Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008"

Transkript

1 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Marts 2008

2 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling

3 2. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Udgivet af: Transportministeriet Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: Omslag Forsideill.: Bo Sørensen Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Oplag: 500 Denne tryksag er produceret på ISO Miljøcertificeret trykkeri. Papiret er godkendt til Svanemærkning, og tryksagen er produceret efter kriterier 3.2 for Svanemærkning.

4 Indhold 3. Indhold Forord Effektive vejgodstransporter Analyserapport om vejtransportbranchen Strategi for fremtidens vejgodstransporter Initiativforslag Rapportens struktur Erhvervets udfordringer Rammevilkår Vejgodstransporterhvervets udfordringer Pres på infrastrukturen Tab af markedsandele og udflagning Beskeden produktivitet i små vognmandsvirksomheder Flere vækstiværksættere blandt nystartede vognmænd Anvendelse af ny teknologi og brugerdreven innovation Udnyttelse af potentialet for øget samspil med andre transportformer Rekruttering af medarbejdere samt modvirkning af tidlig tilbagetrækning Vejgodserhvervets produktivitet og udvikling Godstransport - et erhverv i udvikling Effektivisering af vejgodstransporterne Initiativer til fremme af erhvervets produktivitet Samspil og tæt dialog mellem offentlige myndigheder og vejgodstransporterhvervet Innovation og fortsat højt fagligt vidensniveau i erhvervet Høj fremkommelighed på vejnettet i Danmark og gode rastepladser Anvendelse af modulvogntog og andre effektivitetsfremmende tiltag Flere vækstiværksættere i erhvervet Styrket samspil mellem vejgodstransport og andre transportformer Regelforenkling for vejgodstransporterhvervet Skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål Rekruttering og uddannelse Rekruttering Rekruttering af kvinder Rekruttering af personer med anden etnisk baggrund end dansk Kompetencer Faglige kompetencer Almene og personlige kompetencer Chaufføruddannelse Spedition og logistik...56

5 4. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling 4.3. Fastholdelse af medarbejdere Initiativer vedrørende rekruttering, fastholdelse og uddannelse af medarbejdere Forbedret sundhed og arbejdsmiljø Styrkelse af transport- og logistikuddannelserne EU direktiv om uddannelse af chauffører Udvidet rekrutteringsgrundlag Øget rekruttering af nydanskere Øget rekruttering af kvinder til transporterhvervet Internationaliseringen og dens udfordringer Konkurrencesituationen International konkurrence på det danske marked Styrker og svagheder Højere omkostningsniveau Udflagning og internationalisering Etablering af udenlandske datterselskaber Outsourcing Opkøb og investeringer Danske virksomheders opkøb og investeringer i udlandet Udenlandske virksomheders opkøb og investeringer i Danmark Nationale og internationale netværk og samarbejder Initiativer til øget effektivisering af vejgodstransporterne Positivt fokus på effektive vejtransporter i hele EU Fremme af sikre og bæredygtige vejgodstransporter Trafiksikkerhed Fortsat reduktion af trafikuheld med lastbiler Forbedrede vejforhold Køretøjsteknik Højresvingsulykker Tilsyn Bæredygtighed CO2-udledning Luftforurening Tiltag for at fremme vejgodstransportens bæredygtighed Handlingsplan til styrkelse af vejgodstransporterne i Danmark... 87

6 Forord 5. Forord Vi har et meget velfungerende transporterhverv i Danmark. Internationale undersøgelser viser, at Danmark er et af de bedste lande i Europa, når det drejer sig om distribution af gods og varer. Det er en position, som vi ikke blot skal glæde os over. Det er også en vigtig udfordring for erhvervet og det danske samfund at fastholde og udvikle dette udgangspunkt. Et velfungerende transport- og logistiksystem har stor betydning for borgerne og for erhvervslivets udviklingsmuligheder. Der er simpelthen en helt klar sammenhæng mellem transport og den samlede velfærd i samfundet. Samtidig stiller miljø- og klimaudfordringerne store krav til en topmoderne transportsektor. Der kan i nogle sammenhænge være en tendens til at betragte godstransport som et nødvendigt onde. Nogen vil måske spørge: Hvad skal vi med den godstransport, og gør vi ikke bedst i at begrænse den? De, der stiller dette spørgsmål, glemmer ofte, at godstransporterne på afgørende vis muliggør økonomisk vækst for vores samfund. For uden et effektivt og velfungerende transporterhverv ville vi mangle den mobilitet, som er grundlaget og forudsætningen for samfundets fortsatte vækst. Det er jo netop godstransporterhvervet, som forbinder erhvervslivet med den endelige forbruger både ude og hjemme. Uden denne forbindelse ville vi gå i stå, og så kunne vi tale nok så meget om globalisering, vækst og velfærd. Som transportminister er det for mig vigtigt at sikre, at transporterhvervets gode udvikling fortsætter. Det kræver, at det danske transporterhverv forbliver konkurrencedygtigt i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. Vi skal kunne matche de bedste kompetencer internationalt. Samtidig skal transporterhvervet også løfte sin del af opgaven, når det gælder miljø, CO2-udledning og trafiksikkerhed. Der skal være balance i tingene. Vejgodsstrategien indgår som et centralt element i regeringens samlede godsstrategi, fordi vejgodstransporterne udgør kernen i godstransporterne. For størstedelen af godset gælder således, at det på et eller andet tidspunkt nødvendigvis må på en last- eller varebil for at nå ud til slutbrugeren. Mit mål er, at dette oplæg skal skabe grundlag for en konkret indsats og en fortsat god dialog om mulighederne for at styrke vejgodstransporten. Jeg ser frem til at drøfte oplægget med transporterhvervets interessenter. Jeg vil gerne understrege, at der er tale om et dynamisk oplæg, hvor såvel udfordringer som konkrete handlinger vil bliver drøftet løbende, blandt andet i Godstransportens tænketank. Carina Christensen Transportminister

7 6. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling

8 Effektive vejtransporter Effektive vejgodstransporter Godstransporter og logistik er centrale hjørnestene i den fortsatte udvikling af Danmarks velfærd og velstand. Et velfungerende transport- og logistiksystem har afgørende betydning for den økonomiske udvikling. En løbende effektivisering af transporterne og en udvikling af rammevilkårene for transporterhvervet er således en afgørende forudsætning for produktivitet og beskæftigelse. Det samlede transporterhverv udgør hele 6 pct. af BNP og er hermed en indikator for vejgodstransporterhvervets store betydning for resten af økonomien. Danmark har et velfungerende godstransporterhverv, der bidrager til, at vi har et af de mest effektive distributionssystemer i verden. Det er vigtigt, at denne position fastholdes og udvikles i de kommende år. Det kræver et vedvarende fokus og en aktiv indsats, ikke mindst set i lyset af stigende godsmængder og voksende international konkurrence. Hertil kommer, at der eksisterer en særlig udfordring for at sikre, at godstransporternes miljøpåvirkning og CO2-udledning begrænses trods den forventede vækst. Af regeringsgrundlaget fra den 22. november 2007 fremgår således, at regeringen vil udarbejde en handlingsplan for fremtidens godstransport. Handlingsplanen for fremtidens godstransporter vil bygge på følgende fire hovedelementer: 1. En velfungerende infrastruktur med gode hovedforbindelser til og fra udlandet og mellem Danmarks regioner. 2. Gode rammevilkår for en fortsat effektivisering af de enkelte transportformer vej, bane, fly og sø. 3. Udvikling af effektive godstransportknudepunkter og et godt samspil mellem transportformerne. 4. En effektiv indsats i forhold til godstransporternes miljøpåvirkning og CO2- udledning. Handlingsplanen for fremtidens godstransporter vil blive udarbejdet i tæt samspil med EU s initiativer for at effektivisere de europæiske godstransporter. Boks 1.1 EU-initiativer på godstransportområdet EU-Kommissionen varslede i efteråret 2007 en række initiativer, der skal medvirke til at forbedre og effektivisere godstransporterne i Europa. Initiativerne foreslås gennemført, idet EU-Kommissionen forventer en 50 pct. stigning i godstransporterne mellem 2000 og Initiativforslagene vedrører blandt andet spørgsmål om planlægning, organisation og ledelse samt kontrol og udførelse af transporterne inden for en forsyningskæde.

9 8. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Initiativerne forventes at kunne få betydning for såvel godstransport ad landevej som jernbane- og søtransporter, når disse, - efter gennemførelse af en række analyser og undersøgelser - på et senere tidspunkt vil blive udmøntet i konkret lovgivning. EU s initiativer forventes at få betydning for alle transportformer, herunder lastbiltransporterne, der udfører en stor andel af de samlede transporter i EU. I den forbindelse er det vigtigt, at der i forhold til de danske strategier er fokus på både at udøve indflydelse på de europæiske politikker og sikre en sammenhæng med disse, når de ligger fast. Lastbiltransporter udgør i dag ca. 90 pct. af den samlede godstransport i Danmark og ca. 20 pct. af den internationale godstransport. Det afspejler, at vejgodstransporterne er en vigtig brik i udviklingen af det samlede godstransportsystem. Det er en fleksibel transportform, der i mange tilfælde lever op til transportkøbernes krav om hurtige, direkte forbindelser. Samtidig er vejgodstransporterne et afgørende led i transportkæden, fordi langt de fleste transporter starter og slutter med lastbil. En effektiv vejgodssektor er således også et afgørende led i at styrke andre transportformer. Jernbane- og søtransport vil ikke kunne udfylde sin del af opgaven, hvis ikke godset kan komme til og fra havne og terminaler. Et godt vejtransporterhverv er et centralt element, når transportformerne skal spille sammen. Det er derfor vigtigt, at Danmark har et effektivt og konkurrencedygtigt vejgodstransporterhverv, som kan måle sig med de bedste i Europa. Både erhvervet selv og den offentlige sektor skal bidrage til at nå dette mål. Når en virksomhed som f.eks. Danfoss har valgt at placere sit centrallager i Rødekro i Sønderjylland, selv om virksomhedens tyske marked er langt større end det danske - så hænger det blandt andet sammen med, at der findes gode vejforbindelser til motorvejsnettet. Det er endvidere en særlig udfordring at sikre, at der på baggrund af den forventede vækst i vejgodstransporterne sker en forstærket indsats for at begrænse lastbilernes miljøpåvirkning og CO2-udledning. Nærværende vejgodsstrategi indgår som et helt centralt element i den kommende godsstrategi, fordi vejgodstransporterne udgør kernen i godstransporterne internt i Danmark og samtidig bidrager meget væsentligt til de internationale transporter. I forbindelse med Transportministeriets arbejde med den samlede godsstrategi er der udarbejdet oplæg om blandt andet luftfart, havne, samspil mellem transportformerne og jernbaneterminaler. Det er et centralt element i den samlede godsstrategi, at hver enkelt transportform skal udvikles hver for sig og i et samspil. Når fremtidens transportopgaver skal løses, er der behov for, at alle transportformer fungerer effektivt. Transportpolitikken er ikke et enten/eller, men et både/og. Vejgodsstrategien tager udgangspunkt i de udfordringer for erhvervet, der er beskrevet i Analyserapport om vejtransportbranchen fra april 2007, der er udarbejdet af Transportministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. På baggrund heraf opstilles en overordnet strategi og en række konkrete initiativer for vejgodstransporten, hvor der først og fremmest fokuseres på at fremme erhvervets effektivitet og konkurrenceevne mest muligt, samtidig med at der sker en fortsat reduktion af vej-

10 Effektive vejtransporter 9. godstransporternes samfundsmæssige effekter på miljø-, CO2- og trafiksikkerhedsområdet. Dermed understøttes en fortsat effektiv distribution både i forhold til de transporter, der alene føres med lastbil, og de transporter, hvor der indgår flere transportformer. De konkrete forslag omfatter primært tiltag, som den statslige sektor vil gennemføre og sekundært tiltag, som erhvervet selv kan igangsætte. De statslige tiltag omfatter en bred tværministeriel indsats, hvor en række af de ministerier, som har betydning for transporterhvervets rammevilkår, bidrager. Et fortsat højt kvalitetsniveau i erhvervet vil bedst kunne opnås gennem en koordineret dialog og indsats mellem erhvervets forskellige interessenter i såvel den offentlige som den i private sektor. Et centralt instrument i den forbindelse er Godstransportens Tænketank, hvor strategien lægger op til at styrke dette forum og dets organisering. Målet er, at der gennem tænketanken også kan løftes konkrete arbejdsopgaver i dialog mellem Transportministeriet og erhvervets organisationer samt på tværs af de relevante myndigheder. Godstransportens Tænketank vil fremover omfatte alle relevante myndigheder, som beskæftiger sig med de aktuelle temaer, der konkret er til debat i tænketanken. Det er ambitionen, at tænketanken således kan fungere som en samlet indgang til de statslige aktører. I dette kapitel præsenteres indledningsvist et resumé af konklusionerne i Analyserapport om Vejtransportbranchen, (april 2007). Dernæst præsenteres regeringens overordnede strategi for vejgodstransporten i Kapitlet afsluttes med en sammenfatning af den samlede vejgodstransportstrategi samt en kort gennemgang af de konkrete anbefalinger Analyserapport om vejtransportbranchen Regeringen udgav i april 2007 en analyserapport om vejtransportbranchen i Danmark. Formålet med rapporten var at vurdere vejtransporterhvervets aktuelle situation samt at afdække erhvervets udfordringer i de kommende år. Analyserapporten danner således, sammen med en række drøftelser med erhvervets organisationer, grundlaget for nærværende vejgodsstrategi. Hovedkonklusionerne i analyserapporten er som følger: Det danske vejgodstransporterhverv klarer sig ganske godt i internationale sammenligninger. Produktiviteten inden for vejgodstransport målt ved værditilvækst pr. ansat er fulgt med udviklingen i andre erhverv. En nærmere analyse af erhvervets produktion og værdiskabelse viser, at der er tale om en relativ stor produktionsvækst for speditionsbranchen, mens vognmændenes vækst er svagere. Generelt har produktionsudviklingen målt i tonkilometer fulgt den danske udvikling i BNP i perioden siden Der er tale om voksende beskæftigelse inden for spedition, mens beskæftigelsen på chaufførområdet er mere stabil. Lønniveauet i erhvervet er højt sammenlignet med udlandet.

11 10. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Der er tegn på en sund konkurrence blandt vognmandsvirksomhederne. Konkurrencestyrelsen finder ikke tegn på konkurrenceproblemer for hverken vognmandsvirksomheder eller spedition. Der er sket en betydelig teknologisk udvikling for lastbilerne, der har ført til reducerede miljøgener og forbedret trafiksikkerhed. Dette er ikke mindst nået gennem en fælles EU-indsats. Innovationen i erhvervet inden for processer, produktion og organisation vurderes at ligge på et lidt lavere niveau end i andre brancher. Vejtransporterhvervet har et meget tæt samspil med en række andre erhverv. Samspillet med andre transportformer kunne dog være mere udviklet. Den offentlige regulering af vejgodstransporterhvervet er moderat. Dog er sanktionerne for lovovertrædelser af færdselslovgivning i Danmark væsentlig højere end i vore nabolande. Justitsministeriet har imidlertid gennemført en række lempelser på sanktioner i forbindelse med køre- og hviletidsreglerne. Beskatningsforholdene i de enkelte lande påvirker ikke vognmændenes internationale konkurrenceevne, men til gengæld kan skatte- og afgiftsforhold forrykke konkurrencen mellem transportformerne. Hver fjerde af de kontrollerede dyretransporter har overtrådt de fælles EU-regler om dyrevelfærd. Analyserapporten opstiller en række centrale udfordringer for erhvervet. Blandt andet peges på et øget pres på infrastrukturen som en følge af øget trængsel på det danske vejnet. Endvidere peges der på vigtigheden af at øge produktiviteten, hvilket skal ske ved at få flere vognmænd ind i solide vækstforløb. Herudover består der en væsentlig udfordring i at sikre den nødvendige arbejdskraft i branchen i de kommende år. Dette indebærer dels, at rekrutteringen til erhvervet skal øges, dels at der skal fokuseres på at modvirke tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, eksempelvis som følge af nedslidning, sygdom mv. Boks 1.2 Udfordringer for vejgodstransporterhvervet Pres på infrastrukturen Tab af markedsandele og udflagning Behov for at forbedre produktiviteten blandt små vognmænd Sikre at flere nystartede vognmænd kommer ind i solide vækstforløb Potentielle produktivitetsgevinster ved introduktion af modulvogntog Udvide rekrutteringsgrundlaget for transportbranchen Modvirke for tidlig tilbagetrækning fra erhvervet Anvendelse af ny teknologi Samspillet med andre transportformer Balance mellem sanktioner for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne og hensynet til færdselssikkerheden Overholdelse af regler om dyrevelfærd

12 Effektive vejtransporter 11. Udfordringerne medfører et behov for initiativer, der på den ene side sigter mod at justere og videreudvikle erhvervets rammevilkår og på den anden side stiller krav til erhvervet om omstillingsparathed, innovation og ledelsesmæssig udvikling. Analyserapporten har fokus på transportbranchens konkurrenceevne og produktivitet og omfatter derfor ikke udfordringer i forhold til trafiksikkerhed, miljø og CO2. Set i et bredere perspektiv er disse udfordringer imidlertid helt centrale i en periode, hvor der såvel i Danmark som i EU-regi er voksende fokus på transportsektorens miljø- og CO2-påvirkning. Regeringen har således igangsat et arbejde for at udvikle en samlet strategi for transportsektorens CO2-udledning. Trafiksikkerhed er ligeledes et fortsat indsatsområde, hvor det samlede billede, trods den positive udvikling i tragiske højresvingsulykker med lastbiler, viser et stigende antal uheld for første gang i mange år. Regeringen har derfor meldt ud, at der med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger vil blive fremlagt en række konkrete forslag til forbedring af trafiksikkerheden Strategi for fremtidens vejgodstransporter Vejgodsstrategien sigter mod at definere konkrete tiltag, der kan være med til at sikre, at såvel de rammevilkår regeringen løbende arbejder med som de fælles initiativer, der måtte igangsættes i samarbejde med branchen, bidrager til at forbedre vejgodstransporterne. Der er således behov for at definere den overordnede strategi, tiltagene skal holdes op i mod, samt de målsætninger, som skal sikre opfyldelse af strategien. Boks 1.3 Den overordnede strategi for fremtidens vejgodstransporter Fortsat effektivisering af vejgodstransporterne og forbedring af rammevilkårene, så erhvervet rustes til den voksende konkurrence. Løbende forbedring af erhvervets konkurrenceevne og kvaliteten af transportydelserne, så Danmark også i fremtiden vil være et af de mest effektive lande i verden med hensyn til distribution. Effektiviseringsprocessen sker under hensyntagen til fortsat fokus på erhvervets miljø- og energieffektivisering samt en yderligere forbedring af trafiksikkerheden. For at gennemføre den overordnede strategi opstilles 10 konkrete målsætninger, der tilsammen understøtter det overordnede sigte om at sikre et effektivt og konkurrencedygtigt vejgodstransporterhverv i Danmark. De 10 målsætninger for en effektiv vejgodstransportsektor: 1. Danmark skal fastholde sin position som et af de bedste lande i verden til distribution Danmark skal fastholde positionen som et af de lande i verden, der råder over de bedste distributionssystemer. Adgang til effektive distributionssystemer vil i stigende grad være en central konkurrenceparameter i globaliseringsprocessen. Det er i den forbindelse vigtigt, at udfordringer og muligheder ved Danmarks rolle som transitland vurderes nærmere.

13 12. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling 2. Høj fremkommelighed og pålidelige ankomsttidspunkter for lastbiltransporter i Danmark Med udsigt til fortsat vækst i trafikken er der risiko for, at fremkommeligheden på vejene reduceres i de kommende år. Det er derfor vigtigt, at der tages initiativer, der bidrager til at sikre en god fremkommelighed for både erhvervstransport og personbefordring. 3. Modulvogntog og andre effektivitetsfremmende tiltag Der er behov for konkrete tiltag, der kan øge lastbilernes effektivitet. Modulvogntog forventes at kunne bidrage væsentligt til en effektivisering af vejgodstransporter, samtidig med at de bidrager til at reducere miljøbelastning, energiforbrug og trængsel. 4. Fortsat sund konkurrencesituation og flere vækstiværksættere i erhvervet En høj grad af konkurrence skærper innovation og nytænkning og bidrager dermed i sig selv til at fremme effektivitet. Der er behov for at fastholde den gode konkurrencesituation i erhvervet og samtidig sikre, at flere iværksættere i vejtransporterhvervet kommer over i solide vækstforløb og dermed bliver såkaldte vækstiværksættere. Dette er især en udfordring for vognmænd, hvorimod speditionsvirksomhederne er karakteriseret ved en høj grad af vækstiværksættere. 5. Styrket samspil mellem vejgodstransport og andre transportformer Et bedre samspil mellem lastbiltransporterne og andre transportformer vil kunne bidrage til at forbedre de samlede transportkæder nationalt og internationalt. Vejtransporterne udgør typisk et helt centralt element i de samlede transportkæder. Det er vigtigt, at samspillet mellem lastbiltransporter og andre transportformer løbende udvikles og forbedres, så der på denne måde skabes grundlag for at udnytte de enkelte transportformers stærke sider, til gavn for miljøet og den samlede effektivitet i transportkæderne. 6. Regelforenkling for vejgodstransporterhvervet Det er målsætningen at reducere de administrative barrierer, som hæmmer erhvervets effektivitet og konkurrenceevne. Reguleringen skal være velbegrundet og understøtte overordnede samfundsmæssige forhold. Dette gælder også i forhold til spørgsmål om sanktionering af overtrædelser på køre-hviletidsområdet. 7. Sikre den bedst mulige arbejdskrafttilgang til erhvervet og modvirke tidlig tilbagetrækning fra erhvervet I en situation med lav ledighed er det vigtigt at sikre en forsat god tilgang af arbejdskraft til vejgodstransporterhvervet. Det handler om at have tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer til at understøtte en fortsat udvikling og effektivisering af vejgodstransporterne. 8. Positivt fokus på effektive vejtransporter i EU Der skal i EU arbejdes for, at vejgodstransporten får bedre mulighed for at løfte transportopgaverne i fremtiden, og at der er et positivt fokus på transporternes store samfundsmæssige betydning. Konkurrencen i EU-området bør være fair og sund, og

14 Effektive vejtransporter 13. barriererne for effektive transporter bør nedsættes i alle medlemslande. Den grænseoverskridende infrastruktur skal forbedres, og der skal være fokus på trafiksikkerhed, miljø og energieffektivitet i EU. For det internationalt orienterede danske transporterhverv er det i sagens natur ikke tilstrækkeligt, at der er gode transportsystemer i Danmark. 9. Fortsat reduktion af trafikuheld med lastbiler Lastbilerne skal bidrage til en fortsat forbedring af trafiksikkerheden på vejene. Både myndighederne og erhvervet har taget en række initiativer til forbedring af sikkerheden i de senere år. Det er vigtigt at fastholde fokus på området. 10. Begrænsning af miljøpåvirkning og CO2-udledningen Miljøpåvirkningen fra lastbiler er blevet reduceret betydeligt gennem de seneste årtier. Det er en positiv udvikling, som skal fastholdes og udvikles i de kommende år. CO2--udledningen er imidlertid fortsat en stor udfordring, som skal håndteres i de kommende år. Det er vigtigt, at transportsektoren som helhed er så miljøvenlig og energieffektiv som muligt Initiativforslag Udviklingen af vejgodssektoren er en fortløbende opgave. Det er således nødvendigt løbende at evaluere den konkrete indsats, igangsætte nye initiativer og om nødvendigt justere aktuelle tiltag på baggrund af ændrede forudsætninger eller nye udfordringer, der naturligt vil opstå også fremover. I nedenstående boks præsenteres en oversigt over initiativer, som regeringen i første omgang planlægger at igangsætte i samarbejde med erhvervet. Initiativerne beskrives nærmere i kapitel 3-7. Regeringen vil løbende og systematisk drøfte behovet for yderligere initiativer med transporterhvervet. Boks 1.4 Oversigt over initiativer Transportministeriet vil gennem Godstransportens Tænketank arbejde for at styrke og udvikle den tværgående dialog og konkrete problemløsning mellem offentlige myndigheder og vejtransporterhvervet. Ministeriet arbejder for at sikre en tæt koordination mellem de myndigheder, der har betydning for erhvervets rammevilkår. Konkret vil der i regi af Godstransportens Tænketank blive taget initiativ til oprettelse af relevante temagrupper på tværs af ministerområder og myndigheder. Godstransportens Tænketank skal være et tværministerielt forum til drøftelse af godstransporterhvervet udfordringer herunder i forhold til konsekvenser af eksempelvis ny lovgivning. Transportministeriet vil som opfølgning på Infrastrukturkommissionens arbejde udarbejde en investeringsplan i 2008 med det formål at sikre en god og effektiv infrastruktur. Transportministeriet vil sammen med en række andre ministerier udarbejde en egentlig CO2-strategi for transportområdet, hvor også godstransporterne inddrages. Transportministeriet fremlægger i 2008 forslag til en udbygningsplan for rastepladser langs motorvejsnettet og centrale dele af det øvrige statsvejnet. Transportministeriet vil arbejde for at udvikle og fremme brug af ITS (trafikledelse) i Danmark, så der skabes mulighed for en mere effektiv udnyttelse af den fysiske vejkapacitet i transportsystemet, samtidig med at trafikanterne i højere grad kan indrette rejseplaner og ruter efter de aktuelle forhold.

15 14. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling I 2008 igangsættes et stort forsøg med modulvogntog til gavn for erhvervets effektivitet og miljøet. Transportministeriet vil arbejde for udbredelse af modulvogntog i EU-regi. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil følge udviklingen med henblik på at sikre et godt grundlag for flere vækstiværksættere i Danmark, herunder de nystartede vognmænd. Transportministeriet vil arbejde for at styrke samspillet mellem vejgodstransporter og andre transportformer. I forbindelse med den løbende investeringsplanlægning undersøges mulighederne for at forbedre infrastrukturen til udvalgte trafikknudepunkter, herunder kombiterminaler, hvor der sker en omlastning af gods. Transportministeriet vil sammen med andre relevante ministerier løbende overveje, om det gældende regelsæt kan forenkles. Som et konkret tiltag afskaffes blandt andet ID-nummeret, og der indføres standardtypegodkendelse af sættevogne og sættevognstrækkere, så de kan registreres uden syn. Undervisningsministeriet og transporterhvervets organisationer vil i tæt dialog via de rådgivende organer nedsat under Undervisningsministeriet arbejde for at sikre, at de danske transport- og logistikuddannelser fortsat er blandt de bedste i Europa. Undervisningsministeriet har allerede taget en række initiativer, der understøtter dette mål, herunder er der f.eks. igangsat et revisionsarbejde af transportlogistikeruddannelsen. Integrationsministeriet vil bistå erhvervets egne tiltag med henblik på at udvide rekrutteringsgrundlaget for vejgodstransporterhvervet til i højere grad end i dag at omfatte nydanskere som chauffører. Beskæftigelsesministeriet vil understøtte erhvervets egne initiativer med henblik på opprioritering af personalepleje, såsom sund livsstil og godt arbejdsmiljø, jf. blandt andet Beskæftigelsesministeriets generelle fastholdelsespolitik. Transportministeriet vil arbejde for fair internationale konkurrencevilkår for alle transportformer samt en øget liberalisering af transportmarkedet. Transportministeriet vil løbende tage initiativ til at sikre en koordineret indsats i tæt dialog med erhvervet med henblik på at fremme erhvervets effektivisering i EU. Endvidere vil Transportministeriet sikre, at EU s initiativer på transport- og logistikområdet vil blive inddraget tæt i det videre arbejde med de danske strategier. Transportministeriet vil sammen med erhvervets organisationer, Rigspolitiet, m.fl. fortsætte arbejdet med at reducere antallet af trafikuheld med lastbiler herunder forbedrede vejtekniske forhold og en fortsat målrettet indsats mod højresvingsulykker. Transportministeriet vil i samarbejde med Miljøministeriet arbejde for at fremme fortsat mere miljøvenlige lastbiler i EU-området. Erfaringen viser, at den største miljøeffekt opnås i en koordineret EU-indsats. Samtidig er en fælles indsats afgørende for at sikre lige vilkår for det danske erhverv sammenlignet med det øvrige Europa. Transportministeriet vil bruge 60 mio. kr. til forsøg med biobrændstof. Et højt fagligt vidensniveau er forudsætning for vejtransporterhvervets innovation og udvikling. Transportministeriet vil sammen med Videnskabsministeriet arbejde for at styrke den erhvervsrettede forskning inden for transport og logistik, hvilket vil indgå som tema ved udmøntning af det strategiske transportforskningsprogram, der bliver udbudt i I forlængelse af ovenstående vil DTU Transport og Danmarks Statistik i 2008 komme med et forslag til styrkelse af vejgodsstatistikken. En styrkelse heraf vil kunne forbedre forståelsen af erhvervets udvikling.

16 Effektive vejtransporter Rapportens struktur Denne rapport indledes i kapitel 2 med en kort status for erhvervets aktuelle økonomiske og markedsmæssige situation og en gennemgang af erhvervets største udfordringer. I statusgennemgangen tages udgangspunkt i analyserapporten om Vejtransportbranchen, udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Transportministeriet. I kapitel 3 præsenteres med udgangspunkt i transportkøbernes krav konkrete initiativforslag, der forventes at kunne bidrage væsentligt til at fremme erhvervets effektiviserings- og produktivitetsmuligheder. I kapitel 4 præsenteres initiativforslag, der kan bidrage til at fastholde, udvikle og nyrekruttere medarbejdere til vejgodstransporterhvervet. I kapitel 5 præsenteres initiativer, der kan bidrage til at sikre, at erhvervet rustes bedst muligt i den internationale konkurrence. I kapitel 6 præsenteres en række konkrete initiativforslag til styrkelse af de udfordringer, som erhvervet har i forhold til miljø, klima og trafiksikkerhed. Kapitel 7 indeholder en samlet handlingsplan med de konkrete initiativforslag, der kan bidrage til at lette opfølgningen på strategien, og som samtidig giver et overblik over tidshorisont og initiativansvarlige. Boks 1.5 Sammenhæng mellem de forskellige strategier på transportområdet Regeringen har udarbejdet en række delstrategier vedrørende havne, luftfart, EU samt bedre samspil mellem transportformerne. Disse strategier indgår i grundlaget for en samlet godsstrategi, der skal være klar omkring årsskiftet. Desuden skal strategierne ses i tæt sammenhæng med arbejdet vedrørende udarbejdelse af en CO2-strategi for transportsektoren samt udarbejdelsen af en investeringsplan i 2008.

17 16. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling

18 Erhvervets udfordringer Erhvervets udfordringer Udviklingen i vejgodstransporterne hænger særligt sammen med den generelle økonomiske udvikling i Danmark og den danske udenrigshandel. Vejgodserhvervet udgør et væsentligt bindeled mellem regioner i Danmark og knudepunkter i Europa. Hver dag bliver der med danske lastbiler transporteret store mængder gods til erhverv og forbrugere i Danmark og det meste af Europa. Godstransportsektoren er et af de redskaber, der muliggør, at de enkelte landes konkurrencefordele kan udnyttes bedst muligt, hvilket er en af hoveddrivkræfterne i udviklingen af den internationale handel. Gode transportforhold vurderes højt af erhvervsvirksomhederne. Det danske transportsystem er de seneste år blevet vurderet af det schweiziske analyseinstitut International Institute of Management Development (IMD) til at være blandt de bedste i verden. Tabel 2.1 IMD s point- og vurderingsliste over landenes infrastrukturs distributionsevne Infrastrukturens distributionsevne 1. Singapore 2. Danmark 3. Schweiz 4. Østrig 5. Tyskland 6. Hongkong 7. USA 8. Island 9. Sverige 10. Belgien Anm.: Der indgår 55 lande i IMD s undersøgelse. Kilde: IMD 2007 Som et særligt element i undersøgelsen vurderes kvaliteten af landenes distributionssystemer inden for alle transportsystemer samt anden infrastruktur såsom energiinfrastruktur. Danmarks distributionssystem kommer ind på en samlet andenplads kun overgået af Hongkong. Selvom konklusionerne fra sådanne sammenlignende undersøgelser skal tages med en vis forsigtighed, så peger undersøgelsen fra IMD alligevel på, at Danmark har et af Europas mest effektive distributionssystemer, og at det danske transportsystem hører til blandt de bedste i verden. En effektiv transportsektor har stor betydning for virksomhedernes lokalisering og påvirker dermed også udviklingen og mulighederne for at fastholde arbejdspladser i Danmark. I en tid, hvor der er fokus på at reducere antallet af lokale lagre og i stedet satse på såkaldte just in time - leverancer, hvor varerne leveres fra et centrallager direkte til kunden, er det særligt vigtigt, at der er adgang til gode distributionssystemer. Som det fremgår af nedenstående boks 2.1, har virksomheden Danfoss f.eks. besluttet at lokalisere sin nordeuropæiske distribution i Danmark, på trods af at virksomhedens største marked er Tyskland.

19 18. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Boks 2.1 Lokaliseringsovervejelser vedr. distribution til det europæiske marked fra Danfoss Den danske virksomhed Danfoss er en af verdens største producenter af udstyr til køle- og varmeteknik. Danfoss har en eksportandel på over 90 pct., og virksomhedens største marked er Tyskland. Danfoss har de seneste år ændret strategi i forhold til distribution og lagerstyring i Europa. Ændringen betød, at Danfoss reducerede de regionale lagre og virksomheden i stedet etablerede ét centralt lager med det formål at effektivisere den samlede varedistribution i Nordeuropa. Senere har lageret udviklet sig til at tjene som centrallager for hele Europa. I forhold til valg af lokalisering var det et krav, at varerne skulle være fremme hos kunden senest dagen efter, at varebestillingen var indgået. Danfoss vurderede flere forskellige lokaliseringsmuligheder for centrallageret, og besluttede sig efter en grundig analyse at vælge Rødekro i Sønderjylland, på trods af afstanden til Danfoss vigtigste markeder. Når valget faldt på Rødekro, hænger det blandt andet sammen med gode distributionsmuligheder ud af Danmark. Uden Danmarks gode infrastruktur og velfungerende transporterhverv, ville Danfoss sandsynligvis have valgt at placere centrallagret uden for landets grænser. Godstransporterhvervets betydning for det danske samfund er indiskutabel. Trods dette forhold er offentlighedens syn på vejgodstransportsektoren blandet. På den ene side eksisterer der en vis samfundsmæssig forståelse for nødvendigheden af lastbilerhvervet. Dette gælder ikke blot for samhandlen med udlandet, men i mindst lige så høj grad den betydning, som lastbiltransporterne har i forhold til udbringning af rå- og færdigvarer til virksomheder, detailhandlere og forbrugere. På den anden side må det konstateres, at lastbiltransporternes image til tider har et negativt præg. Lastbiltransporter forbindes ofte med forurening, støj, trafikuheld og trængsel på vejnettet. Samtidig er det sandsynligvis ikke meget synligt for den enkelte, hvilken vital rolle vejgodstransporten har for at sikre, at varerne altid er i butikkerne, når den enkelte borger efterspørger dem, eller hvor stor betydning det har for den økonomiske vækst og dermed samfundets velstand, at transportsystemet fungerer effektivt Rammevilkår Rammevilkårene for vejgodstransporterhvervet fastsættes som det er tilfældet for en lang række øvrige brancher - i et samspil mellem en bred vifte af aktører. Den enkelte vognmandsvirksomhed har berøringsflader til en lang række offentlige myndigheder, der direkte eller indirekte påvirker driften af virksomheden. Fastsættelsen af rammevilkårene sker i et samspil med erhvervet, men det er også vurderingen, at dette samspil kan styrkes yderligere. Organisationerne spiller desuden en væsentlig rolle i forhold til at udvikle initiativer, der kan være med til at understøtte vilkårene for deres medlemsvirksomheder.

20 Erhvervets udfordringer 19. Det er et fællestræk for alle myndigheders opgavevaretagelse, at den overordnede ramme i vid udstrækning fastsættes på EU-niveau, jf. figur 2.1. Som eksempel kan nævnes regler om køretøjers indretning og udstyr samt uddannelsesmæssige krav. Det kan konstateres, at den EU-retlige regulering igennem de senere år har haft stigende betydning. Dette skyldes, at vejgodstransporterhvervet i høj grad er grænseoverskridende, hvilket understreger behovet for et fælles regelsæt, der regulerer alle medlemslande. Det er samtidig en nødvendighed, når der skal sikres lige og gennemsigtige vilkår for erhvervet på tværs af grænser. Nedenstående ministerier er med til at sætte rammerne for vejgodstransporterhvervets rammevilkår: Figur 2.1 Oversigt over udvalgte rammevilkår for udvalgte ministerier E U R E G U L E R I N G O G H A R M O N I S E R I N G Transportministeriet: Infrastruktur Godstransportlovgivningen Biltekniske krav til lastbiler og påhængskøretøjer Miljøkrav på det biltekniske område Færdselsloven (køretøjstekniske krav) Cabotage Chaufføruddannelsen Justitsministeriet: Færdselslovgivningen adfærdsregulering Køre-hviletidsreglerne Dyretransporter Kørekort Transport af farligt gods Økonomi- og Erhvervsministeriet: Konkurrenceregler Selskabsret Iværksætteri Miljøministeriet: Miljøkrav på det biltekniske område Miljøzoner Miljøstyring Undervisningsministeriet: Korte og mellemlange uddannelser inden for transport, logistik og spedition Skatteministeriet: Skatter og afgifter Beskæftigelsesministeriet: Arbejdstidsdirektivet Generelle arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmiljø Cabotage Videnskabsministeriet: Transportforskning

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 178 Offentligt. Analyserapport om vejtransportbranchen

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 178 Offentligt. Analyserapport om vejtransportbranchen Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 178 Offentligt Analyserapport om vejtransportbranchen Økonomi- og Erhvervsministeriet Transport- og Energiministeriet ANALYSERAPPORT OM VEJTRANSPORTBRANCHEN April

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Digitalt vejnet anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Godstransport er livsnerven i et moderne samfund - forudsætningen for fyldte køleskabe og tømte skraldespande Workshop

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Den nationale transportpolitik En grøn transportpolitik Fremtidens godstransport

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Godstransport i Danmark

Godstransport i Danmark Godstransport i Danmark Jernbanen som alternativ hvad kan den tilbyde? Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S 1 Jernbanen kan tage en stor del her og nu Meget af det nuværende gods via Mols-linien

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere