Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling."

Transkript

1 Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45 Dørene åbnes. 19:00 Velkomst til generalforsamlingen. 20:30 Kort pause og let traktement. 21:45 Uddeling af Årets PIP 22:00 Tak for i aften. Husk at tilmelding er nødvendig og skal ske senest d. 19. februar 2014 til: Thomas Mikkelsen Tove Thomassen Nattergalevej 6 Nattergalevej 15 Tlf Tlf Mail: Mail: Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. Se materiale side Fremlæggelse af regnskab for Se materiale side 6. Bemærkninger til regnskabet se side Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest søndag d. 27. januar 2013) 6. Fremlæggelse af budget for 2014 og Se materiale side 7. Plan for vejrenovering i kvarteret se materiale side Fastsættelse af kontingent for Se materiale side Valg til bestyrelsen i henhold til 5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. På valg er: Bestyrelsen: Revisor: - Thomas Mikkelsen - Sven Asmussen - Allan Timmermann Suppleant: Revisorsuppleant: - Keld Kibsgård - Lise Hansen 9. Eventuelt Uddeling af Årets Pip - se materiale side 9.

2 Formandens beretning Bestyrelsens arbejde Efter generalforsamlingen d. 18. februar 2013 blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 13. marts Bestyrelsesarbejdet generelt Der blev afholdt 9 bestyrelsesmøder i bestyrelsesåret 2013, idet møderytmen fra tidligere blev fortsat. Dette medfører en begrænset arbejdsmængde pr. møde og sikrer at opgaverne bliver løst på effektiv vis. Fokusområder Den nye bestyrelse har bl.a. arbejdet med følgende fokusområder i 2013: Elektronisk kommunikation: Vi har fortsat indsatsen med at forbedre kommunikationen via nyhedsbreve udsendt per mail og i print. Ligeledes opdateres hjemmesiden løbende og det arbejde forventes forsat i de kommende år. Sociale arrangementer: Bestyrelsen ønskede at udvide tilbuddet af sociale arrangementer til foreningens medlemmer og afviklede som noget nyt et sommerarrangement, som vi forventer at gentage og videreudvikle i de kommende år. Endvidere er der kommet mange gode forslag til sociale arrangementer fra grundejerne dem vil vi forsøge at søsætte i de kommende år. Administration af kontingentbetaling: Det har været et stort ønske at effektivisere håndteringen af kontingentopkrævning, betalinger, rykkergebyr m.v. Der er derfor arbejdet med en mere simpel metode til kontingentopkrævning samt fastsat faste datoer for kontingentfastsættelse, kontingentbetaling og udsendelse af rykkergebyr (se mere under næste punkt). Endvidere forventer vi, at det i de kommende år vil blive endnu nemmere for foreningens medlemmer at benytte forskellige digitale betalingsløsninger såsom netbank, mobil betaling m.v. når kontingentet skal betales. Det vil dog stadig være muligt at gå i banken og få dem til at foretage betalingen, såfremt man ønsker denne løsning. Økonomi Kontingentindbetalinger Bestyrelsen måtte desværre konstatere, at der igen i 2013 var en del medlemmer, der indbetalte kontingent efter betalingsfristen. Vi vil derfor fremover køre kontingentbetalingen efter følgende procedure: 1. Kontingentet fastsættets på generalforsamlingen i februar. 2. Kontingentopkrævning udsendes 1. marts. 3. Betalingsfristen er 1. april. 4. Betalinger efter 1. april pålægges et administrationsgebyr på 100 kr. Vi vil gerne opfordre til, at man sørger for at indbetale kontingentet rettidigt, da det er et stort arbejde for foreningens kasserer at afstemme indbetalinger, udsende rykkere mv. Regnskab og budget Regnskab for 2013 samt budget for 2014 og 2015 findes som bilag og præsenteres på generalforsamlingen. Kontingent 2014 Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om følgende kontingenter for 2014: - Foreningen: 100 kr (uændret) - Vej/kloak/sne: 750 kr (uændret) 2

3 Vej, kloak og sne Gravearbejdet i kvarteret I 2013 blev de fleste større graveprojekter i kvarteret afsluttet og bortset fra et par enkelte hængepartier ser vi nu frem mod næste fase, hvor flere veje venter på at det endelige slidlag påføres. Det forventes at ske indenfor 1-2 år afhængigt af hvornår vejene har sat sig som følge af reetableringen efter gravearbejdet. Som besluttet på sidste års generalforsamling, er planen dernæst at forsøge at renovere de veje, der trænger mest. Denne renovering vil foretages i de kommende år i takt med at vi får så gode priser som muligt hos Aarhus Vand ifm. deres færdiggørelse af asfaltarbejdet i kvarteret. Endvidere afhænger det af hvor langt vi kan få økonomien til at strække sig, som følge af de opsparede midler der er afsat til vejprojekter. På generalforsamlingen vil vi kort præsentere de opdaterede planer for de kommende års vejprojekter. Vejvedligehold Vi har således fulgt planen om, kun at foretage den allermest nødvendige reparation, da en del af kvarterets veje jo stadig mangler det endelige slidlag eller står foran en større renovering. I den forbindelse er det dog vigtigt at pointere, at hver enkelt grundejer har pligt til at holde fortove og kantstene i ordentlig stand og såfremt især kantstene ikke er i orden, kan påføring af helt nyt slidlag på vejene blive problematisk. Vi opfordrer derfor alle grundejere til i fællesskab på den enkelte vejstrækninger at sørge for at fortov og kantstene renoveres til acceptabel standard. Grundejerforeningen bistår gerne med gode råd, erfaringer og relevante kontaktoplysninger m.v., men det påhviler de respektive grundejere at beslutte, planlægge og gennemføre disse projekter. På generalforsamlingen vil en grundejer kort præsentere erfaringerne fra et fortovsprojekt på Nattergalevej (priser, gode råd og erfaringer m.v.) Snerydning Bestyrelsen har indgået aftale med en ny entreprenør omkring snerydning. Det skyldes et økonomisk bedre tilbud samt større fleksibilitet omkring kommunikation og serviceniveau. Der ryddes sne automatisk, når der falder mere end 5 cm sne - det er bestyrelsens holdning, at dette niveau er passende, men vi hører naturligvis gerne fra grundejerne ift. jeres oplevelse af snerydningen i vintersæsonen. Kommunikation Hjemmesiden Vi forsøger at holde grundejerforeningens hjemmeside opdateret med både grundlæggende information til medlemmer og tilflyttere i form af vedtægter, kontaktoplysninger m.v. Endvidere promoveres aktuelle arrangementer og nyheder jævnligt på hjemmesiden og vi håber at flere og flere får lyst og lejlighed til at besøge hjemmesiden fra tid til anden. Nyhedsbrev Som de fleste forhåbentlig har bemærket, tog vi i 2012 endeligt beslutningen om at overgå til som den primære kommunikationsform. Overgangen til elektronisk kommunikation er sket med fuld respekt for de medlemmer, der ikke har mulighed for eller ønsker at modtage information elektronisk. Disse medlemmer modtager fortsat al relevant information på papir. At vi nu kan kommunikere elektronisk med vore medlemmer via -baserede nyhedsbreve, har givet os mulighed for at målrette informationen, så den udsendes på det tidspunkt, hvor den er mest relevant for medlemmerne. Ligeledes er det en billig løsning som sparer en del omkostninger ift. tidligere tiders tryk- og uddelingsudgifter. 3

4 Årets arrangementer Fastelavn Fastelavnsfesten 2013 var traditionen tro et rigtig fint arrangement med stor opbakning fra kvarterets beboere i alle aldre. Det var en festlig dag som altid med højt humør og mange flotte kostumer. I skrivende stund er forberedelserne til fastelavnsfesten 2014 i fuld gang, og alt tyder på, at det også i år vil blive et velbesøgt arrangement (se annonce med mere praktisk info på sidste side i materialet). Foredrag om og vandrertur i kvarteret I foråret inviterede vi til foredrag med Kjeld Kibsgaard om tilblivelsen af bogen Fuglebakken Vi fik rigtig god indsigt i hvilken udvikling kvarteret har gennemgået og hørte om de mange spændende personer og episoder, som har præget kvarteret gennem tiden. Foredraget blev fulgt op af en søndagstur gennem kvarteret. Kjeld Kibsgaard tog os med rundt til forskellige huse og haver for at vise os beviser på de mange sjove og pudsige episoder. Vandrerturen sluttede på den grønne plads, med fælles kaffe og kagebord. Fredagskomsammen ( sommerfest ) Grundejerforeningens ny tiltag med en fredagskomsammen blev en gevaldig succes med mere end 120 tilmeldte voksne og børn. Vejret artede sig fint og med et afslappet program var det muligt for folk at komme og gå som man ville mellem kl Der blev snakket, grillet hot dogs, bagt snobrød og alle lod til at have en hyggelig eftermiddag/aften på den grønne plads. Arrangementet var ligeledes et forsøg på at teste, om der vil være opbakning til en årlig "sommerfest" i grundejerforeningen. Efter mange positive tilkendegivelser og det store fremmøde, er der ingen tvivl om, at vi vil gentage successen igen næste år. Kreativ aften Igen i år blev der afholdt kreativ aften. Om end der indtil videre ikke har været mange deltagere, har det ikke desto mindre været stor tilfredshed med arrangementet blandt deltagerne. Vi håber på, at bestyrelsen vil være indstillet på en gentagelse i Ideer til arrangementer Bestyrelsen har allerede en liste med ideer til mulige, kommende arrangementer, men vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at komme med yderligere ideer. Som regel er det begrænsning i tid blandt bestyrelsesmedlemmerne, der er den primære forhindring for at lave flere arrangementer, så lad dette hermed være en opfordring til alle medlemmer om at melde sig, såfremt man har lyst til at hjælpe til. Øvrige emner Nye medlemmer Der har også i 2013 været en del udskiftning i kvarteret som følge af køb og salg af huse. Vi fortsætter den gode tradition med at byde nye grundejere velkomne i kvarteret, hvor et bestyrelsesmedlem afleverer et velkomstbrev samt et eksemplar af bogen og informerer om kvarteret og foreningen. For at sikre en god service til nye medlemmer opfordrer vi fortsat til, at grundejerne der sælger deres huse, meddeler de ansvarlige i bestyrelsen, når der kommer nye beboere til. 4

5 Bestyrelsen 2014 Nye bestyrelsesmedlemmer søges Der vil også i år komme til at ske en udskiftning i bestyrelsen, da ikke alle de afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. Vi vil derfor opfordre alle interesserede grundejere til at opstille til bestyrelsen eller til en suppleantpost. Der er i år valg til 3 bestyrelsesposter samt 1 suppleantpost. Som en bestyrelse baseret på frivilligt arbejde råder vi over begrænsede ressourcer, især i form af tid. Dertil er der arbejdsområder, hvor vi kan mangle faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt for kvaliteten af det udførte arbejde, at vi også i fremtiden har mulighed for at trække på de mange gode og dygtige grundejere, som findes i vores kvarter. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at interesserede grundejere melder sig til at give en hånd med på de igangværende og kommende arbejdsopgaver, også selvom man ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen. Skulle man have fået lyst til at melde sig under fanerne, eller hvis man gerne vil have yderligere information om bestyrelsesarbejdet, er man meget velkommen til at rette henvendelse til formanden pr. mail på eller pr. telefon på Afslutning Afslutningsvist vil jeg gerne takke bestyrelsen for vel udført arbejde i bestyrelsesåret Det blev et år med mange nye tiltag og forandringer til det bedre. Også en stor tak til grundejerne for jeres opbakning til vores arbejde generelt, og særligt for at have taget så godt imod de nye tiltag. Vi ser frem til et godt og spændende arbejde i bestyrelsesåret Formanden KONTAKTANNONCE: Er det din tur til at give en hånd i Grundejerforeningens bestyrelse? Kære Grundejer, Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer til den kommende periode! Bestyrelsen består i forvejen af folk, som er aktive og som har en del at se til, så arbejdet planlægges og udføres så effektivt som muligt. For mit vedkommende har de sidste to års bestyrelsesarbejde udbygget mit sociale netværk i kvarteret væsentlig, og det synes jeg har været en kæmpe gevinst. Så ved en forholdsvis lille arbejdsindsats, har jeg fået rigtig meget ud af det, og anbefaler derfor gerne at tage en tørn i bestyrelsen! Det betyder også at selvom jeg ikke stiller op igen, holder jeg stadig fast i udvalgsarbejdet omkring tilrettelæggelse af vores sommerfest. For mig har det været det sociale og arrangementerne som har været det vigtige, for dig handler det måske mere om indflydelse på vores vejvedligehold eller noget helt andet. Lige meget hvad der driver dig, vil det være fantastisk, hvis du melder dig på Generalforsamlingen til at give en hånd med i bestyrelsen. Ønsker du yderligere information omkring bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig eller én af de andre i bestyrelsen. Du finder også vores kontaktinfo på hjemmesiden. Med venlig hilsen Mariann Padkær (mobil ) 5

6 Regnskab 2013 Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Årsregnskab for perioden 1. januar december 2013 Regnskab Budget Regnskab Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Resultatopgørelse Indtægter Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk Kontingent, foreningen - obligatorisk Kontingent, foreningen - frivillig Renteindtægter, bank Indtægter ved salg af bog Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyr) Indtægter i alt Omkostninger Vej/kloak/sne Vedligeholdelse, vej Vedligeholdelse, kloak Snerydning Trafik/miljø I alt Arrangementer Fastelavn Øvrige arrangementer I alt Kommunikation Informationsmateriale Hjemmeside I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler m.v Forsikringer Porto og gebyrer Bestyrelsesmøder Generalforsamlingen Udgivelse af bog Øvrige omkostninger I alt Omkostninger i alt Årets resultat Balance Aktiver Kassebeholdning Danske Bank - Budget Danske Bank - Aftaleindskud Danske Bank - Toprente Tilgodehavende hos grundejere 0 0 Aktiver i alt Passiver Egenkapital, forening Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Egenkapital, vej/kloak/sne Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Skyldige omkostninger Forudbetaling af kontingent Passiver i alt Bemærkninger til årsregnskabet: Årsregnskabet dækker for perioden 1. januar december 2013 Indtægter Der er i alt 265 medlemmer á 850 kr. (100 kr. til foreningen og 750 kr. Til vej/sne/kloak). Der er i alt 47 frivillige medlemmer á 100 kr. Renteindtægter, bank Posten er større end budgetteret, da man har været bedre til at placere pengene på aftalekonti og Toprente-konto. 1 Øvrige indtægter (ejendomsmægler og rykkergebyr) Der er solgt langt flere huse i området, ligesom flere medlemmer ikke har betalt kontingent til tiden. Posten er derfor større end budgetteret. 6

7 Vedligeholdelse, vej Der blev sidste år anvendt mere end budgetteret på denne posten, hvorfor der i år har været stor fokus på omkostninger ifm. vedligeholdelse af veje. Vedligeholdelse, kloak Der er ikke afholdt omkostninger til vedligeholdelse af kloaker, men i forbindelse med Aarhus Vand og Affaldvarme Aarhus opgravning af Nattergalevej har man afholdt omkostninger til udskiftning af brønddæksler. Snerydning Der er brugt færre penge på snerydning som følge af mindre hård vinter. Øvrige arrangementer Der har være afholdt omkostninger til fastelavnsfest, sommerfest, og julearrangement/kreativ aften. Budget 2014 & 2015 Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Budget Budget Regnskab Regnskab Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Resultatopgørelse Indtægter Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk Kontingent, foreningen - obligatorisk Kontingent, foreningen - frivillig Renteindtægter, bank Indtægter ved salg af bog Øvrige indtægter (ejendomsmægler, annoncer og gebyr) Indtægter i alt Omkostninger Vej/kloak/sne Vedligeholdelse, vej Projekt vej Vedligeholdelse, kloak Snerydning Trafik/miljø I alt Arrangementer Fastelavn Øvrige arrangementer I alt Kommunikation Informationsmateriale Hjemmeside I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler m.v Forsikringer Porto og gebyrer Bestyrelsesmøder Generalforsamlingen Udgivelse af bog Øvrige omkostninger I alt Omkostninger i alt Årets resultat Balance Aktiver Kassebeholdning Danske Bank - Budget Danske Bank - Aftaleindskud Danske Bank - Toprente Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital, forening Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31.december Egenkapital, vej/kloak/sne Egenkapital pr. 1, januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Skyldige omkostninger Forudbetaling af kontingent Passiver i alt

8 Plan for vejrenoveringer i kvarteret Via arbejdet med udskiftning af kloakledninger og fjernvarmeledninger i kvarteret har grundejerforeningen fået mulighed for at få lavet en total asfaltering af de berørte veje til en stærkt reduceret pris i forhold til, hvad en total asfaltering ellers ville koste. De veje der har været gravet op skal have tid til at sætte sig (1-2 vintre), før det endelige slidlag kan påføres. Det er derfor planen at afsluttende asfaltering på disse veje vil komme til at foregå i Kortet herunder viser hvilke veje, der vil blive fuldt renoveret. Alt efter hvilke priser grundejerforeningen får forhandlet sig frem til i 2015, kan der evt. blive tale om et enkelt endnu unavngivet vejstykke mere. Sydlige del af kvarteret Nordlige del af kvarteret Prisen for renovering af de 6 vejstykker er budgetteret til at beløbe sig til ca kr. Det er ca. 30 % af, hvad vi skulle have betalt, hvis vi selv skulle stå for en sådan renovering, da ca. 70% af de samlede omkostninger betales af Aarhus Vand og Fjenvarmen. Vores samlede opsparing (som det fremgår af regnskabet) er derfor tilstrækkelig til at få udført disse favorable vejrenoveringer. Efter endt gravearbejde er vejene blevet reetableret op til nuværende vejniveau. Efterfølgende skal der, som tidligere nævnt, påføres et nyt slidlag i hele vejens bredde, når det nuværende lag har sat sig. Dette slidlag er 2-3 cm tykt, hvilket medfører, at vejene hæves 2-3 cm i forhold til nuværende niveau. Når vejen hæves, vil brostenene på vejene I den sydlige del af kvarteret mange steder komme til at ligge under vejens niveau, hvilket vil medføre, at regnvand vil løbe ind på grusfortovet og evt. de omkringliggende grunde. Brostene bør derfor som minimum hæves, men rent vejteknisk vil det være en fordel, hvis der blev etableret rigtige kantsten, idet brosten ikke kan slutte tæt til asfalten og dermed øger risikoen for frostsprængninger af asfalten, da vand kan trænge ind under. Grundejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af vejen, mens det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for fortovet og de tilhørende kantsten. Bestyrelsen opfordrer derfor de enkelte grundejere på de berørte vejstrækninger til at gå sammen og aftale, hvilken løsning de ønsker. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne bistå med råd, vejledning osv. Vi foreslår at en grundejer fra hver vej (Solsortevej, Duevej og Drosselvej) melder sig til at være kontaktperson til bestyrelsen. Meld jer gerne i pausen ved generalforsamlingen til formanden. Hvis grundejere i den nordlige del måtte ønske det, kunne dette arbejde også være et godt tidspunkt at få repareret deres kantsten, hvis de trænger. I de kommende år er det planen, at flere af de øvrige veje også skal renoveres i fuld bredde, hvis dette vurderes rentabelt. Her vil muligt gravearbejde, vejens beskaffenhed samt omfanget af dens brug blive lagt til grund for prioriteringen af rækkefølgen. Indtil en mulig total renovering af disse veje vil de blive vedligeholdt som hidtil, med reparation af store huller ca. hvert andet år. 8

9 Baggrund: Som et nyt lille tiltag har Grundejerforeningen indført en årlig prisuddeling. Med prisen ønsker grundejerforeningen at give et skulderklap til et eller flere medlemmer, som på forskellig vis er med til at gøre Pip-kvarteret til et endnu bedre sted at bo. Vi modtager derfor gerne gode, sjove eller kreative forslag til årets prisuddeling, som finder sted på generalforsamlingen. Måske har du/i verdens bedste naboer, der altid passer jeres hus når I tager på ferie. Måske er der et renoveringsprojekt i kvarteret, som har resulteret i et flot hus. Måske er det en helt tredje ting som du/i synes fortjener lidt ekstra ros og et officielt skulderklap. PRÆMISSER: - Prisen uddeles på generalforsamlingen. - Alle kan sende en eller flere nomineringer til Årets PIP. - Bestyrelsen udpeger vinderen (hvis prisuddelingen bliver en success, vil vi fremover ændre det til en afstemning, så alle grundejere kan stemme på deres favorit). Nominerede: Renoveringen af huset på Falkevej 8 (Inge Merethe Holm & Gert Johansen). Trailer- klubben - en både miljøvenlig og social deleklub. (Ejvind Post & Karen Riggelsen, Fasanvej 20). Niels Dengsø - Svalevej 8. For altid at sørge for snerydning på egen og naboens grund. Stilfuld tilbygning til bungalow på Falkevej 10 (Anne Meta & Nicholai Hindrichsen). John Hermansen - Fuglesangs Allé 13. For altid at holde fortov, kloak og hæk i pæneste orden. 9

10 FASTELAVNSFEST 2014 hos GRUNDEJERFORENINGEN Fuglebakken Søndag den 2. marts kl på den grønne plads, hjørnet af Nattergalevej og Falkevej. Kom til den årlige fastelavnsfest i Grundejerforeningen. Det er for alle både børn, voksne og ældre. Kig gerne forbi og vær en del af en hyggelig eftermiddag. Tøndeslagning for både børn og voksne, med kåring af årets kattekonge og - dronning. Pris: DKK 20,- per barn. Til børnene serveres pølsehorn og varm kakao. Som noget nyt betales ved ankomst! Vi forsøger at gøre tilmeldingsprocessen lidt nemmere. Det betyder der i år ikke skal afhentes billet inden arrangementet, men den købes på pladsen på selve dagen. Medbring venligst aftalte penge og HUSK TILMELDING! Tilmelding sker til Mariann Padkær på eller sms/ring på mobil Husk at oplyse antal børn, vejnavn og nummer. Senest den 28. februar 2014 Stort kagebord Der er tradition for at hver deltagende familie medbringer boller eller kage til et fælles kagebord. Vi sørger for kakao. Medbring gerne selv kaffe eller te. Vi glæder os til at se Jer og vi satser igen i år på godt vejr! J Husk tilmelding senest den 28. februar! Betaling klares på selve dagen når I møder op J Venlig hilsen Arrangement udvalget 10

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Sept. 2011 Kære Medlem Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi valgte at springe over det planlagte blad i Juni måned, men håber dog på, at følgende blad kan

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006 Indhold: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Formanden har ordet Løst og Fast NRGi Arrangementer Pæretræer på Fuglebakken

Læs mere

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her.

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her. !" %& & #$%&' ()**+! " " # $, -. /0 Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * Ansvarshavende: John Hermansen- email: jaka@stofanet.dk,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 24/5-2011 for Bakkealle Grundejerforening samt regnskab for 2010/11 og Budget for 2011/12

Referat af Generalforsamling 24/5-2011 for Bakkealle Grundejerforening samt regnskab for 2010/11 og Budget for 2011/12 Referat af Generalforsamling 24/5-2011 for Bakkealle Grundejerforening samt regnskab for 2010/11 og Budget for 2011/12 Generalforsamlingen var indkaldt ved følgende brev af tirsdag den 10. maj 2011 til

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere