Dansk strategi for ITS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk strategi for ITS"

Transkript

1 Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011

2 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet betyder, at mennesker og gods forsinkes, omkostninger til transport forøges, og effektiviteten nedsættes. Det er således en stigende udfordring i transportpolitikken at sikre fortsat god mobilitet. I aftalerne om en grøn transportpolitik bliver der peget på ITS som et vigtigt virkemiddel i transportpolitikken. Der er frem til 2014 afsat i alt 600 mio. kr. til ITS-projekter og for at sikre en målrettet indsats, er der nedsat et ITS Udviklingsforum, der nu har formuleret en sammenhængende ITS-strategi for Danmark. I det følgende præsenteres baggrunden for strategien og strategiens anbefalinger. Hvad er ITS? ITS er en forkortelse for Intelligente Transport Systemer, og overordnet set defineres ITS som alle de systemer, baseret på informationsteknologi, der anvendes i køretøjerne, i infrastrukturen, til central styring af trafikken og til centralt at give information til trafikanter og de rejsende. Strategiens fokus Strategien fokuserer på ITS i tilknytning til vejtransport, dvs. person- og lastbiltransport, samt kollektiv trafik på vej. Endvidere indgår samspillet og integrationen med de øvrige transportformer - jernbanetransport, søtransport og lufttrafik. Dette samspil er afgørende for, at transportsystemet kan udnyttes optimalt på tværs af transportformer og dermed opleves som et samlet system.

3 3

4

5 Hvad kan ITS? ITS kan i fremtiden blive et vigtigt virkemiddel i transportpolitikken. ITS kan give hurtigere, mere sikker og mere miljøvenlig transport med færre omkostninger mere mobilitet for pengene. ITS vil kunne bidrage til en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur med reduceret trængsel og miljøbelastning til følge og dermed udskyde investeringer i infrastrukturen. Med ITS kan trafikanterne og de rejsende få et bedre overblik over transportsystemet, og samspillet mellem den kollektive og den individuelle trafik kan understøttes. Endvidere kan ITS øge trafiksikkerheden på vejene og bidrage til effektivisering af godstransporten. ITS kan derfor være et vigtigt og samfundsøkonomisk effektivt supplement til investeringerne i infrastrukturen og til øvrige initiativer til at udvikle transportsystemet. Yderligere kan en øget satsning på ITS bidrage til at fremme konkurrenceevnen og produktiviteten i transporterhvervet og for danske virksomheder. En øget satsning på ITS rummer ligeledes et potentiale for industriel vækst inden for udvikling af ITS-services og software. Effekter af ITS Infrastrukturkommissionen vurderer, at en aktiv anvendelse af ITS kan være med til at sikre en smidig anvendelse og udnyttelse af vejnettet. Kapaciteten kan øges med 5-10 % Trafiksikkerheden kan forbedres gennem reduktion af antallet af uheld med % Vision for ITS i Danmark ITS er et centralt virkemiddel indenfor transport-området med henblik på at fremme et effektivt, sikkert og grønt transportsystem, der gennem høj mobilitet for borgere og virksomheder bidrager til velfærd, forbedret produktivitet og konkurrenceevne og dermed understøtter den økonomiske vækst. 5

6

7 Status for ITS i Danmark Der er allerede etableret en lang række ITS systemer i Danmark. Systemerne dækker dog kun en beskeden del af transportsystemet og leverer kun en begrænset del af den service, regulering og styring af trafikken, som trafikanterne og de rejsende potentielt kunne drage nytte af. F.eks. dækker datagrundlaget til brug for trafikinformation og trafikledelse i dag kun en yderst begrænset del af vejnettet. Med de stadigt stigende trafikproblemer på vejene og med den hastige udvikling på ITSområdet, tegner der sig helt nye muligheder for at anvende ITS til løsning af de trafikale udfordringer så der skabes gode rammer for økonomisk vækst og udvikling til gavn for samfundet. Ved udstrakt brug af ITS vil transportsystemet kunne effektiviseres betydeligt, og servicen til trafikanterne og de rejsende vil grundlæggende kunne forbedres. ITS-Udviklingsforum anbefaler, at indsatsen inden for ITS styrkes over en årrække. De igangværende aktiviteter inden for ITS i Danmark udgør et grundlag for udvikling på området, men grundlaget er på en række områder utilstrækkeligt. Set i et europæisk perspektiv er anvendelsen af ITS i Danmark forholdsvis begrænset. En sammenligning af investeringer i ITS i en række europæiske lande fra perioden viser, at Danmark er bagefter de lande, vi normalt sammenligner os med. Der er således behov for en fokuseret og samlet indsats i de kommende år for at sikre, at de positive effekter af ITS realiseres. 7

8 Anbefaling 1: Fyrtårnsprojekter Der skal etableres et eller flere større, markante, innovative og fremadrettede fyrtårnsprojekter på tværs af transportformer, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og virksomheder. Projekterne skal bidrage til at opbygge viden og kompetence, afprøve nye teknologier og nye integrerede løsninger, der både kan vise effekterne af avanceret ITS og bidrage til gode vækstbetingelser for danske ITS-virksomheder. Fyrtårnsprojekterne skal demonstrere, hvorledes den hastige udvikling inden for ITS i løbet af få år kan forbedre alle aspekter af vores mobilitet og dermed få stor betydning for den langsigtede planlægning af transportsystemet i Danmark.

9 Anbefaling 2: Mere ITS på vejene Der skal fortsat etableres nye ITS-systemer langs vejene, bl.a. på de mest belastede strækninger, hvor trafikbelastningen giver daglige problemer med fremkommeligheden. Systemerne kan omfatte køvarsling, automatisk hastighedsharmonisering, rampedosering og forsøg med kørsel i nødspor. Dertil kommer et stort behov for at anvende ITS i forbindelse med vejarbejde til at informere og advare bilisterne. Selv om bilisterne fremover i langt højere grad vil have mobile platforme, vil der stadig være en række situationer, ikke mindst trafiksikkerhedsrelaterede, hvor det skal sikres, at informationerne når ud til alle bilister og ikke kun dem med de rigtige mobile enheder. Skal et budskab ud til alle bilister, kan det kun ske via skilte langs vejene. 9

10

11 Anbefaling 3: Information til brugerne Udviklingen inden for trafikinformation går i retning af øget brug af online systemer. I bilerne er de indbygget eller medbragt af bilister og passagerer i form af navigationssystemer, underholdningssystemer eller avancerede mobile enheder. De kollektivt rejsende vil fremover også i stort omfang medbringe avancerede mobile enheder under rejsen. De mobile enheder er ideelle til at lette den kollektive rejse med f.eks. med billetkøb, information om rejsemuligheder og information om ændringer undervejs. De mobile enheder er også ideelle til rejser på tværs af transportformerne f.eks. ved brug af parkér og rejs faciliteter. Udviklingen skal styrkes, bl.a. gennem forsøgsprojekter, tværgående samarbejder etc., så der løbende opnås resultater, afprøves teknologi, etableres fælles standarder og opbygges kompetencer. 11

12 Anbefaling 4: Flere data om trafikken Et stærkt udbygget datagrundlag er en afgørende forudsætning for anvendelsen af ITS fremover. Der skal derfor foretages en markant udbygning af realtidsinformation om trafikken såvel vejtrafik som den kollektive trafik. Information om vejtrafikken skal bl.a udbygges ved, at bilisterne leverer anonyme oplysninger om rejsetider fra GPS er og Bluetooth enheder. Realtidsdata om den kollektive trafik indsamles også med GPS og stilles til rådighed for de rejsende gennem rejseplanen. Data om vejene og om cykelfaciliteterne skal opsamles og vedligeholdes på tværs af vejmyndigheder. Mulighederne for at samle digitale data om godstransportmønstre skal analyseres. Der skal ligeledes snarest muligt etableres en samlet systemarkitektur for ITS i Danmark, således at systemerne fremover kan spille sammen som en del af et fælles, overordnet system, så teknologiske øer undgås. Parallelt hermed er der behov for at udarbejde fælles standarder inden for rammerne af EU-reguleringen på en række kritiske områder.

13 Anbefaling 5: Mere viden Der er behov for at udvikle viden og kompetence inden for ITS, bl.a. ved fokus på forskning og uddannelse. Der skal opbygges stærke faglige ITS-miljøer på universiteterne, og viden- og metodegrundlaget skal udbygges på en række områder. Der skal være større dansk deltagelse i international forskning, og den internationale udvikling på en række områder skal følges tæt. Der skal være dansk deltagelse i internationalt regel- og normarbejde, og det anbefales, at universiteterne etablerer et samarbejde på ITS området, hvor de udbyder 10 PhD stipendier. Der skal arbejdes mere med erfaringsopsamling i form af evaluering og rentabilitet af fremtidige ITS-projekter. Internationale erfaringer skal i større grad opsamles og anvendes som beslutningsgrundlag for investeringer. 13

14 Anbefaling 6: Tværgående samarbejde Der skal skabes nye rammer og nye tværgående samarbejder mellem virksomheder, organisationer, myndigheder og uddannelsesinstitutioner, bl.a. med henblik på at opsamle, kvalitetssikre og formidle data på tværs af myndigheder og trafikselskaber, at sikre en effektiv drift og overvågning af ITS systemer, at etablere og drive en fælles mobil platform for booking og betaling i hele transportsystemet, samt at sikre integration af ITS i de større byregioner. Fortsat udvikling af ITS indeholder potentiale for øget offentligprivat samarbejde, der bl.a. skal ske i relation til indhentning og kvalitetssikring af data, udvikling af services mv.

15 15

16 Fotos af: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen og Vejdirektoratet. Hvis du vil vide mere Strategien er udarbejdet af ITS Udviklingsforum, der er nedsat af regeringen og har deltagelse fra Transportministeriet, DTU Transport, Aalborg Universitet, Trafikstyrelsen, ITS Danmark, DI, Dansk Erhverv, FDM og Vejdirektoratet. Læs hele strategien samt dissens fra Aalborg Universitet på

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Erhvervsperspektiverne på ITS-området Bidrag til en national strategi for anvendelse af Intelligente Transportsystemer i Danmark

Erhvervsperspektiverne på ITS-området Bidrag til en national strategi for anvendelse af Intelligente Transportsystemer i Danmark Center for Emballage og Transport Center for Analyse og Erhvervsfremme Erhvervsperspektiverne på ITS-området Bidrag til en national strategi for anvendelse af Intelligente Transportsystemer i Danmark November

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR Regeringens transportplan Mulighederne i ITS Der sker en meget hastig udvikling af ITS teknologierne, som gør, at ITS på sigt vil få meget større betydning, end det har i dag. ITS kan bidrage til at forbedre

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan 2013. I

Læs mere

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008

Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Marts 2008 Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling 2. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling Vejgodsstrategi: Transport, logistik

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Effektiv godstransport i byerne Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark

digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark forord Fokus på et bedre og rigere Danmark Danmark står over for store udfordringer med økonomisk afmatning, færre personer i den arbejdsdygtige

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere