Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling."

Transkript

1 Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45 Dørene åbnes. 19:00 Velkomst til generalforsamlingen. 20:30 Kort pause og let traktement. 21:45 Uddeling af Årets PIP 22:00 Tak for i aften. Husk at tilmelding er nødvendig og skal ske senest d. 19. februar 2014 til: Thomas Mikkelsen Tove Thomassen Nattergalevej 6 Nattergalevej 15 Tlf Tlf Mail: Mail: Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. Se materiale side Fremlæggelse af regnskab for Se materiale side 6. Bemærkninger til regnskabet se side Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest søndag d. 27. januar 2013) 6. Fremlæggelse af budget for 2014 og Se materiale side 7. Plan for vejrenovering i kvarteret se materiale side Fastsættelse af kontingent for Se materiale side Valg til bestyrelsen i henhold til 5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. På valg er: Bestyrelsen: Revisor: - Thomas Mikkelsen - Sven Asmussen - Allan Timmermann Suppleant: Revisorsuppleant: - Keld Kibsgård - Lise Hansen 9. Eventuelt Uddeling af Årets Pip - se materiale side 9.

2 Formandens beretning Bestyrelsens arbejde Efter generalforsamlingen d. 18. februar 2013 blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 13. marts Bestyrelsesarbejdet generelt Der blev afholdt 9 bestyrelsesmøder i bestyrelsesåret 2013, idet møderytmen fra tidligere blev fortsat. Dette medfører en begrænset arbejdsmængde pr. møde og sikrer at opgaverne bliver løst på effektiv vis. Fokusområder Den nye bestyrelse har bl.a. arbejdet med følgende fokusområder i 2013: Elektronisk kommunikation: Vi har fortsat indsatsen med at forbedre kommunikationen via nyhedsbreve udsendt per mail og i print. Ligeledes opdateres hjemmesiden løbende og det arbejde forventes forsat i de kommende år. Sociale arrangementer: Bestyrelsen ønskede at udvide tilbuddet af sociale arrangementer til foreningens medlemmer og afviklede som noget nyt et sommerarrangement, som vi forventer at gentage og videreudvikle i de kommende år. Endvidere er der kommet mange gode forslag til sociale arrangementer fra grundejerne dem vil vi forsøge at søsætte i de kommende år. Administration af kontingentbetaling: Det har været et stort ønske at effektivisere håndteringen af kontingentopkrævning, betalinger, rykkergebyr m.v. Der er derfor arbejdet med en mere simpel metode til kontingentopkrævning samt fastsat faste datoer for kontingentfastsættelse, kontingentbetaling og udsendelse af rykkergebyr (se mere under næste punkt). Endvidere forventer vi, at det i de kommende år vil blive endnu nemmere for foreningens medlemmer at benytte forskellige digitale betalingsløsninger såsom netbank, mobil betaling m.v. når kontingentet skal betales. Det vil dog stadig være muligt at gå i banken og få dem til at foretage betalingen, såfremt man ønsker denne løsning. Økonomi Kontingentindbetalinger Bestyrelsen måtte desværre konstatere, at der igen i 2013 var en del medlemmer, der indbetalte kontingent efter betalingsfristen. Vi vil derfor fremover køre kontingentbetalingen efter følgende procedure: 1. Kontingentet fastsættets på generalforsamlingen i februar. 2. Kontingentopkrævning udsendes 1. marts. 3. Betalingsfristen er 1. april. 4. Betalinger efter 1. april pålægges et administrationsgebyr på 100 kr. Vi vil gerne opfordre til, at man sørger for at indbetale kontingentet rettidigt, da det er et stort arbejde for foreningens kasserer at afstemme indbetalinger, udsende rykkere mv. Regnskab og budget Regnskab for 2013 samt budget for 2014 og 2015 findes som bilag og præsenteres på generalforsamlingen. Kontingent 2014 Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om følgende kontingenter for 2014: - Foreningen: 100 kr (uændret) - Vej/kloak/sne: 750 kr (uændret) 2

3 Vej, kloak og sne Gravearbejdet i kvarteret I 2013 blev de fleste større graveprojekter i kvarteret afsluttet og bortset fra et par enkelte hængepartier ser vi nu frem mod næste fase, hvor flere veje venter på at det endelige slidlag påføres. Det forventes at ske indenfor 1-2 år afhængigt af hvornår vejene har sat sig som følge af reetableringen efter gravearbejdet. Som besluttet på sidste års generalforsamling, er planen dernæst at forsøge at renovere de veje, der trænger mest. Denne renovering vil foretages i de kommende år i takt med at vi får så gode priser som muligt hos Aarhus Vand ifm. deres færdiggørelse af asfaltarbejdet i kvarteret. Endvidere afhænger det af hvor langt vi kan få økonomien til at strække sig, som følge af de opsparede midler der er afsat til vejprojekter. På generalforsamlingen vil vi kort præsentere de opdaterede planer for de kommende års vejprojekter. Vejvedligehold Vi har således fulgt planen om, kun at foretage den allermest nødvendige reparation, da en del af kvarterets veje jo stadig mangler det endelige slidlag eller står foran en større renovering. I den forbindelse er det dog vigtigt at pointere, at hver enkelt grundejer har pligt til at holde fortove og kantstene i ordentlig stand og såfremt især kantstene ikke er i orden, kan påføring af helt nyt slidlag på vejene blive problematisk. Vi opfordrer derfor alle grundejere til i fællesskab på den enkelte vejstrækninger at sørge for at fortov og kantstene renoveres til acceptabel standard. Grundejerforeningen bistår gerne med gode råd, erfaringer og relevante kontaktoplysninger m.v., men det påhviler de respektive grundejere at beslutte, planlægge og gennemføre disse projekter. På generalforsamlingen vil en grundejer kort præsentere erfaringerne fra et fortovsprojekt på Nattergalevej (priser, gode råd og erfaringer m.v.) Snerydning Bestyrelsen har indgået aftale med en ny entreprenør omkring snerydning. Det skyldes et økonomisk bedre tilbud samt større fleksibilitet omkring kommunikation og serviceniveau. Der ryddes sne automatisk, når der falder mere end 5 cm sne - det er bestyrelsens holdning, at dette niveau er passende, men vi hører naturligvis gerne fra grundejerne ift. jeres oplevelse af snerydningen i vintersæsonen. Kommunikation Hjemmesiden Vi forsøger at holde grundejerforeningens hjemmeside opdateret med både grundlæggende information til medlemmer og tilflyttere i form af vedtægter, kontaktoplysninger m.v. Endvidere promoveres aktuelle arrangementer og nyheder jævnligt på hjemmesiden og vi håber at flere og flere får lyst og lejlighed til at besøge hjemmesiden fra tid til anden. Nyhedsbrev Som de fleste forhåbentlig har bemærket, tog vi i 2012 endeligt beslutningen om at overgå til som den primære kommunikationsform. Overgangen til elektronisk kommunikation er sket med fuld respekt for de medlemmer, der ikke har mulighed for eller ønsker at modtage information elektronisk. Disse medlemmer modtager fortsat al relevant information på papir. At vi nu kan kommunikere elektronisk med vore medlemmer via -baserede nyhedsbreve, har givet os mulighed for at målrette informationen, så den udsendes på det tidspunkt, hvor den er mest relevant for medlemmerne. Ligeledes er det en billig løsning som sparer en del omkostninger ift. tidligere tiders tryk- og uddelingsudgifter. 3

4 Årets arrangementer Fastelavn Fastelavnsfesten 2013 var traditionen tro et rigtig fint arrangement med stor opbakning fra kvarterets beboere i alle aldre. Det var en festlig dag som altid med højt humør og mange flotte kostumer. I skrivende stund er forberedelserne til fastelavnsfesten 2014 i fuld gang, og alt tyder på, at det også i år vil blive et velbesøgt arrangement (se annonce med mere praktisk info på sidste side i materialet). Foredrag om og vandrertur i kvarteret I foråret inviterede vi til foredrag med Kjeld Kibsgaard om tilblivelsen af bogen Fuglebakken Vi fik rigtig god indsigt i hvilken udvikling kvarteret har gennemgået og hørte om de mange spændende personer og episoder, som har præget kvarteret gennem tiden. Foredraget blev fulgt op af en søndagstur gennem kvarteret. Kjeld Kibsgaard tog os med rundt til forskellige huse og haver for at vise os beviser på de mange sjove og pudsige episoder. Vandrerturen sluttede på den grønne plads, med fælles kaffe og kagebord. Fredagskomsammen ( sommerfest ) Grundejerforeningens ny tiltag med en fredagskomsammen blev en gevaldig succes med mere end 120 tilmeldte voksne og børn. Vejret artede sig fint og med et afslappet program var det muligt for folk at komme og gå som man ville mellem kl Der blev snakket, grillet hot dogs, bagt snobrød og alle lod til at have en hyggelig eftermiddag/aften på den grønne plads. Arrangementet var ligeledes et forsøg på at teste, om der vil være opbakning til en årlig "sommerfest" i grundejerforeningen. Efter mange positive tilkendegivelser og det store fremmøde, er der ingen tvivl om, at vi vil gentage successen igen næste år. Kreativ aften Igen i år blev der afholdt kreativ aften. Om end der indtil videre ikke har været mange deltagere, har det ikke desto mindre været stor tilfredshed med arrangementet blandt deltagerne. Vi håber på, at bestyrelsen vil være indstillet på en gentagelse i Ideer til arrangementer Bestyrelsen har allerede en liste med ideer til mulige, kommende arrangementer, men vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at komme med yderligere ideer. Som regel er det begrænsning i tid blandt bestyrelsesmedlemmerne, der er den primære forhindring for at lave flere arrangementer, så lad dette hermed være en opfordring til alle medlemmer om at melde sig, såfremt man har lyst til at hjælpe til. Øvrige emner Nye medlemmer Der har også i 2013 været en del udskiftning i kvarteret som følge af køb og salg af huse. Vi fortsætter den gode tradition med at byde nye grundejere velkomne i kvarteret, hvor et bestyrelsesmedlem afleverer et velkomstbrev samt et eksemplar af bogen og informerer om kvarteret og foreningen. For at sikre en god service til nye medlemmer opfordrer vi fortsat til, at grundejerne der sælger deres huse, meddeler de ansvarlige i bestyrelsen, når der kommer nye beboere til. 4

5 Bestyrelsen 2014 Nye bestyrelsesmedlemmer søges Der vil også i år komme til at ske en udskiftning i bestyrelsen, da ikke alle de afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. Vi vil derfor opfordre alle interesserede grundejere til at opstille til bestyrelsen eller til en suppleantpost. Der er i år valg til 3 bestyrelsesposter samt 1 suppleantpost. Som en bestyrelse baseret på frivilligt arbejde råder vi over begrænsede ressourcer, især i form af tid. Dertil er der arbejdsområder, hvor vi kan mangle faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt for kvaliteten af det udførte arbejde, at vi også i fremtiden har mulighed for at trække på de mange gode og dygtige grundejere, som findes i vores kvarter. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at interesserede grundejere melder sig til at give en hånd med på de igangværende og kommende arbejdsopgaver, også selvom man ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen. Skulle man have fået lyst til at melde sig under fanerne, eller hvis man gerne vil have yderligere information om bestyrelsesarbejdet, er man meget velkommen til at rette henvendelse til formanden pr. mail på eller pr. telefon på Afslutning Afslutningsvist vil jeg gerne takke bestyrelsen for vel udført arbejde i bestyrelsesåret Det blev et år med mange nye tiltag og forandringer til det bedre. Også en stor tak til grundejerne for jeres opbakning til vores arbejde generelt, og særligt for at have taget så godt imod de nye tiltag. Vi ser frem til et godt og spændende arbejde i bestyrelsesåret Formanden KONTAKTANNONCE: Er det din tur til at give en hånd i Grundejerforeningens bestyrelse? Kære Grundejer, Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer til den kommende periode! Bestyrelsen består i forvejen af folk, som er aktive og som har en del at se til, så arbejdet planlægges og udføres så effektivt som muligt. For mit vedkommende har de sidste to års bestyrelsesarbejde udbygget mit sociale netværk i kvarteret væsentlig, og det synes jeg har været en kæmpe gevinst. Så ved en forholdsvis lille arbejdsindsats, har jeg fået rigtig meget ud af det, og anbefaler derfor gerne at tage en tørn i bestyrelsen! Det betyder også at selvom jeg ikke stiller op igen, holder jeg stadig fast i udvalgsarbejdet omkring tilrettelæggelse af vores sommerfest. For mig har det været det sociale og arrangementerne som har været det vigtige, for dig handler det måske mere om indflydelse på vores vejvedligehold eller noget helt andet. Lige meget hvad der driver dig, vil det være fantastisk, hvis du melder dig på Generalforsamlingen til at give en hånd med i bestyrelsen. Ønsker du yderligere information omkring bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig eller én af de andre i bestyrelsen. Du finder også vores kontaktinfo på hjemmesiden. Med venlig hilsen Mariann Padkær (mobil ) 5

6 Regnskab 2013 Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Årsregnskab for perioden 1. januar december 2013 Regnskab Budget Regnskab Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Resultatopgørelse Indtægter Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk Kontingent, foreningen - obligatorisk Kontingent, foreningen - frivillig Renteindtægter, bank Indtægter ved salg af bog Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyr) Indtægter i alt Omkostninger Vej/kloak/sne Vedligeholdelse, vej Vedligeholdelse, kloak Snerydning Trafik/miljø I alt Arrangementer Fastelavn Øvrige arrangementer I alt Kommunikation Informationsmateriale Hjemmeside I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler m.v Forsikringer Porto og gebyrer Bestyrelsesmøder Generalforsamlingen Udgivelse af bog Øvrige omkostninger I alt Omkostninger i alt Årets resultat Balance Aktiver Kassebeholdning Danske Bank - Budget Danske Bank - Aftaleindskud Danske Bank - Toprente Tilgodehavende hos grundejere 0 0 Aktiver i alt Passiver Egenkapital, forening Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Egenkapital, vej/kloak/sne Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Skyldige omkostninger Forudbetaling af kontingent Passiver i alt Bemærkninger til årsregnskabet: Årsregnskabet dækker for perioden 1. januar december 2013 Indtægter Der er i alt 265 medlemmer á 850 kr. (100 kr. til foreningen og 750 kr. Til vej/sne/kloak). Der er i alt 47 frivillige medlemmer á 100 kr. Renteindtægter, bank Posten er større end budgetteret, da man har været bedre til at placere pengene på aftalekonti og Toprente-konto. 1 Øvrige indtægter (ejendomsmægler og rykkergebyr) Der er solgt langt flere huse i området, ligesom flere medlemmer ikke har betalt kontingent til tiden. Posten er derfor større end budgetteret. 6

7 Vedligeholdelse, vej Der blev sidste år anvendt mere end budgetteret på denne posten, hvorfor der i år har været stor fokus på omkostninger ifm. vedligeholdelse af veje. Vedligeholdelse, kloak Der er ikke afholdt omkostninger til vedligeholdelse af kloaker, men i forbindelse med Aarhus Vand og Affaldvarme Aarhus opgravning af Nattergalevej har man afholdt omkostninger til udskiftning af brønddæksler. Snerydning Der er brugt færre penge på snerydning som følge af mindre hård vinter. Øvrige arrangementer Der har være afholdt omkostninger til fastelavnsfest, sommerfest, og julearrangement/kreativ aften. Budget 2014 & 2015 Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Budget Budget Regnskab Regnskab Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Resultatopgørelse Indtægter Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk Kontingent, foreningen - obligatorisk Kontingent, foreningen - frivillig Renteindtægter, bank Indtægter ved salg af bog Øvrige indtægter (ejendomsmægler, annoncer og gebyr) Indtægter i alt Omkostninger Vej/kloak/sne Vedligeholdelse, vej Projekt vej Vedligeholdelse, kloak Snerydning Trafik/miljø I alt Arrangementer Fastelavn Øvrige arrangementer I alt Kommunikation Informationsmateriale Hjemmeside I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler m.v Forsikringer Porto og gebyrer Bestyrelsesmøder Generalforsamlingen Udgivelse af bog Øvrige omkostninger I alt Omkostninger i alt Årets resultat Balance Aktiver Kassebeholdning Danske Bank - Budget Danske Bank - Aftaleindskud Danske Bank - Toprente Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital, forening Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31.december Egenkapital, vej/kloak/sne Egenkapital pr. 1, januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Skyldige omkostninger Forudbetaling af kontingent Passiver i alt

8 Plan for vejrenoveringer i kvarteret Via arbejdet med udskiftning af kloakledninger og fjernvarmeledninger i kvarteret har grundejerforeningen fået mulighed for at få lavet en total asfaltering af de berørte veje til en stærkt reduceret pris i forhold til, hvad en total asfaltering ellers ville koste. De veje der har været gravet op skal have tid til at sætte sig (1-2 vintre), før det endelige slidlag kan påføres. Det er derfor planen at afsluttende asfaltering på disse veje vil komme til at foregå i Kortet herunder viser hvilke veje, der vil blive fuldt renoveret. Alt efter hvilke priser grundejerforeningen får forhandlet sig frem til i 2015, kan der evt. blive tale om et enkelt endnu unavngivet vejstykke mere. Sydlige del af kvarteret Nordlige del af kvarteret Prisen for renovering af de 6 vejstykker er budgetteret til at beløbe sig til ca kr. Det er ca. 30 % af, hvad vi skulle have betalt, hvis vi selv skulle stå for en sådan renovering, da ca. 70% af de samlede omkostninger betales af Aarhus Vand og Fjenvarmen. Vores samlede opsparing (som det fremgår af regnskabet) er derfor tilstrækkelig til at få udført disse favorable vejrenoveringer. Efter endt gravearbejde er vejene blevet reetableret op til nuværende vejniveau. Efterfølgende skal der, som tidligere nævnt, påføres et nyt slidlag i hele vejens bredde, når det nuværende lag har sat sig. Dette slidlag er 2-3 cm tykt, hvilket medfører, at vejene hæves 2-3 cm i forhold til nuværende niveau. Når vejen hæves, vil brostenene på vejene I den sydlige del af kvarteret mange steder komme til at ligge under vejens niveau, hvilket vil medføre, at regnvand vil løbe ind på grusfortovet og evt. de omkringliggende grunde. Brostene bør derfor som minimum hæves, men rent vejteknisk vil det være en fordel, hvis der blev etableret rigtige kantsten, idet brosten ikke kan slutte tæt til asfalten og dermed øger risikoen for frostsprængninger af asfalten, da vand kan trænge ind under. Grundejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af vejen, mens det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for fortovet og de tilhørende kantsten. Bestyrelsen opfordrer derfor de enkelte grundejere på de berørte vejstrækninger til at gå sammen og aftale, hvilken løsning de ønsker. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne bistå med råd, vejledning osv. Vi foreslår at en grundejer fra hver vej (Solsortevej, Duevej og Drosselvej) melder sig til at være kontaktperson til bestyrelsen. Meld jer gerne i pausen ved generalforsamlingen til formanden. Hvis grundejere i den nordlige del måtte ønske det, kunne dette arbejde også være et godt tidspunkt at få repareret deres kantsten, hvis de trænger. I de kommende år er det planen, at flere af de øvrige veje også skal renoveres i fuld bredde, hvis dette vurderes rentabelt. Her vil muligt gravearbejde, vejens beskaffenhed samt omfanget af dens brug blive lagt til grund for prioriteringen af rækkefølgen. Indtil en mulig total renovering af disse veje vil de blive vedligeholdt som hidtil, med reparation af store huller ca. hvert andet år. 8

9 Baggrund: Som et nyt lille tiltag har Grundejerforeningen indført en årlig prisuddeling. Med prisen ønsker grundejerforeningen at give et skulderklap til et eller flere medlemmer, som på forskellig vis er med til at gøre Pip-kvarteret til et endnu bedre sted at bo. Vi modtager derfor gerne gode, sjove eller kreative forslag til årets prisuddeling, som finder sted på generalforsamlingen. Måske har du/i verdens bedste naboer, der altid passer jeres hus når I tager på ferie. Måske er der et renoveringsprojekt i kvarteret, som har resulteret i et flot hus. Måske er det en helt tredje ting som du/i synes fortjener lidt ekstra ros og et officielt skulderklap. PRÆMISSER: - Prisen uddeles på generalforsamlingen. - Alle kan sende en eller flere nomineringer til Årets PIP. - Bestyrelsen udpeger vinderen (hvis prisuddelingen bliver en success, vil vi fremover ændre det til en afstemning, så alle grundejere kan stemme på deres favorit). Nominerede: Renoveringen af huset på Falkevej 8 (Inge Merethe Holm & Gert Johansen). Trailer- klubben - en både miljøvenlig og social deleklub. (Ejvind Post & Karen Riggelsen, Fasanvej 20). Niels Dengsø - Svalevej 8. For altid at sørge for snerydning på egen og naboens grund. Stilfuld tilbygning til bungalow på Falkevej 10 (Anne Meta & Nicholai Hindrichsen). John Hermansen - Fuglesangs Allé 13. For altid at holde fortov, kloak og hæk i pæneste orden. 9

10 FASTELAVNSFEST 2014 hos GRUNDEJERFORENINGEN Fuglebakken Søndag den 2. marts kl på den grønne plads, hjørnet af Nattergalevej og Falkevej. Kom til den årlige fastelavnsfest i Grundejerforeningen. Det er for alle både børn, voksne og ældre. Kig gerne forbi og vær en del af en hyggelig eftermiddag. Tøndeslagning for både børn og voksne, med kåring af årets kattekonge og - dronning. Pris: DKK 20,- per barn. Til børnene serveres pølsehorn og varm kakao. Som noget nyt betales ved ankomst! Vi forsøger at gøre tilmeldingsprocessen lidt nemmere. Det betyder der i år ikke skal afhentes billet inden arrangementet, men den købes på pladsen på selve dagen. Medbring venligst aftalte penge og HUSK TILMELDING! Tilmelding sker til Mariann Padkær på eller sms/ring på mobil Husk at oplyse antal børn, vejnavn og nummer. Senest den 28. februar 2014 Stort kagebord Der er tradition for at hver deltagende familie medbringer boller eller kage til et fælles kagebord. Vi sørger for kakao. Medbring gerne selv kaffe eller te. Vi glæder os til at se Jer og vi satser igen i år på godt vejr! J Husk tilmelding senest den 28. februar! Betaling klares på selve dagen når I møder op J Venlig hilsen Arrangement udvalget 10

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 22:00 i foyeren i bygning S på Handelshøjskolen. Program:

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken nr. 1 - April 2008 Medlemsblad for Grundejerforeningen Kære Medlem Så titter foråret rundt om hjørnet, og bladet må derfor atter en gang puttes i Jeres postkassen. Jeg håber

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Generalforsamling

Grundejerforeningen Fuglebakken. Generalforsamling Grundejerforeningen Fuglebakken Generalforsamling Særnummer februar 2010 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes d. 23. februar 2010 kl. 19.00 22.00 på Lokalcentret

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Sept. 2011 Kære Medlem Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi valgte at springe over det planlagte blad i Juni måned, men håber dog på, at følgende blad kan

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen *

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * #! " # Travetur d. 22. maj 14.00 17.00 1 ,&''$ Foråret er lige om hjørnet, eller det er måske allerede kommet. Det pibler i hvert fald op af jorden med forårsblomster, og musvitterne er mere interesserede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Dec. 2010 Kære Medlem Indhold: Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi undskylder at Oktobers blad ikke kom på gaden, men håber at have fulgt op på manglen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006 Indhold: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Formanden har ordet Løst og Fast NRGi Arrangementer Pæretræer på Fuglebakken

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her.

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her. !" %& & #$%&' ()**+! " " # $, -. /0 Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * Ansvarshavende: John Hermansen- email: jaka@stofanet.dk,

Læs mere

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup Lystrup den 05.03.2017 Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Ørneparken onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Elsted/Lystrup Beboerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter WWW.KLOSTERMARKENRIBE.DK Bestyrelsen opfordre: Bestyrelsen opfordre medlemmer

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00 Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken onsdag d. 30. Marts 2016 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter. Vi sørger for lidt til ganen i form af Tapas og rødvin. Tilmelding

Læs mere

Referat af generalforsamling april 2013

Referat af generalforsamling april 2013 Referat af generalforsamling april 2013 Dato : 25. april 2013 kl. 19:30 Deltager : 5 medlemmer + bestyrelsen ( fraværende bestyrelsesmedlem Poul Jensen ) Sted : Brogården Referat 1/ Valg af dirigent Gert

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2005-30.6.2006 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger... 3 Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 15.1.2015 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2014 og

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere