Salg- og leveringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Salg- og leveringsbetingelser Alle aftaler med ZF Danmark er underlagt Orgalime S 2012 (se venligst bilag) med følgende undtagelser: Pkt. 10 afsnit 2 ændres til: Levering sker ex works Pkt. 19 ændres til: Betalingsbetingelser aftales individuelt Pkt. 21 ændres til: Renter beregnes med 0,75 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato Pkt. 46 ændres til: Tvister afgøres ved Retten i Glostrup Varer tages ikke retur uden forudgående skriftlig aftale. Ved aftalt returnering sker returnering franko på ZF Danmarks adresse. ZF Danmark Bilag: Orgalime S 2012 ZF DANMARK er et datterselskab af ZF Friedrichshafen AG, som er moderfirma for ZF koncernen, der med sine ca medarbejdere fordelt i 26 lande er en af verdens største producenter af transmissioner ZF DANMARK Taastrupgaardsvej 8-10 DK 2630 Taastrup Danmark Denmark Telefon Telefax

2 ORGALIME S 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER for LEVERANCER AF MEKANISKE, ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Bruxelles, marts 2012 ANVENDELSE 1. Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse, såfremt parterne Skriftligt eller på anden måde har indgået aftale herom. Enhver ændring eller afvigelse fra disse skal aftales Skriftligt. DEFINITIONER 2. I disse Almindelige Betingelser har følgende udtryk den her angivne betydning: - Aftalen : parternes Skriftlige aftale om levering af Produktet med samtlige bilag herunder Skriftligt aftalte ændringer og tillæg til disse dokumenter; - Grov Uagtsomhed : en handling eller undladelse, som indebærer enten en manglende hensyntagen til alvorlige følger, hvis indtræden en samvittighedsfuld aftalepart normalt burde have forudset, eller en bevidst tilsidesættelse af følgerne af en sådan handling eller undladelse; - Skriftlig : kommunikation ved dokumenter underskrevet af parterne, eller ved brev, fax, elektronisk post og andre måder, som parterne har aftalt; - Produktet : de(n) genstand(e), som skal leveres i henhold til Aftalen, inklusive software og dokumentation. PRODUKTINFORMATION 3. Alle oplysninger og data i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, Aftalen Skriftligt og udtrykkeligt henviser til dem. TEGNINGER OG TEKNISK INFORMATION 4. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Produktet eller fremstillingen heraf, som før eller efter Aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, forbliver den overladende parts ejendom. Tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information, som er modtaget af en part, kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. De må ikke uden samtykke fra den overladende part kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. 5. Leverandøren skal senest ved leveringen vederlagsfrit overlade den information og de tegninger, som er nødvendige for at Køberen skal kunne udføre montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af Produktet. Sådan information og sådanne tegninger skal stilles til rådighed i det antal, som er aftalt eller mindst i et eksemplar af hver. Leverandøren har ikke pligt til at udlevere tegninger eller beskrivelser, som ligger til grund for fremstillingen af Produktet eller reservedele. LEVERINGSPRØVE 6. Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven med mindre andet er aftalt udføres på det sted, hvor Produktet fremstilles og inden for normal arbejdstid. Hvis de tekniske krav til prøven ikke er angivet i aftalen, skal denne udføres i overensstemmelse med sædvanlig praksis i den pågældende industribranche i det land, hvori Produktet fremstilles. 7. Leverandøren skal Skriftligt give Køberen sådant varsel om en leveringsprøve, at Køberen kan være repræsenteret ved prøven. Hvis Køberen ikke er repræsenteret, skal prøveprotokollen sendes til Køberen og skal accepteres som korrekt. 8. Hvis leveringsprøven viser, at Produktet ikke er kontraktmæssigt, skal Leverandøren uden ugrundet ophold afhjælpe alle mangler for at bringe Produktet i kontraktmæssig stand. På køberens forlangende skal ny leveringsprøve derefter udføres, medmindre manglerne var ubetydelige. 9. Leverandøren bærer alle omkostninger ved leveringsprøver, som udføres der, hvor Produktet fremstilles. Køberen bærer dog alle rejse- og opholdsomkostninger for sine repræsentanter i forbindelse med sådanne prøver. LEVERING. RISIKOOVERGANG 10. Er leveringsklausul aftalt, skal denne fortolkes i overensstemmelse med de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, skal levering ske Free Carrier (FCA) på det af Leverandøren angivne sted. Har Leverandøren, ved levering Free Carrier, på Køberens begæring påtaget sig at sende Produktet til dettes bestemmelsessted, overgår risikoen senest, når Produktet overlades til den første fragtfører. Medmindre andet er aftalt, tillades delleverancer ikke. LEVERINGSTID. FORSINKELSE 11. Såfremt parterne i stedet for en bestemt leveringsdato har angivet en tidsperiode, inden for hvilket levering skal finde sted, anses denne tidsperiode for påbegyndt så snart, Aftalen er indgået og alle aftalte forhåndsbetingelser, som påhviler Køberen, er blevet opfyldt, så som officielle formaliteter, betalinger, som skal erlægges ved Aftalens indgåelse og sikkerhedsstillelser. 12. Såfremt Leverandøren kan forudse, at han ikke vil kunne levere Produktet i rette tid, skal han straks give køberen Skriftlig

3 2 meddelelse herom og samtidig angive årsagen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted. Undlader Leverandøren at give en sådan meddelelse, har Køberen ret til erstatning for de meromkostninger, som han påføres, og som han kunne have undgået, såfremt han havde modtaget sådan meddelelse. 13. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed som nævnes i punkt 41 eller skyldes Køberens handling eller undladelse, herunder afbrydelse af aftalens opfyldelse i henhold til punkterne 21 og 44, eller skyldes enhver anden omstændighed, som kan henføres til Køberen, har Leverandøren ret til at forlænge leveringstiden i det omfang, som det efter samtlige omstændigheder er rimeligt. Dette gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter det aftalte leveringstidspunkt. 14. Hvis Produktet ikke leveres i rette tid, er Køberen berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden udgør 0,5 pct. af den aftalte købesum for hver påbegyndt uges forsinkelse. Konventionalboden kan ikke overstige 7,5 pct. af den aftalte købesum. Såfremt kun en del af Produktet er forsinket, beregnes konventionalboden af den del af den aftalte købesum, der dækker den del af Produktet, der på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat af parterne. Konventionalboden forfalder til betaling ved Skriftligt påkrav fra Køberen, dog tidligst når fuldstændig levering har fundet sted eller Aftalen hæves i henhold til punkt 15. Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat Skriftligt krav herom inden seks måneder efter det tidspunkt, hvor levering skulle have fundet sted. 15. Er forsinkelsen sådan, at Køberen er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 14 og Produktet fortsat ikke leveres, har Køberen ret til Skriftligt at kræve levering inden en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end en uge. Leverer Leverandøren ikke inden for denne sidste frist, og dette ikke skyldes nogen omstændighed, som Køberen er ansvarlig for, kan Køberen ved Skriftlig meddelelse til Leverandøren hæve Aftalen for så vidt angår den del af Produktet, som på grund af Leverandørens manglende levering ikke kan tages i brug som forudsat af parterne. Hvis Køberen hæver Aftalen, har han ret til erstatning for det tab, han har lidt ved Leverandørens forsinkelse, herunder tab for følgeskader og indirekte tab. Den samlede erstatning inklusive konventionalboden, som skal betales i henhold til punkt 14 kan ikke overstige 15 pct. af den del af den aftalte købesum, der dækker den del af Produktet, for hvilken Aftalen hæves. Køberen har desuden ret til, ved Skriftlig meddelelse til Leverandøren, at hæve Aftalen, såfremt det på grund af omstændighederne står klart, at der vil indtræffe en forsinkelse, som i henhold til punkt 14 ville give Køberen ret til maksimal konventionalbod. Ved en sådan ophævelse har Køberen ret til såvel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold til tredje stykke i dette punkt Konventionalbod i henhold til punkt 14 og ophævelse af Aftalen med begrænset erstatning i henhold til punkt 15 er de eneste beføjelser, som Køberen kan gøre gældende som følge af Leverandørens forsinkelse. Ethvert andet krav mod leverandøren på grund af sådan forsinkelse er udelukket, medmindre Leverandøren har gjort sig skyldig i Grov Uagtsomhed. 17. Såfremt Køberen forudser, at han ikke vil kunne tage imod leverancen af Produktet på leveringstidspunktet, skal han straks give Leverandøren Skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor han påregner at kunne modtage leverancen. Hvis Køberen undlader at modtage leverancen på leveringstidspunktet, skal han desuagtet betale den del af købesummen, som forfalder til betaling ved leverancen, som om levering havde fundet sted. Leverandøren skal sørge for, at Produktet opbevares på Køberens regning og risiko. På Køberens begæring skal Leverandøren tillige forsikre Produktet på Køberens regning. 18. Medmindre Køberens undladelse af at tage imod leverancen skyldes sådanne omstændigheder, som nævnes i punkt 41, kan Leverandøren ved Skriftlig meddelelse kræve, at Køberen modtager leverancen inden for en sidste rimelig frist. Undlader Køberen af årsager, som Leverandøren ikke bærer ansvaret for at modtage leverancen inden for denne frist, er Leverandøren berettiget til ved Skriftlig meddelelse at hæve Aftalen helt eller delvist. Leverandøren har da ret til erstatning for den skade, som Køberens misligholdelse har påført ham, herunder tab for følgeskader og indirekte tab. Erstatningen kan ikke overstige den del af købesummen, der dækker den del af Produktet, som ophævelsen omfatter. BETALING 19. Betalinger skal erlægges inden for 30 dage fra fakturadato. Medmindre andet er aftalt, skal købesummen betales med en tredjedel ved Aftalens indgåelse og med en tredjedel ved leverandørens meddelelse til Køberen om, at Produktet eller den væsentligste del heraf er klar til levering. Restbeløbet skal betales, når Produktet i sin helhed leveres. 20. Uanset hvorledes betaling sker, skal betalingen ikke anses for at have fundet sted, før Leverandørens konto uigenkaldeligt er blevet krediteret med det forfaldne beløb. 21. Betaler Køberen ikke i rette tid, har Leverandøren ret til morarenter fra forfaldsdagen og ret til erstatning for sine inddrivelsesomkostninger. Rentesatsen skal være den, som parterne har aftalt. Hvis parterne ikke har aftalt nogen rentesats, gælder den Europæiske Centralbanks refinancieringsrentesats med et tillæg på 8 procentpoints. Erstatningen for inddrivelsesomkostninger skal udgøre 1 pct. af det beløb, for hvilket der skal betales renter som følge af forsinket betaling. Ved forsinket betaling og når Køberen ikke stiller en aftalt sikkerhed i rette tid, har Leverandøren ret til, efter at have givet Køberen Skriftlig meddelelse herom, at afbryde sin opfyldelsen af Aftalen, indtil betaling sker, eller indtil Køberen stiller den aftalte sikkerhed. Såfremt Køberen ikke efter tre måneder har betalt det forfaldne beløb, har Leverandøren ret til ved Skriftlig meddelelse til Køberen at hæve Aftalen og foruden morarenter og inddrivelsesomkostninger i henhold til dette punkt at kræve erstatning for det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum. EJENDOMSFORBEHOLD 22. Produktet forbliver Leverandørens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til den relevante lovgivning.

4 Køberen skal på Leverandørens begæring bistå ham med at træffe nødvendige foranstaltninger til at beskytte Leverandørens ejendomsret til Produktet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen i henhold til punkt 10. ANSVAR FOR MANGLER 23. Leverandøren skal i overensstemmelse med punkterne afhjælpe alle mangler og fejl (herefter benævnt mangler), som beror på fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Reparation skal udføres der, hvor Produktet befinder sig, medmindre Leverandøren finder det mere hensigtsmæssigt, at Produktet sendes til ham eller til en af ham udpeget destination. Såfremt manglen kan afhjælpes ved udskiftning eller reparation af en mangelfuld del og hvis demontering og montering af delen ikke kræver særlig fagkundskab, kan Leverandøren kræve, at den mangelfulde del sendes til ham eller til en af ham udpeget destination. I et sådant tilfælde er Leverandørens forpligtelse vedrørende manglen opfyldt, når han har leveret en tilbørlig repareret eller udskiftet del til Køberen. 24. Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. 31. Køberen skal for egen regning sørge for fri adgang til Produktet samt forestå ethvert indgreb i anden udrustning end Produktet, der er nødvendigt for at kunne afhjælpe manglen. 25. Leverandørens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i Aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af Produktet. 26. Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen, f.eks. mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, ukorrekt montering eller fejlagtig reparation foretaget af Køberen eller ændringer foretaget uden Leverandørens Skriftlige samtykke. Leverandøren er endvidere ikke ansvarlig for normal slitage og forringelse. 27. Leverandørens ansvar er begrænset til mangler, som viser sig inden for en periode af et år fra leveringen. Hvis anvendelse af Produktet er mere intensiv end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt. 32. Med mindre andet er aftalt, skal nødvendig transport af Produktet eller dele deraf til og fra Leverandøren i forbindelse med afhjælpning af mangler, som Leverandøren er ansvarlig for, ske for Leverandørens regning og risiko. Køberen skal følge Leverandørens instruktioner angående sådan transport. 33. Med mindre andet er aftalt, skal Køberen bære alle meromkostninger, som Leverandøren påføres i forbindelse med afhjælpning af manglen og som skyldes, at Produktet befinder sig på et andet sted end det bestemmelsessted, som ved Aftalens indgåelse blev angivet for Leverandørens leverance til Køberen, eller hvis intet bestemmelsessted blev angivet leveringsstedet. 34. Mangelfulde dele, som er blevet udskiftet, skal stilles til Leverandørens disposition og bliver hans ejendom. 35. Såfremt Køberen har afgivet en sådan meddelelse, som 28. Når en mangel i en del af Produktet er blevet afhjulpet, er nævnt i punkt 29, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen Leverandøren ansvarlig for mangler i den reparerede eller udskiftede del i henhold til de samme betingelser, som gælder for det oprindelige Produkt i et tidsrum af et år. For Produktets øvrige mangel, som Leverandøren bærer ansvaret for, har Leverandøren ret til erstatning for de omkostninger, som meddelelsen har påført ham. dele forlænges den i punkt 27 nævnte periode kun med det tidsrum og i det omfang, Produktet ikke har kunnet anvendes som 36. Såfremt Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser i følge af manglen. henhold til punkt 30, kan Køberen Skriftligt fastsætte en sidste rimelig frist for opfyldelse af Leverandørens forpligtelser, som ikke 29. Køberen skal uden ugrundet ophold ved Skriftlig kan være kortere end en uge. meddelelse underrette Leverandøren om alle mangler, som viser Hvis Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser inden sig. Sådan underretning skal ikke under nogen omstændigheder udløbet af fristen, har Køberen ret til selv at udføre, eller ved en af foretages senere end to uger efter udløbet af den i punkt 27 ham antaget tredjemand at lade udføre, nødvendige reparationer nævnte periode eller den i punkt 28 nævnte forlængede periode, for Leverandørens regning og risiko. når en sådan finder anvendelse. Ved vellykket reparationsarbejde udført af Køberen eller Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen. af tredjemand, skal Leverandørens godtgørelse af rimelige omkostninger, Såfremt Køberen ikke giver Leverandøren Skriftlig som Køberen er blevet påført, udgøre en fuldstændig meddelelse om en mangel inden for de frister, som er angivet i opfyldelse af Leverandørens forpligtelser som følge af manglen. dette punkts første stykke, fortaber han retten til at få manglen afhjulpet. 37. Såfremt reparationen af Produktet i henhold til punkt 36 Er manglen sådan, at den kan medføre skade, skal Køberen straks underrette Leverandøren Skriftligt. Køberen skal bære risikoen for skader på Produktet, som opstår som følge af, at en sådan underretning ikke finder sted. Køberen skal iværksætte ikke lykkes, a) har Køberen ret til forholdsmæssigt afslag under forudsætning af, at afslaget ikke under nogen omstændigheder overstiger 15 pct. af købsprisen, eller rimelige foranstaltninger for at begrænse skader og skal i denne b) kan Køberen, såfremt manglen er så væsentlig, at den henseende følge Leverandørens instruktioner. i betydeligt omfang begrænser Køberens nytteværdi af Aftalen med hensyn til Produktet eller en væsentlig del heraf, ved Skriftlig 30. Efter at have modtaget meddelelse i henhold til punkt meddelelse til Leverandøren hæve Aftalen for så vidt angår den 29 skal Leverandøren i henhold til reglerne i punkterne 23- del af Produktet, der som følge af manglen ikke kan anvendes på 39 for egen regning afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. den af parterne forudsatte måde. Køberen har i så fald krav på Afhjælpningsarbejdet skal udføres på tidspunkter, så Køberens erstatning for det af ham lidte tab, sine omkostninger og skader; virksomhed ikke forstyrres i unødigt omfang. 3

5 dog højst 15 pct. af den del af købesummen, der dækker den del af Produktet, som ophævelsen omfatter. 38. Uanset bestemmelserne i punkterne gælder Leverandørens mangelsansvar ikke for nogen del af Produktet udover et år fra udløbet af den i punkt 27 nævnte ansvarsperiode eller fra udløbet af enhver anden ansvarsperiode, som parterne må have aftalt. 39. Leverandøren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet indirekte tab. Denne begrænsning i Leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i Grov Uagtsomhed. FORDELING AF ANSVAR FOR SKADE FORÅRSAGET AF PRODUKTET 40. Leverandøren er ikke ansvarlig for tingskade, som Produktet forårsager efter leveringen og mens det er i Køberens besiddelse. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori Køberens produkter indgår. Hvis Leverandøren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan tingskade, som beskrives i første stykke, skal Køberen forsvare Leverandøren og holde ham skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning mod en af parterne for sådan skade som omhandles i dette punkt, skal denne part straks Skriftligt underrette den anden part herom. Leverandøren og Køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af Produktet. Ansvaret mellem Leverandøren og Køberen skal dog afgøres i henhold til punkt 46. Begrænsningen af Leverandørens ansvar i dette punkts første stykke gælder ikke, såfremt Leverandøren har gjort sig skyldig i Grov Uagtsomhed. FORCE MAJEURE 41. Hver af parterne har ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, i den udstrækning opfyldelsen forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld som følge af force majeure, hvorved forstås nogen af følgende omstændigheder: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, omfattende militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner på brugen af drivkraft, valuta- og eksportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme naturfænomener, terrorhandlinger samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. En omstændighed, som nævnt i dette punkt, uanset om den indtræffer før eller efter Aftalens indgåelse giver alene en part ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser, såfremt dens indflydelse på Aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på tidspunktet for Aftalens indgåelse. 42. Den part, som påberåber sig en force majeureomstændighed, skal uden ugrundet ophold give den anden part Skriftlig meddelelse om omstændighedens opståen og ophør. Hvis en part undlader at give en sådan meddelelse, har den anden part ret til erstatning for de meromkostninger, denne påføres, og som han kunne have undgået, såfremt han havde modtaget meddelelsen. Forhindrer force majeure Køberen i at opfylde sine forpligtelser, skal han godtgøre Leverandøren de omkostninger, som denne pådrager sig ved at sikre og beskytte Produktet. 43. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse Almindelige Betingelser, har enhver af parterne ret til at hæve Aftalen ved Skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt Aftalens opfyldelse afbrydes i henhold til punkt 41 i mere end seks måneder. ANTECIPERET MISLIGHOLDELSE 44. Uanset andre bestemmelser i disse Almindelige Betingelser vedrørende afbrydelse af Aftalens opfyldelse har hver part ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, hvis det af omstændighederne klart fremgår, at den anden part ikke kommer til at opfylde sine forpligtelser. Den part, der afbryder opfyldelsen af Aftalen, skal straks give Skriftlig meddelelse herom til den anden part. KONSEKVENSTAB 45. Medmindre andet fremgår af disse Almindelige Betingelser, skal ingen af parterne overfor den anden part være ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder eller for nogen anden følgeskade eller noget indirekte tab. TVISTER OG ANVENDELIG RET 46. Alle tvister i anledning af Aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal endegyldigt afgøres i henhold til Det Internationale Handelskammers (ICC) regler om voldgift af en eller flere voldgiftsdommere udnævnt i overensstemmelse med disse regler. 47. Aftalen er undergivet den materielle ret i Leverandørens land. This is an Orgalime publication. Orgalime represents the mechanical, electrical, electronic and metalworking industries in Europe. All rights reserved Editeur responsable : Adrian Harris, Director General ORGALIME The European Engineering Industries Association Diamant Building, Boulevard A Reyers 80, B 1030 Brussels Tel: Fax:

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere.

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere. BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING OG MONTERING AF MEKANISKE, ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING OG MONTERING AF MEKANISKE, ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER ORGALIME SI 14 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING OG MONTERING AF MEKANISKE, ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Bruxelles, januar 2014 ANVENDELSE 1. Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Produktinformation 3. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, Aftalen udtrykkelig henviser til dem.

Produktinformation 3. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, Aftalen udtrykkelig henviser til dem. NLM 94 Anvendelse ALMINDELIGE BETINGELSER for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Nemco salgs- og leveringsbetingelser Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr i Danmark, Sverige, Finland og Estland. Anvendelse

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser )

Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser ) Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser ) I ANVENDELSESOMRÅDE 1. Nærværende generelle betingelser kommer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet SL-01-DK Salgs- og leveringsbetingelser for salg af reservedele, komponenter og tilbehør samt levering af reparations- og serviceydelser E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT 1.1. Disse almindelige salgs- og

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

PRISLISTE l CYLINDRE. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

PRISLISTE l CYLINDRE. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2015 PRISLISTE l CYLINDRE ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgler CLIQ Triton 501+ Triton 501 Triton 401 Merkur 401 Garant Plus Serie 1200 Serie 600 uden system Serie 500 uden system

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

SL-02-DK Salgs- og leveringsbetingelser for levering af udstyr uden installation

SL-02-DK Salgs- og leveringsbetingelser for levering af udstyr uden installation SL-02-DK Salgs- og leveringsbetingelser for levering af udstyr uden installation E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, pristilbud

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26...

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26... STUKSVEJSEPARAMETRE INDHOLDSFORTEGNELSE Stuksvejsning... 2 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr11... 4 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr17... Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr2... Salgs og leveringsbetingelser...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Prisliste l ABLOY. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Prisliste l ABLOY. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2015 Prisliste l ABLOY ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ABLOY Protec2 CLIQ Programmeringsboks TQ500......................................... 1.2 Opdateringsboks.................................................

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Prisliste l Slagfast sikkerhedscylinder

Prisliste l Slagfast sikkerhedscylinder 2015 liste l Slagfast sikkerhedscylinder AssA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501+ Slagfast sikkerhedscylinder TC3612 TC3612 TC3612 poleret TC3612 rustfrit Tilbehør bestilles

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere