Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006"

Transkript

1 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006

2

3 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne

4 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal København K Udarbejdet af: Transport- og Energiministeriet ISBN: Forsideill.: Institut for Transportstudier, Padborg

5 Bedre samspil mellem transportformerne 5. Indhold 1. Indledning Bedre samspil mellem transportformerne En del af en dynamisk national godstransportstrategi Rapportens struktur Sammenfatning Status og prognoser for de intermodale godstransporter Rammevilkår og konkurrencesituation Barrierer og udviklingsmuligheder for intermodale transporter Godstransportudvikling mellem Danmark og udlandet Godsstrømme til og fra Danmark Omfanget af intermodale bane-/søtransporter Forventet vækst i de intermodale transporter Godsstrømme i Analyse af potentialet for mere samspil Indledning Godstyper og mængder Afstandens betydning for valget af transportform Rammevilkår og konkurrencesituation Rammevilkår for vejtransport Rammevilkår for banegodstransport Rammevilkår for luftfragttransport Rammevilkår for havne- og søtransport EU og samspillet mellem transportformerne Barrierer og udviklingsmuligheder Bedre samspil mellem vej og banetransporter Økonomiske barrierer og muligheder Infrastruktur Terminaler Infrastruktur Spor Forsinkelser, manglende fleksibilitet og tillid Teknisk harmonisering af jernbaneområdet i EU Bedre samspil mellem vej-, bane- og søtransporter Havne - bindeleddet mellem land og sø Større specialisering og udvikling af stordriftsfordele kan understøtte den intermodale søfart Investeringer Bedre samspil mellem luftfragt og lastbiltransporter... 70

6 6. Bedre samspil mellem transportformerne Luftfragt i en globaliseret verden Infrastruktur og samspil med vejtransporten Liberalisering af luftfartsaftalerne Effektivitet og gode rammevilkår Strategiske indsatsområder for luftfragt... 76

7 Bedre samspil mellem transportformerne 7. Forord Stigende globalisering betyder vækst i de internationale godstransporter. Der er tale om en stor udfordring for det danske godstransporterhverv. En udfordring, der skal udnyttes til at sikre, at Danmark fastholder positionen som et af de dygtigste lande, når det drejer sig om at sikre en hurtig og effektiv distribution af varer. Som et led i regeringens samlede godsstrategi fokuseres der i dette udspil på et bedre samspil mellem transportformerne. Et bedre samspil handler frem for alt om at udnytte de enkelte transportformers stærke sider i et sammenhængende transportsystem. Med den voldsomme vækst, vi forudser i godstransporten, er der brug for alle transportformer, og de forskellige transportformer skal blive bedre til at samarbejde der, hvor det er effektivt. Det vil bidrage til at forbedre transportøkonomien og udnyttelsen af infrastrukturen samt til at skabe et grundlag for miljømæssigt rigtige transportløsninger. Erhvervets konkurrenceevne skal understøttes, og i den sammenhæng har staten en vigtig opgave i at skabe gode rammevilkår. En effektiv transportsektor er helt afgørende for Danmarks position i en globaliseret økonomi. Det giver både muligheder og udfordringer, der skal tages op. Helt afgørende er dog, at en fortløbende udvikling af rammevilkårene sker i et tæt samspil med erhvervet. Jeg mener derfor, at blandt andet en god dialog mellem regeringen og erhvervets organisationer er helt afgørende. Det er mit håb, at dette oplæg vil skabe grundlag for en god debat om mulighederne for at styrke samspillet mellem transportformerne. Jeg ser frem til at drøfte oplægget med transporterhvervets interessenter og har allerede startet dialogen med en drøftelse i godstransportens tænketank. Tænketanken er netop sammensat med repræsentanter fra de forskellige transportformer og transportkædens forskellige led. Flemming Hansen Transport- og energiminister

8 8. Bedre samspil mellem transportformerne

9 Bedre samspil mellem transportformerne Indledning Godstransporter og logistik er centrale hjørnestene i den fortsatte udvikling af vores velfærd og velstand. En fortsat effektivisering af transporterne og en udvikling af rammevilkårene for transporterhvervet er således en afgørende forudsætning for vækst og beskæftigelse. Den stigende globalisering betyder vækst i de internationale godsstrømme, større konkurrence og mange udfordringer, men også nye muligheder for transportsektoren som helhed. Godstransporterne til og fra Danmark skønnes at ville vokse med mere end 75 pct. frem til Den generelle vækst i samfundet skønnes også at ville forøge de nationale godstransporter. Figur 1.1 Skønnet udvikling i transporterede godsmængder til og fra Danmark i perioden i mio. tons Kilde: Danmarks TransportForskning En af konsekvenserne er risikoen for øget trængsel i forskellige dele af transportsystemet. Det gælder ikke mindst på vejene, men i en række tilfælde også i f.eks. luftrummet, på de mest benyttede dele af banenettet og i visse tilfælde i tilknyt-

10 10. Bedre samspil mellem transportformerne ning til havnene. Løsningen er ikke at begrænse de enkelte transportformer, men tværtimod at udvikle de forskellige transportformer og ikke mindst forbedre rammerne for de enkelte transportformer og samspillet mellem dem. Det handler ikke om at flytte gods fra den ene transportform til den anden, men om at sikre en god arbejdsdeling i et marked i vækst. Det er nødvendigt for at kunne håndtere den fremtidige vækst i godstransporterne. Der er et tæt samspil mellem transport og globalisering. Uden effektiv transport, ingen globalisering. Samtidig betyder globaliseringen også nye forretningsmuligheder for godstransporterhvervet, hvis erhvervet formår at omstille sig og tilpasse sig udfordringerne. Med globalisering følger også større konkurrence. Øget konkurrence er faktisk en af de samfundsmæssige gevinster ved øget globalisering, hvis konkurrencen ellers er sund og fair. Den øgede internationalisering af markederne som følger naturligt af globaliseringen betyder derfor, at det ikke nødvendigvis er danske vognmænd, der kommer til at bære hele væksten i godstransport til og fra Danmark fremover. For at Danmark aktivt kan deltage i globaliseringen og målrettet kan indhøste gevinsterne, så skal den danske godstransport være i top. Den samlede godsstrategi for de kommende års udfordringer på godsområdet hviler på tre ben: en veludbygget infrastruktur gode rammevilkår for transportformerne og et godt samspil mellem transportformerne. I dette oplæg fokuseres på samspillet mellem transportformerne med fokus på de såkaldte intermodale transporter. Målsætningen er at vurdere mulighederne for i højere grad at styrke samspillet mellem transportformerne, så deres styrkepositioner udnyttes maksimalt til gavn for transportkøberne og den samlede effektivitet af de nationale og internationale godsstrømme til og fra Danmark. Transportformerne skal blive bedre til at samarbejde i de tilfælde, hvor det er effektivt. Det handler om moderne og effektiv logistik.

11 Bedre samspil mellem transportformerne 11. Ved intermodale transporter forstås transport af gods i en og samme lasteenhed eller lastbiltrailer, hvor der indgår mere end én transportform, f.eks. lastbiltransport kombineret med søtransport eller jernbanetransport. Der kan f.eks. være tale om transporter af legetøj, der produceres i Kina og transporteres i containere til Europa. Transporten udføres først med skib til Europa og dernæst med lastbil eller tog til slutdestinationen. Rapporten er et element i arbejdet med den overordnede strategi for godspolitikken i Danmark. Til understøttelse af strategien sigter oplægget endvidere mod at beskrive, hvordan denne konkret virkeliggøres gennem en række indsatsområder, der kan styrke mulighederne for fleksible og sammenhængende transportkæder Bedre samspil mellem transportformerne En del af en dynamisk national godstransportstrategi Det er Transport og Energiministeriets vision, at Danmark også fremover skal være førende, når det drejer sig om at kunne tilbyde hurtige og effektive transporter. Dette gælder både, når det drejer sig om de lange interkontinentale transporter, der typisk foregår med skib, de mellemlange europæiske transporter, hvor der benyttes lastbil, bane og skib, samt de indenlandske godstransporter i Danmark, der traditionelt foretages med lastbil. De enkelte transportformer har forskellige styrkepositioner i forhold til f.eks. transportafstande og varetyper, men også i forhold til værdien af godset. Der er brug for at udnytte transportformernes stærke sider for at opnå effektivitet i løsningen af de fremtidige transportopgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at hverken afstand eller varetype imidlertid er tilstrækkeligt til at sikre at en bestemt transportform benyttes, hvis den i øvrigt ikke er attraktiv, og leverer en ydelse af høj kvalitet.

12 12. Bedre samspil mellem transportformerne Tabel 1.1 International transport fordelt på transportformer (pct.) Transportform Opgjort i ton (pct.) Opgjort i værdi (pct.) Lastbil Skib Bane 4 3 Fly 0 6 I alt Kilde: Godsstrømme, Transport- og Energiministeriet, september Lastbiler og skibe er de dominerende transportformer indenfor godstransport jf. tabel 1.1. Tallene understreger også de enkelte transportformers forskellige styrker, når der fokuseres på henholdsvis godsmængderne opgjort i ton og værdien for de enkelte transporter. Skibstransporterne har deres styrkepositioner, når godstransporterne opgøres i ton, mens lastbil- og flytransporter står stærkere, når der er tale om højværdivarer, hvor transporttiden er vigtig. Godstransportsektoren er et konkurrenceudsat marked. En fortsat effektivisering af det samlede logistik- og godstransportsystem forudsætter derfor frem for alt en fortsat aktiv indsats fra transporterhvervets side. Den offentlige sektor har dog også en vigtig rolle at spille. Transport- og Energiministeriets samlede strategi for de kommende års udfordringer på godsområdet hviler på tre ben: 1. En effektiv infrastruktur med gode hovedforbindelser mellem Danmarks regioner og mellem Danmark og udlandet. Udbygningen af en effektiv og moderne infrastruktur er grundlaget for høj fremkommelighed og velstand. En veludbygget infrastruktur bidrager til at reducere omkostningerne ved handel og transport, og er dermed et meget vigtigt rammevilkår for transporterhvervet. Det kommer bl.a. til udtryk gennem regeringens løbende investeringsplaner, forberedelsen af en fast forbindelse over Femern Bælt og overvejelserne om at etablere en ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted. Med kommunalreformen får staten ansvaret for hele det overordnede vejnet og dermed bedre mulighed for at sikre effektiv sammenhæng i de fremtidige investeringsplaner på den del af vejnettet, hvor trafikvæksten er størst, jf.

13 Bedre samspil mellem transportformerne 13. figur 1.2 og herunder sikre gode trafikale forbindelser til trafikknudepunkterne. Med beslutningen om at etablere en infrastrukturkommission vil regeringen samtidig rette fokus på de langsigtede udfordringer og skabe et godt grundlag for en kommende investeringsplan. Figur 1.2 Trafikudvikling på stats- og kommuneveje i perioden 1998 til Figur 1.3 Andel af statsveje med trængselsproblemer 2 12% 10% 8% 6% 4% 2% Trafik på kommuneveje Trafik på statsveje 0% Gode rammebetingelser for effektivisering af de enkelte transportformer vej, bane, fly og sø. Staten har en understøttende rolle i forhold til de overordnede rammer for effektiviseringsprocessen af de enkelte transportmidler gennem løbende forbedringer af rammevilkårene for transportformerne. Det handler bl.a. om løbende at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer for erhvervet med hensyn til trafiksikkerhed, miljøforhold, uddannelse, IT etc. og sikre en fortsat liberali- 1 Trafikomfanget på kommuneveje i 1998 er af statistisk metodiske årsager et beregnet gennemsnit af tallene for 1997 og Væksten i trafikken på vejnettet skyldes primært personbiltrafik. 2 Figuren viser andelen af statsveje med trængselsproblemer. Trængselsproblemerne skyldes primært vækst i personbiltrafikken, da væksten i trafikarbejdet med lastbil har været beskeden. Strækninger med trængselsproblemer er defineret som strækninger, hvor trafikbelastningen er over 70 pct. af strækningens kapacitet mere end 200 timer om året, svarende til godt 30 min. i døgnet. Opgørelsesmetoden afspejler ikke det forhold, at trafikudviklingen også medfører en stadig øget trængsel på de strækninger, hvor der allerede er trængselsproblemer mere end 200 timer årligt. Den reelle udvikling i trængslen er dermed mere markant end Figur 1.3 angiver. Data er baseret på Vejdirektoratets publikation Statsvejnettet (2005).

14 14. Bedre samspil mellem transportformerne sering og en fair konkurrencemæssig situation mellem de forskellige aktører på transportmarkedet. EU-Kommissionens bestræbelser på fortsat liberalisering af transportsektoren skal understøtte - og herunder smidiggøre de grænseoverskridende godstransporter. 3. Udvikling af effektive transportcentre og et godt samspil mellem transportformerne Det voksende internationale godstransportmarked forventes at ville gøre det mere attraktivt at anvende intermodale transporter. Store mængder gods er netop en forudsætning for at effektivisere transportcentrene, der økonomisk og tidsmæssigt er et af de kritiske områder for samspillet mellem transportformerne. Et styrket samspil mellem transportformerne handler således i høj grad om at få reduceret de tekniske og økonomiske barrierer, der kan begrænse samspillet mellem transportformerne. De tekniske barrierer ved bl.a. omlastning giver risiko for tidstab og forsinkelse, mens for høje omkostninger ved omlastning af godset gør det uattraktivt at benytte flere transportformer. Det er derfor vigtigt at få skabt en større bevidsthed om, hvornår det er mest rationelt hensigtsmæssigt at benytte en kombination af forskellige transportmidler, og hvornår det er mest hensigtsmæssigt blot at anvende én transportform. EU-Kommissionen har i 2006 gennemført en midtvejsevalueringen af Hvidbogen fra Evalueringen har betydet, at EU s politik på godstransportområdet i højere grad er i overensstemmelse med den danske strategi, hvor ønsket om at fremme effektive transportkæder er fremtrædende - uanset valg af transportmiddel. Væksten i godstransportmængderne og de deraf følgende godspolitiske udfordringer betyder, at der også i fremtiden vil blive behov for alle transportformerne. Nærværende udspil om bedre samspil mellem transportformerne indgår derfor som et vigtigt element i det arbejde, der til sammen udgør regeringens samlede strategi for at udvikle godstransportsektoren både inden for den enkelte transportform og transportformerne i mellem.

15 Bedre samspil mellem transportformerne 15. Tabel 1.2 Udspil som led i Transport- og Energiministeriets samlede godsstrategi Godsstrømme - kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark (2005) Dansk luftfart 2015 (2005) Vækst i danske havne (2005) Fremtidens godsstrømme (2006) Bedre samspil mellem transportformerne (nærværende oplæg) Principper for en samlet godsstrategi (2006) Rapport om kombiterminaler (oktober 2006) Strategi for udviklingen af danske havne (1. halvår 2007) Strategi for vejgodstransporten (1. halvår 2007) Samlet strategi for godstransport (1. halvår 2007) 1.2. Rapportens struktur Konklusioner og anbefalinger er sammenfattet i kapitel 2. I kapitel 3 analyseres status for de nuværende godstransporter mellem Danmark og udlandet. Endvidere præsenteres en prognose for udviklingen i godstransporterne frem til Sigtet med kapitlet er at vurdere den samlede udvikling i fremtidens godsstrømme. I kapitel 4 belyses udviklingspotentialet for at styrke samspillet mellem transporterne ud fra mere objektive kriterier som afstande, varetyper og transportkøbernes voksende krav om hurtige og præcise leverancer. Udgangspunktet er som tidligere nævnt at styrke samspillet i de situationer, hvor en kombination af transportmidler udgør et konkurrencedygtigt alternativ til transporter med ét transportmiddel. I kapitel 5 gennemgås de overordnede rammevilkår og barrierer for intermodale transporter, herunder arbejdsdelingen mellem infrastrukturejerne, transportkøberne, transportudbyderne og den offentlige sektor. Sigtet med dette kapitel er at afdække det samspil, der eksisterer mellem aktører og interessenter i transportsektoren. Et samspil, der er en vigtig forudsætning for at sikre en fortsat effektivisering af godstransporterne. I kapitel 6 afdækkes med udgangspunkt i de identificerede barrierer en række tiltag, der kan være med til at fremme samspillet mellem transportformerne. Sigtet

16 16. Bedre samspil mellem transportformerne med dette kapitel er at vurdere omfanget og karakteren af de forskellige barrierer samt at komme med forslag og initiativer, der kan nedbryde de væsentligste barrierer og bidrage til at styrke udviklingsmulighederne.

17 Bedre samspil mellem transportformerne Sammenfatning Den fortsatte udvikling i den internationale arbejdsdeling og forventede økonomiske vækst i den globale økonomi betyder, at godstransportmængder til og fra Danmark forventes at ville vokse betydeligt i de kommende år. Med den forventede vækst i de internationale godsstrømme er det vigtigt at sikre, at det danske erhvervsliv og hele det danske samfund også fremover har adgang til billige og effektive godstransporter. I oplægget vurderes mulighederne for at styrke samspillet mellem transportformerne, så de enkelte transportformers styrkepositioner udnyttes maksimalt til gavn for transportkøberne og den samlede effektivitet af de nationale og internationale godsstrømme til og fra Danmark. Transportformerne skal blive bedre til at samarbejde i de tilfælde, hvor det er effektivt. Det handler om moderne og effektiv logistik, der tager udgangspunkt i, at de enkelte transportformer har forskellige styrkepositioner, og hvor det i nogle tilfælde kan være den mest effektive løsning at benytte flere transportformer. Et øget samspil mellem transportformerne kan i en række situationer sikre en bedre udnyttelse af infrastrukturen, og dermed bidrage til at reducere de forventede trængselsproblemer, der vil kunne opstå i en situation, hvor trafikken og transporterne forventes at ville vokse. Et tvunget samspil mellem transportformerne bør aldrig blive et mål i sig selv. Samspillet skal styrkes i de situationer, hvor det samlet set giver den mest effektive løsning i de sammenhængende transportkæder. De centrale principper for den statslige strategi for bedre samspil mellem transportformerne ridses op i boks 2.1

18 18. Bedre samspil mellem transportformerne Boks 2.1 Principper for et bedre samspil mellem transportformerne. Effektive transporter i et effektivt transportsystem Fremtidens transportpolitiske udfordringer kræver, at der trækkes på alle transportformerne. Målsætningen er et effektivt transportsystem, hvor den enkelte transportforms styrker udnyttes, og hvor transportformerne i et godt samspil rustes til at møde fremtidens udfordringer. Markedet styrer væksten staten understøtter rammerne Der er gennem de seneste årtier sket en betydelig liberalisering af vilkårene for den internationale samhandel og rammerne for godstransportørerne. Markedet er blevet den drivende kraft i forhold til den generelle udvikling i godstransporterne. Statens rolle er i stigende grad blevet koncentreret om at sikre de bedst mulige rammer for en god og effektiv trafikafvikling blandt andet gennem statens ansvar for den samlede infrastruktur og gennem de lovgivningsmæssige rammer. Åbent samspil og dialog en central succesfaktor Muligheden for at styrke samspillet mellem transportformerne beror på en fælles indsats blandt en række forskellige aktører. Staten er som infrastrukturforvalter og lovgiver én blandt flere aktører, hvor især transportkøberne og transportørerne i høj grad bestemmer mulighederne for et bredt samspil mellem transportformerne. En øget åbenhed og dialog mellem aktørerne er derfor afgørende for at sikre en effektiv udnyttelse af transporter til og fra Danmark. Det handler endvidere om at bryde de traditioner, der ofte knytter sig til brug af de konkrete transportmidler. International sammenhæng Intermodale transporter har det største potentiale på de lange afstande og dermed i forbindelse med de internationale transporter. Et internationalt sammenhængende transportsystem med gode muligheder for at udnytte forskellige transportmidler og fælles rammer for trafikafviklingen er således afgørende. Det gælder eksempelvis på jernbaneområdet og i den EU-lovgivning generelt, der er med til at sætte scenen for den enkelte transportforms muligheder i samspil med andre transportformer. Aktørernes rollefordeling i strategien: Virksomhederne og vareejerne stiller krav til pris og kvalitet, f.eks. transporttid og høj sikkerhed. Transport og udviklingen i transportbehovet er således langt hen ad vejen bestemt af, hvordan virksomhederne overordnet planlægger og tilrettelægger deres produktion og logistik. Det er behovet for at sikre input til produktionen og distribuere varer og gods fra virksomheder, der er den centrale drivkraft i markedet. Og det hænger i sidste ende snævert sammen med borgernes behov og dermed efterspørgslen.

19 Bedre samspil mellem transportformerne 19. Transportørernes tilskyndelse til at arbejde for hyppige og fleksible afgange til relevante destinationer er en kerneforudsætning for at styrke samspillet mellem transportformerne. I situationer, hvor der kun er få afgange og destinationer med skib eller tog vil det typisk være mere attraktivt at benytte lastbiler fra start til slutdestinationen. Hertil kommer, at pris og kvalitet af transportydelserne i sagens natur vil blive sammenlignet med lastbiltransporterne. Hvis kvaliteten er meget under, hvad der tilbydes med de rene lastbiltransporter, så er det i sig selv nok til at afholde transportkøbere fra at benytte intermodale transporter, uanset om prisen som udgangspunkt er lavere. Transportknudepunkterne (Lufthavne, kombiterminaler, havne) er et økonomisk og tidsmæssigt kritisk punkt for de intermodale transporter, fordi omlastningen ved omladning udgør en ekstra omkostning for de samlede transporter. Netop omkostningen til omladning er en central barriere i forhold til anvendelsen af flere forskellige transportformer i transportkæden. Det er vigtigt at fokusere på at reducere omkostningerne gennem eksempelvis investeringer i moderne løftekraner og mulighederne for at foretage effektiv omlastning fra vej til bane eller skib, så godstransporter befinder sig kortest mulig tid på omlastningscenteret. Infrastrukturforvalterne, der fra 1. januar 2007 udgøres af staten og kommunerne, har til opgave at sikre gode og effektive transportforbindelser for person- og godstransporter, herunder de intermodale transporter. Udgangspunktet for investeringer i vej- og baneforbindelser er, at disse skal være samfundsøkonomisk rentable. Infrastrukturen er en central del af transporterhvervets rammebetingelser. Lovgivernes rolle er løbende at udvikle effektive lovgivningsmæssige rammer for bl.a. godstransporterhvervet og for erhvervslivet som helhed. Det drejer sig om at sikre en koordineret indsats nationalt og i EU-regi, der sigter mod at skabe en god balance mellem på den ene side borgernes krav til trafiksikkerhed, miljø, uddannelse, arbejdsvilkår og på den anden side sikre en fleksible vilkår for transporterhvervet. Danmark har i sammenligning med de fleste andre europæiske lande meget liberale regler for godstransporterhvervet, og der er som udgangspunkt fri adgang for alle transportører, såfremt de opfylder de gældende sikkerhedsforskrifter. Disse liberale regler kræver dog fortsat justering og udvikling ikke mindst i samspil med andre landes lovgivning. Lovgiverens rolle er derfor i høj grad internationalt orienteret, når det drejer sig om at fremme intermodale transporter. Hovedfokus er meget ofte rettet mod at sikre fair konkurrence og gode vilkår for de grænseoverskridende transporter. Endvidere indgår overvejel-

20 20. Bedre samspil mellem transportformerne ser om i samspil med transporterhvervet at imødekomme øgede samfundsmæssige krav på eksempelvis trafiksikkerhedsområdet. Et styrket samspil mellem transportformerne forudsætter således en fælles indsats fra alle interessenter i sektoren, hvor de centrale interessenter går sammen om at styrke grundlaget jf. figur 2.1. Figur 2.1 Samspil mellem transport formerne og de forskellige aktører Transportørerne: Hyppige og stabile jernbane-/skibstransporter styrker grundlaget for intermodale transporter Staten og EU: Transportkøbere: Forsat liberalisering i EUregi af det internationale transportmarked under hensyntagen til trafiksikkerhed og miljø styrker rammerne for transportherunder øget harmonisering af regler, interoperabilitet o.l. Ønske om effektive, rettidige og billige transporter Infrastrukturforvaltere (staten og kommunerne): Transportknudepunkterne (Lufthavne, havne og kombitermialer): Løbende vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen styrker de intermodale transporter. Løbende effektivisering og reduktion af de tidsmæssige og økonomiske omkostninger ved omlastning styrker de intermodale transporter.

21 Bedre samspil mellem transportformerne Status og prognoser for de intermodale godstransporter Udgangspunktet for godstransporterhvervet er positiv. Prognoser fra Danmarks TransportForskning (DTF) viser, at der forventes en vækst på ca. 75 pct. i godstransportarbejdet mellem Danmark og udlandet fra 2005 frem til Den betydelige vækst indebærer, at der i fremtiden vil blive behov for alle transportformer, herunder de transporter, der involverer mere end én transportform. Det er således ikke et spørgsmål om at dele kagen på en anden måde, men at finde en fornuftig arbejdsdeling i en situation med betydelig vækst i godsmængderne. Gennem de seneste år har der været størst vækst i de internationale godstransporter med lastbil, mens godstransporterne med bane og nærsøfarten har haft mindre vækstrater eller direkte fald i transportarbejdet. For luftfragtsområdet har der været tale om en betydelig vækst inden for de seneste ti år. En vækst, der bl.a. skal ses i sammenhæng med, at Der er i de seneste årtier sket et betydeligt fald i omkostningerne ved luftfragt. Så selv om volumen er begrænset for luftfragt, er der tale om et vigtigt segment for højværdivarer Potentialet for intermodale transporter En række af Danmarks vigtigste samhandelslande er beliggende i en afstand, der burde gøre det attraktivt at benytte mere end én transportform. I 2003 blev omkring 21 mio. ton gods transporteret til og fra Danmarks væsentligste europæiske samhandelslande på lastbil alene. Heraf vurderes det, at op til ca. 5 mio. ton udgør et relevant potentiale for intermodale transporter, hvor flere typer transportmidler benyttes. Afstanden fra Danmark til Ruhrområdet og Holland/Belgien på ca kilometer burde gøre intermodale transporter med en kombination af vej/bane eller vej/skib attraktive, fordi der dels er tale om relativt store godsmængder, og dels er tale om varetyper, der er potentielt egnede til intermodale transporter. Der skønnes således at være et potentiale for at øge de intermodale transporter, både når det alene vurderes ud fra de eksisterende godsstrømme og i særdeleshed, når det vurderes ud fra forventningerne til den fremtidige vækst i godsstrømmene.

22 22. Bedre samspil mellem transportformerne Udgangspunktet er således, at der tilsyneladende eksisterer et potentiale for vækst i de intermodale transporter, men forhold som traditioner, rammevilkår, kvalitet i de enkelte transportydelser, gennemsigtighed i markedet mv. har stor indflydelse på, i hvilken grad dette potentiale kan udnyttes i de kommende år. Man kan og skal ikke tvinge erhvervslivet til at benytte bestemte transportformer. Det handler om at sikre, at der er gode og effektive alternativer at vælge imellem. Det er først og fremmest de enkelte transportører der skal sikre at deres transport er attraktiv. Men samtidig kan de offentlige myndigheder bidrage til at forbedre rammevilkårene Rammevilkår og konkurrencesituation Fleksible og dynamiske rammevilkår er med til at understøtte den udviklingsproces transporterhvervet gennemgår i disse år. En stigende andel af rammebetingelserne såsom sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt begrundede krav til arbejdsvilkårene etc. er i stigende grad reguleret gennem arbejdet i de europæiske samarbejdsfora. Det er også i dette regi, der arbejdes med harmonisering af afgiftsforhold og andre forhold til fremme af fair konkurrence på et let tilgængeligt marked for private transportvirksomheder. Der er gennem de seneste årtier sket betydelige liberaliseringer af samhandlen og transportmulighederne mellem EU-landene og i forhold til landene uden for EU. Der eksisterer dog fortsat en række begrænsninger så vel inden for som udenfor EU-området. Manglende teknisk harmonisering er blandt de største problemer for de internationale jernbanegodstransporter, fordi de grænseoverskridende transporter ofte bliver forsinkede som følge af, at der enten skal skiftes lokomotiver og/eller lokomotivfører. Endvidere eksisterer der visse kapacitetsproblemer i jernbanesektoren, hvor banegodset i en række situationer bliver prioriteret lavere end persontransport. På vejgodsområdet er der i 1990 erne gennemført en fuld liberalisering mellem de gamle medlemslande. Det vil sige, at alle lande har fuld adgang til hinandens transportmarkeder inkl. tilladelse til at udføre cabotagekørsel, dvs. transporter mellem to indenlandske destinationer, der udføres af en udenlandsk transportør.. De nye EU-medlemslande er omfattet af en overgangsordning, der ophæves senest fra maj 2009.

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Godsstrømme. - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark

Godsstrømme. - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark Godsstrømme - Kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark Godsstrømme - kortlægning af godsstrømme til og fra Danmark september 2005 Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Fig. 8.1 Eksempel på en lang distributionskæde. 1 2 3 Fig. 8.2 Eksempel på kort distributionskæde. Fig. 8.3 Eksempel på transportzoner. Transportmarked Traditionelt Moderne Indsatsområde

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Vicedirektør Jesper Rasmussen Trafik- og Byggestyrelsen

Vicedirektør Jesper Rasmussen Trafik- og Byggestyrelsen Vicedirektør Jesper Rasmussen Trafik- og Byggestyrelsen Præsentation på Brancheforeningen Dansk Luftfarts årsmøde d. 24. maj 2016 Hvorfor er en luftfartspolitisk strategi vigtig? - International tilgængelighed

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark

En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark v/afdelingschef Hakon Iversen Hvorfor er en luftfartspolitisk strategi vigtig?

Læs mere

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Den nationale transportpolitik En grøn transportpolitik Fremtidens godstransport

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling 2. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Vejgodsstrategi: Transport, logistik

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart 2015

Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Af Mette Bøgelund, COWI A/S og Annette Christensen, Transport- og Energiministeriet 1. Introduktion Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for det danske

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN?

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? MULIGHEDER OG ERFARINGER FRA ARBEJDET MED AT BRUGE STATISTIK Lars Dagnæs Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C 6330 Padborg, Baggrund Uden måling er alt

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT 5. oktober 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT Resumé: I sin Hvidbog om EU's transportpolitik frem til 2010 lægger EUkommissionen op til et afgørende skifte.

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 6. december 2007 J. nr. 504-28 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv 1 En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv Af Flemming Damgaard Larsen (V), Formand for Folketingets Trafikudvalg Tak, fordi jeg måtte komme her i dag og bidrage med et politisk

Læs mere

Godstransport. Trykt i Danmark, september 2003. Oplag 1000 stk. ISBN Trykt udgave 87-91143-83-7 Elektronisk udgave 87-91143-47-0

Godstransport. Trykt i Danmark, september 2003. Oplag 1000 stk. ISBN Trykt udgave 87-91143-83-7 Elektronisk udgave 87-91143-47-0 Trykt i Danmark, september 2003 Oplag 1000 stk. ISBN Trykt udgave 87-91143-83-7 Elektronisk udgave 87-91143-47-0 Grafisk tilrettelæggelse Due Design AS, 3022-0803 Tryk Buch s Grafiske A/S, Randers Publikationen

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Digitalt vejnet anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Godstransport er livsnerven i et moderne samfund - forudsætningen for fyldte køleskabe og tømte skraldespande Workshop

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland eller rasteplads? Indledning ved Niels Selsmark, Transportministeriet Oplæg ved

Læs mere