Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:"

Transkript

1 Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8

2 1. IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED Nærværende serviceaftale er gældende i 1 år regnet fra d. Herefter indgås ny aftale over samtlige installationer i Ringsted Kommune med virkning fra 2. ANLÆGSTYPER og INSTALLATIONSADRESSER Serviceaftalen omfatter de i Bilag A nævnte installationsadresser. Installationsadresserne kan frit i kontraktperioden flyttes til anden adresse indenfor vejbestyrelsens ressortområde, dog skal ITS informeres om de nye adresser. 3. AFTALENS OMFANG Serviceaftalen dækker 1 årligt forebyggende vedligeholdelses eftersyn samt kalibrering af pladser indenfor normal arbejdstid, på det i Bilag A nævnte udstyr. Ved eftersyn udføres en funktionstest, rengøring samt en tilstands rapport som afleveres til kunden når eftersynene er gennemført. Eksisterende fejlmeldinger fra system sendes til ITS-Teknik Service afdeling. Specielt for første måned: Her laves 14 dages kalibreringstællinger. Følgende 2 måneder laves 1 kalibrering per måden. Fejl og mangler udbedres efter regning i henhold til timepriser ifølge bilag B Service udkald initialiseres direkte fra Kunden eller direkte fra overvågningssystemet. Ved fejlmelding påbegyndes service normalt inden for nedenstående tidsintervaller: Kontrolskabe indenfor 48 timer. Ved højtider og i ferieperioder kan forekomme ventetid. 4. FEJLMELDING Fejlmelding foretages til ITS Service indenfor normal arbejdstid på Normale arbejdstider er: Mandag torsdag, 8-16 Fredag, 8-15 ITS-tekniks serviceafdeling, kontaktes på Side 2 af 8

3 5. PRIS og PRISREGULERING For denne Serviceaftale er prisen fastsat til kr. årligt. 6. BETALING Betaling for denne Serviceaftale faktureres kvartalsvis forud. Betalingsfrist er 21 dage netto. 7. MISLIGHOLDELSE Enhver af parterne er berettiget til i tilfælde af den anden parts misligholdelse at opsige Serviceaftalen med øjeblikkelig virkning. Forinden opsigelse kan ske, skal der dog været afgivet mindst én skriftlig advarsel, samt enhver af parterne skal have 14 dage til at bringe det kritisable forhold til ophør. 8. Salgs- og leveringsbetingelser. For øvrige vilkår henvises der til Generelle salgs- og leveringsbetingelser for ITS- teknik, vedlagt som Bilag C. 9. BILAG Følgende bilag vedlægges denne Serviceaftale: Bilag A, Installationsadresser og evt. værdi af den enkelte installation. Bilag B, Gældende timepriser for Bilag C, Generelle salgs- og leveringsbetingelser for ITS-teknik. Bilag D, Tilstandsrapport Den / Den / ITS-teknik Kundens navn og stempel Side 3 af 8

4 Serviceaftale Bilag A Parkerings anlæg Ringstedstation Nord og Syd Side 4 af 8

5 Enhedspriser 2015 Bilag B Montør 850, Montør - Overtid 1050, Bil pr. km. 7, Lastbil på anlæg (pr. time ekskl. fører) 700, Gravemaskine på anlæg (pr. time ekskl. fører) 1250, Tekniker time 1050, Tekniker Overtid 1275,00 Side 5 af 8

6 Salgs og Leveringsbetingelser Bilag C 1. Generelt 1.1. Sælger, som benævnt i det følgende, er Olsen Engineering A/S. Køber, som benævnt i det følgende, er modtageren af en leverance, et produkt eller en ydelse (herefter benævnt leverance eller emne) fra Olsen Engineering inklusiv eventuelle leverancer fra underleverandører til Olsen Engineering Nærværende Generelle salgs- og leverings-betingelser er gældende for alle leverancer til køber, medmindre andet er aftalt skriftligt. [f.x. AB92, udbudsmaterialer el. lign.]. 2. Levering 2.1. Levering sker Ex Works (EXW) fra sælgers adresse i henhold til gældende Incoterms. Leverancen henstår således for købers regning og risiko fra det tidspunkt, hvor den af sælger er stillet til købers disposition Såfremt køber ikke er parat til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, sørger sælger for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko. 3. Forsinkelse 3.1. Hvis forsinkelse med en levering skyldes force majeure eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden kan forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den op-rindeligt aftalte leveringstid. 4. Kundespecifikke materialer 4.1. Ved aftaler om køb af emner der kræver kundespecifikke materialer, som ikke kan anvendes til anden produktion, er køber forpligtet til at aftage såvel lager af emner som restlager af materialer inden for de aftalte terminer eller i tilfælde af produktionsmæssigt ophør af emnet. 5. Pris og betaling 5.1. Alle priser er i danske kroner (DKK) eller Euro ( ), eksklusiv moms, told og andre offentlige afgifter, medmindre andet er anført Tilbud er gældende 30 dage fra afsendelsen, og priserne er angivet med forbehold for ændringer i priser fra underleverandører og i prisændringer på materialer, samt ændringer i valutakurser Ved køb over DKK ,00 betales 1/3 ved ordreafgivelse og 2/3 ved levering. Betalings-betingelserne er 21 dage, medmindre andet er aftalt og en eventuel kreditgivning er betinget af sælgers godkendelse. Ved overskridelse af be-talingsfrist kan der beregnes renter på 1,25 % pr. påbegyndt måned af den værende restgæld fra forfaldsdato. Ved påmindelse om betaling kan der opkræves der et rykkergebyr på kr. 100,00 eksklusiv moms Medmindre andet er aftalt er stykprisen aftalt og baseret på, at der kan leveres op til 10% mere eller mindre end aftalt antal, og at der kan faktureres i henhold til dette Ved ændring af emner, som vedrører igangværende produktion, såvel som igangværende fremstilling/indkøb af værktøjer, er sælger berettiget til at fakturere merforbrug af materialer og tid efter sædvanlig takst. 6. Ejendomsret 6.1. Leverancen forbliver sælgers ejendom, indtil der er erlagt fuld betaling. 7. Ansvar for mangler 7.1. Sælger er berettiget og forpligtet til at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i materiale eller frem-stilling, ved efter eget valg at foretage reparation eller udskiftning. Mangelreklamation berettiger således ikke køber til afslag i prisen eller ophævelse af aftalen Sælgers ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest et år fra den dag, emnet blev stillet til købers disposition. Anvendes emnet mere intensivt end aftalt eller forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholds-mæssigt. Side 6 af 8

7 7.3. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forår-saget af materiale, som er tilvejebragt af køber, eller af konstruktioner, der er foreskrevet af køber eller specificeret af denne Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under den i aftalen forudsatte anvendelse, og ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes årsager, opstået efter at risikoen er overgået til køber Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 8 dage fra levering Køber skal give skriftlig meddelelse til sælger om en mangel uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter den i pkt 7.2. angivne frist er udløbet Hvis køber ikke skriftligt underretter sælger om en mangel inden for de angivne frister, mister køber enhver ret til at fremsætte krav i anledning af manglen Med hensyn til produktsalg eller reservedele: Hvis sælger anerkender pligt til afhjælpning, skal køber returnere det mangelfulde emne til sælger for købers regning og risiko. Efter afhjælpning sender sælger emnet til køber for sælgers regning og risiko Mangelfulde dele som udskiftes, stilles til sælgers disposition og bliver sælgers ejendom Sælger bærer intet ansvar for mangler ud over det i pkt beskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger Der gælder 1 års garanti fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års garantiperiode. 8. Tingskade forvoldt af leverancen (produktansvar) 8.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som sælger efter nedenstående pkt. 8.3., 8.4. og pkt ikke er ansvarlig for overfor køber Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af emnet: a) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens emnet er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand. b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager De i dette pkt. nævnte begrænsninger gælder ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagt-somhed Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom Parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af emnet. Det indbyrdes forhold mellem parterne i denne aftale skal dog altid afgøres i henhold til pkt. 10 nedenfor. 9. Ansvarsbegrænsning 9.1. Et eventuelt erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige det fakturerede beløb for det solgte emne Sælger hæfter ikke for driftstab, råvaretab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab og omkostninger i anledning af forsinkelse eller mangler Følgende omstændigheder medfører ansvars-frihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør Ved force majeure hos køber skal denne dække de omkostninger, sælger pådrager sig for at sikre og beskytte leverancen Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i dette punkt. 10. Tvister Enhver tvist, der måtte opstå i anledning af aftalen mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol. Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres uden foregående varsel. Side 7 af 8

8 Københavnsvej 265, 4000 Roskilde Mail: Tlf: Tilstandsrapport på: Vej: km. lokalitet Dato: Visuelt udvendigt Buler Påkørt Skrammer Udseende Andet Bemærkning Skab Skiltekasse Skiltefront Mast Spolefuger Visuelt indvendigt Vand Rust Ir i stik Støvfilter i SC Andet Bemærkning Skab Skiltekasse Skiltefront Display Radar Controller Spolemålinger: Spolenummer Modstand Ohm Induktans micro H Megning 1000V Bemærkning Anbefalinger: Side 8 af 8

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

PRISLISTE l GØR-DET-SELV

PRISLISTE l GØR-DET-SELV 2015 PRISLISTE l GØRDETSELV ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Residenz dørgreb GDS GørDetSelv Yale Leveringsbetingelser, Register Alle priser er angivet i kroner ekskl. moms og der

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere