Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring"

Transkript

1 Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat

2 Købstædernes Forsikring hovedkontor Grønningen København K Telefon Skadeservice Uden for normal kontortid telefon Goudas alarmcentral Telefon

3 Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Indholdsfortegnelse Velkommen side 5 Indledning side 6-8 Fællesvilkår for virksomhedsforsikringen side Hvem er sikret side 8 2. Hvor dækkes side 8 3. Risikoændring med videre side 9 4. Forsikringens varighed og opsigelse side 9 5. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling side Indeksregulering side I tilfælde af skade side Moms- og afgiftsforhold side Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre side Voldgift side Andre klagemuligheder side Værneting og lovvalg side Lovgivning side Vedtægter side 14 Bygningsforsikring side Dækningsskema for bygningsforsikring side Bygningsforsikring forsikringsformer, erstatningsregler med videre side Husejeransvarsforsikring side 27 Erhvervsløsøreforsikring side Dækningsskema for erhvervsløsøre side Varegrupper og sikringsgrupper side Erhvervsløsøreforsikring, erstatningsregler med videre side Driftstabsforsikring side Udvidet driftstabsforsikring side Erhvervsansvarsforsikring side Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring side Retshjælpsforsikring i forbindelse med erhvervsløsøre side Erhvervsrejseforsikring side 53 Mulige tillægsforsikringer side Maskinkaskoforsikring side Maskindriftstabsforsikring side Forhandler- og værkstedsforsikring side Udstillingsforsikring side Udvidet jordskadeforsikring side 68

4

5 Kære erhvervskunde. De har nu forsikringsvilkårene for Købstædernes Forsikrings samlede virksomhedsforsikring TotalErhverv foran Dem. I udviklingen af TotalErhverv har vi lagt vægt på, at kunne tilbyde bredt dækkende forsikrin ger, som er beskrevet kort og læsevenligt. For at gøre det endnu mere overskueligt, har vi anvendt farvelagte skemaer til beskrivelse af, hvad bygnings- og erhvervsløsøreforsikringen dækker, respektive ikke dækker. Stort set alle typer af erhvervsforsikringer er samlet i disse forsikringsvilkår, ligesom vi i policen omtaler de enkelte forsikringer i den samme rækkefølge, som forsikringerne er om - talt i disse forsikringsvilkår. Det gør det nemt for Dem at se, hvilke forsikringer der er mulighed for at oprette, og hvilke der er oprettet eller ikke er oprettet. Eventuelle særlige aftaler eller vilkår for Deres forsikring vil ligeledes fremgå af Deres police, og De vil naturligvis kun få én præmieopgørelse for den samlede forsikring. samarbejde med ISS SkadeService og Gouda Rejseforsikring er vi til stede, selv uden for normal kontortid, døgnet rundt... året rundt. Ligeledes har vi et tæt samarbejde med forsikringsmæglere, agenter og andre service- og forsikrings udbydere. Købstædernes Forsikring, der er Danmarks ældste forsikringsselskab, er et gensidigt forsikringsselskab. Det giver Dem mulighed for medbestemmelse og sikrer, at forretningsgrundlaget alene drejer sig om forsikring. Vi har eksempelvis ingen aktionærer, investorer eller udenlandske ejere, der skal tilgodeses, hvilket er medvirkende til, at vi kan tilbyde enkle og bredt dækkende forsikringer til konkurrencedygtige priser. Jeg ønsker Dem velkommen hos Købstædernes Forsikring og håber, at De til fulde bliver tilfreds med os som Deres forsikringsselskab. Med venlig hilsen I forhold til det generelle erhvervsforsikringsmarked har vi med TotalErhverv til fordel for vore kunder tænkt i helt andre baner, og hvis De en dag måtte ønske at fravælge os, er det slet ikke noget problem. Forsikringen kan opsiges med kun én dags varsel. Det er blandt andet det, vi forstår med ordene kundevenlighed og service. Vi har et landsdækkende net af erhvervsassurandører, taksatorer og regionskontorer, ligesom det er nemt at komme i forbindelse med os via de elektroniske hjælpemidler for eksempel elektronisk anmeldelse af skader. Gennem vort Mogens N. Skov Administrerende direktør To t a l E r h v e r v 5

6 Indledning, som er en del af forsikringsvilkårene Dette er forsikringsvilkårene for Deres virksomhedsforsikring TotalErhverv hos Køb - stæ der nes Forsikring. Policen og eventuelle policetillæg danner sammen med forsikrings - vilkårene baggrund for forsikringsaftalen. Noget om forsikringsvilkårene Virksomhedsforsikringen består i hovedprincippet af dækninger som træder til ved skade på ting bygning og/eller erhvervsløsøre samt en an svars forsikringsdel. Behovet for forsikring kan variere fra virksomhed til virksomhed, ligesom ønsket om tilvalg/fravalg kan være forskelligt. På policen eller på policetillæg for de enkelte typer af forsikringer kan der være anført særlige udvidelser eller undtagelser, som afviger fra bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. I så fald er det policens eller tillæggenes be stem - melser, som går forud for bestemmel serne i de her trykte forsikringsvilkår. Vi beder Dem venligst kontrollere om forsikringens omfang se policen svarer til den forsikring, som De har ønsket at oprette. Er der uoverensstemmelser, bedes De hurtigst muligt kontakte Deres assurandør, forsikringsmægler, agent, vort nærmeste lokalkontor eller vort hovedkontor. Hvis De har spørgsmål om forsikringen, ønsker den ændret eller ønsker at få oplysninger om andre typer af forsikringer, er vi naturligvis til disposition, ligesom vi er til rådighed med råd og vejledning, hvis der er sket en skade. Vi hører også gerne fra Dem, hvis der er noget, som De måtte være utilfreds med i forbindelse med forsikringen. Derved får vi mulighed for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Vi kan også tilbyde oprettelse af Lovpligtig Ar - bejdsulykkesforsikring. Denne forsikring placeres hos Forsikringsselskabet Nærsikring A/S, som Købstædernes Forsikring er medejer af. I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, som er sket eller konstateret, før denne forsikring er trådt i kraft. Som det fremgår af forsikringsvilkårene, dækker Købstædernes Forsikrings virksomhedsforsikring som oftest i et bredere omfang end de almindelige erhvervsforsikringer på markedet. Derfor kan de deldækninger, Deres virksomhed ikke måtte have i det nuværende forsikringsselskab, træde i kraft hos os allerede nu. Det forudsætter blot, at De bekræfter via en begæring eller bestilling at ville oprette de øvrige dækninger hos os, så snart de nuværende dækninger i andet/andre selskab(er) kan udgå. Sådan kan De kontakte os De kan enten kontakte Deres sædvanlige erhvervs assurandør, forsikringsmægler eller agent eller vort hovedkontor på telefon eller Underforsikringsgaranti og dækning af merværdi Hvis det i forbindelse med en skade måtte vise sig, at den gældende forsikringssum for er hvervs - løsøret er for lav i forhold til erhvervsløs ørets faktiske værdi, vil vi undlade at gøre underfor - sikring gældende, selvom vi måtte have ret dertil i henhold til lovgivningen. Vi vil endvidere erstatte en eventuel værdiforøgelse merværdi af erhvervsløsøret, det vil sige ud over den forsikringssum som er gældende på skadetidspunktet. 6 To t a l E r h v e r v

7 Disse garantier forudsætter dog, at forsikringssummen for erhvervsløsøret er fastsat i overensstemmelse med de faktiske forhold ved forsikringens oprettelse samt efterfølgende ajourføres enten i forbindelse med erhvervsassurandørens, agentens eller forsikringsmæglerens årlige servicebesøg på virksomheden eller i forbindelse med selskabets skriftlige henvendelser om forsikringssummens størrelse. Garantierne gælder som anført kun for erhvervsløsøreforsikringen, jf. dækningsskemaet for erhvervsløsøre og erstatningsreglerne i punkt 18, dog med de begrænsninger anført ovenfor. På andre typer af forsikringer i disse forsikringsvilkår kan der gælde garantier om, at Købstæder nes Forsikring ikke vil gøre eventuelle underforsik - ringsforhold gældende i tilfælde af skade. I så fald er det nævnt under de enkelte typer af forsikringer eller på policen. Garantierne gælder ikke for de ting som er nævnt i Dækningsskema for erhvervsløsøre i kolonne E, F og G samt dækningen under Retablering af mistede data på databærende medier. Garantierne gælder heller ikke i tilfælde af, at forsikringstageren selv har ønsket at begrænse mod præmiebesparelse forsikringssummen for erhvervsløsøret i forbindelse med dækningerne Tyveri og hærværk samt Anden skade. For at kunne fastsætte den korrekte forsikringssum for erhvervsløsøret ved det næste servicebesøg har forsikringstageren pligt til, at registrere og beløbsfastsætte eventuelle øgede værdier i virksomheden, som er anskaffet siden det sidste servicebesøg og som er omfattet af erhvervsløsøreforsikringen. Selvrisiko Vedrører en skadehændelse flere af de forsikringstyper, som er omfattet af disse forsikringsvilkår eller andre forsikringer oprettet hos os, og har de berørte forsikringstyper selvrisici, beregnes kun ét selvrisikobeløb det højeste. Herved vil De und - gå ét eller flere selvrisikobeløb. Fuld tilfredshed eller Vi forventer og håber, at De er tilfreds med Deres virksomhedsforsikring og med vort serviceniveau. Hos os bliver De ikke bundet af eksempelvis 3- eller 5-årige bindingsperioder. Virksomhedsforsikringen hos os kan opsiges med kun 1 dags skriftligt varsel. Læs mere herom i punkt 4. Bygning eller erhvervsløsøre samt supplerende bestemmelser I forsikringsvilkårenes dækningsskemaer har Købstædernes Forsikring så entydigt som muligt beskrevet, hvilke ting der er omfattet af bygningsforsikringen og hvilke ting, der er omfattet af erhvervsløsøreforsikringen. Imidlertid kan der ikke ses bort fra, at nye ting kan se dagens lys nye opfindelser og lignende eller at andre forsikringsselskaber, hvis et sam - menstød i skadesager mellem flere forsikringer fordelt mellem flere selskaber måtte blive tilfældet, har en anden fortolkning af, hvilke ting der er omfattet af bygningsforsikringen og hvilke ting, der er omfattet af erhvervsløsøreforsikringen. For at undgå eventuel fortolkningstvivl, gælder der for forsikringen tillige Forsikring & Pensions Fordelingsvejledning. Med hensyn til indbrudstyveriskader anmeldt un - der erhvervsløsøreforsikringen gælder desuden Forsikring & Pensions Varegruppe og Sikrings - niveaubestemmelser. I en lidt omskreven form, anvender Købstædernes Forsikring i princippet disse bestemmelser fra forsikringsbranchen og de vedlægges som policetillæg, når der er oprettet erhvervsløsøreforsikring. To t a l E r h v e r v 7

8 Herudover kan Købstædernes Forsikring forudsætte andre særlige tyverisikringsforanstaltninger gennemført og anvendt. I så fald vil det fremgå af policen eller policetillæg. Fællesvilkår for virksomhedsforsikringen Disse gælder for den samlede forsikring, medmindre de er fraveget under de enkelte typer af forsikringer 1. Hvem er sikret Det er forsikringstageren den som har oprettet forsikringsaftalen hos Købstædernes Forsikring og som ejer eller anvender det forsikrede eller som på andres vegne har fået bemyndigelse til at råde over det forsikrede. I perioder, hvor der på virksomheden foregår byggearbejder, er byggeriets entreprenører tillige sikret, hvis forsikringstageren (bygherren) i hen hold til entreprisekontrakt er forpligtet til at oprette en forsikring. I så fald er byggeriets entreprenører dækket i tilfælde af brand-, storm- og skypumpeskader på det eller de objekt(er), byggearbejdet vedrører se dækningsskema for bygningsforsik - ring kolonne 1 og 2. Ønskes der en bredere dækning, herunder dækning i tilfælde af tyveri og hærværk anbefales det, at enten entreprenøren eller bygherren opretter en entrepriseforsikring. På erhvervsansvarsforsikringen, er tillige sikret de personer som efter aftale med forsikrings - tageren arbejder i dennes tjeneste. Eventuelt andre sikrede fremgår af de enkelte dækninger i forsikringsvilkårene. 2. Hvor dækkes Forsikringen dækker på den eller de adresser, som fremgår af policen. I henhold til dækningsskemaet for erhvervsløsøre dækkes visse ting dog uden for forsikringsstedet. 8 To t a l E r h v e r v

9 3. Risikoændring, ophør af virksomhed, ændring af betalingsadresse samt besigtigelse af forsikringsstedet med videre I efterfølgende situationer skal Købstædernes Forsikring straks have skriftlig meddelelse inden ændringen foretages; a) hvis der sker ændringer af bygninger, for eksempel størrelse eller antal etager, der bygges til eller om, der efterisoleres eller ændres i brandsikringsforholdene, der ændres i bygningers opvarmningsform, der ændres i bygningers anvendelse, eller der sker ændringer af bygningers tagbelægning, b) hvis bygninger rømmes og står ubenyttede hen, virksomheden måtte ophøre, der sker ændringer af ejerforhold (for eksempel selskabsform), eller der sker ændringer i virksomhedens momsregistreringsforhold, c) hvis virksomheden skifter adresser, eller betalingsadressen skal ændres, d) hvis der sker ændringer i forhold til det i policen anførte for eksempel ændringer af virksomhedens virkefelt eller produktion, e) hvis der på forsikringsstedet foretages udlejning eller udlåning af medforsikrede bygnin - ger helt eller delvist, skal Købstædernes For - sikring have skriftlig besked, samt hvis der sker ændringer med hensyn til, hvad det udlejede eller udlånte fremover skal benyttes til. Denne skriftlige besked skal Købstædernes Forsikring have i hænde inden en ændret anvendelse af det udlejede eller udlånte finder sted. Herefter tager Købstædernes Forsikring stilling til om, og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte samt til om besigtigelse skal finde sted. Er Købstædernes Forsikring ikke underrettet om ovennævnte ændringer, og har den skete ænd ring betydning for selskabets risiko fareforøgelse kan en eventuel erstatning efter skade nedsættes eller helt bortfalde. Købstædernes Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel det forsikrede som risikoforholdene i øvrigt, selv om der ikke måtte foreligge risikoændring. Et eventuelt eftersyn betyder ikke, at forsikringen dækker i et videre omfang end anført i disse forsikringsvilkår. Købstæd - ernes Forsikring har således ikke nødvendigvis ved et eftersyn accepteret bygningernes tilstand, sikringsforanstaltninger med videre. 4. Forsikringens varighed og opsigelse Medmindre andet fremgår af policen, gælder forsikringen for 1 år ad gangen. Er forsikringen i kraft på det tidspunkt, hvor forsikringen fornyes, fremsendes opkrævning gældende for en ny 1- årig periode. Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 1 dags varsel jf. dog reglerne om opsigelse af brandforsikringer for bygninger, beskrevet i dette punkt. Eventuel overskydende præmie (ristorno) betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive returneret. Dog vil Købstædernes Forsikring modregne 500 kr. som et administrationsgebyr. Er den overskydende præmie mindre end 500 kr., modregnes det mindre beløb (beløbene indeksreguleres ikke). Opsiges forsikringen pr. hovedforfaldsdagen, er der dog ikke noget administrationsgebyr. To t a l E r h v e r v 9

10 Bestemmelsen om modregning af et administrationsgebyr gælder dog kun, hvis det er forsikringstageren, som opsiger forsikringen. Er det Køb - stæd ernes Forsikring, som opsiger forsikringen, returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. Omfatter forsikringen brandforsikring for bygninger, kan forsikringstageren dog kun opsige denne dækning, hvis der foreligger samtykke fra de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre bygningen(erne) uden forringelse af de beret - tigedes rettigheder beviseligt forsikres i et andet forsikringsselskab som har koncession til branddækning af bygninger. Købstædernes Forsikring kan skriftligt opsige forsikringen med et varsel på mindst 1 måned før for sikringens hovedforfaldsdag. Denne fremgår af policen. Købstædernes Forsikring kan med et tilsvarende varsel og virkningstidspunkt ligeledes gøre en for t - sættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår for eksempel forhøjelse af præmien, indførelse af andre selvrisikobeløb eller selvrisiko generelt, ændring af forsikringens omfang, med videre. Fra den dag Købstædernes Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan Købstædernes Forsikring skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Købstædernes Forsikring har dog for så vidt angår branddækningen for bygninger kun ret til at opsige forsikringen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare eller for bygninger, der henligger forladt. Branddæk ningen kan i så fald opsiges med øjeblikkelig virkning. I forhold til rettighedshavere ophører Køb stæ dernes Forsikrings ansvar dog med et skriftligt varsel på 14 dage. 5. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Præmien opkræves med angivelse af sidste rettid ige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves tillige stem - pel afgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien med videre. Betales præmien ikke rettidigt, sender Købstæ - dernes Forsikring en påmindelse om den manglende præmiebetaling. For hver påmindelse, Købstædernes Forsikring udsender af denne grund, bliver der pålagt et gebyr svarende til selskabets omkostninger derved. I påmindelserne vil konsekvenserne ved fortsat manglende præmiebetaling være anført. Købstædernes Forsikring kan foretage udlæg uden dom for den del af præmien, som vedrører branddækningen for bygninger. Købstædernes Forsikring er berettiget til at op - kræve gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. 6. Indeksregulering Præmier og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, på policer og policetillæg, reguleres én gang årligt med virkning fra forsikringens første forfaldsdag i et kalenderår. Dette gælder dog ikke for beløb, hvor der umiddelbart efter beløbet, eller på anden måde er nævnt, at det ikke indeksreguleres. Forsikringssummer og selvrisikobeløb, reguleres med virkning fra den 1. januar. Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af Danmarks Statistik hvert efterår offen t - 10 To t a l E r h v e r v

11 liggjorte lønindeks for den private sektor, vedrørende lønindekset for februar samme år. In - deks regulerede beløb eller summer nævnt i dis - se forsikringsvilkår, er beregnet ud fra løntal 126,6 (år 2002). Reguleringen foretages første gang med virkning fra den 1. januar i år 2004, som forskellen mellem lønindeks fra februar år 2002 og februar år Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er Køb stædernes Forsikring berettiget til at anvende et andet relevant indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7. I tilfælde af skade For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dækkende forsikringer til konkurrencedygtige priser, er det vigtigt, at vore kunder har den rette indstilling. Vi forventer, at vore kunder populært skrevet anvender den sunde fornuft. Både med henblik på at undgå og forebygge skade og hvis skaden skulle ske at begrænse skadens omfang. En skade må ikke udbedres, og ting må ikke fjernes eller nedrives, medmindre det er aftalt med os. Dog kan skade udbedres midlertidigt for at afværge alvorligere følger. Anmeld skaden hurtigst muligt. Udfyld skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklar, hvad der er sket. Det er naturligvis muligt at kontakte os telefonisk eller at an mel de skade via vor hjemmeside. Mange skader afhængig af art og omfang kan be handles direkte via telefonen eller elektronisk. Vi vil oplyse om, hvorvidt en skade kan afsluttes på denne måde. Det kan være svært, når ting er stjålet eller brændt, nøjagtigt at huske værdi, udseende med videre for de ting, som er gået tabt, men forsikringstageren skal give alle tilgængelige oplysninger med henblik på at dokumentere eller sandsynliggøre sit erstatningskrav. Anmeldes skaden uden for normal kontortid, kan Købstæ dernes Forsikrings døgnskadetelefonnummer kontaktes: Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal der også ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvittering fra politiet for anmeldelsen. Ved ansvarsskader, hvor der over for de sikrede rejses krav i henhold til denne forsikring om erstatning, skal det overlades til os at tage stilling til, om der foreligger ansvarsgrundlag for det skete. Ved at anerkende et erstatningskrav kan man risikere selv at måtte betale erstatning over for den, som kræver erstatning (den skadelidte). Er en skade dækket både på denne forsikring hos Købstædernes Forsikring og på en forsikring oprettet hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, hvorved for sik rings - selskaberne skal dele skadeudgiften. Har det andet forsikringsselskab taget forbehold om, at der kun dækkes, hvis der ikke kan opnås dækning i et andet forsikringsselskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring hos Købstæd ernes Forsikring. Er der sket skade på ting som er omfattet af garantitilsagn og lignende (for eksempel vedligeholdelses- eller serviceabonnement), har forsikringstageren pligt til at forpligte garantistillere, og Købstædernes Forsikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er hjemmel hertil i henhold til denne forsikring, og i det omfang forsikringstageren ikke bliver fyldestgjort af garantistilleren. To t a l E r h v e r v 11

12 I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold til denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder Købstædernes For sik ring i virksomhedens eller de sikredes ret over for andre, der kan forpligtes. 8. Moms- og afgiftsforhold Hvis virksomheden på skadetidspunktet i sit regnskab overfor told- og skattemyndighederne kan modregne moms og andre afgifter, erstattes udgifter hertil ikke af Købstædernes Forsikring, ligesom Købstædernes Forsikring ikke foretager udlæg af disse udgifter. Er det ved forsikringens oprettelse oplyst, at dele af virksomheden for eksempel enkelte bygninger ikke er omfattet af virksomhedens momsregistrering, vil vurderingsgrundlaget og eventuel erstatning blive fastsat derefter, jf. i øvrigt policeteksten. 9. Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre Forsikringen dækker ikke skader som direkte eller indirekte er forårsaget af; a) krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, terrorisme (undtagelsen for terrorisme gælder dog ikke for de typer af skader, som fremgår af dækningsskemaet for bygningsforsikring, jf. kolonne 1 brand med videre) eller borgerlige uroligheder, b) jordskælv eller andre naturforstyrrelser, c) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækkes skade som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller vi - den skabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift og når årsagen til sidstnævnte skade ikke forefindes på forsikringsstedet. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Denne undtagelse er nødvendiggjort af krav fra det internationale reassurancemarked. 10. Voldgift Uenighed mellem forsikringstageren og Køb - stædernes Forsikring om opgørelse af en skade kan af enhver af parterne forlanges opgjort af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren og Købstædernes Forsikring vælger hver en vurderingsmand. Vurderings - mændene skal være udpeget af hver part senest 4 uger efter, at forsikringstageren eller Købstæ - dernes Forsikring har meddelt den anden part sit ønske om at få skaden opgjort af vurderingsmænd. Har forsikringstageren eller Købstæ - dernes Forsikring ikke inden de 4 uger udpeget en vurderingsmand, overdrages det til Vold - giftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed at udpege den manglende vurderingsmand. 12 To t a l E r h v e r v

13 Vurderingsmændene skal være upartiske og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Vurderingsmændene udpeger sammen en op man d. Opmanden skal være upartisk og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en op mand, udpeges opmanden af Præsidenten for Sø- og Handels - retten i København. Vurderingsmændene gennemfører en vurderingsforretning og foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med forsikringens bestemmelser. Vurderingsmændene afgiver derefter overfor beg ge parter en begrundet skriftlig redegørelse for skadeopgørelsen. Vurderings mæn de ne kan ikke tage stilling til, hvorvidt en skade er dækningsberettiget. Såfremt vurderingsmændene ikke kan blive enige om opgørelsen af skaden, afgør opmanden indenfor vurderingsmændenes uenighed i nøje overensstemmelse med forsikringsvilkårene, hvorledes skaden skal opgøres. Opmanden afgiver en be - grun det skriftlig redegørelse over for begge parter for skadeopgørelsen. Vurderingsmændenes eller opmandens opgørelse er endelig og bindende for parterne. Vurderingsmændene - og i tilfælde af uenighed op manden - fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmænd, opmand og til vurderingsforretningen i øvrigt. 11. Andre klagemuligheder Forsikringsoplysningen Amaliegade København K. Telefon (mellem kl og på hverdage). eller Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Telefon (mellem kl og på hverdage). Ankenævnet for Forsikring behandler dog ikke sager af erhvervsmæssig karakter. Dog har Anke - nævnet for Forsikring mulighed herfor, hvis det skønnes, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. 12. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. De tvister, som mellem parterne er afgjort ved bindende voldgift, jf. punkt 10, kan dog ikke indbringes for andre instanser. 13. Lovgivning For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser som er anført i disse forsikringsvilkår, i policen samt tilhørende policetillæg med videre, blandt andet Lov om forsikrings - aftaler, Lov om Finansiel virksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter. Er forsikringstageren ikke tilfreds med Købstædernes Forsikrings behandling af et forsikringsforhold, er der mulighed for at rette henvendelse til: To t a l E r h v e r v 13

14 14. Vedtægter Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed er delegeretforsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne) i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejder - repræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Bestyrelsen skal i særlig grad påse, at Køb - stædernes Forsikrings forpligtelser overfor medlemmerne opfyldes. Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie. Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket medlemmet har været betalingspligtig. Ethvert medlem kan få udleveret vedtægterne ved henvendelse til Købstædernes Forsikring. 14 To t a l E r h v e r v

15 To t a l E r h v e r v 15

16 Dækningsskema for bygningsforsikring Forsikringen dækker direk te fysiske skader opstået i forsikrings tiden som følge af: Forsikringen omfatter ikke A A. Bygningsdele og tilbehør, herunder hårde hvidevarer som ikke er anbragt på den blivende plads. I forbindelse med byggearbejder dækkes dog i tilfælde af brand for eksempel (jf. kolonne 1) samt i tilfælde af storm (mindst vindstyrke 8) og skypumpe (jf. kolonne 2). Ellers er det muligt for entreprenøren eller bygherren at oprette en byggeforsikring (entrepriseforsikring). 1. Brand med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i byg ningen, eksplosion, sprængning af damp kedler og autoklaver, elskade (overspænding, induktion og kortslutning), tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning, pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning fra eller af fly (dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer), brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand. Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: - Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. - Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i Stærkstrøms - reg le men tet, eller elinstallationen anvendes i strid hermed. Desuden er undtaget: - Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs. - Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. - Pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, hvis tilsodningen skyldes fejlkonstruktion af opvarmningsenheden, herunder skorsten eller anden aftræksanordning. - Skade af kosmetisk art. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med varmt arbejde se punkt 15 H. Forsikringen omfatter B-I. F er en tilvalgsdækning B. Bygninger opført på muret eller støbt sokkel inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv samt faste elinstallationer hørende til bygningen, men ikke lysinstallationer, lamper, pærer, lyskilder med videre. C. Udendørs stikledninger til forsyning af el, gas, olie, vand og varme samt afløbsinstallationer i jord, herunder kloakker. D. Fast bygningstilbehør af sædvanlig, men ikke af erhvervsmæssig art. Kunstnerisk udsmykning på bygning dog kun for den håndværksmæssige værdi. Anlæg til brandsikring af bygningen. Ved skade forårsaget af nedstyrtning fra eller af fly, dækkes alle fundamenter. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. E. Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 16 To t a l E r h v e r v F. Glas og sanitet tilvalgsdækning se policen. Herunder dekorationer på glas, solfiltre, alarmstrimler og lignende. G. Antenner/paraboler (både fastmonterede og fritstående), flagstænger, haveskulpturer, nedgravede støbte svømmebassiner samt fastmonterede baldakiner, markiser og solafskærmninger. H. Bygninger på træpæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, lysthuse, bådhuse, halvtage, overdækninger, stakitter, plankeværker eller andre hegn I. Gårdbelægninger, haveanlæg, det vil sige træer, buske, prydplanter, bede, levende hegn samt vindmøller. Haveanlæg dækkes kun i det omfang, ud giften ikke kan kræves dækket af det of fent lige og kun, hvis udbedring finder sted.

17 Dækket Ikke dækket Typer af skader, som ikke er relevante 2. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede (herunder voldsomt sky- og tøbrud). Herudover dækkes tyveri af de forsikrede ting. Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre positioner i disse forsikringsvilkår, dækkes dog ikke. Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen eller skyldes dårlig vedligeholdelse eller slitage. Dog dækkes en eventuel videregående skade. - Skade, som følge af bygge- og reparationsarbejder. Dog dækkes storm- og skypumpeskader. - Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. - Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere, akvarier eller anlæg med videre som maksimalt kan rumme 20 liter. - Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignende medmindre det skyldes en ellers dækket skade. - Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.). Dog dækkes skader på ruder og andet glas, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning, jf. felt F - Sætningsskade. - Skade, der består i grafittihærværk. - Skade af kosmetisk art. 3. Svampe- og insektangreb Tilvalgsdækning se policen Skader ved aktive angreb af træ- eller murødelæggende svampe samt træ- eller murødelæggende insekter i træ- eller murværk, konstateret og anmeldt i forsikringstiden eller senest 3 måneder efter forsikringens ophør. Det er en forudsætning, at bæreevnen på det angrebne er forringet i et sådant omfang, at reparation/udskiftning er nødvendig. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, for så vidt angår træværk, det er muligt at vedligeholde. - Skade forvoldt af rådsvampe eller rådborebiller. Dog dækkes angreb af rådsvampe i eventuelle én- eller tofamiliehuse på forsikringsstedet, som er ejet af virksomheden. For denne dækning gælder også de undtagelser, som er beskrevet i nærværende kolonne. - Angreb i spær- og remender, medmindre de er indkapslede med ventileret inddækning. - Angreb i vindskeder og tilhørende dæklister. - Træværk i kældre, herunder lofts- og vægbeklædning, medmindre der er anvendt trykimprægneret træ. - Angreb i bindingsværk. - Skade af kosmetisk art. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Kun, hvis der er brud på glas eller sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punkteringer og lignende. Skade på fastmonterede baldakiner og markiser er dog ikke dækket i tilfælde af påvirkninger fra vind, herunder storm. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade samt i tilfælde af indbrudstyveri eller ved forsøg herpå. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade.

18 Den samlede rør- og stikledningsforsikring er en tilvalgsdækning se policen. 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger Skader på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer i eller uden for bygningen. Når der foreligger en dækket skade, erstatter forsikringen også reparation af den utæthed, som er årsag til udsivningen. Forsikringen dækker ikke: - Skade der er konstateret inden forsikringen trådte i kraft. - Skade som følge af trykprøvning, medmindre Købstæder nes Forsikring skriftligt har godkendt trykprøvningen. - Udgifter til lokalisering af en formodet utæthed, når der ikke foreligger en rimelig stor sandsynlighed for eller synlige tegn på, at installationer er utætte. Hvis det efterfølgende måtte vise sig, at der var en utæthed, som har medført skade på det forsikrede, vil forsikringen dække de afholdte undersøgelses - udgifter. - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dækning, jf. kolonne 3. - Skade af kosmetisk art. 5. Brud på stikledninger Brud på udendørs rør- og stikledninger i jord fra bygninger til hovedledninger samt mellem bygninger på forsikringsstedet, så installationen ikke er funktionsdygtig. Ved brud forstås, at installationen er gennembrudt i et sådant omfang, at den ikke længere fungerer, hvorved afløbsvand med videre løber ud i omkringliggende jord. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der er dækket/omfattet af garantitilsagn, service- eller vedligeholdelsesabonoment og lignende. - Utætheder, der ikke er en følge af brud og/eller ikke har gjort installationen ufunktionsdygtig. - Forhold, som skyldes at rørsamlinger er gået fra hinanden, når de enkelte rørelementer i øvrigt ikke har brud (ikke er ødelagte). - Forhold, hvor rørelementer ikke har brud, men til trods for dette ikke fungerer af andre årsager, for eksempel ved bagfald (forkert ilægning), lunker og jordforskydninger. - Forhold, hvor det i forbindelse med renoveringsarbejder (byggearbejder) eller ved tv-inspektioner konstateres, at installationen træng er til vedligeholdelse/udskiftning, når installationen både før og efter disse arbejder/inspektioner ellers har fungeret/fungerer efter hensigten, også selvom der måtte være konstateret brud. Hvis installationen før en tv-inspektion ikke har fungeret efter hensigten og der ved tv-inspektionen konstateres et brud, vil forsikringen dog dække skaden, hvis skaden kan henføres til mindst fejlklasse 3 i henhold til manualen tv-inspektion af afløbsledninger Fotomanualen, Tv-inspektion af afløbsledninger, vejledning nr. 57, Oktober 2005 fra DANVA.. - Brud på drænrør og rørinstallationer til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder samt brud på installationer, der ikke kan betegnes som rør- eller stikledninger, herunder kloakker, brønde, tanke, faskiner og lignende. - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dæk - ning, jf. kolonne 3. - Skade af kosmetisk art. Forsikringen erstatter ikke reparation af utætheder i kedler og beholdere eller indbyggede hårde hvidevarer. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade.

19

20 15. Bygningsforsikring forsikringsformer, erstatnings - regler, skadeopgørelse samt følgeudgifter For de enkelte bygninger med tilbehør med videre, jf. dækningsskemaet, kan der gælde forskel - lige forsikringsformer og dermed erstatnings - regler. Er der for sammenbyggede bygninger forskellige forsikringsformer gælder det, at den adskillende mur hører til den først opførte byg ning. Er bygningerne opført samtidigt, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. Fælles for efterfølgende forsikringsformer gælder: At skaden opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det skaderamte ved anvendelse af samme byggemåde og ved opførelse på sam - me sted på ejendommen. Dog således at der i skadeopgørelsen tages hensyn til eventuelle ændringer i byggepriser med videre, der måt - te finde sted inden for en sædvanlig bygge - periode, regnet fra skadetidspunktet. At der i skadeopgørelsen ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller byggemetoder end dem, der er brugt i den skaderamte bygning og højst priser for byggematerialer med videre, der er i almindelig brug, og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri af en tilsvarende bygning, som den skaderamte, medmindre andet fremgår af policen. At forsikringen ikke erstatter beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang eller mindre farveforskelle opstået ved reparation af en dækket skade. At forsikringstageren uden unødige forsinkelser skal iværksætte reparation eller genopførelse af det skaderamte. En skade må dog ikke udbedres førend Købstædernes Forsikring har foretaget en besigtigelse eller på anden måde skriftligt har bekræftet, at skadeudbed - ringen må igangsættes. A. Forsikringsformer Det fremgår af policen, hvilke af efternævnte forsikringsformer der gælder for den enkelte bygning. 1. Nyværdiforsikring med restværdi - dækning Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt. Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30% af nyværdien, opgøres erstatningen dog efter bestemmelserne om dagsværdiforsikring, jf. punkt 15.A.4. For de efterfølgende nævnte bygningsdele og installationer gælder efterfølgende afskrivningsregler. Den første angivelse er alder/år. Den næste angivelse på samme liniehøjde er den procent af nyprisen på skadetidspunktet forsikrin - gen erstatter med. a) Opvarmningsenheder bortset fra brændeovn og pejs det vil blandt andet sige olieog gasfyr, varmtvandsbeholdere, kedler, varmevekslere: Alder/år % der erstattes og derover To t a l E r h v e r v

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere