Forsikringsvilkår for privatforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for privatforsikring"

Transkript

1 Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen København K Telefon Blanket nr

2 Købstædernes Forsikring - AltPrivat Indholdsfortegnelse Indledning side 4-6 Generelle vilkår side Hvem er omfattet af forsikringerne side 7 2. Hvor dækker forsikringerne side 8 3. Krisehjælp side 8 4. Risikoændring, ændring af betalingsadresse samt besigtigelse af forsikringssted side 9 5. Forsikringens varighed og opsigelse side 9 6. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling side Indeksregulering side Hvis en skade også er dækket af en anden forsikring gennem garantier eller lignende side Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre side Ankenævnet for Forsikring side Voldgift side Værneting og lovvalg side Lovgivning side Vedtægter side 13 De enkelte forsikringer side Parcelhusforsikringen side Dækningsskema for parcelhusforsikringen side Erstatningsregler for parcelhusforsikringen side Husejeransvarsforsikringen for parcelhusforsikringen side Retshjælpsforsikringen for parcelhusforsikringen side 20 Indboforsikringen side Dækningsskema for indboforsikringen side Erstatningsregler for indboforsikringen side Ansvarsforsikringen for indboforsikringen side Retshjælpsforsikringen for indboforsikringen side Ferierejseforsikring side Rejseafbestillingsforsikring side Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr side 34 Lovpligtig hundeansvarsforsikring side Hundeansvarsforsikring med udvidet dækning (figurantdækning) side 36 Personlig ulykkesforsikring side Personlig ulykkesforsikring, herunder børneulykkesforsikring side 36 Fritidshusforsikringen side Dækningsskema for fritidshusforsikringen side Erstatningsregler for fritidshusforsikringen side Husejeransvarsforsikringen for fritidshusforsikringen side Retshjælpsforsikringen for fritidshusforsikringen side Dækningsskema for indboforsikringen i fritidshuset side Erstatningsregler for indboforsikringen i fritidshuset side 52

3 Indledning, som er en del af forsikringsvilkårene Kære forsikringstager Dette er forsikringsvilkårene for din privatforsikring. Policen og eventuelle policetillæg danner sammen med disse forsikringsvilkår baggrund for forsikringsaftalen. Udvidelser og undtagelser På policen eller policetillæg kan der være anført særlige udvidelser eller undtagelser, som afviger fra bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. Policens eller policetillæggets bestemmelser går forud for bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. Du, De eller Deres Nu om dage anvender de fleste du-formen, og vi har derfor i disse forsikringsvilkår valgt at skrive i "du-form". Dette skal ikke opfattes som mangel på respekt for vore kunder. Hvad omfatter din privatforsikring Dette fremgår af din police og af eventuelle policetillæg. Privatforsikringen kan bestå af: Parcelhusforsikring, med husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring i forbindelse med selve huset. Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med parcelhusforsikringen: Svampe- og insektforsikring Rør- og stikledningsforsikring Indboforsikring, med privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring. Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med indboforsikringen: Dækning af elskader i indbogenstande Dækning af cykler Dækning af glas- og sanitet, hvis du bor i lejlighed Ferierejseforsikring (Europarejser) Rejseafbestillingsforsikring (Europarejser) Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr Lovpligtig hundeansvarsforsikring med udvidet dækning Personlig voksen og/eller børneulykkesforsikring Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med ulykkesforsikringen: Dækning af briller og kontaktlinser Dækning af tandskade ved tygning Fritidshusforsikring inklusive indboforsikring, med husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring i forbindelse med selve huset. Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med fritidshusforsikringen: Svampe- og insektforsikring Rør- og stikledningsforsikring Forsikringssum for indboet Har du oprettet indboforsikring (for helårsboligen og/eller fritidshuset), beder vi dig venligst kontrollere, om forsikringssummen for dit indbo svarer til den samlede værdi af dit bohave, således at der er "plads" til at dække hele udgiften til genanskaffelse. Vi beder dig endvidere sikre, at fordelingen af forsikringssummen på helårsbolig- og fritidshusforsikringen er korrekt. Er der uoverensstemmelser, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os. Du er altid velkommen til at kontakte os Hos Købstædernes Forsikring er vi altid til disposition, hvis du har spørgsmål om forsikringen, ønsker den ændret eller ønsker at få oplysninger om andre forsikringer, ligesom vi er til rådighed med råd og vejledning, hvis skade skulle ske. Vi hører også gerne fra dig, hvis der er noget, som du måtte være utilfreds med i forbindelse med forsikringen. Derved får vi mulighed for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Sådan kan du kontakte os Du kan enten kontakte din sædvanlige assurandør fra Købstædernes Forsikring, din forsikringsmægler, vort nærmeste lokalkontor eller vort hovedkontor på telefon eller I tilfælde af skade For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dækkende forsikringer til konkurrencedygtige priser, er det vigtigt, at vore kunder populært skrevet anvender den sunde fornuft. Både med henblik på at undgå og at forebygge skade og hvis skaden skulle ske at begrænse skadens omfang. En skade må ikke udbedres, og ting må ikke fjernes eller nedrives, medmindre det er aftalt med os. Dog kan skaden udbedres midlertidigt for at afværge alvorligere følger. Anmeld skaden hurtigst muligt. Udfyld skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklar, hvad der er sket. Mange skader afhængig af art og omfang kan behandles direkte via telefonen eller elektronisk. Vi vil oplyse om, hvorvidt en skade kan afsluttes på denne måde. I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, som er sket eller konstateret, før din privatforsikring er trådt i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policen. Er skaden sket uden for normal kontortid, kan der ringes til telefonnummer: Er der tale om skade i forbindelse med ferierejseforsikringen, kan Goudas alarmcentral kontaktes døgnet rundt på: Telefon , Telefax , Dokumentation Det kan være svært, når ting er stjålet eller brændt, nøjagtigt at huske tingenes værdi, udseende og lignende, men den sikrede skal give alle tilgængelige oplysninger med henblik på at dokumentere eller sandsynliggøre ethvert erstatningskrav over for Købstædernes Forsikring. Gem derfor kvitteringer, registreringslister og lignende. Tag eventuelt fotografier af værdifulde ting og opbevar dokumentationen et sikkert sted for eksempel i en bankboks. Skadetyper, som kræver særlig opmærksomhed Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal der også ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvittering hos politiet for anmeldelsen. Ved ansvarsskader, hvor der over for de sikrede rejses krav om erstatning, skal det overlades til os at tage stilling til, om der foreligger ansvarsgrundlag for det skete. Ved at anerkende et erstatningskrav kan en sikret risikere selv at måtte betale erstatning over for den, som kræver erstatning (den skadelidte). Fuld tilfredshed eller Vi er sikre på, at du bliver tilfreds med din privatforsikring hos Købstædernes Forsikring. Derfor har vi heller ikke nogen grund til at binde dig med et langt opsigelsesvarsel. Hvis du måtte 4 AltPrivat AltPrivat 5

4 ønske at opsige forsikringen, kan den opsiges med kun 1 dags skriftligt varsel. Læs mere herom i punkt 5 i vilkårene. Forsikringstagerens alder Privatforsikringen tager hensyn til det faktum, at forsikringstagere, som er kommet lidt op i årene, generelt har færre skader. Vi har valgt et "skæringsår" på 50 år, forstået på den måde, at forsikringstagere, som er fyldt 50 år både når forsikringen ønskes oprettet, og når den er i kraft betaler en mindre præmie end andre, for så vidt angår parcelhus-, indbo- og fritidshusforsikringen. Drejer det sig om en forsikring, som er i kraft, vil forsikringstageren ved den første hovedforfaldsdag efter dennes fyldte 50. år flytte til en billigere præmieklasse. Dette forudsætter dog, at Købstædernes Forsikring har fået oplyst alderen på forsikringstageren ved forsikringens oprettelse eller senere. Generelle vilkår De generelle vilkår fra punkt 1 til 14 gælder for alle dele af privatforsikringen dog under forudsætning af, at de typer af forsikringer som bestemmelserne vedrører er omfattet af privatforsikringen og under forudsætning af, at de ikke er fraveget under de enkelte typer af forsikringer, som privatforsikringen består af. 1. Hvem er omfattet af forsikringerne Det er forsikringstageren den som har oprettet forsikringsaftalen hos Købstædernes Forsikring samt på indbo-, ansvars-, retshjælps-, ferierejse- og rejseafbestillingsforsikringer medlemmer af dennes faste husstand. Det kan for eksempel være ægtefælle, samlevende i parforhold, registreret partner, børn med videre. Det forudsættes, at alle de nævnte er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Desuden er udeboende børn omfattet af indbo-, ansvars- og retshjælpsforsikringen i indtil 3 måneder efter, at de er flyttet til en anden adresse end forsikringstagerens, eller indtil de er fyldt 21 år. Sidstnævnte dog kun, hvis de bor alene. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen eller medhjælp ved pasning af forsikringstagerens bolig er omfattet af ansvarsforsikringen, men kun i forbindelse med de handlinger, der foretages som led i forsikringstagerens husførelse. I perioder, hvor der på det forsikrede hus (parcel- og/eller fritidshus) foregår byggearbejder, er byggeriets entreprenører tillige sikret, hvis forsikringstageren (bygherren) i henhold til entreprisekontrakt er forpligtet til at oprette en forsikring. I så fald er byggeriets entreprenører dækket i tilfælde af brand-, storm- og skypumpeskader på det eller de objekt(er), byggearbejdet vedrører. Forsikringstageren og den øvrige personkreds, der er omfattet af forsikringerne, benævnes efterfølgende som "den eller de sikrede". På hundeansvarsforsikringen er besidderen af hunden(e), jf. hundelovens 8, omfattet, men det forudsættes, at hunden(e) ejes af forsikringstageren eller af medlemmer af dennes faste husstand, som anført i dette afsnits punkt 1. På syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr er alene det eller de dyr, som fremgår af policen, omfattet. Det forudsættes, at det eller de forsikrede dyr ejes af forsikringstageren eller af medlemmer af dennes faste husstand, som anført i dette punkt 1. Den personlige heltidsulykkesforsikring, herunder børneulykkesforsikringen, omfatter kun de personer, som er anført på policen(erne). Børneulykkesforsikringen gælder indtil førstkommende hovedforfaldsmåned efter, at det forsikrede barn er fyldt 18 år. Herefter er det muligt at oprette en ulykkesforsikring for voksne. Ønskes dette kan Købstædernes Forsikring kontaktes. Er der oprettet en personlig ulykkesforsikring for de voksne eller børneulykkesforsikring for børn, omfatter ulykkesforsikringen(erne) tillige forsikringstagerens nyfødte børn, indtil de er fyldt 2 år (det vil sige børn, der er født efter at forsikringen(erne) blev oprettet). Der beregnes ikke ekstrapræmie herfor, men Købstædernes Forsikring skal orienteres om børnenes eksistens. For disse børn, der er gratis medforsikret indtil de er fyldt 2 år, gælder den forsikringssum for varigt mén som gælder for den ikraftværende børneulykkesforsikring. Er der ikke en ikraftværende børneulykkesforsikring, er forsikringssummen for varigt mén på kr. 6 AltPrivat AltPrivat 7

5 2. Hvor dækker forsikringerne Parcelhus- og fritidshusforsikringen, herunder indboforsikringen for fritidshuset, dækker på de(t) forsikringssted(er), som fremgår af policen. Indboet i forbindelse med indboforsikringen for helårsadressen er dækket overalt i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne når de forsikrede ting befinder sig a) på forsikringsstedet, b) c) d) uden for forsikringsstedet, dog højst i 6 måneder, i kundeboks i pengeinstitut, hos en sikret, der har medbragt private ejendele i forbindelse med sit erhverv som søfarende eller lastbilschauffør. Der dækkes dog ikke, hvis det drejer sig om udstationering det vil sige den sikrede har en fast opholdsadresse på landjord uden for Danmark. Uden for Danmark dækker ansvars- og retshjælpsforsikringen i indtil 6 måneder, regnet fra afrejsedagen fra Danmark. Den private ferierejseforsikring dækker til og fra samt under ferieophold i et andet europæisk land i indtil 1 måned pr. ophold regnet fra afrejsedagen fra Danmark. Ferierejseforsikringen gælder ved sådanne ferieophold i de lande og områder, hvor det offentlige gule sygesikringskort også gælder. Bagagedækningen jf. punkt 23.2 dækker dog overalt i verden i indtil 3 måneder. Rejseafbestillingsforsikringen gælder for rejser bestilt til de lande og områder uden for Danmark, hvor det offentlige gule sygesikringskort også gælder. Går ferierejsen til et "oversøisk" land det vil sige et land eller område uden for sygesikringskortets "grænser" kan Købstædernes Forsikring i samarbejde med Gouda Rejseforsikring også dér tilbyde oprettelse af en rejse- og afbestillingsforsikring. Hundeansvarsforsikringen dækker ud over i Danmark under midlertidige ophold i indtil 3 måneder i den øvrige del af Europa. Syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr dækker kun i Danmark. De personlige ulykkesforsikringer dækker i op til 1 år i udlandet regnet fra afrejsedagen fra Danmark. 3. Krisehjælp Har en sikret person behov for krisehjælp på grund af røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud i forbindelse med en skade dækket på denne forsikring og har dette medført en akut psykisk krise, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til krisehjælp. Dette gælder også for situationer, der måtte opstå under private ferieophold i udlandet. Forsikringen betaler udgifter for maksimalt 15 behandlinger hos en psykolog pr. sikret person pr. skadehændelse. Hvis der kan opnås betaling af behandlingsudgifterne fra anden side, dækker forsikringen dog ikke. 4. Risikoændring, ændring af betalingsadresse samt besigtigelse af forsikringssted Købstædernes Forsikring skal have besked, hvis: Generelt a) forsikringstageren skifter helårsadresse, b) betalingsadressen ændres, Indboforsikring c) tagbelægningen på forsikringsstedet bliver udskiftet til strå- eller rørtag eller fra dette til "hårdt tag", Parcel- og/eller fritidshusforsikring d) husets bebyggede areal ændres, e) f) g) huset ændres fra et plan til flere plan (der ses bort fra kælder), tagbelægningen på forsikringsstedet bliver udskiftet til strå- eller rørtag eller fra dette til "fast tag", huset skifter ejer sælges. Den ny ejer er omfattet af parcel- og/eller fritidshusforsikringen i op til 1 måned efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke er dækket af en anden forsikring. Bygningsbrandforsikringen fortsætter dog, indtil det over for Købstædernes Forsikring skriftligt er dokumenteret, at Købstædernes Forsikring ikke længere hæfter over for panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen, Parcelhusforsikring h) parcelhuset står ubenyttet hen, i) der sker ændringer i anvendelsen af parcelhuset for eksempel hvis det ikke længere anvendes til beboelsesformål, eller det delvist anvendes erhvervsmæssigt, Ulykkesforsikring j) forsikredes beskæftigelse ændres i forhold til den fareklasse, som fremgår af policen. Dette gælder kun for ulykkesforsikring for voksne. Er Købstædernes Forsikring ikke underrettet om sådanne ændringer, og har den skete ændring betydning for selskabets risiko fareforøgelse kan en eventuel erstatning efter skade nedsættes eller helt bortfalde. Købstædernes Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel det forsikrede som risikoforholdene i øvrigt, selv om der ikke måtte foreligge risikoændringer. 5. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for 1 år ad gangen. Er forsikringen i kraft på det tidspunkt, hvor præmien fornyes, fremsendes opkrævning gældende for en ny 1-årig periode. Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 1 dags varsel. Eventuel overskydende præmie betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive tilbagebetalt. Dog vil Købstædernes Forsikring modregne 50 kr. som et administrationsgebyr. Er den overskydende præmie på 50 kr. eller derunder, sker der således ikke tilbagebetaling af præmie (beløbene indeksreguleres ikke). Bestemmelsen om modregning af et administrationsgebyr gælder dog kun, hvis det er forsikringstageren, som opsiger forsikringen. Er det Købstædernes Forsikring, som opsiger forsikringen, 8 AltPrivat AltPrivat 9

6 returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. Er forsikringen nytegnet, og er præmien betalt inden for en periode på op til 14 dage efter, at forsikringsvilkårene er fremsendt, vil Købstædernes Forsikring også returnere indbetalte præmier uden modregning af administrationsgebyr. Købstædernes Forsikring kan med et skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige forsikringen til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag. Ligeledes kan Købstædernes Forsikring med et tilsvarende varsel og virkningstidspunkt gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår for eksempel forhøjelse af præmien, indførelse af andre selvrisikobeløb eller selvrisiko generelt, ændring af forsikringens omfang med videre. Endelig kan Købstædernes Forsikring efter enhver anmeldt skade i indtil 1 måned efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden skriftligt opsige forsikringen til ophør med 14 dages varsel. For så vidt angår bygningsbrandforsikring (for parcel- og/eller fritidshus), har Købstædernes Forsikring dog kun ret til at opsige forsikringen, hvis huset ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare eller henligger forladt. Branddækningen kan i så fald opsiges med øjeblikkelig virkning. I forhold til rettighedshavere ophører Købstædernes Forsikrings ansvar i denne situation med et skriftligt varsel på 14 dage. Uanset en af forsikringstageren afgivet opsigelse kan en bygningsbrandforsikring dog først udgå, når der foreligger samtykke fra de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser (panthavere), der er tinglyst på ejendommen, eller når ejendommen uden forringelse af disses rettigheder beviseligt forsikres i et andet forsikringsselskab, som har koncession til branddækning af bygninger. 6. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien med videre. Betales præmien ikke rettidigt sender Købstædernes Forsikring en påmindelse om den manglende præmiebetaling. For hver påmindelse, der udsendes af denne grund, bliver der pålagt et gebyr svarende til selskabets omkostninger derved, jf. den til enhver tid gældende lovgivning herom. I påmindelserne vil konsekvenserne ved fortsat manglende præmiebetaling være anført. Købstædernes Forsikring er berettiget til at opkræve gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. 7. Indeksregulering Præmier, forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, i policer og tilhørende policetillæg, reguleres én gang årligt. Beløbene reguleres med virkning fra den første hovedforfaldsdag i et kalenderår. Selvrisikobeløb reguleres dog med virkning fra den 1. januar. Indeksregulering gælder ikke for beløb, hvis der umiddelbart efter beløbet (eller på anden måde) er nævnt, at det ikke indeksreguleres. sikringsvilkår er beregnet ud fra løntal 131,6 (februar 2003). Reguleringen foretages første gang med virkning fra den 1. januar 2005 på grundlag af forskellen mellem lønindekset for februar 2003 og for februar Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er Købstædernes Forsikring berettiget til at anvende et andet relevant indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 8. Hvis en skade også er dækket af en anden forsikring, gennem garantier eller lignende Er en skade dækket både af denne forsikring hos Købstædernes Forsikring og af en forsikring oprettet hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring (bortset fra eventuel ulykkesforsikring), hvilket indebærer, at forsikringsselskaberne skal dele skadeudgiften. Har det andet forsikringsselskab taget forbehold om, at der kun dækkes, hvis der ikke kan opnås dækning i et andet forsikringsselskab, gælder samme forbehold hos Købstædernes Forsikring. I praksis deler selskaberne således skadeudgiften. Er der sket skade på ting, som er omfattet af garantitilsagn og lignende (for eksempel et vedligeholdelses- eller serviceabonnement), har den sikrede pligt til at forpligte garantistillere og lignende, og Købstædernes Forsikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er pligt hertil i henhold til denne forsikring og i det omfang, sikrede ikke bliver fyldestgjort af garantistillere og lignende. I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold til denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder Købstædernes Forsikring i den sikredes ret over for andre, der kan forpligtes. 9. Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre Forsikringen dækker ikke direkte eller indirekte skader, som er en følge af a) Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af Danmark Statistik hvert efterår offentliggjorte lønindeks for den private sektor vedrørende lønindekset for februar samme år. Indeksregulerede beløb eller summer nævnt i disse forb) c) krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når de sikrede opholder sig i et land uden for Danmark, men højst i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning for denne udvidelse, at - de sikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer, - de sikrede ikke selv deltager i handlingerne, og - skaden ikke skyldes brug af atomvåben, jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 10. Ankenævnet for Forsikring Er forsikringstageren ikke tilfreds med Købstædernes Forsikrings afgørelse i en given sag, kan forsikringstageren klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl og 13.00) Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis a) forsikringstageren forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Købstædernes Forsikring, 10 AltPrivat AltPrivat 11

7 b) c) Købstædernes Forsikring ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra forsikringstageren, forsikringstageren betaler et gebyr til Ankenævnet for Forsikring. Gebyret er fastsat af Ankenævnet og betales tilbage, hvis forsikringstageren helt eller delvist får medhold i klagen, klagen afvises eller hvis forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. Ankenævnet for Forsikring har udarbejdet et klageskema, som skal anvendes. Dette skema kan fås ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, Købstædernes Forsikrings hovedkontor eller hos Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon (mandag til torsdag mellem kl og og fredag mellem kl og 16.00) 11. Voldgift Uenighed mellem forsikringstageren og Købstædernes Forsikring om opgørelse af en skade under parcel- og/eller fritidshusforsikringen (selve huset) kan af enhver af parterne forlanges opgjort af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren og Købstædernes Forsikring vælger hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene skal være udpeget af hver part senest 4 uger efter, at forsikringstageren eller Købstædernes Forsikring har meddelt den anden part sit ønske om at få skaden opgjort af vurderingsmænd. Har forsikringstageren eller Købstædernes Forsikring ikke inden de 4 uger udpeget en vurderingsmand, overdrages det til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed at udpege den manglende vurderingsmand. Vurderingsmændene udpeger sammen en opmand. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udpeges opmanden af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Vurderingsmændene og opmanden skal være upartiske og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Vurderingsmændene gennemfører en vurderingsforretning og foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med forsikringens bestemmelser. Vurderingsmændene afgiver derefter over for begge parter en begrundet, skriftlig redegørelse for skadeopgørelsen. Vurderingsmændene kan ikke tage stilling til, hvorvidt en skade er dækningsberettiget. En sådan tvist må indbringes for domstolene, se punkt 12. Såfremt vurderingsmændene ikke kan blive enige om opgørelsen af skaden, afgør opmanden inden for vurderingsmændenes uenighed i nøje overensstemmelse med forsikringsvilkårene, hvorledes skaden skal opgøres. Opmanden afgiver en begrundet, skriftlig redegørelse over for begge parter for skadeopgørelsen. Vurderingsmændenes eller opmandens opgørelse er endelig og bindende for parterne. Vurderingsmændene og i tilfælde af uenighed opmanden fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmænd, opmand og til vurderingsforretningen i øvrigt. Med hensyn til den personlige ulykkesforsikring kan sagen ved uenighed mellem forsikrede og Købstædernes Forsikring om fastsættelse af méngraden indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, jf. punkt Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole, se dog punkt Lovgivning For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, som er anført i disse forsikringsvilkår, i policen samt tilhørende policetillæg med videre, blandt andet lov om forsikringsaftaler, lov om forsikringsvirksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter. 14. Vedtægter Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed er delegeretforsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne) i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Bestyrelsen skal i særlig grad påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser over for medlemmerne opfyldes. Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie. Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket forsikringstageren har været betalingspligtig. Ethvert medlem kan få udleveret vedtægterne ved henvendelse til Købstædernes Forsikring. 12 AltPrivat AltPrivat 13

8 15. Dækningsskema for parcelhusforsikringen Dækket Ikke dækket Typer af skader, som ikke er relevante Forsikringen dækker direkte fysiske skader opstået i forsikringstiden som følge af: Forsikringen omfatter ikke A: A. Bygningsdele og installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på den blivende plads se dog punkt 1 i de generelle vilkår. Skade, der er dækket/omfattet af garantitilsagn, service- eller vedligeholdelsesabonnement og lignende. Forsikringen omfatter B-J: 1. Brand (ildsvåde) med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i boligen samt eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces). Elskade (overspænding, induktion, kortslutning), tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning, nedstyrtning fra eller af fly, brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand. Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i stærkstrømsreglementet, eller elinstallationen anvendes i strid hermed. Desuden er undtaget: Skade, der består i svidning eller smeltning, fx gløder fra tobaksrygning eller pejs. Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, hvis tilsodningen skyldes fejlkonstruktion af opvarmningsenheden, herunder skorsten eller anden aftræksanordning. Skade af kosmetisk art. 2. Svampe- og insektangreb Skader ved aktive angreb af træ- eller murødelæggende svampe, herunder rådsvampe samt træ- eller murødelæggende insekter i træ- eller murværk konstateret og anmeldt i forsikringstiden. Det er en forudsætning, at bæreevnen på det angrebne er forringet i et sådant omfang, at reparation/udskiftning er nødvendig. Forsikringen dækker ikke: Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, for så vidt angår træværk, det er muligt at vedligeholde. Skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Skade på sternbeklædninger, vindskeder og tilhørende dæklister. Skade på spær og remender, medmindre de er indkapslede med ventileret inddækning. Skade på træbeklædning i kældre, medmindre der er anvendt trykimprægneret træ. Skade af kosmetisk art. 3. Utætheder i skjulte rør i bygninger Skader på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer i eller uden for bygningen. Når der foreligger en dækket skade, erstatter forsikringen også reparation af den utæthed, som er årsag til udsivningen. Forsikringen dækker ikke: Skade, der er konstateret, inden forsikringen trådte i kraft. Skade som følge af trykprøvning, medmindre Købstædernes Forsikring skriftligt har godkendt trykprøvningen. Udgifter til lokalisering af en formodet utæthed, når der ikke foreligger en rimelig stor sandsynlighed for eller synlige tegn på, at installationer er utætte. Hvis det efterfølgende måtte vise sig, at der var en utæthed, som har medført skade på det forsikrede, vil forsikringen dække de afholdte undersøgelsesudgifter. Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dækning, jf. kolonne 2. Skade af kosmetisk art. 4. Brud på stikledninger Brud på udendørs rør- og stikledninger i jord fra bygninger til hovedledninger samt mellem bygninger på forsikringsstedet, når installationen ikke er funktionsdygtig. Forsikringen dækker ikke: Utætheder, der ikke er en følge af brud. Brud på stikledninger med videre, der ikke ejes af forsikringstageren for eksempel offentlige installationer eller brud på stikledninger, hvor andre har vedligeholdelsespligten. Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dækning, jf. kolonne 2. Skade af kosmetisk art. 5. Anden skade og tyveri Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede. Herudover dækkes tyveri af de forsikrede ting. Forsikringen dækker ikke: Skader, der er dækket eller ville kunne dækkes under andre positioner i disse forsikringsvilkår. Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene iøvrigt. Skade efter bygge- og reparationsarbejder (dog dækkes storm- og skypumpeskader). Skade som følge af frostsprængning, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen, eller som skyldes dårlig vedligeholdelse eller slitage. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb. Skade som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere, akvarier eller anlæg med videre, som maksimalt har et rumindhold på 20 liter. Skade som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignenede, som ikke er en umiddelbar følge af en anden dækket skade. Dog dækkes ved voldsomt sky- eller tøbrud, når vand ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer forsikringsstedet. Skade som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m. pr. sek.). Dog dækkes skader på ruder og andet glas. Sætningsskade. Skade af kosmetisk art. B. Bygninger opført på muret eller støbt sokkel, inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv, samt fast bygningstilbehør og faste elinstallationer, herunder fastmonterede lamper, men ikke pærer eller andre lysgivere. Forsikringen erstatter ikke reparation af utætheder i kedler og beholdere eller indbyggede hårde hvidevarer. Værdien af "tabt" vand eller olie i forbindelse med en dækket skade erstattes også. Forsikringen erstatter også værdien af "tabt" vand eller olie i forbindelse med en dækket skade. C. Udestuer, vinterhaver, udhuse og carporte. Er kun dækket, hvis træværk og stolper mod jord er af trykimprægneret træ. Ved stormskade dækkes kun, hvis konstruktionen er monteret på fundament eller sokkelsten. D. Verandaer, altaner, drivhuse, udvendige trapper, terrasser, balkoner, plankeværker. Drivhuse er kun dækket ved stormskade (min. vindstyrke 8). Plankeværker er undtaget. E. Ruder og andet glas, der er nagelfast på bygningen samt sanitet. Kun hvis der er brud på glas- og sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punktering og lign. skade. F. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående antenner og haveskulpturer. Frostskade på springvand eller tilhørende installationer er ikke dækket. G. Nedgravede svømmebassiner, men kun hvis disse er støbte på alle sider. Frostskade på bassin eller tilhørende installationer er ikke dækket. 14 AltPrivat H. Haveanlæg. I. Vindmøller, anlæg til biogas, sol- og jordvarme og andre vedvarende energikilder. J. Udendørs stikledninger, såfremt vedligeholdelsen påhviler forsikringstageren. Er kun dækket, hvis udbedring finder sted, og andre ikke kan pålægges erstatningspligten. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade. Kun ved påtegning på policen. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade. Kun ved påtegning på policen. Værdien af "tabt" vand eller olie i forbindelse med en dækket skade erstattes også. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade. Kun ved påtegning på policen. Værdien af "tabt" vand eller olie i forbindelse med en dækket skade erstattes også.

9 16. Erstatningsregler for parcelhusforsikringen 16.1 Fastsættelse af erstatningen Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt (nyværdiforsikring). Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30% af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen Skader opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Ved prisfastsættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i den beskadigede bygning, og højst priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse på skadetidspunktet Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet For de i punkt a) - f) nævnte skadetyper, bygningsdele, installationer og bygninger gælder der særlige erstatningsregler (for udendørs stikledninger og kloakanlæg gælder særlige selvrisikobestemmelser). Erstatningen beregnes med udgangspunkt i den samlede nypris på skadetidspunktet, hvorefter der foretages en vis aldersbetinget afskrivning som angivet i de enkelte punkter. Dette gælder også for reparations- og håndværkerudgifter. a) Opvarmningsenheder bortset fra brændeovn og pejs det vil blandt andet sige olieog gasfyr, varmtvandsbeholdere, kedler, varmevekslere: og derover 20 b) Hårde hvidevarer og derover 20 c) Antenner med tilbehør og derover 20 d) Faste gulvtæpper, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv og derover 20 e) Anlæg og installationer til udnyttelse af alternativ energi og derover 20 f) Udendørs stikledninger og kloakanlæg særlige selvrisikobestemmelser Er den skaderamte installation over 30 år, gælder der en særlig selvrisiko på kr. Er den skaderamte installation over 50 år, gælder der en særlig selvrisiko på kr. Er den skaderamte installation over 70 år, gælder der en særlig selvrisiko på kr. De nævnte beløb indeksreguleres ikke. Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko, er denne naturligvis også gældende Restværdidækning Er en bygning beskadiget med mindst 50%, målt i forholdet mellem beskadigelsen og nyprisen for en tilsvarende bygning, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få de ubeskadigede rester nedrevet og få erstatningen opgjort, som om hele bygningen er totalskadet. De afskrivningsregler, som fremgår af punkt , gøres i så fald ikke gældende. Restværdidækningen opgøres efter de samme regler som den egentlige skadeserstatning. Udgifter til lovliggørelse (jf. punkt 16.3), følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved reparation af en skade, indgår ikke i restværdiberegningen. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, tilfalder Købstædernes Forsikring. Ønsker forsikringstageren at overtage anvendelige rester, kan dette ske mod fradrag i erstatningen. For at opnå restværdidækning er det en forudsætning, at bygningen før skaden ikke var værdiforringet med mere end 30% i forhold til bygningens nyværdi. Det er desuden en betingelse for udbetaling af restværdierstatningen, at bygningsresterne nedrives inden 2 år fra skadedagen, og at såvel den egentlige skadeserstatning som restværdierstatningen fuldt ud anvendes til bygningens genopførelse. Ved genopførelse skal selve skadeserstatningen anvendes før restværdierstatningen. Genopføres den skaderamte bygning ikke, bortfalder restværdierstatningen Lovliggørelse Ud over den egentlige skadeserstatning erstatter parcelhusforsikringen forøgede byggeudgifter ved reparation eller genopførelse, som påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen, eller pålæg om overholdelse af afstandskrav i henhold til miljø- og vejlovgivningen. Det er en betingelse for lovliggørelseserstatningen, at a) b) c) d) de forøgede udgifter vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for, den skaderamte bygning fysisk var i brug på skadetidspunktet, den skaderamte bygning ikke var værdiforringet på grund af slid og/eller alder med mere end 30% af nyværdien umiddelbart før skaden, dispensation fra bestemmelserne i bygge- og miljølovgivningen ikke har kunnet opnås, e) istandsættelse eller genopførelse finder sted, 16 AltPrivat AltPrivat 17

10 f) g) udgifterne ikke vedrører gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt, inden skaden skete, udgifterne ikke vedrører afgifter, indskud, depositum og lignende til de forskellige forsyningsværker. Lovliggørelseserstatningen for hver skaderamt bygning kan højst udgøre 15% af bygningens nyværdi. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. Lovliggørelseserstatningen indgår ikke ved beregning af restværdi for den skaderamte bygning Svampe- eller insektskade Ved svampeskade, herunder råd eller angreb af træødelæggende insekter, betales for nødvendig udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne Haveanlæg, haveskulpturer samt kunstnerisk udsmykning på bygninger For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil i denne sammenhæng sige planter, der ikke er over 4 år gamle. Hvis retablering ikke finder sted, har Købstædernes Forsikring ingen erstatningspligt. Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygninger erstattes kun for deres håndværksmæssige værdi, medmindre andet skriftligt er aftalt med Købstædernes Forsikring Forladte bygninger samt bygninger bestemt til nedrivning For skaderamte bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger Følgeudgifter Parcelhusforsikringen erstatter følgeudgifter, som efter en dækket skade påføres forsikringstageren ved reparation eller genopførelse, jf. punkt Byggeadministration Parcelhusforsikringen dækker nødvendige udgifter til byggeadministration i forbindelse med genopførelse af den skaderamte bygning. Ved byggeadministration forstås projekteringsudgifter, arkitekt- og ingeniørudgifter. Erstatning udbetales kun på grundlag af faktura og kan højst udgøre 3% af den opgjorte erstatning Oprydning Parcelhusforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til oprydning, hvorved forstås udgifter, der er nødvendige for at udføre reparation af en skaderamt bygning, samt udgifter, der er nødvendige til fjernelse og/eller destruktion af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Herudover dækkes nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelsen. Erstatningen kan højst udgøre 10% af den/de skaderamte bygnings(ers) nyværdi og kan ikke overstige 1 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke) Redning, bevaring samt flytteudgifter Parcelhusforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede, herunder forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbart truende skade på personer og ting. Herudover betales udgifter til ud- og indflytning, opmagasinering af indbogenstande med videre, hvis det er nødvendigt at fraflytte helårsboligen, mens skaden repareres, samt merudgifter til genhusning. Disse udgifter dækkes dog højst i indtil 1 år fra skadedatoen, og eventuelle besparelser eller erstatning fra anden side fratrækkes i erstatningen. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Tab af lejeindtægt Udlejes dele af parcelhuset til privat beboelse, betales dokumenteret tab af lejeindtægt. Tab af lejeindtægt betales på grundlag af gældende lejekontrakt indtil 1 måned efter skadens udbedring Erstatningens anvendelse Ved reparation og genopførelse Den opgjorte erstatning efter en bygningsskade skal i princippet anvendes til reparation eller genopførelse af en tilsvarende bygning, anlæg og tilbehør på samme sted Byggeri til anden anvendelse Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse af bygning med tilsvarende anvendelse, kan erstatningen stilles til fri rådighed for forsikringstageren med henblik på byggeri til anden anvendelse. Skaden erstattes i så fald til dagsværdi, det vil sige opgjort med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug (slid) og andre omstændigheder. Eventuel restværdi, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger samt udgifter til nedrivning af ubeskadigede bygningsdele erstattes ikke Kontant erstatning Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse, udbetales den opgjorte erstatning kontant. Skaden erstattes med dagsværdi (se punkt ) med et yderligere fradrag på 20%. Eventuel restværdi, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger samt udgifter til nedrivning af ubeskadigede bygningsdele, erstattes ikke. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Ved udbetaling af erstatning til fri rådighed er det en betingelse, at den opgjorte erstatning til oprydning anvendes til formålet Udbetaling af erstatning til reparation og genopførelse Erstatningen udbetales mod dokumentation i takt med, at reparationen eller genopførelsen af det skaderamte finder sted Accept fra panthavere og andre rettighedshavere Betaling af erstatning efter punkt (byggeri til anden anvendelse) og punkt (kontant erstatning) forudsætter samtykke fra de i ejendommen tinglyste panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. Derfor vil Købstædernes Forsikring kræve, at forsikringstageren indsender tingbogsattest og godkendelse fra de nævnte. 18 AltPrivat AltPrivat 19

11 17. Husejeransvarsforsikringen for parcelhusforsikringen Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Man er med andre ord erstatningsansvarlig, når man kan "gøre for det". Er man uden skyld i skaden, er der tale om et hændeligt uheld, og det er man ikke erstatningsansvarlig for. transporterer, bearbejder, behandler eller har sat sig i besiddelse af eller af andre årsager har i deres varetægt, opstået i forbindelse med forurening af luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på ting, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og de sikrede har overholdt gældende offentlige forskrifter, Får forsikringstageren brug for retshjælpsforsikringen, må henvendelse ske til en advokat, der, såfremt denne påtager sig sagen, skal indgive skriftlig anmeldelse til Købstædernes Forsikring. Oplysninger om retshjælpsforsikringen og forsikringsvilkårene for denne kan fås ved henvendelse til Købstædernes Forsikring Hvad dækkes Husejeransvarsforsikringen betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting, de sikrede som privatpersoner efter gældende ret er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft. Dækning under husejeransvarsforsikringen forudsætter, at sikredes ansvar har relation til det forsikrede parcelhus. I andre sammenhænge ansvar opstået uden relation til parcelhuset kan sikredes private ansvarsforsikring, der knytter sig til den private indboforsikring, muligvis finde anvendelse. Husejeransvarsforsikringen dækker også omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og de renter, som skadelidte får tilkendt, ligesom forsikringen betaler de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af en af de sikrede. Personskader dækkes med indtil 10 mio. kr. og skade på ting og dyr dækkes med indtil 2 mio. kr. pr. skadebegivenhed (beløbene indeksreguleres ikke). Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10 mio. kr. pr. år Hvad dækkes ikke Ansvar for skade forvoldt af motordrevet køretøj, bortset fra haveredskaber under 20 hk. Er sikrede ansvarlig efter færdselslovens regler, dækker Købstædernes Forsikring med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven (skade på de motoriserede ting er ikke dækket), forvoldt af hunde, der udelukkende støttes på ordlyden i en kontrakt, lejeaftale eller andet aftalegrundlag, sket ved anlægs- og byggearbejde, herunder udgravning, grundforstærkning, pilotering, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning, brug af sprængstoffer eller tingskade i forbindelse med andet byggearbejde. 18. Retshjælpsforsikringen for parcelhusforsikringen Retshjælpsforsikringens formål er at betale sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund, til løsning af visse uoverensstemmelser, der opstår i privatlivet uden forbindelse med den sikredes erhvervsudøvelse, og som kan indbringes for domstolene eller afgøres ved voldgift forvoldt med forsæt (med vilje), sket på ting, som tilhører de sikrede eller på ting, som disse låner, lejer, bruger, opbevarer, Retshjælpsforsikringen dækker kun tvister, hvor forsikringstageren er part i sin egenskab af ejer af det forsikrede parcelhus. 20 AltPrivat AltPrivat 21

12 19. Dækningsskema for indboforsikringen Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker direkte fysiske skader opstået i forsikringstiden som følge af: Forsikringen omfatter ikke A. 1. Brand (ildsvåde) med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i boligen, eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces), pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning fra eller af fly, brandslukningsskade og bortkomst under brand. Elskadeforsikring - tilvalgsdækning, se policen. Dækning af elskader (induktion, overspænding eller kortslutning) i indbogenstande, hvori indgår elektricitet. 2. Tyveri 3. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede (herunder voldsomt sky- og tøbrud). Vandskade, der stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen dækkes tillige i tilfælde af langsom udsivning. Bor sikrede til leje dækkes også vandskade, som skyldes indtrængen af nedbør/smeltevand gennem utætheder i bygningen eller at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål. Endvidere dækkes fødevarer i køleskabe eller dybfrysere, når de ødelægges på grund af en tilfældig strømafbrydelse. Der gælder en selvrisiko på 500 kr. Der er dog ikke selvrisiko ved vandskader. A. Ting, der fast hører til i fritidshus, båd, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. Motorkøretøjer, campingvogne, fly, jetski samt tilbehør hertil. Dog dækkes tilbehør, hvis de sikrede ikke længere er i besiddelse af de nævnte transportmidler. Ting, der anvendes erhvervsmæssigt eller har et erhvervsmæssigt tilsnit, bortset fra det i punkt F nævnte. Forsikringen dækker ikke: Skade, der er eller kan kræves dækket i henhold til garanti. Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs. Brandskade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Skade af kosmetisk art. Forsikringen dækker ikke: Glemte, tabte eller forlagte ting. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder. Tyveri fra biler, campingvogne, telte og private både, hvis der ikke er tydelige tegn på voldeligt opbrud. Såfremt der foreligger tydelige tegn på voldeligt opbrud dækkes i alt op til kr. Under ferierejser dækkes dog op til kr. Tyveri, hvis den sikrede har udvist grov uagtsomhed. Tyveri begået af en anden sikret eller af logerende. Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af frostsprængning, medmindre den skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. Skade forvoldt af lånere og lejere. Skade som følge af den sikredes eget bygge- og reparationsarbejde. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af udsivning og/eller udstrømning fra akvarier eller beholdere som maksimalt kan rumme 20 liter. Forsikringen omfatter B-H, hvis de sikrede ejer tingene (B-H) eller har risikoen for dem ved lån eller leje, medmindre ejeren har en forsikring, der dækker. I og J er tilvalgsdækninger - se policen B. Privat indbo, fødevarer samt haveredskaber (også motoriserede), der anvendes privat. Højst 2% af forsikringssummen fra: 1. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. Udhuse og garager. C. Foto- og filmudstyr, musikinstrumenter, tv-, radio- og videoudstyr samt tilhørende elektronisk udstyr som forstærkere, receivere, grammofoner, båndoptagere, MP3- og DVD-udstyr, paraboler m.v., og tilhørende afspilningsmedier, plader, bånd, CD er, DVD er m.v., it-udstyr inkl. software. Mobiltelefoner og tilbehør til disse. Vin og spiritus. Ikke fra: 1. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. Udhuse og garager. Særligt værdifulde ting. D. Ting, hvori indgår guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Disse ting dækkes med op til 15% af forsikringssummen. Mod et præmietillæg er det muligt at forhøje forsikringssummen. Ikke i loft- eller kælderrum i etagebyggeri, fra udhuse eller garager og lignende. Ikke udenfor bygning og højst 10% af forsikringssummen ved tyveri fra bygning, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres i bygningen, værelset eller lokalet, hvorfra tingene blev stjålet. Ved trickog tasketyveri dækkes med indtil kr. Tasketyveri skal bemærkes i gerningsøjeblikket. E. Penge, værdipapirer samt pengerepræsentativer i alt højst 2% af forsikringssummen. Uanset forsikringssummens størrelse, dækkes der dog op til kr. Mønt- og frimærkesamlinger i alt højst 15% af forsikringssummen. Ikke i loft- eller kælderrum i etagebyggeri, fra udhuse, garager o.l. Ikke tyveri fra biler, campingvogne, telte eller private både. Ikke uden for bygning eller fra bygning, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres i bygningen, værelset eller lokalet, hvorfra tingene blev stjålet. Dog dækkes, såfremt tyven har anvendt vold eller trusler om vold. Ved trick- og tasketyveri dækkes med indtil kr. Tasketyveri skal bemærkes i gerningsøjeblikket. F. Værktøj m.v., som de sikrede som lønmodtagere bruger i deres erhverv - i alt højst 4% af forsikringssummen. Kun tyveri fra sikredes helårsbolig. Hærværk dækkes kun på sikredes helårsbolig. G. Hunde, katte og andre kæledyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt i alt højst 2% af forsikringssummen. Ikke udenfor bygning eller fra bygning, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres i bygningen, værelset eller lokalet, hvor det stjålne kæledyr befandt sig. Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr kan oprettes som tilvalgsdækning - se punkt AltPrivat H. Kanoer, kajakker og både, herunder windsurfer, på under 6 meters længde. Påhængsmotorer må højst have en motorkraft på 5 hk. I. Cykler kun, hvis et dansk stelnummer kan oplyses. Cykler dækkes højst med kr. pr. cykel. Tilvalgsdækning se policen. J. Fastmonteret glas og sanitet, men kun hvis forsikringstageren har vedligeholdelsespligten, jf. lejekontrakt eller jf. beslutning i andelsbolig- eller ejerforening (lejligheder). Tilvalgsdækning se policen. Årer, sejl, mast, påhængsmotor og andet udstyr dækkes ikke uden for bygning. Ved tyveri fra bygning, skal der være tegn på voldeligt opbrud af bygningen. Ved tyveri udenfor aflukket og aflåst bygning dækkes kun, hvis cyklen var låst med en DVN-godkendt lås. Dog dækkes skade ved nedstyrtning af ting og bygningsdele i både m.v., hvis båden m.v. var opbevaret i bygning, og bygningen blev skaderamt for eksempel ved storm. Kun, hvis der er brud på glas og sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punkteringer og lignende. Der er ingen selvrisiko på denne dækning.

13 20. Erstatningsregler for indboforsikringen Udgangspunktet er, at den sikrede så vidt muligt skal stilles i samme økonomiske situation med hensyn til det skaderamte som umiddelbart før skaden. Er beskadigede eller stjålne ting unikke eller specialfremstillede, har Købstædernes Forsikring ikke pligt til at yde større erstatning end, hvad nærmest identiske ting koster. Købstædernes Forsikring kan vælge at erstatte tabet efter én af følgende regler: 20.1 Reparation Købstædernes Forsikring betaler for en reparation, der sætter det beskadigede i væsentlig samme stand som før skaden Værdiforringelse I stedet for reparation eller i forbindelse med reparation kan Købstædernes Forsikring godtgøre en eventuel værdiforringelse Totalskade Hvis ting er beskadiget så meget, at reparation efter Købstædernes Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller hvis ting er stjålet, erstattes skaden ved at betale for eller levere tilsvarende ting nye som brugte. Ønsker den sikrede ikke at få ting genleveret, afsluttes skadesagen med en kontant udbetaling. I så fald er Købstædernes Forsikring ikke forpligtet til at udbetale et større beløb, end tilsvarende ting kunne være indkøbt for hos den eller de leverandør(er), Købstædernes Forsikring har anvist Der betales nyværdierstatning for ting, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, svarende til hvad nye identiske eller nærmest identiske ting koster på skadedagen. Kan identiske ting ikke skaffes, kan Købstædernes Forsikring erstatte med et kontant beløb, der svarer til prisen på skadedagen for nærmest identiske ting i samme stand som det beskadigede eller stjålne For ting, der er mere end 2 år gamle på skadedagen, kan Købstædernes Forsikring foretage et rimeligt fradrag i nyprisen som følge af værdiforringelse Opgøres skaden som totalskade, overgår ejendomsretten til Købstædernes Forsikring Særlige erstatningsregler for visse ting For de neden for nævnte ting gælder efterfølgende aldersbetingede afskrivningsregler: a) Hårde hvidevarer og derover 20 b) Radio-, tv-, DVD-, video- og it-udstyr, jf. dækningsskemaet punkt 19.C og derover 20 c) Almindelige gulvtæpper (ikke ægte orientalske tæpper) og derover 20 d) Cykler over 18 år 10 Fælles for punkterne a) - d) gælder, at erstatningen beregnes med udgangspunkt i den samlede nypris på skadetidspunktet, hvorefter der foretages en vis aldresbetinget afskrivning som angivet i de enkelte punkter. Dette gælder også for reparations- og håndværkerudgifter. Hvis en afskrivning er større end et gældende selvrisikobeløb, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende Film- og båndoptagelser, manuskripter og lignende Ved skade på eller tyveri af film-, foto-, video-, båndoptagelser og lignende eller it-programmer betaler Købstædernes Forsikring, hvad det koster at indkøbe nye råmaterialer. For manuskripter og tekniske tegninger ydes der ingen erstatning Redning, bevaring samt flytteudgifter Forsikringen betaler rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede, herunder forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer og ting. Herudover betales udgifter til ud- og indflytning, opmagasinering af indbo, genstande m.v., hvis det er nødvendigt at fraflytte helårsboligen, mens skaden repareres, samt merudgifter til genhusning. Disse udgifter erstattes også, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren. Samtlige de nævnte udgifter dækkes dog højst i indtil 1 år fra skadedatoen, og eventuelle besparelser eller erstatning fra anden side fratrækkes i erstatningen. Udgifterne betales ud over forsikringssummen for indboforsikringen. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 24 AltPrivat AltPrivat 25

14 21. Ansvarsforsikringen for indboforsikringen Den private ansvarsforsikring er en del af indboforsikringen. Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Man er med andre ord erstatningsansvarlig, når man kan "gøre for det". Er man uden skyld i skaden, er der tale om et hændeligt uheld, og det er man ikke erstatningsansvarlig for Hvad dækkes Den private ansvarsforsikring betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting, de sikrede som privatpersoner efter gældende ret er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft. Selv om domstolene har en anden praksis, dækker forsikringen også skader forvoldt under privat samvær de såkaldte gæstebudsskader. Det vil sige skader, som den eller de sikrede forvolder på andres ting som vært(er) eller gæst(er) under privat samvær. Der gælder en selvrisiko på 200 kr. ved gæstebudsskader. Beløbet indeksreguleres ikke. Forsikringen betaler også omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og de renter, som skadelidte får tilkendt, ligesom forsikringen betaler de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af en af de sikrede. Personskader dækkes med indtil 10 mio. kr. og skade på ting og dyr dækkes med indtil 2 mio. kr. pr. skadebegivenhed (beløbene indeksreguleres ikke). Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10 mio. kr. pr. år Hvad dækkes ikke Den private ansvarsforsikring dækker ikke ansvar for skade som følge af Aftale Ansvar, der udelukkende støttes på ordlyden i en - kontrakt - lejeaftale - eller andet aftalegrundlag Anlægs- og byggearbejde, herunder ansvar for skade ved - udgravning - grundforstærkning - pilotering - nedbrydningsarbejde - grundvandssænkning - brug af sprængstoffer - tingskade i forbindelse med andet byggearbejde Både, sejlbrætter, jetski og lignende Ansvar for skade forvoldt med både, sejlbrætter, jetski og lignende. Dog dækkes ansvar for skade forvoldt med - robåde uden motor - kanoer - kajakker - andre både under 6 meters længde, hvis bådens motorkraft ikke overstiger 5 hk Egne ting, lån, leje med videre Ansvar for skade forvoldt på ting eller dyr, som de sikrede ejer eller har til lån, leje, opbevaring, befordring, behandling, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt. Ansvarsforsikringen dækker dog sikredes ansvar som lejer over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen. Visse skader kan være omfattet af dækningen under indboforsikringen se dækningsskemaet punkt Erhverv eller arbejde for andre Ansvar for skade i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre mod eller uden betaling Forsætlig skade, beruselse samt narkotika Ansvar for skade forvoldt med forsæt (med vilje). Undtaget herfra er skade forvoldt af en person - som er under 14 år eller - som på grund af sin sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftigt. Den sikrede skal kunne dokumentere dette i form af lægeerklæringer. Forsikringen dækker heller ikke ansvar for skade som følge af sikredes indtagelse af alkoholiske drikke, narkotiske stoffer eller andre giftstoffer, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed Forurening Ansvar for skade opstået i forbindelse med forurening af luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på ting, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og de sikrede har overholdt gældende offentlige forskrifter Haveredskaber Ansvar for skade forvoldt ved kørsel med eller ved anvendelse af haveredskaber og arbejdsmaskiner med motor, hvis motorens effekt er på 20 hk eller derover Hunde Ansvar for skade forvoldt af hunde Jagt Ansvar for skade forvoldt under jagt Motordrevne køretøjer Ansvar for skade forvoldt med motordrevne køretøjer. Skade på selve køretøjet dækkes heller ikke Legetøj, hobby- og sportsudstyr med motor Ansvar for skade, hvis motorens effekt er over 2 hk Luftfartøjer Ansvar for skade forvoldt med luftfartøjer. Skade på selve luftfartøjet dækkes heller ikke. 26 AltPrivat AltPrivat 27

15 22. Retshjælpsforsikringen for indboforsikringen Retshjælpsforsikringens formål er at betale sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund, til løsning af visse uoverensstemmelser, der opstår i privatlivet uden forbindelse med den sikredes erhvervsudøvelse, og som kan indbringes for domstolene eller afgøres ved voldgift. Får sikrede brug for retshjælpsforsikringen, må henvendelse ske til en advokat, der, såfremt denne påtager sig sagen, skal indgive skriftlig anmeldelse til Købstædernes Forsikring. Oplysninger om retshjælpsforsikringen og forsikringsvilkårene for denne kan fås ved henvendelse til Købstædernes Forsikring. 23. Ferierejseforsikring Ferierejseforsikringen er en tillægsforsikring til indboforsikringen. Den private ferierejseforsikring er en tillægsforsikring til indboforsikringen og oprettes hos rejseforsikringsselskabet Gouda. Bagagedækningen, jf. punkt 23.2 er oprettet hos Købstædernes Forsikring og gælder, når en indboforsikring er oprettet, selvom der ikke er oprettet en ferierejseforsikring. Den private ferierejseforsikring dækker de i punkt 1 nævnte personer, der er omfattet af indboforsikringen. Ferierejseforsikringen dækker til, fra og under ferieophold uden for Danmark i indtil 1 måned pr. ophold regnet fra afrejsedagen fra Danmark. Ferierejseforsikringen gælder ved sådanne ferieophold i de lande og områder, hvor det offentlige gule sygesikringskort også gælder. Bagagedækningen, jf. punkt 23.2, gælder dog overalt i verden i indtil 3 måneder. De beløb, som er nævnt under ferierejseforsikringen, indeksreguleres ikke. Dækningen træder i kraft ved udrejse fra Danmark og ophører ved indrejse i Danmark, medmindre andet følger af punkterne Disse forsikringsvilkår er beskrevet så enkelt som muligt. Det betyder, at det nævnes, hvornår forsikringen dækker. Skadesituationer og skadehændelser, som ikke er nævnt, er således ikke dækket Bagageforsinkelse Forsikringen dækker ekstraudgifter til nødvendige og rimelige indkøb, hvis bagagen er forsinket i mere end 4 timer i forhold til den sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for Danmark. Det er dog en forudsætning, at bagagen skal være indskrevet med samme transportmiddel, som den sikrede transporteres med, eller er sendt i god tid som gods eller international bagage. Erstatningen udgør kr. pr. døgn og maksimalt kr. pr. person, og det forudsættes, at eventuelle indkøb svarer til ting, der er i den sikredes bortkomne bagage Bagagedækning Forsikringssummen for bagage er 10% af forsikringssummen for indboet. Denne dækning er en del af indboforsikringen og gælder, selvom der ikke er oprettet en ferierejseforsikring. Dog forudsættes det, at der er oprettet en indboforsikring for helårsadressen hos Købstædernes Forsikring. Ved tyveri fra biler, campingvogne, telte og private både dækkes med højst kr. De indboeffekter, der er nævnt i felterne D og E i dækningsskemaet for indboforsikringen, jf. punkt 19, dækkes ikke ved tyveri fra de nævnte steder. Ligeledes er våben undtaget. Den private ferierejseforsikring omfatter og dækker de samme ting, som fremgår af dækningsskemaet for indboforsikringen, når tingene medbringes eller sendes som rejsegods. Der er dog følgende begrænsninger a) rede penge, rejsechecks, værdipapirer og andre pengerrepræsentativer erstattes med højst kr. I tilfælde af røveriske overfald dækkes rede penge med indtil kr. b) smykker, foto- og videoudstyr og mobiltelefoner dækkes maksimalt i alt med kr. Rejsegods, der sendes med fly eller tog, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse. For bagagedækningen gælder i øvrigt de samme erstatningsregler, som gælder for indboforsikringen, jf. punkt Persontransportforsinkelse Den private ferierejseforsikring dækker ekstraudgifter, som er en følge af, at et offentligt eller det af rejsearrangøren valgte transportmiddel er forsinket mere end 8 timer i forhold til udrejsetidspunktet fra Danmark eller hjemkomsttidspunktet i Danmark. Det forudsættes, at forsinkelsen har årsag i klimatiske forhold eller mekanisk svigt i transportmidlet. Erstatningen pr. påbegyndt døgn pr. sikret person er 700 kr. og maksimalt kr. pr. sikret person uanset forsinkelsens varighed Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute Den private ferierejseforsikring dækker ekstraudgifter til indhentning af den planlagte rejserute, herunder hotelophold og forplejning, når en rejseplan ikke kan overholdes, fordi den sikrede efter at have forladt sin bopæl i Danmark uforskyldt og uforudseeligt møder op på afrejsestedet efter det tidspunkt, hvor udrejsen fra Danmark ifølge rejseplanen skulle foregå, og derfor ikke kan påbegynde rejsen. Det er en forudsætning, at billetten/ferierejsen er bestilt senest 24 timer før afrejsen fra bopælen i Danmark. Erstatningen kan højst udgøre billettens/rejsens pris med fradrag af eventuelle beløb, der er/kan refunderes af billetudsteder/rejsearrangør Feriebolig Den private ferierejseforsikring dækker ekstra udgifter til leje af tilsvarende feriebolig, campingvogn, båd eller telt, hvis det viser sig, at den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes som følge af brand- eller vandskade, tyveriskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer. Erstatningen kan højst udgøre kr. Derudover dækkes merudgifter til fortæring med højst kr. i alt Kaution/sikkerhedsstillelse Den private ferierejseforsikring omfatter en kaution, herunder betaling af eventuelle advokatomkostninger, i tilfælde af, at den sikrede eller dennes bagage tilbageholdes af lokale myndigheder. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. Hvis kautionen frigives, skal den betales tilbage til Gouda Rejseforsikring. Det er dog en forudsætning, at tilbageholdelsen ikke skyldes forhold af erhvervsmæssig karakter, herunder kontraktforhold, eller straffesager. Dog kautioneres ved færdselssager, hvis den sikrede ikke var påvirket af narkotiske stoffer. 28 AltPrivat AltPrivat 29

16 23.7 Hjemkaldelse/rejseafbrydelse Den private ferierejseforsikring dækker rimelige ekstraudgifter ved hjemkaldelse til Danmark, efter at rejsen er påbegyndt, når grunden er dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af alvorlig og uventet akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, som rammer sikredes ægtefælle, samlever eller registrerede partner, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre eller samlevers børn. Ligeledes dækkes disse udgifter, når grunden er væsentlig skade som følge af brand eller indbrudstyveri i den sikredes private bolig eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed. Er der tale om nævnte omstændigheder, dækker forsikringen også rimelige ekstraudgifter til persontransport med henblik på at genoptage den afbrudte ferie i udlandet. Det er dog en forudsætning, at restferieperioden udgør mindst 15 dage. Der kan ikke samtidig opnås erstatningsrejse, jf. punkt Derudover erstatter forsikringen de udgifter, som har været betalt på feriestedet for deltagelse på sightseeings, udflugter, billetter til seværdigheder og lignende, når disse ikke har kunnet anvendes på feriestedet på grund af hjemkaldelsen og ikke kan kræves refunderet Erstatningsrejse Den private ferierejseforsikring yder erstatning for ferierejsen, hvis en af de sikrede dør, rammes af akut sygdom eller kommer til skade under rejsen. Det er dog en forudsætning a) at sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse, andet lægeordineret b) sengeleje eller indendørs ophold i mindst halvdelen af den tid, rejsen skulle have varet eller, at den sikrede i den første halvdel af den tid, rejsen skulle have varet, er blevet hjemtransporteret efter lægeordination, eller hjemkaldt, jf. punkt Erstatningen kan højst udgøre udgiften til den oprindelige rejse. Ved kørsel i egen bil betales efter statens takster for tjenestekørsel i egen bil (over km pr. år) Sygeledsagelse Såfremt en sikret rammes af akut alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død, så den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes, dækker den private ferierejseforsikring rimelige ekstraudgifter til hotelophold, forplejning og transport for op til 3 sygeledsagere til indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse. Ligeledes dækkes sikredes ekstraudgifter, hvis en rejseledsager rammes af de nævnte forhold. Den samlede erstatning for punkt 23.9 (sygeledsagelse) og punkt (tilkaldelse) kan ikke overstige kr. for ophold, forplejning og lokaltransport Tilkaldelse Den private ferierejseforsikring dækker rimelige og nødvendige udgifter til rejse for op til 3 personer, der efter aftale med alarmcentralen kaldes ud fra Danmark til en sikret på grund af dennes alvorlige akut opståede sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død. For den eller de tilkaldte betales ophold og forplejning samt lokal transport med maksimalt kr. i alt. Det er en betingelse for dækning, at alarmcentralen vurderer, at den berørte person skal opholde sig på hospitalet i mindst 5 døgn, og at den berørte person ikke kan hjemtransporteres inden for 5 døgn. Den samlede erstatning for punkt 23.9 (sygeledsagelse) og punkt (tilkaldelse) kan dog ikke overstige kr. for ophold, forplejning og lokaltransport Evakuering Den private ferierejseforsikring dækker ekstraudgifter som følge af evakuering på feriestedet, herunder hjemrejse til Danmark, når opfordringen til evakuering kommer fra det danske udenrigsministerium. Ligeledes dækkes ekstraudgifter, når de lokale myndigheder stiller krav om evakuering ved naturkatastrofer, skovbrande, terroristangreb og lignende. Det er dog en forudsætning, at spørgsmålet om evakuering, herunder hjemrejse til Danmark, er opstået akut på feriestedet og ikke skyldes forhold, som var almindeligt kendte på udrejsetidspunktet Personlig ulykkesforsikring Den private ferierejseforsikring dækker varige mén som følge af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager varige mén. Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende, er tillige dækket. Ved varige mén skal méngraden mindst være 10%. Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, som ligger til grund. Forsikringen dækker ikke sygdomme, som er årsag til ménet eller døden. Heller ikke selv om et ulykkestilfælde måtte have forværret en i forvejen eksisterende sygdom. Dog dækkes varigt mén som følge af tropesygdom eller som følge af lægelig fejlbehandling i forbindelse med ulykkestilfældet. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde i forbindelse med alpint skiløb, medmindre den varige méngrad er over 15%. Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Ménerstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den varige méngrad. En eventuel dødserstatning udbetales til nærmeste pårørende. Der kan ikke ved samme ulykkestilfælde opnås erstatning både for mén og for død. Erstatning for mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning for død, hvis dødserstatningen er større end ménerstatningen. Forsikringssummen er kr. ved 100% mén og kr. ved død pr. forsikret person. Er den forsikrede person under 18 år, er der ingen dødserstatning, men alene en begravelseshjælp på kr Tandskade Den private ferierejseforsikring dækker rimelige og nødvendige udgifter til akut tandbehandling efter et ulykkestilfælde. Udgifterne hertil kan dog ikke overstige det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand, uanset om en skadet tand er led i en bro, er beskadiget i forvejen eller nabotænder mangler. Tyggeskader, herunder skader på proteser, dækkes ikke. 30 AltPrivat AltPrivat 31

17 23.14 Behandlingsudgifter Den private ferierejseforsikring dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægeordinerede behandlinger hos en fysioterapeut samt rimelige udgifter til kiropraktorbehandling, når behandlingen er en direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Dækningen er begrænset til maksimalt 20 behandlinger Generelle undtagelser i rejseforsikringen Den private ferierejseforsikring erstatter ikke udgifter, der er eller kan kræves betalt fra anden side, herunder rejsebureau, transportselskab, anden forsikring eller af den offentlige sygesikring. Denne undtagelse gælder dog ikke for den personlige ulykkesforsikring under ferierejseforsikringen, jf. punkt Ved bortkomst af bagage skal der ske anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering for anmeldelse skal sendes til Gouda Rejseforsikring. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af a) b) c) at den sikrede har indtaget narkotika eller andre giftstoffer, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed, at den sikrede var påvirket af alkoholiske drikke, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke stod i forbindelse hermed. Udgifter nævnt i punkt 23.9 (sygeledsagelse) og punkt (tilkaldelse) erstattes dog under alle omstændigheder, at en eksisterende lidelse med rimelighed kunne forventes at medføre et behandlingsbehov under rejsen, d) e) at den sikrede deltager i aktiviteter af særlig farlig karakter, herunder motorløb, speedbådrace, trækning efter et sø- eller luftfartøj, kampsport, professionel sport, bungy jumping, faldskærmsudspring, bjergbestigning, paragliding, hanggliding og lignende, dykning ved anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr Tilbagebetaling af uberettigede erstatningsbeløb Har Gouda Rejseforsikring og/eller Købstædernes Forsikring betalt erstatning eller udlagt beløb, og viser det sig, at dette er sket uden erstatningsforpligtelse i henhold til denne ferierejseforsikring, er Gouda Rejseforsikring eller Købstædernes Forsikring berettiget til at kræve beløbet tilbagebetalt Effektiv skadehjælp Goudas alarmcentral yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Dette indebærer, at sikrede helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under ferierejsen. Erstatningsudbetalingen vil være betinget af det øjeblikkelige, individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra rejsen. Effektiv skadehjælp omfatter foreløbig erstatning for alle skader, der helt eller delvist kan erstattes på stedet. Får du brug for akut hjælp på ferierejsen, kan du døgnet rundt kontakte Goudas alarmcentral Telefon Telefax eller du kan på hverdage imellem kl. 9 og kl. 16 kontakte Gouda Rejseforsikring Sejrøgade Købehavn Ø Telefon Telefax Forudsætninger, som sikrede har pligt til at leve op til Er der behov for at kontakte Goudas alarmcentral, er der pligt til at følge de anvisninger, som alarmcentralen giver, ligesom den sikrede eller de personer, der hjælper den sikrede, skal give alarmcentralen alle de informationer, som alarmcentralen finder nødvendige. Der er også pligt til at udfylde en skadeanmeldelse og udlevere alle relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, købskvitteringer, originalregninger med videre. Det forudsættes tillige, at den skadelidte giver alarmcentralen/gouda Rejseforsikring fuldmagt til at indhente nødvendige relevante oplysninger. Tyveri, røveri, overfald eller hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Politikvittering sendes sammen med skadeanmeldelsen til Købstædernes Forsikring. I modsat fald kan erstatningspligten helt eller delvist bortfalde. Ved sygdom/tilskadekomst har alarmcentralen/ Gouda Rejseforsikring ret til at kræve den skadelidte person undersøgt af læge/hospital, udpeget af alarmcentralen/gouda Rejseforsikring, og ved dødsfald kan obduktion kræves. 24. Rejseafbestillingsforsikring Rejseafbestillingsforsikringen er en tillægsforsikring til indboforsikringen. Forsikringen vedrører alle de ferierejser, som personer, der er omfattet af indboforsikringen, jf. punkt 1, skulle have foretaget til et land eller et område, hvor det offentlige gule sygesikringskort gælder. Rejseafbestillingsforsikringen yder erstatning, når det kan dokumenteres i form af lægeerklæringer med videre, at rejsen ikke kan påbegyndes på grund af død eller akut og uventet sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse for en sikret, som skulle benytte rejsen, eller for ægtefælle/samlever, registreret partner, børn, samlevers børn, svigerbørn eller børnebørn, forældre, svigerforældre eller bedsteforældre, søskende samt for rejseledsagere. Hvis der ikke er tale om hospitalsindlæggelse, gælder der for en sikret, der skulle deltage i rejsen, at der kan opnås erstatning, når der foreligger en lægelig vurdering af Ligeledes ydes erstatning, når det kan dokumenteres, at rejsen ikke kan påbegyndes, fordi der er sket væsentlig skade som følge af brand eller indbrudstyveri i sikredes private bolig eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomsta) b) at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse. I vurderingen skal indgå, til hvilket land rejsen skal foregå og med hvilket formål. Der skal foreligge en nøje specifikation fra egen læge eller behandlende læge, og denne specifikation skal kunne tiltrædes af selskabets læge. 32 AltPrivat AltPrivat 33

18 stridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed, når disse hændelser indtræder umiddelbart inden afrejsen. Rejseafbestillingsforsikringen erstatter den del af rejsens pris, som rejsearrangøren kan kræve betalt, eller som rejsearrangøren ikke har pligt til at refundere. Ved individuelt arrangerede udlandsrejser erstatter forsikringen udgifter til billetter og andre rejseomkostninger, der er betalt og ikke kan kræves refunderet. Rejseafbestillingsforsikringen erstatter tillige forudbetalt leje af feriebolig, campingvogn, båd eller telt, som ikke kan kræves refunderet. Ved ferierejser som skulle have fundet sted i Danmark er det dog en forudsætning for at opnå erstatning, at der foreligger dokumentation for, at ferieopholdet/ rejsen mindst skulle have varet i 6 døgn. Erstatningen kan ikke overstige rejsens pris for hver sikret person eller kr. pr. rejse pr. sikret. 25. Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr Syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr er en tillægsforsikring til indboforsikringen. Syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr kan oprettes for alle kæledyr, der hører til i forsikringstagerens private husstand for eksempel hunde, katte, fugle, skildpadder med videre. Det forudsættes, at kæledyret (dyrene) bor og opholder sig i forsikringstagerens private bolig. Større dyr for eksempel heste, køer, geder, får med videre anses ikke for at være kæledyr og kan derfor ikke omfattes af forsikringen. Syge- og ulykkesforsikringen omfatter kun de kæledyr, som er nævnt i policen. Øvrige forudsætninger På tidspunktet for forsikringens oprettelse må der ikke være viden om, at det forsikrede kæledyr lider af sygdomme. Foreligger en sådan viden, vil forsikringen ikke yde erstatning. Syge- og ulykkesforsikringen yder heller ikke erstatning for sygdomme, der måtte vise sig inden for 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. Det er også en betingelse, at det sygdomsramte eller tilskadekomne dyr bliver behandlet af en specialpraktiserende dyrlæge eller hos en dyrlæge ansat på et offentligt veterinært behandlingssted. For hunde og katte er det en forudsætning, at det eller de forsikrede dyr mindst hvert andet år vaccineres mod henholdsvis smitsom leverbetændelse og parvovirus samt for katte mod kattesyge og katteinfluenza. Afhændes eller dør det forsikrede dyr, refunderer Købstædernes Forsikring den eventuelle overskydende præmie, som måtte ligge efter afhændelses- eller dødsdagen. Det forudsættes dog, at selskabet straks underrettes om hændelsen. I tilfælde af skade Det forsikrede dyr skal straks befordres til behandling hos en dyrlæge. Forsikringen dækker ikke befordringsudgifter. Den behandlende dyrlæge udsteder en regning, som i kvitteret stand sendes til Købstædernes Forsikring Hvad dækkes Syge- og ulykkesforsikringen betaler nødvendige udgifter til behandling af det sygdomsramte eller tilskadekomne dyr hos dyrlægen, herunder ophold på dyrehospital eller -klinik. Herudover betaler syge- og ulykkesforsikringen den medicin, som dyrlægen giver dyret under konsultationen eller indlæggelsen Hvad dækkes ikke Der ydes ikke erstatning til kastration eller sterilisation, hvor dette ikke er medicinsk begrundet samt fødselshjælp, til behandling af tænder og tandkød, medmindre behandlingen er nødvendig efter tilskadekomst, til behandling af dysplasi, kosmetiske indgreb, medicinske bade (for eksempel i tilfælde af utøj), til behandling, der ikke er medicinsk begrundet, for eksempel dyreadfærdsproblemer, til behandling af aldersbetingede sygdomme, til transport, medicin med videre, som dyrlægen udleverer eller ordinerer, eller til dyrlægeattester, som ikke er forlangt af selskabet, til behandling af sygdomme, som skyldes mis- eller vanrøgt af det forsikrede dyr forårsaget af forsikringstageren eller medlemmer af dennes husstand til behandling af "ulovlige" kæledyr. Det vil sige dyr, som det i følge danske eller internationale love/regler/konventioner er ulovligt at eje eller være i besiddelse af Selvrisiko og forsikringssum Syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr har en selvrisiko på 10% af de samlede behandlingsudgifter, dog mindst 500 kr. og højst kr. Forsikringssummen er pr. skadehændelse højst kr. (beløbene indeksreguleres ikke). 34 AltPrivat AltPrivat 35

19 26. Hundeansvarsforsikring med udvidet dækning (figurantdækning) Hundeansvarsforsikringen omfatter kun det antal hunde, som fremgår af policen, dog er hundehvalpe meddækket, indtil de er 4 måneder gamle Hvad dækkes Hundeansvarsforsikringen betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting, den eller de sikrede efter gældende ret er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft, herunder skade, som hunden forvolder under deltagelse i et klub- eller foreningsarrangement, selv om skadelidte ved sin deltagelse i arrangementet har medvirket til skaden (udvidet dækning). Hundeansvarsforsikringen betaler også omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og de renter, som skadelidte får tilkendt, ligesom forsikringen betaler de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af en af de sikrede Hvad dækkes ikke Hundeansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade på dyr og ting, som de sikrede ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, befordring, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i deres varetægt Forsikringssum Personskader dækkes med indtil 10 mio. kr. og skade på ting og dyr dækkes med indtil 2 mio. kr. pr. skadebegivenhed (beløbene indeksreguleres ikke). Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10 mio. kr. pr. år. 27. Personlig ulykkesforsikring, herunder børneulykkesforsikring For voksne, der er fyldt 18 år, kan ulykkesforsikringen oprettes med forsikringssummer for død og/eller for mén (invaliditet). For børn kan forsikringen kun oprettes med forsikringssum for mén. Dog udbetales der ved børns dødsfald en begravelseshjælp, jf. punkt Både for voksne og børn gælder, at ulykkesforsikringen dækker hele døgnet, herunder under arbejde for andre. Forsikringspræmien for de voksne er baseret på, hvilken beskæftigelse den eller de forsikrede har (fareklasse). Svarer fareklassen, der er anført på policen, ikke til den faktiske beskæftigelse, den forsikrede har, skal Købstædernes Forsikring straks underrettes, fordi den forsikrede ved manglende meddelelse over for Købstædernes Forsikring kan risikere, at en eventuel erstatning reduceres, hvis forsikringspræmien ikke svarer til de faktiske forhold (pro rata erstatning). Erstatningen kan ikke overstige den gældende forsikringssum, som indeksreguleres. Der gælder dog en særlig regel om "tillægserstatning", som er omtalt i punkt Forsikringssummerne nedsættes med 1/10 årligt fra den forsikredes fyldte 67. år og indtil det fyldte 74. år. Forsikringen udløber ikke ved det fyldte 74. år, men forsikringssummen udgør herefter 30% af den/de gældende forsikringsum(mer). Forsikringen omfatter kun de personer, som er anført på policen(erne) Hvilke skader er dækket Direkte følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager varige mén eller død. Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende, er tillige dækket Legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde, i det omfang forsikrede ikke kan forpligte andre. Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted. Er en beskadiget tand led i en bro, mangler nabotænder, eller er en beskadiget tand i forvejen svækket som følge af fyldning, rodbehandling, sygdom eller genopbygning, erstattes kun indtil 50% af udgiften til behandling af den beskadigede tand Direkte følger af børnelammelse (poliomeyelitis anterior acuta), som første gang er symptomgivende tidligst 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft På børneulykkesforsikringen (unge under 18 år) dækkes endvidere a) b) c) direkte følger af hjernehindebetændelse (meningitis cerebrospinalis epidemica), fuldstændigt tab af synsevnen på et eller begge øjne, der er en følge af sygdom, fuldstændigt tab af høreevnen på et eller begge ører, der er en følge af sygdom. Erstatning for punkterne a) - c) betales dog kun, hvis disse sygdomme ikke er medfødte, og første gang er symptomgivende tidligst 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. For punkterne b) -c) er det endvidere en betingelse, at sygdommen første gang er symptomgivende, efter at barnet er fyldt 3 år Behandlingsudgifter, som skaderamte har afholdt til lægebehandling, herunder op til 20 behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor, samt udgifter til plastiske operationer, når dette er nødvendiggjort af ulykkestilfældet Rimelige udgifter til ændring eller anskaffelse af høreapparat og/eller briller og/eller kontaktlinser, når dette er nødvendiggjort af ulykkestilfældet Rimelige udgifter til anskaffelse af hjælpemidler, som lægen anbefaler med henblik på en ændring af forsikredes fysiske tilstand, når et ulykkestilfælde har resulteret i en méngrad på mindst 30% Transportudgifter fra ulykkesstedet til den faste bopæl eller behandlingssted. Disse udgifter dækkes alene ved ulykkestilfælde sket i Danmark Hvilke skader er ikke dækket Ulykkesforsikringen dækker ikke Skade, som er opstået på grund af smitte, for eksempel fra bakterier og vira. De skader, der er nævnt i punkt , samt i forbindelse med børneulykkesforsikringen, jf. punkt , er dog dækket Tilstande, som efter lægelig (medicinsk) erfaring ikke kan antages at være en følge af et ulykkestilfælde, men skyldes sygdom eller sygelige forandringer. Det gælder også, selv om tilstanden konstateres efter et ulykkestilfælde Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 36 AltPrivat AltPrivat 37

20 En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet (mén) eller kronisk sygdomslidelse som for eksempel tinnitus, gigt eller bronkitis Senfølger efter polio, det vil sige post polio syndrom Ulykkestilfælde, der skyldes forsikredes forsæt. Det gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed og uanset bestemmelserne i lov om forsikringsaftaler Ulykkestilfælde, der skyldes forsikredes grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer, samt selvmord. Eventuel dødserstatning betales dog, hvis der efterlades ægtefælle, registreret partner eller umyndige børn, og forsikringen i øvrigt har været i kraft i mindst 1 år Ulykkestilfælde, der skyldes deltagelse i slagsmål Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i a) b) professionel sport (ved professionel sport forstås, at hovedbeskæftigelsen er sportsudøvelse), boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, ekspeditioner og opdagelsesrejser, faldskærmsudspring, drageflyvning, paragliding, motorløb af enhver art samt dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. Dog dækkes ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med gokartkørsel og faldskærmsudspring under forudsætning af, at der er tale om et enkeltstående arrangement for eksempel i forbindelse med festarrangementer (fødselsdagsgaver og lignende, herunder polterabends). Ved et enkeltstående arrangement forstås således, at den forsikrede, hverken som sin hobby eller profesionelt, kører gokart eller foretager faldskærmsudspring Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Ulykkestilfælde, der skyldes naturkatastrofer, krig, oprør eller borgerlige uroligheder. Dog dækkes, hvis de pågældende situationer opstår i et land, hvor forsikrede opholder sig, når forsikrede ikke forlods vidste eller kunne vide, at de pågældende situationer var til stede eller ville opstå. Det forudsættes, at forsikrede ikke selv deltager i krig eller i krigslignende handlinger, herunder borgerlige uroligheder. Der dækkes i højst 1 måned efter den pågældende situations udbrud eller opståen Erstatningsbegrænsning. Ved ulykkestilfælde, der er sket som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert, udbetales alene halv erstatning. Denne erstatningsbegrænsning gælder dog kun såfremt føreren er under 30 år Tilvalg - se policen Briller og kontaktlinser. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til dækning af skader på briller og kontaktlinser, uanset om ulykkestilfældet har medført varigt mén, men kun hvis a) forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, b) briller/kontaktlinser beskadiges i forbindelse med personskade eller ved slag mod ansigtet, c) skaden sker, mens forsikrede har brillerne/ kontaktlinserne på, Dækning af tandskade ved tygning. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter en tyggeskade, når skaden er opstået i forbindelse med indtagelse af fødevarer, og skaden skyldes et uventet fremmedlegeme i fødevarer. Er en beskadiget tand led i en bro, mangler nabotænder, eller er en beskadiget tand i forvejen svækket som følge af fyldning, rodbehandling, sygdom eller genopbygning, erstattes kun indtil 50% af de samlede udgifter. Købstædernes Forsikring kan kræve fremmedlegemet forelagt Erstatning ved varigt mén på mindst 10%. Såfremt ulykkestilfældet har medført et varigt mén på mindst 10%, har forsikrede (den skaderamte) ret til en ménerstatning. Bortset fra den erstatning for fingerskader omtalt i punkt 27.6 gælder de regler, som er anført i punkt Har en ulykkesforsikring efter Købstædernes Forsikrings opfattelse en relativ høj forsikringssum for mén, kan Købstædernes Forsikring skriftligt varsle med et varsel på 1 måned at en ménerstatning for varigt mén forudsætter en méngrad på mindst 10%, hvis den mindste méngrad hidtil har været på 5%, jf. punkt Anmeldelse af skade Enhver skade, det vil sige ethvert ulykkestilfælde, skal hurtigst muligt anmeldes til Købstædernes Forsikring. I tilfælde af dødsfald også i det tilfælde, at ulykkestilfældet allerede er anmeldt skal der ske anmeldelse inden for 48 timer efter dødsfaldet, fordi Købstædernes Forsikring har ret til at forlange obduktion foretaget. Købstædernes Forsikrings erstatningspligt er betinget af, at forsikrede (den skaderamte) straks bliver behandlet af en læge og i øvrigt er under lægetilsyn, indtil raskmelding foreligger. Så snart lægebehandling er endt, eller skadens blivende følger kan bedømmes, skal lægens slutattest indsendes til Købstædernes Forsikring. Købstædernes Forsikring er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet forsikrede, og til at lade forsikrede undersøge af en af Købstædernes Forsikring valgt læge. Købstædernes Forsikring betaler udgifter til de lægeattester, undersøgelser med videre, som Købstædernes Forsikring forlanger Erstatning ved dødsfald Erstatning ved dødsfald betales, hvis den forsikrede inden for 1 år efter ulykkestilfældet afgår ved døden som en direkte følge af ulykkestilfældet. Hvis der ved samme ulykkestilfælde allerede er udbetalt ménerstatning efter punkt 27.6, fratrækkes den i dødsfaldserstatningen. Medmindre andet skriftligt er meddelt Købstædernes Forsikring, udbetales forsikringssummen til afdødes ægtefælle, herunder registrerede partner, eller hvis en sådan ikke efterlades, til afdødes børn, eller hvis sådanne ikke efterlades, til afdødes arvinger. Er der ingen arvinger efter loven eller i testamente, således at eventuel arv tilfalder staten, bortfalder erstatningen. For børn (under 18 år) kan der ikke oprettes dødsfaldsdækning, men i tilfælde af død efter de samme regler som gælder for voksne betales begravelseshjælp. Denne udgør kr Erstatning ved varigt mén Såfremt ulykkestilfældet har medført et varigt mén på mindst 5%, har forsikrede (den skaderamte) ret til en ménerstatning. Købstædernes Forsikring betaler dog også erstatning for fingerskader, hvor det varige mén er på under 5%. I så fald fastsættes erstatningen skønsmæssigt af Købstædernes Forsikring. 38 AltPrivat AltPrivat 39

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for indbo og hund Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.5 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat Købstædernes Forsikring h o v e d k o n t o r Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. 7000.0. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. 7000.0. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. 7000.0 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

TotalErhverv Generelle vilkår. Forsikringsvilkår TE-01

TotalErhverv Generelle vilkår. Forsikringsvilkår TE-01 TotalErhverv Generelle vilkår Forsikringsvilkår TE-01 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalen 1. TotalErhverv består af 2. Udvidelser og undtagelser 3. Du er altid velkommen til at kontakte os 4. Fordele

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Tilbud - Husforsikring

Tilbud - Husforsikring Tlf: +45 56 57 44 00 www.husejernesforsikring.dk kontakt@husejernesforsikring.dk Til Køber(e) af ejendommen: Davidsvænge 21 3480 Fredensborg Tilbud - Husforsikring Kunde nummer: 100-10046193 Dato: 22.10.2015

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp 4. Risikoændringer

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Købstædernes Forsikring

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER indbo - version

FORSIKRINGSBETINGELSER indbo - version FORSIKRINGSBETINGELSER indbo - version 60-15-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere