. Stigende råvarepriser, herunder især energipriser, begyndte at påvirke inflationstallene i første halvdel af Samtidig steg kerneinflationen uden energipriser i USA til over 2,5%, hvilket bekymrede den amerikanske centralbank, Fed. Inflationen i Europa befandt sig tillige over Den Europæiske Centralbanks målsætning på 2% i Faldende energipriser i andet halvår bevirkede dog sammen med dollarkursfald og den fortsatte internationale konkurrence, at inflationsudviklingen i Europa forblev moderat. Udviklingen på de internationale aktiemarkeder var positiv frem til primo maj som følge af fortsat positive forventninger til de børsnoterede selskabers fremtidige indtjeningsudvikling. Udsigten til stigende inflation og deraf følgende yderligere stramninger i den globale økonomiske politik medførte et stemningsskifte primo maj I løbet af maj og juni foretog aktiemarkederne en anseelig korrektion på 10-15%. I andet halvår 2006 fortsatte selskaberne med at fremvise høj indtjening. Da den globale makroøkonomiske udvikling i årets sidste måneder ikke viste tegn på væsentlig svækkelse, samtidig med at Fed undlod at hæve renten yderligere, steg de fleste aktiemarkeder markant i andet halvår. Stigningen i aktiemarkederne blev i danske kroner hæmmet af en svækkelse af såvel den amerikanske dollar som den japanske yen overfor danske kroner i De to markeder målt på MSCI-indeks gav således alene et afkast på 1,2% og -6,0% i danske kroner, selvom de i lokal valuta steg henholdsvis 14,7% og 7,3% i De europæiske markeder og herunder det danske marked havde en særdeles positiv udvikling med stigninger på henholdsvis 19,5% og 24,6% i 2006 som følge af stigende indtjening samt positive forventninger til den europæiske økonomi. Verdensmarkedsindekset omregnet i danske kroner gav et afkast på 7,3% i 2006, hvilket tillige var påvirket af svækkelsen af dollar og yen overfor kronen. Afdeling EUROTOP Sustainability Afdelingen investerer i de store europæiske selskaber, som vurderes at fokusere mest på bæredygtighed og gode principper for selskabsstyring, såkaldt god corporate governance. Antagelsen er, at sådanne best in class selskaber vil give investorerne det bedste risikojusterede afkast på sigt. Vurderingen af selskabernes bæredygtighed og corporate governance udarbejdes af G E S Investment Services, mens investeringsrådgivningen foretages af Nykredit Portefølje Bank. 6 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

9 Ledelsesberetning for 2006 Benchmark for afdelingen er FTSEurofirst 300 Index. Afdelingen gav et afkast på 13,9% efter omkostninger i Afkastet var lavere end sammenligningsgrundlaget, der gav et afkast på 19,8%, og lavere end det udvalgte univers af bæredygtige selskaber, som gav et afkast på 17,2% i samme periode. Årets nettoresultat for afdelingen blev kr. 19,1 mio. Formuen i afdelingen ultimo året var kr. 145,4 mio. Bestyrelsen foreslår en udlodning på kr. 20,00 pr. andel for viste fortsat stigende fokus på CSR (corporate social responsibility) og bæredygtighed ikke mindst blandt de største europæiske selskaber, som udgør afdelingens investeringsunivers. Sort set alle de absolut største europæiske selskaber erkender sig i større eller mindre grad til CSR og/eller miljømæssig og social bæredygtighed. Samtidig bliver pionererne stadig bedre til at implementere det nye forretningsparadigme. Det har resulteret i en generel højere rating af selskabernes beredskab, specielt omkring corporate governance og stakeholder engagement. Kun i en enkelt branche, IT software, er det fortsat ikke muligt at finde selskaber, som rates tilstrækkeligt højt til at kunne indgå i afdelingens investeringsunivers. I visse andre brancher har det endvidere ikke været muligt at pege på det ønskede antal selskaber. Det gælder construction and engineering, capital goods, commercial services, transportation, health care equipment og other financials. Til gengæld er der overrepræsentation i brancherne energy, paper and forest, construction materials, textiles, leisure and luxury, retailing, food, beverage and tobacco, pharmaceuticals, IT hardware og telecommunication. Noget kunne tyde på, at selskaberne er kommet længst med CSR/bæredygtighed i de brancher, hvor de generelle risici for problemer omkring miljø, menneskerettigheder m.v. potentielt er størst. I forbindelse med den årlige regulering i juni 2006 blev fire selskaber skiftet ud med nye. Det gælder den britiske lufthavnsoperatør BAA, som følge af opkøb, samt Lufthansa, Essilor og Volkswagen som følge af relativt svagt CSR beredskab på enkelte områder. Hertil kommer, at den tyske bilproducent Volkswagen har præsteret en for svag håndtering af en meget alvorlig bestikkelses- og korruptionssag. De fire selskaber er blevet erstattet af det italienske transportselskab Autostrade Concessioni, det tyske kemiselskab BASF, det hollandske post- og transportselskab TNT Post Groep og den britiske forsyningsvirksomhed Centrica. Tidligere på året blev den britiske detailhandelskoncern Boots erstattet af en anden britisk detailhandelskoncern, Kingfisher. Ud er også gået den britiske kemikoncern BOC Group, den britiske hotelkæde Ladbrokes og den britiske forsyningsvirksomhed Severn Trend. De er nu erstattet af det hollandske kemiselskab Akzo Nobel, det franske multi-serviceselskab Sodexho og den tidligere meget kontroversielle franske energikoncern Total. Endelig er den svenske producent af husholdningsmaskiner Electrolux erstattet af IT virksomheden ASML, efter at koncernen som følge af frasalg ikke havde en tilstrækkelig høj markedsværdi til at indgå i bruttouniverset bestående af de 300 største virksomheder i Europa blev især præget af en række kontroversielle sager om bestikkelse og korruption. Blandt de, der stod for skud, var de tyske bilproducenter BMW og Volkswagen, hollandske Philips, den britiske bryggerikoncern SAB Miller, schweiziske ABB, de britiske medicinalvirksomheder AstraZeneca og GlaxoSmithkline og danske Novo Nordisk. De mest alvorlige bestikkelsesanklager blev dog rettet imod tyske Siemens, som er en del af afdelingens bruttounivers, men som dog ikke optræder i investeringsuniverset. Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

10 Ledelsesberetning for bød også på en række kontroversielle sager om ulovlige kartelaftaler. De ramte bl.a. verdens største stålproducent, nyfusionerede Arcelor Mittal og energiselskabet ENI. Ifølge en EU-opgørelse blev halvdelen af de ti største top-ti-kartel-bøder nogensinde idømt af EU Kommissionen i Ni ud af disse bøder lød på mere end en milliard danske kroner. På miljøsiden var det især klimaspørgsmål og udledning af CO2, som satte dagsordenen. Den såkaldte Sternrapport, tidligere vicepræsident Al Gores bog, film og omrejsende show En ubekvem sandhed og ikke mindst den milde vinter stimulerede bekymringerne omkring den globale opvarmning. Det førte bl.a. til en række initiativer til neutraliseringen af CO2 udslip som f.eks. BP s website, hvor alle bilister kan beregne præcis, hvor meget udslip de er ansvarlige for, når de kører sig en tur i bilen. Eller britiske Reckitt Benckisers træplantning og den britiske bank HSBC s tilsvarende initiativer. Generelt blev virksomhedernes CSR og bæredygtighedsinitiativer bakket aktivt op af toneangivende internationale organisationer som OECD, EU Kommissionen, Verdensbanken og FN. Specielt forventer mange, at et nyt sæt FN principper for ansvarlige investeringer, de såkaldte Principles for Responsible Investments (PRI) vil blive en af de helt afgørende drivkræfter fremover. De seks hovedprincipper og 35 forslag til konkrete handlinger blev offentliggjort af FN s daværende generalsekretær Kofi Annan den 27. april Allerede kort efter lanceringen var principperne tiltrådt af mere end 20 af verdens førende institutionelle investorer, kapitalforvaltere og konsulentvirksomheder med samlede finansielle aktiver på mere end 30 billioner danske kroner. Investeringsmæssigt gav investeringsuniverset med bæredygtige selskaber et lavere afkast end benchmark i 2006, hvorved den bæredygtige udvælgelse har bidraget negativt til merafkastet i forhold til benchmark. Den aktive porteføljestyring blandt de udvalgte bæredygtige selskaber har ligeledes bidraget negativt til merafkastet, hvilket til sammen har medført det negative resultat var præget af positive aktiemarkeder, hvilket tydeliggøres i årets samlede afkast for afdelingen på 13,9%. Aktiemarkederne blev dog ramt af uro i maj måned, og måtte igennem en periode på et par måneder, før kurserne rettede sig. Baggrunden for den gode udvikling på markederne var en lav prissætning af aktivklassen ved årets indgang sammenkoblet med en høj indtjeningsvækst. Yderligere har et stigende antal virksomhedsovertagelser fra blandt andet private equity fonde virket understøttende på markedet. Blandt porteføljens investeringer bidrog blandt andet Volvo til det høje afkast. Selskabet drager fordel af øgede investeringer i transportkapacitet og fremlagde i løbet af 2006 flere kvartalsregnskaber, der var bedre end ventet. En af afdelingens største positioner Societe Generale bidrog ligesom i 2005 væsentligt til afdelingens afkast. En lav prissætning sammen med støt stigende forventninger til selskabets fremtidige indtjening udmøntede sig i en stigende aktiekurs. Endelig skal nævnes teleselskabet KPN, som også gav et højt afkast i KPN har efter en omlægning af strategien i deres tyske mobilselskab fået fornyet succes i dette marked. Desuden har selskabet været dygtig til at modgå de strukturelle udfordringer, som fastnet telefoni står overfor. Der arbejdes her på at sænke omkostningsbasen, så den afspejler det fortsatte prispres, der er på fastnet telefoni. Indførelsen af et IP-netværk i den hollandske forretning er her et vigtigt redskab. 8 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

11 Ledelsesberetning for 2006 Afdelingens rådgiver ser fortsat positivt på aktier. Dette begrundes i en lav prissætning af aktivklassen, når der sammenlignes med det lave renteniveau. Desuden forventes det høje antal virksomhedsovertagelser at fortsætte, hvilket yderligere vil være understøttende for kurserne. Vigtigste risikofaktor vurderes at være de rekordhøje indtjeningsmarginaler noget som historisk har vist sig svært at fastholde over en længere årrække. En uventet hård opbremsning i den amerikanske økonomi kunne være udløseren, der kan lægge pres på indtjeningsmarginalerne. Dette vurderer afdelingens rådgivers imidlertid ikke som overvejende sandsynligt. Afdelingen vil fortsat fokusere på aktier, der er attraktivt prissat, og hvor rådgiver vurderer, at selskabets fremtidsudsigter endnu ikke er fuldt ud indregnet i analytikernes indtjeningsestimater. Afdeling SRI aktier Afdelingen investerer i danske og udenlandske selskaber med ca. halvdelen af formuen allokeret til hver af de to investeringsområder. Afdelingen fravælger at investere i selskaber, der producerer eller har som hovedvirksomhed at sælge alkoholiske drikke (inkl. øl), tobak, våben, eller som krænker internationale konventioner og normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø m.v., der er ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet. G E S Investment Services foretager den etiske screening for afdelingen, mens investeringsrådgivningen foretages af Nykredit Portefølje Bank. Benchmark for afdelingen er 50% OMXCCapGI og 50% MSCI World inkl. nettodividender reinvesteret. Afdelingen gav et afkast på 19,8% efter omkostninger i Afkastet var således 0,9 procentpoint bedre end sammenligningsgrundlaget, der gav et afkast på 18,8% i samme periode. Årets nettoresultat for afdelingen blev kr. 25,9 mio. Formuen i afdelingen ultimo året var kr. 138,7 mio. Bestyrelsen foreslår en udlodning på kr. 25,75 pr. andel for Afdelingens danske aktier har givet et højt absolut afkast, der dog har været lidt svagere end afkast på benchmark. Mange small cap aktier performede godt i 2006, herunder regionale småbanker og biotekselskaber, og porteføljens begrænsede eksponering til disse sektorer forklarer en del af den realiserede underperformance på danske aktier. Blandt de store aktier, der bidrog negativt til den relative performance, kan nævnes Carlsberg. På den positive side bidrog overvægtene i blandt andet Vestas, Novozymes, Coloplast og forsikringsselskaberne Topdanmark og TrygVesta positivt til den relative performance. Blandt small cap aktierne var der gode relative bidrag fra investeringerne i Roblon, ALK Abello, Neurosearch, FLS og Solar. Afdelingens udenlandske aktier klarede sig bedre end benchmark, og var således medvirkende til, at den samlede portefølje realiserede et merafkast. Flere faktorer har været betydende for de udenlandske aktiers gode performance i For det første var virksomhedernes indtjening i 2006 generelt bedre end markedet havde forventet. For det andet har den fortsat lave obligationsrente understøttet aktiemarkederne, og for det tredje har der været en nærmest manisk aktivitet i fusions- og overtagelsesaktiviteterne. Endelig bør også nævnes en sund underliggende økonomisk vækst globalt. Afdelingens rådgiver har gennem sin aktieudvælgelse søgt at eksponere porteføljen mod selskaber med en meget stærk indtjeningsudvikling, der kunne overraske markedet (eksempelvis Nobia, KappAhl, Fortum, MAN, en stor del af de finansielle aktier m.fl.). Porteføljen har gennem 2006 været eksponeret til en række selskaber, der har været omfattet af fusioner og opkøb eller spekulation herom (Delhaize, MAN, Metro, BOC, Corus, OMX, Capio, Millicom, Jones Apparel, Albertsons, KPN og Husqvarna). Hertil kommer at Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

12 Ledelsesberetning for 2006 undervægten til USA gennem hele året har været positiv, da afkastet på det amerikanske marked har været lavere end på de europæiske, hvor porteføljen var overvægtet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Herudover er der ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Forventninger til 2007 Foreningen forventer en positiv udvikling i den internationale økonomi, hvor USA og Europa dog ventes at opnå vækstrater lidt lavere end opnået i Derimod skønnes væksten at forblive høj i Asien i det kommende år. Den korte rente i Europa og Danmark forventes at stige yderligere med ¼-½ procentpoint i første halvår 2007, for derefter at ligge stabilt i en periode. Med fortsat udsigt til stabil indtjening i virksomhederne og relativt billig prisfastsættelse af aktier i forhold til obligationer forventes en moderat positiv udvikling på aktiemarkederne i det kommende år. Nervøsitet vedrørende den økonomiske udvikling i USA samt gevinsthjemtagning forventes dog at skabe perioder med negativ kursudvikling på aktiemarkederne i Baseret på disse forventninger skønner foreningen, at afkastudviklingen på foreningens aktier vil blive lavere end afkastet opnået i Afkastene for foreningens afdelinger skønnes at blive moderat positive i Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

13 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Foreningen har indgået aftaler vedrørende bl.a. depot, administration samt rådgivning som de væsentligste områder. Depotselskabsaftale Foreningen har indgået aftale med Nordea Bank Danmark A/S om, at denne som depotselskab opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken foretager endvidere de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser samt udfører opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Vedrørende depotfunktionen inkl. VP m.v. havde foreningen en samlet omkostning på 130 t.kr. i 2006 (150 t.kr. i 2005). Administrationsaftale Foreningen har indgået aftale med Nykredit Portefølje Administration A/S om udførelse af foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver samt varetagelse af direktionshvervet for foreningen. Administrationen af foreningen varetages i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Nykredit Portefølje Administration A/S fører endvidere foreningens medlemsprotokol, hvori navnenoteringen af afdelingernes andele foretages. Vedrørende administration m.v. har foreningen haft en samlet udgift på 917 t.kr. i 2006 (725 t.kr. i 2005). Rådgivningsaftale Foreningen har indgået aftale med Nykredit Portefølje Bank A/S om ydelse af investeringsrådgivning. Aftalen indebærer, at Nykredit Portefølje Bank A/S yder rådgivning om transaktioner, der anses for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt for de enkelte afdelinger. Vedrørende rådgivning har foreningen haft en samlet omkostning på t.kr. i 2006 (1.574 t.kr. i 2005). Revision Foreningens samlede omkostninger til lovpligtig revision udgjorde i t.kr. (71 t.kr. i 2005) Der er i regnskabsåret ikke afholdt omkostninger til revisor, der vedrører andre ydelser end lovpligtig revision. Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

14 Fund governance Generelt Der er detaljerede myndighedsregler for ledelsen af investeringsforeninger og specialforeninger. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. fastsætter de grundlæggende rammer. Hertil kommer konkrete anvisninger i bindende vejledninger fra Finanstilsynet. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der blandt sine opgaver har at vælge en bestyrelse og en revision. Bestyrelsen udpeger en eller flere investeringsrådgivere her Nykredit Portefølje Bank A/S - et investeringsforvaltningsselskab her Nykredit Portefølje Administration A/S (NPA) til som direktion at lede foreningens daglige virksomhed, lige som bestyrelsen vælger en depotbank her Nykredit Bank A/S til at stå for opbevaring af foreningens aktiver og afvikling af betalingsstrømme. De forskellige organers funktion er beskrevet i foreningens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt aftaler mellem foreningen og dets samarbejdspartnere. Fund Governance drejer sig om bestyrelsens- og investeringsforvaltningsselskabets forvaltning af deres ansvar. InvesteringsForeningsRådet (IFR), som er investeringsforeningernes brancheorganisation, udsendte i 2005 et sæt anbefalinger til sine medlemmer om Fund Governance eller god foreningsledelse. Samtidig har Københavns Fondsbørs besluttet, at de børsnoterede selskaber fremover på følg-eller-forklar basis - skal forholde sig til et nyt sæt regler for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens holdning, at IFR s anbefalinger som udgangspunkt bør følges, og at foreningen herudover bør være opmærksom på de til enhver tid gældende Corporate Governance regler for børsnoterede selskaber. Generalforsamling og medlemsforhold Foreningens vedtægtsmæssige bindeled til medlemmerne er generalforsamlingen, som ordinært afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamling søges udformet og udsendt, så medlemmerne har mulighed for i god tid at få indblik i de spørgsmål, der er til behandling. Den vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne mellem generalforsamlingerne er hjemmesiden Bestyrelse og øvrig ledelse af foreningen Bestyrelsens opgaver er beskrevet i vedtægter og forretningsorden. Blandt disse lægger bestyrelsen særlig vægt på at kontrollere, at myndighedskrav, aftaler og bestyrelsens beslutninger overholdes af NPA og af andre samarbejdspartnere, at sikre, at aftaler med investeringsforvaltningsselskab, depotbank, investeringsrådgivere og andre udformes således, at der opnås det bedst mulige forhold mellem ydelse og pris for foreningen i forhold til alternative samarbejdspartnere, at udforme en investeringsstrategi i overensstemmelse med vedtægter og prospekter, samt løbende justere heri. Bestyrelsen gennemgår årligt sin forretningsorden. Bestyrelsen har på baggrund af sin beherskede størrelse ikke hidtil fundet det nødvendigt at vælge en næstformand. Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Der er i foreningens vedtægter sat en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer. 12 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

15 Fund governance Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskabet (NPA) samt en selvevaluering på grundlag af et forud udsendt spørgeskema. Da foreningen ikke har en egentlig direktion, men har ansat NPA som investeringsforvaltningsselskab, har foreningens bestyrelse ingen direkte indflydelse på vederlagspolitik og direktionsaflønning i NPA. Disse fastsættes af NPA s bestyrelse, som er uafhængig af foreningen og uden personsammenfald. Aflønningen af NPA finder sted i henhold til særlig aftale, jf. foreningens prospekter. Handel med investeringsbeviser Vilkårene for værdifastsættelse samt for emission, indløsning og handel med foreningens investeringsbeviser er beskrevet i foreningens vedtægter og i tegningsprospekter, der kan hentes via hjemmesiden Risikostyring Foreningens finansielle risici styres inden for rammerne af vedtægter, tegningsprospekter og investeringsretningslinier, fastsat i aftaler med NPA, investeringsrådgivere og depotbank. NPA rapporterer løbende til bestyrelsen om overholdelsen af rammerne i såkaldte compliance-oversigter. Bestyrelsen fører tilsyn med, at NPA har den fornødne ITsikkerhed. Dette sker ved stillingtagen til rapportering samt ved indhentelse af erklæringer fra revisionen. Foreningens risikostyring evalueres mindst en gang årligt i forbindelse med forberedelsen af årsrapporten. Foreningens aktionærrettigheder I foreningens aktieafdelinger har foreningen aktionærrettigheder. Aktionærrettighederne kan typisk udøves ved selskabernes generalforsamlinger eller i forbindelse med emissioner og indløsningstilbud. Grundreglen er, at i de tilfælde, hvor foreningens ledelse måtte finde, at foreningen har en særlig interesse, vil der blive taget stilling i den konkrete sag. I disse situationer samt for så vidt angår stillingtagen til udnyttelse af tegningsretter eller til indløsningstilbud disponerer foreningen efter indhentet udtalelse fra foreningens investeringsrådgiver. Oplysninger til medlemmerne Der henvises til punktet Generalforsamling og medlemsforhold ovenfor om kommunikationen mellem medlemmerne og foreningen. Revisionen På generalforsamlingen vælges årligt en revision. Bestyrelsen mødes med revisionen i forbindelse med behandlingen af årsrapporten og ledsagende revisionserklæring. Efter behov tager bestyrelsens formand herudover kontakt til revisionen. Der har ikke hidtil været behov for et omfang af ikkerevisionsydelser fra revisor, som kunne begrunde fastlæggelse af en overordnet ramme herfor. Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

16 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Der er foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til forrige regnskabsår som følge af nye krav i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Årets resultat påvirkes positivt med et beløb svarende til den del af de samlede skønnede bruttohandesomkostninger, som forlods er opkrævet til dækning af handelsomkostninger forårsaget af emission og indløsning. Denne del af handelsomkostningerne fradrages fra og med 2006 under nettoemissionsindtægter i "Medlemmernes formue". Den beløbsmæssige virkning fremgår af en ny note til handelsomkostningerne under resultatopgørelsen. Der er ikke foretaget tilretning af sammenligningstal, hovedtal eller nøgletal for perioden , da det ikke er vurderet praktisk muligt at foretage fyldestgørende tilpasning af tidligere års regnskabstal som følge af, at foreningen ikke tidligere har foretaget systematisk opgørelse af handelsomkostninger. Herudover er der foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis vedrørende ikke-refunderbar udbytte- og renteskat. Disse er specificeret i resultatopgørelsesposten Skat i modsætning til tidligere, hvor regnskabsposten har været fratrukket i Renter og udbytte. Tilsvarende indgår tilgodehavender udbytte- og renteskat i balanceposten Aktuelle skatteaktiver, hvor posten tidligere har været indeholdt i Andre tilgodehavender. Endelig er kursregulering af øvrige aktiver/passiver specificeret på særskilt linie i resultatopgørelsen, hvor posten tidligere har været indeholdt i Valutakonti. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2005 i overensstemmelse hermed. Ændringer i anvendt regnskabspraksis påvirker ikke indregning og måling af aktiver og forpligtelser og dermed værdien af medlemmers formue. Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til tidligere regnskabsår. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter renter på kontantindestående i depotselskab. Udbytter omfatter de i regnskabsåret indtjente udbytter. Tilbageholdt udbytteskat, som ikke kan refunderes, fratrækkes i posten Skat. Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og -tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem kursværdien ultimo året og primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Under handelsomkostninger føres alle omkostninger i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Den del af handelsomkostninger, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, overføres til medlemmernes formue. Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Disse består af afdelingsdirekte omkostninger og andel af foreningens fællesomkostninger. Fællesomkostninger er i henhold til vedtægternes 22, 14 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

17 Anvendt regnskabspraksis stk. 2 fordelt mellem afdelingerne i forhold til deres højeste formueværdi i regnskabsåret. Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Skat vedrører alene udbytteskat. Udlodning I udloddende afdelinger udloddes de for regnskabsåret udlodningspligtige beløb efter fradrag af omkostninger i henhold til skattelovgivningen. I hovedtræk består det udlodningspligtige beløb dels af rente- og udbytteindtægter, dels af realiserede kursgevinster på værdipapirer med fradrag af administrationsomkostninger. Udlodningsregulering hidrørende fra regnskabsårets emissioner og indløsninger indgår i de respektive afdelingers resultat til udlodning, således at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner/indløsninger. Balancen Finansielle instrumenter omfatter finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver består af likvide midler, kapitalandele, tilgodehavender vedrørende handelsafvikling og tilgodehavende renter, udbytter m.v. Finansielle forpligtelser omfatter gæld vedrørende handelsafvikling. Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi og herefter løbende til dagsværdi. Dagsværdien for kapitalandele opgøres som lukkekursen på balancedagen. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. Posten Tilgodehavende renter, udbytter m.m. indeholder tilgodehavende, udbytter, m.v. Andre tilgodehavender indeholder tilgodehavende rente- og udbytteskatter. Posterne måles til dagsværdi. Den foreslåede udlodning for regnskabsåret medregnes i medlemmernes formue. Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, afledte finansielle instrumenter, likvide midler og tilgodehavender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Nøgletal Nøgletallene er beregnet ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber. Dog er nøgletallene kurtage m.v. i procent af gennemsnitsformue, værdipapiromsætning og omsætningshastighed beregnet ifølge InvesteringsForeningsRådets vejledning. Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

18 Anvendt regnskabspraksis Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo året. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for året divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i året. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast eller benchmarkafkastet set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. 16 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

19 EUROTOP Sustainability Resultatopgørelse i kr. Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsregulering 90 0 Udlodning overført fra sidste år I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning til cirkulerende andele Overført til udlodning næste år Overført til formuen Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for

20 EUROTOP Sustainability Balance pr. 31. december i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytte m.m Andre tilgodehavender I alt andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER 7, 8 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger I alt anden gæld PASSIVER I ALT Finansielle instrumenter 18 Investeringsforeningen Investin - Årsrapport for 2006

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 58 15. februar2008 Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2008. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2008. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2008 CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger.... 3 Væsentlige aftaler... 3 Ledelsens beretning for 2008.... 4 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr. 21 74 32 75 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere