Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov"

Transkript

1 Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010

2 Indhold 1. Projektet Baggrund: Stort potentiale i trivselstilbud i private skove Skovforeningens plan: Tre faser til udvikling af trivselstilbud i private skove Formål Metode Kortlægning og analyse af ideer Landsbyprojekter Stisystemer og baner Sundheds- og naturcentre Skovpakker Bevægelsesklart område Rolige rum i skoven IT i skoven Udekøkken Logistik, information og uddannelse Spektakulære events i skoven Opsamling på idelisten Igangsættelse af aktiviteter Den eksisterende base i Giesegaardskoven Træplantning med børn for klimaet Erfaringer og konklusioner af de igangsatte aktiviteter Barrierer og anbefalinger For kommunerne For borgerne For skovejerne Indgåelse af aftaler i praksis Anbefalinger til aktiviteter til praktisk gennemførelse i projektets Fase Skovbaser praktiske faciliteter til fortsat udvikling Landsbyen Jystrup - i bevægelse i skoven Skattejagt og orienteringsløb med innovative involverende aktiviteter Skovparkour nye vaner og succeser for udsatte grupper Motion, træning og rehabilitering i skoven Terapiskov mental styrke Naturwellness for unge piger

3 Bilag Bilag 1. Deltagere i workshop 28. oktober Bilag 2. Program for workshop 28. oktober Bilag 3. Facilitator Nina Tanges powerpoints på workshop 28. oktober Bilag 4. Brainstorm over aktivitetsideer fra workshop 28. oktober Bilag 5. Nyhed om projektet på Skovforeningens hjemmeside 2. marts

4 1. Projektet Dette er afrapporteringen af Fase 1 af projektet Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov. Arbejdet er udført fra august 2009 til maj Arbejdet er udført af Dansk Skovforening i samarbejde med Ringsted Kommune, to konsulenter og en lang række ressourcepersoner fra patientforeninger, fritidsorganisationer og sundhedssektoren i og udenfor Ringsted Kommune. Projektet er finansieret af Nordea-fonden. Projektet har resulteret i: En lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel (bilag 4) samt en analyse af de umiddelbart mest lovende ideer (kapitel 2). Mange af ideerne kan umiddelbart bruges over hele landet. Et feltarbejde hvor trivselsaktiviteter blev sat i gang og afprøvet i praksis: Udeskole samt træplantning med børn for klimaet (kapitel 3). Identificering af en række barrierer for brug af privat skov og natur til fremme af borgerne trivsel samt anbefalinger til at overkomme disse barrierer (kapitel 4). Identificering af 7 delprojekter der i projektets fase 2 bør afprøves i praksis og evalueres (kapitel 5). 1.1 Baggrund: Stort potentiale i trivselstilbud i private skove Natur har et enormt potentiale til at øge menneskers trivsel - både når det gælder generel livsglæde, forebyggelse af sygdom og behandling af sygdom. Verdenssundhedsorganisationen WHO har siden sin stiftelse i 1946 defineret sundhed således: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Natur tilbyder det hele, både fysisk, mentalt og socialt velvære for mennesker: Fysisk velvære især i form af motion, frisk luft og sanseoplevelser. Mentalt velvære især i form af ro, skønhed, fordybelse og udfordring af egne grænser. Socialt velvære især i form af samvær og samarbejde med andre. 3

5 Naturens sundhedsfremmende betydning er alment accepteret. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 (af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet) konkluderer (side 347) at: Der er tilstrækkelig evidens i den foreliggende forskningslitteratur om naturbrug og sundhed, stress og sygdom til at anbefale arealplanlæggende myndigheder og kommuner at indtænke let adgang til natur og grønne områder for befolkningen i politik og planlægning. 70 % af Danmarks skovareal er privat ejet. Arealet er fordelt på ejendomme af vidt forskellig størrelse. De private skove er desuden geografisk ujævnt fordelt. Det betyder at i nogle dele af landet, fx i Midt- og Sydsjælland og på Fyn, foregår borgernes rekreative aktiviteter i skove i altovervejende grad på private arealer. Der findes kun få erfaringer for målrettede samarbejder mellem skovejere, kommuner og myndigheder til at øge borgernes trivsel. Der ligger derfor store uudnyttede muligheder i de private skove og naturarealer. 1.2 Skovforeningens plan: Tre faser til udvikling af trivselstilbud i private skove Dansk Skovforening ønsker at udvikle disse muligheder gennem udvikling og afprøvning af effektive modeller for offentligt-privat samarbejde om at øge borgernes fysiske, mentale og sociale trivsel ved brug af private skov- og naturarealer. Dette udviklingsarbejde søges gennemført i tre faser: 1. Ideudvikling og analyse af samarbejdsmodeller i én kommune. Denne afklaringsfase indeholder det nødvendige indledende skrivebords-, møde- og netværksarbejde for den mest effektive iværksættelse af fase 2: 2. Afprøvning og evaluering af udvalgte samarbejdsmodeller i den pågældende kommune. Denne realiseringsfase indeholder dels aktiviteter for borgere i private skove, dels et opfølgende skrivebords- og mødearbejde med evaluering og formidling af resultaterne. 3. Spredning af effektive samarbejdsmodeller til mange kommuner og mange lodsejere. Vi vurderer at succesrige erfaringer vil kunne få stor spredning - også til landbrugsarealet som er cirka 5 gange større end Danmarks totale skovareal. Denne afrapportering gælder projektets Fase 1 som er udført fra august 2009 til maj

6 1.3 Formål Formålet med Fase 1 er at udvikle og analysere modeller for samarbejde mellem private skov- og naturejere, en konkret kommune samt andre interessenter (fx borgergrupper) om at øge trivslen hos borgerne i den pågældende kommune. Kommunernes interesse i sådanne offentlig-private samarbejder er at skabe øget trivsel for borgerne, besparelser på sundhedsbudgettet (især behandlingsdelen), øget samarbejde på tværs af forvaltninger og øget samarbejde med private om at løse kommunale opgaver (OPP). Skovejernes interesse i sådanne samarbejder er at skabe nye værdier for lokalsamfundet og øget dialog og goodwill gennem aktiviteter der er økonomisk bæredygtige for alle parter. Projektets fase 1 begrænser sig til én kommune for at nå i dybden med at finde og analysere synergimuligheder med eksisterende aktører og projekter og på den baggrund konkludere hvilke muligheder der bør afprøves i projektets fase Metode Skovforeningen og Ringsted Kommune aftalte i september 2009 at samarbejde om dette projekt. Fakta om Ringsted Kommune: Borgere: pr. 11. januar % bor i Ringsted by (inklusive Benløse), 38 % bor i landområderne. Areal: ha. Dermed er befolkningstætheden tæt på gennemsnittet i Danmark. Ringsted er rig på private skove og har stort set ingen offentlige skove. Workshop Den 28. oktober 2009 blev gennemført en workshop i Plan og Byg, Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune med 40 inviterede deltagere. Der deltog repræsentanter for foreninger og skovejere fra Ringsted Kommune, og der deltog ressourcepersoner uden konkret tilknytning til kommunen. Se deltagerlisten i bilag 1 og se programmet i bilag 2. Workshoppen blev forberedt og ledet af facilitator Nina Tange, Learning Lab Denmark. Se hendes powerpoints til workshoppen i bilag 3. Workshoppens formål var at generere ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel. Se listen over ideer der kom ud af workshoppen i bilag 4. På baggrund af workshoppen har Skovforeningen identificeret lovende ideer og analyseret dem med udgangspunkt i aktiviteternes målgrupper og tilsigtede effekter. Se analysen i kapitel 2. 5

7 Igangsættelse af aktiviteter I projektet er også udført et feltarbejde hvor trivselsaktiviteter blev sat i gang i praksis i private skove i Ringsted Kommune: Udeskole samt træplantning med børn for klimaet. Se kapitel 3. Barrierer og anbefalinger På baggrund af workshoppen, de praktiske erfaringer og møder med kommunens forskellige forvaltninger (teknik, jobcentret, sundhed og børn/kultur) er identificeret en række barrierer for brug af privat skov og natur til fremme af borgerne trivsel. I kapitel 4 opregnes disse barrierer sammen med Skovforeningens anbefalinger til at overkomme dem. Udviklingsmuligheder I kapitel 5 beskrives muligheder og samarbejdsmodeller der i projektets fase 2 bør afprøves i praksis og evalueres. I udvælgelsen af muligheder og samarbejdsmodeller er der lagt vægt på: Sandsynlighed for succes og dermed spredningseffekt til andre kommune og lodsejere (i projektets fase 3 og også gerne uden for projektets regi). Udvikling af projekter og aktiviteter som med stor sandsynlighed kan køre videre efter projektperiodens udløb. Udvikling af tilbud til forskellige målgrupper og med forskellige samarbejdsparter og forskellige naturtyper inddraget. Udvikling af både større projekter og mindre aktiviteter. Formidling af resultater Projektet er første gang præsenteret for den brede offentlighed i en nyhed på Skovforeningens hjemmeside den 2. marts 2010, se bilag 5. Resultaterne som fremgår af denne rapport formidles i foråret og sommeren 2010 til de involverede parter i Ringsted Kommune samt skovejere, kommuner og andre interessenter landet over. 6

8 2. Kortlægning og analyse af ideer Den 28. oktober 2009 blev gennemført en workshop i Plan og Byg, Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune med 40 inviterede deltagere. Workshoppens formål var at generere ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel. Der deltog repræsentanter for foreninger og skovejere fra Ringsted Kommune, og der deltog ressourcepersoner uden konkret tilknytning til kommunen. Se deltagerlisten i bilag 1 og se programmet i bilag 2. Workshoppen blev forberedt og ledet af facilitator Nina Tange, Learning Lab Denmark. Se hendes powerpoints til workshoppen i bilag 3. Workshoppen genererede blandt andet en lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel. Se listen i bilag 4. I dette kapitel analyseres en række umiddelbart lovende ideer til aktiviteter. Analysen sker blandt andet med denne matrix over aktiviteternes målgruppe og tilsigtede effekt: Målgruppe: Tilsigtet effekt: Fysisk velvære Mental velvære Social velvære Patientgrupper (sygdomsbehandling) Risikogrupper (konkret forebyggelse) Almen befolkning (generel forebyggelse) De tre kategorier af effekter refererer til WHOs tredelte sundhedsbegreb (se side 3). De tre kategorier af målgrupper udgør et spektrum fra de smalleste grupper med størst behov for specifik lægefaglig ekspertise (patientgrupper) til de bredeste grupper uden specifikt behov for lægefaglig ekspertise, men hvor en lang række fagpersoner eventuelt vil kunne bidrage til aktivitetens gode effekt, fx naturvejledere og fysioterapeuter. 7

9 2.1 Landsbyprojekter De følgende ideer berører hele eller dele af landsbysamfund. Disse idéer kan både skabe øget sundhed for individet og gavne landsbyerne sociale sammenhold. Plant og pas din egen skov p F Å S R Tanken om medejerskab af en skov tiltaler mange mennesker. På workshoppen kom A flere idéer til at plante og passe sin egen skov. Idéerne tager udgangspunkt i at borgere inddrages i at tilplante en lokal skovrejsning eller en del af eksisterende skov, som borgerne i de efterfølgende år skal følge op, passe og renholde. Den slags medejerskab kan: øge borgernes tilknytning til og viden om skoven øge den tid de bruger i skoven, bl.a. på idrætsaktiviteter skabe sociale relationer på tværs af lokalsamfund muligvis reducere omfanget af hærværk og affald i forhold til en traditionel bynær skov. Landsbyskoven kan også omfatte en arkitektkonkurrence for bynær skov: Hvem kan designe den mest fantastiske skov med de bedste faciliteter. Landsbyskoven kan kombinere en række aktiviteter, alt afhængig af brugeres og ejerens ønsker. Skoven kan også bidrage til at sikre drikkevandsforsyningen til lokalsamfundet. En konkret idé fra workshoppen er videreførelse og udbygning af Benløse Byskov, hvor Skov- og Naturstyrelsen allerede har rejst skov. Aktivitetsskov for en hel landsby En skov nær en landsby kan rumme en række forskellige initiativer som både fremmer beboernes fysiske, mentale og sociale velvære. P R A F Å S Udgangspunktet kan være en lejr- og bålplads som lærings- og samlingssted, også for fx den lokale skole. Der kan tilføjes mange delelementer, fx hundeskov, badeplads, udsigtspunkter samt et stisystem som forbinder de forskellige elementer. Se det konkrete forslag til et projekt i tilknytning til landsbyen Jystrup, side 35. 8

10 2.2 Stisystemer og baner Der er en generelt stor efterspørgsel efter stisystemer i skove, og der efterspørges stier i mange forskellige udformninger. Traditionelle vandre-, cykle- og ridestier P F Å S R Der er stor efterspørgsel på etablering af traditionelle vandre-, cykle- og ridestier og A på yderligere muligheder for at løbe, cykle (ikke mindst mountainbike) og ride i skovene. Der ønskes både opmærkede stier/ruter, gerne af mere krævende art, men også mulighed for at cykle og ride hvor man har lyst, så man selv kan tage på oplevelse uden grænser. I Ringsted kommune planlægger den Lokale Aktions Gruppe under landdistriktsprogrammet et større rekreativt stisystem på tværs af hele kommunen. Stisystemet har et stort geografisk opland og kan benyttes af mange brugere og kan nå ud til endnu flere, fx gennem idéer nævnt i denne rapport. Temastier Temastier retter sig til forskellige former for rekreativ udnyttelse af naturen eller til A forebyggende tiltag som fx Hjertestier. Temastier kan også være målrettet fx formidling af viden om naturen eller dufte-, smags- og sansestier. En temasti kan dermed målrettes mange forskellige målgrupper, men ikke alle på én gang. P R F Å S Junglesti En junglesti er en temasti rettet til 2-12 årige børn. Stien indeholder en række elementer som udfordrer børnenes kreativitet og motorik, fx: Gå planken ud. Liansvingning over grøfter. Klatrebaner i trætoppe. Balanceområder på stubbe og stammer. Stier gennem områder med siv, græs, volde, sump. Sø med tømmerflåder, samt mange andre elementer som kan udfordre børnene. P R A F Å S 9

11 Tree top walk P F Å S En gangbro i trætoppe tilbyder både fysisk træning og mere grænseoverskridende R A oplevelser, fx at overvinde højdeskræk. Disse udfordrende baner er også egnede til teambuilding og gruppeøvelser for fx idrætsklubber og skoleklasser. Gangbroerne kan også benyttes i behandlingsøjemed, enten i individuelle forløb hvor vejleder og patient arbejder med individets grænser, eller for grupper som har brug for at få styrket sociale kompetencer. Konkret forslag: Triatlonbane i St. Bøgeskov P R F Å S På workshoppen blev foreslået en triatlonbane i St. Bøgeskov nær Gyrstinge Sø. Terrænet muliggør de traditionelle triatlondiscipliner (svømning, cykling, løb) og mange A andre discipliner i øvrigt (fx forhindringsbane, se nedenfor). En triatlonbane i skov kan (modsat en landevejsbane) være permanent og frit benyttes af lokale idrætsgrupper, skoler og både lokale og tilrejsende borgere. Positivt er også at der ikke kræves overvågning af løbe- og cykelruten, mens det er en ulempe at svømmebanens tilgængelighed afhænger af årstiden. Konditions og forhindringsbaner På workshoppen blev foreslået en række idéer til forhindringsbaner, fx i tilknytning til A triatlonbanen ovenfor. Forhindringsbanen kan bygges efter samme principper som i forsvaret, men tilpasset til skoven, terrænforholdene og de naturlige forhindringer. Banen kan benyttes sammen med andre træningsmomenter, men også selvstændigt til at træne kondition, smidighed eller specifikke muskelgrupper. Banen kan benyttes af individer eller af grupper til fx teambuilding. P R F Å S Orienteringsruter med faste poster R Orienteringsruter med faste poster finder så småt udbredelse i de danske skove. A Faste poster er lette at anvende for skoler, idrætsklubber og for almindelige skovgæster. En rute fra post til post er let at beskrive og finde på fx eller kommunens hjemmeside. P F Å S Faste poster består af et antal (typisk 30) pæle med en markering samt en række informationstavler som forklarer om brugen af orienteringsruten. Ruter kan laves i alle sværhedsgrader med forskellige længder og ruteforslag, og de kan fx kombineres med naturformidling med podcasts som guider brugeren rundt til posterne og informerer om turen undervejs. Det er sjov og sund motion der kan tilpasses individuel formåen, fx som skattejagt til en børnefødselsdag. Ruterne kan også benyttes i forebyggelses og behandlingsøjemed, hvis man af lægen bliver ordineret et fast vandre- eller løbeprogram. 10

12 Lys i skoven F Å S P Lysløjper i skovene er almindelige i vore nabolande. Lyset giver mulighed for at benytte skoven efter mørkets frembrud. Det giver skovgæsterne en speciel oplevelse i og af R A skoven, og det åbner for at man kan dyrke sin idræt og føle sig tryg efter solnedgang. Hele vinterhalvåret er de fleste mennesker med dagarbejde ellers ofte afskåret fra at benytte skoven som rekreations- og motionsrum i hverdagen. Det er fysisk usikkert fordi det er svært at finde sikker grund til fødder og dæk, og man risikerer derfor skader. Mange føler sig heller ikke trygge i skovens mørke. Desuden er man normalt af lovgivningen forhindret i at færdes i de private skove efter solnedgang, noget som naturligvis vil skulle indarbejdes i projektet. Der var flere forslag i denne kategori. Både lysløjper og større oplyste partier af en skov for at skabe en helt anden oplevelse af skoven. Forslagene tilføjede at der bør anvendes strøm fra vedvarende energikilder. 2.3 Sundheds- og naturcentre Der kom flere forskellige idéer frem omkring sundheds- og naturcentre frem under workshoppen: Sundhedscenter Idéen går ud på at etablere et center for natur-, frilufts- og idrætsaktiviteter centralt A placeret i kommunen. Centret skal være bemandet med fast tilknyttede naturvejledere, samt en række frivillige fra forskellige organisationer, fx cykel- og løbeklubber, klatregrupper, kunstforeninger osv. P R F Å S Centret bliver et fælles samlingspunkt og mødested som så bliver udgangspunkt for den enkeltes eller gruppens aktiviteter. Naturcenter i Kværkeby Mose Der blev fremlagt en idébeskrivelse om etablering af et naturcenter med formidling af A en naturvejleder i det som nu er kendt som Kværkeby fuglereservat. Stedet er i dag er privatejet, men ejeren er gammel og kan ikke længere stå for vedligeholdelsen. En gruppe borgere og grønne foreninger har etableret en forening for bevarelse og udbygning af området. Der arbejdes på at gøre det til en selvejende institution (frist maj 2010). P R F Å S 11

13 Området vil kunne tilbyde fysisk sundhed ved en traverunde, psykisk stimulering ved ro og fordybelse samt give mulighed for gruppeoplevelser. Området vil også kunne blive et samlingspunkt i skolesammenhæng, da området ligger placeret midt imellem Kværkeby og Vigersted skoler. Området ligger klar til overtagelse og kræver at der investeres ca. 1,9 mio. kr. i opkøb af ejendommen Naturcenter ved Haraldsted Sø Naturcentret kan bygges ved den gamle kro i Vrange Skov som er et større sammenhængende naturområde med både skov og sø. Centret kan udvikle, samordne og koordinere aktiv naturbrug og naturformidling. Centret kan byde på en række aktiviteter, herunder: Kursusvirksomhed. Teambuilding. Naturskole og formidling. Go-High forhindringsbaner i træerne. Naturlegeplads. Sheltere. Dialog/netværk. Vandaktiviteter som kano/kajak. Træklatring. Junglestier for børn. Motionsstier med forhindringer. Hjertestier. Hundeskov. P R A F Å S Centret vil kunne give en bred fysisk, mental og social effekt som bør ses i en sammenhæng. Området og eksisterende bygninger ejes i dag af Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland. Etablering af et Naturcenter vil derudover kræve et samarbejde mellem mange aktører, herunder fx Ringsted kommune, Skjoldenæsholm Skovdistrikt, Roskilde Tekniske Skole, Produktionsskolen, Københavns Energi, Ringsted Roklub. 12

14 2.4 Skovpakker Skovpakker kan bestå af forskellige elementer, afhængig af skovens muligheder, ejerens interesser og brugergruppen. Konceptet er at levere pakkeløsninger til virksomheder, til grupper og eventuelt også målrettet mindre brugergrupper og enkeltpersoner. Teambuilding Teambuilding er et kendt koncept hvor en ekstern konsulent hjælper en gruppe (ofte A virksomheder, men også fx foreninger) til at styrke en gruppes indbyrdes sociale relationer. Naturen er erfaringsmæssigt en attraktiv og effektiv ramme for teambuildingaktiviteter. P R F Å S Firmaskovture P R F Å S Konceptet går ud på at sælge færdigpakkede picnickurv med forskellige lokalproducerede madvarer og måske vildt fra skoven. Dette kunne kombineres med svampepluk- A ning, så man selv skal stå for at indsamle garnituren til middagen. Skovpakkerne kunne også indeholde mere kendte og traditionelle koncepter som salg af juletræer, kane-/hestevognskørsel og ture målrettet medarbejdersundhed, fx med cykling eller orienteringsløb. Behandlingstilbud Skovpakker kan indeholde deciderede behandlings- og aktiveringstilbud som kan målrettes lægehuse, fysioterapeuter, kommunens aktiveringscenter etc. P R A F Å S Dette koncept stiller en del krav til kommunens og andre myndigheders medvirken, blandt andet for at sikre patientsikkerhed, koordinering med andre behandlingstilbud og generel sundhedsfaglig ansvarsplacering. Kommunen kan også selv bruge tilbuddet, fx til medarbejderpleje eller som et led i beskæftigelseseller sundhedstilbud som kommunen tilbyder forskellige borgergrupper. 2.5 Bevægelsesklart område P F Å S I et bevægelsesklart område er alt klart til bevægelse: R Alle rekvisitter findes i en container eller et hus. A Der er omklædningsfaciliteter med bad og toilet, bålplads og P-plads lige ved. Der er busforbindelse til gavn for fx institutioner, skoler og folk uden transportmulighed. Man kan låne eller leje fx mountainbike, heste, vandrestave, kompas, kano, kajak og robåd. 13

15 2.6 Rolige rum i skoven Terapi- og sanseskov Der er en del erfaringer med terapihaves indvirkning på bl.a. stressede og voldsramte borgere. Nogle af de samme elementer kan bruges i skoven, som jo rummer en meget varieret natur. Se desuden beskrivelsen side 43. P R A F Å S Rum til fordybelse Der kan etableres en rute i skoven hvor borgerne kan vælge sig ind på forskellige aktiviteter, fx: Udendørs yogarum til meditation Tegne-/malerum Sanse-/duftrum Reflektionsrum, hvor ens tanker kan nedskrives til andre Udsigtsrum i trætoppene. Rum til tænkning, måske bare en bænk Rum til sang/musik, Thai Chi og lignende. Rum til træning af overvægtige, men åbent for alle P R A F Å S Rummene er naturligt afgrænsede og bør i de fleste tilfælde have synlige grænser. Det er vigtigt at rummene tilbyder den nødvendige ro så brugerne indbyrdes ikke forstyrrer hinanden. Naturbiografen Naturbiografen har sit udspring i terapi- og sansehaver, men adskiller sig fra disse ved ikke at være lægeordineret. Naturbiografen består af en række bænke placeret på smukke og rolige steder i naturen, hvor der er mulighed for fordybelse. Naturbiografen kan være særligt attraktiv ved solopgang og solnedgang. P R A F Å S Naturbiografen kan kombineres med naturvejledning eller terapi, men er som udgangspunkt en aktivitet som skovgæsten selv står for. 14

16 2.7 IT i skoven Moderne teknologi kan udvikle brugen af skovene og appellere til fx grupper af unge som ellers ikke kommer ud i naturen, men bruger timerne foran skærme. Nogle eksempler: Innovative involverende aktiviteter P F Å S R Skoven bruges som rammesætning for et videns- og inspirationssystem hvor man via A sin mobiltelefon kan aflæse et nummer/stregkode på det konkrete sted i naturen. Det udløser en fil, et billede eller en tekst som kan give viden om og inspiration til de mulige oplevelser (fugle, træer, lyde) og aktiviteter (bevægelse, lege, mv.) som man kan få i naturen. Gevinst på alle områder, også øgede kompetencer. Konceptet bør udvikles sammen med et mobilselskab eller en IT-virksomhed. Teknologien bør være så enkel at flest muligt kan benytte tilbuddet. Virtuel skovtur P R F Å S Virtuelt spil som fx "Find Skovalfen". Via mobiltelefon/computer (sms/internet) konstrueres et spil som guider brugeren rundt i skoven. Spillet skaber grundlag for bevæ- A gelse på en sjov måde, for alle der kan/skal røre sig. Der er mulighed for at indpasse et specifikt videns- og eller konkurrenceperspektiv, så flest mulige kan få glæde af idéen. Mulighed for trådløs internetadgang hvor en hjemmeside/program styrer spillet, vil øge muligheden for at videreformidle flest mulige informationer, billeder, lyde osv. 2.8 Udekøkken Udekøkkenet er et socialt koncept. Det er samlingssted som kan bidrage til at sammensvejse et lokalsamfund og skabe relationer på tværs af aldre, socialgrupper og R A kulturer. Udekøkkenet kan skabe fællesskab - mental sundhed ved fælles madlavning og aktiviteter, fysisk sundhed og integration. Udekøkkenet består af: et område hvor der kan tilberedes mad under åben himmel eller under tag adgang til rent vand borde og bænke adgang til toilet. P F Å S Det kan være et sted der frit kan benyttes, og det kan kombineres med andre koncepter som fx: fejring af fødselsdage eller andre arrangementer indsamling af skovens ingredienser fx med en naturvejleder køb af færdige pakkeløsninger hos skovfogeden, fx med vildtkød, bær og svampe fra skoven og lokalt dyrkede grøntsager. 15

17 2.9 Logistik, information og uddannelse En af de umiddelbare barrierer for at udnytte skovenes mange tilbud, er nærhed til skovene og dermed også til tider behovet for transport ud til skovene, samt information om og formidling af de tilbud som findes ude i skovene. Busture til skovene P R F Å S Busture i weekender fra byen til skovene omkring Ringsted, eksempelvis med afgang A fra Stationen og Torvet i Ringsted og med stop ved flere forskellige skove. Borgere som normalt ikke har mulighed for at komme på skovtur får chancen for at komme af sted og udnytte skovenes tilbud. Der kan være guidede ture i skoven, så det bliver en indholdsrig tur og en god social oplevelse, men den kan også udelukkende være transporten der er hovedmålet. Der kræver at der etableres busstoppesteder og eventuelt vendepladser til busser i skovene. Skovfogeden eller kommunalt ansatte naturformidlere kunne guide disse ture. Informationsportal til brug af skovene P R F Å S Der blev efterlyst en informationsportal som til at informere om allerede eksisterende A muligheder for at benytte de private skove, jf. naturbeskyttelseslov, adgangsregler med videre. Denne kunne være formet som et IT-atlas over kommunens forskellige seværdigheder og aktiviteter indenfor kultur og natur. Der efterlyses også detailkort over alle vandrestier, afmærket til forskellig brug. Blå til kørestolsbrugere, røde som kombinerede cykel og gangstier, sorte trampestier og så videre. En øget information om de mange muligheder vil også medvirke til at skabe større forståelse mellem brugergrupper som benytter sig af skovenes tilbud. Med GIS og IT kan både kommune og private skovejere udvikle deres hjemmesider med fx: kort med overnatningspladser bålpladser busstop ved skovene cykelruter til skovene adgangsveje til skovene faste poster i skoven stier hvor kørestole også kan komme frem. Der kan også være mulighed for at downloade vandretursfoldere, podcast om turene og specielle seværdigheder, infotavler og beskrivelse af gode udflugtsmål. 16

18 Pensionist guider Denne idé baserer sig på at lave udflugter i skovene med ældre borgere som guider. Disse kan benytte deres erfaring til at fortælle om historiske begivenheder som har rod i lokalområdet, eksempelvis fra 2. verdenskrig. P R A F Å S Samtidig åbnes der mulighed for at skabe en social relation til bedsteforældregeneration, mens disse guider børn og unge rundt i skovene. Uddannelse af Naturpædagoger P F Å S R Informations- og formidlingsbehovet kunne løses ved at lave en specifik uddannelse af A naturpædagoger som kan formidle natur og undervise i naturen. Det opfylder læreplanens tema om naturaktiviteter i daginstitutioner og flere fag i skolen. Skulle kunne være et modelfag som nuværende pædagoger kunne supplere deres faglighed med via en kortere efteruddannelse. Dette vil give en tidlig indsats i at forebygge fedme og fremme den almene sundhed hos børn. Uddannelse af sundhedspersonale i brug af naturen Sundheds- og socialfagligt personale i kommunen kan uddannes til at inddrage naturen i deres arbejde med borgerne. Meget træning og rehabilitering sker indendørs og ved maskiner som kun kan bruges efter instruktion. At flytte noget at træningen udendørs kan måske fremme deltagernes lyst til træning på egen hånd og på at fortsætte efter behandlingsforløbets ophør Spektakulære events i skoven Spektakulære events er egnede til at trække nye skovgæster til skoven. Det kan fx være: P R A F Å S Koncerter Messer/udstillinger Kunst Gudstjenester 17

19 2.11 Opsamling på idelisten Ideerne i dette kapitel har vidt forskellig karakter og stiller meget forskellige krav, fx når det gælder skovens indretning, skovejendommens medvirken, kommunens og andre parters medvirken samt involvering af uddannet personale. Desuden er mange af ideerne langt fra tænkt færdige, og et fuldt billede af deres muligheder, begrænsninger, krav og omkostninger fås først ved en nøjere projektbeskrivelse og en afprøvning i praksis. I kapitel 5 er en række af ideerne samlet op i 7 delprojekter der anbefales til praktisk afprøvning ud fra kriterier om sandsynlighed for succes og dermed spredningseffekt, sandsynlighed for levedygtighed efter projektperiodens udløb samt udvikling af tilbud til forskellige målgrupper, med forskellige samarbejdsparter, med forskellige naturtyper og i forskellige størrelsesordener. 18

20 3. Igangsættelse af aktiviteter Projektet har afprøvet to aktiviteter i praksis. De er beskrevet i afsnit 3.1 og Den eksisterende base i Giesegaardskoven Skovforeningen har tidligere etableret en base for skoler og institutioner i Ringsted Kommune. Projektet er et samarbejde med: Ringsted Kommunes agenda 21 kontor v. Kristen Christensen Børnehaven Bøgely ved leder Anette Sommer Giesegaard Gods ved godsforvalter Jan Borre Bjødstrup. Basen ligger i Giesegaardskoven der er privat ejet. Alle skoler og institutioner kan frit bruge området hvis de er tilmeldt basen. Tilmelding sker ved at betale 1000,- kr. hvorefter institutionen får udleveret en nøgle og selv kan booke tid til området. Skovforeningen har tidligere afholdt ture og kurser for skoler og institutioner. Turene gav eksempler på hvad skoler og institutioner kan lave i området (udeundervisning) og kurserne introducerede lærere og pædagoger i brugen af området. Så hele opstarten af området er gennemført. I projektperioden er området blevet brugt af skoler og institutioner på egen hånd. 11 har været tilmeldt ordningen. Erfaringerne er opsamlet nederst i dette kapitel. 19

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

En sund sjæl i et sundt legeme

En sund sjæl i et sundt legeme En sund sjæl i et sundt legeme Institut for Sundhed og Livskvalitet INSTITUT FOR SUNDHED OG LIVSKVALITET SKABER SUNDE RESULTATER Ordsproget En sund sjæl i et sundt legeme er mere aktuelt end nogen sinde.

Læs mere