Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov"

Transkript

1 Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010

2 Indhold 1. Projektet Baggrund: Stort potentiale i trivselstilbud i private skove Skovforeningens plan: Tre faser til udvikling af trivselstilbud i private skove Formål Metode Kortlægning og analyse af ideer Landsbyprojekter Stisystemer og baner Sundheds- og naturcentre Skovpakker Bevægelsesklart område Rolige rum i skoven IT i skoven Udekøkken Logistik, information og uddannelse Spektakulære events i skoven Opsamling på idelisten Igangsættelse af aktiviteter Den eksisterende base i Giesegaardskoven Træplantning med børn for klimaet Erfaringer og konklusioner af de igangsatte aktiviteter Barrierer og anbefalinger For kommunerne For borgerne For skovejerne Indgåelse af aftaler i praksis Anbefalinger til aktiviteter til praktisk gennemførelse i projektets Fase Skovbaser praktiske faciliteter til fortsat udvikling Landsbyen Jystrup - i bevægelse i skoven Skattejagt og orienteringsløb med innovative involverende aktiviteter Skovparkour nye vaner og succeser for udsatte grupper Motion, træning og rehabilitering i skoven Terapiskov mental styrke Naturwellness for unge piger

3 Bilag Bilag 1. Deltagere i workshop 28. oktober Bilag 2. Program for workshop 28. oktober Bilag 3. Facilitator Nina Tanges powerpoints på workshop 28. oktober Bilag 4. Brainstorm over aktivitetsideer fra workshop 28. oktober Bilag 5. Nyhed om projektet på Skovforeningens hjemmeside 2. marts

4 1. Projektet Dette er afrapporteringen af Fase 1 af projektet Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov. Arbejdet er udført fra august 2009 til maj Arbejdet er udført af Dansk Skovforening i samarbejde med Ringsted Kommune, to konsulenter og en lang række ressourcepersoner fra patientforeninger, fritidsorganisationer og sundhedssektoren i og udenfor Ringsted Kommune. Projektet er finansieret af Nordea-fonden. Projektet har resulteret i: En lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel (bilag 4) samt en analyse af de umiddelbart mest lovende ideer (kapitel 2). Mange af ideerne kan umiddelbart bruges over hele landet. Et feltarbejde hvor trivselsaktiviteter blev sat i gang og afprøvet i praksis: Udeskole samt træplantning med børn for klimaet (kapitel 3). Identificering af en række barrierer for brug af privat skov og natur til fremme af borgerne trivsel samt anbefalinger til at overkomme disse barrierer (kapitel 4). Identificering af 7 delprojekter der i projektets fase 2 bør afprøves i praksis og evalueres (kapitel 5). 1.1 Baggrund: Stort potentiale i trivselstilbud i private skove Natur har et enormt potentiale til at øge menneskers trivsel - både når det gælder generel livsglæde, forebyggelse af sygdom og behandling af sygdom. Verdenssundhedsorganisationen WHO har siden sin stiftelse i 1946 defineret sundhed således: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Natur tilbyder det hele, både fysisk, mentalt og socialt velvære for mennesker: Fysisk velvære især i form af motion, frisk luft og sanseoplevelser. Mentalt velvære især i form af ro, skønhed, fordybelse og udfordring af egne grænser. Socialt velvære især i form af samvær og samarbejde med andre. 3

5 Naturens sundhedsfremmende betydning er alment accepteret. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 (af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet) konkluderer (side 347) at: Der er tilstrækkelig evidens i den foreliggende forskningslitteratur om naturbrug og sundhed, stress og sygdom til at anbefale arealplanlæggende myndigheder og kommuner at indtænke let adgang til natur og grønne områder for befolkningen i politik og planlægning. 70 % af Danmarks skovareal er privat ejet. Arealet er fordelt på ejendomme af vidt forskellig størrelse. De private skove er desuden geografisk ujævnt fordelt. Det betyder at i nogle dele af landet, fx i Midt- og Sydsjælland og på Fyn, foregår borgernes rekreative aktiviteter i skove i altovervejende grad på private arealer. Der findes kun få erfaringer for målrettede samarbejder mellem skovejere, kommuner og myndigheder til at øge borgernes trivsel. Der ligger derfor store uudnyttede muligheder i de private skove og naturarealer. 1.2 Skovforeningens plan: Tre faser til udvikling af trivselstilbud i private skove Dansk Skovforening ønsker at udvikle disse muligheder gennem udvikling og afprøvning af effektive modeller for offentligt-privat samarbejde om at øge borgernes fysiske, mentale og sociale trivsel ved brug af private skov- og naturarealer. Dette udviklingsarbejde søges gennemført i tre faser: 1. Ideudvikling og analyse af samarbejdsmodeller i én kommune. Denne afklaringsfase indeholder det nødvendige indledende skrivebords-, møde- og netværksarbejde for den mest effektive iværksættelse af fase 2: 2. Afprøvning og evaluering af udvalgte samarbejdsmodeller i den pågældende kommune. Denne realiseringsfase indeholder dels aktiviteter for borgere i private skove, dels et opfølgende skrivebords- og mødearbejde med evaluering og formidling af resultaterne. 3. Spredning af effektive samarbejdsmodeller til mange kommuner og mange lodsejere. Vi vurderer at succesrige erfaringer vil kunne få stor spredning - også til landbrugsarealet som er cirka 5 gange større end Danmarks totale skovareal. Denne afrapportering gælder projektets Fase 1 som er udført fra august 2009 til maj

6 1.3 Formål Formålet med Fase 1 er at udvikle og analysere modeller for samarbejde mellem private skov- og naturejere, en konkret kommune samt andre interessenter (fx borgergrupper) om at øge trivslen hos borgerne i den pågældende kommune. Kommunernes interesse i sådanne offentlig-private samarbejder er at skabe øget trivsel for borgerne, besparelser på sundhedsbudgettet (især behandlingsdelen), øget samarbejde på tværs af forvaltninger og øget samarbejde med private om at løse kommunale opgaver (OPP). Skovejernes interesse i sådanne samarbejder er at skabe nye værdier for lokalsamfundet og øget dialog og goodwill gennem aktiviteter der er økonomisk bæredygtige for alle parter. Projektets fase 1 begrænser sig til én kommune for at nå i dybden med at finde og analysere synergimuligheder med eksisterende aktører og projekter og på den baggrund konkludere hvilke muligheder der bør afprøves i projektets fase Metode Skovforeningen og Ringsted Kommune aftalte i september 2009 at samarbejde om dette projekt. Fakta om Ringsted Kommune: Borgere: pr. 11. januar % bor i Ringsted by (inklusive Benløse), 38 % bor i landområderne. Areal: ha. Dermed er befolkningstætheden tæt på gennemsnittet i Danmark. Ringsted er rig på private skove og har stort set ingen offentlige skove. Workshop Den 28. oktober 2009 blev gennemført en workshop i Plan og Byg, Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune med 40 inviterede deltagere. Der deltog repræsentanter for foreninger og skovejere fra Ringsted Kommune, og der deltog ressourcepersoner uden konkret tilknytning til kommunen. Se deltagerlisten i bilag 1 og se programmet i bilag 2. Workshoppen blev forberedt og ledet af facilitator Nina Tange, Learning Lab Denmark. Se hendes powerpoints til workshoppen i bilag 3. Workshoppens formål var at generere ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel. Se listen over ideer der kom ud af workshoppen i bilag 4. På baggrund af workshoppen har Skovforeningen identificeret lovende ideer og analyseret dem med udgangspunkt i aktiviteternes målgrupper og tilsigtede effekter. Se analysen i kapitel 2. 5

7 Igangsættelse af aktiviteter I projektet er også udført et feltarbejde hvor trivselsaktiviteter blev sat i gang i praksis i private skove i Ringsted Kommune: Udeskole samt træplantning med børn for klimaet. Se kapitel 3. Barrierer og anbefalinger På baggrund af workshoppen, de praktiske erfaringer og møder med kommunens forskellige forvaltninger (teknik, jobcentret, sundhed og børn/kultur) er identificeret en række barrierer for brug af privat skov og natur til fremme af borgerne trivsel. I kapitel 4 opregnes disse barrierer sammen med Skovforeningens anbefalinger til at overkomme dem. Udviklingsmuligheder I kapitel 5 beskrives muligheder og samarbejdsmodeller der i projektets fase 2 bør afprøves i praksis og evalueres. I udvælgelsen af muligheder og samarbejdsmodeller er der lagt vægt på: Sandsynlighed for succes og dermed spredningseffekt til andre kommune og lodsejere (i projektets fase 3 og også gerne uden for projektets regi). Udvikling af projekter og aktiviteter som med stor sandsynlighed kan køre videre efter projektperiodens udløb. Udvikling af tilbud til forskellige målgrupper og med forskellige samarbejdsparter og forskellige naturtyper inddraget. Udvikling af både større projekter og mindre aktiviteter. Formidling af resultater Projektet er første gang præsenteret for den brede offentlighed i en nyhed på Skovforeningens hjemmeside den 2. marts 2010, se bilag 5. Resultaterne som fremgår af denne rapport formidles i foråret og sommeren 2010 til de involverede parter i Ringsted Kommune samt skovejere, kommuner og andre interessenter landet over. 6

8 2. Kortlægning og analyse af ideer Den 28. oktober 2009 blev gennemført en workshop i Plan og Byg, Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune med 40 inviterede deltagere. Workshoppens formål var at generere ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel. Der deltog repræsentanter for foreninger og skovejere fra Ringsted Kommune, og der deltog ressourcepersoner uden konkret tilknytning til kommunen. Se deltagerlisten i bilag 1 og se programmet i bilag 2. Workshoppen blev forberedt og ledet af facilitator Nina Tange, Learning Lab Denmark. Se hendes powerpoints til workshoppen i bilag 3. Workshoppen genererede blandt andet en lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel. Se listen i bilag 4. I dette kapitel analyseres en række umiddelbart lovende ideer til aktiviteter. Analysen sker blandt andet med denne matrix over aktiviteternes målgruppe og tilsigtede effekt: Målgruppe: Tilsigtet effekt: Fysisk velvære Mental velvære Social velvære Patientgrupper (sygdomsbehandling) Risikogrupper (konkret forebyggelse) Almen befolkning (generel forebyggelse) De tre kategorier af effekter refererer til WHOs tredelte sundhedsbegreb (se side 3). De tre kategorier af målgrupper udgør et spektrum fra de smalleste grupper med størst behov for specifik lægefaglig ekspertise (patientgrupper) til de bredeste grupper uden specifikt behov for lægefaglig ekspertise, men hvor en lang række fagpersoner eventuelt vil kunne bidrage til aktivitetens gode effekt, fx naturvejledere og fysioterapeuter. 7

9 2.1 Landsbyprojekter De følgende ideer berører hele eller dele af landsbysamfund. Disse idéer kan både skabe øget sundhed for individet og gavne landsbyerne sociale sammenhold. Plant og pas din egen skov p F Å S R Tanken om medejerskab af en skov tiltaler mange mennesker. På workshoppen kom A flere idéer til at plante og passe sin egen skov. Idéerne tager udgangspunkt i at borgere inddrages i at tilplante en lokal skovrejsning eller en del af eksisterende skov, som borgerne i de efterfølgende år skal følge op, passe og renholde. Den slags medejerskab kan: øge borgernes tilknytning til og viden om skoven øge den tid de bruger i skoven, bl.a. på idrætsaktiviteter skabe sociale relationer på tværs af lokalsamfund muligvis reducere omfanget af hærværk og affald i forhold til en traditionel bynær skov. Landsbyskoven kan også omfatte en arkitektkonkurrence for bynær skov: Hvem kan designe den mest fantastiske skov med de bedste faciliteter. Landsbyskoven kan kombinere en række aktiviteter, alt afhængig af brugeres og ejerens ønsker. Skoven kan også bidrage til at sikre drikkevandsforsyningen til lokalsamfundet. En konkret idé fra workshoppen er videreførelse og udbygning af Benløse Byskov, hvor Skov- og Naturstyrelsen allerede har rejst skov. Aktivitetsskov for en hel landsby En skov nær en landsby kan rumme en række forskellige initiativer som både fremmer beboernes fysiske, mentale og sociale velvære. P R A F Å S Udgangspunktet kan være en lejr- og bålplads som lærings- og samlingssted, også for fx den lokale skole. Der kan tilføjes mange delelementer, fx hundeskov, badeplads, udsigtspunkter samt et stisystem som forbinder de forskellige elementer. Se det konkrete forslag til et projekt i tilknytning til landsbyen Jystrup, side 35. 8

10 2.2 Stisystemer og baner Der er en generelt stor efterspørgsel efter stisystemer i skove, og der efterspørges stier i mange forskellige udformninger. Traditionelle vandre-, cykle- og ridestier P F Å S R Der er stor efterspørgsel på etablering af traditionelle vandre-, cykle- og ridestier og A på yderligere muligheder for at løbe, cykle (ikke mindst mountainbike) og ride i skovene. Der ønskes både opmærkede stier/ruter, gerne af mere krævende art, men også mulighed for at cykle og ride hvor man har lyst, så man selv kan tage på oplevelse uden grænser. I Ringsted kommune planlægger den Lokale Aktions Gruppe under landdistriktsprogrammet et større rekreativt stisystem på tværs af hele kommunen. Stisystemet har et stort geografisk opland og kan benyttes af mange brugere og kan nå ud til endnu flere, fx gennem idéer nævnt i denne rapport. Temastier Temastier retter sig til forskellige former for rekreativ udnyttelse af naturen eller til A forebyggende tiltag som fx Hjertestier. Temastier kan også være målrettet fx formidling af viden om naturen eller dufte-, smags- og sansestier. En temasti kan dermed målrettes mange forskellige målgrupper, men ikke alle på én gang. P R F Å S Junglesti En junglesti er en temasti rettet til 2-12 årige børn. Stien indeholder en række elementer som udfordrer børnenes kreativitet og motorik, fx: Gå planken ud. Liansvingning over grøfter. Klatrebaner i trætoppe. Balanceområder på stubbe og stammer. Stier gennem områder med siv, græs, volde, sump. Sø med tømmerflåder, samt mange andre elementer som kan udfordre børnene. P R A F Å S 9

11 Tree top walk P F Å S En gangbro i trætoppe tilbyder både fysisk træning og mere grænseoverskridende R A oplevelser, fx at overvinde højdeskræk. Disse udfordrende baner er også egnede til teambuilding og gruppeøvelser for fx idrætsklubber og skoleklasser. Gangbroerne kan også benyttes i behandlingsøjemed, enten i individuelle forløb hvor vejleder og patient arbejder med individets grænser, eller for grupper som har brug for at få styrket sociale kompetencer. Konkret forslag: Triatlonbane i St. Bøgeskov P R F Å S På workshoppen blev foreslået en triatlonbane i St. Bøgeskov nær Gyrstinge Sø. Terrænet muliggør de traditionelle triatlondiscipliner (svømning, cykling, løb) og mange A andre discipliner i øvrigt (fx forhindringsbane, se nedenfor). En triatlonbane i skov kan (modsat en landevejsbane) være permanent og frit benyttes af lokale idrætsgrupper, skoler og både lokale og tilrejsende borgere. Positivt er også at der ikke kræves overvågning af løbe- og cykelruten, mens det er en ulempe at svømmebanens tilgængelighed afhænger af årstiden. Konditions og forhindringsbaner På workshoppen blev foreslået en række idéer til forhindringsbaner, fx i tilknytning til A triatlonbanen ovenfor. Forhindringsbanen kan bygges efter samme principper som i forsvaret, men tilpasset til skoven, terrænforholdene og de naturlige forhindringer. Banen kan benyttes sammen med andre træningsmomenter, men også selvstændigt til at træne kondition, smidighed eller specifikke muskelgrupper. Banen kan benyttes af individer eller af grupper til fx teambuilding. P R F Å S Orienteringsruter med faste poster R Orienteringsruter med faste poster finder så småt udbredelse i de danske skove. A Faste poster er lette at anvende for skoler, idrætsklubber og for almindelige skovgæster. En rute fra post til post er let at beskrive og finde på fx eller kommunens hjemmeside. P F Å S Faste poster består af et antal (typisk 30) pæle med en markering samt en række informationstavler som forklarer om brugen af orienteringsruten. Ruter kan laves i alle sværhedsgrader med forskellige længder og ruteforslag, og de kan fx kombineres med naturformidling med podcasts som guider brugeren rundt til posterne og informerer om turen undervejs. Det er sjov og sund motion der kan tilpasses individuel formåen, fx som skattejagt til en børnefødselsdag. Ruterne kan også benyttes i forebyggelses og behandlingsøjemed, hvis man af lægen bliver ordineret et fast vandre- eller løbeprogram. 10

12 Lys i skoven F Å S P Lysløjper i skovene er almindelige i vore nabolande. Lyset giver mulighed for at benytte skoven efter mørkets frembrud. Det giver skovgæsterne en speciel oplevelse i og af R A skoven, og det åbner for at man kan dyrke sin idræt og føle sig tryg efter solnedgang. Hele vinterhalvåret er de fleste mennesker med dagarbejde ellers ofte afskåret fra at benytte skoven som rekreations- og motionsrum i hverdagen. Det er fysisk usikkert fordi det er svært at finde sikker grund til fødder og dæk, og man risikerer derfor skader. Mange føler sig heller ikke trygge i skovens mørke. Desuden er man normalt af lovgivningen forhindret i at færdes i de private skove efter solnedgang, noget som naturligvis vil skulle indarbejdes i projektet. Der var flere forslag i denne kategori. Både lysløjper og større oplyste partier af en skov for at skabe en helt anden oplevelse af skoven. Forslagene tilføjede at der bør anvendes strøm fra vedvarende energikilder. 2.3 Sundheds- og naturcentre Der kom flere forskellige idéer frem omkring sundheds- og naturcentre frem under workshoppen: Sundhedscenter Idéen går ud på at etablere et center for natur-, frilufts- og idrætsaktiviteter centralt A placeret i kommunen. Centret skal være bemandet med fast tilknyttede naturvejledere, samt en række frivillige fra forskellige organisationer, fx cykel- og løbeklubber, klatregrupper, kunstforeninger osv. P R F Å S Centret bliver et fælles samlingspunkt og mødested som så bliver udgangspunkt for den enkeltes eller gruppens aktiviteter. Naturcenter i Kværkeby Mose Der blev fremlagt en idébeskrivelse om etablering af et naturcenter med formidling af A en naturvejleder i det som nu er kendt som Kværkeby fuglereservat. Stedet er i dag er privatejet, men ejeren er gammel og kan ikke længere stå for vedligeholdelsen. En gruppe borgere og grønne foreninger har etableret en forening for bevarelse og udbygning af området. Der arbejdes på at gøre det til en selvejende institution (frist maj 2010). P R F Å S 11

13 Området vil kunne tilbyde fysisk sundhed ved en traverunde, psykisk stimulering ved ro og fordybelse samt give mulighed for gruppeoplevelser. Området vil også kunne blive et samlingspunkt i skolesammenhæng, da området ligger placeret midt imellem Kværkeby og Vigersted skoler. Området ligger klar til overtagelse og kræver at der investeres ca. 1,9 mio. kr. i opkøb af ejendommen Naturcenter ved Haraldsted Sø Naturcentret kan bygges ved den gamle kro i Vrange Skov som er et større sammenhængende naturområde med både skov og sø. Centret kan udvikle, samordne og koordinere aktiv naturbrug og naturformidling. Centret kan byde på en række aktiviteter, herunder: Kursusvirksomhed. Teambuilding. Naturskole og formidling. Go-High forhindringsbaner i træerne. Naturlegeplads. Sheltere. Dialog/netværk. Vandaktiviteter som kano/kajak. Træklatring. Junglestier for børn. Motionsstier med forhindringer. Hjertestier. Hundeskov. P R A F Å S Centret vil kunne give en bred fysisk, mental og social effekt som bør ses i en sammenhæng. Området og eksisterende bygninger ejes i dag af Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland. Etablering af et Naturcenter vil derudover kræve et samarbejde mellem mange aktører, herunder fx Ringsted kommune, Skjoldenæsholm Skovdistrikt, Roskilde Tekniske Skole, Produktionsskolen, Københavns Energi, Ringsted Roklub. 12

14 2.4 Skovpakker Skovpakker kan bestå af forskellige elementer, afhængig af skovens muligheder, ejerens interesser og brugergruppen. Konceptet er at levere pakkeløsninger til virksomheder, til grupper og eventuelt også målrettet mindre brugergrupper og enkeltpersoner. Teambuilding Teambuilding er et kendt koncept hvor en ekstern konsulent hjælper en gruppe (ofte A virksomheder, men også fx foreninger) til at styrke en gruppes indbyrdes sociale relationer. Naturen er erfaringsmæssigt en attraktiv og effektiv ramme for teambuildingaktiviteter. P R F Å S Firmaskovture P R F Å S Konceptet går ud på at sælge færdigpakkede picnickurv med forskellige lokalproducerede madvarer og måske vildt fra skoven. Dette kunne kombineres med svampepluk- A ning, så man selv skal stå for at indsamle garnituren til middagen. Skovpakkerne kunne også indeholde mere kendte og traditionelle koncepter som salg af juletræer, kane-/hestevognskørsel og ture målrettet medarbejdersundhed, fx med cykling eller orienteringsløb. Behandlingstilbud Skovpakker kan indeholde deciderede behandlings- og aktiveringstilbud som kan målrettes lægehuse, fysioterapeuter, kommunens aktiveringscenter etc. P R A F Å S Dette koncept stiller en del krav til kommunens og andre myndigheders medvirken, blandt andet for at sikre patientsikkerhed, koordinering med andre behandlingstilbud og generel sundhedsfaglig ansvarsplacering. Kommunen kan også selv bruge tilbuddet, fx til medarbejderpleje eller som et led i beskæftigelseseller sundhedstilbud som kommunen tilbyder forskellige borgergrupper. 2.5 Bevægelsesklart område P F Å S I et bevægelsesklart område er alt klart til bevægelse: R Alle rekvisitter findes i en container eller et hus. A Der er omklædningsfaciliteter med bad og toilet, bålplads og P-plads lige ved. Der er busforbindelse til gavn for fx institutioner, skoler og folk uden transportmulighed. Man kan låne eller leje fx mountainbike, heste, vandrestave, kompas, kano, kajak og robåd. 13

15 2.6 Rolige rum i skoven Terapi- og sanseskov Der er en del erfaringer med terapihaves indvirkning på bl.a. stressede og voldsramte borgere. Nogle af de samme elementer kan bruges i skoven, som jo rummer en meget varieret natur. Se desuden beskrivelsen side 43. P R A F Å S Rum til fordybelse Der kan etableres en rute i skoven hvor borgerne kan vælge sig ind på forskellige aktiviteter, fx: Udendørs yogarum til meditation Tegne-/malerum Sanse-/duftrum Reflektionsrum, hvor ens tanker kan nedskrives til andre Udsigtsrum i trætoppene. Rum til tænkning, måske bare en bænk Rum til sang/musik, Thai Chi og lignende. Rum til træning af overvægtige, men åbent for alle P R A F Å S Rummene er naturligt afgrænsede og bør i de fleste tilfælde have synlige grænser. Det er vigtigt at rummene tilbyder den nødvendige ro så brugerne indbyrdes ikke forstyrrer hinanden. Naturbiografen Naturbiografen har sit udspring i terapi- og sansehaver, men adskiller sig fra disse ved ikke at være lægeordineret. Naturbiografen består af en række bænke placeret på smukke og rolige steder i naturen, hvor der er mulighed for fordybelse. Naturbiografen kan være særligt attraktiv ved solopgang og solnedgang. P R A F Å S Naturbiografen kan kombineres med naturvejledning eller terapi, men er som udgangspunkt en aktivitet som skovgæsten selv står for. 14

16 2.7 IT i skoven Moderne teknologi kan udvikle brugen af skovene og appellere til fx grupper af unge som ellers ikke kommer ud i naturen, men bruger timerne foran skærme. Nogle eksempler: Innovative involverende aktiviteter P F Å S R Skoven bruges som rammesætning for et videns- og inspirationssystem hvor man via A sin mobiltelefon kan aflæse et nummer/stregkode på det konkrete sted i naturen. Det udløser en fil, et billede eller en tekst som kan give viden om og inspiration til de mulige oplevelser (fugle, træer, lyde) og aktiviteter (bevægelse, lege, mv.) som man kan få i naturen. Gevinst på alle områder, også øgede kompetencer. Konceptet bør udvikles sammen med et mobilselskab eller en IT-virksomhed. Teknologien bør være så enkel at flest muligt kan benytte tilbuddet. Virtuel skovtur P R F Å S Virtuelt spil som fx "Find Skovalfen". Via mobiltelefon/computer (sms/internet) konstrueres et spil som guider brugeren rundt i skoven. Spillet skaber grundlag for bevæ- A gelse på en sjov måde, for alle der kan/skal røre sig. Der er mulighed for at indpasse et specifikt videns- og eller konkurrenceperspektiv, så flest mulige kan få glæde af idéen. Mulighed for trådløs internetadgang hvor en hjemmeside/program styrer spillet, vil øge muligheden for at videreformidle flest mulige informationer, billeder, lyde osv. 2.8 Udekøkken Udekøkkenet er et socialt koncept. Det er samlingssted som kan bidrage til at sammensvejse et lokalsamfund og skabe relationer på tværs af aldre, socialgrupper og R A kulturer. Udekøkkenet kan skabe fællesskab - mental sundhed ved fælles madlavning og aktiviteter, fysisk sundhed og integration. Udekøkkenet består af: et område hvor der kan tilberedes mad under åben himmel eller under tag adgang til rent vand borde og bænke adgang til toilet. P F Å S Det kan være et sted der frit kan benyttes, og det kan kombineres med andre koncepter som fx: fejring af fødselsdage eller andre arrangementer indsamling af skovens ingredienser fx med en naturvejleder køb af færdige pakkeløsninger hos skovfogeden, fx med vildtkød, bær og svampe fra skoven og lokalt dyrkede grøntsager. 15

17 2.9 Logistik, information og uddannelse En af de umiddelbare barrierer for at udnytte skovenes mange tilbud, er nærhed til skovene og dermed også til tider behovet for transport ud til skovene, samt information om og formidling af de tilbud som findes ude i skovene. Busture til skovene P R F Å S Busture i weekender fra byen til skovene omkring Ringsted, eksempelvis med afgang A fra Stationen og Torvet i Ringsted og med stop ved flere forskellige skove. Borgere som normalt ikke har mulighed for at komme på skovtur får chancen for at komme af sted og udnytte skovenes tilbud. Der kan være guidede ture i skoven, så det bliver en indholdsrig tur og en god social oplevelse, men den kan også udelukkende være transporten der er hovedmålet. Der kræver at der etableres busstoppesteder og eventuelt vendepladser til busser i skovene. Skovfogeden eller kommunalt ansatte naturformidlere kunne guide disse ture. Informationsportal til brug af skovene P R F Å S Der blev efterlyst en informationsportal som til at informere om allerede eksisterende A muligheder for at benytte de private skove, jf. naturbeskyttelseslov, adgangsregler med videre. Denne kunne være formet som et IT-atlas over kommunens forskellige seværdigheder og aktiviteter indenfor kultur og natur. Der efterlyses også detailkort over alle vandrestier, afmærket til forskellig brug. Blå til kørestolsbrugere, røde som kombinerede cykel og gangstier, sorte trampestier og så videre. En øget information om de mange muligheder vil også medvirke til at skabe større forståelse mellem brugergrupper som benytter sig af skovenes tilbud. Med GIS og IT kan både kommune og private skovejere udvikle deres hjemmesider med fx: kort med overnatningspladser bålpladser busstop ved skovene cykelruter til skovene adgangsveje til skovene faste poster i skoven stier hvor kørestole også kan komme frem. Der kan også være mulighed for at downloade vandretursfoldere, podcast om turene og specielle seværdigheder, infotavler og beskrivelse af gode udflugtsmål. 16

18 Pensionist guider Denne idé baserer sig på at lave udflugter i skovene med ældre borgere som guider. Disse kan benytte deres erfaring til at fortælle om historiske begivenheder som har rod i lokalområdet, eksempelvis fra 2. verdenskrig. P R A F Å S Samtidig åbnes der mulighed for at skabe en social relation til bedsteforældregeneration, mens disse guider børn og unge rundt i skovene. Uddannelse af Naturpædagoger P F Å S R Informations- og formidlingsbehovet kunne løses ved at lave en specifik uddannelse af A naturpædagoger som kan formidle natur og undervise i naturen. Det opfylder læreplanens tema om naturaktiviteter i daginstitutioner og flere fag i skolen. Skulle kunne være et modelfag som nuværende pædagoger kunne supplere deres faglighed med via en kortere efteruddannelse. Dette vil give en tidlig indsats i at forebygge fedme og fremme den almene sundhed hos børn. Uddannelse af sundhedspersonale i brug af naturen Sundheds- og socialfagligt personale i kommunen kan uddannes til at inddrage naturen i deres arbejde med borgerne. Meget træning og rehabilitering sker indendørs og ved maskiner som kun kan bruges efter instruktion. At flytte noget at træningen udendørs kan måske fremme deltagernes lyst til træning på egen hånd og på at fortsætte efter behandlingsforløbets ophør Spektakulære events i skoven Spektakulære events er egnede til at trække nye skovgæster til skoven. Det kan fx være: P R A F Å S Koncerter Messer/udstillinger Kunst Gudstjenester 17

19 2.11 Opsamling på idelisten Ideerne i dette kapitel har vidt forskellig karakter og stiller meget forskellige krav, fx når det gælder skovens indretning, skovejendommens medvirken, kommunens og andre parters medvirken samt involvering af uddannet personale. Desuden er mange af ideerne langt fra tænkt færdige, og et fuldt billede af deres muligheder, begrænsninger, krav og omkostninger fås først ved en nøjere projektbeskrivelse og en afprøvning i praksis. I kapitel 5 er en række af ideerne samlet op i 7 delprojekter der anbefales til praktisk afprøvning ud fra kriterier om sandsynlighed for succes og dermed spredningseffekt, sandsynlighed for levedygtighed efter projektperiodens udløb samt udvikling af tilbud til forskellige målgrupper, med forskellige samarbejdsparter, med forskellige naturtyper og i forskellige størrelsesordener. 18

20 3. Igangsættelse af aktiviteter Projektet har afprøvet to aktiviteter i praksis. De er beskrevet i afsnit 3.1 og Den eksisterende base i Giesegaardskoven Skovforeningen har tidligere etableret en base for skoler og institutioner i Ringsted Kommune. Projektet er et samarbejde med: Ringsted Kommunes agenda 21 kontor v. Kristen Christensen Børnehaven Bøgely ved leder Anette Sommer Giesegaard Gods ved godsforvalter Jan Borre Bjødstrup. Basen ligger i Giesegaardskoven der er privat ejet. Alle skoler og institutioner kan frit bruge området hvis de er tilmeldt basen. Tilmelding sker ved at betale 1000,- kr. hvorefter institutionen får udleveret en nøgle og selv kan booke tid til området. Skovforeningen har tidligere afholdt ture og kurser for skoler og institutioner. Turene gav eksempler på hvad skoler og institutioner kan lave i området (udeundervisning) og kurserne introducerede lærere og pædagoger i brugen af området. Så hele opstarten af området er gennemført. I projektperioden er området blevet brugt af skoler og institutioner på egen hånd. 11 har været tilmeldt ordningen. Erfaringerne er opsamlet nederst i dette kapitel. 19

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Missing links Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Udvikling af Naturstyrelsens HOTspots Udvikling af støttepunkter for brug af naturen Plads

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed

Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter indenfor Afdeling for Sundhed...3 Alle patientskoler inkluderer nu bevægelse i og ophold i naturen...3 Rygestopkursus

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Navn: Høringssvaret skal sendes til Anne Christmann Ramsgaard på email: shaar@herning.dk. Deadline er den 18. april 2012 kl. 9.00. Hovedtemaer Konkrete

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Adgangen til naturen

Adgangen til naturen Adgangen til naturen Det er forår, og vi vil alle gerne ud i naturen. Ligesom lærken og viben er skovgæsterne en sikker forårsbebuder. Som ejer af en jordbrugsejendom må man acceptere, at der på visse

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen Adgang til naturen Folderen Naturen må gerne betrædes men træd varsomt er udgivet af Naturstyrelsen Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. Den fulde tekst findes i folderen (Udarbejdet

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE BKO CHARLOTTENLUND FORT INTRODUKTIONSKURSER TEMAKURSER RETNINGSLINJER RESERVATION MEDLEMSSKAB MAJ 2013 Baggrund BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitiks:

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le Udviklingen i befolkningens motionsvaner går i retning af mere motion i det fri, og det stiller stadig større krav til

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk Naturaktiviteter som gør dine børn både gladere, klogere og kommer i god kondition I denne folder omtales tid og sted for offentlige arrangementer for børnefamilier i Nordsjælland. Arrangørerne er lokale

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden. se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden.  se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Naturpatruljen en afdeling i Børnehuset Rytterkilden http://horsens.inst.dk se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Velkommen til Naturpatruljen Naturpatruljen er Børnehuset Rytterkildens

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

STU er i drift fra august 2012 Udvidelse af netværk og samarbejdspartnere på klub og uddannelsesdel

STU er i drift fra august 2012 Udvidelse af netværk og samarbejdspartnere på klub og uddannelsesdel EVALUERING af linjeindsatser 2011-2012 Administration STU er i drift fra august 2012 Udvidelse af netværk og samarbejdspartnere på klub og uddannelsesdel Levuk STU er i drift fra august 2012. Det første

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Slagelse Næstvedbanen

Slagelse Næstvedbanen Fodsporet Slagelse Næstvedbanen Thomas B. Randrup Afdelingschef Mette G. Bahrenscheer Chefkonsulent Fokus Slagelse Fokus Næstved Vandet, naturen i det åbne land og de grønne områder i byerne Næstved er

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

HHC: Vi vil gerne renovere området og gøre det pænere og finde en finansiering til at det kan ske.

HHC: Vi vil gerne renovere området og gøre det pænere og finde en finansiering til at det kan ske. NOTAT Hovedstaden J.nr. Ref. heiks Den 3. oktober 2014 Noter fra møde om "Turen begynder ved Skodsborg Station d. 2. oktober 2014 kl 19.00 20.30 Der deltog omkring 50 Personer. HHC indledte og indbød til

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2.

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. J U N I 2 0 1 2 Hvad er særligt ved naturen? Naturen Har ingen iboende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Helle Mølgaard d. 04-01-2016 Acadre 12/33135 Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Baggrund I de senere år har der jævnligt blandt byens borgere og turister, været efterspurgt en hundeskov i Svendborg

Læs mere