Forsikringsvilkår for privatforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for privatforsikring"

Transkript

1 Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat

2 Købstædernes Forsikring h o v e d k o n t o r Grønningen København K Telefon Skadeservice Uden for normal kontortid telefon Gouda s alarmcentral Telefon

3 Købstædernes Forsikring - AltPrivat Indholdsfortegnelse Indledning side 4-6 Generelle vilkår side Hvem er omfattet af forsikringerne side 7 2. Hvor dækker forsikringerne side 8 3. Krisehjælp side 8 4. Risikoændring, ændring af betalingsadresse samt besigtigelse af forsikringssted side 9 5. Forsikringens varighed og opsigelse side 9 6. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling side Indeksregulering side Hvis en skade også er dækket af en anden forsikring gennem garantier eller lignende side Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre side Ankenævnet for Forsikring side Voldgift side Værneting og lovvalg side Lovgivning side Vedtægter side 13 De enkelte forsikringer side Parcelhusforsikringen side Dækningsskema for parcelhusforsikringen side Erstatningsregler for parcelhusforsikringen side Husejeransvarsforsikringen for parcelhusforsikringen side Retshjælpsforsikringen for parcelhusforsikringen side 20 Indboforsikringen side Dækningsskema for indboforsikringen side Erstatningsregler for indboforsikringen side Ansvarsforsikringen for indboforsikringen side Retshjælpsforsikringen for indboforsikringen side Ferierejseforsikring side Rejseafbestillingsforsikring side Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr side 47 Lovpligtig hundeansvarsforsikring side Hundeansvarsforsikring med udvidet dækning (figurantdækning) side 49 Personlig ulykkesforsikring side Personlig ulykkesfor sik ring, herunder børneulykkesforsikring side 49 Fritidshusforsikringen side Dækningsskema for fritidshusforsikringen side Erstatningsregler for fritidshusforsikringen side Husejeransvarsforsikringen for fritidshusforsikringen side Retshjælpsforsikringen for fritidshusforsikringen side Dækningsskema for indboforsikringen i fritidshuset side Erstatningsregler for indboforsikringen i fritidshuset side 64

4 Indledning, som er en del af forsikringsvilkårene Kære forsikringstager Dette er forsikringsvilkårene for din privatforsik - ring. Policen og eventuelle policetillæg danner sammen med disse forsikringsvilkår baggrund for forsikringsaftalen. Udvidelser og undtagelser På policen eller policetillæg kan der være anført særlige udvidelser eller undtagelser, som afviger fra bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. Policens eller policetillæggets bestemmelser går forud for bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. Du, De eller Deres Nu om dage anvender de fleste du-formen, og vi har derfor i disse forsikringsvilkår valgt at skrive i "du-form". Dette skal ikke opfattes som man gel på respekt for vore kunder. Hvad omfatter din privatforsikring Dette fremgår af din police og af eventuelle policetillæg. Privatforsikringen kan bestå af: Parcelhusforsikring, med husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring i forbindelse med selve huset. Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med parcelhusforsikringen: Indboforsikring, med privat ansvarsforsik - ring og retshjælpsforsikring. Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med indboforsikringen: Dækning af elskader i indbogenstande Dækning af cykler Dækning af glas- og sanitet, hvis du bor i lejlighed Ferierejseforsikring Rejseafbestillingsforsikring Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr Lovpligtig hundeansvarsforsikring med udvidet dækning Personlig voksen og/eller børneulykkesforsikring Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med ulykkesforsikringen: Dækning af briller og kontaktlinser Dækning af tandskade ved tygning Fritidshusforsikring inklusive indboforsik - ring, med husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsikring i forbindelse med selve huset. Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med fritidshusforsikringen: Svampe- og insektforsikring Rør- og stikledningsforsikring Svampe- og insektforsikring Rør- og stikledningsforsikring Forsikringssum for indboet Har du oprettet indboforsikring (for helårsboligen og/eller fritidshuset), beder vi dig venligst kontrollere, om forsikringssummen for dit indbo svarer til den samlede vær di af dit bohave, så - ledes at der er "plads" til at dæk ke hele udgiften til genanskaffelse. Vi beder dig endvidere sikre, 4 A l t P r i v a t

5 at fordelingen af forsikringssummen på helårsbolig- og fritidshusforsikringen er korrekt. Er der uoverensstemmelser, beder vi dig hur tigst muligt kontakte os. Du er altid velkommen til at kontakte os Hos Købstædernes Forsikring er vi altid til disposition, hvis du har spørgsmål om forsikringen, ønsker den ændret eller ønsker at få oplysninger om andre forsikringer, ligesom vi er til rådighed med råd og vejledning, hvis skade skulle ske. Vi hører også gerne fra dig, hvis der er noget, som du måtte være utilfreds med i forbindelse med forsikringen. Derved får vi mulighed for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Kontakt os, dit forsikringsagentur eller din forsikringsmægler. Sådan kan du kontakte os Du kan enten kontakte din sædvanlige assurandør, dit forsikringsagentur, din forsikringsmægler eller vort hovedkontor. I tilfælde af skade For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dækkende forsikringer til konkurrencedygtige priser, er det vigtigt, at vore kunder populært skrevet anvender den sunde fornuft. Både med henblik på at undgå og at forebygge skade og hvis skaden skulle ske at begrænse skadens omfang. En skade må ikke udbedres, og ting må ikke fjernes eller nedrives, medmindre det er aftalt med os. Dog kan skaden udbedres midlertidigt for at afværge alvorligere følger. Anmeld skaden hurtigst muligt og anmeld den gerne elektronisk via eller telefonisk. Mange skader afhængig af art og omfang kan behandles direkte på denne måde. Vi vil oplyse om, hvorvidt en skade kan afsluttes på denne måde. Fra vores hjemmeside er også muligt, at downloade en skadeanmeldelse. I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, som er sket eller konstateret, før din privatforsik - ring er trådt i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policen. Er skaden sket uden for normal kontortid, kan der ringes til telefonnummer: Er der tale om skade i forbindelse med ferierejseforsikringen, kan Goudas alarmcentral kontaktes døgnet rundt på: Telefon , Telefax , Dokumentation Det kan være svært, når ting er stjålet eller brændt, nøjagtigt at huske tingenes værdi, udseende og lignende, men den sikrede skal give alle tilgænge lige oplysninger med henblik på at dokumentere eller sandsynliggøre ethvert erstatningskrav over for Købstædernes Forsikring. Gem derfor kvitteringer, regi stre ringslister og lignende. Tag eventuelt fotografier af værdifulde ting og opbevar dokumentationen et sikkert sted for eksempel i en bankboks. Skadetyper, som kræver særlig opmærksomhed Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal der også ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvittering hos politiet for anmeldelsen. Ved ansvarsskader, hvor der over for de sikrede rejses krav om erstatning, skal det overlades til os at tage stilling til, om der foreligger ansvarsgrundlag for det skete. Ved at anerkende et erstatningskrav kan en sikret risikere selv at måtte betale erstatning over for den, som kræver erstatning (den skadelidte). Fuld tilfredshed eller Vi er sikre på, at du bliver tilfreds med din pri - vatforsikring hos Købstædernes Forsikring. Der - for har vi heller ikke nogen grund til at binde dig med et langt opsigelsesvarsel. Hvis du måtte A l t P r i v a t 5

6 ønske at opsige forsikringen, kan den opsiges med kun 1 dags skriftligt varsel. Læs mere herom i punkt 5 i vilkårene. Forsikringstagerens alder Privatforsikringen tager hensyn til det faktum, at forsikringstagere, som er kommet lidt op i årene, generelt har færre skader. Vi har valgt et "skæringsår" på 50 år, forstået på den måde, at forsikringstagere, som er fyldt 50 år både når forsikringen ønskes oprettet, og når den er i kraft betaler en mindre præmie end andre, for så vidt angår parcelhus-, indbo- og fritidshusforsikringen. Drejer det sig om en forsikring, som er i kraft, vil forsikringstageren ved den første hovedforfaldsdag efter dennes fyldte 50. år flytte til en billigere præmieklasse. Dette forudsætter dog, at Købstædernes Forsikring har fået oplyst alderen på forsikringstageren ved forsikringens oprettelse eller senere. 6 A l t P r i v a t

7 Generelle vilkår De generelle vilkår fra punkt 1 til 14 gælder for alle dele af privatforsikringen dog under forudsætning af, at de typer af forsikringer som bestemmelserne vedrører er omfattet af privatforsikringen og under forudsætning af, at de ikke er fraveget under de enkelte typer af forsikringer, som privatforsikringen består af. 1. Hvem er omfattet af forsikringerne Det er forsikringstageren den som har oprettet forsikringsaftalen hos Købstædernes Forsikring samt på indbo-, ansvars-, retshjælps-, ferierejse- og rejseafbestillingsforsikringer medlemmer af dennes faste husstand. Det kan for eksempel være ægtefælle, samlevende i parforhold, samboende, regi streret partner, børn med videre. Det forudsættes, at alle de nævnte er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Ved fraflytning fra forsikringstagerens adresse er de sikrede dog dækket i op til 3 måneder, hvis anden forsikring ikke er oprettet. Desuden er udeboende børn omfattet af indbo-, ansvars-, retshjælps- og ferierejseforsikringen indtil de er fyldt 21 år. Sidstnævnte dog kun, hvis de bor alene. Herudover er børn (i denne sammenhæng op til det fyldte 18. år) omfattet af ferierejseforsikringen, hvis de rejser på ferie sammen med en biologisk forælder, som de ellers ikke bor hos i Danmark. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen eller medhjælp ved pasning af forsikringstagerens bolig er omfattet af ansvarsforsikringen, men kun i forbindelse med de handlinger, der foretages som led i forsikringstagerens husførelse. I perioder, hvor der på det forsikrede hus (parcel- og/eller fritidshus) foregår byggearbejder, er byggeriets entreprenører tillige sikret, hvis forsikringstageren (bygherren) i henhold til entreprisekontrakt er forpligtet til at oprette en forsikring. I så fald er byggeriets entreprenører dækket i tilfælde af brand-, storm- og skypumpeskader på det eller de objekt(er), byggearbejdet vedrører. Forsikringstageren og den øvrige personkreds, der er omfattet af forsikringerne, benævnes efterfølgende som "den eller de sikrede". På hundeansvarsforsikringen er besidderen af hunden(e), jf. hundelovens 8, omfattet, men det forudsættes, at hunden(e) ejes af forsikringstageren eller af medlemmer af dennes faste husstand, som anført i dette afsnits punkt 1. På syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr er alene det eller de dyr, som fremgår af policen, omfattet. Det forudsættes, at det eller de forsikrede dyr ejes af forsikringstageren eller af medlemmer af dennes faste husstand, som anført i dette punkt 1. Den personlige heltidsulykkesforsikring, herunder børneulykkesforsikringen, omfatter kun de personer, som er anført på policen(erne). Børneulykkesforsikringen gælder indtil førstkommende hovedforfaldsmåned efter, at det forsikrede barn er fyldt 18 år. Herefter er det muligt at oprette en ulykkesforsikring for voksne. Ønskes dette kan Købstædernes Forsikring kontaktes. Er der oprettet en personlig ulykkesforsikring for de voksne eller børneulykkesforsikring for børn, omfatter ulykkesforsikringen(erne) tillige forsikringstagerens nyfødte børn, indtil de er fyldt 2 år (det vil sige børn, der er født efter at forsikrin - gen(erne) blev oprettet). Der beregnes ikke ekstrapræmie herfor, men Købstædernes Forsikring skal orienteres om børnenes eksistens. For disse børn, der er gratis medforsikret indtil de er fyldt 2 år, gælder den forsikringssum for varigt mén A l t P r i v a t 7

8 som gælder for den ikraftværende børneulykkesforsikring. Er der ikke en ikraft værende børneulykkesforsikring, er forsikringssummen for varigt mén på kr. 2. Hvor dækker forsikringerne Parcelhus- og fritidshusforsikringen, herunder indboforsikringen for fritidshuset, dækker på de(t) forsikringssted(er), som fremgår af policen. Indboet i forbindelse med indboforsikringen for helårsadressen er dækket overalt i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne når de forsikrede ting befinder sig a) på forsikringsstedet, b) uden for forsikringsstedet, dog højst i 6 måneder, Den private ferierejseforsikring dækker til og fra samt under ferieophold i indtil 30 dage pr. ophold regnet fra afrejsedagen fra Danmark. Ferierejse - forsikringen gælder ved private rejser overalt i verden, men i de lande og områder, hvor den offentlige rejsesygesikring gælder, dækker forsikringen ikke udgifter som afholdes af den offentlige rejsesygesikring (EU- og EØS-lande). Bagage - dækningen jf. punkt dækker overalt i verden i indtil 3 måneder fra afrejsedagen fra Danmark. Rejseafbestillingsforsikringen gælder for private ferierejser, der skulle have fundet sted overalt i verden. Hundeansvarsforsikringen dækker ud over i Danmark under midlertidige ophold i indtil 3 måneder i den øvrige del af Europa. Syge- og ulykkesfor sikringen for kæledyr dækker kun i Danmark. De personlige ulykkesforsikringer dækker i op til 1 år i udlandet regnet fra afrejsedagen fra Danmark. c) i kundeboks i pengeinstitut, 3. Krisehjælp d) hos en sikret, der har medbragt private ejendele i forbindelse med sit erhverv som søfarende eller lastbilschauffør. Der dækkes dog ikke, hvis det drejer sig om udstationering det vil sige den sikrede har en fast opholdsadresse på landjord uden for Danmark. Uden for Danmark dækker ansvars- og retshjælpsforsikringen i indtil 6 måneder, regnet fra afrejsedagen fra Danmark. Har en sikret person behov for krisehjælp på grund af røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud i forbindelse med en skade dækket på denne forsikring og har dette medført en akut psykisk krise, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til krisehjælp. Dette gælder også for situationer, der måtte opstå under private ferieophold i udlandet. Forsikringen betaler udgifter for maksimalt 15 behandlinger hos en psykolog pr. sikret person pr. skadehændelse. Hvis der kan opnås betaling af behandlingsudgifterne fra anden side, dækker forsikringen dog ikke. 8 A l t P r i v a t

9 4. Risikoændring, ændring af betalingsadresse samt besigtigelse af forsikrings - sted Købstædernes Forsikring skal have besked, hvis: Generelt a) forsikringstageren skifter helårsadresse, b) betalingsadressen ændres, Indboforsikring c) tagbelægningen på forsikringsstedet bliver udskiftet til strå- eller rørtag eller fra dette til "hårdt tag", Parcel- og/eller fritidshusforsikring d) husets bebyggede areal ændres, e) f) g) huset ændres fra et plan til flere plan (der ses bort fra kælder), tagbelægningen på forsikringsstedet bliver udskiftet til strå- eller rørtag eller fra dette til "fast tag", huset skifter ejer sælges. Den ny ejer er om - fattet af parcel- og/eller fritidshusforsikringen i op til 1 måned efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke er dækket af en anden forsikring. Byg - nings brandforsikringen fortsætter dog, indtil det over for Købstædernes Forsik ring skriftligt er dokumenteret, at Købstæder nes Forsik ring ikke længere hæfter over for panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen, Parcelhusforsikring h) parcelhuset står ubenyttet hen, i) der sker ændringer i anvendelsen af parcelhuset for eksempel hvis det ikke længere anvendes til beboelsesformål, eller det delvist anvendes erhvervsmæssigt, Ulykkesforsikring j) forsikredes beskæftigelse ændres i forhold til den fareklasse, som fremgår af policen. Dette gælder kun for ulykkesforsikring for voksne. Er Købstædernes Forsikring ikke underrettet om sådanne ændringer, og har den skete ændring betydning for selskabets risiko fareforøgelse kan en eventuel erstatning efter skade nedsættes eller helt bortfalde. Købstædernes Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel det forsikrede som risikoforholdene i øvrigt, selv om der ikke måtte foreligge risikoændringer. 5. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for 1 år ad gangen. Er forsikringen i kraft på det tidspunkt, hvor præmien fornyes, fremsendes opkrævning gældende for en ny 1-årig periode. Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 1 dags varsel. Eventuel overskydende præmie betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive tilbagebetalt. Dog vil Købstædernes Forsikring modregne 50 kr. som et administrationsgebyr. Er den overskydende præmie på 50 kr. eller derunder, sker der således ikke tilbagebetaling af præmie (beløbene indeksreguleres ikke). For rejseforsikringer gælder dog den regel, at dersom forsikringen ikke har været i kraft i mindst 12 måneder, beregnes et gebyr på 500 kr. Er den overskydende præmie på forsikringens A l t P r i v a t 9

10 ophørsdag mindre end 500 kr., svarer gebyret dog kun til det mindre beløb. Bestem melsen om modregning af et admini stra - tionsgebyr gælder dog kun, hvis det er forsikringstageren, som opsiger forsikringen. Er det Køb - stædernes Forsikring, som opsiger forsikringen, returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. Er forsikringen nytegnet, og er præmien betalt inden for en periode på op til 14 dage efter, at forsikringsvilkårene er fremsendt, vil Købstædernes Forsikring også returnere indbetalte præmier uden modregning af administrationsgebyr. Købstædernes Forsikring kan med et skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige forsikringen til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag. Ligeledes kan Købstædernes Forsikring med et tilsvarende varsel og virkningstidspunkt gøre en fort - sættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår for eksempel forhøjelse af præmien, indførelse af andre selvrisikobeløb eller selvrisiko generelt, ændring af forsikringens omfang med videre. Fra den dag Købstædernes Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan Købstædernes Forsikring skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. For så vidt angår bygningsbrandforsikring (for parcel- og/eller fritidshus), har Købstædernes Forsikring dog kun ret til at opsige forsikringen, hvis huset ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare eller henligger forladt. Branddækningen kan i så fald opsiges med øjeblikkelig virkning. I forhold til rettighedshavere ophører Købstædernes Forsikrings ansvar i denne situation med et skriftligt varsel på 14 dage. Uanset en af forsikringstageren afgivet opsigelse kan en bygningsbrandforsikring dog først udgå, når der foreligger samtykke fra de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser (panthavere), der er tinglyst på ejendommen, eller når ejendommen uden forringelse af disses rettigheder beviseligt forsikres i et andet forsikringsselskab, som har koncession til branddækning af bygninger. 6. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalin - gen af præmien med videre. Betales præmien ikke rettidigt sender Købstæ - dernes Forsikring en påmindelse om den manglende præmiebetaling. For hver påmindelse, der udsendes af denne grund, bliver der pålagt et gebyr svarende til selskabets omkostninger derved, jf. den til enhver tid gældende lovgivning herom. I påmindelserne vil konsekvenserne ved fortsat manglende præmiebetaling være anført. Købstædernes Forsikring er berettiget til at op - kræve gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. 7. Indeksregulering Præmier, forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, i policer og tilhørende policetillæg, reguleres én gang år ligt. Beløbene reguleres med vir k ning fra den første hovedforfaldsdag i et kalenderår. Selv - risikobeløb reguleres dog med vir k ning fra den 1. januar. Indeksregulering gælder ikke for be løb, 10 A l t P r i v a t

11 hvis der umiddelbart efter beløbet (eller på an den måde) er nævnt, at det ikke indeksreguleres. Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af Danmark Statistik hvert efterår offentliggjorte lønindeks for den private sektor vedrørende lønindekset for februar samme år. Indeks - regulerede beløb eller summer nævnt i disse forsikringsvilkår er beregnet ud fra løntal 131,6 (februar 2003). Reguleringen foretages første gang med virkning fra den 1. januar 2005 på grundlag af forskellen mellem lønindekset for februar 2003 og for februar Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er Købstædernes Forsikring berettiget til at anvende et andet relevant indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 8. Hvis en skade også er dækket af en anden forsikring, gennem garantier eller lignende Er en skade dækket både af denne forsikring hos Købstædernes Forsikring og af en forsikring oprettet hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring (bortset fra eventuel ulykkesforsikring), hvilket indebærer, at forsikringsselskaberne skal dele skadeudgiften. Har det andet forsikringsselskab taget forbehold om, at der kun dækkes, hvis der ikke kan opnås dæk - ning i et andet forsikringsselskab, gælder samme forbehold hos Køb stædernes Forsikring. I praksis deler selskaberne således skadeudgiften. Er der sket skade på ting, som er omfattet af ga - rantitilsagn og lignende (for eksempel et vedligeholdelses- eller serviceabonnement), har den sikrede pligt til at forpligte garantistillere og lignende, og Købstædernes Forsikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er pligt hertil i henhold til denne forsikring og i det omfang, sikrede ikke bliver fyldestgjort af garantistillere og lignende. I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold til denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder Købstædernes Forsikring i den sikredes ret over for andre, der kan forpligtes. 9. Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre Forsikringen dækker ikke direkte eller indirekte skader, som er en følge af a) b) c) krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når de sikrede opholder sig i et land uden for Danmark, men højst i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning for denne udvidelse, at - de sikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer, - de sikrede ikke selv deltager i handlingerne, og - skaden ikke skyldes brug af atomvåben, jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 10. Ankenævnet for Forsikring Er forsikringstageren ikke tilfreds med Køb stæ - dernes Forsikrings afgørelse i en given sag, kan forsikringstageren klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl og 13.00) A l t P r i v a t 11

12 Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis a) forsikringstageren forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Køb stæder - nes Forsikring, b) c) Købstædernes Forsikring ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra forsikringstageren, forsikringstageren betaler et gebyr til Anke - nævnet for Forsikring. Gebyret er fastsat af Anke nævnet og betales tilbage, hvis forsikringstageren helt eller delvist får medhold i klagen, klagen afvises eller hvis forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. Ankenævnet for Forsikring har udarbejdet et klage - skema, som skal anvendes. Dette skema kan fås ved henvendelse til Ankenævnet for For sikring, Købstædernes Forsikrings hovedkontor eller hos Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon (mandag til torsdag mellem kl og og fredag mellem kl og 16.00) 11. Voldgift Uenighed mellem forsikringstageren og Køb - stædernes Forsikring om opgørelse af en skade under parcel- og/eller fritidshusforsikringen (selve huset) kan af enhver af parterne forlanges opgjort af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren og Købstædernes Forsikring vælger hver en vurderingsmand. Vurderings - mændene skal være udpeget af hver part senest 4 uger efter, at forsikringstageren eller Købstæ - dernes Forsikring har meddelt den anden part sit ønske om at få skaden opgjort af vurderingsmænd. Har forsikringstageren eller Køb stæ der - nes Forsikring ikke inden de 4 uger udpeget en vurderingsmand, overdrages det til Voldgifts - nævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed at udpege den manglende vurderingsmand. Vurderingsmændene udpeger sammen en op - mand. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udpeges opmanden af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Vurderingsmændene og opmanden skal være upartiske og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Vurderingsmændene gennemfører en vurderingsforretning og foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med forsikringens bestemmelser. Vurderingsmændene afgiver derefter over for begge parter en begrundet, skriftlig redegørelse for skadeopgørelsen. Vurderings - mæn de ne kan ikke tage stilling til, hvorvidt en skade er dækningsberettiget. En sådan tvist må indbringes for domstolene, se punkt 12. Såfremt vurderingsmændene ikke kan blive enige om opgørelsen af skaden, afgør opmanden inden for vurderingsmændenes uenighed i nøje overensstemmelse med forsikringsvilkårene, hvorledes skaden skal opgøres. Opmanden afgiver en begrundet, skriftlig redegørelse over for begge parter for skadeopgørelsen. Vurderingsmændenes eller opmandens opgørelse er endelig og bindende for parterne. Vurderingsmændene og i tilfælde af uenighed opmanden fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmænd, opmand og til vurderingsforretningen i øvrigt. Med hensyn til den personlige ulykkesforsikring kan sagen ved uenighed mellem forsikrede og 12 A l t P r i v a t

13 Købstædernes Forsikring om fastsættelse af méngraden indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, jf. punkt Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole, se dog punkt 11. Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket forsikringstageren har været betalingspligtig. Ethvert medlem kan få udleveret vedtægterne ved henvendelse til Købstædernes Forsikring. 13. Lovgivning For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, som er anført i disse forsikringsvilkår, i policen samt tilhørende policetillæg med videre, blandt andet lov om forsikringsaftaler, lov om forsikringsvirksomhed samt Køb - stædernes Forsikrings vedtægter. 14. Vedtægter Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed er delegeretforsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne) i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstæ dernes Forsikrings forretningsførelse. Bestyrelsen skal i særlig grad påse, at Købstæ - dernes For sik rings forpligtelser over for medlemmerne opfyldes. Medlemmerne er ansvarlige for Købstæ der nes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie. A l t P r i v a t 13

14 15. Dækningsskema for parcelhusforsikringen Forsikringen dækker direk te fysiske skader opstået i forsikrings - tiden som følge af: Forsikringen omfatter ikke A: A. Bygningsdele og installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på den blivende plads se dog punkt 1 i de generelle vilkår. Skade, der er dækket/omfattet af garantitilsagn, service- eller vedligeholdelsesabonnement og lignende. Forsikringen omfatter B-J: 1. Brand (ildsvåde) med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i boligen samt eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces). Elskade (overspænding, induktion, kortslutning), tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning, nedstyrtning fra eller af fly, brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand. Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i stærkstrømsreglementet, eller elinstallationen anvendes i strid hermed. Desuden er undtaget: Skade, der består i svidning eller smeltning, fx gløder fra tobaksrygning eller pejs. Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, hvis tilsodningen skyldes fejlkonstruktion af opvarmningsenheden, herunder skorsten eller anden aftræks - anordning. Skade af kosmetisk art. 2. Svampe- og insektangreb Skader ved aktive angreb af træ- eller murødelæggende svampe, herunder rådsvampe samt træ- eller murødelæggende insekter i træ- eller murværk konstateret og anmeldt i forsikringstiden. Det er en forudsætning, at bæreevnen på det an - grebne er forringet i et sådant omfang, at reparation/udskiftning er nødvendig. Forsikringen dækker ikke: Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, for så vidt angår træværk, det er muligt at vedligeholde. Skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. Skade på sternbeklædninger, vindskeder og tilhørende dæklister. Skade på spær og remender, medmindre de er indkapslede med ventileret inddæk - ning. Skade på træbeklædning i kældre, medmindre der er anvendt trykimprægneret træ. Skade af kosmetisk art. B. Bygninger opført på muret eller støbt sokkel, inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv, samt fast bygningstilbehør og faste elinstallationer, herunder fastmonterede lamper, men ikke pærer eller andre lysgivere. C. Udestuer, vinterhaver, udhuse og carporte. D. Verandaer, altaner, drivhuse, udvendige trapper, terrasser, balkoner, plankeværker. Er kun dækket, hvis træværk og stolper mod jord er af trykimprægneret træ. E. Ruder og andet glas, der er nagelfast på bygningen samt sanitet. F. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående antenner og haveskulpturer. G. Nedgravede svømmebassiner, men kun hvis disse er støbte på alle sider. 14 A l t P r i v a t H. Haveanlæg. I. Vindmøller, anlæg til biogas, sol- og jordvarme og andre vedvarende energikilder. J. Udendørs stikledninger, såfremt vedligeholdelsen påhviler forsikringstageren. Er kun dækket, hvis udbedring finder sted, og andre ikke kan pålægges erstatningspligten.

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for indbo og hund Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Købstædernes Forsikring

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Vilkår for. Parcelhusforsikring

Vilkår for. Parcelhusforsikring Vilkår for December 1992 PARCELHUSFORSIKRING Siderne fra 1 til 11 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for parcelhusforsikringen. Ansvars- og retshjælpsforsikringen fremgår dog af siderne

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere